wykładnia Departamentu Kadr dotuycząca obniżania uposażeń

Transkrypt

wykładnia Departamentu Kadr dotuycząca obniżania uposażeń
2014-06-25
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT KADR
USTAWA Z DNIA 24 STYCZNIA 2014 r.
o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony
Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu
Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 502)
- obowiązuje od dnia 1 czerwca 2014 r.
1
USTAWA REGULUJE:
1. ZWOLNIENIA LEKARSKIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
2. ZWOLNIENIE OD ZAJĘĆ SŁUŻBOWYCH I URLOP OKOLICZNOŚCIOWY
3. EWIDENCJĘ ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
4. KONTROLĘ ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
5. WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA I INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ŻOŁNIERZY
PRZEBYWAJĄCYCH NA ZWOLNIENIACH LEKARSKICH
6. PRZYZNAWANIE NAGRÓD UZNANIOWYCH ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM
ZASTĘPUJĄCYM ŻOŁNIERZY PRZEBYWAJĄCYCH NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
7. PODSTAWĘ WYMIARU EMERYTURY WOJSKOWEJ
2
1
2014-06-25
POJĘCIE ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO:
ZWOLNIENIE LEKARSKIE OBEJMUJE OKRES, PRZEZ KTÓRY ŻOŁNIERZ JEST
ZWOLNIONY OD ZAJĘĆ SŁUŻBOWYCH Z POWODU:
CHOROBY ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO (w tym przebywania w szpitalu)
nieobecność w służbie stwierdza
zaświadczenie lekarskie
(druk ZUS ZLA)
ODDANIA KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW ALBO OKRESOWEGO BADANIA LEKARSKIEGO
DAWCÓW KRWI
nieobecność w służbie stwierdza
zaświadczenie jednostki
służby krwi
PODDANIA SIĘ BADANIOM LEKARSKIM PRZEWIDZIANYM DLA KANDYDATÓW NA DAWCÓW
KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW ORAZ PODDANIA SIĘ ZABIEGOWI ICH POBRANIA
nieobecność w służbie stwierdza
zaświadczenie
na zwykłym druku
3
POJĘCIE ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO:
ZWOLNIENIE LEKARSKIE OBEJMUJE OKRES, PRZEZ KTÓRY ŻOŁNIERZ JEST
ZWOLNIONY OD ZAJĘĆ SŁUŻBOWYCH Z POWODU:
WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA LUB ZWALCZANIA ZAKAŻEŃ I CHORÓB
ZAKAŹNYCH.
nieobecność w służbie stwierdza
decyzja
organu
PRZEBYWANIA W STACJONARNYM ZAKŁADZIE :
- lecznictwa odwykowego (leczenie uzależnienia alkoholowego),
- opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji
psychotropowych
nieobecność w służbie stwierdza
zaświadczenie lekarskie
(druk ZUS ZLA)
4
2
2014-06-25
POJĘCIE ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO
ZWOLNIENIE LEKARSKIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OKRES, PRZEZ KTÓRY ŻOŁNIERZ
JEST ZWOLNIONY OD ZAJĘĆ SŁUŻBOWYCH Z POWODU:
max do 60 dni w roku
max do 14
dni w roku
max do 60 dni w roku kalendarzowym
KONIECZNOŚCI OSOBISTEGO SPRAWOWANIA OPIEKI NAD:
1) CHORYM DZIECKIEM (własnym lub małżonka żołnierza,
przysposobionym, obcym przyjętym na wychowanie i utrzymanie)
DO UKOŃCZENIA PRZEZ NIE 14.ROKU ŻYCIA ,
2)DZIECKIEM, W WIEKU DO UKOŃCZENIA PRZEZ NIE 8. ROKU
ŻYCIA W PRZYPADKU:
• porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem,
• pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie
leczniczym/udzielającym stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych/,
• nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły
do których dziecko uczęszcza,
3) INNYM CHORYM CZŁONKIEM RODZINY (małżonkiem, rodzicami,
teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem oraz dziećmi w wieku ponad
14 lat) – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z
żołnierzem w okresie sprawowania opieki
5
STWIERDZA:
oświadczenie
żołnierza
nieobecność w służbie spowodowaną koniecznością
opieki nad dzieckiem do 8. roku życia w przypadku:
• porodu lub choroby małżonka opiekującego się dzieckiem,
• pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem
w podmiocie leczniczym
zaświadczenie
na zwykłym
druku
nieobecność w służbie spowodowaną koniecznością
opieki nad:
• chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14. roku życia,
• innym chorym członkiem rodziny
STWIERDZA:
nieobecność w służbie spowodowaną koniecznością
opieki nad dzieckiem do 8. roku życia w przypadku
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,
przedszkola lub szkoły do których dziecko uczęszcza
STWIERDZA:
POJĘCIE ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO:
zaświadczenie
lekarskie
(druk ZUS ZLA)
6
3
2014-06-25
MODYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO
SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY
I URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO:
ZWOLNIENIE OD ZAJĘĆ SŁUŻBOWYCH
w celu sprawowania osobistej opieki nad:
 małżonką,
 dziećmi,
 rodzicami
URLOP OKOLICZNOŚCIOWY
po wykorzystaniu 50 dni zwolnienia od zajęć
służbowych, na opiekę nad:
 małżonkiem,
 dziećmi,
 rodzicami.
OKRES:
bez zmian
do 50 dni
roboczych
WYSOKOŚĆ:
OBNIŻENIE ZE 100%
DO 80% UPOSAŻENIA
OKRES:
WYSOKOŚĆ:
skrócenie
z 10 m-cy
do 5 m-cy
bez zmian:
75% uposażenia
Kolejność wykorzystywania zwolnień od zajęć służbowych:
I
zwolnienie lekarskie
II
zwolnienie od zajęć służbowych
III
urlop okolicznościowy
7
INFORMUJE NIEZWŁOCZNIE BEZPOŚREDNIEGO
PRZEŁOŻONEGO O ZWOLNIENIU LEKARSKIM
WYDAJE ROZKAZ DZIENNY
UTRATA PRAWA DO
CAŁEGO UPOSAŻENIA
ZA OKRES ZWOLNIENIA
DOSTARCZA ZWOLNIENIE LEKARSKIE LUB OŚWIADCZENIE
W TERMINIE 7 DNI OD DATY ICH OTRZYMANIA DO DOWÓDCY
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU
ŻOŁNIERZ
INFORMUJE PISEMNIE DOWÓDCĘ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
O NIEOBECNOŚCI ŻOŁNIERZA ORAZ PROPONUJE ZASTĘPSTWO
DOWÓDCA
BEZPOŚREDNI
PRZEŁOŻONY
ŻOŁNIERZ
EWIDENCJA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
8
4
2014-06-25
EWIDENCJA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
EWIDENCJĘ ZWOLNIEŃ LEKARSKICH PROWADZI DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ,
W KTÓREJ ŻOŁNIERZ:
1) ZAJMUJE STANOWISKO SŁUŻBOWE;
2) WYKONUJE ZADANIA SŁUŻBOWE W RAMACH REZERWY KADROWEJ;
3) WYKONUJE ZADANIA SŁUŻBOWE W RAMACH DYSPOZYCJI
wzór rozkazu dziennego:
sierż. Jan Kowalski, PESEL: 73122402694, przebywa od
14.06.2014 r. do 19.06.2014 r. na zwolnieniu lekarskim,
wystawionym w dniu 14.06.2014 r., seria AB nr 645287, w okresie
którego przysługuje 80% uposażenia.
PRZEKAZUJE
NIEZWŁOCZNIE
DO ODDZIAŁU
GOSPODARCZEGO
Obowiązki w zastępstwie wykonuje chor. Lech Nowak.
ZBIORCZA EWIDENCJA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH Z PODZIAŁEM
NA KORPUSY KADRY I PRZYCZYNY ZWOLNIEŃ
9
KONTROLA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
KONTROLA SPEŁNIENIA WYMOGÓW FORMALNYCH ZAŚWIADCZEŃ
LEKARSKICH oraz OŚWIADCZEŃ ŻOŁNIERZY
POLEGA NA USTALENIU, PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ PRZEZ DOWÓDCĘ
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ, CZY ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE:
NIE ZOSTAŁO SFAŁSZOWANE
ZOSTAŁO WYDANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU WYSTAWIANIA
ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH
W RAZIE PODEJRZENIA ŻE ZAŚWIADCZENIE
LEKARSKIE ZOSTAŁO SFAŁSZOWANE:
W RAZIE PODEJRZENIA O WYDANIE
ZAŚWIADCZENIA NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI:
DOWÓDCA WYSTĘPUJE DO LEKARZA
LECZĄCEGO O WYJAŚNIENIE SPRAWY
DOWÓDCA WYSTĘPUJE O WYJAŚNIENIE
SPRAWY DO ZUS
W RAZIE STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOWÓDCA WYDAJE DECYZJĘ O UTRACIE
PRAWA DO UPOSAŻENIA ZA CAŁY OKRES TEGO ZWOLNIENIA
/żołnierzowi przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia/
10
5
2014-06-25
KONTROLA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO
KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO
(w tym sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny)
POLEGA NA USTALENIU,
PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ PRZEZ DOWÓDCĘ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
CZY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:
NIE WYKORZYSTUJE ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO NIEZGODNIE Z JEGO CELEM,
W SZCZEGÓLNOŚCI:
1) CZY NIE WYKONUJE PRACY ZAROBKOWEJ LUB
2) CZY NIE NASTĄPIŁO NIEPRZEWIDZIANE ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA , ŻŁOBKA LUB SZKOŁY
W RAZIE STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
osoba upoważniona sporządza protokół wskazujący stwierdzoną
nieprawidłowość i przedstawia żołnierzowi do zapoznania się i wniesienia
uwag
(fakt zapoznania się - żołnierz potwierdza własnoręcznym podpisem)
DOWÓDCA STWIERDZA W DECYZJI UTRATĘ PRAWA DO UPOSAŻENIA
ZA CAŁY OKRES ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO
/żołnierzowi przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia/
11
KONTROLA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO
WZÓR
DEPRARTAMENT KADR
Warszawa, dnia 16.06.2014 r.
(nazwa jednostki wojskowej)
UPOWAŻNIENIE
Na podstawie art. 60e ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z póżn. zm.)
upoważniam mjr. Jarosława NOWAKA do przeprowadzania kontroli
prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez
żołnierzy
zawodowych pełniących służbę w Departamencie Kadr.
Upoważnienie jest ważne od dnia 16.06.2014 r. wraz z dokumentem
tożsamości: legitymacją oficera seria AK 0001111.
Andrzej WASILEWSKI
m.p.
(podpis dowódcy)
12
6
2014-06-25
KONTROLA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO
WZÓR
DEPARTAMENT KADR
(nazwa jednostki wojskowej)
PROTOKÓŁ
kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, przeprowadzonej w dniu
20.06.2014 r., godz. 11.00-11.30, przez mjr. Jarosława NOWAKA
I. Dane kontrolowanego żołnierza:
1. Nazwisko i imię: ppłk Andrzej KAMIŃSKI
2. Miejsce zamieszkania: Warszawa, ul. Grójecka 104/22
3. Okres orzeczonej niezdolności do pracy od 15.06.2014 r. do 30.06.2014 r.
Ustalenia osób przeprowadzających kontrolę:
Pomimo wielokrotnych prób skontaktowania się z żołnierzem, nikt nie odbierał domofonu, co
wskazuje, że pod podanym adresem i terminem nie zastałem żołnierza.
Mjr Jarosław NOWAK
(podpis)
Ewentualne zastrzeżenia kontrolowanego żołnierza:
................................................................................................................ ........................................................
(podpis kontrolowanego żołnierza)
13
KONTROLA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO
SŁUŻBY Z POWODU CHOROBY
DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KIERUJE ŻOŁNIERZA
DO WOJSKOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ
WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA
MOŻE ORZEC WCZEŚNIEJSZĄ DATĘ USTANIA NIEZDOLNOŚCI NIŻ ORZECZONA W
ZAŚWIADCZENIU LEKARSKIM
(wystawia nowe zaświadczenie lekarskie)
W RAZIE STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOWÓDCA WYDAJE
DECYZJĘ O UTRACIE PRAWA DO UPOSAŻENIA
OD DATY USTALONEJ PRZEZ WKL
DO KOŃCOWEJ DATY WSKAZANEJ W ZAŚWIADCZENIU LEKARSKIM
/żołnierzowi przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia/
14
7
2014-06-25
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
ZASADA:
W OKRESIE PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM ŻOŁNIERZ
ZAWODOWY UPRAWNIONY BĘDZIE DO
80% z 1/30
MIESIĘCZNEGO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WRAZ Z DODATKAMI O
CHARAKTERZE STAŁYM, NALEŻNEGO NA ZAJMOWANYM STANOWISKU
SŁUŻBOWYM, Z UWZGLĘDNIENIEM POWSTAŁYCH W TYM OKRESIE ZMIAN
MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWO DO UPOSAŻENIA LUB JEGO WYSOKOŚĆ
ZA 1 DZIEŃ
PRZEBYWANIA NA TYM ZWOLNIENIU
15
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
zwolnienie lekarskie : 5 - 25.06.2014 r. (21 dni)
uposażenie za 06.2014 r. 5940,0 zł (mjr)
5940,0 zł : 30 dni = 198,0 zł
198,0 zł x 20% = 39,60 zł
maj
czerwiec
lipiec
KWOTA
POTRĄCENIA
ZA JEDEN
DZIEŃ
ZWOLNIENIA
sierpień
5-25
POTRĄCENIE ZA CZERWIEC
39,60 zł x 21 dni = 831,60 zł
Z UPOSAŻENIA ZA LIPIEC
16
8
2014-06-25
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
zwolnienie lekarskie : 3 - 5.06.2014 r. oraz
10- 20.06.2014 r.
(14 dni)
uposażenie za 06.2014 r. – 11.895,0 zł (gen. bryg.)
11.895,00 zł : 30 dni = 396,50 zł
396,50 zł x 20% = 79,30 zł
lipiec
sierpień
10-20
czerwiec
3-5
maj
KWOTA
POTRĄCENIA
ZA JEDEN
DZIEŃ
ZWOLNIENIA
POTRĄCENIE ZA CZERWIEC
79,30 zł x 14 dni = 1110,20 zł
Z UPOSAŻENIA ZA LIPIEC
17
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
zwolnienie lekarskie : 2.06. – 15.07.2014 r. (29 dni + 15 dni)
uposażenie za 06.2014 r. – 11.895,0 zł (gen. bryg.)
11.895 zł : 30 dni = 396,50 zł
396,50 zł x 20% = 79,30 zł
maj
czerwiec
lipiec
KWOTA
POTRĄCENIA
ZA JEDEN
DZIEŃ
ZWOLNIENIA
sierpień
2.06-15.07
POTRĄCENIE ZA CZERWIEC
79,30zł x 29 dni = 2299,70 zł
Z UPOSAŻENIA ZA LIPIEC
POTRĄCENIE ZA LIPIEC
79,30 zł x 15 dni = 1189,50 zł
Z UPOSAŻENIA ZA SIERPIEŃ
18
9
2014-06-25
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
zwolnienie lekarskie : 10.06. – 10.07.2014 r. (21 dni + 10 dni)
20.07. – 5.08.2014 r. (12 dni + 5 dni)
uposażenie do 14.06.2014 r.: 5130,00 zł (kpt.)
5130,00 zł : 30 dni = 171,00 zł
171,00 zł x 20% = 34,20 zł
uposażenie od 15.06.2014 r.: 5340,00 zł (wzrost dodatku za długoletnią służbę)
5340,00 zł : 30 dni = 178,00 zł
178,00 zł x 20% = 35,60 zł
lipiec
czerwiec
sierpień
KWOTA
POTRĄCENIA
ZA JEDEN
DZIEŃ
ZWOLNIENIA
wrzesień
20.075.08
10.06-8.07
POTRĄCENIE ZA CZERWIEC
34,20 zł x 5 dni = 171,00 zł
35,60 zł x 16 dni = 569,60 zł
Z UPOSAŻENIA ZA LIPIEC
POTRĄCENIE ZA SIERPIEŃ
35,60 x 17 dni = 605,20 zł
Z UPOSAŻENIA ZA
WRZESIEŃ
POTRĄCENIE ZA LIPIEC
35,60 zł x 8 dni = 284,80 zł
Z UPOSAŻENIA ZA LIPIEC
19
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
100% UPOSAŻENIA PRZYSŁUGUJE W RAZIE PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
Z POWODU WYPADKU POZOSTAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY
80%
DOWÓDCA
J.W.
POSTĘPOWANIE
ODSZKODOWAWCZE:
SZEF WSzW
wydaje decyzję o
odmowie uznania
związku wypadku ze
służbą
ALBO
informuje dowódcę j.w.
o uznaniu wypadku w
związku ze służbą
wojskową
kieruje żołnierza
100%
+20%
WKL
informacja żołnierza
Wypadek podczas:
1) wykonywania
obowiązków
służbowych
albo
poleceń
przełożonych;
2) wykonywania
czynności
w
interesie służby wojskowej, nawet
bez polecenia przełożonych;
3) ratowania ludzi z grożącego
niebezpieczeństwa
albo
ratowaniem
mienia
przed
zniszczeniem lub zagarnięciem;
4) udziału w pościgu lub ujęciu osób
podejrzanych
o
popełnienie
przestępstwa albo ochroną innych
osób przed napaścią;
5) odbywania drogi do miejsca i z
miejsca wykonywania czynności
określonych w pkt 1 i 2.
Protokół powypadkowy
komisji powołanej przez
Dowódcę j.w.
POSTĘPOWANIE WYPADKOWE:
80%
+ 20 % na podstawie zaświadczenia lekarskiego
o związku zwolnienia z wypadkiem/chorobą
20
10
2014-06-25
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
mjr. Piotr Nowak, PESEL: 73122402694, przebywa od dnia 14.06.2014 r. do dnia 30.06.2014 r. na
zwolnieniu lekarskim, wystawionym w dniu 14.06.2014 r. , seria AB nr 645287, w okresie
którego przysługuje 80% uposażenia. Obowiązki w zastępstwie wykonuje mjr. Lech Nowak.
Na podstawie informacji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie (pismo
Nr 1245 z dnia 7.08.2014 r.) stwierdzam, że mjr. Piotr Nowak PESEL: 73122402694 od dnia
14.06.2014 r. do dnia 30.06.2014 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, które było następstwem
wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby wojskowej.
W okresie zwolnienia lekarskiego żołnierzowi przysługiwało 100% uposażenia.
Polecam wypłacić potrąconą część uposażenia z tytułu przebywania żołnierza na tym zwolnieniu
lekarskim.
mjr. Piotr Nowak PESEL: 73122402694, przebywa od dnia 15.10.2014 r. do dnia 30.10.2014 r. na
zwolnieniu lekarskim, wystawionym w dniu 15.10.2014 r., seria AB nr 147896, w okresie
którego przysługuje 100% uposażenia.
Podstawa: zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza Ignacego Kosibę z Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Warszawie z dnia 15.10.2014 r. stwierdzające, związek tej
niezdolności do służby z wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem służby wojskowej,
stwierdzonym orzeczeniem Rejonowej Komisji Lekarskiej w Warszawie Nr 00015 z dnia
30.09.2014 r.
21
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
100% UPOSAŻENIA PRZYSŁUGUJE W OKRESIE ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO JEŻELI
ZWOLNIENIE ZOSTAŁO SPOWODOWANE PRZEZ INNĄ OSOBĘ W WYNIKU POPEŁNIENIA
PRZEZ NIĄ UMYŚLNEGO CZYNU ZABRONIONEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIONĄ SŁUŻBĄ PRZEZ
ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO, STWIERDZONEGO ORZECZENIEM WYDANYM PRZEZ
UPRAWNIONY ORGAN
WYPADEK
w związku ze służbą
wskutek udział w pościgu lub
ujęciu osób podejrzanych o
popełnienie przestępstwa
albo ochroną innych osób
przed napaścią
80%
WKL
CHOROBA
POSTĘPOWANIE
ODSZKODOWAWCZE
bez związku ze służbą
POSTANOWIENIE ORGANU
PROWADZĄCEGO
POSTĘPOWANIE KARNE, W
KTÓRYM UZNANO ŻOŁNIERZA
ZA POKRZYWDZONEGO
POSTĘPOWANIE
POWYPADKOWE
WYPADEK
80%
+20%
+ 20 % na podstawie zaświadczenia lekarskiego
o związku zwolnienia z wypadkiem/chorobą
22
11
2014-06-25
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
Mjr Jan Kowalski, PESEL: 73122402694, przebywa od dnia 6.09.2014 r. do dnia 5.10.2014 r.
na zwolnieniu lekarskim, wystawionym w dniu 6.09.2014 r., seria AB nr 645287, w okresie
którego przysługuje 80% uposażenia.
Obowiązki w zastępstwie wykonuje mjr. Lech Nowak.
Na podstawie postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku Jana Kwietnia
z dnia 10.11.2014 r. (sygn. akt I PO 20/14) stwierdzam, że mjr Jan Kowalski, PESEL:
73122402694, przebywał od dnia 6.09.2014 r. do dnia 5.10.2014 r. na zwolnieniu
lekarskim, które było następstwem popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu
zabronionego na mjr Janie Kowalskim.
W okresie wyżej wymienionego zwolnienia lekarskiego mjr Janowi Kowalskiemu
przysługiwało 100% uposażenia.
Polecam wypłacić potrąconą część uposażenia z tytułu zwolnienia lekarskiego.
23
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
100% UPOSAŻENIA PRZYSŁUGUJE W OKRESIE ZWOLNIENIA LEKARKIEGO JEŻELI
ZWOLNIENIE POWSTAŁO NA SKUTEK DOKONANIA PRZEZ ŻOŁNIERZA CZYNU
O CHARAKTERZE BOHATERSKIM W SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH WARUNKACH
WYPADEK
bez związku ze służbą
DECYZJA DOWÓDCY O
UZNANIU CZYNU ŻOŁNIERZA
ZA CZYN BOHATERSKI
WKL
POSTĘPOWANIE
POWYPADKOWE
WYPADEK
w związku ze służbą
wskutek ratowania ludzi z
grożącego niebezpieczeństwa
albo ratowaniem mienia
przed zniszczeniem lub
zagarnięciem
POSTĘPOWANIE
ODSZKODOWAWCZE
CHOROBA
80%
80%
+20%
+ 20 % na podstawie zaświadczenia lekarskiego
o związku zwolnienia z wypadkiem/chorobą
24
12
2014-06-25
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
DEPARTAMENT KADR
Warszawa, 1.10.2014 r.
Decyzja Nr 225
Na podstawie art. 89a ust. 4 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.)
Stwierdzam, że zwolnienie lekarskie mjr. Jana Kowalskiego, od dnia 6.09.2014 r. do dnia 5.10.2014 r.
powstało na skutek dokonania przez mjr. Jana Kowalskiego czynu o charakterze bohaterskim.
Uzasadnienie:
W dniu 6 września 2014 r. mjr Jan Kowalski jako osoba postronna brał czynny udział w gaszeniu
pożaru domu jednorodzinnego w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 29. Podczas gaszenia pożaru
doznał urazów ciała, w wyniku których przebywa na zwolnieniu lekarskim . Zgodnie z przywołaną
podstawą prawną, Dyrektor Departamentu Kadr może uznać, że zwolnienie lekarskie jest
następstwem czynu bohaterskiego, dokonanego przez żołnierza.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Ministra Obrony Narodowej
wniesione za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Kadr, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszej decyzji.
DYREKTOR
Andrzej WASILEWSKI
Mjr Jan Kowalski, PESEL: 73122402694, przebywa od dnia 6.09.2014 r. do dnia 5.10.2014 r. na
zwolnieniu lekarskim, wystawionym w dniu 6.09.2014 r., seria AB nr 645287, w okresie którego
przysługuje 100% uposażenia.
Podstawa: Decyzja Dyrektora DK Nr 225 z dnia 1.10.2014 r.
Obowiązki w zastępstwie wykonuje mjr. Jan NOWAK
25
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
100% UPOSAŻENIA PRZYSŁUGUJE W RAZIE PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
Z POWODU CHOROBY POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI
LUB WARUNKAMI SŁUŻBY
WKL
orzeka o związku choroby ze szczególnymi
właściwościami lub warunkami służby
Dowódca kieruje żołnierza do WKL
UJAWNIENIE CHOROBY /zaświadczenie lekarza medycyny pracy/
1) Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć;
2) Pylica płuc;
3) Przewlekłe choroby układu oddechowego;
4) Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i ciał promieniotwórczych;
5) Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego;
6) Trwałe skutki odmrożeń;
7) Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym wywołane zespołem wibracyjnym ;
8) Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby ;
9) Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi;
10) Trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem;
11) Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym;
12) Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami pracy;
13) Nowotwory złośliwe skóry, dróg moczowych, układu oddechowego;
14) Choroby wywołane pracą w ciśnieniu oraz w warunkach znacznych przyspieszeń;
15) Choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze, odzwierzęce oraz tropikalne i inne);
16) Żylaki podudzi z trudno gojącymi się owrzodzeniami;
17) Ostry zespół przegrzania i jego następstwa;
18) Zaburzenia reaktywne oporne na leczenie: zaburzenia stresowe pourazowe – PTSD, psychozy
reaktywne, trwałe potraumatyczne zmiany osobowości.
80%
80%
+20%
+ 20 % na podstawie zaświadczenia
lekarskiego o związku zwolnienia z chorobą
26
13
2014-06-25
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
mjr. Piotr Nowak, PESEL: 73122402694, przebywa od dnia 14.06.2014 r. do dnia 30.06.2014 r. na
zwolnieniu lekarskim, wystawionym w dniu 14.06.2014 r. , seria AB nr 645287, w okresie
którego przysługuje 80% uposażenia. Obowiązki w zastępstwie wykonuje mjr. Lech Nowak.
Na podstawie orzeczenia Rejonowej Komisji Lekarskiej w Warszawie Nr 222 z dnia 20.08.2014 r.
stwierdzam, że mjr. Piotr Nowak, PESEL 78142701517 od dnia 14.06.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.
przebywał na zwolnieniu lekarskim, które było następstwem choroby pozostającej w związku z ze
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby.
W okresie zwolnienia lekarskiego żołnierzowi przysługiwało 100% uposażenia.
Polecam wypłacić potrąconą część uposażenia z tytułu przebywania żołnierza na tym zwolnieniu
lekarskim.
mjr. Piotr Nowak, PESEL: 73122402694, przebywa od dnia 14.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
na zwolnieniu lekarskim, wystawionym w dniu 14.06.2014 r. , seria AB nr 645287, w okresie
którego przysługuje 100% uposażenia..
Podstawa:
zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza Ignacego Kosibę z Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Warszawie z dnia 14.09.2014 r. stwierdzające, związek tej
niezdolności do służby z chorobą pozostającej w związku z ze szczególnymi właściwościami
lub warunkami służby, stwierdzoną orzeczeniem Rejonowej Komisji Lekarskiej w Warszawie
Nr 00015 z dnia 30.07.2014 r.
Obowiązki w zastępstwie wykonuje mjr. Lech Nowak.
27
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
100%
Powrót do kraju
1) w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora
wojskowego - do misji organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych,
2) do kwater głównych, dowództw lub sztabów misji organizacji międzynarodowych lub
sił wielonarodowych,
3) w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
RP poza granicami państwa - w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub w celu
wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji
zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
4) w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa zgodnie z
przepisami ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami
państwa ma na celu udział w szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych, akcjach
ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych albo w przedsięwzięciach
reprezentacyjnych,
5) w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostki wojskowej użytej zgodnie z
przepisami ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami
państwa w rejonie jej działania albo zapewnienia organizacji funkcjonowania i
sprawowania działalności kontrolnej tej jednostki wojskowej w rejonie jej działania.
POSTĘPOWANIE
POWYPADKOWE i ODSZKODOWAWCZE
SKIEROWANIE ŻOŁNIERZA NASTĘPUJE ROZKAZEM SZEFA
SGWP, w przypadku:
WKL
100% UPOSAŻENIA PRZYSŁUGUJE W RAZIE PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
PODCZAS SKIEROWANIA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA
GRANICAMI PAŃSTWA
80%
+20%
80%
+ 20 % na podstawie zaświadczenia lekarskiego o
związku zwolnienia z wypadkiem/chorobą
28
14
2014-06-25
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
100% UPOSAŻENIA PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE W RAZIE PRZEBYWANIA
NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM Z POWODU:
CHOROBY PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE CIĄŻY
zamieszczenie na druku ZUS ZLA (tzw. L4) kodu literowego „B”;
PODDANIA SIĘ NIEZBĘDNYM BADANIOM LEKARSKIM PRZEWIDZIANYM DLA
KANDYDATÓW NA DAWCÓW KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW ORAZ
PODDANIA SIĘ ZABIEGOWI ICH POBRANIA
zaświadczenie na zwykłym druku o poddaniu się wskazanym badaniom lub zabiegowi
ODDANIA KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW ALBO BADANIA LEKARSKIEGO DAWCÓW
KRWI
zaświadczenie na zwykłym druku o oddaniu krwi lub jej składników albo poddaniu się
badaniom w tym zakresie
29
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
kpt. Elwira Kowalska, PESEL: 73122402694, przebywa od dnia 14.09.2014 r. do dnia
30.09.2014 r. na zwolnieniu lekarskim, wystawionym w dniu 14.06.2014 r. , seria AB nr 645287,
w okresie którego przysługuje 100% uposażenia.
Obowiązki w zastępstwie wykonuje por. Lech Nowak.
kpt. Piotr Nowak, PESEL: 73122402694, przebywał w dniu 14.09.2014 r. na zwolnieniu
lekarskim, w okresie którego przysługiwało 100% uposażenia.
Podstawa:
zaświadczenie lekarskie wystawione przez Wojskowe
i Krwiolecznictwa z dnia 14.09.2014 r.
Obowiązki w zastępstwie wykonywał por. Lech Kowalski.
Centrum
Krwiodawstwa
kpt. Piotr Nowak, PESEL: 73122402694, przebywał w dniu 14.09.2014 r. na zwolnieniu
lekarskim, w okresie którego przysługiwało 100% uposażenia.
Podstawa:
zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza Ignacego Kaczorowskiego ze Szpitala
Wojewódzkiego Nr 2 z dnia 14.09.2014 r.
Obowiązki w zastępstwie wykonywał por. Lech Kowalski.
30
15
2014-06-25
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ZA OKRES
PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
ZWOLNIENIE
LEKARSKIE
POTRĄCENIE Z UPOSAŻENIA NASTĘPOWAĆ BĘDZIE Z MOCY PRAWA (na podstawie rozkazu)
DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
DOWÓDCA ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
WYDAJE ROZKAZ DZIENNY
ZWIĘKSZA
FUNDUSZ
NAGRÓD
POTRĄCA Z UPOSAŻENIA
(na podstawie rozkazu)
(określający % wysokości
uposażenia)
EWIDENCJONUJE ZWOLNIENIE
LEKARSKIE
z uposażenia za
bieżący lub
następne miesiące
• z odprawy,
• z ekwiwalentu za urlop ,
• z gratyfikacji urlopowej
DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
PRAWO DO
PEŁNEGO
UPOSAŻENIA
ZWROT POTRĄCONYCH KWOT UPOSAŻENIA
Przysługuje w razie stwierdzenia w odrębnym postępowaniu (np. powypadkowym), że żołnierzowi
przysługiwało 100% uposażenia
DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
WYDAJE ROZKAZ DZIENNY
(określający % wysokości uposażenia)
DOWÓDCA ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
WYPŁACA POTRĄCONE
UPOSAŻENIE
ZMIENIA EWIDENCJĘ ZWOLNIEŃ
LEKARSKICH
NIE ZMIENIA
WYSOKOŚCI
FUNDUSZU
NAGRÓD
31
TRYB POSTĘPOWANIA
ZWOLNIENIE LEKARSKIE
DOWÓDCA
wydaje
ROZKAZ DZIENNY
STWIERDZAJĄCY
PRAWO DO:
80%
UPOSAŻENIA
DOWÓDCA
DOKUMENTY OTRZYMANE
OD INNYCH INSTYTUCJI
(np. z WSzW)
WNIOSEK ŻOŁNIERZA
(+ np. zaświadczenie
lekarskie)
WYDAJE
ROZKAZ DZIENNY
STWIERDZAJĄCY
PRAWO DO:
100%
UPOSAŻENIA
ALBO
STWIERDZAJĄCY
PRAWO DO:
100%
UPOSAŻENIA
z urzędu
WYJĄTEK
na wniosek
decyzja o związku
zwolnienia z czynem
bohaterskim
W PRZYPADKU WNIOSKU
ŻOŁNIERZA
WYDAJE DECYZJĘ
O ODMOWIE PRZYZNANIA
100% UPOSAŻENIA
ODWOŁANIE DO ORGANU
WYŻSZEGO STOPNIA
32
16
2014-06-25
PRZYZNAWANIE NAGRÓD UZNANIOWYCH
ŚRODKI FINANSOWE UZYSKANE Z TYTUŁU
ZMNIEJSZENIA UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
PRZEBYWAJĄCYCH NA ZWOLNIENIACH LEKARSKICH
PRZEZNACZA SIĘ W CAŁOŚCI
NA NAGRODY UZNANIOWE ZA WYKONYWANIE ZADAŃ SŁUŻBOWYCH
W ZASTĘPSTWIE ŻOŁNIERZY PRZEBYWAJĄCYCH NA ZWOLNIENIACH
LEKARSKICH
- poprzez zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg ,
pozostającego w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej
/rozdział środków następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego trwającego
od 1 do 3 miesięcy(decyduje dowódca jw.) /
33
PRZYZNAWANIE NAGRÓD UZNANIOWYCH
ŻOŁNIERZE
PRZEBYWAJĄCY NA
ZWOLNIENIACH
LEKARSKICH
1
100 zł
2
0 zł
3
150 zł
4
200 zł
ZWIĘKSZENIE
„SUB”FUNDUSZU
DOWÓDCY NA
NAGRODY
UZNANIOWE
+ 450 zł
BEZPOŚREDNI
PRZEŁOŻONY
ŻOŁNIERZA
/przesyła wniosek drogą
służbową/
DOWÓDCA JEDNOSTKI
WOJSKOWEJ
(co najmniej raz na kwartał)
WNIOSEK O
PRZYZNANIE NAGRODY
ROZKAZ O PRZYZNANIU
NAGRÓD UZNANIOWYCH
PODZIAŁ FUNDUSZU
ŻOŁNIERZE ZASTĘPUJĄCY
ŻOŁNIERZY NA
ZWOLNIENIACH
LEKARSKICH
1
150 zł
2
100 zł
3
50 zł
4
150 zł
DOWÓDCA ODDZIAŁU
GOSPODARCZEGO
INFORMACJA O
WYSOKOŚCI FUNDUSZU
WYPŁACA NAGRODY
UZNANIOWE
34
17
2014-06-25
WYSOKOŚĆ DODATKOWEGO UPOSAŻENIA ROCZNEGO
ZA OKRES PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
WYSOKOŚĆ:
ŻOŁNIERZ PEŁNIĄCY ZAWODOWĄ
SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ PRZEZ OKRES
ROKU KALENDARZOWEGO
ŻOŁNIERZ ZAWODOWY POWOŁANY
W TRAKCIE ROKU KALNDARZOWEGO
1/12 UPOSAŻENIA
ZASADNICZEGO
WRAZ Z DODATKAMI STAŁYMI
OTRZYMANEGO W ROKU
KALENDRZOWYM
(pełniący służbę zawodową co najmniej 6 m-cy)
ŻOŁNIERZ ZWOLNIONY Z ZAWODOWEJ
SŁUŻBY WOJSKOWEJ
(w trakcie roku kalendarzowego)
ŻOŁNIERZ ZWOLNIONY Z ZAWODOWEJ
SŁUŻBY WOJSKOWEJ
NIE OTRZYMUJĄCY UPOSAŻENIA
(w trakcie roku kalendarzowego)
UPRAWNIONY DO EMERYTURY / RENTY
1/12 UPOSAŻENIA
ZASADNICZEGO
WRAZ Z DODATKAMI STAŁYMI
OTRZYMANEGO W ROKU
KALENDRZOWYM – BEZ
ZMNIEJSZEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE
ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
1/12 UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO
WRAZ Z DODATKAMI STAŁYMI
NALEŻNEGO W OSTATNIM MIESIĄCU
PEŁNIENIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ
35
WYSOKOŚĆ DODATKOWEGO UPOSAŻENIA ROCZNEGO
ZA OKRES PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
ŻOŁNIERZE ZAWODOWI, KTÓRZY:
PEŁNIĄ ZAWODOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ
PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY
(tj. do dnia 31.05.2014 r.)
OTRZYMAJĄ
DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE
ZA 2014 r.
WEDŁUG DOTYCHCZASOWYCH ZASAD
ROZPOCZELI PEŁNIENIE ZAWODOWEJ
SŁUŻBY WOJSKOWEJ PO DNIU WEJŚCIA
W ŻYCIE USTAWY
(tj. po dniu 1.06.2014 r.)
/w przypadku rozpoczęcia służby po
01.07.2014r.nie otrzymają D.U.R./
OTRZYMAJĄ
DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE
ZA 2014 r.
WEDŁUG NOWYCH ZASAD
36
18
2014-06-25
WYSOKOŚĆ INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
ZA OKRES PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE
NAGRODY JUBILEUSZOWE
ODPRAWĘ
DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE ZA ROK ZWOLNIENIA
EKWIWALENT PIENIĘŻNY ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP WYPOCZYNKOWY
ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE WYPŁACANE CO MIESIAC PRZEZ OKRES JEDNEGO ROKU
PO ZWOLNIENIU ZE SŁUŻBY
ODPRAWĘ POŚMIERTNĄ
WYPŁACA SIĘ ŻOŁNIERZOWI ALBO CZŁONKOM JEGO RODZINY W WYSOKOŚCI
USTALONEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PEŁNIEJ KWOTY UPOSAŻENIA
37
ZMIANY W USTAWIE O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM
ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ ICH RODZIN
PODSTAWĘ WYMIARU EMERYTURY LUB RENTY INWALIDZKIEJ,
W PRZYPADKU ŻOŁNIERZY, KTÓRZY:
NIE OTRZYMUJĄ UPOSAŻENIA
DOTYCZY:
1) URLOPU WYCHOWAWCZEGO;
2) REZERWY KADROWEJ BEZ PRAWA DO UPOSAŻENIA;
3) URLOPU BEZPŁATNEGO.
NIE OTRZYMUJĄ UPOSAŻENIA W PEŁNEJ WYSOKOŚCI
DOTYCZY:
1) ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO;
2) URLOPU ZWIĄZANEGO Z RODZICIELSTWEM;
3) URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO W ZWIĄZKU ZE SPRAWOWANIEM OPIEKI;
4) ZWOLNIENIA OD ZAJĘĆ SŁUŻBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SPRAWOWANIEM OPIEKI;
5) TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA/ZAWIESZENIA W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH
STANOWI
100% UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO
WRAZ Z DODATKAMI O CHARAKTERZE STAŁYM
+ 1/12 DODATKOWEGO UPOSAŻENIA ROCZNEGO
-należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym z uwzględnieniem zmian
38
19
2014-06-25
WYSOKOŚĆ UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZA
PRZEBYWAJĄCEGO NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
W DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY
1.06.2014 r.
maj
czerwiec
20.05-10.06
ZWOLNIENIE
LEKARSKIE
= 100% UPOSAŻENIA
lipiec
11.06 -10.07
KOLEJNE ZWOLNIENIE
LEKARSKIE
= 80% UPOSAŻENIA
do czasu upływu
terminu zwolnienia
39
DEPARTAMENT KADR MON
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
40
20

Podobne dokumenty