regulamin - Alfa Centrum

Transkrypt

regulamin - Alfa Centrum
REGULAMIN KONKURSU „MISS I MISTER YORKÓW” ALFA CENTRUM
2 października 2016
Konkurs dla psów rasy Yorkshire Terrier oraz w typie rasy Yorkshire Terrier w kategoriach: najmądrzejszy,
najpiękniejszy, najmodniejszy, na Miss i Mistera Yorków oraz na „najsłodsze szczenię” zostanie przeprowadzony
2 października 2016 r. w Centrum Alfa w Gdańsku.
ORGANIZATOR
Alfa Centrum w Gdańsku oraz Firma STUDIO2
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Właściciele psów rasy Yorkshire Terrier oraz w typie rasy Yorkshire Terrier, którzy chcą wziąć udział w konkursie
zobowiązani są do zgłoszenia swojego pupila do 30 września 2016 drogą mailową na adres
[email protected] Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko właściciela, telefon kontaktowy, e-mail,
imię, wiek i płeć Yorka. W przypadku zgłaszania psa do konkursu dla szczeniąt wymagane jest przesłanie skanu
książeczki zdrowia psa. Psy można zgłaszać w dowolnej ilości kategorii.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30.10.2016 do godziny 18:00. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona,
a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłoszeń.
POTWIERDZENIE ZGŁOSZEŃ
Właściciele psów zgłoszonych drogą mailową są zobowiązani do potwierdzenia zgłoszeń w dniu imprezy
w biurze zapisów znajdującym się obok sceny na poziomie 0 w Centrum Alfa najpóźniej do 30 min. przed
rozpoczęciem konkursu. W konkursie na „najsłodsze szczenię” należy obowiązkowo potwierdzić zgłoszenie
do godz. 13:00, natomiast w konkursie głównym do godz. 14:00. Brak potwierdzenia obecności we
wskazanych godzinach jest równoznaczny z dyskwalifikacją psa zgłoszonego drogą mailową. Biuro zgłoszeń
otwarte będzie w dniu imprezy od godziny 12:00.
KONKURS
O godzinie 13:30 rozpocznie się konkurs na „najsłodsze szczenię”, a o godzinie 14:30 rozpocznie się konkurs
główny. Kategorie konkursu głównego dla Yorków to w kolejności: 1. Najmądrzejszy. 2 Najpiękniejszy, 3.
Najmodniejszy,
IDEA KONKURSU
Ideą konkursu jest zaprezentowanie psa w kategoriach:
1) „Najsłodsze szczenię” – konkurencja dla właścicieli z Yorkami w wieku do 9 miesiąca, obejmuje prezentację
na scenie wyglądu zewnętrznego psa oraz umiejętności zachowania się przed publicznością. Warunkiem
zgłoszenia do tej kategorii jest przesłanie skanu książeczki zdrowia psa.
2) Najmądrzejszy – właściciel jest zobowiązany do zaprezentowania razem ze swoim Yorkiem triku podczas
minutowego pobytu na scenie.
3) Najpiękniejszy - prezentacja wyglądu zewnętrznego psa na scenie. Jury oceni fryzurę, sierść oraz zachowanie
psa na scenie.
4) Najmodniejszy - prezentacja całej stylizacji oraz oryginalności stroju psa.
Konkurencją dodatkową jest wybór Miss i Mistera. Jury po zaprezentowaniu psów w konkurencjach
na najmądrzejszego, najpiękniejszego i najmodniejszego Yorka spośród dorosłych nagrodzonych wyłoni Miss
i Mistera imprezy. Finaliści wszystkich konkurencji są zobowiązani do pozostania do końca imprezy.
KRYTERIA OCENY
Jury będzie oceniało psy według podanych kryteriów:
Kryteria oceny Yorków w kategorii „Najsłodsze szczenię” to:
• wygląd zewnętrzny
• posłuszeństwo wobec właściciela
• zachowanie przed publicznością
Kryteria oceny Yorków w kategorii „Najmądrzejszy” to:
• zaprezentowane sztuczki
• aktywność psa
• zachowanie na wybiegu
• współpraca z właścicielem
Kryteria oceny Yorków w kategorii „Najpiękniejszy” to:
• prezencja
• wygląd zewnętrzny
• zachowanie na wybiegu
• stylizacja
• fryzura
Kryteria oceny Yorków w kategorii „Najmodniejszy” to:
• wygląd zewnętrzny
• strój
• zachowanie na wybiegu
• zaangażowanie właściciela
Kryteria oceny yorków w wyborze Miss i Mistera to:
• suma osiągnięć w kategoriach: najpiękniejszy, najmodniejszy, najmądrzejszy
• dodatkowe głosowanie jury
UWAGA: Kandydaci na Miss i Mistera muszą wziąć udział w minimum dwóch kategoriach.
NAGRODY W KONKURSIE
Nagrody dla czworonogów i ich właścicieli zostały ufundowane przez sponsorów imprezy.
W konkursie dla szczeniąt zostanie wyłoniona jedna nagroda główna.
W trzech konkurencjach zostaną wyłonieni zwycięzcy, bez podziału na płeć (po trzy nagrody w kategorii
najmądrzejszy, najpiękniejszy i najmodniejszy).
Po zaprezentowaniu psów w kategoriach (najmądrzejszy, najmodniejszy, najpiękniejszy,) zostaną wyłonieni
Miss i Mister Yorków (po jednej nagrodzie dla Miss i Mistera).
Pierwszych sześćdziesiąt uczestników konkursu otrzyma upominki i pamiątkowe rozety.
UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikiem konkursu może być każdy pies rasy Yorkshire Terrier i w typie rasy Yorkshire Terrier, który
zgłoszony został zgodnie z podanym terminem zgłoszeń. O dopuszczeniu psa do konkursu decyduje komisja
konkursowa. W dniu konkursu właściciel zobowiązany jest do przyniesienia na imprezę książeczki zdrowia psa
(karty szczepień). Impreza ma charakter rozrywkowy, nie wystawowy. Każdy piesek musi być prowadzony na
smyczy, należy zachować ostrożność ze względu na bezpieczeństwo innych osób na terenie Centrum Alfa.
Każdy właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie. Uczestnik pokrywa wszelkie koszty związane z
przygotowaniem psa do pokazu oraz koszty przyjazdu.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników odbędzie bezpośrednio po zakończeniu każdej kategorii. Decyzje komisji konkursowej są
ostateczne. Wyniki konkursów nie podlegają reklamacji.
KOMISJA KONKURSU
Skład komisji konkursowej ogłoszony będzie przed konkursem.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłoszeń.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia konkursu na najpiękniejszego i najmodniejszego.
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu konkursu.
5. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatorów
konkursu podanych przez siebie danych osobowych tj. imienia i nazwiska, e-maila, tel. kontaktowego,
imienia, wieku i płci psa w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
6. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyny.
7. Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży i noclegu uczestników konkursu.
8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność.
9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas konkursu, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
11. Sprawy nieujęte w regulaminie ustala organizator.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
13. Niniejszy regulamin dostępny jest dostępny w dniu imprezy w punkcie informacyjnym imprezy.