Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Tadżykistanu

Transkrypt

Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Tadżykistanu
Broszura informacyjna
Eksportera
po rynku
Republiki Tadżykistanu
Spis treści
1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ TADŻYKISTANU ........................
1 . 1 . SPECYFIKA RYNKU ....................................................................................................................................
1.2. WYMIANA HANDLOWA .........................................................................................................................
1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW ....................................................................
2
2
2
3
2. KWESTIE PRAWNE .................................................................................................................
2.1. SYSTEM PODATKOWY .............................................................................................................................
2.2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE .....................................................................................................................
2.3. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ......................................................................................
2.4. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ........................................................
2.5. DOSTĘP DO RYNKU ....................................................................................................................................
4
4
4
5
5
5
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE ..........................................................
7
4. WAŻNE ADRESY I LINKI ........................................................................................................
4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE ................................................
4.2. PODMIOTY LOKALNE ..............................................................................................................................
8
8
9
1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ TADŻYKISTANU
1.1.
SPECYFIKA RYNKU
Republika Tadżykistanu, inaczej Tadżykistan, leży w Azji Centralnej i nie ma dostępu do morza.
Powierzchnia kraju wynosi 143,1 tys. km2. Graniczy od południa z Afganistanem, od północy z
Uzbekistanem, na północnym wschodzie z Kirgistanem i na wschodzie z Chinami. Większość terytorium
kraju zajmują góry, w tym: w centralnej części kraju - Ałaj, a w południowo-wschodniej - Pamir. Ponad
połowa terytorium leży na wysokości powyżej 3 000 m n.p.m. Najwyższy punkt kraju ma 7 495 m n.p.m.
Terytorium Tadżykistanu znajduje się w strefie trzęsień ziemi. Liczba mieszkańców Tadżykistanu wynosi
ponad 7,2 mln, w tym: Tadżycy - 79,9%, Uzbecy - 15,3%, Rosjanie - 2% i Kirgizi - 1%. Stolicą państwa
jest Duszanbe liczące około 600 tys. mieszkańców. Tadżykistan jest krajem muzułmańskim. 85%
ludności stanowią wyznawcy islamu sunnickiego, 5% - islamu szyickiego, a 10% -innych wyznań.
Językiem urzędowym jest tadżycki, w powszechnym użyciu jest także język rosyjski. Walutą
Tadżykistanu jest somoni (TJS), na dzień 1.1.2012 r. 1 USD = 4,7585 TJS (www.nbt.tj).
Tadżykistan posiada bogate zasoby surowców. Występują tu, między innymi, złoża złota, na północy
kraju istnieje drugie co do wielkości na świecie złoże srebra oraz znaczne zasoby antymonu, rud
ołowiu, cynku, miedzi, bizmutu, molibdenu, wolframu, żelaza oraz węgla kamiennego, ropy naftowej i
gazu ziemnego. Istnieją również znaczne złoża rubinów, lazurytów i innych kamieni szlachetnych i
półszlachetnych oraz granitu, piaskowca i marmurów. Mimo to Tadżykistan pozostaje nadal jednym z
najsłabiej rozwiniętych krajów Azji Centralnej. Wynika to głównie ze struktury gospodarki, jej powiązań
zewnętrznych (pozostałość z okresu radzieckiego), współzależności energetycznej i komunikacyjnej z
innymi krajami regionu oraz nie najlepszych relacji z sąsiadami (problemy etniczne i graniczne, sporne
kwestie dotyczące eksploatowania zasobów wodnych itp.). Dominującą rolę w gospodarce
Tadżykistanu odgrywa rolnictwo (uprawy bawełny, lnu, zbóż, owoców i warzyw), które generuje ok.
20% PKB i w którym jest zatrudnione ok. 2/3 ludności. Na przestrzeni ostatnich lat w tym sektorze
nastąpiło wiele pozytywnych zmian, w tym głównie strukturalnych. Tym niemniej nadal boryka się on z
poważnymi problemami w zakresie modernizacji i odbudowy istniejącej bazy sprzętowej. Dotyczy to
głównie branży przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłu artykułów spożywczych. Natomiast, w
strukturze przemysłu ok. 14 produkcji przemysłowej przypada na hutnictwo aluminium. Ważne miejsce
zajmuje również produkcja energii elektrycznej (Tadżykistan dysponuje ok. 60% zasobów wody w Azji
Środkowej). Tadżykistan stara się również aktywnie rozwijać przemysł maszynowy, lekki, produkcji
materiałów budowlanych i inne. Z tego też względu rozwój gospodarczy kraju jest w znacznym stopniu
uzależniony od importu zaopatrzeniowego, głównie surowców i materiałów do produkcji oraz
żywności, a z drugiej strony od eksportu bawełny. Duże znaczenie dla stabilizacji finansów państwa
mają również wpływy z tytułu zatrudnienia tadżyckich gastarbeiterów, głównie w Rosji i Kazachstanie,
które są oceniane na około 2 mld USD rocznie. Według danych na koniec września 2010 r., rezerwy
walutowe kraju wyniosły około 553 mln USD. Suma tych czynników powoduje, że gospodarka jest
szczególnie wrażliwa na wszelkie zmiany koniunktury na rynku światowym. Strategia współpracy
gospodarczej Tadżykistanu z zagranicą jest oparta przede wszystkim na dywersyfikacji kontaktów
handlowych. Pomimo dominującej roli Rosji w gospodarce kraju, Tadżykistan aktywnie rozwija
wymianę handlową z Iranem, Chinami, Afganistanem i krajami arabskimi.
1.2.
WYMIANA HANDLOWA
Podstawą prawną polsko-tadżyckich stosunków jest Umowa o partnerstwie i współpracy
ustanawiająca partnerstwo i współpracę pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony (PCA), podpisana w
Luksemburgu w dniu 11.10.2004 r. Została ona ratyfikowana przez Polskę w dniu 12.03.2008 r. i
podpisana przez Prezydenta RP w dniu 9.04.2008 r. Poza tym obowiązuje Umowa między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i
zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia
2
27.05.2003 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 92, poz.12). W dniu 4 listopada 2009 roku zawarto Umowę między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy gospodarczej.
Obroty handlowe Polski z Tadżykistanem są niewielkie i z reguły nie przekraczają poziomu 30
mln USD/rok. Wartość polskiego eksportu do Tadżykistanu w latach 2000-2010 zwiększyła się prawie
20-krotnie. Spadek obrotów w latach 2008 i 2009 związany był z ogólną koniunkturą na rynkach
światowych. O wzroście polskiego eksportu w 2010 r. zdecydowała przede wszystkim wysoka dynamika
dostaw gotowych artykułów spożywczych (8,5-krotny wzrost) oraz maszyn i urządzeń (21,3-krotny). Od
2006 r. saldo bilansu handlowego jest dodatnie dla Polski. W polskim eksporcie dominują gotowe
artykuły spożywcze - 50,0% (dynamika - 69,0%), urządzenia mechaniczne i elektryczne - 19,5%
(107,7%), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych - 7,8% (158,6%) oraz pojazdy, statki
powietrzne i inne środki transportu -5,3% (113,8%), a w imporcie: materiały i wyroby włókiennicze 80,2% (dynamika -102,4%), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych - 14,6% (32,9%) i
produkty przemysłu chemicznego - 3,6% (0,0%). Na spadek polskiego eksportu w 2011 roku miało
wpływ zwiększenie eksportowych stawek celnych w krajach Unii Celnej skąd polskie towary są
reeksportowane do Tadżykistanu i zmniejszenie popytu wewnętrznego na rynku tadżykistańskim.
Obroty handlowe Polski z Tadżykistanem w latach 2000 – 2011
Lata
2000 r.
2001r.
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.*
Obroty
handlowe
11,28
20,24
30,83
26,74
38,51
22,48
27,87
29,79
26,32
12,91
30,20
8,83
Eksport
Import
Saldo
DYNAMIKA (%)
obrotów
1,52
0,65
3,70
6,05
7,13
8,79
18,10
16.98
15,61
6,01
28,97
8,01
9,76
19,59
27,13
20,69
31,48
13,69
9,77
12,81
10,70
6,89
1,23
0,82
-8,24
-18,93
-23,43
-14,64
-24,35
-4,90
8,32
4,17
4,90
-0,88
27,73
7,2
179,4
28,13
86,73
144,39
58,22
98,31
134,8
87,05
49
234
29
eksportu
42,9
565,5
163,6
117,9
123,2
206,0
93,8
91,35
39
482
28
importu
200,7
138,5
76,3
152,1
43,5
71,4
131,1
81,34
64
18
67
Źródło: GUS
*dane wstępne
Aktualne dane o obrotach handlu zagranicznego można znaleźć pod adresem:
http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/HANDEL+ZAGRANICZNY/
http://hinex.stat.gov.pl/hinex/aspx/index.aspx.
1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW
W okresie 2003-2011 roku stałą dynamiką wzrostu charakteryzował się tadżykistański import
takich grup towarowych jak produkty petrochemiczne, zboża, nośniki energii (z wyjątkiem lat 2005 i
2007) oraz gaz ziemny. Ze wzg. na uwarunkowania wewnętrzne tendencja ta utrzyma się
najprawdopodobniej również w następnych latach. Tadżykistan importuje również znaczne ilości
artykułów spożywczych. Priorytetowe dla gospodarki Republiki Tadżykistanu projekty inwestycyjne
zakładają rozwój hydroenergetyki i energetyki oraz hutnictwa aluminium, co czyni perspektywicznymi
eksport urządzeń i usług energetycznych (głównie dla hydroenergetyki, stacji przesyłowych, linii
wysokiego napięcia, małych elektrowni itd.) oraz maszyn i urządzeń do wydobycia i przerobu rud
metali, głównie aluminium. Ponadto niezbędny jest rozwój infrastruktury kraju, konieczny więc będzie
3
zakup maszyn dla drogownictwa, przetwórstwa płodów rolnych (małe linie technologiczne), przerobu
bawełny i produkcji tekstylnej oraz do produkcji materiałów budowlanych. Możliwa wydaje się też
odbudowa polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych do Tadżykistanu.
2. KWESTIE PRAWNE
2.1.
SYSTEM PODATKOWY
W Tadżykistanie obowiązuje ogółem 19 podatków, w tym: 15 państwowych i 4 lokalne, jak
następuje:
> podatki państwowe:
■ podatek dochodowy od osób fizycznych (stawki 8% i 13%),
■ podatek dochodowy od osób prawnych (15%),
■ podatek VAT (0% i 18%),
■ podatek akcyzowy obowiązuje wyłącznie na: spirytus, napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
tytoń, produkty naftowe, samochody osobowe, opony samochodowe, wyroby jubilerskie ze
złota, platyny i srebra,
■ podatek socjalny (20-25% z funduszu płac i 1% od wynagrodzenia brutto każdego
zatrudnionego),
■ podatek gruntowy (zróżnicowany w zależności od regionu),
■ podatek od użytkowników kopalin,
■ podatek od minimalnych zysków przedsiębiorstw - 1%,
■ podatek od użytkowników dróg - 2% i 0,5% dla przedsiębiorstw handlowych,
■ podatek opłacany wg uproszczonego systemu - 12%,
■ podatek od sprzedaży: włókna bawełnianego - 10%, surowego aluminium - 3%,
■ cła i opłaty celne,
■ opłaty państwowe,
■ jednolity podatek od producentów rolnych,
■ inne podatki i opłaty, zgodnie z obowiązującym prawem.
> podatki lokalne:
■ podatek od sprzedaży detalicznej - do 3%,
■ podatek od nieruchomości,
■ podatek drogowy,
■ inne lokalne podatki i opłaty, zgodnie z obowiązującym prawem.
Podstawą prawną jest Kodeks Podatkowy Republiki Tadżykistanu z dnia 1.01.2005 r.,
Rozporządzenie Rządu Republiki Tadżykistanu nr 126 z dnia 2.04.2005 r. (akcyza) i Ustawa „O opłatach
państwowych" z dnia 28.02.2004 r.
2.2.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W Tadżykistanie obowiązują 2 ustawy regulujące kwestię zamówień publicznych, a mianowicie:
Ustawa Republiki Tadżykistanu „O państwowych zamówieniach towarów, robót i usług" z dnia
3.03.2006 r.,
■
Ustawa „O państwowych zamówieniach dla celów obrony narodowej"z dnia 11.12.1999 r.
Dopuszczają one stosowanie następujących form przetargów publicznych: nieograniczone,
ograniczone, w trybie zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki i licytacji elektronicznej. Przy czym
najczęściej stosowaną formą jest przetarg nieograniczony. Przed ogłoszeniem przetargu publicznego
dopuszcza się również zorganizowanie tzw. przedwstępnej procedury przetargowej mającej na celu
wyłonienie ew. oferentów.
■
4
Informacja o rozpoczęciu przedwstępnej procedury przetargowej jest publikowana w środkach
przekazu oraz w Biuletynie zamówień publicznych na 1 miesiąc przed jej rozpoczęciem, a także, w
miarę potrzeb, w prasie międzynarodowej. Następnie organizator przetargu w terminie 3 dni, ale nie
później niż 10 dni od momentu ukazania się ogłoszenia, zobowiązany jest do przekazania
zainteresowanym podmiotom gospodarczym szczegółowej informacji dotyczącej warunków
uczestnictwa w przetargu, w tym przede wszystkim: wymaganych dokumentów, trybu ich składania i
innych. W ciągu 2 dni od wyznaczonego terminu złożenia przez zainteresowanych deklaracji
uczestnictwa w przetargu organizator powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Lista
podmiotów spełniających wymogi formalne jest publikowana w środkach masowej informacji i w
Biuletynie zamówień publicznych.
Analogiczne procedury obowiązują przy organizacji przetargu. Natomiast pewne różnice
występują w terminach przekazania oferentom dokumentacji technicznej. I tak, w odniesieniu do
przetargu nieograniczonego, dokumentacja jest przekazana oferentowi w terminie 1 tygodnia od dnia
złożenia wniosku, w przypadku przetargu ograniczonego -łącznie z zaproszeniem do wzięcia udziału w
przetargu, a w odniesieniu do przetargów dwuetapowych - po rozstrzygnięciu pierwszego etapu.
Organizator przetargu może pobierać opłaty za dokumentację. Terminy składania ofert wynoszą: dla
przetargów nieograniczonych - nie mniej niż 3 tygodnie, a dla przetargów ograniczonych - 1 tydzień.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu jest publikowana w Biuletynie zamówień publicznych.
W przypadku uczestnictwa w przetargu zagranicznych podmiotów gospodarczych, firmy krajowe
uzyskują przy ocenie ofert ulgi w wysokości 20% na dostawy towarów i 10% na usługi. Natomiast, jeżeli
przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlano-montażowe, mogą one uzyskać ulgi,
jeżeli prace prowadzone są z wykorzystaniem miejscowej siły roboczej i co najmniej 30% materiałów
krajowych. Informacje można uzyskać w Agencji ds. państwowych zakupów towarów, usług i
organizacji działalności giełdowej Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Republiki
Tadżykistanu: 734002 Dushanbe, ul. Bohtar 37, tel. (+992-37) 227 34 34, fax. (+992-37) 221 51 32,
e-mail: [email protected], lub na stronie internetowej: www.met.tj. Wyżej wymieniona Agencja jest
również wydawcą Biuletynu zamówień publicznych.
2.3. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Kwestie dotyczące ochrony własności przemysłowej w Tadżykistanie zostały uregulowane w
ustawie „O wzorach przemysłowych" z dnia 28.02.2004 r. i w ustawie O wynalazkach z dnia 28.02.2004 r.
i innych aktach prawnych. Urzędem odpowiedzialnym za realizację polityki państwa w tym zakresie jest
Narodowe Centrum Patentowo-Informacyjne Republiki Tadżykistanu: 734042 Dushanbe, ul. Ajni 14, tel.
(+992-37) 221 47 60, fax. 221 71 54, e-mail: [email protected], które przeprowadza ekspertyzy, rejestruje
wzory, wydaje patenty i publikuje oficjalne informacje. Przy Centrum działa Rada Apelacyjna, która
rozstrzyga ew. spory dotyczące ochrony wzorów. Zgłoszenie wzoru przez zagranicznego
wnioskodawcę następuje wyłącznie poprzez pełnomocnika patentowego. Wykaz pełnomocników
znajduje się na stronie Centrum www.tjpat.org.
Podstawa prawna: Konstytucja Republiki Tadżykistanu, Kodeks cywilny, Kodeks karny, ustawa O
wynalazkach z dnia 28.02.2004 r., ustawa O wzorach przemysłowych z dnia 28.02.2004 r., ustawa O
znakach towarowych" z dnia 5.03.2007 r., Rozporządzenie nr 73 Ministra Gospodarki o pełnomocnikach
patentowych z dnia 30.05.1996 r. i inne.
2.4. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
W Tadżykistanie nie ma wywiadowni handlowych ani też firm windykacyjnych. Stąd też, jedyną
możliwością dochodzenia roszczeń jest droga sądowa.
2.5. DOSTĘP DO RYNKU
Regulacje celne. Od lutego 1996 r. eksport towarów z Tadżykistanu jest wolny od opłat celnych.
Natomiast w imporcie obowiązują zróżnicowane stawki celne w zależności od rodzaju towarów: 0%,
5
2,5%, 5%, 7%, 10% i 15%. Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu Republiki Tadżykistanu nr 450 z dnia
25.10.2003 r. „O taryfie celnej" preferencyjną stawką celną 0% objęto import towarów z państw
członkowskich EurAsEC (Rosja, Kazachstan, Białoruś, Kirgistan) oraz z niektórych innych. Przepisy celne
dopuszczają możliwość zakazu eksportu niektórych towarów lub ograniczenia ilościowe. Obecnie nie
są one stosowane.
Certyfikacja towarów. Sprawy związane z certyfikacją towarów i usług są uregulowane
Rozporządzeniem Rządu Republiki Tadżykistan nr 486 z dnia 1 .10.2008 r. „O wykazie towarów (robót i
usług) podlegających obowiązkowej certyfikacji". Z wymienionych w załączniku nr 1 do ww.
rozporządzenia ogółem 108 grup towarowych i rodzajów usług, 40 - nie wymaga certyfikacji, 38 podlega częściowej, a 30 - całkowitej. Ważniejszymi pozycjami w tej ostatniej grupie są, między innymi:
artykuły rolno-spożywcze, farmaceutyki, nawozy sztuczne, len, bawełna, dywany, meble i wyposażenie
wnętrz i inne. Informację w tej sprawie można uzyskać w Agencji ds. standaryzacji, metrologii i
handlowej inspekcji przy Rządzie Republiki Tadżykistanu (Tajikstandard, Dushanbe 734018, tel. (+992
37) 233 68 69, fax: (+992 37) 251 01 74, e-mail: [email protected].
W Tadżykistanie uznawane są także certyfikaty międzynarodowe, na podstawie zawartych umów
i porozumień międzyrządowych, których stroną jest Tadżykistan.
Podstawa prawna: Kodeks Celny Republiki Tadżykistanu w redakcji z dnia 1.01.2005 r.,
Rozporządzenie Rządu Republiki Tadżykistanu nr 450 z dnia 25.10. 2003 r., Ustawa Republiki
Tadżykistanu „O standaryzacji" w redakcji z dnia 3.05.2002 r., Ustawa Republiki Tadżykistanu „O
certyfikacji produkcji i usług" w redakcji z dnia 3.05.2002 r. i 30.07.2007 r., Ustawa Republiki
Tadżykistanu „O jakości i bezpieczeństwie produktów spożywczych" w redakcji z dnia 3.03.2006 r. i
30.07.2007 r., Ustawa Republiki Tadżykistanu „O ochronie praw konsumentów" w redakcji z dnia
6.12.2008 r.
Pozwolenia i koncesje. W Tadżykistanie istnieje obowiązek uzyskania licznych pozwoleń i
koncesji na różne rodzaje działalności gospodarczej, a mianowicie: działalność związaną z
udostępnieniem i obsługą urządzeń szyfrujących (kryptograficznych), wytwarzanie papierów
wartościowych oraz handel nimi, produkcję i utylizację broni, usługi remontowe uzbrojenia, handel
bronią i materiałami wybuchowymi, usługi remontowe podnośników, koparek i innych urządzeń
załadunkowych, eksploatację obiektów przemysłowych o wysokim stopniu zagrożenia (ze względu na
rodzaj produkcji), eksploatację kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego, przetwórstwo ropy naftowej i
gazu ziemnego oraz ich produktów (na zasadach komercyjnych), przesył rurociągami ropy naftowej i
gazu ziemnego oraz ich produktów, magazynowanie ropy naftowej i gazu ziemnego, dystrybucję ropy
naftowej i gazu ziemnego oraz ich produktów, przygotowanie ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa
przemysłowego, produkcję materiałów wybuchowych (przemysłowych), ich użytkowanie i
magazynowanie, dystrybucję i transport materiałów wybuchowych, produkcję wyrobów
pirotechnicznych i ich dystrybucję, montaż, usługi remontowe i obsługę urządzeń przeciwpożarowych,
produkcję, przesył i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej, montaż i remont urządzeń dla
elektrowni, eksploatację sieci przesyłowych (energetycznych, gazowych itp.) oraz związanych z nimi
urządzeń, projektowanie i budowę budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i budowli,
remonty itp., realizację usług budowlano-montażowych (z wyjątkiem budownictwa indywidualnego),
badania geodezyjne i pomiary, prace konserwatorskie, kartografię, projektowanie, budowę,
rekonstrukcję i remont dróg, produkcję leków, kosmetyków, towarów i urządzeń medycznych oraz ich
dystrybucję, świadczenie prywatnych usług medycznych, obsługę urządzeń medycznych, świadczenie
usług w zakresie protetyki dentystycznej, przewozy pasażerskie i towarowe środkami transportu
wodnego po terytorium Tadżykistanu, przewozy pasażerskie i towarowe transportem lotniczym,
przewozy pasażerskie transportem samochodowym powyżej 8 osób, komercyjne przewozy pasażerskie
samochodami osobowymi, przewozy towarowe transportem samochodowym powyżej 1,5 t, przewozy
pasażerskie i towarowe transportem kolejowym, prace przeładunkowe związane z różnymi rodzajami
transportu, obsługę techniczną i remonty środków transportu, działalność terminali pasażerskich i
towarowych, gry liczbowe, usługi turystyczne, przetwórstwo złomu, pośrednictwo w zakresie
6
zatrudnienia obywateli Tadżykistanu za granicą i obcokrajowców w Tadżykistanie, audyt, produkcję
wyrobów tytoniowych, prywatne usługi weterynaryjne, usługi prawne, obrót metalami i kamieniami
szlachetnymi, prowadzenie lombardów, usługi reklamowe, usługi pocztowe, publiczne pokazy filmów,
działalność radiowo-telewizyjną, produkcję i dystrybucję wyrobów alkoholowych, świadczenie
prywatnych usług w zakresie ubezpieczeń oraz inne.
Koncesja wydawana jest na okres 5 lat i może być przedłużona na kolejny okres na wniosek
zainteresowanych. Wniosek na uzyskanie koncesji należy złożyć we właściwym ministerstwie lub
urzędzie wraz z następującymi dokumentami:
> w przypadku osoby prawnej: dokument zawierający nazwę i adres siedziby podmiotu, REGON
oraz nr konta bankowego;
> w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dane osobowe, adres
zamieszkania i fotokopię dokumentu tożsamości.
Poza tym wniosek powinien zawierać:
■ proponowany termin obowiązywania koncesji,
■ kopie dokumentów założycielskich i wyciąg z rejestru handlowego (w przypadku osoby
prawnej),
■ zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
■ zaświadczenie z urzędu podatkowego, informację dot. kwalifikacji pracowników
koncesjonobiorcy oraz potwierdzenie uiszczenia ustawowej opłaty.
Opłaty pobierane są za rozpatrzenie wniosku - równowartość 4 minimalnych płac oraz za
wydanie licencji - równowartość 1 0 minimalnych płac.
Wydanie (lub odmowa) koncesji następuje w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Prawo
Tadżykistanu dopuszcza również stosowanie licencji i koncesji wydanych w innych krajach na
warunkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Tadżykistan.
Podstawą prawną licencjonowania ww. działalności jest Ustawa Republiki Tadżykistanu „O
licencjonowaniu niektórych rodzajów działalności" z dnia 17.05. 2004 r., Rozporządzenie Rządu Republiki
Tadżykistanu „O zatwierdzeniu zasad licencjonowania określonych rodzajów działalności" z dnia
1.09.2005 r.
Organizacja rynku. Około 55,0% towarów jest sprzedawana za pośrednictwem bazarów.
Natomiast handlem hurtowym zajmują się głównie spółdzielnie spożywców. Posiadają one dość
szerokie uprawnienia, łącznie z prawem do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego.
Adresy hurtowni, jak również ważniejszych sieci detalicznych można uzyskać w Tadżyckim
Republikańskim Związku Spółdzielni Spożywców „Tajikmatłubot" 734003 Dushanbe, pr. Rudaki 137, tel.
(+992-37) 224 87 23, 224 88 1 1 , fax. 221 09 44. Podstawą prawną jest Ustawa Republiki Tadżykistanu
„O spółdzielczości spożywców w Republice Tadżykistanu" z dnia13.03.1992 r.
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE
Dotychczas w skali roku w Duszanbe było organizowanych średnio około 10 międzynarodowych
targów i imprez wystawienniczych. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: „TajikBuild" (targi
budowlane), „Interfood" (targi rolno-spożywcze) i „Power Tajikistan" (energetyka i oświetlenie).
Kalendarz imprez wystawienniczych jest dostępny u organizatora, tj. „ITECA OSIYO", 734001 Dushanbe,
Tajikistan, pr. Rudaki 70, tel.: (+992-37) 227 75 85, 221 64 20, fax: (+992 37) 227 78 81, e-mail:
[email protected] lub na stronie internetowej www.caspianworld.com oraz w Izbie
Handlowo-Przemysłowej RT (adres na str. 11).
WPHI w Taszkencie zorganizował w 2011 roku własne stoiska informacyjne na następujących
imprezach targowo-wystawienniczych w Tadżykistanie:
■ Międzynarodowe Targi „Industry & Trade - 2011" w Duszanbe w dniach 6-8 kwietnia 2011 r. w
Duszanbe,
■ Wystawa Międzynarodow „Tadżykistan 2011" w Duszanbe w dniach 27-29 października 2011 r.
W roku 2012 WPHI zorganizuje własne stoiska informacyjno-promocyjne podczas następujących
7
targów w Taszkencie:
· 28 luty – 2 marzec 2012 r. - XIII Uzbekistańska wystawa międzynarodowa „Budownictwo i
wnętrza, ogrzewanie i wentylacja „UzBuild” (Targom towarzyszyć będzie IX Uzbekistańska
wystawa międzynarodowa „Meble, technologie produkcji, wnętrza i design „MebelExpo
Uzbekistan”),
· 24 – 27 kwiecień 2012 r. - XVII Uzbekistańska wystawa międzynarodowa „Ochrona zdrowia
– TIHE” (Targom towarzyszyć będą: VII Środkowoazjatycka specjalistyczna wystawa
międzynarodowa „Preparaty farmaceutyczne, składniki, urządzenia i technologie przemysłu
farmaceutycznego „AptekaExpo Uzbekistan”, VIII Uzbekistańska wystawa międzynarodowa
„Stomatology Uzbekistan” oraz V Uzbekistańska wystawa międzynarodowa poświęcona
medycynie estetycznej „Beauty Uzbekistan”),
· 15 – 17 maj 2012 r. - VI Uzbekistańska wystawa międzynarodowa „Przemysł chemiczny
„Chemie Uzbekistan” (Targom towarzyszyć będzie III Uzbekistańska wystawa
międzynarodowa „Produkcja tworzyw sztucznych i kauczuku „Plastex Uzbekistan”;
Równolegle odbywać się będą: XVI Uzbekistańska wystawa międzynarodowa połączona z
konferencją „Ropa i gaz Uzbekistanu OGU 2012”, VII Uzbekistańska wystawa
międzynarodowa „Energetyka, urządzenia dla energetyki, alternatywne źródła energii „Power
Uzbekistan”, VII Uzbekistańska wystawa międzynarodowa „Urządzenia górnicze, wydobycie i
wzbogacanie rud i minerałów „MiningWorld”, IV Uzbekistańska wystawa międzynarodowa
„Maszyny dla drogownictwa i urządzenia komunalne „UzComak”, VIII Uzbekistańska wystawa
międzynarodowa „Samochody, części, serwice „Auto&Parts Uzbekistan” oraz IX
Uzbekistańska wystawa międzynarodowa „Transport i logistyka „TransUzbekistan”),
· 12 – 14 wrzesień 2012 r. - IX Środkowoazjatycka wystawa międzynarodowa „Przemysł
tekstylny – Textile Uzbekistan” oraz VII Środkowoazjatycka wystawa międzynarodowa
„Maszyny i urządzenia takstylne „CAITME”,
· 31 październik – 2 listopad 2012 r. - XVIII Międzynarodowe Targi Turystyczne „Turystyka na
Jedwabnym Szlaku”.
Podmioty gospodarcze zainteresowane promocją swoich towarów na ww. imprezach
wystawienniczych mogą przesłać na adres WPHI materiały i foldery promocyjne (w języku rosyjskim lub
angielskim).
4. WAŻNE ADRESY I LINKI
4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Taszkiencie Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Uzbekistanu
Mahatma Gandi 1 tup. dom 4
Taszkent100000 Uzbekistan
tel.: (+998 71) 237 36 50, 237 53 82
fax: (+998 71) 237 55 69
www.tashkent.tade.gov.pl
e-mail: [email protected]
Ambasada Rzeczypospolitej w Republice Uzbekistanu
Kompetencje terytorialne: Republika Tadżykistanu
66 Firdavsiy Street (Yunusabadskiy Rayn)
Tashkent, 100084
Uzbekistan
tel.: (+992 71) 120 86 50
fax: (+992 71) 120 86 51
www.taszkent.polemb.net
e-mail: [email protected]
8
4.2. PODMIOTY LOKALNE
Lp.
Nazwa
1.
Министерство иностранных дел
Республики Таджикистан
(MinisterstwoSprawZagranicznych)
2.
Министерство экономического развития и
торговли Республики Таджикистан
(Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i
Handlu)
Министерство финансов Республики
Таджикистан
(Ministerstwo Finansów)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Министерство юстиции Республики
Таджикистан
(Ministerstwo Sprawiedliwości)
Министерство обороны Республики
Таджикистан
(Ministerstwo Obrony)
Министерство внутренних дел Республики
Таджикистан
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
Министерство энергетики и промышленности
Республики Таджикистан
(Ministerstwo Energetyki i Przemysłu)
Министерство сельского хозяйства
Республики Таджикистан
(Ministerstwo Rolnictwa i Ochrony Przyrody)
Министерство мелиорации и водных ресурсов
Республики Таджикистан
(Ministerstwo Melioracji i Gospodarki
Wodnej)
Министерство транспорта Республики
Таджикистан
(Ministerstwo Transportu)
11.
Министерство образования Республики
Таджикистан
(Ministerstwo Edukacji)
12.
Министерство культуры Республики
Таджикистан
(Ministerstwo Kultury)
Министерство здравоохранения Республики
Таджикистан
(Ministerstwo Zdrowia)
13.
14.
15.
Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Таджикистан
(Ministerstwo Pracy i Ochrony Socjalnej
Społeczeństwa)
Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан
(Agencja ds. Statystyki przy Prezydencie RT)
(wcześniej Państwowy Komitet ds.
Statystyki)
Dane
734051 Dushanbe, Rudaki Ave.,42
Tel. (99237) 221-18-08,
Fax 2210259
e-mail: [email protected]
Wydział konsul. Tel. (99237) 4410505,2216043
Fax 2211560
e-mail: [email protected]
734002, Duszanbe, Bohtar,37
Tel.(99237) 2273434,
Fax 2215132
e-mail: [email protected] ; www.met.tj
734025 Duszanbe, A. Radżabowych,3
Tel.(99237) 2216410, 2273941
Fax 2213329
e-mail: [email protected]; www.minfin.tj
734024 Dushanbe, Rudaki Ave.,42
Tel. (99237) 2210082
Fax 2218066
734002, Duszanbe, Bohtar,59
Tel. (99237) 2216983
Fax 2211897
734025 Duszanbe,Tegeran, 29
Tel. (99237) 2213053
Fax 2279898
734012 Dushanbe, Rudaki Ave.,42
Tel. (99237) 2216997, 2272637, 2274273
Fax 2218281, 2274273
e-mail: [email protected]
734025 Dushanbe, Rudaki Ave.,44
Tel.(99237) 2211596, 2211094
Fax 2215794
734054 Duszanbe, Szamsi,5/1
Tel.(99237) 2353566, 2353554
Fax 2212031,2357668
734025 Duszanbe, Ayni Ave., 14
Tel. (99237) 2212127, 2212414, 2211713
Fax (99237) 2212003
e-mail: [email protected]; www.mintrans.tj
734024 Duszanbe, Nosirmuhammada, 13-a
Tel. (99237) 2214605
Fax 2217041
e-mail: [email protected]
734025 Dushanbe, Rudaki Ave.,34
Tel.(99237) 2210305, 2215370
Fax 2215307
734025 Duszanbe, Szewczenko,69
Tel. (99237) 2211835,2210673,2210463
Fax 2217525
e-mail: [email protected];
www.medinfo.tojikiston.com
734026 Duszanbe, Aliszer Nawoi, 5/2
Tal. (99237) 2361159, 2351818
Fax 2351818
734025 Duszanbe, Bochtar, 17
Tel. (99237) 2232553
Fax 2214375
e-mail: [email protected]; www.stat.tj
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Государственный комитет по инвестициям и
управлению государственным имуществом
Республики Таджикистан
(Państwowy Komitet ds. Inwestycji i
Zarządzania Majątkiem Państwowym)
Комитет по охране окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан
(Państwowy Komitet ds. Ochrony Przyrody)
Таможенная служба при Правительстве
Республики Таджикистан
(Służba Celna)
Агентство по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией при
Правительстве Республики Таджикистан
(Agencja ds. Kontroli Państwowej i Walki z
Korupcją)
Агентство по контролю за наркотиками при
Правительстве Республики Таджикистан
(Agencja ds. Kontroli Obrotem Narkotykami)
Государственный комитет по землеустройству
и геодезии Республики Таджикистан
(Państwowy Komitet ds. Obrotu Ziemią i
Geodezji RT)
(wcześniej Agencja ds. Obrotu Ziemią,
Geodezji i Kartografii)
Агентство по строительству и архитектуре при
Правительстве Республики Таджикистан
(Agencja ds. Budownictwa i Architektury)
27.
Агентство по стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан
(Agencja ds. Standaryzacji, Metrologii,
Certyfikacji i Inspekcji Handlowej )
Главное управление геологии при
Правительстве Республики Таджикистан
(Główny Zarząd ds. Geologii)
Налоговый комитет при Правительстве
Республики Таджикистан
(Państwowy Komitet Podatkowy)
Высший Хозяйственный Суд Республики
Таджикистан
(Wyższy Sąd Gospodarczy)
Экономический Суд ГБАО
28.
Экономический суд Согдийской области
29.
Экономический Суд Хатлонской области
30.
Национальный патентно-информационный
центр Республики Таджикистан
(Narodowe Centrum Patentowo Informacyjne)
31.
Торгово-промышленная палата Республики
Таджикистан
(Izba Handlowo-Przemysłowa)
32.
Агентство по госзакупкам товаров, работ и
услуг при Правительстве Республики
Таджикистан
(Agencja ds. Państwowych Zakupów
Towarów i Usług przy Rządzie RT)
(wcześniej Agencja ds. Państwowych
Zakupów Towarów, Usług i Organizacji
Działalności Giełdowej )
Национальная Ассоциация малого и среднего
бизнеса Республики Таджикистан
(Narodowa Asocjacja Małego I Średniego
Biznesu)
23.
24.
25.
26.
33.
734025 Dushanbe, Rudaki Ave.,44
Tel. (99237) 2218659
Fax 2217550
734025 Dushanbe, Rudaki Ave.,44
Tel. (99237) 2211596, 2211094
Fax 2215794
734025 Duszanbe,Buchoro, 50
Tel. (99237) 2213588, 2211692
Fax 2216069
734023 Dushanbe, Rudaki Ave.,78
Tel. (99237) 2214549
Fax 2216897
734018 Duszanbe, N. Karabajewa,52
Tel. (99237) 2339014
Fax 2348129
734033 Duszanbe
Tel.(99237) 2217321б2212848б2314602
Fax 2311487
734025 Duszanbe, Sz. Husejnzoda,36
Tel. (99237) 2218853
Fax 2213690
e-mail: [email protected]
734018 Duszanbe, N. Karabajewa,42/2
Tel. (99237) 2336467,2346365
Fax 2341933
e-mail: [email protected]
734025 Duszanbe, M. Tursunzade,27
Tel. (99237) 2214310, 2214901
Fax. 2272929
734018 Duszanbe, N. Karabajewa, 42/2
Tel. (99237) 2330850
Fax 2211048
Duszanbe, F. Nijozi,34
Tel. (99237) 2211558,2211049,2279398
Fax. 2211046
736000 Horog, W. Lenina, 26
Tel.(992352)202568
735700 Chodżent, R. Nabijewa, 45
Tel. (992342)243566,264997
73140 Kurgan-Tube, Econom Court Khatlon Odlast
Tel. (992322) 224486,222998
734042 Duszanbe, Ajni 14-a
Tel. (99237) 2214760, 2214760
Fax 2217154
e-mail: [email protected]
734012 Duszanbe, Walamadzade,21
Tel. (99237) 2215284,2217743
Fax. 2211480
e-mail: [email protected]
734002 Duszanbe, Bachtar,37
Tel. (99237) 2273434
Fax. 2215132
734003 Duszanbe, Studenczeskaja,10/1
Tel./fax (99237) 2247856
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Republiki Tadżykistanu “O dalszym doskonaleniu struktury centralnych
organów władzy wykonawczej Republiki Tadżykistanu” z dn. 9 marca 2010 r., Rząd RT powoła następujące
urzędy:
- Komitet ds. Religii przy Rządzie RT,
- Służba Antymonopolowa przy Rządzie RT,
- Agencja ds. Zaopatrzenia w Majątek Specjalny przy Rządzie RT (na bazie Agencji ds. Zaopatrzenia w Majątek
Specjalny
Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu RT).
34.
Комитет по делам религии при правительстве 734013 Duszanbe, ul. Łachuti, 14
Республики Таджикистан
Tel. (99237) 2233366, 2214065
(Komitet ds. Religii przy Rządzie RT)
Fax (99237) 2216005
35.
Агентство по обеспечению специальным
734033 Duszanbe, ul. Abaja 4/1
имуществом при правительстве Республики
Tel./Fax (99237) 2349868, 2349844, 2349878,
Таджикистан
2349866
(Agencja ds. Zaopatrzenia w Majątek
Specjalny przy Rządzie RT)
36.
Служба связи при правительстве Республики
734025 Duszanbe, Ayni Ave., 14
Таджикистан
Tel. (99237) 2212127, 2212414, 2211713
(Służba łączności przy Rządzie RT)
Fax (99237) 2212003
Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан
(Izba Handlowo-Przemysłowa)
734012 Duszanbe, Walamadzade, 21
Tel. (+99237) 2215284, 2217743 Fax. 2211480
e-mail: [email protected]
www.tpp.tj
Национальная Ассоциация малого и среднего бизнеса Республики Таджикистан
(Narodowe Stowarzyszenie Małego i Średniego Biznesu)
734003 Таджикистан Duszanbe, Studenczeskaja, 10/1
Tel./fax (+99237) 2247856

Podobne dokumenty