OŚWIADCZENIE Oświadczam, że przesłane prace fotograficzne są

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że przesłane prace fotograficzne są
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
FOTOPODRÓŻE
I edycja
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przesłane prace fotograficzne są mojego autorstwa i nie brały udziału
w żadnym innym konkursie oraz, że posiadam do nich wyłączne prawa autorskie.
Z chwilą przekazania pracy konkursowej udzielam Organizatorowi nieodpłatnej
licencji niewyłącznej na okres 5 lat na korzystanie z pracy na polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.
zm.), a w szczególności na opublikowanie pracy w wydawnictwie pokonkursowym
z ujawnieniem jej autorstwa.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu Konkursu
i w pełni ją akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu.
Wyrażam również zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia
i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie.
Oświadczam, że jestem świadoma/-my dobrowolności podania danych oraz,
że została/-łem poinformowana/-ny o prawie do wglądu do moich danych oraz możliwości
ich poprawienia.
..........................................................
(data i czytelny podpis autora prac/y)

Podobne dokumenty