W numerze - Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Transkrypt

W numerze - Bank Spółdzielczy w Namysłowie
BANK
M ój
Mój
Nr 2 (26) MAJ 2016 r.
ISSN 1689-9105
KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE
K
W numerze:
KOMUNIKAT RADY
NADZORCZEJ W SPRAWIE
NOWEGO SKŁADU ZARZĄDU
BANKU
– str. 2

 PRZED
ZEBRANIEM
PRZEDSTAWICIELI
– str. 4
 NASZA PLACÓWKA: ODDZIAŁ
W NIEMODLINIE
– str. 7
 PODSTAWOWE
ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ
– str. 8
 NOWY
KREDYT
KONSOLIDACYJNY
– str. 12
NAMmaj16w2.indd 1
2016-05-06 14:58:12
Komentarz
Wychodząc na przeciw potrzebom klientów, Bank stara się spełniać ich oczekiwania. Wprowadzane przez nas produkty depozytowe i kredytowe niczym nie różnią
się od tych oferowanych przez inne banki,
zarówno pod względem dostępności, nowoczesności, jak i opłacalności. Oferujemy
pełną gamę produktów oszczędnościowych
osiągalnych tak zwaną drogą tradycyjną,
czyli w placówkach Banku, jak i dostępnych
przez Internet. Bardzo ważna jest dla nas
satysfakcja klientów również przy indywidualnym doborze oferty kredytowej.
W rok 2016 rok weszliśmy z nadziejami
na stabilizację w systemie finansowym i gospodarczym, co służyć powinno rozwojowi
lokalnej gospodarki i w oczywisty sposób
przekładać się na poziom życia środowisk,
wśród których Bank prowadzi swoją działalność finansową.
Dorota Niewiadomska
Prezes Zarządu
fot. A. Musiał
Bank Spółdzielczy
w Namysłowie, mimo
niesprzyjających warunków
zewnętrznych, zakończył
2015 rok pozytywnym
wynikiem.
niających się warunkach gospodarczych
i prawnych. Zmiany wdrażane w przepisach
unijnych i krajowych mają prowadzić do
zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotów finansowych w zakresie
płynności i wypłacalności. Bezpieczeństwo
banków przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo oszczędności klientów. Ochrona
depozytów była i zawsze będzie kluczowym
zadaniem Banku.
Bank łączy w swym działaniu ponad półtorawieczne tradycje spółdzielczości bankowej z nowoczesnością. Choć jego własne
dzieje sięgają roku 1950, to w swej działalności postępuje zgodnie z zasadami i misją
przypisanymi bankowości spółdzielczej od
początku jej istnienia. Warto zauważyć, że
przed 26 laty banki spółdzielcze wchodziły
w gospodarkę rynkową z symbolicznymi
funduszami własnymi, a dzisiaj (bez zasileń
zagranicznych) mają równą z bankami komercyjnymi adekwatność kapitałową. To niedoceniane osiągnięcie naszego sektora.
Na bieżąco podejmujemy działania zmierzające do wzmocnienia naszej konkurencyjnej pozycji na rynku finansowym. O sile
rynkowej Banku świadczą między innymi
osiągane wyniki finansowe, wielkość kapitałów oraz wielkość portfela kredytowego.
Bank dba nie tylko o pełne bezpieczeństwo
powierzonych środków, ale także przedstawia atrakcyjną ofertę oszczędzania, spełniającą oczekiwania klientów.
Do oferty stale wprowadzane są propozycje nowych produktów oszczędnościowych, w tym lokat promocyjnych. Są one
zróżnicowane co do okresu oszczędzania
(krótkoterminowe czy długoterminowe), jak
również co do formy – to jest na rachunkach
bieżących lub też terminowych.
Bank Spółdzielczy w Namysłowie, tak jak
i cały sektor finansowy, działa w zmie-
2
NAMmaj16w2.indd 2
MÓJ BANK
2016-05-06 14:58:13
fot. A. Musiał
Komunikat Rady Nadzorczej
Obecny Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie informuje, że na wniosek pani
Doroty Niewiadomskiej, prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie, w dniu
16 marca 2016 roku powierzyła Stanisławowi Szajdzie, dotychczasowemu członkowi
Zarządu, funkcję wiceprezesa do spraw finansowo-księgowych.
Mieszkanka Sycowa wygrała
samochód osobowy
INFORMACJA
Informujemy,
że stanowisko
dyrektora Oddziału
w Namysłowie
powierzono panu
Piotrowi Rembielakowi.
Stanowisko dyrektora
Oddziału w Wilkowie
powierzono panu
Mariuszowi Boduchowi.
fot. A. Musiał
Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy Banku.
tel. 62 786 81 30
www.bsnamyslow.com.pl
Henryk Rachlak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
fot. A. Musiał
W dniu 22 stycznia 2016 roku w Namysłowie odbyło się losowanie organizowanej już
od 25 lat „Loterii dla Oszczędzających”. Uczestnikami są osoby fizyczne, klienci Banku
Spółdzielczego w Namysłowie, którzy dokonają wpłaty co najmniej 1 000,00 zł jako
wkładów oszczędnościowych trzymiesięcznych do dnia 31 marca danego roku i utrzymają
je przez trzy kolejne okresy, czyli do grudnia. Każdy tysiąc złotych to jeden los. Bank
rozlosowuje wśród klientów ponad 100 atrakcyjnych nagród, a corocznie nagrodą główną
jest samochód osobowy.
W tym roku szczęście uśmiechnęło się do pani Kazimiery Urbańskej z Sycowa, która
skorzystała z oferty Banku deponując środki na promocyjnej lokacie i wygrała samochód
NISSAN JUKE o wartości 55 000 zł. Zwyciężczyni gratulujemy.
W tym roku bank również ufundował ponad 100 atrakcyjnych nagród o łącznej wartości
103 700 zł, a nagrodą główną jest samochód osobowy OPEL ASTRA IV. Wszystkich oszczędzających już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w loterii,
życząc szczęścia i głównej wygranej.
Powołała także w skład Zarządu Bogdana Cegielskiego (dotychczasowego naczelnika Wydziału Informatyki) do kierowania całym pionem spraw związanych z informatyką
i bezpieczeństwem.
Zmiany weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.
W związku z powyższym Zarząd Banku
Spółdzielczego w Namysłowie od 1 kwietnia
2016 roku pracuje w następującym składzie:
Dorota Niewiadomska – prezes Zarządu,

Grzegorz Zubek – zastępca prezesa do
spraw handlowych,

Stanisław Szajda – zastępca prezesa do
spraw finansowo-księgowych,

Jaromir Bieniek – członek Zarządu do
spraw wsparcia procesów biznesowych,

Bogdan Cegielski – członek Zarządu do
spraw bezpieczeństwa i informatyki.
Za Gazetą Sycowską
skróty pochodzą od redakcji
MÓJ BANK
NAMmaj16w2.indd 3
3
2016-05-06 14:58:14
Przed Zebraniem Przedstawicieli
Rok 2015 nie sprzyjał utrzymaniu dotychczasowego tempa rozwoju bankowości lokalnej
(niskie stopy procentowe, deflacja). Zmiany strukturalne w bankowości spółdzielczej,
spowodowane zamianami prawa o bankach spółdzielczych oraz decyzjami europejskich
i krajowych instytucji nadzorczych, absorbowały szczególnie w minionym roku władze
banków spółdzielczych.
Na końcowe wyniki wpływ miały
obciążenia finansowe powstałe po
upadłości SKOK-ów i SK Banku. Na
pokrycie ich zobowiązań składały się
wszystkie polskie banki. Ubiegły rok
charakteryzował się także dostrzegalnym
spadkiem popytu na kredyty w sektorze
przedsiębiorstw i rolnictwa, szczególnie
w zakresie kredytów przeznaczonych
na inwestycje i rozwój produkcji. To
wszystko nie sprzyjało osiąganiu przez
banki spółdzielcze takich wyników, jakie notowały w poprzednich latach. Mimo to uczestnicy Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie mają prawo do satysfakcji ponieważ
Bank ten trudny czas przeszedł bez
uszczerbku i z sukcesem.
Depozyty to powierzone bankowi lokaty, oszczędności i środki na rachunkach klientów. Ich
stan świadczy o poziomie zaufania do banku. W minionym ro-
Według klasycznej teorii bankowości, dochód Banku powstaje w wyniku
różnicy między ogółem udzielonych kredytów a zebranymi na ten cel depozytami. Mimo powszechnie zauważalnego
w minionym roku spadku zainteresowa-
ku osiągnęły one wartość 387 156
tys. zł, co w stosunku do roku
2014 stanowi spadek o 1,2 proc.
To wyraz ogólnych tendencji
w bankowości spowodowany niskimi stopami procentowymi ogłaszanymi przez Radę Polityki Pieniężnej, co
przekłada się na rentowność depozytów.
Sytuacja w tym zakresie nie budzi niepokoju, gdyż Bank posiada bardzo wysoką nadwyżkę depozytów nad środkami
nia kredytowaniem inwestycji, kredyty BS w Namysłowie osiągnęły
Podstawowym miernikiem aktywnoś-
wartośc 261 660 tys. zł. Oznacza to
ci i siły każdego banku jest jego suma
wzrost w stosunku do roku 2014
bilansowa – ten współczynnik odpowia-
o ponad 1,6 proc., a do roku 2010
da wielkości jego aktywów. W minionym
– o 47 proc. Taki procentowo liczo-
roku osiągnęła ona w Banku Spółdzielczym
ny wzrost jest podobny do średniej
w Namysłowie poziom 434 652 tys. zł,
w bankach grupy BPS.
co oznacza utrzymanie wyniku osiągniętego w roku 2014. Warto też
zaangażowanymi w akcję kredytową,
która w połączeniu z wielkością funduszy
własnych pozwala na zwiększenie akcji
kredytowej w miarę potrzeb aktualnych
i nowych klientów Banku. Doświadczenie uczy, że wraz z napływem środków
pomocowych i dopłat, stan depozytów
w BS w Namysłowie ulegnie zwiększeniu.
zauważyć, że od 2010 roku
wzrosła ona o 55 proc. Pod
względem wielkości aktywów
BS w Namysłowie jest największym bankiem spółdzielczym na
Opolszczyźnie, a w liczącej 357
banków Grupie BPS zajmuje 30.
miejsce.
4
NAMmaj16w2.indd 4
MÓJ BANK
2016-05-06 14:58:15
Pobieżna analiza obliga kredytowego w podziale na podmioty, zestawiona z kwotą depozytów w podobnym
podziale, pozwala wnioskować o podstawach osiągnięć Banku. Nie trudno
zgadnąć, że tkwią one w jego uniwersalności i unikaniu nadmiernej koncentracji
przy
zaangażowania
udzielaniu
podmiotowego
kredytów.
Fundusze
własne Banku Spółdzielczego Namysłowie na koniec minionego roku wyniosły
28 088 tys. zł, a od zgromadzonych
w 2010 roku były wyższe o 74 proc.
O podziale zysku wypracowanego
w 2015 roku zadecyduje Zebranie Przedstawicieli. Będzie on niestety pomniejszony o wysokość wniesionych przez
Bank dodatkowych środków do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z powodów wspomnianych na początku ar-
Kursy komputerowe – ciąg dalszy
W kwietniu odbył się kolejny
bezpłatny kurs komputerowy, organizowany przez Urząd Miejski w Namysłowie oraz Namysłowski Ośrodek Kultury. Kurs
uczy podstaw obsługi komputera oraz najważniejszych zasad poruszania się w sieci,
a jego uczestnicy nie ponoszą
żadnych kosztów związanych
z udziałem. Pracownicy Banku Spółdzielczego w Namysłowie również i w tej edycji Uczestnicy kwietniowego kursu komputerowego
mieli przyjemność spotkać się
z uczestnikami kursu, którym mogli zaprezentować zasady funkcjonowania bankowości
elektronicznej Banku.
W sprawie rekrutacji należy kontaktować się z organizatorem – panią Teresą Wołoszczuk
pod numerem telefonu +48 515 183 796.
Zapisy przyjmowane są również przez cały wrzesień w Świetlicy Osiedlowej – Dworzec
PKP/PKS, od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 20:00.
Kolejny kurs odbędzie się w miesiącach październik-listopad.
M. H.
tykułu. Należy domniemywać, że wzorem
lat ubiegłych, Zebranie przeznaczy go
na powiększenie funduszu zasobowego,
czyli kapitałów. Dla funkcjonowania Banku ma to istotne znaczenie, gdyż pozwala na zwiększenie akcji kredytowej i zapewnia coraz większe bezpieczeństwo
powierzonych mu lokat.
Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli
określą zadania dla Banku na aktualny
rok, poznają też szczegółowo jego wyniki oraz zakres pomocy, jaką Bank świadczył lokalnym instytucjom kulturalnym
i sportowym.
Bank Spółdzielczy Namysłowie ma
w Grupie BPS wysoką pozycję pod
względem rozmiarów działalności i osiągniętych wyników. W rok 2016, trudny i nieprzewidywalny dla sektora finansowego, Bank wszedł z mocnymi podstawami ekonomicznymi i ugruntowaną
pozycją rynkową.
Andrzej Malanowski
MÓJ BANK
NAMmaj16w2.indd 5
5
2016-05-06 14:58:15
Oddział w Niemodlinie
Bank Spółdzielczy w Niemodlinie, obok banków w Byczynie, Pokoju i Lasowicach
Małych, połączył się w jeden organizm z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie.
Przyczyną akcji łączeniowej banków spółdzielczych na początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku była konieczność sprostania wymogom kapitałowym narzuconym
bankom spółdzielczym przez Narodowy Bank Polski, a także konieczność sprostania
zwiększonym potrzebom na kredyty powstającej w owym czasie prywatnej
przedsiębiorczości a przede wszystkim potrzebom modernizujących się dużych
gospodarstw rolnych.
Bank Spółdzielczy w Niemodlinie był jednym z pierwszych banków spółdzielczych
w regionie – działalność rozpoczął w 1946
roku. Pozostałe wymienione jednostki swoją historią sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Powstały jako gminne kasy
spółdzielcze, następnie przekształciły się
w spółdzielnie oszczędnościowo pożyczkowe i banki spółdzielcze. Połączenie w 1991
roku kilku banków spółdzielczych w jeden
organizm bardzo je umocniło i pozwoliło na
zwiększenie akcji kredytowej – nie wspominając o możliwości przeznaczenia znacznie większej puli środków na prace modernizacyjne w obiektach zajmowanych
przez placówki, jak i wprowadzanie nowych
rozwiązań technicznych i technologicznych.
Od stycznia 1991 roku Bank Spółdzielczy w Niemodlinie jest Oddziałem Banku
Spółdzielczego w Namysłowie. Placówka ma
znaczny stopień samodzielności w przyznawaniu kredytów. Ten przywilej pozwala na
krótszą drogę decyzyjną, co jest niezwykle
istotne dla wielu klientów. Posiada też własną Radę Oddziałową reprezentującą członków Banku z terenu działania Oddziału.
Ponieważ miasto i gmina Niemodlin położone są w powiecie opolskim w odległości 25 km od stolicy województwa, stanowią
przestrzeń bardziej zurbanizowaną i ściślej
związaną z największym miastem w regionie. Sam Niemodlin liczy ponad 6 tys. mieszkańców, zaś cała gmina 13 tys., toteż i zadania Oddziału zbliżone są bardziej do placówki o typie uniwersalnym. Obsługuje on
tutejszy sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a także działające na terenie gminy
gospodarstwa rolne.
Zmiany, jakie zaszły w kraju pod koniec
wieku, odbiły się również na gospodarce
miasta i gminy. Duże zakłady zaprzestały
produkcji. Zdaniem Sławomira Kownackiego, długoletniego pracownika i w następstwie dyrektora Oddziału w Niemodlinie, to
miejsce zajęła lokalna przedsiębiorczość,
której większość właścicieli ukierunkowała
się na produkcje i usługi w gospodarce rolnej i żywnościowej. Z obserwacji dyrektora Oddziału można wysnuć wniosek o stopniowo zachodzących zmianach w zakresie
obsługi klientów. Następuje bowiem niewielki, ale zauważalny spadek obrotów w se-
Pracownicy Oddziału. Od lewej: Anna Sulikowska, Agnieszka Ryń, Sabina Puzyniak, Sławomir
Kownacki, Grażyna Janiak, Elżbieta Gałkowska, Ewa Gierczak
6
NAMmaj16w2.indd 6
Sławomir Kownacki, dyrektor
Oddziału
ktorze rolnym, wzrasta zaś zaangażowanie
Oddziału we współpracę z sektorem produkcyjnym, usługowym i przetwórstwa.
Oddział nie ogranicza się jednak do obsługi tylko tych grup klientów. Jako spadkobierca banku istniejącego od 1946 roku
ma ugruntowaną pozycję solidnej instytucji finansowej także i wśród mieszkańców
miasta i gminy, będących klientami detalicznymi. Obsługa tych osób to bardzo ważny aspekt działania Oddziału. Mieszkańcy
korzystają z ogólnie dostępnego bankomatu, posiadają umiejscowione w Oddziale
rachunki ROR, korzystają też z kredytów
konsumenckich. Ogółem Oddział obsługuje
ponad 2 tys rachunków, a liczba ta od lat
wykazuje tendencję wzrostową. Taka sytuacja ma szczególna wagę, jeśli zważyć dużą
konkurencję na rynku usług finansowych
w Niemodlinie, w którym oprócz Oddziału
BS Namysłów działa jeszcze 5 innych placówek bankowych. Mimo wielu ofert, z których mogą wybierać mieszkańcy miasta
i gminy, wielu z nich swe kroki kieruje do
placówki spółdzielczej. Największym powodzeniem cieszą się oferowane przez Oddział kredyty gotówkowe, konkurencyjne
wobec propozycji innych banków. Oddział
obsługuje też budżet gminy wraz z wszystkimi jej jednostkami budżetowymi.
Trzeba podkreślić, że zarówno w zakresie
depozytów, jak i kredytów, po zahamowaniu
niekorzystnych tendencji w końcu ubiegłego roku w pierwszym kwartale tego roku
w obu tych obszarach zarysował się wzrost.
Dyrektor Oddziału przypisuje to dwóm cechom wyróżniającym Bank Spółdzielczy
w Namysłowie – dobrej ofercie i zaangażowaniu doświadczonych pracowników
Oddziału.
Andrzej Malanowski
MÓJ BANK
2016-05-06 14:58:16
1 kwietnia 2016 roku
ruszył PROGRAM RODZINA 500+
Jest to odnawialna, terminowa lokata oszczędnościowa na okres 12 miesięcy, z oprocentowaniem zmiennym w stosunku rocznym
wynoszącym 1,1 %. Lokatę tą można założyć
również za pośrednictwem bankowości internetowej. Minimalna kwota dopłaty wynosi
50,00 zł.
Wszelkich informacji udzielą pracownicy
naszych placówek.
BS Namysłów
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa
w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Rodzina
z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać
500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko
w rodzinie w wieku do 18 roku życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe
i wynosi 1200 zł netto.
Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest zawsze blisko
swoich klientów, oferując produkty oraz usługi, które
są im niezbędne. Dbamy o to, by nasze rozwiązania
były przyjazne i wygodne w użytkowaniu. Dlatego Bank
przygotował specjalną ofertę produktową dla tych Państwa, którzy zechcą skorzystać z programu:
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 500+
- to rachunek oszczędnościowy otwierany dla osób fizycznych, którego opłata miesięczna za prowadzenie
wynosi 0 zł.
Bank Spółdzielczy w Namysłowie przygotował również
produkt długoterminowego oszczędzania dla osób, które będą chciały otrzymane środki zainwestować z myślą
o przyszłości swoich dzieci:
LOKATA RODZINNA SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA
- to produkt depozytowy – „Lokata dopłata 12M” dostępna
w ofercie od dnia 01.04.2016 r.
MÓJ BANK
NAMmaj16w2.indd 7
7
2016-05-06 14:58:16
Świadomy dostęp do konta
gwarancją bezpieczeństwa!
Dynamiczny rozwój bankowości internetowej, opartej na elektronicznym
przetwarzaniu danych, pociąga za sobą wzrost liczby różnorodnych form
przestępczej aktywności. Wymierzona bywa nie tylko przeciwko bezpieczeństwu naszej tożsamości, lecz także zagraża bezpieczeństwu finansowemu na rynkach usług bankowych. W szczególności dotyczy to środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych, do których dostęp możliwy
jest na odległość za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania
i przechowywania danych, takich jak komputer, telefon, tablet itp.
Bank Spółdzielczy w Namysłowie publikuje poniższy tekst
dla podwyższenia świadomości
klientów w sferze zagrożeń związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej oraz
upowszechnienia wśród klientów wiedzy na temat zasad
postępowania, których przestrzeganie w znacznym stopniu pozwoli ustrzec się przed
atakami komputerowych przestępców oraz innych nieuczciwych osób lub firm. Chcemy także przybliżyć problematykę dotyczącą istoty bankowości prowadzonej drogą elektroniczną i przestrzec przed
przestępstwami związanymi z jej
użytkowaniem.
8
NAMmaj16w2.indd 8
W celu zabezpieczenia się
przed wyłudzeniem danych pozwalających na przeprowadzanie transakcji za pomocą bankowości internetowej, należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
1. Nigdy, pod żadnym pozorem
nie podawać żadnych danych
logowania do bankowości internetowej (loginów, haseł,
wskazań tokenów, ani kodów
przesłanych SMS-em itp.) czy
to telefonicznie, czy poprzez
pocztę elektroniczną, czy w jakikolwiek inny sposób, poza
serwisem internetowym bankowości elektronicznej prowadzącym dany rachunek
lub udostępnianymi przez
bank aplikacjami. Bank nigdy
nie prosi o podanie telefonicznie lub w formie e-mail
identyfikatorów, haseł, wskazań tokenów itp. do bankowości internetowej.
2. Należy regularnie zmieniać
hasła dostępu, stosować hasła trudne do rozszyfrowania,
określić limity kwotowe transakcji oraz skorzystać z funkcjonalności pozwalającej zdefiniować adresy IP, z których
będzie można zalogować się
do bankowości internetowej.
3. Wejście do serwisu bankowości internetowej powinno
zawsze odbywać się poprzez
wprowadzenie jego adresu
w pasku przeglądarki (adres
podany przez Bank) – nie należy korzystać w tym zakresie z wyszukiwarek internetowych ani, w szczególności,
z linków przesyłanych w wiadomościach e-mail.
4. Przed zalogowaniem do serwisu bankowości internetowej zawsze należy sprawdzić,
czy połączenie jest szyfrowane, tj. czy przed adresem strony znajduje się przedrostek
https:// (a nie „http://”), a obok
niego widnieje znak kłódki –
dodatkowo należy kliknąć we
wspomniany symbol kłódki
i sprawdzić, czy certyfikat
wystawiony jest dla właściwego dostawcy usługi (dla
Banku Spółdzielczego w Namysłowie jest to Centrum
Usług Internetowych) lub czy
nie pojawia się informacja
o błędnym certyfikacie.
5. Na urządzeniu, które wykorzystujemy do obsługi bankowości internetowej powinno być zainstalowane legalne oprogramowanie, aktualna aplikacja chroniąca przed
działaniem szkodliwego oprogramowania popularnie zwana antywirusem oraz aktywna powinna być zapora (firewall). Regularnie należy aktualizować system operacyjny
urządzenia, przeglądarki internetowe oraz inne posiadane
oprogramowanie.
6. Należy regularnie sprawdzać
historię rachunku pod kątem
wykonywanych transakcji
oraz skorzystać z opcji powiadamiania przez SMS o każdej
zmianie salda na rachunku
lub fakcie zalogowania się do
bankowości internetowej.
7. Po zakończeniu korzystania
z bankowości internetowej
należy wylogować się z aplikacji wykorzystując do tego
przeznaczoną opcję.
8. Podczas instalacji oprogramowania na komputerze, telefonie lub tablecie należy zachować szczególną ostrożność. Nie instalować oprogramowania, które sugeruje
wyłączenie programu antywirusowego lub zapory.
9. Numery rachunków powinny być wprowadzane ręcznie
i dokładnie weryfikowane.
Nie należy korzystać z funkcji
kopiuj/wklej.
MÓJ BANK
2016-05-06 14:58:17
10. Jeśli przy logowaniu pojawią
się nietypowe komunikaty
lub prośby o podanie danych
osobowych lub dodatkowe
pola z pytaniem o hasła do
autoryzacji oraz gdy pojawią się wątpliwości co do
prawidłowego działania bankowości internetowej, natychmiast należy zgłosić problem do Banku.
11. Nie należy korzystać z bankowości internetowej za pośrednictwem niezaufanych sieci lub urządzeń do których
mają dostęp inne osoby (np.
publicznie dostępne komputery lub sieci WiFi).
12. Zawsze należy stosować się
do zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej publikowanych
na stronie internetowej Banku, stronie logowania do serwisu bankowości internetowej oraz do informacji zamieszczanymi na stronie
Związku Banków Polskich
pod adresem http://zbp.pl/
dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci.
Żadne zabezpieczenia techniczne nie pomogą, jeśli sami
nie będziemy stosować się do
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jedną z nich, jaką powinniśmy się kierować, to poufność naszych danych – wszystkie one (zawarte w dowodzie
osobistym) pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie nas.
Ujawnienie ich komukolwiek bardzo poważnie może zagrozić
naszemu bezpieczeństwu.
Skoro na ich podstawie możemy założyć rachunek bankowy czy otrzymać kredyt, to samo przecież będą mogli zrobić
przestępcy, którzy się pod nas
podszyją. Nie powinno się podawać danych osobowych w miej-
scach, w których mogą być one
podsłuchane lub zapisane przez
inną osobę. Nie mogą też być
wysłane do osób, których nie
znamy – nie jest ważne jaką
rzekomo intratną ofertę pracy
czy przyszłego biznesu mają dla
nas przygotowaną. Na przykład
szereg wyłudzeń związany był
z przesłaniem podania o pracę
razem z kwotą 1 grosza, żeby
uwiarygodnić nasze starania się
o dane stanowisko – poszkodowani z własnej woli przesyłali
personalia wraz z numerem swego konta bankowego. Dane te
były następnie wykorzystywane
do otwierania kont i wyłudzania
kredytów.
Tak samo złym pomysłem jest
umieszczanie danych w Internecie, który może kojarzyć się
jego użytkownikom jako medium zapewniające anonimowość. Niestety, tak nie jest! Nie
mamy kontroli nad tym, kto ma
dostęp do naszej tożsamości
i co dalej z nią zrobi. Należy również pamiętać, że informacja
raz umieszczona w sieci, nawet
po jej usunięciu, dalej tam pozostaje. W powszechnym użyciu są narzędzia, które pozwalają na sprawdzenie historycznych zawartości poszczególnych stron internetowych. To samo dotyczy wszystkich danych,
z których korzystamy w celu logowania się do bankowości internetowej czy też numerów
naszych kart płatniczych bądź
kredytowych.
Korzystajmy z udogodnień,
nieprzebranej wiedzy i dobrodziejstw, jakie przyniosły nam
nowe technologie, ale bądźmy też krytyczni wobec napływających do nas wiadomości
z zewnątrz. Wszystko jest dla
ludzi – wystarczy zachować
podane powyżej podstawowe
zasady postępowania.
Pracownicy Banku Spółdzielczego w Namysłowie posiadają wiedzę i informacje, które
mogą posłużyć bezpiecznemu
obrotowi środkami finansowymi, więc należy korzystać z tej
wiedzy i z każdą wątpliwością
MÓJ BANK
NAMmaj16w2.indd 9
kierować się bezpośrednio do
najbliższej placówki Banku,
a na pewno pozostaniemy anonimowi dla osób postronnych
i niepożądanych.
Bank Spółdzielczy
w Namysłowie
9
2016-05-06 14:58:17
AKTUALNOŚCI
Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Namysłowie informuje, że rozszerza swoją ofertę o nowe produkty bankowe
dla osób fizycznych.
Z myślą o Państwa potrzebach informujemy, że już wkrótce dostępny będzie nowy produkt kartowy dla osób fizycznych
– naklejka zbliżeniowa VISA payWave. Jest to karta debetowa
dla klientów indywidualnych przypisana do rachunku ROR,
która posiada okres 3-letni ważności. Wydawana jest ona w formie naklejki (mini karty), którą można przykleić np. na telefon
komórkowy aby zawsze była pod ręką i wygodnie można nią było zrealizować transakcje. Karta umożliwia realizację zbliżeniowo
transakcji bezgotówkowych w punktach usługowo-handlowych oraz transakcji internetowych. Wszystkie transakcje dokonywane
naklejką są autoryzowane. Nie ma możliwości zrealizowania nią transakcji wypłaty gotówki. Karta – naklejka może być wydawana jako
dodatkowa karta do rachunku każdemu klientowi. Posiada limit 50 zł dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej (bezstykowej), transakcje
takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN.
Ponadto planujemy rozszerzyć naszą ofertę o kolejny produkt kartowy
wprowadzając nowy rodzaj karty płatniczej – kartę przedpłaconą. Jest to
międzynarodowa karta płatnicza, która umożliwia dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków dostępnych na przypisanym rachunku płatniczym.
Transakcje autoryzowane są do wysokości salda na rachunku, które należy
zasilić przed użyciem karty. Karta może być wydawana również dla osób
małoletnich.
W skrócie: kartę przedpłaconą można porównać do telefonu na kartę –
najpierw uzupełniamy ją dowolną kwotą (dokonując przelewu lub wpłacając
środki w kasie Banku) a następnie możemy z niej korzystać do wysokości
środków zgromadzonych na koncie.
Informujemy również, że od czerwca 2016 roku karty debetowe będą dostarczane klientom pocztą na adres korespondencyjny,
a nie jak dotychczas odbierane w placówkach Banku. Wprowadzone zmiany dotyczą scentralizowanego procesu dostarczania kart
do klientów.
Ponadto od 1 lipca 2016 roku Bank wprowadza zmiany do „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla
osób fizycznych”. Wprowadzone modyfikacje wynikają ze zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa dotyczących poszczególnych produktów
oraz potrzeby dostosowania treści Regulaminu do rekomendacji i zaleceń
wydawanych przez organy nadzoru nad działalnością Banków.
Od 1 lipca 2016 r. w przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek
powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji (zapisobiorców) o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym, jeżeli
złożona została taka dyspozycja w Banku, pragniemy przypomnieć o możliwości aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. Powyższych formalności można dokonać w dowolnej
placówce Banku. Pragnąc zachęcić Państwa do złożenia takiej/takich dyspozycji, Bank do końca 2016 roku obniżył o połowę
wysokość opłaty za przyjęcie lub zmianę dyspozycji.
10
NAMmaj16w2.indd 10
MÓJ BANK
2016-05-06 14:58:18
Szanowni Klienci,
uprzejmie informujemy, że od 25.01.2016 roku proponujemy Państwu
kredyt obrotowy na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,
na gruntach własnych lub dzierżawionych:
KREDYT OBROTOWY NA WZNOWIENIE PRODUKCJI
NA OBSZARACH DOTKNIĘTYCH KLĘSKĄ
Kredyt udzielany jest na poniższych warunkach:
 maksymalna wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć
równowartości kwoty szkody oszacowanej w protokole,
 minimalna kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł,
Zapraszamy do korzystania z naszych
 okres kredytowania wynosi do 48 miesięcy,
produktów i usług bankowych.
 niska prowizja za udzielenie kredytu – 2%,
Szczegółowych
informacji udzielają
 kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej
pracownicy Banku.
opartej o stawkę WIBOR 3M + 2,2 % marży Banku.
POZOMO: 1-A -papierowy pieniądz, 1-K - fachowiec ze strugiem, 2-G - amortyzator, 3-A - nieosiodłany, zapasowy koń, 3-Ł - drżąca topola, 4-E - auto
sprzed lat, 5-A - likier kminkowy, 5-Ł - sportowa
lub remontowa, 6-F - noś go i przy pogodzie, 7-A uchwalana przez Sejm, 7-L - państwo żydowskie,
8-F - przyrząd do rysowania pięciolinii, 9-A - tężyzna fizyczna, 9-L - ukryta drwina, szyderstwo,
10-F - pobierana w kasie lub w bankomacie, 11-A
- jedna z marek kawy na rynku, 11-L - oprawa,
rękojeść, 12-F - słynny amerykański wodospad,
13-A - prawnik w firmie, 13-Ł - winny degustator,
14-E - gatunek trawy pastewnej, 15-A - dawny
pieniądz, 15-Ł - Mars z reklamy, 16-G - sakiewka,
trzos, 17-A - prostokąt o równych bokach,17-K terytorium zamorskie jak miasto w Niemczech
PIONOWO: A-1 - Marek, prezes NBP, A-13 - wypędzanie owiec na górskie pastwiska, B-5 - oględziny, kontrola, C-1 - miano, C-13 - sklejka, D-5
- furiat lub opętaniec, E-1 - stanowcze polecenie,
E-13 - występuje na scenie, F-6 - kasowy dowód
zakupu, G-1 - pływająca prowizorka, G-12 - na przykład pchła, H-6 - mało zostało, I-1 - liczna osada
łodzi wiosłowej, I-12 - przyganiał mu kocioł, a sam
smolił, J-6 - dodatek obiadowy, K-1 - metal szlachetny, K-12 - roślina na olej, L-6 - imię żeńskie
z kwiatem na początki, Ł-1 - stolica polskiej piosenki, Ł-13 - izolowany przewód elektryczny, M-5 Stefan, inżynier, główny bohater „Czterdziestolatka”, N-1 - niezbędne podejrzanemu, N-13 - groźny wąż, O-5 - najlepiej pożyczyć je w banku, P-1
- pieczenie w przełyku, P-13 - odprowadza deszczówkę z dachu.
.............................................................................
(hasło)
.............................................................................
.............................................................................
(imię i nazwisko)
.............................................................................
(adres)
.............................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29-08-1997 r.
Dz. U. Nr 133, poz 883).
.....................
(podpis)
Rozwiązania krzyżówki prosimy składać w placówkach BS w Namysłowie
do 30 lipca 2016 r. Wśród osób, które złożyły prawidłowe rozwiązania z nr 1 (25) naszego czasopisma, upominki od Banku otrzymują: Janusz Wojtuś, Branice; Jerzy Piędzioch, Tułowice; Teresa
Rubka, Wołczyn; Adam Raczek, Świerczów; Zygmunt Staszków,
Pokój; Wiesława Terlecka, Byczyna; Marta Kokosza, Domaszowice;
Joanna Płatkowska, Olszanka; Marzena Tracz, Niemodlin; Edward
Suchodolski, Branice.
Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, 03-580 Warszawa, tel 0668 695 896, Druk: Zakład Poligraficzno U-H J. Skrajnowski-Biskupiec
NAMmaj16w2.indd 11
2016-05-06 14:58:18
KREDYT KONSOLIDACYJNY
dla osób fizycznych
płać jedną niższą ratę
Przyjdź i przekonaj się, że ta oferta jest właśnie dla Ciebie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku.
Zapraszamy do naszych placówek.
Spłacasz wiele zobowiązań ?
Możesz je wszystkie połączyć w jeden wygodny kredyt i przyjść do nas po atrakcyjny
KREDYT KONSOLIDACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
W Banku Spółdzielczym w Namysłowie możesz zamienić wszystkie kredyty w jeden, spłacając
jedną dogodną ratę zamiast kilku w różnych bankach.
Kredyt konsolidacyjny oferujemy na następujących warunkach:
okres kredytowania już od 12 miesięcy do maksymalnie 240 miesięcy,
prowizja za udzielnie kredytu wynosi tylko 2,50 %,
korzystne oprocentowanie – WIBOR 3M + marża Banku*,
możesz wnioskować o dodatkowe środki – nawet do 100 000,00 zł.
*Dla przykładu reprezentatywnego oferty kredytu „Kredyt konsolidacyjny
dla osób fizycznych” w przypadku konsolidacji kredytów/pożyczek gotówkowych, przy całkowitej kwocie kredytu 27.200,00 zł dla 180 miesięcy
spłat, bez opłaty przygotowawczej z oprocentowaniem – WIBOR 3M + marża Banku (wg stanu na dzień 01.02.2016 r. oprocentowanie zmienne
w skali roku wynosi 7,22%), oraz z prowizją 2,5% za udzielenie kredytu
– RRRSO wynosi 7,91%. Stała rata miesięczna kredytu wynosi 247,84 zł,
całkowity koszt kredytu wynosi 18 117,58 zł, a całkowita kwota do zapłaty
wynosi 45.317,58 zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień
01.02.2016 r. Ostateczna wysokość raty uzależniona jest od dnia uruchomienia kredytu oraz wybranego przez klienta dnia płatności raty kredytu. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku oraz na www.bsnamyslow.com.pl
*Dla przykładu reprezentatywnego oferty kredytu „Kredyt konsolidacyjny dla osób fizycznych” w przypadku konsolidacji
kredytów mieszkaniowych lub hipotecznych przy całkowitej kwocie kredytu 76.200,00 zł dla 240 miesięcy spłat, bez opłaty
przygotowawczej z oprocentowaniem – WIBOR 3M + marża Banku (wg stanu na dzień 01.02.2016 r. oprocentowanie zmienne
w skali roku wynosi 7,22%), oraz z prowizją 2,5% za udzielenie kredytu – RRRSO wynosi 7,82%. Stała rata miesięczna kredytu
wynosi 600,88 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 70 046,65 zł, a całkowita kwota do zapłaty wynosi 145.021,65 zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2016 r. Ostateczna wysokość raty uzależniona jest od dnia uruchomienia
kredytu oraz wybranego przez klienta dnia płatności raty kredytu. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku oraz na
www.bsnamyslow.com.pl
Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów prawa.
NAMmaj16w2.indd 12
2016-05-06 14:58:19

Podobne dokumenty