ZAŚWIADCZENIE Uczeń klasy

Transkrypt

ZAŚWIADCZENIE Uczeń klasy
Projekt „Kompetentni zawodowo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŚWIADCZENIE
Uczeń klasy ………
………………………………..........................................................
(imię nazwisko)
otrzymał na koniec roku szkolnego 2012/2013 średnią ocen…………
………………………………….
(podpis wychowawcy)
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA ROK 2012
Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………… oświadczam,
(imię nazwisko)
Iż moje gospodarstwo domowe składa się z ……………… osób.
(liczba osób)
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody członków gospodarstwa domowego
wynosiły:
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego za rok 2012 wynosi: ……………………………… zł
Średni dochód łączny na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: ..................................zł,
to jest miesięcznie ..................................zł.
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem,
świadomym odpowiedzialności karnej z art. 271 K.K.
…..……..…………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
*
………………………...……..…………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
Człowiek – najlepsza inwestycja

Podobne dokumenty