Multilingual Dictionary about Nature

Transkrypt

Multilingual Dictionary about Nature
COMENIUS PROJECT
2011 – 2013
IS IT WASTE OR MONEY?
Poland
Great Britain
Spain
Turkey
Multilingual Dictionary about Nature
ENGLISH
POLISH
SPANISH
TURKISH
A
Acid rain
Kwaśny deszcz
Lluvia ácida
Asit yağmuru
Arid
Wysuszony,
jałowy
Árido
Kurak
Autumn
Jesień
Otoño
sonbahar
B
Bees
Pszczoły
Abejas
arılar
Biodegradable
Ulegający
biodegradacji/
rozkładowi
Biodegradable
Geri dönüşümlü
Branch
Gałąź
Rama
dal
Bush
Krzak
Arbusto
çalı
Butterfly
Motyl
Mariposa
kelebek
C
Carbon
footprint
Węglowy
odcisk/ślad
Huella de
carbono
Karbon ayakizi
Climate
Klimat
Clima
iklim
Climate change
Zmiana klimatu
Cambio
climático
Iklim değişikliği
Coastal
Przybrzeżny
Costero
sahil
Compost
Kompost
Compost
Organik gübre
Conservation
Ochrona
środowiska,
konwersacja
Conservación
koruma
D
Deciduous
Liściaste
De hoja caduca
Yaprak döken
Deforestation
Wylesianie
Deforestación
ormansızlaştırma
Disposable
Dyspozycyjny
Desechable
Tek kullanımlık
Drought
Susza
Sequía
kuraklık
E
Earth
Ziemia
Tierra
dünya
Ecological
Ekologiczny
Ecológico
ekolojik
Ecology
Ekologia
Ecología
ekoloji
Ecosystem
Ekosystem
Ecosistema
ekosistem
Endangered
Zagrożony
En peligro de
extinción
Türü Tehlikede
olan
Environment
Środowisko
Medioambiente
çevre
F
Fauna
Fauna
Fauna
Hayvan yaşam
alanı
Field
Pole
Campo
tarla
Flora
Flora
Flora
Bitki örtüsü
Foliage
Listowie
Follaje
yeşillik
Food chain
Łańcuch
pokarmowy
Cadena
alimentaria
Besin zinciri
Forest
Las
Bosque
orman
Fossil fuels
Paliwa kopalne
Combustibles
fósiles
Fosil yakıtlar
G
Global warming
Globalne
ocieplenie
Calentamiento
global
Küresel ısınma
Greenhouse
gases
Gazy
cieplarniane
Gases de efecto
invernadero
Sera gazları
Growth
Wzrost/rozwój
Crecimiento
büyüme
Grass
Trawa
Hierba
Çim
Ground
Gleba
Terreno
yer
Habitat
Środowisko
naturalne,
siedlisko
Hábitat
Yaşam alanı
Hibernation
Hibernacja
(zimowy sen)
Hibernación
Kış uykusu
Hill
Wzgórze
Colina
tepe
H
I
Indigenous
Miejscowy,
lokalny
Indígena
yerli
Invertebrate
Bezkręgowiec,
bezkręgowy
Invertebrado
omurgasız
L
Lake
Jezioro
Lago
göl
Land
Teren , ziemia,
grunt
Tierra
yerküre
Landfill
Wysypisko,
składowanie
odpadów
Relleno sanitario
Düzenli
depolama
Leaf
Liść
Hoja
yaprak
M
Meadow
Łąka
Pradera
çayır
Mountain
Góra
Montaña
dağ
N
Nature
Natura, przyroda
Naturaleza
doğa
Natural
Naturalny
Natural
doğal
O
Ocean
Ocean
Océano
okyanus
Organic
Organiczny,
naturalny
Orgánico
organik
Contaminante
Çevreyi kirleten
P
Pollutant
Substancja
zanieczyszczająca
Pollution
Zanieczyszczenie,
skażenie
Contaminación
kirlilik
Preservation
Ochrona,
pielęgnowanie
Preservación
koruma
Protection
Ochrona,
zabezpieczenie
Protección
koruma
Reciclaje
Geri dönüşüm
R
Recycling
Recykling
Renewable
Odnawialne
źródła energii
Renovable
yenilenebilir
River
Rzeka
Río
ırmak
Rock
Skała
Roca
kaya
Root
Korzeń
Raíz
kök
S
Seed
Nasiona, ziarno
Semilla
tohum
Sea
Morze
Mar
deniz
Soil
Gleba, ziemia
Suelo
toprak
Stone
Kamień
Piedra
taş
Stream
Strumień, potok
Corriente
dere
Spring
Wiosna
Primavera
ilkbahar
Summer
Lato
Verano
yaz
Sustainable
development
Zrównoważony
rozwój
Desarrollo
sostenible
Sürdürülebilir
gelişim
T
Tree
Drzewo
Árbol
ağaç
Terrain
Teren
Terreno
arazi
Tropical
Tropikalny
Tropical
tropik
V
Valley
Dolina
Valle
vadi
Vertebrate
Kręgowiec
Vertebrado
omurgalı
W
Water
Woda
Agua
su
Waste
Odpady
Residuo
atık
Weather
Pogoda
Tiempo
hava
Wetlands
Tereny
podmokłe, bagna
Humedales
Sulak arazi
Wildlife
Dzika przyroda
Vida salvaje
Vahşi yaşam
Wind turbine
Silnik wiatrowy
Turbina de
viento
Rüzgar gülü
Winter
Zima
Invierno
kış
Multilateral Comenius School Project funded with support from the European Comission through the Lifelong Learning
Programme
European Coordinator:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342
Im. Jana Marcina Szancera, Warsaw, Poland
Partners:
The Grange Primary School, Liverpool, Great Britain
Colegio Público Lugo de Llanera, Principado de Asturias, Spain
Ayrancı Yatılı Ilköğretim Bölge Okulu, Karaman, Turkey
This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

Podobne dokumenty