plakat kanal

Transkrypt

plakat kanal
oo
o
ze Stref¹ Rodzica
czyli rodzinnie,
aktywnie, kreatywnie !
Co niedzielê od 13 lipca do koñca sierpnia w godz. 11:30 - 14:00
w parku przy rondzie bêdzie siê dzia³o! Animacje dla dzieci, pikniki
na trawie, gry i zabawy, warsztaty artystyczne.
WeŸ koc, kosz piknikowy przyjdŸ do parku i zrelaksuj siê!
o
oo
o
W razie niepogody spotkanie odbêdzie siê w nastêpnym tygodniu.
mosina.pl
facebook: Strefa Rodzica Mosina
oo

Podobne dokumenty