Zapytanie ofertowe JAVRO - Oprogramowanie Antywirusowe

Transkrypt

Zapytanie ofertowe JAVRO - Oprogramowanie Antywirusowe
ZAPYTANIE OFERTOWE
Katowice, 01 XI 2012
ZAMAWIAJĄCY:
JAVRO 2 Sp. z o.o.
Ul. Zbożowa 10
40-657 Katowice
Zamawiający JAVRO 2 Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę Programu
Antywirusowego, w związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Zbliżone parametry techniczne:
- licencja na 15 użytkowników + 1 serwer
- centralne zarządzanie ochroną antywirusową
- skaner poczty
- szybkie skanowanie plików
- szyfrowanie komunikacji między Serwerem a Klientem (SSL)
Wymagania w zakresie przygotowania oferty.
Złożona oferta powinna zawierać:
nazwę i adres oferenta, opis oferowanego urządzenia w odniesieniu do kryteriów
wskazanych przez Zamawiającego, oferowaną cenę sprzedaży netto i brutto.
Termin wykonania zamówienia: XII 2012
Kryteria oceny oferty, które będą brane pod uwagę przy wyborze dostawcy to:
100 % cena
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi oferentami.
Planowany harmonogram konkursu ofert:
01 XI 2012 - dostarczenie zapytań ofertowych
30 XI 2012 – termin składania ofert
05 XII 2012 – wybór zwycięzcy konkursu ofert
Termin składania ofert.
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do dnia 30 XI 2012 do godziny 12:00
Pod uwagę będą brane oferty, które wpłyną do biura zamawiającego w w/w terminie.
Odpowiedź na zapytanie ofertowe można przesłać następująco:
a)
na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]
b)
osobiście w siedzibie spółki
Dodatkowe wymagania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonej oferty, do zmiany
warunków konkursu oraz do unieważnienia opublikowanego zaproszenia do składania ofert
w dowolnej chwili procedury konkursowej.
Zamawiający:
Jacek Wrodarczyk
Prezes Zarządu

Podobne dokumenty