rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy

Transkrypt

rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy
REJESTRACJA ZAKŁADOWYCH UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi rejestruje zakładowe układy zbiorowe pracy zawarte pomiędzy pracodawcami i zakładowymi organizacjami związkowymi, w
zakładach pracy mających swoją siedzibę, na terenie objętym właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
Układy zbiorowe pracy określają warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, wzajemne zobowiązania stron układu oraz inne sprawy nie
uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący.
Rejestracji układu dokonuje się w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4.04.2001r. w sprawie trybu postępowania w
sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. z
2001r. nr 34 poz. 408), wydanym na podstawie art. 24111 § 6 Kodeksu pracy.
Wniosek o rejestrację układu powinien zawierać wszystkie informacje wymienione w § 2 ww. rozporządzenia. Niespełnienie któregokolwiek kryterium
formalnego powoduje, że wniosek nie jest rozpatrywany i podlega zwrotowi łącznie z dołączonymi do niego dokumentami.
Układ zawarty zgodnie z prawem podlega rejestracji w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli postanowienia układu naruszają przepisy prawa, organ uprawniony do
jego rejestracji może : za zgodą stron wpisać układ do rejestru bez tych postanowień, wezwać strony układu do dokonania w układzie odpowiednich zmian w
terminie 14 dni.
W przypadku, gdy strony układu nie spełnią wymaganych warunków, Okręgowy Inspektor Pracy odmawia rejestracji układu.
Zakładowy układ zbiorowy pracy wchodzi w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej jednak niż z dniem rejestracji.
Zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych. Do zawarcia i rejestracji protokołów dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące rejestracji układów.
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi sprawy związane z zakładowymi układami zbiorowymi pracy prowadzi Jakub Warda tel. (0-42) 635-12-18 email:
[email protected]

Podobne dokumenty