Protokół z posiedzenia Komisji ds. Programu Erasmus z dnia 15

Transkrypt

Protokół z posiedzenia Komisji ds. Programu Erasmus z dnia 15
Protokół nr 2/2009
z posiedzenia Komisji ds. Programu Erasmus w Kolegium Karkonoskim
w dniu 15 grudnia 2009
Komisja w składzie:
−
prof. dr hab. inŜ. Tomasz Winnicki – Prorektor – Przewodniczący Komisji,
− mgr Kamila Jeleńska – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus,
− mgr Agnieszka Gątnicka – przedstawiciel Wydziału Humanistycznego,
− dr Andrzej Błachno - Dziekan Wydziału Przyrodniczego,
− dr Zbigniew Fjałkowski – Dziekan Wydziału Technicznego.
przyjęła następujący porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszeniowych w ramach Programu Erasmus.
2. Ustalenie ostatecznej wysokości stypendium dla wyjeŜdŜających studentów.
3. Informacje na temat obecnej i planowanej współpracy w Programie Erasmus.
Ad. 1. Komisja rozpatrzyła wnioski studentów na wyjazd w ramach Programu Erasmus:
1) studentki Aleksandry Banach (fizjoterapia)
2) studentki Moniki Jamzy (fizjoterapia)
3) studenta Radosława DzierŜyńskiego (fizjoterapia)
4) studentki Marty Wasilewskiej (filologia niemiecka)
5) studentki Agnieszki Miedzińskiej (filologia niemiecka)
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Ad 2. Zgodnie z zasadami podziału dotacji przyznanej przez Narodową Agencję Programu
Erasmus, przyznano:
1) 350 Euro miesięcznie dla studentki Aleksandry Banach na wyjazd do Masaryk
University, Brno
2) 350 Euro miesięcznie dla studentki Moniki Jamzy Banach na wyjazd do Masaryk
University, Brno
3) 350 Euro miesięcznie dla studenta Radosława DzierŜyńskiego na wyjazd do Masaryk
University, Brno
4) 400 Euro miesięcznie dla studentki Marty Wasilewskiej na wyjazd do Uniwersytetu w
Bamberg, Niemcy
5) 400 Euro miesięcznie dla studentki Agnieszki Miedzińskiej na wyjazd do
Uniwersytetu w Bamberg, Niemcy
Przy wstępnie załoŜonych okresach pobytu studentów w uczelniach partnerskich
wykorzystane zostanie 10 075 Euro z 10 500 Euro przyznanej dotacji.
Ad. 3. Uczelniany koordynator Programu Erasmus przedstawił listę uniwersytetów
partnerskich w ramach Programu Erasmus oraz propozycje nawiązania dalszej współpracy.
Na tym spotkanie zakończono.