AGAPE BIAŁOŁ˘KA O

Komentarze

Transkrypt

AGAPE BIAŁOŁ˘KA O
AKADEMIA PIŁKARSKA
AGAPE BIAŁOŁ¢KA
O
WARSZAWA
– W naszej AKADEMII nabór trwa cały rok.
– Stworzony system szkolenia w Akademii Piłkarskiej AGAPE powoduje,
˝e szkolenie młodych adeptów rozpoczyna si´ ju˝ na poziomie 6 lat
– Piłkarskie Przedszkole.
– Nie stosuje si´ tutaj ˝adnych kryteriów przy naborze do tych
grup. Ka˝dy ch´tny młody człowiek jest przyjmowany i uczestniczy
pełnoprawnie w zaj´ciach.
– Do 10 roku ˝ycia nie prowadzimy ˝adnej selekcji. Ka˝dy chłopiec
dostanie szanse trenowania min. 3 razy w tygodniu, gry w meczach
mistrzowskich i turniejach.
– W okresie zimowym i letnim wyje˝d˝amy na obozy piłkarskie.
Serdecznie zapraszamy chłopców ch´tnych
do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci piłkarskich.
Kontakt:
tel. 602-774-254
www.agapebialoleka.futbolowo.pl
Nasze cele:
– nauczanie w myÊl
powiedzenia ˝e „zwyci´stwo”
jest wa˝ne, ale nie wa˝niejsze
ni˝ charakter
i styl gry,
– sprawienie aby piłka była
przede wszystkim dobrà
zabawà,
– wychowanie, nauka
i szkolenie na najwy˝szym
poziomie w oparciu
o wzorce najlepszych
szkółek piłkarskich,
– wychowywanie w duchu
zdrowej rywalizacji i wpajanie
zasad zdrowej konkurencji
i dyscypliny,
– rozwój umiej´tnoÊci
zawodnika, jego kreatywnoÊci
i pewnoÊci siebie na boisku,
– nauka zasad fair play,
– nauka przy u˝yciu
nowoczesnych metod
i technologii,
– stworzenie profesjonalnych
fundamentów rozwoju dla
młodego piłkarza,
– rekrutacja najzdolniejszych
młodych piłkarzy.
Trenerzy prowadzàcy zaj´cia w Akademii:
PIOTR KNAP – trener II klasy, rocznik 1995, 1999
KAMIL WILK – trener II klasy, trener bramkarzy, rocznik 2001, 2002
RAFAŁ SZEWCZYK – trener II klasy, rocznik 1995, 2000
NORBERT KOWALSKI – trener II klasy, rocznik 2003, 2004
HUBERT BYRKE – trener II klasy, rocznik 2000, 2001
TELAKOWIEC ANDRZEJ – kierownik, koordynator

Podobne dokumenty