Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Komentarze

Transkrypt

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Łódź, dnia 28 października 2013 r.
Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi
AG-I.273.2.23.2013
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb
Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego.
W związku prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) skierowaną do Wojewody Łódzkiego w przedmiotowym postępowaniu,
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zmianami), udzielam wyjaśnień:
Pytanie 1:
Czy jest możliwość przeprowadzenia oględzin obiektów – masztów, na których są planowane
instalacje?
Jeśli oględziny są niemożliwe proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:
-jakiej konstrukcji są maszty (kratowej, rurowej, wolnostojącej czy na dachu budynku),
-jaka będzie wysokość zawieszenia anten,
-czy maszty są przystosowane do wchodzenie w celu wykonania instalacji,
-czy będzie możliwe wykonanie montażu z podnośnika (dojechanie – rozłożenie),
-czy na masztach jest miejsce na nowe instancje, czy należy przewidywać demontaż starych anten?
Odpowiedź:
Tak, istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin obiektów.
Pytanie 2:
W specyfikacji ukompletowania stacji retransmisyjnej do mocowania 40 metrów przewodu ½”
przewidzianych jest 40 uchwytów na kable. Pytanie: jakiego typu mają to być uchwyty i do czego będą
mocowane (płaskownik, rura, pręt) i czy na całej długości trasy kablowej będzie ten sam (uchwyt) sposób
montażu?
Odpowiedź:
Z uwagi na to, iż Zamawiający nie określił rodzaju uchwytów, Wykonawca mocując przewody musi
dobrać rodzaje uchwytów w zależności od warunków podłoża do których będą mocowane przewody.
Pytanie 3:
W specyfikacji określono mechaniczne dopuszczalne parametry filtru duplexowego, pytanie: czy są to
parametry konieczne i czy możliwe są od nich odstępstwa:
-temperatury pracy z -40st.C na -30 st. C
-mocy doprowadzona max z 350 W na 300W
-wagi max z 22 kg na 24 kg
-wymiary max 80 X 50 X 22 cm na inne wymiary przy zachowaniu objętości bryły
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian parametrów technicznych filtru dupleksowego.
Pytanie 4:
Czy możliwa jest dostawa częściowa tzn. w pierwszej kolejności dostawa materiałów do wykonania
instalacji antenowych i ich wykonanie, a następnie dostawa sprzętu?
Odpowiedź:
Zamawiający w SIWZ podaje czas na realizację zamówienia (do dnia 15 grudnia 2013 r.).
Pytanie 5:
Z uwagi na bardzo wysokie kary umowne liczone od całości zamówienia oraz w związku z tym, że
montaże instalacji antenowych wypadają w okresie, w którym warunki atmosferyczne (takie jak: silne
wiatry, śnieg, mróz czy oblodzenie) mogą nie pozwolić na bezpieczne wykonanie prac w wyznaczonym
terminie, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający przewiduje odstępstwa od naliczania ewentualnych kar
za opóźniania powstałe w wyżej wymienionych przyczyn lub naliczanie kar tylko od niedostarczonej części
zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, nie ma możliwości odstąpienia od kar umownych w przypadku nie zrealizowania zamówienia w
wyznaczonym terminie.
W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wojewoda Łódzki jako Zamawiający przedłuża
termin składania i otwarcia ofert na dzień 4 listopada 2013 r.
W związku z powyższym zmianie ulega zapis rozdziału „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
OFERTY” ust. 4 w treści „Oferta musi być umieszczona w kopercie zabezpieczonej przed otwarciem,
posiadać nazwę, adres wykonawcy oraz napis: „Oferta na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych
urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego". Znak sprawy:
AG-I.273.2.23.2013. Nie otwierać przed 4 listopada 2013 r. godz. 1100” oraz rozdziału „MIEJSCE ORAZ
TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” ust. 2 w treści „Termin składania ofert upływa dnia 4
listopada 2013 r. o godz. 1000” i ust. 4 w treści „Termin otwarcia ofert: 4 listopada 2013 r. o godz. 1100”.
Z up. Wojewody Łódzkiego
Sławomir Wasilczyk
Dyrektor Generalny Urzędu
Łódź, dnia 28 października 2013 r.

Podobne dokumenty