Różnorodne skrzydła ze zautomatyzowanej linii

Transkrypt

Różnorodne skrzydła ze zautomatyzowanej linii
15
Temat z bliska: Pozyskanie, transport i logistyka drewna
REKLAMA
Niezawodny dowóz drewna jest równie istotny jak późniejsza produkcja, podczas której sprawdzą się
różnego rodzaju przenośniki i automatyczne systemy podawcze. Coraz więcej firm decyduje się także na
zastąpienie dokumentów papierowych elektronicznymi. â s. 22-29
Nr 9 (188)
wrzesień 2012
ISSN 1732-4017
Nakład 20 000 egz.
Giełda maszyn w każdym numerze. â s. 56-58
Z kraju
Ze świata
Ekonomia i rynek
Temat z bliska
Różnorodne skrzydła
ze zautomatyzowanej linii
Produkty i komponenty
Jak bardzo zmienia się rynek drewnianych drzwi wewnętrznych, dobrze widać
w przedsiębiorstwie Drewno-Hurt z Zarzecza koło Niska (Podkarpackie), które
od prawie 20 lat dostarcza na polski rynek
stolarkę drzwiową i drewniane elementy
wykończeniowe, a przed dwoma laty zdecydowało się na poszerzenie profilu o produkcję drzwi ramiakowych. Miały to być
drzwi pięcioelementowe, czyli składające
się z dwóch ramiaków pionowych (lewy
i prawy), trzech ramiaków poziomych
(dolny, środkowy i górny) oraz wypełnienia płyciną lub szkłem.
– Dzisiaj pod naszą marką Voster
praktycznie takich prostych drzwi nie
wytwarzamy – mówi Piotr Roczniak
z działu produkcji – ponieważ wymagania
nabywców znacząco wzrosły, a gama katalogowych wzorów jest ustawicznie poszerzana przez… nabywców, wprowadzających mniej lub bardziej istotne zmiany
w konstrukcji. Żeby nie być gołosłownym
– dostaliśmy zamówienie od naszego partnera na dostawę 147 skrzydeł, zawierające
70 pozycji. Statystycznie więc ledwie dwie
sztuki drzwi były podobne do siebie.
Automatyzacja produkcji
jednostkowej
Sercem całej linii jest specjalistyczne centrum obróbcze CNC firmy Paolino Bacci.
Dostarczona przez IMAC bardzo mocno zaawansowana technologicznie linia
produkcyjna umożliwia szybką zmianę modelu zamawianych drzwi.
REKLAMA
Czy tak jednostkową produkcję można
realizować na linii produkcyjnej? Wielu
wytwórcom, dysponującym bardzo wydajnymi maszynami obróbczymi, taka
jednostkowa produkcja nie opłaca się,
gdyż przestawianie maszyn pochłania
dużo czasu i znacząco obniża wydajność. Natomiast właściciel firmy Drewno-Hurt, decydując się na stworzenie
nowoczesnego zakładu produkcji drzwi,
postawił przed firmą IMAC z Częstochowy, której powierzono opracowanie odpowiedniej technologii i dostawę
maszyn, zadanie stworzenia fabryki
maksymalnie zmechanizowanej, ale
dostosowanej do częstej zmiany profilu
produkowanych drzwi. â s. 38
Technika i technologia
Żeby było
uczciwie
i w miarę
jednolicie
SPRZEDAŻ DREWNA | Wątpliwości
i postulaty członków PIGPD
Jeśli rozmowy są partnerskie, to skoro
my chcieliśmy mieć zagwarantowane
80 proc. drewna, a Lasy wystąpiły
z propozycją 70 proc., to logiczne wydaje się ustalenie poziomu gwarantowanego surowca na 75 proc. â s. 4-6
Trzy kolory
naraz
AUTOMATY LAKIERNICZE | Dwa
rozwiązania w Robopaint Compact 1000/1300
Automat lakierniczy Robopaint z serii
Compact 1000/1300 jest przystosowany do pracy w linii oraz jako niezależne, wolno stojące urządzenie.
Pozwala użytkownikowi na zdefiniowanie sposobu malowania w trzech
opcjach: malowanie całego elementu, malowanie krawędzi i malowanie
płaszczyzny. â s. 36
500
â budynków o łącznej powierzchni ok. 40 000 m2 wybudowała firma ZPD Garbatka
w ciągu 16 lat swojej działalności
â s. 34-35
wrzesień 2012
2
Felieton | Listy | Cytat miesiąca
Pal sęk
Odpowiedzialny to także
rzetelny i przewidujący skutki
Odpowiedzialność menedżerów to obecnie cecha nie
tyle pożądana, co wręcz niezbędna w obliczu trudności
finansowych wielu firm.
Janusz Bekas
Niby oczywista jest konieczność ponoszenia konsekwencji swojego postępowania czy zachowania, określana w słowniku współczesnego języka polskiego jako
odpowiedzialność, ale każdy z nas może
na pęczki wymieniać przykłady nieodpowiedzialności swoich partnerów, współpracowników, a niekiedy także szefów
firm czy nawet ich właścicieli, wobec
innych, od których tejże odpowiedzialności oczekują. Różne są przejawy braku
odpowiedzialności, a skutki – dokuczliwe dla innych, choć zwykle z czasem
także dla postępujących nieodpowiedzialnie. Z tym, że jedni potrafią uderzyć
się w piersi i jakoś zrekompensować poszkodowanym poniesione szkody, choćby w biznesie, a inni mają te skutki gdzieś
tam, ukazując swoje nieprzygotowanie
do zajmowanej funkcji.
W tym miesiącu zdecydowałem się
opisać w felietonie przynajmniej dwa
przypadki nieodpowiedzialności związanej z branżą drzewną. Wrocławska
spółka drzewna wysłała na walne zgromadzenie branżowego stowarzyszenia
swoją przedstawicielkę, wyposażoną
w mandaty należne firmie członkowskiej, upoważniające w jej imieniu do
głosowania nad przedłożonymi uchwałami, w tym także związanymi z wyborem najwyższych władz stowarzyszenia. Delegatka wydała się na tyle
kompetentna uczestnikom zgromadzenia, że jeden z nich zgłosił ją jako kandydatkę do władz stowarzyszenia, a inni
oddali na jej kandydaturę wystarczającą
liczbę głosów, żeby po raz pierwszy we
władzach stowarzyszenia znalazła się
kobieta. Były oklaski, a wyniki wyborów
poszły w świat. Sęk w tym, że szefowie
spółki odmówili potwierdzenia zgody na
sania niesolidnego wytwórcy. Dla nas
problemy przedsiębiorcy – czytelnika
są priorytetem, więc zgodnie z prawem
prasowym przed napisaniem artykułu
zwróciliśmy się do producenta o ustosunkowanie się do zarzutów jego klienta.
I nagle właściciele firmy znaleźli czas,
żeby z nim porozmawiać, złożyć obietnicę dostawy maszyny i zrekompensowania mu choćby częściowo poniesionych
strat z tytułu niemożliwości realizacji
zleceń na maszynie, która miała od paru
miesięcy pracować i zarabiać. Ale też
uprosić, żeby wycofał interwencję w redakcji, bo krytyczny artykuł mógłby całkowicie rozłożyć producenta, zrażając
potencjalnych klientów.
W tym przypadku ucieszył mnie przypływ odruchu odpowiedzialności wobec
klienta i swojego przedsiębiorstwa oraz
fakt, iż właściciel firmy produkującej maszyny przyznał, że wykazał się nieodpowiedzialnym postępowaniem, czarując
klienta kolejnymi terminami dostawy, mając świadomość, iż nie wywiąże się ze zobowiązań, bo inni jego kontrahenci ociągają się z zapłatami za dostarczone maszyny
i jemu, a nie jest to odosobniony przypadek
w obecnych czasach, najzwyczajniej brakuje tzw. płynności finansowej.
– Ale gdyby szczerze ze mną o tych kłopotach porozmawiał, to bym wyłożył pieniądze na zakup tych silników i przekładni
– powiedział mi klient tej firmy, trochę
zdziwiony pomyślnym rozwojem sytuacji,
która wydawała mu się beznadziejna.
Bycie odpowiedzialnym to w obecnych czasach jakby priorytet dla każdego
przedsiębiorcy. Ilu nieporozumień i niepotrzebnych czynności można by uniknąć,
gdyby wszystkich cechowała konieczność
ponoszenia odpowiedzialności za podpisane umowy, zobowiązania i decyzje.
formalne reprezentowanie tego przedsiębiorstwa wobec stowarzyszenia,
niezbędnego w sytuacji, gdy wybrany
przedstawiciel firmy nie jest członkiem
zarządu. Wybór delegatów musiał więc
zostać unieważniony przez Radę stowarzyszenia i zgodnie ze statutem, ale
jakby tylnymi drzwiami musiano wprowadzić do władz delegata cieszącego się
mniejszym poparciem zebranych.
Nieodpowiedzialne postępowanie
sterników spółki naraziło ją na zażenowanie i konsternację delegatów, a władze stowarzyszenia – na dodatkowe zabiegi prawne, żeby wyjść z nietypowego
impasu zafundowanego przez ludzi
kierujących dużą spółką, a jakby niezdających sobie sprawy z konsekwencji
podejmowanych decyzji. Skoro powiedziało się „A” i wysłało na zgromadzenie
sprawozdawczo-wyborcze swoją delegatkę, to należało przewidzieć wszystkie konsekwencje, także związane z wyborami, i powiedzieć „B”, czyli zaufać
swojemu pracownikowi.
Zadziwiający brak odpowiedzialności wykazał też właściciel firmy produkującej maszyny, zwodzący przynajmniej przez pół roku klienta, który
maszynę zamówił, wpłacił zaliczkę i kiedy minął termin dostawy, dzwonił około
130 razy z jednego końca Polski na drugi
z jednym pytaniem: „Kiedy przywieziecie zamówioną maszynę?”. Raz nie było
u producenta kompetentnych rozmówców, innym razem podawano terminy,
które za kilka dni zmieniano. Przyczyną
opóźnień mieli być niesolidni dostawcy
materiałów i podzespołów, którzy mieli
coś przysłać wczoraj, a przyślą za tydzień
albo w przyszłym miesiącu. W końcu
zbulwersowany klient przekazał nam
komplet dokumentów, oczekując opi-
Realne są scenariusze zdarzeń, które będą
prowadziły do ograniczenia najpierw ekonomicznej
samodzielności Lasów Państwowych i częściowej
utraty dotychczasowego wpływu na kształtowanie
się obrotu surowcem drzewnym, a w konsekwencji
marginalizacji sektora drzewnego oraz równolegle
lub w nieco dalszej perspektywie – nieprzewidywalnej
zmiany obecnej struktury organizacyjnej
i własnościowej lasów w Polsce.
fot. Paschalis
Cytat miesiąca
Wypowiedź na konferencji SITLiD w Gołuchowie
15
Wydaje mi się, że osiągnięcie harmonii między sektorem leśnym a innymi
sektorami gospodarki jest i będzie trudne
w naszym kraju, bo wynika z przeciwstawnych interesów poszczególnych grup
społecznych, zróżnicowanej struktury
własności lasów i różnych systemów
zarządzania, ale przede wszystkim barier
instytucjonalnych. Niby we wszystkich
dotychczas opracowanych dokumentach
dotyczących sektora leśnego, często
rozumianego jako leśnictwo i drzewnictwo,
koncepcje strategicznego rozwoju oraz
uwarunkowania mają wspólne, istotnie
ważne elementy. Dotyczą one strategii
rozwoju leśnictwa w Unii Europejskiej, z zachowaniem suwerenności prowadzenia,
zarówno polityki, jak i realizacji tej polityki
przez państwa członkowskie, konieczności
podejmowania intensywnych prac nad
opracowaniem scenariuszy zmian, jakie
czekają leśnictwo w związku z rozwojem gospodarczym i społecznym oraz
zmianami klimatycznymi. Jednak często
pomija się, że ważnym przedsięwzięciem
jest konieczność zmiany w mechanizmach
finansowych, które umożliwiają dokonanie
reorientacji leśnictwa i przemysłu drzewnego, z jasno sprecyzowanym celem, jakim
jest wzrost konkurencyjności. Traktowanie lasu wyłącznie jako ważnego źródła
energii odnawialnej i włączenie sektora
leśnego do międzynarodowych negocjacji
nad przyszłymi porozumieniami w ramach
konwencji protokołu z Kioto i innych
porozumień, nie uwzględnia zmieniających
się uwarunkowań prowadzenia leśnictwa
w XXI wieku w Europie i w naszym kraju.
Powinny być wyznaczane strategiczne
kierunki rozwoju sektora leśno-drzewnego, bowiem jednym z najważniejszych
elementów, który należy uwzględnić przy
konstruowaniu strategii rozwoju naszego
leśnictwa, winna być konieczność głębszego, wielosektorowego i wielowątkowego
rozumienia roli i znaczenia, jakie pełnią
lasy w rozwoju społecznym i gospodarczym, nie tylko wyrażanego udziałem
w bezpośrednim zwiększaniu dochodu
narodowego brutto, dzielonego na sektor
leśny i drzewny. Stanowisko to powinno
składać się na wyraźną konstrukcję celów
i zadań strategicznych rozwoju kraju, w zestawieniu ze strategiami opracowanymi
w Ministerstwach Środowiska, Rolnictwa,
Prof. dr hab. inż. Piotr Paschalis-Jakubowicz, kierownik Katedry
Użytkowania Lasu Wydziału
Leśnego SGGW w Warszawie
Współpracownicy:
Kierownik działu DTP:
Sylwia Modzelewska
[email protected]
tel. 519 516 103
dr Małgorzata Wnorowska
[email protected]
tel. 519 516 102
Anna Gładych – Ujście
Halina Nowak – Chojnice
Artur Golak - Białystok
Grzegorz Kowaluk – Warszawa
Bogdan Nowak - Szczecin
Adam Zyzman – Kraków
Wiesław Dobosz
Rafał Sidor
Redaktor naczelny:
Janusz Bekas
[email protected]
tel. 519 516 113
Rabaty wydają się naturalne
Dobrze, że wreszcie jest nadzieja, że 70-80
proc. surowca drzewnego trafi do firm na
zasadzie umów wieloletnich, a ceny byłyby
w jakiś sposób ustalane w zależności od
sytuacji rynkowej. Ale jak? Jedni chcą, żeby
ceny były ustalane w drodze negocjacji
między przedsiębiorstwami a przedstawicielami Lasów Państwowych, ale takie
rozwiązanie jest moim zdaniem korupcjogenne. Jeśli miałyby być umowy wieloletnie,
to przynajmniej cena bazowa poszczególnych sortymentów powinna być ustalona
na szczeblu centralnym, przynajmniej na
jakiś czas. Natomiast mało się mówi i pisze
o rabatach udzielanych nabywcom drewna,
które powinny być uzależnione od wysokości zakupów. Podobno Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego jest innego
zdania, dowodząc, że rabaty są niepotrzebne, bo przecież ceny będą ustalane w wyniku
negocjacji. No, ale tak już jest, że dokonując
większych zakupów surowców i materiałów,
korzysta się z wyższych upustów. Dlaczego
przy zakupie drewna miałoby być inaczej?
Stanisław Grzybczyński,
Małopolska
ul. 30 Stycznia 42, 83-110 Tczew
e-mail: [email protected]
tel. 58/531 27 53
Sekretarz redakcji:
Wiceprezes zarządu:
Leśnik na emeryturze,
Kraków
się utożsamia. Czekamy na telefony i listy naszych Czytelników, będące polemiką
do aktualnych wydarzeń w branży drzewnej.
Wydawnictwo Inwestor sp. z o.o.
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 42
tel. centrali 58/531 27 53
www.wydawnictwoinwestor.pl
Zbigniew Owsiak
Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, jak
i w wielu innych ministerstwach. Obecny
zapis w Krajowym Planie Strategicznym
państwa, w którym stwierdza się, że
„udział sektora leśnego jest mały i jego
rola sprowadza się przede wszystkim do
pełnienia zadań statutowych i identyfikacyjnych”, nie podejmuje istoty połączeń
sektorowych, zachodzących pomiędzy
sektorem leśnym a drzewnym, sektorem
leśnym a rolnym, leśnym a budownictwem, leśnym a rozwojem regionalnym
itd. Brak wyraźnej konstrukcji strategii
rozwoju sektora leśno-drzewnego,
będącego podstawą tworzenia krajowych
programów leśnych, prowadzi do dalszej
marginalizacji leśnictwa w naszym kraju.
Polityka leśna wymaga zmian w określeniu jego miejsca oraz kierunku dalszego
rozwoju. To zadanie dla środowisk
profesjonalnie związanych z sektorem
leśno-drzewnym, a nie tylko polityków
i politykierów. Jakoś jednak nie zabierają
one głosu w tej istotnej sprawie.
ã Opinie Czytelników są ich subiektywnymi ocenami, z którymi redakcja nie zawsze
Dziennikarze:
ISSN 1732-4017
Nakład 20 000 egz.
A środowisko milczy i czeka
Wydawca:
Prezes zarządu:
Nr 9 (188) wrzesień 2012
listy do redakcji
Tomasz Bogacki
[email protected]
Rafał Mikołajczak
[email protected]
Małgorzata Gackowska
[email protected]
tel. 607 373 966
Irena Muszałowska
[email protected]
tel. 519 516 112
Katarzyna Orlikowska
[email protected]
tel. 519 516 118
Redakcja:
[email protected]
Korekta:
Sylwia Wojtanowska
[email protected]
Mariusz Wroński
[email protected]
tel. 519 516 108
Dział graficzny DTP:
Agnieszka i Michał Warda
Druk:
Katarzyna Łukowicz
Sekretariat:
Opiekunowie klienta:
Katarzyna Kaszubowska
[email protected]
Agata Schulz-Szatkowska
[email protected]
tel. 519 516 107
Marta Surma
[email protected]
tel. 519 516 105
Damian Kargul
[email protected]
tel. 519 516 104
Grzegorz Pastwa
[email protected]
tel. 519 516 106
Projekt graficzny:
Dział prenumeraty:
[email protected]
Anna Bahr
[email protected]
tel. 519 516 115
Krzysztof Kargul
[email protected]
tel. 691 355 660
Marta Piontkowska
[email protected]
tel. 519 516 116
Drukarnia Księży Werbistów,
Górna Grupa, 86-134 Dragacz
ul. Klasztorna 4
wrzesień 2012
3
Drzewo to drewno i biomasa
AKTUALNE PYTANIE | Dlaczego odchodzić od ręczno-maszynowego pozyskania surowca?
Przemysłowi drzewnemu nie są obojętne techniki
pozyskiwania surowca drzewnego, ponieważ rozwój
technologii zmechanizowanych w leśnictwie znacząco
wpływa na koszty pozyskania oraz na jakość surowca.
Janusz Bekas
Wdrażając przed laty w lasach sortymentową technologię pozyskiwania
drewna, napotykano opór pracowników
nadleśnictw, dowodzących, że u nich ta
metoda nie przyniesie efektów. A dzisiaj
ci sami ludzie ją stosują i wręcz nie wyobrażają sobie, żeby mogło być inaczej.
Na kolejnych targach leśnych oswajali się
z maszynami oraz wymieniali poglądy
z nadleśnictwami, w których pojawiły
się pierwsze harwestery. Okazało się, że
tylko maszynowe pozyskiwanie surowca
pozwala zrealizować wzrastające plany
wobec systematycznego ubytku ludzi
chętnych do ciężkiej i marnie płatnej, bo
niby prostej pracy w lesie.
Obecnie maszynowo pozyskuje się
kilkanaście procent drewna, a w metodzie sortymentowej harwestery przygotowują w wielu regionach około 90
proc. surowca dla przemysłu drzewnego.
Całkowite metody sortymentowe są już
upowszechnione na wielu zrębach. Praktycznie nie ma tam już zrywki wleczonej,
jeśli nie liczyć określonych terenów, niedostępnych dla dużych maszyn.
Krajowe i zagraniczne targi leśno-drzewne służą więc wymianie wiedzy,
oczekiwań i zgłaszanych zagrożeń, związanych ze zmechanizowaniem prac leśnych. Pojawiają się wciąż nowe problemy
i wyzwania, a z drugiej strony pokazywane są maszyny i urządzenia przyspieszające czy niekiedy wręcz umożliwiające pozyskanie drewna; jednocześnie
wielooperacyjne maszyny zmieniają
środowisko leśne, wymuszają pojawianie się innych środków transportowych
oraz maszyn służących do efektywnego
przerobu drewna. W dążeniu do obniżenia kosztów transportu, przemysł zainteresowany jest załadunkiem dużych
REKLAMA
cie, jak wykazują badania przeprowadzone
w Instytucie Technologii Drewna, obecnie
biomasa drzewna przewożona jest do dużych odbiorców z odległości od 70 do 200
km. Badania przeprowadzone przez Ewę
Ratajczak, Aleksandrę Szostak i Gabrielę
Bidzińską wykazały, że znaczący odsetek
mas drewna, natomiast leśnicy ukazują biomasy drzewnej powstającej w sektorze
negatywny wpływ zrywki na glebę leśną drzewnym, rzędu 3 mln m3, jest zużywaoraz jej zróżnicowanie w zależności od ny na potrzeby własne. To 58 proc. podaży
użytych maszyn i urządzeń, o czym na surowca nadającego się do energetycznego
przykład rozmawiano podczas znanego wykorzystania.
w branży dorocznego sympozjum ForKażda działalność gospodarcza ma
mec w Grazu. Piszą o tym Zbigniew Kara- na celu wykreowanie zysków, choć czaszewski i Piotr S. Mederski w czasopiśmie sem ten aspekt ginie z pola widzenia
„Drewno” (nr 187), wydawanym przez In- ludzi o tym decydujących. Jeżeli coś ma
stytut Technologii Drewna w Poznaniu.
funkcjonować, to musi się to opłacać,
Problemy dotyczące pozyskiwania również tym najmniejszym podmiotom,
drewna w różnych warunkach nie są wy- choćby ZUL-om, które głośno mówią,
łącznie „polskie”, ale ujawniają się także że jeżeli mają zostać na obecnej pozycji
w innych krajach Europy, wraz z pojawia- kopciuszka, skazanego na łaskę i niełaniem się nowych technologii.
skę LP, to taką współpracą nie są zain-
Dopiero stoimy przed problemem produkcji zrębków
z biomasy leśnej. Od strony ekologicznej zielona biomasa
powinna zostać w lesie, ale problemy z CO2 i zobowiązania
polityczne będą determinowały nowe rozwiązania. Pewnie
leśnikom uda się zatrzymać jakąś część martwego drewna
w lesie, jednak dyskutuje się o tym, ile musi zostać w lesie,
a ile można wywieźć na biomasę.
Kolejnym etapem przeobrażeń w polskim i europejskim leśnictwie jest obecnie
pozyskiwanie biomasy oraz łańcuch dostaw surowców drzewnych do spalania.
Dopiero stoimy przed problemem produkcji
zrębków z biomasy leśnej. Od strony ekologicznej zielona biomasa powinna zostać
w lesie, ale problemy z CO2 i zobowiązania
polityczne będą determinowały nowe rozwiązania. Pewnie leśnikom uda się zatrzymać jakąś część martwego drewna w lesie,
jednak dyskutuje się o tym, ile musi zostać
w lesie, a ile można wywieźć na biomasę.
Leśnicy złoszczą się, że ani politycy, ani
przemysł nie pytają ich o gwarancje surowca, ignoruje się ich bilanse możliwości,
stawiając wyżej bilans potrzeb. W rezulta-
teresowane. Jeśli gospodarce zależy na
czubach drzew do dalszego wykorzystania, a więc zbiórki w określone miejsce
do zrębkowania, to ktoś musi zapłacić za
obniżoną wydajność pracy harwestera,
jeżeli operator będzie zważał na logiczne
przygotowanie czubów do przewozu na
skraju zrębu. Gdy je rozrzuca po zrębie,
to wydajność obróbki drewna ma wyższą
i w związku z tym niższe koszty.
Często zapomina się, że każde drzewo jest miejscem pracy dla ludzi, którzy
mieszkają przy lesie i z niego żyją. Poziom
przetwarzania drewna może być taki, żeby
miejsc pracy nie ubywało, a nawet powstawało więcej, jeśli wykorzysta się maszyny
do głębszego przerobu każdego drzewa. ฀
wrzesień 2012
4
Z kraju
Jednak bez kobiety w Radzie PIGPD â s. 6 | Więźby z barlineckiego drewna â s. 9 | Prywatyzacja zapewniła rozwój â s. 12 | Reforma uatrakcyjni zawody
drzewne? â s. 13 | Przestarzałe maszyny i niedobór wiedzy â s. 15
Żeby było uczciwie i w miarę jednolicie
SPRZEDAŻ DREWNA | Wątpliwości i postulaty członków PIGPD
Nowy system sprzedaży
drewna ma podmiotom
gospodarczym ułatwić
życie, a nie utrudniać.
TEKST I FOT. Janusz Bekas
Branża drzewna z zadowoleniem, ale
i niedowierzaniem przyjmuje zapowiedzi
zmiany systemu sprzedaży drewna. Sprawy postulowane przez kilka lat mają szansę realizacji. Dlatego podczas Walnego
Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego system
sprzedaży oparty na umowach wieloletnich, który ma wejść w życie od 1 stycznia
2013 r. i objąć wszystkich chętnych odbiorców drewna prowadzących działalność
gospodarczą, bez względu na jej skalę, zdominował dyskusję, podczas której pojawiły
się też wątpliwości i kolejne postulaty.
my do wiadomości, że cenę drewna określa
dostawca na podstawie sytuacji na rynku,
ale „rynkowa” nie oznacza „narzucona”.
Jeśli na przykład jest tylko jeden oferent
na surowiec, gotowy nabyć go po cenie
wyjściowej, czyli minimalnej, to czy to jest
cena rynkowa? Może cena minimalna była
za wysoka? Uważam, że cena minimalna
kłóci się z wolnym rynkiem.
Bogdan Czemko, dyrektor Biura PIGPD:
W miarę czytelna jest propozycja ustalenia
ceny wyjściowej, przeniesionej z przetargów zamkniętych, jako średniej ważonej. Do
dyskusji jest, czy to będzie przeniesienie na
poziomie dyrekcji regionalnej, czy nadleśnictwa. Natomiast istotne jest, w jaki sposób
potem tę cenę będziemy korygować, bo pomysł jest taki, aby umowa była zawierana
nie tyle jako długoterminowa, co wręcz jako
bezterminowa, i na podstawie tejże umowy
przedsiębiorca co roku będzie podpisywał
szczegółową umowę ustalającą na dany
Sławomir Wrochna, prezydent PIGPD: To rok – ile drewna, jakiego i za jakie pieniądze
była nasza inicjatywa zmiany zasad sprze- kupi. Musi więc dojść do jakichś ustaleń cedaży, ale jako Izba musimy doprowadzić nowych. Ale kto to ma robić, jak, kto ma z tą
do zapisu w Ustawie o lasach, żeby było propozycją zmiany ceny wyjść, co ma być
wiadomo, jaką ilość surowca mamy zagwa- podstawą tej zmiany, jak to zrobić, żeby było
rantowaną w umowie długoterminowej, uczciwie i w miarę jednolicie w Polsce? Na
co pozwoli nam na stabilizację produkcyj- ten temat dobrego pomysłu jeszcze nikt nie
no-finansową. Będziemy mogli wówczas zgłosił, ale wydaje mi się, że z naszej strony
iść do banku i pokazać umowę na dostawę powinno jakieś stanowisko się pojawić. To
surowca na kilka lat, na ileś tysięcy metrów są trudne sprawy, ale jeżeli chcemy wejść
drewna, by otrzymać kredyt na inwesty- w umowy długoterminowe i w system necje modernizacyjne. Najistotniejsze w tej gocjacyjny, to musimy przyjąć pewne reguły
chwili wydaje się uzgodnienie właściwego prowadzenia negocjacji cenowych.
poziomu cen drewna objętego umowami
na pierwszą połowę 2013 r. oraz warunków Głos z sali: Cena powinna być taka sama
i metod ich okresowej korekty. Przyjmuje- dla wszystkich i w zależności od płatności
REKLAMA
– Mamy wyjątkowy czas, który teraz musimy wykorzystać – mówili członkowie PIGPD.
nację w umowach z podziału ilościowego na
główne grupy asortymentowe drewna, bo
w zależności od koniunktury przedsiębiorca
raz potrzebuje więcej kopalniaka, a innym
Ryszard Wróbel, Tartak „Olczyk”: Jeśli umo- razem więcej drewna tartacznego. Po co ma
wy będą zawierane na okres bezterminowy, kupować narzuconą ilość drewna wielkowyto uważamy, że historia zakupów powinna miarowego i wymieniać się z innymi tartakabyć tylko z ostatniego roku. Dzięki temu pod- mi? Właściciel tartaku uważa też, że pakiety
mioty zagraniczne, okazjonalnie kupujące drewna oferowane na aukcjach e-drewno
drewno, byłyby odcięte od tych zakupów. powinny być rzędu 300 m3. A jeśli chodzi
Ponieważ w projekcie nowych zasad prze- o ujawnianie swoich danych na przetargach,
widuje się, że ilość drewna objęta umową to powinna być pełna swoboda.
roczną będzie ustalana osobno dla głównych
grup sortymentów, to proponujemy rezyg- Bogdan Czemko: Skrócenie historii, któi wielkości zakupów – umniejszana o rabaty. Dlaczego firmy z północy kraju miałyby
płacić mniej niż firmy z południa?
ra stanowi podstawę wielkości gwarantowanych zakupów, do jednego roku to
marzenie każdego handlarza. Akurat to
chcieliśmy wyeliminować, bo wiemy, ile
firmy straciły na tej historii, gdy musiały
zmniejszyć przerób. Dotąd jednoznacznie
wszyscy członkowie naszej Izby żądali
nawet 5-letniej historii, nie tylko 3,5-letniej, i raczej tego powinniśmy się trzymać.
Segmentacja to następna sprawa, o którą
walczyliśmy wiele lat. Podnoszono, że różne firmy budowały sobie historię na byle
jakim drewnie, po czym przechodziły na
sortymenty droższe już z bogatą historią
wrzesień 2012
16
Ze świata
Drewno o większej gęstości magazynuje więcej węgla | Rekordowa sprzedaż harwesterów i forwarderów | Miliardy na innowacje â s. 16 | Uwaga
skupiona na optymalizacji | Łatwiejszy handel drewnem z Azją â s. 17
Drewno o większej gęstości
magazynuje więcej węgla
RAPORT | Kreowanie proekologicznego wizerunku
Amerykańskie drewno liściaste zostało poddane rzetelnej
i niezależnej weryfikacji. Ogłoszono raport z badania
Oceny Cyklu Życia (LCA) dla amerykańskiego drewna.
Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego AHEC,
które reprezentuje eksporterów tarcicy
i fornirów z amerykańskiego drewna liściastego, aktywnie promuje wykorzystanie
analizy Oceny Cyklu Życia (LCA) w wyborze
materiałów i projektowaniu zrównoważonym. Ma to pomóc w zwalczeniu błędnych
przekonań dotyczących wpływu produktów z drewna na środowisko naturalne.
Dlatego też na jego zlecenie powstał raport
LCA, który jest w pełni zgodny z normą
ISO 14040 regulującą sporządzanie Oceny
Cyklu Życia, co zapewnia wiarygodność
zawartych w nim danych.
Raport obejmuje analizę wpływu na
środowisko surowego i nieobrobionego
drewna, suszonego w piecu suszarniczym.
Dokument został przygotowany przez ekspertów z firmy konsultingowej PE International. Jest zwieńczeniem wieloletniej
pracy obejmującej gromadzenie i analizę
danych ilościowych dotyczących wpływu amerykańskiego drewna liściastego
na środowisko, czyli ilości zużytej energii
i odpadów wygenerowanych na wszystkich
etapach produkcji tego surowca.
We wnioskach wynikających z raportu
dotyczącego Oceny Cyklu Życia dla amerykańskiego drewna liściastego stwierdzono, że różnice w profilu środowiskowym
są w równym stopniu zależne od gatunku
drewna i jego grubości, jak też od czynników transportowych. Publikowanie
uśrednionych, ogólnych wyników może
być źródłem wielu nieporozumień. Dane
dla każdego gatunku drewna liściastego i grubości desek z niego wykonanych
powinny być przedstawione oddzielnie.
W przeciwieństwie do suszenia drewna,
które – jak się okazało – ma większy wpływ
na środowisko niż zakładano, wpływ
transportu drewna na tworzenie efektu
cieplarnianego jest dużo mniejszy. Nawet
długi transport ma nieznaczny wpływ na
emisję dwutlenku węgla.
Tak jak w przypadku wszystkich produktów wykonanych z drewna, aż 50 proc.
suchej masy amerykańskiego drewna liściastego stanowi węgiel, który drzewo
pochłonęło w procesie fotosyntezy. Dane
zgromadzone przez PE International wykazują, że ilość węgla zmagazynowana w amerykańskim drewnie liściastym w prawie
każdym przypadku przewyższa wartość
emisji dwutlenku węgla powstałej przy wycince, obróbce i transporcie drewna.
Gatunki o większej gęstości, takie jak
dąb czy hikora amerykańska, magazynują
więcej węgla na metr sześcienny niż gatunki o mniejszej gęstości, takie jak tulipanowiec czy wierzba amerykańska.
– Naukowe ujęcie tematu jest niezbędne, ponieważ coraz więcej firm promuje
swoje produkty jako ekologiczne, nie posiadając dostatecznej ilości dowodów – twierdzi David Venables, dyrektor AHEC na
Europę. – Jest to tzw. „greenwashing”, czyli
kreowanie proekologicznego wizerunku
produktu, który w rzeczywistości może wywierać negatywny wpływ na środowisko.
Etykiety typu „przyjazny dla środowiska”,
„neutralny pod kątem emisji dwutlenku węgla”, „nadający się do ponownego przetworzenia” są umieszczane w dowolny sposób
na różnych produktach i bardzo często nie
gwarantują braku negatywnego wpływu
produktu na środowisko. Pomija się etapy,
które negatywnie wpływają na środowisko.
Producent może przykładowo oznaczyć
swój produkt jako „neutralny pod kątem
emisji dwutlenku węgla”, nie informując
jednocześnie o znacznej emisji toksycznych
substancji podczas jego produkcji.
W badaniu LCA dla amerykańskiego
drewna liściastego uwzględniono dużą ilość
gatunków amerykańskiego drewna liściastego. Objęto nim aż 19 gatunków amerykańskiego drewna liściastego. Stanowią one
ponad 95 proc. drewna liściastego pozyskiwanego w Stanach Zjednoczonych i ponad
95 proc. ilości tego surowca eksportowanego przez członków AHEC. Dane pierwotne
zebrano od 46 należących do AHEC firm,
które reprezentują około 20 proc. członków
AHEC oraz wytwarzają około 12 proc. ilości
tarcicy liściastej w USA. ฀฀
bej
REKLAMA
Rekordowa sprzedaż harwesterów i forwarderów
FINLANDIA | Ponsse liderem rynku
Trzech potentatów
zdominowało fiński
rynek maszyn leśnych
do pozyskiwania drewna.
Niewiele ponad 200 harwesterów zajmuje
się w naszym kraju pozyskiwaniem drewna, a i tak część tych maszyn jest wykorzy-
stywana na zagranicznych kontraktach realizowanych przez Zakłady Usług Leśnych.
Tymczasem w Finlandii tylko w zeszłym
roku producenci sprzedali lokalnym użytkownikom 238 harwesterów i 218 forwarderów. W tej branży trudno mówić o kryzysie, albowiem sprzedaż harwesterów
w stosunku do roku poprzedniego wzrosła
o 23,5 proc., a forwarderów – o 44 proc.
O ile w Europie liderem w sprzedaży
tego typu maszyn jest firma John Deere, to
w Finlandii prymat wiedzie krajowy wytwórca – firma Ponsse. Dostarczyła ona na
rynek 106 harwesterów i 102 forwardery.
O połowę mniej sprzedały firmy John Deere i Komatsu Forest. Pozostali producenci, obecni także na polskim rynku, czyli
Sampo, Logset czy Pro Silva, sprzedali
w Finlandii po kilka swoich maszyn. ฀
bej
Miliardy na innowacje
INWESTYCJE | Bosch buduje centrum badawczo-rozwojowe
Na zielonych dachach budynków
zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne
Bosch. Własne produkty i systemy
przedsiębiorstwo będzie stosować także
do ogrzewania i klimatyzowania pomieszczeń,
kontroli dostępu oraz zabezpieczania obiektów
przed włamaniem i pożarem.
łami, metodami i technologiami. Będzie też projektować nowe
systemy i komponenty, a także planować procesy produkcyjne.
Dotychczas taką działalnością zajmowały się jednostki organizacyjne w aglomeracji Stuttgart. Firma Bosch zgłasza średnio 16
wniosków patentowych dziennie, a nowy kampus ma sprzyjać
utrzymaniu wysokiego tempa innowacyjności.
– Poprzez umożliwienie bliższej współpracy badaczy i konstruktorów wspieramy kreatywność i przyspieszamy przepływ wiedzy do
naszych działów branżowych – powiedział dr Klaus Dieterich, dyrektor generalny ds. badań i rozwoju w firmie Bosch. – Renningen
Bosch rozpoczął budowę nowego centrum badawczo-rozwojowe- będzie w przyszłości centrum międzynarodowej organizacji nago w niemieckim Renningen. W ciągu najbliższych dwóch lat na szych placówek badawczych.
W 2012 r. Bosch przeznaczy około 4,6 mld euro na rozwój
liczącym około 100 ha terenie powstanie 14 budynków o całkowitej powierzchni użytkowej 110 000 m2. Koszt budowy kampusu i badania nowych systemów, komponentów, technologii i metod
wyniesie około 160 mln euro. Wiosną 2014 r. w Renningen powin- – o 400 mln euro więcej niż w roku 2011. Pod koniec 2012 r. Bosch
ni rozpocząć pracę pierwsi z około 1200 pracowników, których planuje zatrudniać ponad 43 000 badaczy i konstruktorów w 86
placówkach na całym świecie.
firma planuje dodatkowo zatrudnić.
bej
Placówka będzie prowadzić badania nad nowymi materia-
wrzesień 2012
18
Ekonomia i rynek
Naprawianie palet na trzy sposoby â s. 18 | Konieczna ocena szans rynkowego powodzenia â s. 19 | Efektywniejsze
sterowanie produkcją â s. 20 | Naukowiec pomoże firmie, a sam pozna jej specyfikę â s. 21
Naprawianie palet na trzy sposoby
ZASADY | Ważna jest jakość obróbki sanitarnej drewnianych opakowań
W okresie gospodarczego spowolnienia coraz więcej
palet jest naprawianych. Ten sposób przedłużania
ich żywotności będzie się z pewnością jeszcze
umacniał oraz rozwijał w Polsce i Europie.
TEKST I FOT. Janusz Bekas
nowych palet wysokiej jakości i że polskie
przedsiębiorstwa mają świadomość znaczenia gospodarki paletami, która jest
jednym z czynników wpływających na
koszty w procesie logistycznym – mówi
Roman Malicki, prezes Polskiego Komitetu Narodowego EPAL. – Pozytywne
są też informacje, że obok kryterium cenowego zwraca się uwagę na legalność
nowej czy naprawionej palety. Natomiast
jako związek wytwórców i firm legalnie
naprawiających palety musimy przyjąć do wiadomości, że coraz więcej palet
jest naprawianych. Na pewno ten sposób przedłużania ich żywotności będzie
się jeszcze umacniał i rozwijał zarówno
w Polsce, jak i w Europie w okresie gospodarczego spowolnienia.
– Cieszy zadowolenie klientów z jakości kupowanych palet – mówi Andrzej
Noskowiak z Instytutu Technologii
Drewna – ale odbiorcy często lekceważą
zjawisko przenoszenia organizmów kwarantannowych, które zasiedliły drewno
wykorzystane do produkcji opakowań. Takim groźnym szkodnikiem jest obecnie węgorek sosnowiec, niewielki nicień, sprawca
więdnięcia sosen i w konsekwencji zamierania całych drzew. Stąd obowiązek wykonywania zabiegów fitosanitarnych według
przepisów FAO/IPPC/ISPM nr 15. Istnieją
międzynarodowe zalecenia odnośnie pewnych wymogów fitosanitarnych związanych z ochroną roślin, przeniesionych na
opakowania drewniane, co do których zachodzi podejrzenie przenoszenia różnych
Zainteresowanie naprawianymi szkodników drzew. Krótko mówiąc, chodzi
paletami
o zabiegi wykonywane na opakowaniach
– Z badań tych wynikają pozytywne drewnianych, żeby nie przemycać przez
wnioski, że do firm trafia coraz więcej granicę, do innych krajów, a zwłaszcza na
Z badań rynku paletowego przeprowadzonych na zlecenie PKN Epal od stycznia do kwietnia tego roku przez Warehouse Monitor wśród 1000 krajowych
firm wynika, że 24 proc. użytkowników
palet EUR preferuje nabywanie palet
używanych, a 29 proc. – wyłącznie nowych. Prawie 47 proc. ankietowanych
firm nabywa palety nowe i używane.
Badane przedsiębiorstwa zadeklarowały
zakup w ciągu roku 3,7 mln nowych palet
i 2,5 mln palet używanych.
– Gdy uczestników ankiety zapytano o główne kryteria, którym kierują się
przy zakupie palet, ponad 26 proc. wskazało na niską cenę, ale z gwarancją legalności – mówi Sebastian Śliwieński, wykonawca zlecenia. – Aż 13 proc. wskazało
na wagę zaufania do dostawcy.
A co się dzieje z uszkodzonymi paletami, nawet tymi pozornie nienadającymi się do naprawy? Prawie 9 proc. firm
zwraca je dostawcy, 17,2 proc. decyduje
się na odsprzedanie na rynku wtórnym,
a prawie 30 proc. je niszczy, zaś 28 proc.
oddaje do recyklingu.
Ponadto 76 proc. użytkowników palet
oświadczyło, że dla nich ważne jest, aby
przedsiębiorstwo dostarczające palety
i firma naprawcza posiadały stosowne licencje i certyfikaty. Natomiast niepokojące są odpowiedzi, z których wynika, że
tylko dla 62,5 proc. użytkowników ważna jest jakość obróbki sanitarnej palet.
REKLAMA
Najlepszym miejscem do przechowywania naprawianych palet jest przewiewna wiata, a do obróbki fitosanitarnej – suszarnia.
inne kontynenty szkodników, które mogą
się rozwinąć na drzewach. W tym standardzie przewidziano dwa sposoby, które mają na celu wyeliminowanie ryzyka
przenoszenia szkodliwych organizmów.
Jeden to obróbka termiczna, wykonywana
w określony sposób, a drugi to fumigacja,
czyli gazowanie bromkiem etylu. Ponieważ Komisja Europejska zabroniła stosowania w krajach członkowskich bromku
etylu, w związku z tym ten drugi sposób
nie może być w tej chwili stosowany. Pozostała obróbka termiczna wykonywana
jest w komorach suszarniczych. Z punktu
widzenia przepisów FAO/IPPC/ISPM nr 15
istotna jest temperatura wewnątrz drewna. Dlatego też na całym świecie rozpowszechniony został sposób monitorowania
poprawności przebiegu obróbki fitosanitarnej przez pomiar temperatury drewna. Trzeba je tak przegrzać, aby w środku
uzyskać temperaturę co najmniej 56OC,
przynajmniej przez pół godziny. Wówczas
zabieg termosterylizacji na pewno zostanie poprawnie przeprowadzony.
Zawsze odpowiada wykonawca
Za prawidłowe funkcjonowanie tego
standardu na terenie naszego kraju odpowiedzialna jest Państwowa Inspekcja
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ale do
nadzorowania i monitorowania poprawności wykonywania tych zabiegów
w Polsce został przez ten urząd upoważniony Instytut Technologii Drewna
w Poznaniu.
– Natomiast za prawidłowe wykonanie zabiegu fitosanitarnego zawsze jest
odpowiedzialny jego wykonawca, czyli
producent palet – mówi Andrzej Noskowiak. – Po poprawnie wykonanym zabiegu producent opakowania powinien nanieść w sposób trwały, czytelny, najlepiej
z dwóch stron, znak z logo IPPC. Prawo
do takiego oznakowania ma wyłącznie
firma wpisana do rejestru, która posiada
odpowiednie świadectwo spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych,
wystawione przez nasz instytut. Są jednak firmy nieuprawnione do potwierdza-
nia zabiegu fitosanitarnego, więc trafiają
się nie tylko fałszerze palet EUR, ale również palet z logo IPPC. Główne problemy,
z którymi się spotykamy, to nieczytelne
oznakowania, brak systematyczności
w prowadzeniu raportów i wydruków
z pomiaru temperatury, niestaranne
umieszczanie czujników temperatury
w drewnie, znakowanie palet przed przeprowadzeniem obróbki, niewystarczająca pojemność suszarń w stosunku do
oznakowanych palet, niedosuszanie
palet oraz lekceważenie obowiązku fitosanitarnego przez firmy naprawiające
palety.
Naprawiane, ale z zasadami
Zgodnie ze standardem ISPM nr 15 opakowań wielokrotnego użytku dotyczą
trzy sytuacje: ponowne wykorzystanie
palety, paleta naprawiana oraz ponownie
wytworzona.
33 %
â elementów można wymienić
w „opakowaniu naprawianym”
– Opakowanie „ponownie wykorzystywane” – wyjaśnia Andrzej Noskowiak
– to takie, w którym żaden element nie jest
zmieniony na nowy, więc zbędna jest ponowna obróbka fitosanitarna oraz zbędne
jest nowe znakowanie. Natomiast „opakowanie naprawiane” to takie opakowanie,
w którym do 33 proc. elementów zostaje
wymienionych, a do naprawy stosuje się
wyłącznie drewno, które przeszło zabieg
fitosanitarny. Ponadto, każdy element
wymieniany lub naprawiany powinien
być oddzielnie oznakowany znakiem wg
IPPC. W praktyce mogłaby powstać sytuacja, że na jednej palecie byłoby kilka
znaków i byłyby problemy z identyfikacją
pochodzenia. Z punktu widzenia fitosa-
nitarnego trudno byłoby jednoznacznie
wskazać odpowiedzialnego za wykonanie
standardu. Dlatego IPPC zaleca usuwanie starych znaków, a po naprawie palety
– poddanie jej ponownej obróbce fitosanitarnej i naniesienie nowego znaku. Taka
sytuacja jest już ewidentnie przewidziana
w standardzie ISPM nr 15, kiedy mamy do
czynienia z paletą „ponownie wytworzoną”, a więc taką, w której powyżej jednej
trzeciej elementów wymieniono na nowe.
Wtedy oczywiste jest, że stare znaki usuwa
się przez zamalowanie lub zeszlifowanie,
a całą paletę poddaje się ponownej obróbce i trwale nanosi nowy znak.
EPAL obliguje wszystkie firmy naprawiające palety EUR do nabycia uprawnień do znakowania symbolem IPPC. Powoli przyjmuje się zasada, że wszystkie
naprawiane palety, nawet jeśli zostaje
wymieniony tylko jeden element, będą
pozbawiane starego oznakowania i cała
paleta trafi do komory suszarnianej, po
czym zostanie naniesiony nowy znak.
– Jest to bardzo dobre rozwiązanie,
ale trzeba zwrócić uwagę, że są firmy
wykreślone z rejestru upoważnionych do
przeprowadzenia zabiegu fitosanitarnego i oznaczania palet – dodaje Andrzej
Noskowiak. – Nabywcy winni przed
zakupem palet sprawdzić, czy dostawca
jest jeszcze w rejestrze, ponieważ konsekwencje wprowadzenia palet niespełniających określonych standardów ponosi
firma z nich korzystająca. Użytkownik
palet i innych opakowań z drewna, w celu
uniknięcia problemów związanych z pleśnieniem i sinieniem drewna, powinien
najpierw określić dostawcy swoje oczekiwania dotyczące zabiegu fitosanitarnego,
na przykład w połączeniu z wysuszeniem
palet do wilgotności nie wyższej niż 22-20
proc., a najlepiej 16-18 proc., a następnie
zakupiony towar przechowywać tak, aby
nie uległ zamoczeniu lub nawilżeniu od
wilgoci powietrza. Najlepszym miejscem
do przechowywania palet jest osłonięta
z jednej lub z dwóch stron odpowiednio
obszerna wiata, a nie szczelny magazyn
z tzw. stojącym powietrzem.
wrzesień 2012
22
Temat z bliska
Przenośniki ułatwiają przemieszczanie â s. 24 | Korzystny leasing samochodów specjalnych â s. 25 | Odpowiedni system
dla każdego procesu â s. 26 | Pełna kontrola zasobów przedsiębiorstwa â s. 28
Niezawodny dowóz, ważny
jak sama produkcja
TRANSPORT | Firma Prymas szybko wykona i dowiezie palety
Dysponując swoimi samochodami, producent
palet może być niezawodnym dostawcą
dla zagranicznych nabywców opakowań.
TEKST I FOT. Janusz Bekas
Produkcja palet jednorazowych ma
z międzynarodowym transportem samochodowym pozornie niewiele wspólnego, ale Krzysztof Prymas, współwłaściciel spółki jawnej PRYMAS w Bierzwniku
(Zachodniopomorskie) upatruje w tym
związku dużej konkurencyjności swojej
firmy i ani myśli zrezygnować z którejś
z tych działalności.
– Już nieraz z żoną Alicją zastanawialiśmy się, czy nie zrezygnować z działalności transportowej i całkowicie poświęcić
się produkcji palet i ją rozwijać – mówi
Krzysztof Prymas. – Są bowiem okresy, że
do transportu musimy dokładać z działalności produkcyjnej i pewnie wówczas taniej
byłoby korzystać z zewnętrznego przewoźnika. Z doświadczenia jednak wiemy, że
nieraz odbiorcy dzwonią, iż pilnie potrzebują kilkuset nietypowych palet, dosłownie
na pojutrze, ale z dowozem na przykład do
Belgii. Wtedy najczęściej zewnętrzna firma ma albo zajęte lub niesprawne pojazdy,
albo kierowcy są na urlopach. Miałem już
takie sytuacje w 26-letniej historii firmy.
W takim przypadku trzeba odmówić przyjęcia zlecenia na dostawę palet. Dysponując
swoimi samochodami, jesteśmy firmą znaną z dużej dyspozycyjności. Gdy jest pilna
potrzeba, to po południu swoimi samochodami dowozimy surowiec z lasu do zakładu, a następnego dnia na dwóch zmianach
realizujemy określony typ palet, zaś wieczorem dwóch kierowców wyjeżdża do klienta
z gotowymi paletami, żeby następnego dnia
dostarczyć je pod wskazany adres. Dlatego mam nabywców, którzy zawsze mogą
na mnie liczyć. To pomaga przeżyć firmie
w czasie dekoniunktury gospodarczej, bo
jak raz wspomogę odbiorcę dostarczonymi
opakowaniami, to on w gorszych czasach
kupi ode mnie potrzebne mu palety. Moja
załoga ma pracę, a ja mogę utrzymać firmę, gdyż mam komu wysłać 8-10 ładunków
samochodowych w tygodniu. Praktycznie
na tej zasadzie regularnie dowozimy palety do 30 firm w Niemczech, Belgii, Holandii
i we Francji oraz niekiedy do Danii.
Jednorazowe, potrzebne od zaraz
Profil produkcji jednorazowych palet
różnego rodzaju, różnej wielkości, jakości i do tego z różnych gatunków drewna
wymusił na spółce Prymas rozwój bazy
transportowej, a to z kolei wymusza
zwiększanie produkcji palet, żeby samochody miały maksymalne obłożenie.
Obecnie firma produkuje 500 000 palet
jednorazowych rocznie, od bardzo małych po sześciometrowe, kwadratowe,
prostokątne, okrągłe, a także skrzynie
i różnego rodzaju opakowania.
Rodzinna spółka z Bierzwnika posiada
teraz trzy pojazdy z przednimi napędami i z przyczepami do transportu drewna
z lasu oraz jeden samochód do przewozu
poprodukcyjnego materiału drzewnego do
Kronospanu.
– To nam w zupełności wystarcza do
przewiezienia dziennie około 130 m3 surowca z lasów z 12 nadleśnictw, w promieniu 30-40 km dla utrzymania rytmicznej produkcji – mówi Krzysztof Prymas. – Natomiast
do wywozu palet mamy osiem tirów zapewniających firmie mobilność i obrót. Wywożą one tygodniowo 12-14 ładunków. Gdy dostarczają opakowania do firm niemieckich,
cztery ciężarówki są w stanie wykonać po
dwa kursy tygodniowo, a reszta pojazdów
jedzie do Belgii, Holandii czy Francji. Nasz
firmowy spedytor stara się, żeby w drodze
powrotnej realizowały usługi spedycyjne
dla innych kontrahentów, więc często wra-
Transport międzynarodowy realizowany jest ciężarówkami DAF i SCANIA.
Ogromnymi pieniędzmi kredytujemy więc
usługobiorców. Tymczasem obecnie dużo
firm transportowo-spedycyjnych bankrutuje, więc nie płaci za usługi.
wymieniać niektóre samochody, choć widać przejawy dekoniunktury gospodarczej. Ale właśnie teraz samochody tanieją,
a po wtóre – od przyszłego roku zaczną być
produkowane ciężarówki z silnikami spełWażna jest łączność
niającymi normę ekologiczną Euro 6, która
Problemem są płatności
– Międzynarodowemu transportowi wy- zacznie obowiązywać od 2013 r. Warto zaPrzewozy międzynarodowe realizują w fir- robów drzewnych sprzyja natomiast obec- tem pozbyć się pojazdów spełniających kiemie Prymas dwie ciężarówki DAF i sześć ność Polski w Unii Europejskiej i otwartość dyś normy Euro 0, 1, 2, 3, 4, czy obecnie Euro
ciężarówek SCANIA, każda o kubaturze granic oraz coraz lepsze środki łączności – 5, ponieważ opłaty drogowe w Niemczech
100 m3. Są to samochody bez przyczep, bo wzdycha Krzysztof Prymas. – Gdy w 1991 czy w Polsce uzależnione są od klasyfikacji
dla takich pojazdów łatwiej znaleźć ładu- r. uruchamiałem firmę transportową, to co Euro. Przykładowo: za przejazd każdego
nek powrotny.
rusz musiałem zabiegać w warszawskich kilometra pojazdem spełniającym warun– Samochody są przystosowane głów- urzędach o pozwolenia na przewóz przez ki Euro 5 stawka za kilometr przejazdu
nie do przewozu palet i mogłyby ciągnąć granicę. By sprawnie realizować trans- wynosi 50 proc. opłaty za przejazd pojazprzyczepy, ale musimy uwzględniać moż- port międzynarodowy, musieliśmy założyć dem spełniającym normę Euro 2. Więc jeliwość pozyskania ładunków powrotnych, w Szczecinie spółkę Prymas-Cargo, która żeli weźmie się w leasing auto z silnikiem
a jest ona większa w przypadku pojazdów telefonicznie i faksowo przyjmowała zle- Euro 6, które jeździ cały czas po płatnych
bez przyczep – przekonuje właściciel.
cenia. W tamtych czasach nie sposób było drogach, to różnica w kosztach opłat za
dodzwonić się z zagranicy do Bierzwnika te przejazdy jest równa racie leasingoani od nas do Niemiec czy Francji. Gdy zbu- wej za nowy pojazd. Ponieważ u nas auta
dowano łączność telefoniczną na świat- przejeżdżają miesięcznie w przewozach
łowodach i upowszechniły się telefony ko- międzynarodowych średnio od 12 000 do
mórkowe, to już można było zrezygnować 14 000 km, to opłaca się eksploatacja nowych
z dalekopisu i wyjazdów do Szczecina po samochodów. Rocznie muszą przejechać
zlecenia na kolejny tydzień. Obecnie cała 130 000-140 000 km przy jednoosobowej obâ ciężarówek wozi palety do zagranicznych
działalność transportowa koordynowana słudze, żeby pokryć także koszty zatrudnieklientów
jest z Bierzwnika.
nia kierowcy, ubezpieczeń i różnych opłat.
Do obsługi wszystkich posiadanych
Czas na Euro 6
pojazdów firma zatrudnia 14 kierowców,
– Obecnie transport nie jest biznesem Właściciele spółki starają się, by tylko po- mechanika samochodowego oraz spedytoatrakcyjnym finansowo – dodaje Alicja łowa samochodów była w leasingu, a resz- ra i pracowników księgowości.
Prymas, współwłaścicielka spółki. – Wy- ta już na stanie firmy. Spółka jest bowiem
stępują duże problemy z płatnościami za bardzo uzależniona od kursu euro, po- Usługi transportowe
usługi transportowe. Zazwyczaj sprawdza- nieważ aż 80 proc. obrotów rozliczanych tylko wyjątkowo
my wiarygodność firm, którym świadczy- jest w euro, a zaledwie 20 proc. stanowią W niewielkim stopniu spółka Prymas
my usługi, ale z powodu faktur niezapła- przychody od płatników rozliczających się świadczy usługi innym firmom drzewconych przez upadające lub likwidowane w złotówkach. Przy niskim kursie trans- nym. Jej potencjał przewozowy pokrywa
głównie potrzeby własne związane z przeprzedsiębiorstwa spedycyjne tracimy rocz- port generuje więc straty.
– Staramy się mieć połowę samocho- wozem 20 000 m3 surowca rocznie i wynie około 50 000 zł. Zmorą są długie terminy płatności. Zwyczajowo jest to 60 dni, ale dów spłaconych, żeby raty leasingowe nie wozem gotowych palet. Rachunek ekonojeśli się doliczy, że fakturę wysyłamy po do- były dla firmy nadmiernym obciążeniem miczny nie zachęca do rozwijania usług,
wiezieniu towaru, że niekiedy dosyłka trwa finansowym – mówi Krzysztof Prymas. choć często jest takie zapotrzebowanie.
kolejny tydzień, to w rezultacie od wydatku – Nie możemy też zbyt długo eksploatować Trzeba by jednak zwiększyć zatrudniena paliwo do zapłaty za usługę przewozową pojazdów, ponieważ wymagania europej- nie, zakupić więcej samochodów, ponosić
mija 90 dni. Tymczasem, każdego tygodnia skie związane z certyfikatami ekologicz- wyższe koszty za certyfikaty, pozwolenia,
trzeba zatankować przed wyjazdem 1200 l nymi samochodów wymuszają co jakiś czas szkolenia kierowców, specjalne badania
paliwa do każdego z ośmiu pojazdów. ich wymianę. Niebawem znowu będziemy lekarskie, ubezpieczenia.
– By wyjechać samochodem ciężarowym na drogę, należy spełnić bardzo wiele
W piątkowe popołudnie dokonywany jest załadunek palet dla zagranicznych odbiorców.
wymogów i sporo zainwestować – przestrzega Krzysztof Prymas. – Trzeba być
dużą firmą, żeby uzyskać wiarygodność
leasingową czy kredytową, bo jeden zestaw tira kosztuje obecnie około 450 000
zł. A tańszych nie kalkuluje się kupować,
gdyż zwykle są droższe w eksploatacji.
Sami w 2007 r., gdy był boom transportowy,
dokupiliśmy dwa auta, które dopiero teraz
przynoszą zysk.
Zarobki kierowców uzależnione są od
czasu pracy, ale oni chwalą sobie pracę
w tej firmie, ponieważ system wyjazdów
umożliwia im pobyt w domu w każdą sobotę i niedzielę. Z reguły w piątek zjeżdżają z tras, dokonują załadunku i w poniedziałek rano wyjeżdżają w różne miejsca
Europy.
cają ze stalą czy blachami lub innymi produktami w różne regiony kraju, a stamtąd
z kolei staramy się o ładunki dla odbiorców
w zachodniej Polsce, żeby odległość pustego
przejazdu nie przekraczała 100 km.
8
wrzesień 2012
Produkty i komponenty
REKLAMA
Ciągle w okresie
zaciskania pasa
MATERIAŁY DREWNOPOCHODNE | Rozmowa z Joanną Wasilewicz, prezes Biaform SA Zakłady Przemysłu Sklejek
w Białymstoku
Biaform planuje jedynie
wprowadzanie do oferty
nowych materiałów
okleinowych.
fot. Archiwum
32
jemy jedynie wprowadzanie nowych
materiałów okleinowych. Produkujemy
sklejki liściaste zarówno do zastosowań
zewnętrznych, jak i wewnętrznych,
laminujemy, lakierujemy i pokrywamy
olejem. Oferujemy obróbkę mechaniczną. Poza sklejką produkujemy brykiet
opałowy, wykorzystując powstający
w produkcji pył drzewny. Biorąc pod
uwagę ograniczone moce produkcyjne,
oferta już jest szeroka.
Artur Iszarewski
Najważniejsze dla mniejszego
gracza na rynku producentów płyt
drewnopochodnych jest znalezienie
dla siebie odpowiedniej niszy?
Joanna Wasilewicz: Produkcja
sklejki, jednej z płyt drewnopochodnych, to stosunkowo niewielka gałąź
przemysłu drzewnego. Mamy w kraju
jednego dużego producenta i pięciu
mniejszych, wśród których znajduje się
nasz zakład. Myślę, że Biaform znalazł
swoje miejsce na rynku. Z uwagi na
niewielkie moce produkcyjne, nie
możemy być konkurencyjni w sklejkach ogólnego przeznaczenia, gdzie
standardowy wyrób trzeba sprzedać
niedrogo, ale w dużych ilościach, żeby
wykorzystując efekt skali, uzyskać pożądany wynik finansowy. Skupiliśmy
się więc na sklejkach stanowiących
półprodukt w produkcji naszych
odbiorców. Od wielu lat produkujemy
wyłącznie na zamówienie. Nasi klienci
to w większości firmy produkcyjne,
którym oferujemy gotowy materiał do
ich wyrobu finalnego, zwykle docięty
na pożądany wymiar, pokryty odpowiednią powłoką zewnętrzną – folia
fenolowa, melamina, lakier, plastiki,
często w specjalnej tolerancji czy
o specjalnej budowie. Taka polityka
pozwoliła nam na zbudowanie trwałych relacji z naszymi odbiorcami.
Klienci oczekują oferty
najkorzystniejszej pod względem
finansowym. Czym jeszcze Biaform
stara się związać na stałe swoich
odbiorców?
J.W.: Kluczem do utrzymania
dobrych relacji z klientem biznesowym, oprócz dobrego produktu, jest
świetny serwis. Musimy tak spełniać
oczekiwania, aby klient nawet nie
wyobrażał sobie, że mógłby kupować
gdzie indziej.
Sytuacja w branży producentów płyt drewnopochodnych jest
w szczególny sposób związana
z ogólną koniunkturą panującą na
– Sprzedaż zbędnego majątku pozwoli
nam konstruować plany na przyszłość
– mówi Joanna Wasilewicz.
J.W.: Rzeczywiście, trudno planować
rynku, a prognozy na najbliższą
przyszłość nie są szczególnie optymistyczne…
J.W.: Nasza sprzedaż odzwierciedla sytuację w branżach naszych
klientów. Jak jest dobra sytuacja
w budownictwie, jest zapotrzebowanie na sklejki szalunkowe. Ogólnie
dobra koniunktura powoduje większe
zapotrzebowanie na transport, co
z kolei przekłada się na wzrost produkcji naczep i przyczep, w których
stosowane są sklejki antypoślizgowe.
Swoją ofertę kierujemy głównie do
rozwój firmy, nie mając żadnych
gwarancji surowcowych. W obecnej
chwili naszą perspektywą w zakupie
drewna jest najbliższe pół roku.
Jesteśmy uzależnieni od procedur
sprzedażowych Lasów Państwowych. Jak cała branża, uważamy, że
producenci powinni mieć możliwość
zawierania wieloletnich umów na
zakup podstawowego surowca. Również relatywnie wysoka cena drewna
nie zachęca do dużych inwestycji.
Pozostałe koszty też rosną – energia
elektryczna, transport, koszty pracy.
Nasza sprzedaż odzwierciedla sytuację w branżach
naszych klientów. Jak jest dobra sytuacja
w budownictwie, jest zapotrzebowanie na sklejki
szalunkowe. Ogólnie dobra koniunktura powoduje
większe zapotrzebowanie na transport, co z kolei
przekłada się na wzrost produkcji naczep i przyczep,
w których stosowane są sklejki antypoślizgowe.
producentów szalunków i rusztowań, środków transportu, podłóg
warstwowych oraz wykrojników. Dla
meblarstwa dostarczamy bardzo niewielkie ilości sklejki. Nasi odbiorcy to
przede wszystkim firmy produkcyjne,
nie tylko polskie. Ponad 50 proc. naszej produkcji eksportujemy głównie
na rynki europejskie.
Chcąc otworzyć się na nowe
rynki i nowych klientów, firma musiałaby znacznie poszerzyć swoją
gamę produkcyjną. Czy w bieżącej
sytuacji rynkowej jest to potrzebne?
J.W.: W najbliższym okresie planu-
50 % 1919
â produkcji Biaform eksportuje
Trudno było planować harmonijny rozwój firmy, nie mając w dłuższej perspektywie skutecznych
gwarancji na dostawy surowca,
zwłaszcza że jego ceny rosły…
â roku sięgają tradycje sklejkarskie
firmy z Białegostoku
Jesteśmy ciągle w okresie zaciskania
pasa, a na inwestycje musimy jeszcze
chwilę poczekać.
W Białymstoku mówi się
o możliwości sprzedaży części
waszych nieruchomości zajmowanych przez zakład, bo są to tereny
bardzo atrakcyjne pod względem
możliwości inwestycyjnych. Mówiło
się nawet o przeniesieniu części
produkcji w inne miejsce. A jakie są
plany właściciela?
J.W.: Odczuwamy jeszcze skutki kryzysowych lat 2009-2010, a w takiej
sytuacji naturalną rzeczą jest próba
sprzedaży części terenów nieprodukcyjnych w celu dokapitalizowania
działalności spółki. Mam nadzieję, że
próba będzie udana, co pozwoli nam
myśleć nie tylko o dniu dzisiejszym,
ale również konstruować plany na
przyszłość. Wtedy będziemy mogli
porozmawiać o inwestycjach.
Dziękuję za rozmowę.
wrzesień 2012
34
ZPD GARBATKA
Zbigniew i Robert Bernacik
26-930 Garbatka-Letnisko
woj. mazowieckie
Polska
Garbatka-Letnisko
Raz się buduje,
a wiele lat użytkuje…
DOMY DREWNIANE | ZPD Garbatka chwalone za profesjonalizm i solidność wykonania
fot. J. Bekas
Zmniejszanie
kosztów budowy
domu drewnianego
przez eliminowanie
dobrych
materiałów
izolacyjnych,
niedocenianie
sprawdzonych
rozwiązań
technologicznych
czy stosowanie
nieszczelnych
lub niedosuszonych
elementów ścian
drewnianych
skutkuje
wzrostem kosztów
eksploatacji
takiego domu.
Zbudowany w Molendach model L-57 z dużym, zadaszonym tarasem.
Janusz Bekas
Trudno uwierzyć, ale opinie użytkowników drewnianych
domów zbudowanych przez Zakład Przemysłu Drzewnego
Garbatka Zbigniewa i Roberta Bernacików z Garbatki-Letniska są nieomal identyczne: zawsze wyrażające zadowolenie
z wykonawstwa.
– W trakcie budowy naszego domu spotkałem się z pełnym
profesjonalizmem i solidnością wykonywanych prac oraz z dużą
elastycznością w trakcie realizacji projektu – napisał w swojej
opinii Krzysztof Góźdź z Molend, który od trzech lat mieszka
w budynku model L-57 z dużym, zadaszonym tarasem.
– Firma jest niezwykle kompetentna, jeśli chodzi o budowę domów z drewna – uważają Małgorzata i Kamil Wilkowie
z Pionek. – Fachowość i terminowość firmy oceniamy na piątkę.
Umowa precyzyjnie określała warunki, zakres robót i terminy
rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych etapów budo-
ponad
500
â budynków o łącznej
powierzchni ok. 40 000 m2
wybudowała firma w ciągu
16 lat swojej działalności
wy. W naszym przypadku budowa domu Polanka zakończyła
się przed planowanym terminem. Mamy za sobą pierwszą zimę
spędzoną w nowym domu, który jest bardzo energooszczędny.
Koszt ogrzewania jest bardzo niski, no i nie potwierdziły się
opinie o dużych wydatkach związanych z budową domu z bali,
bo poniesiony koszt jest o 10-20 proc. niższy w porównaniu do
podobnej wielkości domu murowanego.
– Podejmując decyzję o budowie domu, kierowaliśmy się kosztami, funkcjonalnością, estetyką i rozsądnie rozumianą ekologią
– podkreślają Jolanta i Józef Dołhy z Warszawy. – Nasze oczekiwania najlepiej spełnił projekt Borek oferowany przez ZPD Garbatka. Producent uwzględnił sugestie i dostosował gotowy projekt
do naszych potrzeb. Ekipa montażowa postawiła dom w ciągu
miesiąca, a my podziwialiśmy profesjonalizm i solidność wykonania fachowców z prawdziwego zdarzenia oraz troskę przemiłych
właścicieli firmy.
wrzesień 2012
36
Technika i technologia
Bezpośredni dostęp do strefy okleinowania â s. 40 | Można odczytać poziom zużycia taśmy ściernej
â s. 41 | Korpus na stopach z Sorb Tech â s. 42 | Prasy dostosowane do profilu producentów â s. 46 |
Cienki rzaz spod piły â s. 49
fot. Olsen & Strøh
Trzy kolory naraz
AUTOMATY LAKIERNICZE | Dwa rozwiązania w Robopaint Compact 1000/1300
Dwa rodzaje transportera, z których każdy przeznaczony jest
do różnych systemów produkcji oraz dwanaście pistoletów
natryskowych to gwarancja wysokiej produktywności.
skuteczność systemu czyszczącego oceniana
jest na 90-95 proc. Zeskrobany w ten sposób
lakier poddany zostaje recyklingowi.
Krótki czas wymiany folii
Tomasz Bogacki
Olsen & Strøh Automation AS to duńska firma, która od wielu lat specjalizuje się w automatyzacji procesów produkcyjnych. Jedną
z nowych konstrukcji opracowanych przez
tego producenta jest automat lakierniczy
Robopaint z serii Compact 1000/1300. Jest on
przystosowany do pracy w linii oraz jako niezależne, wolno stojące urządzenie. Robopaint został zbudowany na bazie podzespołów
najwyższej jakości, produkowanych przez
renomowane firmy.
z inną szerokością stołu transportowego
– 1000 i 1300 mm. Jest to jednocześnie maksymalna szerokość możliwego do polakierowania elementu. Natomiast maksymalna
wysokość podzespołu wynosi 80 mm. Stół
podzielony jest na trzy sekcje. Dwie z nich
to sekcje zewnętrzne podawcza i odbiorcza
– natomiast środkowa znajduje się wewnątrz
kabiny w strefie natrysku.
Stół z trzema sekcjami
Zastosowanie takiego rozwiązania ma
praktyczne uzasadnienie w obydwóch przypadkach konstrukcyjnych. Transporter
Dwie konstrukcje transportera
Seria składa się z dwóch grup produktów w automacie Compact Clean wykonany jest
– Compact Clean i Compact Folio. Maszyny ze wzmocnionego włóknem PVC i jest wydo nich należące przeznaczone są do innego mieniany tylko i wyłącznie w przypadku zusystemu produkcji. Compact Clean to urzą- życia mechanicznego. W procesie lakierowadzenie doskonale sprawdzające się w warun- nia część materiału lakierniczego osiada na
kach produkcji wielkoseryjnej niewymagają- transporterze. Aby wyeliminować zjawisko
cej częstych zmian kolorów. Compact Folio brudzenia stykających się z nim płaszczyzn,
natomiast świetnie radzi sobie w przypadku konieczne jest zastosowanie specjalnych
produkcji jednostkowej lub krótkoseryjnej urządzeń czyszczących. Dzięki podziałoi z częstą zmianą kolorów. Taką specjaliza- wi transportera na trzy sekcje czyszczona
cję udało się osiągnąć, stosując dwa różne jest tylko jedna z nich, pracująca w kabinie.
transportery. Są one inaczej skonstruowane, W związku z tym urządzenia czyszczące
a ich pasy wykonane są z innych materiałów. – rakle – mogły zostać zamontowane bezpoW każdej grupie znajdują się dwie maszyny średnio pod nią, czyli w kabinie. Sprawność,
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku
Compact Folio. Część robocza stołu wykonana jest z folii i jest to transporter jednorazowego użytku. Folia stanowi rodzaj osłony
dla transportera głównego. Wymienne role
foliowe – podawcza i odbiorcza – znajdują się
pod transporterem głównym. Wpływa to pozytywnie na parametry ergonomiczne maszyny i zapewnia jednocześnie ochronę filmu przed zanieczyszczeniem. Za precyzyjne
przyleganie i prowadzenie folii na transporterze głównym odpowiadają rolki napinające znajdujące się tuż przy rolach podawczej
i odbiorczej. Dzięki nim folia „przykleja się”
do transportera głównego, co całkowicie
eliminuje powstawanie pęcherzy powietrznych, nierówności i zagięć. Na końcu podajnika, przed rolką nawijającą, zlokalizowane
jest urządzenie odpowiedzialne za odzysk
lakieru, który specjalną rynienką transportowany jest grawitacyjnie na zewnątrz kabiny. Rolka odbiorcza wyposażona jest w napęd, natomiast podawcza poruszana jest siłą
transportera głównego. Wymiana folii odbywa się za pomocą specjalnego wózka stanowiącego osprzęt kabiny. Czas wymiany
jest bardzo krótki i trwa około 5 min. Prędkość posuwu transportera dla obydwóch
rodzajów automatu jest płynnie regulowana
Rolka odbiorcza wyposażona jest w napęd, natomiast podawcza poruszana jest siłą transportera głównego.
REKLAMA
fot. Olsen & Strøh
i wynosi od
1 do 10 m/min.
Niezależnie sterowane
prowadnice
Nad „wejściem” i „wyjściem” z kabiny zamontowane są dwa niezależnie sterowane
układy prowadnic z trawersami, na których
zamontowane są pistolety natryskowe. Niezależność sterowania pozwala w znaczący
sposób zwiększyć manewrowość dysz pistoletów, co z kolei przekłada się na wysoką
jakość powłoki lakierniczej w pełnym zakresie prędkości posuwu transportera. Zakres
sterowania dotyczy przyspieszenia lub opóźnienia przesuwu pierwszego suportu względem drugiego w pełnym zakresie, co oznacza, że mogą one pracować od ustawienia
przeciwbieżnego do równoległego. Maszyna
pozwala użytkownikowi na zdefiniowanie
sposobu malowania w trzech opcjach: malowanie całego elementu, malowanie krawędzi
i malowanie płaszczyzny. Pistolety, zamocowane na trawersach, przemieszczają się
poprzecznie do ruchu transportera na całej
długości prowadnic z maksymalną prędkością 180 m/min. Prędkość trawersów regulowana jest płynnie w zależności od posuwu
taśmy transportowej. Na każdym trawersie
Jedną
z nowych
konstrukcji
jest automat
lakierniczy Robopaint
z serii Compact 1000/1300.
można zamontować od 2 do 6 pistoletów
umożliwiających malowanie nawet trzema
kolorami naraz. Dzięki zamontowanemu
skanerowi materiał lakierniczy nanoszony
jest tylko na wykańczany element. Pozwala
to na znaczące oszczędności lakieru.
Nawet trzy obiegi
Standardowo automat wyposażony jest
w jeden obieg lakieru z pompą wysokociśnieniową i czterema pistoletami firmy Binks
– po dwa na każdym trawersie. Pistolety
typu AA4400A HVLP, wyposażone w podwójny układ dysz i specjalnej konstrukcji
końcówkę, zapewniają właściwą atomizację
materiału lakierniczego. Na życzenie klienta
możliwe jest uzbrojenie automatu w większą
liczbę obiegów oraz w pompę i pistolety takich producentów, jak Wagner czy Kremlin.
Robopaint Compact sterowany jest z pozycji 10-calowego, dotykowego panelu, dzięki
któremu użytkownik ma pełną kontrolę nad
maszyną i jej ustawieniami.
Nad „wejściem” i „wyjściem” z kabiny zamontowane są dwa niezależnie sterowane układy prowadnic
z trawersami, na których zamontowane są pistolety natryskowe.
fot. Olsen & Strøh
wrzesień 2012
52
DODATEK
Targi Eko-Las
fot. Zasław
Solidne pojazdy leśne
NOWOŚCI | Rozmowa z Sylwią Czubaj, dyrektorem ds. marketingu firmy ZASŁAW™ z Andrychowa
Firma ZASŁAWTM pokaże na targach Eko-Las
w Mostkach k. Świebodzina przyczepę kłonicową
na zawieszeniu mechanicznym.
Janusz Bekas
Jakie pojazdy będziecie w tym roku
W branży leśnej firma ZASŁAWTM
prezentować?
S.Cz.: Pokażemy naczepę kłonicową
posiada bardzo duże doświadczenie
do transportu drewna TIMBER WAY
i znana jest nie tylko krajowym przewoźz kłonicami przesuwnymi o długości
nikom drewna. Kolejny raz będą mogli
13 740 mm. To najpopularniejszy produkt
zapoznać się z waszymi nowościami
w ofercie ZASŁAW™ wśród polskich
na targach Eko-Las w Mostkach
klientów. Rama wykonana została z wysok. Świebodzina.
Sylwia Czubaj: Pojazdy leśne firmy
ZASŁAW TM to sprawdzone i solidne polskie produkty. Oferta marki ZASŁAW TM
jest bardzo szeroka, a klienci mają możliwość wyboru pojazdu dostosowanego do
ich potrzeb, ładunku czy terenu, w którym pracują. Nasze konstrukcje przeznaczone do przewozu drewna z lasów
do zakładów drzewnych są efektywne
i zawierają sporo udogodnień. Dobrym
miejscem prezentacji są właśnie Targi
Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska w Mostkach,
w dniach 6-8 września, gdzie będziemy
mieli obszerne stoisko.
Dane techniczne naczepy ZASŁAW™
do transportu drewna z kłonicami
przesuwnymi TRAILIS
kogatunkowej stali i poddana procesowi
dwukrotnego śrutowania, a następnie
lakierowania. Prezentowana naczepa to
konstrukcja na zawieszeniu pneumatycznym z trzema osiami BPW, każda o nośności 9000 kg, z dwustronnym mechanizmem podnoszenia pierwszej osi. Do zalet
pojazdu należy wzmocnione zawieszenie
typu off-road, doskonale spisujące się
podczas pracy w trudnym terenie. Na naczepie zamontowany został system kłonic
przesuwnych Trailis, produkcji ZASŁAWTM.
Dane techniczne przyczepy ZASŁAW™
do transportu drewna z kłonicami
przesuwnymi TRAILIS
Długość zewnętrzna [PL]
7 000 mm
Szerokość zewnętrzna
2 550 mm
Zwis tylny [RO]
900/1 179 mm
Wysokość platformy [PH]
1 300 mm
Długość dyszla [DL]
~ 2 250 mm
Długość zewnętrzna
13 740 mm
Długość wewnętrzna
13 650 mm
Szerokość zewnętrzna
2 550 mm
Wysokość platformy
ładunkowej
1 320 mm
Wysokość kłonic
2 500 mm
Rozstaw osi 1-2 [WB-12]
4 040/3 761 mm
Masa własna
5 060 kg ±4%
Rozstaw osi 2-3 [WB23]
1 310 mm
Ładowność naczepy
29 940 kg
Masa własna
4 550 kg ±4%
Dopuszczalna masa
całkowita
35 000 kg
Ładowność
19 450 kg
1 130 mm
Dopuszczalna masa
całkowita/techniczna
24 000/27 000 kg
Wysokość siodła ciągnika
REKLAMA
Wysokość dyszla [DH]
650/850 ±20 mm
Ucho dyszla
Ø40/Ø50 mm
Wysokość kłonic [SH]
2 500 mm
Te kłonice to solidny produkt, bardzo
konkurencyjny cenowo w stosunku do
skandynawskich odpowiedników, dostępny w kilku wariantach – 2300, 2400 i 2500
mm. Dzięki uniwersalnym mocowaniom
kłonice można zamontować na pojazdach
o różnych rozstawach podłużnic, czyli
900, 980 i 1300 mm. Wysokość platformy
wynosi 1320 mm, a ładowność 30 ton.
W swoich pojazdach wprowadzamy
zmiany usprawniające pracę kierowcom,
m.in. blachę aluminiową ryflowaną
umieszczoną pomiędzy podłużnicami.
Takie rozwiązanie zabezpiecza instalację
pneumatyczną i elektryczną naczepy.
Pojazd posiada mocną stalową ścianę
przodu, której górna część jest ażurowana
i zabezpiecza kierowcę. Nie powoduje
również klinowania się drewna.
Naczepa kłonicowa do transportu drewna z kłonicami przesuwnymi to najpopularniejszy
produkt w ofercie ZASŁAW™.
fot. Zasław
Czy będzie jakiś premierowy
wyrób?
S.Cz.: Przyczepa kłonicowa do transportu drewna TIMBER WAY z kłonicami
przesuwnymi to nasz premierowy model,
prezentowany na targach Eko-Las. Przyczepa wykonana została na zawieszeniu
mechanicznym, dzięki czemu w naszej
ofercie są już pojazdy na zawieszeniu
mechanicznym, jak i pneumatycznym.
Konstrukcja przyczepy jest bardzo
wytrzymała, bo ramę wykonujemy
z wysokogatunkowej stali, dwukrotnie
śrutowanej, oraz malowana w podkładzie
i lakierze. Przyczepa wyposażona jest
w system kłonic przesuwnych Trailis,
których łatwa konstrukcja gwarantuje
bezproblemowy montaż i demontaż poszczególnych elementów. Dzięki uniwersalnym mocowaniom kłonice możemy
zamontować na pojazdach o różnych
rozstawach podłużnic. Przyczepa ma
długość 7 000 mm, wysokość platformy
Krajowi przewoźnicy drewna oczekiwali na przyczepę na zawieszeniu mechanicznym.
wynosi 1 300 mm a ładowność około
19 500 kg. Oprócz standardowych wysokości dyszla istnieje możliwość zastosowania wysokości 650 mm dostosowanej
do skandynawskiego samochodu. Warto
wspomnieć, że przyczepa posiada wiele
udogodnień, które podnoszą użyteczność pojazdu, np. obustronny podest
aluminiowy ułatwiający wejście na
przyczepę czy zabudowę aluminiową
blachą ryflowaną, wbudowaną pomiędzy
podłużnice, a służącą zabezpieczeniu
instalacji przyczepy.
Ważną sprawą dla firm transportowych jest finansowanie, a konkretnie
leasing środków transportowych. Czy
wasze produkty są dostępne w leasingu?
S.Cz.: Na czas targów Eko-Las przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę finansowania. Przez cały wrzesień dodatkową
usługą będzie finansowanie zakupów
wspólnie z partnerem leasingowym – firmą
Getin Leasing. Wszystko po to, by ułatwić
bezproblemowy zakup naszych produktów.
Dziękuję za rozmowę.
wrzesień 2012
60
pasa transportera 110tka, pas podciśnieniowy, od
góry 4 agregaty rotacyjno-oscylacyjne typu flader,
posuw płynny. Maszyna idealna do szlifowania
nierównych elementów (filunki itp.) i do polerowania. 15 000 zł.
501 639 028.
[email protected]
â
Szlifierka przelotowa 30tka, maszyna w dobrym
stanie technicznym, szerokość szlifowania 30
cm. Maszyna posiada otwartą i niepodpartą jedną
stronę. Dużą zaletą maszyny jest oscylacja mechaniczna. Taśma transportowa w bdb stanie – gruba,
głęboki bieżnik. 8000 zł.
501 639 028.
[email protected]
r.; szlifierka tarczowo-taśmowa Safo; frezarka
dolnowrzecionowa Gomad DFDA 3.
501 639 028.
[email protected]
â
â
607 56 76 56.
â Frezarka dolnowrzecionowa Lututów – 2 szt.
607 56 76 56.
Wielopiła Gabbiani typ SA 350, szerokość gąsienicy 350 mm, maks. wys. cięcia 120 mm, silnik
główny 30 kW, stan ogólny bdb, niska cena.
501 639 028.
[email protected]
â Pilarka taśmowa po kopiale VENETA.
Wielopiła wałowa Brodpol, superparametry:
wys. cięcia 160 mm, gardło wielopiły 700 mm, szer.
cięcia 600 mm, wał podparty, wał usytuowany od
dołu, piły zrzucają trociny w dół – nie potrzeba
odciągu.
501 639 028.
[email protected]
â Strugarko-wielopiła PINHEIRO PMA2MS-510;
607 56 76 56.
â Szlifierka typu FLADER.
607 56 76 56.
rok 2003.
607 56 76 56.
â Frezarka dolnowrzecionowa GOMAD FD2 ze
stołem bocznym.
607 56 76 56.
â Korowarka CAMBIO 66, po generalnym remon-
606 962 767.
[email protected]
â Linia do bejcowania, olejowania i innej impre-
gnacji drewna – duńska AAGAARD FINNROSE,
maszyna jak nowa, kompletna z odciągami, filtrami i szafą sterowniczą, rok 2005, pracowała 1 rok.
606 962 767.
[email protected]
â Rębak ERJO 4-nożowy, noże 55 cm, cena 9000
zł, prasa 3-śrubowa 220 x110 JOOS, cena 4500 zł,
wyrówniarka 50 x 265 Bauerle, cena 4500 zł.
600 787 837.
â Trak pionowy GKT górnonapędowy.
85 681 81 67, 510 252 106.
â Automatyczna ostrzarka pił trakowych Vollmer
CNHV, hydrauliczna CANA H, rozwodnik ręczny.
32 645 66 17.
cie, gwarancja 1 rok, serwis pogwarancyjny.
664 737 651.
â Pilarko-frezarka, długość wózka 2,6 m. Maszyna
â Okleiniarka Brand KE 16 kantów/krawędzi, rok
â Frezarka dolnowrzecionowa GOMA F 110. Posia-
da wysuwaną półkę. Cztery prędkości obrotowe od
3 000 do 10 000 obr./min. Silnik dwa biegi. Prawe,
lewe obroty. Cena: 7000 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Nowy odciąg trocin, dwa worki, silnik 1,5 kW.
Produkt w 100% wykonany w Polsce. Gruba blacha, wirnik metalowy, obejmy metalowe – szybka
wymiana worków. Worki z materiału o średnicy
60 cm. Cena: 1700 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Nowy czteroworkowy odciąg trocin, silnik 4 kW.
Wydajność 6000 m3/h (solidny odciąg polskiej
prod., 3 m długości, 2,7 m wysokości, średnica
worków 600 mm, wlot 250 mm). Cena: 3000 zł.
500 514 314.
[email protected]
posiada dwa osobne silniki. Cena: 7900 zł.
500 514 314.
[email protected]
prod. 1991.
+49 17 219 60 083.
â Czopiarko-frezarko-pilarka Balestrini FTA,
â
â
â
â
â
â
â
pracuje w cyklu manualnym. Cena: 6000 zł.
500 514 314.
[email protected]
Frezarka górnowrzecionowa Gomad typ FG1,
1996 r., 4500 zł, wiertarka stołowa WS15, odciąg
workowy Klimawent, piła taśmowa Żefam DRSD
63, piła tarczowa Rema DPTA 40.
501 639 028.
[email protected]
Wiertarka wielowrzecionowa modułowa trzybelkowa Gomad WD 23-3, 3x23 wrzeciona – jedna
belka zdemontowana, rozstaw belek regulowany,
rozstaw wierteł w belce 32 mm, dociski i posuw
belek pneumatyczne.
501 639 028.
[email protected]
Frezarka dolnowrzecionowa Gomad z wychylnym wrzecionem i wyposażeniem dodatkowym:
wózkiem bocznym, przedłużanym stołem, belką
podporową, podtrzymką do długich trzpieni.
Dane techniczne: obroty wrzeciona 3000, 4500,
6000, 9000, przesuw pionowy wrzeciona 125 mm,
gniazdo we wrzecionie, stożek Morse`a nr 5, silnik
4,5 kW/5,9 kW.
501 639 028.
[email protected]
Minitrak cienkotnący NEVA TR 88. Silnik główny 11 kW. Posuw regulowany 0,2-2,0 m/min. Szer.
cięcia 150 mm, wysokość 200 mm. Grubość rzazu
1,2-1,4 mm. Ułatwiona wymiana ramy piłowej
poprzez rozjazd maszyny. Centralne smarowanie.
Maszyna wyposażona w opcję dodatkową – wały
strugające i podajnik pneumatyczny, prowadzenie
5-kanałowe.
501 639 028.
[email protected]
Wyrówniarka Żefam typ DSXB 40, szerokość
robocza 40 cm, 4 noże, długość maszyny 260 cm,
listwy wyciszające przy wale, hamulec, górny
wyłącznik.
501 639 028.
[email protected]
Wyrówniarka Żefam DSZA 30, szerokość
robocza 30 cm, 3 noże, długość maszyny 220 cm,
wyrówniarka Żefam typ ALNE4, 3500 zł.
501 639 028.
[email protected]
Wielopiła Raimann KS230, wys. cięcia 120 mm,
silnik główny 35 kW, szer. gąsienicy 250 mm, 1988
â Frezarka dolnowrzecionowa GOMAD FD1.
607 56 76 56.
â Frezarka dolnowrzecionowa GOMAD FDS.
607 56 76 56.
â Ostrzarka PEMAL typ DURE z przyrządem do
ostrzenia noży pił i frezów, stan b. dobry. Cena:
6500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Wielopiła do płyt PAUL K3U/1200.
â Frezarko-kopiarka liniowa Wigo typ 1075, 2
głowice, rok 1978.
607 56 76 56.
â Frezarko-kopiarka liniowa Wigo typ 1092, 8
głowic, rok 1979.
607 56 76 56.
â Frezarko-kopiarka liniowa Wigo typ 1095, 8
głowic.
607 56 76 56.
â Frezarko-kopiarka liniowa Pade, 4 głowice, rok
1992.
607 56 76 56.
â Wiertarki wielowrzecionowe prod. Piętka do
elementów krzeseł – 7 szt.
607 56 76 56.
â Frezarko-kopiarka liniowa Pade, 6 głowic.
607 56 76 56.
â Szlifierka kołowa DZXA.
607 56 76 56.
â Wiertarka wielowrzecionowa (14 wrzecion)
prod. Piętka.
607 56 76 56.
â Wiertarka wielowrzecionowa Gomad WJ 23,
rok 1998.
607 56 76 56.
â Prasy hydrauliczne do montażu krzeseł.
607 56 76 56.
â Prasa półkowa do klejonki pneumatyczna Tech-
Fa – 5 szt.
607 56 76 56.
â Frezarka Gomad Fdm, rok 1998.
607 56 76 56.
â Sprężarka śrubowa STRZYŻÓW SCS-4,5sms;
â Ostrzarka automat GRIFO F 25 do widii. Cena:
rok 1997.
607 56 76 56.
â Sprzedam wyważarkę CIMAT CMT 15 V2N,
rok prod. 2010. Niemal nieużywana, pierwszy
właściciel.
602 276 157.
[email protected]
â Trak hydrauliczny górnonapędowy typ FTAA-
60. W komplecie wózek podawczy hydrauliczny,
rolki odbiorcze za trakiem, trak zamontowany,
całość stan bardzo dobry.
698 487 875.
[email protected]
â Automat i walcarka do pił tartacznych firmy Bra-
tislava, licencja Vollmer, rok prod. 1986, maszyny
bez luzów, zamontowane, stan bdb.
698 487 875.
â Strugarka WEINIG UNIMAT 23 w kabinie, 28
000 zł. Linia do bejcowania, olejowania drewna
AAGAARD, jak nowa, 32 000 zł, brykieciarka
SHIMADA PINI-KAY, linia wydajność 500 kg/h, 35
000 zł, strugarki 4-stronne od 6500 zł.
606 962 767.
[email protected]
â Brykieciarka ślimakowa SHIMADA na licencji
japońskiej, produkcja Austria, VANICEK 2005 r.
z podajnikiem, obcinarka i pakowaczka brykietu,
brykiet typu PINI-KAY, wydajność 500 kg/h.
608 550 148.
â Strugarka 6-głowicowa Weinig Unimat 23,
szer. 23 cm, stół ryflowany, rolki wspomagające
w blacie, kardany, centralne smarowanie, płynna
regulacja posuwu, dolna głowica do profilowania
regulowana elektrycznie.
â Czopiarko-frezarko-pilarka Balestrini FTA, pra-
cuje w cyklu automatycznym. Idealna do krzeseł.
Stan b. dobry. Cena: 9900 zł.
500 514 314.
[email protected]
www.omen2.pl
â Czopiarka STETON THEMA, automatyczne
pozycjonowanie piły oraz wrzeciona frezującego
z pamięcią. Przesuw wózka płynny, dociski pneumatyczne. Cena: 20 500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Frezarka dolnowrzecionowa z wózkiem bocz-
nym do czopowania SCHNEIDER. Sprowadzona
z Niemiec, zadbana. Cicha praca. Cena: 9500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Frezarko-pilarka JAROMA z wózkiem długim
i krótkim trzpieniem oraz podtrzymką. Cena:
5500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Frezarka dolnowrzecionowa GOMAD. Maszyna
sprawna. Cztery prędkości obrotowe 3000/6000
oraz 4500/9000. Prawe, lewe obroty. Precyzyjna
prowadnica (culaga). Cena: 4400 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Frezarka dolnowrzecionowa GOMAD FD 2. Rok
produkcji 1996. Cena: 7900 zł.
500 514 314.
[email protected]
6000 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Ostrzarka uniwersalna DURE PEMAL Malbork.
Stan maszyny b. dobry. Cena: 4350 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Pilarka tarczowa REMA Reszel DMMA 35 z wóz-
kiem bocznym. Silnik 4 kW. Wychył pod kątem.
Cena: 4600 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Pilarka tarczowa REMA Reszel DMLK-30. Rok
produkcji 1998. Sprawna technicznie. Cena: 4900
zł.
500 514 314.
[email protected]
â Pilarka REMA typ DMLA-35 z wózkiem i liniała-
mi aluminiowymi, stan b. dobry. Cena: 5500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Piła poprzeczna REMA typ DMNE 650. Stan b.
dobry. Cena: 2800 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Podwójna ukośnica renomowanej firmy OMGA
TR-2B. Sprawna technicznie. Cena: 3900 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Grubościówko-wyrówniarka JAROMA typ DYKC
z wiertarką poziomą oraz przyrządem do ostrzenia
noży. Cena: 6900 zł.
wrzesień 2012
61
500 514 314.
[email protected]
[email protected]
â Strugarka grubościówka KOFAMA 510. Cztery
noże, dwie prędkości posuwu, dwa wałki w blacie.
Cena: 5100 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Grubościówka trzystronna KOFAMA 510. Cztery
noże, dwie prędkości posuwu, dwa wałki w blacie,
blat podnoszony elektrycznie. Cena: 11 400 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Grubościówka produkcji rosyjskiej. Szerokość
strugania 630 mm. Maks. wys. obr. elementu 250
mm. Blat podnoszony elektrycznie. Wał podawczy
dzielony. Dwa wałki w blacie. Wał nożowy, cztery
noże. Cena 9100 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Wyrówniarka ŻEFAM DSXB 50. Cztery noże,
â Wiertarka pozioma z oscylacją mechaniczną KO-
FAMA. Posiada pneumatyczny docisk materiału.
Cena: 2500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Wiertarka pozioma PEMAL MALBORK (trzy
â Trak GKT-60 + ostrzarka do pił trakowych
â Frezarka dolnowrzecionowa firmy Schwabedis-
warka do pił, pilarki poprzeczne do fryzów.
504 294 749.
sen, żeliwna, z wózkiem bocznym, cena 2200 zł.
608 191 315.
Drozdowski, stan maszyn b. dobry.
501 705 264.
[email protected]
â Traki zachodnie różne, wielopiły, suszarnie,
â Wiertarka pozioma PEMAL, stan bardzo dobry,
zero luzów na suportach, do wymiany uchwyt
wiertarski futerko. Cena: 3400 zł.
500 514 314.
[email protected]
501 705 264, 500 280 750.
[email protected]
â Trak obwoźny taśmowy wyposażony w hydrau-
likę i płynny posuw głowicy, długość cięcia 8 m
z możliwością przedłużenia.
607 587 905.
â Grubościówka strugarka Jaroma 4, szerokość
â Szlifierka dwutarczowa SAFO DZTA-63. Stan
â Okleiniarka IDM Euromatic produkcji włoskiej,
odpylacz FT 504 CE, odpylacz FT 502 CE.
602 584 772.
1100. Dwa agregaty szlifujące wał i trzewik. Wał
szlifujący w idealnym stanie (drugi na zapas
w cenie). Transporter w idealnym stanie. Cena:
16 300 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Szlifierka do krawędzi z oscylacją mechaniczną
Jaroma KS-225. Cena: 3100 zł.
500 514 314.
[email protected]
do uzgodnienia.
500 514 314.
[email protected]
(oscylacja mechaniczna) z dociskiem pneumatycznym materiału (od góry) oraz dwoma dociskami
bocznymi (mechanicznymi), brak luzów na
prowadnicach. Cena: 3150 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Maszyna do zbijania rollborderów plus rozrzy-
narka i fazowarka. Sprawna, automat produkcji
jarocińskiej. Mało używany, 15 000 zł.
605 593 173, 609 375 636.
â Oscylacyjna wiertarka pozioma PEMAL Mal-
bork. Cena: 3300 zł.
500 514 314.
[email protected]
601 789 774.
â Piła uciosowa do futryn z wierceniem STEMAS.
Cena: 50 000 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Prasa do klejenia drewna, stan techniczny bdb,
rok produkcji 2007. Cena netto 55 tys. zł.
609 034 234.
â Piła gąsienicowa BAUERLE, silnik 18 kW. Cena
6200 zł.
694 631 608.
â Tunel obkurczający, foliarka, termopak
â Trak górnonapędowy GKT 60, centralne smaro-
wanie + wózki + ostrzarka + taśmociąg.
603 416 954.
â MASZYNY
Kupno
ramowa 4200 x 2000 mm – 7 siłowników, szlifierka taśmowa oscylacyjna do kantów z aparatem
posuwowym, stoły stolarskie.
44 683 85 69, 605 220 629.
â Trak Wirex U - mini, trak tarczowy Walter dwu-
wałowy, zbijarka do palet niemiecka Bohm&Kruse,
ceny do uzgodnienia.
513 122 774.
â Prasa Soma typu DOHB 550 lub DHXA 600.
601 656 311.
â CZĘŚCI DO MASZYN
Sprzedaż
â Prowadnice, łańcuchy tnące do pił Holtec, rów-
nież tych zainstalowanych na Zembrodach.
601 299 933.
â Szlifierki taśmowe, frezarki, grubościówki,
wyrówniarki, wiertarki, czopiarki, ostrzarki,
formatówki i inne.
601 305 677.
â OFERTY PRODUCENTÓW
â WEMA PROBST, niemiecki producent maszyn
do programu ogrodowego, obtaczarki, korowarki
do palików.
601 299 933.
â Sprzedam rębak bębnowy Żnin.
501 705 264.
â Prasa trzyśrubowa JOOS 220 cm ÷ 110 cm do for-
#
#
â Gilotyna MORSO, zszywarka MORSO.
â Agregat malarski Graco, prasa hydrauliczna
â Wiertarka oscylacyjna pozioma DWBA 30
#
III 50, stan techniczny b. dobry.
501 705 264.
[email protected]
MAS, pełen automat, model TACD 07/98. Cena:
11 900 zł.
500 514 314.
[email protected]
– PRASZKA TP.2.1.1, sprawna, tanio.
65 549 90 83.
â Wielopiła dwuwałowa A Costa, stan bdb. Cena:
strugania 40 cm, elektrycznie podnoszony blat,
wał 4-nożowy, 3 prędkości posuwu, stan dobry,
cena 8900 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Obrzynarko-wielopiła FOD BYDGOSZCZ DPPA
â Podwójna ukośnica renomowanej firmy STE-
â Szlifierka szerokotaśmowa SANDINGMASTER
CNC, prasy, ostrzarki, rębaki różne, wózki sortownicze BZ, całe tartaki, piły kapujące, maszyny
tartaczne, stolarskie i meblarskie.
608 505 850.
â Podajnik tartaczny – zasobnik, stan b. dobry.
Stan bardzo dobry, maszyna niemalowana. Cena:
4700 zł.
500 514 314.
[email protected]
próżniowe Eberl, stacje kapujące Holtec.
500 106 404.
ostrzarka + tory + wózki; 4-stronna Svitavy,
kapówka Reszel, nowe grzejniki, suszarnia.
608 013 967.
â Trak poziomy, ładowarka Ifron na części, zgrze-
â Wyrówniarka ŻEFAM DSZA 410. Blaty 2,56 m.
â Traki tarczowe Kara, niemieckie suszarnie
â Zdecydowanie sprzedam: trak Ø 45 dolny +
wrzeciona, rozstaw 32 mm). Cena: 3400 zł.
500 514 314.
[email protected]
grzebień w blatach, górny pulpit sterujący, Cena:
7000 zł.
500 514 314.
[email protected]
techniczny b. dobry. Cena: 2600 zł.
500 514 314.
[email protected]
niru na zimno, cena 4500 zł; wyrówniarka Bauerle,
cena 5000 zł (wymiary 51 x 265 cm).
600 787 837.
#
â Produkcja boazerii podbitki o szerokości 9 cm,
grubości 15 mm, gontów łupanych na pokrycie
dachu.
18 277 10 87, 503 550 147.
#
#
wrzesień 2012
62
â Producent sprzeda graniak dębowy sezonowany
o wymiarach 30 x 40; 30; 20; różne długości.
87 421 40 42.
[email protected]
607 566 481.
â Tartak Goliat oferuje opakowania na owoce
i warzywa, palety, skrzyniopalety.
510 248 879.
â Ukraina. Drewno opałowe, kora, zrębki. Cena 15
zł/m3 + wszystko z branży drzewnej. Tanio. Stałe
źródła surowca, duże możliwości przerobowe.
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.
+380 505 806 241 (polski)
[email protected]
wych w zwojach 100-150 m.b., piły trakowe okute.
513 449 177, 25 644 80 59.
â Producent sztachet poszukuje odbiorców (firmy
i klienci indywidualni). Również wykonywanie
usługowe. Możliwość wysyłki kurierem.
508 240 506.
â Drążki bukowe Ø 16, dł. 650 mm, cena 0,615 zł
sztuka.
608 191 315.
â Zakład stolarski posiada frezarko-kopiarki do
obróbki różnych profili drewnianych krzywoliniowych. Chętnie nawiąże współpracę.
508 240 506.
â Producent uchwytów, naroży, okuć, zawia-
sów i innych detali metalowych do elementów
drewnianych.
692 298 038, 602 524 195.
â Ukraina. Drewno opałowe, kora, zrębki. Cena 15
zł/m3 + wszystko z branży drzewnej. Tanio. Stałe
źródła surowca, duże możliwości przerobowe.
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.
+380 505 806 241 (polski).
[email protected]
â Producent sztachet poszukuje odbiorców (firmy
i klienci indywidualni). Również wykonywanie
usługowe. Możliwość wysyłki kurierem.
508 240 506.
â OFERTY WSPÓŁPRACY
â Tarcica: dąb, buk, jesion. Sucha, powietrznosu-
cha, grubości 26-50 mm. Dostawy całosamochodowe, stała współpraca.
508 342 756.
â Nawiążę współpracę z projektantami mebli na
â USŁUGI
â Cięcie i formatowanie płyt – wolne moce
wymiar. Produkujemy meble na wymiar wysokiej
jakości.
662 110 420, 606 608 631.
przerobowe.
608 292 869.
â Obłogi cięte na minitraku do wysokości 210
mm, grubość wg zamówienia, możliwość klejenia
w dowolne formatki. Również rozkrój z materiału
klienta.
44 683 82 67, 502 550 568.
â Produkuję nogi typu ludwik do wszystkich mebli,
od 9 do 120 cm oraz inne elementy.
62 782 31 26.
â
â Solidna firma (pewny płatnik) poszukuje cało-
rocznych i wieloletnich dostawców (z VAT) tarcicy
oraz fryzy doklejkowej sosnowej.
609 443 325.
â Gont sosnowy, świerkowy, osikowy, wykonany
ręcznie tradycyjnymi metodami. Województwo
podlaskie.
692 200 714.
[email protected]
â Poszukujemy dostawcy profili stalowych
szalunkowe.
605 222 997.
[email protected]
â Producent sztachet poszukuje odbiorców (firmy
zimnogiętych.
601 350 640.
â Wykonam więźbę dachową, łaty, kontrłaty, deski
i klienci indywidualni). Również wykonywanie
usługowe. Możliwość wysyłki kurierem.
508 240 506.
â Producent mebli na wymiar podejmie współpra-
â Produkuję krawędziaki strugane o różnych
przekrojach i długościach. Wysoka jakość obróbki
oraz konkurencyjne ceny.
508 307 910.
[email protected]
â Odpady sklejek o gr. od 6,5 mm do 40 mm w róż-
nych formatkach lub wykonam gotowe elementy.
#
â Profesjonalne oleje do drewna Livos. Trwałe, na-
turalne. Bogate składniki, bogaty wybór kolorów.
Również wysyłka.
91 424 05 46.
â Klocki z lignofolu samosmarownego do traków
DTRA, GKT, rosyjskich, przekładki magnetyczne
z tekstolitu do pił, hartowanie indukcyjne zębów
pił taśmowych w zwojach, ostrzenie pił taśmo-
#
Klocki z lignofolu samosmarownego do
traków DTRA, GKT, rosyjskich, przekładki
magnetyczne z tekstolitu do pił, hartowanie
indukcyjne zębów pił taśmowych w zwojach,
ostrzenie pił taśmowych w zwojach 100-150
m.b., piły trakowe okute.
513 449 177, 25 644 80 59.
cę z projektantem mebli.
662 110 420, 606 608 631.
â RÓŻNE
â Kupię tarcicę dębową świeżo ciętą gr. 30 mm,
obrzynana wg specyfikacji, która będzie dostarczona w przypadku zainteresowania współpracą
całoroczną.
535 991 004.
[email protected]
#
â Systemy pomiarowe Jörg Elektronik GmbH
â Posiadam strugarki czterostronne do krótkich
elementów. Chętnie nawiążę współpracę.
504 262 919.
i Limab oraz lasery.
42 633 99 32, 601 299 933.
â Sprzedam domenę www.tartak.pl
606 630 623.
#
#
#
wrzesień 2012
63
wrzesień 2012
64

Podobne dokumenty

Czas budować dużetartaki

Czas budować dużetartaki brak reklam powodowały nikłe zainteresowanie przedsiębiorców tego typu pismami. Istniało również przekonanie, że są one nieskuteczne. Ale ów przedsiębiorca wraz z kolegą zauważył w tym szansę na bi...

Bardziej szczegółowo