art. 16§ 2 kpk

Transkrypt

art. 16§ 2 kpk
Informacja
o postępowaniu mediacyjnym w sprawie kamei (art. 16§ 2 kpk)
.Mediacja
to
próba
doprowadzenia
do
ugodowego,
satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze
dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej
wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji,
łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego
rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia "(prof, dr hab. Ewa Bieńkowska).
Postępowanie mediacyjne w postępowaniu sądowym (gdy do sądu
wpłynie akt oskarżenia - publiczny lub prywatny) regulują przepisy kodeksu
postępowania karnego w art. 23 a, 40, 492-493, kodeksu karnego w art, 53 oraz
przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13.06,2003r, w sprawie
postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. nr 108, póz. 1020).
Postępowanie mediacyjne iest poufne, uzyskane w jego trakcie
informacje nie mogą być wykorzystywane na użytek dalszego postępowania
karnego.
Strony postępowania karnego (oskarżony, pokrzywdzony) musza
świadomie i dobrowolnie wyrazić zgodę na uczestniczenie w mediacji.
Skierowanie sprawy karnej do postępowania mediacyjnego następuje
z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Postępowanie to nie
powinno trwać dłużej niż miesiąc.
Sąd w postanowieniu o skierowaniu sprawy do mediacji powołuje do
przeprowadzenia postępowania mediacyjnego instytucję lub osobę godną zaufania
spośród wpisanych do wykazu sądu okręgowego.
Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego mediator sporządza
sprawozdanie z jego przebiegu i wyników, po czym przedstawia je sądowi wraz
z ugodą, w razie zawarcia jej przez strony. Sprawozdanie nie zawiera treści
wypowiadanych przez strony podczas postępowania a jedynie informację
o wynikach, postępowania mediacyjnego (zawarto ugodę, nie doszło do zawarcia
ugody).
Ugoda mediacyjna w sprawie z oskarżenia publicznego nie ma mocy
prawnej, stąd też w sprawie takiej musi zostać wydany wyrok, w treści którego
zobowiązania oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego ustalone w ugodzie zostaną
wpisane do wyroku. W sprawie z oskarżenia prywatnego zawarcie ugody
w postępowaniu mediacyjnym skutkuje umorzeniem postępowania karnego. Ugoda
taka jest tytułem wykonawczym po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności.
Pozytywnie zakończona mediacja skutkuje dla pokrzywdzonego
możliwością uzyskania szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę przez sprawcę przestępstwa bez konieczności prowadzenia postępowania
egzekucyjnego, ogranicza udział w procesie karnym, pozwala przedstawić sprawcy
w czasie postępowania mediacyjnego własną krzywdę i odczucia związane
z przestępczym działaniem sprawcy,
Pozytywnie zakończona mediacja może skutkować dla sprawcyw zależności od konkretnego przypadku - korzystnymi rozstrzygnięciami,
w szczególności:
- orzeczeniem kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia
wolności do lat 5 (art, 58§ 3 kk);
- odstąpieniem od wymierzenia kary z równoczesnym orzeczeniem środka karnego
(art,59§1 kk);
- nadzwyczajnym złagodzeniem kary (art, 60§ 2 pkt 1 kk);
- odstąpieniem od wymierzenia kary, a nawet od obligatoryjnego orzeczenia środka
karnego we wszystkich wskazanych w ustawie przypadkach;
- uznaniem, iż czyn stanowi wypadek mniejszej wagi;
- warunkowym umorzeniem postępowania (art, 66§ 3 kk);
- uwzględnieniem wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze (art. 387
kpk);
- uznaniem faktu zawarcia ugody jako okoliczności łagodzącej przy wymiarze kary,
Koszty postępowania mediacyjnego są wydatkami ponoszonymi przez
Skarb Państwa, Ryczałt za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi
120 zł. Do kosztów tych należy doliczyć nadto 20 zł tytułem ryczałtu za doręczenie
wezwań i innych pism, Koszty postępowania mediacyjnego są nieporównywalnie
niższe aniżeli koszty postępowania sądowego,
Każda ze stron może w terminie 14 dni od uzyskania niniejszej informacji
zgłosić na piśmie inicjatywę skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego,
do Sądu Rejonowego w
, ul
sygn,
akt
Inicjatywa taka może być zgłoszona również w toku rozprawy.

Podobne dokumenty