MAN Roland

Transkrypt

MAN Roland
IMPEX–SARO
SER VI C ES AN D T R AD I NG C OM PAN Y
Przedstawicielstwo w Polsce
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy naszą ofertę na środki smarne (oleje, smary, spraye, koncentraty smarne)
ELKALUB produkowane przez Chemie-Technik GmbH.
Oferta skierowana jest do użytkowników maszyn poligraficznych MAN-Roland.
Nasza firma jest Polskim dystrybutorem Chemie-Technik, od lat współpracującego z MANRolandem podczas opracowywania formuł i receptur swoich środków smarnych. Rezultatem tej
współpracy jest to, że produkty ELKALUB znacznie lepiej niż oleje i smary innych firm,
zapewniają optymalne warunki pracy i eksploatacji maszyn MAN-Roland. Produkty
ELKALUB są znane wszystkim osobom odpowiedzialnym za eksploatację maszyn MAN-Roland.
Efektem
stosowania
materiałów
smarnych
ELKALUB
jest
wydłużenie
żywotności
eksploatowanych urządzeń, ograniczenie awarii i lepsza jakość druku. Np. dla oleju ELKALUB
LFC
1068,
MAN-Roland
dopuszcza
wydłużenie
okresu
eksploatacji
(w
maszynach
arkuszowych) z 2000 godzin do 6000 godzin (odpowiednie dokumenty – w załączeniu), co
powoduje że stosowanie olejów ELKALUB jest bardziej ekonomiczne niż wielu innych
firm.
Parametry techniczne środków smarnych ELKALUB znacznie przekraczają granice określane
poprzez normy techniczne, w wyniku czego znacznie przewyższają „konwencjonalne” oleje i
smary będące w powszechnym użytku.
Załączamy listy smarownicze dla poszczególnych typów maszyn arkuszowych, jak i dla
maszyn rotacyjnych oraz karty techniczne i karty charakterystyki produktów smarnych, a
także materiały dodatkowe.
MAN-Roland wprowadził do swojej oferty oleje i smary pod nazwą printcom lubricant nadając
im różne numery. Są to dokładnie te same środki smarne ELKALUB, które Państwu
oferujemy.
Skąd o tym wiemy? Proszę spojrzeć na karty charakterystyki środków smarnych
printcom lubricant, gdzie jako ich producent podana jest firma Chemie-Technik GmbH. Te karty
są identyczne z kartami oferowanych przez nas produktów ELKALUB, bo są to karty tych
PUH IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26
80 – 748 Gdańsk, POLAND
REGON: 220475968; NIP: 957-054-07-55
●
DEUTSCHE BANK GDAŃSK
tel. + 48 (58) 76 85 804
tel. + 48 (58) 76 85 805
fax. + 48 (58) 76 85 806
TECHNIKI I PRODUKTY SMAROWNICZE
●
DORADZTWO
14 1910 1048 2254 9971 1344 0001
e-mail: [email protected]
www.impexsaro.com.pl
●
SPRZEDAŻ
●
samych produktów. Na brytyjskiej stronie internetowej MAN-Roland napisano wprost „Nasze
oleje ELKALUB zostały obecnie zaaprobowane jako printcom, znak handlowy ManRolanda.”
Oferujemy Państwu dostawy najwyższej jakości środków smarnych w konkurencyjnych cenach,
doradztwo techniczne związane ze smarowaniem, gospodarką smarowniczą i wszelkim
aspektami trybologicznymi.
Oferujemy szereg różnorodnych produktów do maszyn poligraficznych (innych niż MANRoland), a także szereg produktów do zastosowań specjalnych, takich jak: smarowanie
urządzeń i elementów narażonych na promieniowanie UV, specjalne smary łożyskowe do
pomp próżniowych i dmuchaw, smary i spraye silikonowe.
Pragniemy zwrócić uwagę na szereg produktów smarnych ELKALUB do stosowania w poligrafii
i posiadających dopuszczenie do kontaktu z artykułami spożywczymi (H1 – NSF), co jest
niekiedy bardzo istotne podczas produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego.
Oferujemy automatyczne smarownice PERMA (fabrycznie instalowane w maszynach i
urządzeniach poligraficznych różnych producentów), które samoczynnie dozują olej lub smar w
zadanym okresie czasu.
Proponujemy również Państwu dostawy całego osprzętu smarowniczego: kalamitek, smarownic
ręcznych, pneumatycznych, pomp oleju, itp.
Z poważaniem,
PUH IMPEX-SARO
'C|slgg!
f f i r
--- - --
.$
Przcdstrwiciclstwo
IMPEX-SARO
SERVICES AND TRADING COMPANY
w Polscc
Naszeopakowania
m
ru
,i,
tJ li
.ffil
-
-rail
n
1.
2.
3.
4.
5.
H
-
Opakowania20 |
Opakowania5 | (oleje)oraz 5 kg (smary)
Opakowania1 |
Opakowania400 g oraz 380 g (z gwintem)
Spray op. 400 ml
Naszeoleiedo maszvnMan Roland:
7. Olej obiegowy ELKALUB LFC 1068
identyczny
z PrintcomLubricantI06C
Dostepneonakowania:
5 l; 20 | oraz200|
2. Olej obiegowy i przekladniowyELKALUB LFC 1100
identyczny
z PrintcomLubricantI07C
Dostepneopakowania:
5 l; 20 | oraz200 |
3. Olej obiegowy i przekladniowyELKALUB LFC 1150
identyczny
z PrintcomLubricantI08C
DostQpne
opakowania:
5 l; 20 | oraz200 |
4. Ofej przekladniowy ELKALUB LFC 1220
z PrintcomLubricantI A9C
identyczny
Dostepneopakowania:
5l;20 | oraz200 |
PUH IMPEX-SARO
ul. Chmielna26
80 - 748 Gdansk.POLAND
REGON: 220475968iNIP: 957-054-07-55
tel. + 48 (58) 76 85 804
ter.+ 48 (58) 76 85 805
fax. + 48 (58) 76 85 806
TECHNIKI I PRODUKTYSMAROWNICZE
.
DORADZTWO
DEUTSCHEBANK CPENST
14 191010/,82254
997113440001
e-mail: [email protected])impexsaro.
com.pl
www.impexsaro.comJl
o
SPRZEDA2
5. Olej obiegowyi hydraulicznyELKALUBLFC 1022
iden$cznyz PrintcomLubricantI I0C
5 l; 20 | oraz200 |
Dostepneopakowania:
6. Olej obiegowy i hydraulicznyELKALUB LFC 1032
z PrintcomLubricantI I IC
identyczny
Dostepneopakowania:5l; 20 | oraz200 |
7. Olej obiegowy i hydraulicznyELKALUB LFC 1046
identyczny
z PrintcomLubricantI I2C
5 l; 20 | oraz200|
Dosteone
opakowania:
8. Specjalny Srodek smarny do laficuch6w i krzywek ELKALUB LA 8
z PrintcomLubricant203C
identyczny
1 l; 5 | oraz20 |
Dostepne
opakowania:
9. Specjalnyspray do laricuch6w na bazie koncentratusmarnego
E L K A L U BF L C 1 0 1 O
z PrintcomLubricant302C
identyczny
400 ml
DostQpne
opakowania:
70. Specjalny spray czyszczeco-smarujqcydo laficuchow
ELKALUB FLC 675 R+S
z PrintcomLubricant303C
identyczny
400 ml
DostQpne
opakowania:
1/. Wysokowydajny specjalny smar do tryb6w ELKALUB GLG 16/N0
z PrintcomLubricant304C
identyczny
DostQpne
opakowania:1 kg oraz5 kg
12.Specjalnysmar przekladniowy do loiysk tocznych i Slizgowych
ELKALUBGLS 1O/N2
identyczny
z PrintcomLubricant 305C
g oraz5 kg
DostQpne
opakowania:400
/3. Wysokowydajny specjalny smar do loiysk tocznych i Slizgowych
ELKALUB GLS 751N2
z PrintcomLubricant306C
identyczny
400g oraz5 kg
DostQpne
opakowania:
/4. Wysokowydajny smar do centralnego smarowania do lo2ysk tocznych i
SlizgowychELKALUB GLS 163
identyczny
z PrintcomLubricant307C
DostQpne
opakowania:
380g, 400 g oraz5 kg
15.Olej do pierScieniprzeciwmurzeniowychELKALUB LA 151
identyczny
z PrintcomLubricant30BC
DostQpne
opakowania:
5|
16. Wysokowydajny smar do lo2ysk tocznych i Slizgowych
ELKALUBGLS 135/N2
identyczny
z PrintcomLubricant309C
g oraz5 kg
DostQpne
opakowania:400
77. Wysokowydajny spray do lafcuchow i krzywek na bazie koncentratu
smarnego ELKALUBFLC 1070
identyczny
z PrintcomLubricant3I0C
Dostqpneopakowania:
400 ml
78. Specjalnywysokotemperaturowysmar na bazie PAO (poli-o-olefin)do
lo2ysk wysokoobrotowych GLS 9621N2
2509,400 g oraz5 kg
Dostepneopakowania:
79.Wysoko adhezyiny smar z dodatkiem MoSzdo prowadnic i chwytak6w
GLS 37/N1
g, 5 kg oraz 18 kg
DostQpne
opakowania:400
20. Syntetyczny wysokotemperaturowy olej sprgiarkowy LFC 9320
DastQpne
5 | oraz20 |
opakowania:
27. Syntetyczny wysokotemperaturowy olej sprqiarkowy LFC 9100
DostQpne
5 | oraz2A I
opakowania:
22. Syntetyczny wysokotemperaturowy olej sprg2arkowy LFC 9150
DostQpne
5 | oraz2A I
opakowania:
Srodki smarneELKALUB przeznaczonedo rchnych
fyp6w maszynpoligraficzrrychMan Roland
IJF {G}L., Hydt./ Bn{lilfrhEsq
LFc rls
U$lq$Lu.prt4ihqll
qF*,1r80.,,.q.eq6hfJ
t,s$ #lP __.Frupk:V|BruffipXFf
lS 8. -.... Kqtlr . $otltlut
aLF 1s4tfffi . FJlf,llte$JtullJ-Errln
St-! ffNQ-_.JgUglt*edgtLFc$
FLLI 0/hlL-,f,,ghnmgmmto
SIuJan#'U:$LdnMq$l
GLil3? - --Kurv.trt llVgndunn
GL$ EN?, . Unngtft[ott"EP?K-&
X . ElnuE fnlgagabon
)fi. gfllrtttf Bohtnbntofft
bsashlon
I
Efnrstziwartungsfnleitung
o. muglloher
Schmlerstott
L. InLtstehervorgehobsnsr
V " voryeschrfebsn
1?JBB
JB
V0hrlngen,
GmbH
Ghamle'Tgchnl!<
Elkrlub
eretotle
HqchleFtungl.$chml
Rebolt
II
Fo€ch-3tra0e
BSVdhrlngenAltirtt.
0.7?1
9E6e-0
+ae{0)7a64
TFlefon
(0)74F4
es52'ss
+4e
Tolglcx
ik.com
[email protected]
Inttrnel;lrttpt/vr\A4r,,0hemlFtechnlk,com
Zastosowanie
Srodk6w smarnych ELI(ALUB do r62nych typ6w
masz5rn poligraficznlch
LP;
I
2
3
RODZAJ SNONXE
SMARNEGO
(')
LFC 1069
olej obiegowyi
hydrauli czny
ISO VG 68
LFC TTOO
olej obiegovvyi
hydrauli czny
ISO VG l OO
LFC 1150
olej przekladniowy i
obiegowy
I S OV G I 5 0
4
LFC I22O
olej przekladniowy
ISOVG 220
f,
LFC 1OO5
olej pluczqcy
ISOVG 5
6
7
8
9
10
1l
LFC 91OO
syntetycznyolej na
bazie poli-o-olefin
ISO VG I OO
LFC 9ls0
syntetycznyolej na
bazie poli-o-olefin
I S OV G I 5 0
LFC 9320
syntetycznyolej na
bazie poli-o-olefin
ISO VG 320
Man Roland
ZASTOSOWANIE
Smarowanieobiegowe,
ciSnieniowe.
Centralne smarowanie,skrzynka
przekladniowa, samonakladacz
Przekladnia(tylko maszynyz
centralnym napedem)
Sprg2arkapromieniowa,olej
przekJadniowy
Czy szczenie wymienianych
laricuch6w, czy szczenieprzekladni
i zbiornik6w, plukanie kiedy
maszynai est naprawiana
przystosowany
Olej sprEzarkowy,
do pracyw temp.do +150oC
Man Roland seriaR200,
R2008, R500, R700, R800
Man Roland seriaR300.
R900
Man Roland seria R300
ManRolandseriaR200,
R2008,R700,R900
Man RolandseriaR200,
R2008,R300,R700,R800,
R900
Man RolandR300,R700,
R900
Olej sprgzarkowy
Man Roland R800
Olej sprgzarkowy( pompa
pr6zniowa Becker-Druck)
Man Roland R800
LA8("
SpecjalnySrodek
smarny
Automatyczna pompa ol eju,
smarowanielaricuch6w i krzvwek
FLC 1O1O
spray
Spray do laricuch6w
FLC IOI2
spray
RODZAJ MASZ]NY
MAN ROLAFID
Specjalnysmar do prowadnic
Slizgowych
Man RolandseriaR200,
R2008,R300,R500,R700,
R800,R900
Man RolandseriaR200,
R2008,R500,R700,R800,
R900
Man Roland seria R300
t2
13
FLC 675R+S
Srodekczyszczqcy
do
laricuch6w
GLL TO/N2
smarz dodatkiem
MoSz
Czy szczenielaricuch6w
Man RolandseriaR200,
R200E,R300,R500,R700,
R800,R900
Gniazdachwyak6w, do
smarowaniakrzvwek
Man Roland seriaR200,
R300,R700,R800, R900
Smar litowy z dodatkamiEP
Man RolandseriaR200,
R2008,R300,R500,R700,
R800.R900
GLS 75lr[2
t4
smar wielozadaniowy
15
GLS 163
chwyak6w, nie ulega odwirowaniu
smarspecjalnydo
nawet przy bardzo wysokich
walk6w i chwytak6w
prpdkoSciach
Prowadnice oporowe, gniazda
obrotowych
GLS g62lN2\r)
smar
wysokotemperaturowy
Man RolandseriaR200,
R2008,R300,R500,R700,
R900
Pompapr6zniowa, suchy rotor
t7
GLS 37lh[1(*)
smarspecjalnyEP o
wysokieiadhezii
Man RolandseriaR200,
R2008,R304, R700,R80A,
R900
Prowadnice,wodziki, do
smarowaniachwytakow i wozk6w
chwytakowych
Man Roland seriaR700,
R800,
18
VP 866
olej przekladniowy i
obiegowy
ISO VG lOO
Smarowanieobiegowe
Man Roland seriaR900
XXL
t6
dopuszczenie
Man Roland,jako olej o wydluzonymczasieeksploatacji
ill
\z) Man Rolandno. 80.94540-0119
(3) Man Roland
no. 90.94540-0408
(4)
Man Rolandno.80.94540-0137
tu
/EU(llUSt
.$
-I.E
-'
IMPEX-SARO
SERVICES AND TRADING COIIPANY
Pakietystartowedo pras MAN-RolandseriaR 200T
A)
Pakiet standardorvy
R 2O1T
R 2O4T
R 2O2T
20t
40 I
Lp. Produkt
I
LFC 1068olej obiegovvy
5l
2 LA 8 specjalnydrodeksmarny
5l
LFC 1220 olej przekladniowy
J
5l
4 CLS 754{2 smar litowy EP
cartridge4009
6 sfr.,
8 szt.
5 GLS163smar
4009
cartridge
4 s*.,
5 szt.
2509
6 GLS 962lNZsmarwysokotemperaturowy
I szt.
I srt,
7 FLC 1010spraydo lzuicuch6w
400m1 2 szt.
2 szt,
8 FLC 675 R+S spray czyszazqcy
400ml 2 szt,
2 szt,
B)
I
Pakiet rozszerzony
ZwiqkszonailoSi oleju. W przypadkunowej maszynypierwszej wymiany oleju nalef-,y
dokonad po 2A0 godz. pracy. Prry stosowaniu oleju LFC 1068 dozwolone jest
wydluZenieczasupracy oleju z2A0Ado 6000 godz.
I
LFC 1068olej obiegolvy
40 I
80 I
Punkty2 - 6jak * pakiecieA
PUH IMPEX-SARO
ul. Chmielna26
80 - 748 Gdansk,POLAND
REGON: 220475968;NIP: 957-054-07-55
rel.+ 48 (58) 76 85 804
tel. + 48 (58) 76 85 805
fax. + 48 (58) 76 85 806
TECHNIKII PRODUKWSMAROWNICZE
.
DORADZTWO
DEUTSCHEBANK CPNNST
14'f910104822il 997113440001
e-mail: [email protected]
wwrv. impexsaro.com.pl
.
SPRZEDA2
ELi{ALUH-Hlgh'Prrfsnnf,ilss,
LubrlcEnts
MAHR+lEnd
R 90il
LubrlSsnl
Appllcsflon
ii
LFC 10SS
oll cfr"culatlon
lubricatlon,
cll prpss,oll equlrts€n
i l i
L F g1 0 0 5
F}nn
I tVi: ll { t rf, ll
I
1
A
-'"
v-.\
A
A
L
h
Roq,for
s,3,0$0
R 2 0 1 rI
R20zTIneo+r
4U *-
40 1
qf cha{n,
gsgr$andegntslnem;
Steenfng
rlnslng
when
lr rrpslredsndln eatrg
rna+hlna
of cclcur0r wstsr
breeklnfi
tn {20"$0mln}
e$L
?$L
I.Afi
Autnmfitlc
sil puffip,sh*lflsnd:csmIubr1*gtfon,
prescrlbed
for positipn
$
T L
LFC12t0
sgxss
s,6&r
cLs 75/N2 {Tlqttl"pu
rpo$fi f,E!,$B
uLL
101Nt
G L S16$
grlpperssste0f sll qrfpperul
SLS163doasnot
cgntrlfuffn
fivsnwlthhiEhvalosftlse
purnp{dryrolor}
GLS08tiN2 FrsssursvflcuutTl,
f i l
4 L
3ks
Sk*
1 , 5k g
?XS
fr,0'1kg 0 , 0 1
FLC675R+$ cfeanlng flggnllqlchslns
r'Js{et
thssersf*rsncesr*fiy dlffef s,ccofldlnfi
to tha machinssqriasde}lvered.
Flea$esiweyscsmpsrts
wlthths mslnt+nanso
msnuslnf ths dsliveredmsCIhlne.
Flffersn*ssars Fa$sibli
Lsbricsnts
ETKALU*!*l'ligh-Performanse
MANRolandR ?SSE
Applioation
For. Lubricant
E
LFC100s
,TlEilL A 8
H
A
A
A
fi)
Req.for c" 2.S00h
l
l
l
2 0 4 * l R2 0 5 8 l *r n u E
R202ElR
Cleaningof di$mountedchainsandspj1$llgg
Cleaningof gearsand casingsw'henmachineis
newlyinstalled
Lubricationof ehainsand bends,prescribe,{-lp::gg,-9
101
20 1
15r
IDL
I L
4 l
,'trl
351
{
}
l
L
30 1
40 1
? L
LFC10$&
oil pross,
lubrlcation,
Machineoil for circulation
o i l s q u i rtc a n
3SL
s0L
751
g0L
6L$ 75/hl2
grease
Multi-purpose
2 lcq
4hs
Ska
sks
pump{dryrunners}
vacuum
GLS SSzINz Pressure
GLS1S3
0,02 kg
wlthdryers
Eearinssof crippershafts,especialty
2kq
0,02ks 0,0?lqs0,0?kg
4kq
5kq
accordinsto requirements
F[-CS75R+SCh*in cleanlncagent
of 1 Aprll2S00
Basisof the abovegivendata: MAN r0land documentatisn
to the maehineseriesdelivered.
according
differ
given
abovemay
Note:The1istof luhrlcants
machine,Difference*are possible'
delive,red
of
gornpare
the
manual
maintenance
the
with
Fleasealway$
GmbH
Chernie-'fechnik
$chmi*rstotfe
iicchteistungs'
Elkalub
1S
finbe*-Fosch'$tral?8
il.79189 Vithf'ngenflivritli.
fiks
$S5?"S
Telelun+4${S}745'}
S05?-35
Tetelax+48{0}74$4
e-msil:elkaluh$0llefi)ielechR,lk-com
f,$frl
cl'l€fr{i{}tf{'f}nil(
tnts{rigt:lrnp:;li'r'r,tr',
IMPEX–SARO
SER VI C ES AN D T R AD I NG C OM PAN Y
Przedstawicielstwo w Polsce
Środki smarne do maszyn rotacyjnych
1. Oleje przekładniowe
Oleje CLP DIN 515173:2004-01
ISO VG 68
ISO VG 100
Producent
Nazwa produktu
ELKALUB
LFC 1068
LFC 1100
VP 866*
Printcom
Lubricant 106C
Lubricant 107C
* stosowanie tego oleju pozwala na wydłużenie czasu pracy maszyny z 2000 do 6000 godz.
2. Smary
a. Ogólnego zastosowania oraz do progresywnych systemów centralnego smarowania
Bielomatic
Smary DIN 51825
-KP 2 K (Klasa NLGI 2)
- KP1 K (Klasa NLGI 1)
Producent
Nazwa produktu
ELKALUB
GLS 135/N2
GLS 135/N1
GLS 163 (2-1)
Printcom
Lubricant 309C
Lubricant 311C
PUH IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26
80 – 748 Gdańsk, POLAND
REGON: 220475968; NIP: 957-054-07-55
●
DEUTSCHE BANK GDAŃSK
tel. + 48 (58) 76 85 804
tel. + 48 (58) 76 85 805
fax. + 48 (58) 76 85 806
TECHNIKI I PRODUKTY SMAROWNICZE
●
DORADZTWO
14 1910 1048 2254 9971 1344 0001
e-mail: [email protected]
www.impexsaro.com.pl
●
SPRZEDAŻ
●
b. Progresywne systemy centralnego smarowania Lincoln
Smary DIN 51825
-KP 2 K (Klasa NLGI 2)
- KP1 K (Klasa NLGI 1)
Producent
Nazwa produktu
ELKALUB
GLS 135/N2
GLS 135/N1
Printcom
Lubricant 309C
Lubricant 311C
3. Smary płynne
a. Do systemów centralnego smarowania Bielomatik
Smar płynny DIN 51818
Klasa NLGI 00/000
Producent
ELKALUB
Nazwa produktu
GLG 16/N000
4. Środki smarne do łańcuchów
Producent
Nazwa produktu
ELKALUB
FLC 1070
Printcom
Lubricant 310C
5. Oleje do smarowania powietrza w wysokociśnieniowych systemach pneumatycznych
Olej Hydrauliczny DIN 51524-HL32
Producent
Nazwa produktu
ELKALUB
LFC 1032
Printcom
Lubricant 111C
6. Oleje do pierścieni przeciwmurzeniowych
Producent
Nazwa produktu
ELKALUB
LA 151
Printcom
Lubricant 308C
IMPEX–SARO
SER VI C ES AN D T R AD I NG C OM PAN Y
Przedstawicielstwo w Polsce
Środki smarne ELKALUB dopuszczone do kontaktu z produktami
spożywczymi rekomendowane przez Man Roland Bogen Technik
Lp.
Rodzaj
Nazwa
Nr produktu *
1
Olej maszynowy
ELKALUB LFC 3068
20 l: 80.94S40-2106
200 l: 80.94S40-2107
2
Smar do łożysk
ELKALUB GLS 964 /N2
400 g: 80.94S40-2503
3
Smar do przekładni (PPL
B500, S+W B700)
ELKALUB VP873
400 g: 80.94S40-2504
4
Środek smarny do
łańcuchów
ELKALUB LA 8 H1
2,5 l: 80.94S40-2105
* wg Man Roland Bogen Technik
PUH IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26
80 – 748 Gdańsk, POLAND
REGON: 220475968; NIP: 957-054-07-55
●
DEUTSCHE BANK GDAŃSK
tel. + 48 (58) 76 85 804
tel. + 48 (58) 76 85 805
fax. + 48 (58) 76 85 806
TECHNIKI I PRODUKTY SMAROWNICZE
●
DORADZTWO
14 1910 1048 2254 9971 1344 0001
e-mail: [email protected]
www.impexsaro.com.pl
●
SPRZEDAŻ
●

Podobne dokumenty