miejski konkurs gdański mistrz ortografii

Transkrypt

miejski konkurs gdański mistrz ortografii
MIEJSKI KONKURS
GDAŃSKI MISTRZ ORTOGRAFII
REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
 Rada Miasta Gdańska,
 Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
CELE:
 uwrażliwienie na piękno języka polskiego,
 promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka
polskiego,
 doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej,
 kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych,
 kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli.
ADRESAT:
 konkurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic klas VI gdańskich szkół
podstawowych,
 każda placówka może zgłosić do konkursu 2 uczestników wyłonionych w eliminacjach
szkolnych.
WYMAGANIA:
 pisownia wyrazów z ó/u , rz/ż , ch/h,
 pisownia małą i wielką literą,
 pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,
 pisownia łączna i rozdzielna cząstki -by, - bym, -byś,
 pisownia zakończeń -ą, -ę, -om, -em,
 pisownia zakończeń -i, ji, -ii (w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników
żeńskich zakończonych na -ja lub -ia),
 pisownia wyrazów ze zmiękczeniami : ś /si, ć /ci, ź/zi, ń/ni, ź/dzi,
 pisownia przedrostków i przyrostków,
 przenoszenie wyrazów,
 stosowanie zasad interpunkcji.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 do 15 kwietnia 2016r. –
zgłoszenia:
faksem:
e-mailem:
listownie lub osobiście:
nadesłanie czytelnie wypełnionej i podpisanej karty
(58) 301-40-09,
[email protected]
Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56
80-826 Gdańsk,
z dopiskiem „Gdański Mistrz Ortografii”
Prosimy ściśle przestrzegać terminu zgłoszeń.
Zgłoszenia nadesłane po terminie nie zostaną przyjęte.
Oryginał karty zgłoszenia należy dostarczyć w dniu konkursu.
TERMINY:
 do 15 kwietnia 2016r. – nadsyłanie kart zgłoszeń,
 11 maja 2016r., godz.10.00 – dyktando w Pałacu Młodzieży, ul. Ogarna 56,


12 maja 2016r. – opublikowanie listy finalistów na stronie www.pmgdansk.pl,
24 maja 2016r. w siedzibie Rady Miasta Gdańska o godz. 9.30 – dyktando
finałowe, o godz. 10.00 - wręczenie nagród w konkursie podczas obchodów
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
OCENA JURY I NAGRODY:
 powołane przez organizatorów jury oceni napisane dyktanda,
 ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna,
 nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi,
 wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego; ewentualne
poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej
wersji poprawnej; skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone; również
w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych,
 jury wyłoni 5 finalistów, którzy napiszą dyktando finałowe podczas obchodów
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich dnia 24 maja 2016r. w siedzibie Rady
Miasta Gdańska o godz. 9.30,
 w przypadku takiej samej liczby ewentualnych błędów przeprowadzona będzie tzw.
dogrywka, czyli dyktowanie wyrazów z przygotowanej wcześniej listy,
 po dyktandzie finałowym jury przyzna tytuły Mistrza i Wicemistrza Ortografii oraz
wyróżnienia.
Decyzje jury są ostateczne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac,
korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów,
laptopów itp.), słowników,
 uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,
 nadesłanie karty zgłoszenia i wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu,
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn
niezależnych,
 zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez organizatorów
oraz publikację i emisję w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych
osobowych w materiałach dotyczących konkursu.
Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela:
Dział Promocji Edukacji i Animacji Kulturalnej Pałacu Młodzieży w Gdańsku.
Tel.(58) 301 60 07; e-mail: [email protected]