czwartek, 22 marzec 2007

Transkrypt

czwartek, 22 marzec 2007
Cieszyn, 16 listopada 2009 r.
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Cieszynie
Unieważnienie przetargu nieograniczonego– Zakup paliwa dla potrzeb Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszyn (Nr sprawy PT- 2371/1/2009).
Zamawiający, Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Cieszynie informuje, iż
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup paliwa dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Cieszynie.
UZASADNIENIE
W dniu 16.11.2009 r. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami). Powodem
unieważnienia jest fakt, że nie złożono żadnej oferty.
Podpisał:
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
-/mł. bryg. mgr inż. Jan KIELOCH

Podobne dokumenty