Uchwała Nr IX-46-2011

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr IX-46-2011
Uchwała Nr IX/46/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 10 maja 2011 roku
w sprawie: współpracy z Miastem Pontarlier (Republika Francuska)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jedn. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami )
Rada Gminy w Kosakowie uchwala co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kosakowo i
Mistem Pontarlier (Republika Francuska), której celem będzie podejmowanie wspólnych
działań na niwie kulturalnej, inwestycyjnej, gospodarczej i promocyjnej
2. Zasady współdziałania określają umowy partnerskie oraz porozumienie podpisane przez
obie strony.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Współpraca z Miastem Pontarlier w Republice Francuskiej ma na celu promocję obu
regionów, stworzenie warunków do nawiązywania wzajemnych kontaktów mieszkańców obu
gmin, w tym przyjacielskich kontaktów chórów „Morzanie” z Gminy Kosakowo i „La
Campanelle” z Miasta Pontarlier, prezentowanie regionalnej kultury i tradycji, podejmowanie
wspólnych działań z zakresu sportu, turystyki i rekreacji oraz zapraszanie na ważne
uroczystości.

Podobne dokumenty