Podwójnie skuteczna rynna

Transkrypt

Podwójnie skuteczna rynna
Royal
Royal
Roy
yal
yya
aall DDual
uall W
Wall
Wa
al GGu
Gutter
uutter
tter
t
Rynny Royal DW Gutter
Royal DW Gutter jest systemem rynien winylowych opracowanym w oparciu
o zupe∏nie nowe rozwiàzania techniczne, niestosowane dotychczas przez
˝adnego z producentów. Ciekawy profil rynny Royal w kszta∏cie ozdobnego
gzymsu idealnie wkomponowuje si´ w architektur´ budynku. Odpowiednio
zaprojektowana konstrukcja gwarantuje zwi´kszonà odpornoÊç na wgniecenia,
wypaczenia i deformacje mogàce nastàpiç na skutek uderzenia, dzia∏ania si∏y
opartej drabiny, zalegajàcego Êniegu czy te˝ d∏ugotrwa∏ego dzia∏ania promieni
s∏onecznych.
PVC Royal DW Gutter
Royal DW Gutter is a system of vinyl gutters developed based on completely
new technical solutions that have been used by no manufacturer by now.
A peculiar profile of the Royal gutter shaped as a decorative cornice perfectly suits
the architecture of a building. Properly designed construction ensures higher
resistance to indentations, warping, and deformations that could occur due to
impacts, pressure of ladder abutted against the gutter, snow lying on, or long
exposure to sunlight.
PVC Royal DW Gutter-Rinnen
Bei Royal DW Gutter Rinnen handelt es sich um ein Vinylrinnensystem, das
in Anlehnung an völlig neue technische Lösungen erarbeitet wurde, welches
bislang bei keinem der Hersteller Anwendung fand. Ein interessantes Profil der
Royal-Rinne in Form eines Ziergesims paßt vollkommen in die Architektur eines
Gebäudes hinein. Eine richtig geplante Konstruktion ist eine Gewähr für eine
erhöhte Hineindrückens- Krümmens- und Entformungsfestigkeit, die als Folge
eines Schlags, Wirkung einer Kraft der gestützten Leiter, eines sich ablagernden
Schnees oder einer langwierigen Wirkung von Sonnenstrahlen entstehen kann.
2
ÇÓ‰ÓÒÚÓ˜Ì˚ ÚÛ·˚ PVC
Royal DW Gutter
Royal DW Gutter fl‚ÎflÂÚÒfl ÒËÒÚÂÏÓÈ ‚ËÌËÎÓ‚˚ı ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÚÛ·,
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı ¯ÂÌËÈ,
Ì ÔËÏÂÌflÂÏ˚ı ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌË Ó‰ÌËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ. àÌÚÂÂÒÌ˚È ÔÓÙËθ
ÚÛ·˚ Royal ‚ ÙÓÏ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Í‡ÌËÁ‡, ˉ‡θÌÓ ‚ÔËÒ˚‚‡ÂÚÒfl
‚ ‡ıËÚÂÍÚÛÛ Á‰‡ÌËfl. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ Á‡ÔÓÂÍÚËÓ‚‡Ì̇fl
ÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl „‡‡ÌÚËÛÂÚ Û‚Â΢ÂÌÌÛ˛ ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ ̇ ‚ÏflÚËÌ˚ Ë ‰ÂÙÓχˆË˛,
ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÔÓÒΉÒÚ‚ËË Û‰‡‡, ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒËÎ˚ ÓÚ ÓÔfiÚÓÈ
ÎÂÒÚÌˈ˚, ÎÂʇ˘Â„Ó ÒÌ„‡ ËÎË ‡ Ú‡ÍÊ ÓÚ ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÓÎ̘Ì˚ı
ÎÛ˜ÂÈ.
Double effective gutter
Podwójnie skuteczna rynna
Ñ‚ÓÈ̇fl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÚÛ·˚
Doppelt so wirksame Rinne
3
Royal
Royal
Roy
yal
yya
aall DDual
uall W
Wall
Wa
al GGu
Gutter
uutter
tter
t
Unikalne cechy systemu
Royal DW Gutter
Unique features
of Royal DW Gutter
1. specjalnie zaprojektowana „podwójna Êciana“ rynny z wewn´trznà kratownicà
zapewniajàca dodatkowà sztywnoÊç oraz zwi´kszajàca jej trwa∏oÊç;
1. purposefully designed dual wall of the gutter with an inner framework ensuring
additional rigidity and longer durability;
2. delikatnie zaokràglona wewn´trzna powierzchnia rynny ograniczajàca iloÊç
gromadzàcych si´ zanieczyszczeƒ oraz u∏atwiajàca ich usuwanie;
2. slightly rounded inside surface of the gutter limiting the amount of collected
impurities and facilitating their removal;
3. system mocowania rynny umo˝liwiajàcy jej monta˝ do p∏aszczyzn o ró˝nym
kàcie nachylenia;
3. system of fixing the gutter that allows to fix it to surfaces at various angles of
inclination;
4. zwi´kszona odpornoÊç termoplastyczna winylu na wysokie temperatury;
4. increased thermoplastic resistance of vinyl to high temperatures;
5. dwucz´Êciowy klips mocujàcy, umo˝liwiajàcy trwa∏à i niewidocznà instalacj´
rury spustowej do ka˝dego rodzaju elewacji zewn´trznej (tynk, siding
winylowy);
5. two-sectional fixing clip allowing a firm and invisible mounting of a rain water
pipe to any kind of outside fa¤ade (plaster, vinyl siding);
6. specjalny podnoÊnik wylewki rury spustowej z mechanizmem blokujàcym,
pozwalajàcym na jej przemieszczanie podczas u˝ytkowania (np. koszenia
trawnika, okresowej konserwacji).
6. special elevator of an outlet of the rain water pipe with a lock mechanism
allowing to move it (e.g. when lawn mowing, periodical maintenance).
Einzigartige Royal DW Gutter
Eigenschaften
àÒÍβ˜ËÚÂθÌ˚ ˜ÂÚ˚
Royal DW Gutter
1. eine extra geplante „Doppelwand“ der Rinnen mit einem Innengitterwerk,
welche eine Zusatzsteifheit sichert sowie ihre Beständigkeit erhöht;
1. ÒÔˆˇθÌÓ Á‡ÔÓÂÍÚËÓ‚‡Ì̇fl (‰‚ÓÈ̇fl ÒÚÂ̇) ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÚÛ·˚
Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ¯ÂÚÍÓÈ, Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘ÂÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ÊfiÒÚÍÓÒÚ¸,
‡ Ú‡ÍÊ ۂÂ΢˂‡˛˘ÂÈ Âfi ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸;
2. eine zart abgerundete Innenfläche der Rinne, die die Menge von sich
absetzenden Verschmutzungen einschränkt und ihre Beseitigung ermöglicht;
3. Rinnenbefestigungssystem, das ihre Montage an den Flächen mit
verschiedenem Neigungswinkel möglich macht;
4. erhöhte thermoplastische Vinylhochtemperaturbeständigkeit;
5. zweiteiliger Befestigungklips, welcher eine dauerhafte und unsichtbare
Montage des Abflußrohrs zu jeder Art der Außenfassade (Putz, Vinyl Siding)
ermöglicht;
6. spezieller Heber des Abflußrohrsausgießens mit einem Blockiermechanismus,
welcher seine Verlegung bei der Nutzung ermöglicht (bei Rasenmähen,
zeitweiliger Instandhaltung).
4
2. ΄ÍÓ Á‡ÍÛ„ÎÂÌ̇fl ‚ÌÛÚÂÌÌflfl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÚÛ·˚, Ó„‡Ì˘˂‡˛˘‡fl
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ì‡Í‡ÔÎË‚‡˛˘ÂÈÒfl „flÁË, ‡ Ú‡ÍÊ ӷ΄˜‡˛˘‡fl Âfi Û‰‡ÎÂÌËÂ;
3. ÒËÒÚÂχ ÍÂÔÎÂÌËfl ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÚÛ·˚, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘‡fl Âfi ÏÓÌÚ‡Ê
̇ ÔÎÓÒÍÓÒÚflı Ò ‡ÁÌ˚Ï Û„ÎÓÏ Ì‡ÍÎÓ̇;
4. Û‚Â΢ÂÌ̇fl ÚÂÏÓÔ·ÒÚ˘ÂÒ͇fl ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ ‚ËÌË· ̇ ‚˚ÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚;
5. ‰‚Ûı˝ÎÂÏÂÌÚÌ˚È ÍÂÔfl˘ËÈ ÍÎËÔÒ, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÈ ÔÓ˜ÌÓ Ë ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ„Ó
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÔÛÒÍÓ‚Û˛ ÚÛ·Û Ì‡ ͇ʉÓÏ ‚ˉ ̇ÛÊÌÓ„Ó Ù‡Ò‡‰‡
(¯ÚÛ͇ÚÛ͇, ‚ËÌËÎÓ‚˚È Ò‡È‰ËÌ„);
6. ÒÔˆˇθÌÓ ÔÓ‰ÌËχ˛˘Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚÎË‚‡ ÒÔÛÒÍÓ‚ÓÈ ÚÛ·˚,
Ò ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÏ Â„Ó ÔÂ‰‚Ë„‡Ú¸ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl (̇Ô. ÍÓ¯ÂÌËfl Ú‡‚˚, ÔÂËӉ˘ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÒÂ‚‡ˆËË).
Double effective gutter
Podwójnie skuteczna rynna
Ñ‚ÓÈ̇fl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÚÛ·˚
Doppelt so wirksame Rinne
Schemat systemu rynnowego ROYAL DUAL WALL GUTTER
Scheme of the Royal Dual Wall Gutter system
ZAÂLEPKA
RYNNY
LEWA
PIERÂCIE¡
USZCZELNIAJÑCO
-MOCUJÑCY
SIATKA OCHRONNA
KOLANO
LEJ SPUSTOWY
KOLANO
WIESZAK
RURA SPUSTOWA
PIERÂCIE¡
USZCZELNIAJÑCO
-MOCUJÑCY
Z¸ÑCZKA RURY SPUSTOWEJ
RURA SPUSTOWA
KLIPS MOCUJÑCY RURY SPUSTOWEJ
KOLANO
NARO˚NIK
WEWN¢TRZNY 90°
Z¸ÑCZKA RUCHOMA
RYNNA
RURA SPUSTOWA
¸ÑCZNIK RYNNY
USZCZELKA
PIERÂCIE¡ USZCZELNIAJÑCO-MOCUJÑCY
Wymiary (mm), Dimensions (mm)
B
C
Maksymalna powierzchnia dachu, odwadniana przez jednà rur´ spustowà
Maximum area of the roof to be drained by one rain water pipe
Gzymsowy
profil rynny
A=82
B=127
C=102
A
Lej na koƒcu
Lej w Êrodku
Naro˝nik oddalony
od leja wi´cej ni˝ 2m
Naro˝nik oddalony
od leja mniej ni˝ 2m
113 Maksymalna
powierzchnia
dachu (m2)
225 Maksymalna
107 Maksymalna
102 Maksymalna
powierzchnia
dachu (m2)
powierzchnia
dachu (m2)
powierzchnia
dachu (m2)
A
Rura spustowa
A=76
5
Royal
Royal
Roy
yal
yya
aall DDual
uall W
Wall
Wa
al GGu
Gutter
uutter
tter
t
6
RYNNA
GUTTER
RURA SPUSTOWA
DOWNSPOUT
¸ÑCZNIK RYNNY
JOINER
Z¸ÑCZKA RURY SPUSTOWEJ
DOWNSPOUT CONNECTOR
WIESZAK
GUTTER HANGER
KLIP MOCUJÑCY RURY SPUSTOWEJ
DOWNSPOUT CLIP
PODSTAWA POZYCJONERA
ADJUSTABLE FASCIA FIXER BASE
Z¸ÑCZKA RUCHOMA
CONNECTOR DIVERTER
POZYCJONER
ADJUSTABLE FASCIA HANGER MOUNT
LEJ SPUSTOWY
DROP OUTLET
Double effective gutter
Podwójnie skuteczna rynna
Ñ‚ÓÈ̇fl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÚÛ·˚
Doppelt so wirksame Rinne
NARO˚NIK ZEWN. 90°
OUTSIDE CORNER 90°
NARO˚NIK WEWN. 90°
INSIDE CORNER 90°
NARO˚NIK ZEWN. 135°
OUTSIDE CORNER 135°
NARO˚NIK WEWN. 135°
INSIDE CORNER 135°
ZAÂLEPKA
ENDCAP
KOLANO
ELBOW
SIATKA OCHRONNA
LEAF GUARD
Kolorystyka / Colours /
Farbenpalette / ñ‚ÂÚ‡
brown
white
brick-red
graphite
green
copper
7
CANADA
POLAND
USA
CHINA
MEXICO
COLUMBIA
ARGENTINA
Technologie Nowoczesnego Budownictwa
Technologies of Modern Building
ROYAL EUROPA - jesteÊmy jednà z najwi´kszych firm w Europie
ROYAL EUROPA - we are one of biggest companies in Europe
Royal Europa to nowoczesne i zaawansowane technologicznie przedsi´biorstwo, b´dàce cz´Êcià kanadyjskiego koncernu Royal Group Technologies Limited. G∏ówna siedziba firmy, hala produkcyjna, zaplecze magazynowe, biura konstrukcyjno-kosztorysowe oraz dzia∏ obs∏ugi klienta znajdujà si´ w Polkowicach Dolnych.
Royal Europa a modern and technologically advanced enterprise which is a part of a Canadian concern and
state-of-the-art. technologies to Royal Group Technologies Limited. Its principal place of business, production
hall, storage facilities, construction-design office, and customer serving department are located in Polkowice Dolne.
Oferta produkcyjna firmy Royal Europa obejmuje:
Royal Siding - system elewacji zewn´trznej, który powszechnie wykorzystuje si´ jako element wykoƒczeniowy zewn´trznego ocieplenia budynku.
Silver Line - czterokomorowe profile okienne, produkowane na bazie zmodyfikowanego polichlorku winylu,
charakteryzujàce si´ doskona∏à izolacyjnoÊcià termicznà i akustycznà.
Royal Fencing - nowa generacja ogrodzeƒ winylowych produkowanych w ró˝nych wymiarach, dzi´ki czemu
mo˝na dopasowaç je do indywidualnych potrzeb.
Kontenery RoyalTel w technologii RBS - kontenery oparte na wysokiej jakoÊci materiale konstrukcyjnym,
które znalaz∏y zastosowanie w takich bran˝ach, jak: telekomunikacja, energetyka, gazownictwo, bankowoÊç,
drogownictwo, i in.
The production offer of Royal Europa includes:
Royal Siding - it is a system of exterior facade commonly used like a finish placed over thermal insulation
slabs.
Silver Line - four-chamber window profiles made of modified polyvinyl chloride feature perfect tightness and
thermal and acoustic insulation.
Royal Fencing - it is a new generation of vinyl fences manufactured in any dimensions thanks to which they
may be adopted to individual needs.
RBS RoyalTel Containers - these are containers made of high quality constructional material that can be used
in such branches like telecommunication, power engineering, gas industry, banking, road engineering, etc.
Ekrany akustyczne w technologii RBS - przeznaczone do stosowania przy trasach komunikacji drogowej,
liniach kolejowych oraz wsz´dzie tam, gdzie wyst´puje wysokie nat´˝enie ha∏asu.
RBS Acoustic Screens - designed for use along roads, railway lines, and in any place where high noise
sources occur.
Royal Building System (RBS) - nowatorski system budowy kompletnych obiektów z elementów prefabrykowanych PVC.
Royal Building System (RBS) it is an innovatory system of construction of complete objects of prefabricated components of PVC.
Royal DW Gutter - system rynien z PVC o nowatorskich rozwiàzaniach konstrukcyjnych i ciekawym profilu
rynny, przypominajàcym gzyms idealnie wkomponowujàcy si´ w architektur´ budynku.
Royal DW Gutter - a system of PVC gutters featuring innovatory constructional solutions and peculiar profile
of the gutter resembling a cornice that perfectly suits the architecture of a building.
íÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚‡
Technologien des modernen Bauwesens
ROYAL EUROPA - Ӊ̇ ËÁ ÍÛÔÌÂȯËı ÙËÏ ‚ Ö‚ÓÔÂ
ROYAL EUROPA - wir sind europaweit einer der größten Unternehmen
Royal Europa ˝ÚÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ô‰ÔËflÚËÂ Ò ÔÓ„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ, fl‚Îfl˛˘ÂÂÒfl ˜‡ÒÚ¸˛
͇̇‰ÒÍÓ„Ó ÍÓ̈Â̇ Royal Group Technologies Limited. É·‚Ì˚È ÓÙËÒ ÙËÏ˚, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÔÛÒ,
ÒÍ·‰˚, ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒÍÓ-‡Ò˜fiÚÌÓ ·˛Ó, ‡ Ú‡ÍÊ ÓÚ‰ÂÎ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚÓ‚, ̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ „.
èÓθÍӂˈ‡ı ÑÓθÌ˚ı, èÓθ¯‡.
Bei Royal Europa handelt es sich um ein modernes und technologisch fortgeschrittenes Unternehmen, das
ein Teil des kanadischen Konzerns Royal Group Technologies Limited ist. Der Hauptsitz der Firma, die Produktionshalle, Magazinbasis, Konstruktions- und Kostenplanungsbüros sowie Kundenbedienungsabteilung
befinden sich in Polkowice Dolne.
èÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ̇fl ÔÓ„‡Ïχ ÙËÏ˚ Royal Europa ÒÓ‰ÂÊËÚ:
Das Produktionsangebot der Firma Royal Europa umfasst:
Royal Siding - ˝ÚÓ ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓθÁÛÂχfl ÒËÒÚÂχ ÓÚ‰ÂÎÍË Ì‡ÛÊÌ˚ı Ù‡Ò‡‰Ó‚ ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ë ÊËÎ˚ı
Á‰‡ÌËÈ.
Royal Siding- System der Außenfassade, der allgemein als ein Ausbauelement der Außengebäudebewärmung genutzt wird.
Silver Line - ˝ÚÓ ˜ÂÚ˚fiı͇ÏÂÌ˚ ÓÍÓÌÌ˚ ÔÓÙËÎË, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ ̇ ÓÒÌÓ‚Â ÏÓ‰ËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓˉ‡, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘ËÂÒfl Ô‚ÓÒıÓ‰ÌÓÈ ÚÂÏ˘ÂÒÍÓÈ Ë ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ËÁÓÎflˆËÂÈ.
Silver Line- Vierkammerfensterprofile, hergestellt auf der Basis des modifizierten Polyvinylchlorids, er charakterisiert sich durch ein perfekt ausgezeichnetes thermisches Isoliervermögen und Schalldämpfung.
Royal Fencing - ˝ÚÓ ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌË ‚ËÌËÎÓ‚˚ı Ó„‡Ê‰ÂÌËÈ, Ëϲ˘Ëı ¯ËÓÍÛ˛ „‡ÏÏÛ ‡ÁÏÂÓ‚,
·Î‡„Ó‰‡fl ˜ÂÏÛ, Ëı ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ‡Á΢Ì˚ı ÔËÏÂÌÂÌËÈ.
Royal Fencing- eine neue Generation von Vinylzäunen, hergestellt in verschiedenen Ausmaßen, wodurch
man sie an den individuellen Bedarf anpassen kann.
äÓÌÚÂÈÌÂ˚ RoyalTel ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË RBS - ÍÓÌÚÂÈÌÂ˚, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎflÂÏ˚ ËÁ ÍÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂˇ·
‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚ ̇¯ÎË ÔËÏÂÌÂÌË ‚ Ú‡ÍËı ÓÚ‡ÒÎflı ͇Í: ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌË͇ˆËfl, ˝ÌÂ„ÂÚË͇,
„‡ÁÓ‚‡fl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸, ·‡ÌÍË, ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó ‰ÓÓ„ Ë ‰.
RoyalTel-Container in der RBS Technologie- Container aus hochqualitativem Konstruktionsmaterial, welche in solchen Bereichen Verwendung fanden, wie: Telekommunikation, Energetik, Gasindustrie, Bankwesen, Straßenbau, u a.
AÍÛÒÚ˘ÂÒÍË ˝Í‡Ì˚ ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË RBS - Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ¯Ûχ ‚
ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌ˚ı Ë ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ı Ú‡ÒÒ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊ ‰Îfl Ó„‡Ê‰ÂÌËfl ÒËÎÓ‚˚ı
˝ÎÂÍÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ë Ú‡ÌÒÙÓχÚÓÌ˚ı ÔÓ‰Òڇ̈ËÈ.
Schallschirme in der RBS -Technologie- bestimmt für die Verwendung an den Verkehrsstrassen, Bahnlinien sowie überall dort, wo hohe Stromstärken auftreten.
Royal Building System (RBS) - ˝ÚÓ ÔÂ‰ӂ‡fl ÒËÒÚÂχ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ËÁ „ÓÚÓ‚˚ı
Ò·ÓÌ˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ PVC.
Royal Building System (RBS) - neuartiges Bausystem der kompletten Gebäude aus PVC Präfabrikaten.
Royal DW Gutter- ein PVC- Rinnensystem mit neuartigen Konstruktionslösungen und einem interessanten
Rinnenprofil, welches an ein perfekt in die Architektur des Gebäudes einkommponiertes Gesims erinnert.
Royal DW Gutter - ÒËÒÚÂχ ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÚÛ· PVC Ò ÌÓ‚ÂȯËÏË ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒÍËÏË ¯ÂÌËflÏË Ë
ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï ÔÓÙËÎÂÏ ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÚÛ·˚, ̇ÔÓÏË̇˛˘ËÏ Í‡ÌËÁ, ˉ‡θÌÓ ‚ÔËÒ˚‚‡˛˘ËıÒfl ‚
‡ıËÚÂÍÚÛÛ Á‰‡ÌËfl
DYSTRYBUTOR
DISTRIBUTOR
ÑàCíêàÅìTOP
Royal Europa Sp. z o.o.
59-101 Polkowice Dolne, ul. Royal 1
tel. (+48 76) 847-00-80, faks: (+48 76) 847-00-86
e-mail: [email protected], www.royaleuropa.com
VERTEILER
Centrum Dystrybucyjne PU¸AWSKA
05-500 Piaseczno, ul. Raszyƒska 13
tel. (+48 22) 715 07 65, faks: (+48 22) 715 07 69
e-mail: [email protected]
Bezp∏atna infolinia: siding, rynny, profile okienne: 0 800 134 800; RBS, ogrodzenia winylowe: 0 800 234 800

Podobne dokumenty