publikacje prof. W. Tarnowski

Transkrypt

publikacje prof. W. Tarnowski
ostatnio aktualizowane 2 grudnia 2011
MONOGRAFIE, KSIĄŻKI I ROZPRAWY
1. Tarnowski W.: Błędy mechanicznych przyrządów pomiarowych i elementów
automatyki. Politechnika Śląska Gliwice 1975 (wyd. 1), 1985 (wyd. 2, zmienione);
2. Tarnowski W.: Model procesu wyboru w projektowaniu technicznym. Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Automatyka, zeszyt nr 72, Gliwice 1984,
(wyd. 1), oraz przedruk: WSI Koszalin 1987 (wyd. 2);
3. Tarnowski W.: Metody koncypowania. Heurystyczne metody poszukiwania rozwiązań
projektowych. Wydawn. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1986;
4. Tarnowski W.: Symulacja komputerowa procesów ciągłych. Monografia Wydziału
Mechanicznego WSInż. nr 56, Koszalin 1995.
5. Tarnowski W.: Symulacja komputerowa procesów ciągłych. Monografia Wydziału
Mechanicznego WSInż. nr 56, Koszalin 1996.
6. Tarnowski Wojciech: Podstawy Projektowania Technicznego. WNT Warszawa 1997;
7. Tarnowski Wojciech, Bartkiewicz Stefan: Modelowanie matematyczne i symulacja
komputerowa dynamicznych procesów ciągłych. Wydawnictwa Pol. Koszalińskiej,
Koszalin 1998, wydanie 2: 2000r.;
8. Tarnowski Wojciech: Projektowanie układów regulacji automatycznej ciągłych z
liniowymi korektorami ze wspomaganiem za pomocą Matlab'a. Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2001r.; 2008 (wyd. 2 popr.)
9. Tarnowski Wojciech: Modelowanie systemów. Wydawn. Uczelniane Politechniki
Koszalińskiej, Koszalin 2004;
10. Tarnowski W.: Optymalizacja i polioptymalizacja w technice. Wydawn.. Pol.
Koszalińskiej, Koszalin 2011 (w druku)
ROZDZIAŁY w KSIĄŻKACH
1. Tarnowski W.: Metodyka wyboru rozwiązań konstrukcyjnych. (w:) Rohatyński R.,
Miller D. (red.): Problemy metodologii i komputerowego wspomagania projektowania
technicznego. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994;
2. Tarnowski Wojciech: Metodyka konstruowania (rozdz. 11 w: Waldemar Oleksiuk,
Krzysztof Paprocki, Konstrukcja mechanicznych zespołów sprzętu elektronicznego
Wydawn. Komunikacji Łączności, Warszawa 1989, 1997 - wyd. 2);
3. Rudzki K., Tarnowski Wojciech: Nawigacyjne planowanie podróży statkiem z
napędem żaglowo motorowym (w książce: Tarnowski Wojciech, Kiczkowiak Tomasz:
Polioptymalizacja i Komputerowe wspomaganie projektowania, WNT, W-wa 2002),
ss. 217-224;
4. Tarnowski Wojciech: Poly–optimisation as a Paradigm of an Inverse Problem or
Towards the General Structure of Engineering Tasks (w książce: Tarnowski
Wojciech, Kiczkowiak Tomasz: Polioptymalizacja i Komputerowe wspomaganie
projektowania, WNT, W–wa 2002), ss. 251–260
5. Tarnowski Wojciech: Poly-optimisation as a Paradigm of on Inverse Problem or
Towards the General Structure of Engineering Tasks (w książce: Tarnowski
Wojciech, Kiczkowiak Tomasz: Polioptymalizacja i Komputerowe wspomaganie
projektowania, WNT, W-wa 2002), ss. 251-260;
6. Zaporski Piotr, Tarnowski Wojciech: Lokalizacja czujników pomiarowych w układach
regulacji z obiektami ciągłymi. (w książce: Tarnowski Wojciech, Kiczkowiak Tomasz:
Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, tom II WNT, W–wa
2003), ss.189–196
11. Tarnowski Wojciech: Soft optimization – computer aided intuitive decision making.
(w książce: Tarnowski Wojciech, Kiczkowiak Tomasz: Polioptymalizacja i
Komputerowe Wspomaganie Projektowania, WNT, W–wa 2004), ss.192–201.
7. Zaporski Piotr, Tarnowski Wojciech: Soft optimization of objects with the heat flow in
2D and 3D continuous space. (w książce: Tarnowski Wojciech, Kiczkowiak Tomasz:
Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, WNT, W–wa 2004),
ss. 210–217;
PODRĘCZNIKI, SKRYPTY
1.Instrukcja do laboratorium Miernictwa Przemysłowego. Praca zbiorowa pod red. E.
Romera. Skrypt Pol. Śląskiej nr 163, Gliwice 1986 (udział ok. 10%).
2.Tarnowski W.: (red): Konstrukcje drobne i przyrządy pomiarowe. Materiały
pomocnicze do projektowania. Skrypt Politechniki Śląskiej nr 289, Gliwice 1971
(udział: 33% tekstu i redakcja).
3.Tarnowski W.: Technika drobnych konstrukcji. Skrypt Centralny. Wydawn.
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1971 (wyd. 1), 1977 (wyd. 2 zupełnie
zmienione).
4.Tarnowski W., Stachurski B.: Technika drobnych konstrukcji. Album rysunków.
Skrypt centralny. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1972
(wyd. 1), 1976 (wyd. 2); (udział: 27% tekstu i redakcja).
5.Tarnowski W.: Ocena i wybór w projektowaniu technicznym. Skrypt Ośrodka
Postępu Technicznego, Katowice 1978.
6.Tarnowski W.: Metody poszukiwania rozwiązań projektowych. Skrypt Ośrodka
Postępu Technicznego, Katowice 1980.
7.Tarnowski W.: Metodyka wyboru rozwiązań konstrukcyjnych. Materiały
seminaryjne Szkoły Metodologii Konstruowania Maszyn, cz.V, stron 39, Rydzyna
1982.
8.Tarnowski W.: Optymalizacja i polioptymalizacja w projektowaniu inżynierskim przykłady. VII Szkoła Metodologii Konstruowania Maszyn, materiały semin.,
część II, Rydzyna 1987.
9.Tarnowski W.: Technika formułowania i rozwiązywania zadań optymalizacji i
polioptymalizacji na nieprzeliczalnym zbiorze wariantów. Skrypt "Szkoła
Polioptymalizacja w Projektowaniu", Mielno 1988.
10. Tarnowski W.: Podstawy projektowania technicznego. Skrypt Wyższej Szkoły
Inżynierskiej w Koszalinie, Koszalin 1989.
11. Tarnowski W.: Modelowanie, symulacja i animacja komputerowa (w
projektowaniu). Materiały II Szkoły "Polioptymalizacja w Projektowaniu", Mielno
1989,
12. Tarnowski W. (red.): Komputerowe Wspomaganie Projektowania - Laboratorium.
Skrypt WSInż. Koszalin 1991
13. Tarnowski W., Kiczkowiak T.: Komputerowe wspomaganie projektowania. Skrypt
WSInż, Koszalin 1992
14. Diaczuk J., Kiczkowiak T., Ociepa Z., Tarnowski W., Wachowicz E.:
Laboratorium z Podstaw Automatyki. Skrypt WSInż, Koszalin 1993.
15. Tarnowski W., Kiczkowiak T.: Komputerowe wspomaganie projektowania. Skrypt
WSInż, Koszalin 1994 (2-gie wydanie zmienione)
16. Tarnowski W.: Komputerowy system symulacji SIMULINK z wprowadzeniem do
MATLAB'a, skrypt WSInż, Koszalin 1995 (dwa wydania).
17. Tarnowski W.: Komputerowy system symulacji SIMULINK v.1.3c z
wprowadzeniem do MATLAB'a v.4.2c. Skrypt Instytutu Elektroniki, wydanie II,
Wydawnictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Koszalin 1996
18. Kiczkowiak Tomasz, Ociepa Zenon, Tarnowski Wojciech, Wachowicz Ewa,
Wachowicz Maciej: Laboratorium z podstaw automatyki. Skrypt Politechniki
Koszalińskiej. Wydanie 2 zmienione. Koszalin 1999r. (została zmieniona treść,
zakres i liczba ćwiczeń)
19. Tarnowski Wojciech, Bartkiewicz Stefan: Modelowanie matematyczne i symulacja
komputerowa dynamicznych procesów ciągłych. Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000r.
20. Tarnowski Wojciech: Symulacja i optymalizacja w Matlab'ie. Wydawnictwo
Fundacja WSM Gdynia, 2001r.
21. Tarnowski W.: Optymalizacja i polioptymalizacja w Mechatronice. (podręcznik).
Wydawn.. Pol. Koszalińskiej, Koszalin 2009.
22. Kiczkowiak T., Tarnowski W., Ociepa Z.: Modelowanie i Symulacja
Komputerowa w Mechatronice. Przykłady (skrypt). Wydawn. Polit. Koszalińskiej,
Koszalin 2009.
23. Kiczkowiak T., Tarnowski W., Ociepa Z.: Napędy w Mechatronice. Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011 (podręcznik)
ARTYKUŁY NAUKOWE
1. Tarnowski W.: Nadajnik sygnału pneumatycznego do rotametrów. Prace IV Krajowej
Konferencji Automatyki, t.6, s.251-267, Wydawnictwo AGH, Kraków 1967.
2. Tarnowski W.: Przetwornik pneumatyczny do rotametrów. Materiały Krajowej
Konferencji: Pomiary i regulacja przepływów w procesach technologicznych, cz.II,
s.247-268, Katowice, 1968.
3. Tarnowski W.: Układ dwóch nieruchomych dysz współosiowych z przesłoną o ruchu
prostopadłym do osi dysz. Prace Instytutu Automatyki PAN, z.91, s.245-266.
Materiały III Konf. Krajów Demokracji Ludowej: "Technika strumieniowa", Jabłonna
1970.
4. Tarnowski W.: Pneumatyczne membranowe urządzenia napędowe. Inżynieria i
Aparatura Chemiczna, nr 5/6, 1970, s.42-45.
5. Tarnowski W.: Własności i badanie pneumatycznych ustawników pozycyjnych
(pozycjonerów). Pomiary, Automatyka, Kontrola. 1971, Nr 6, ss. 267-270.
6. Tarnowski W.: Pneumatyczne ustawniki pozycyjne (pozycjonery) - przeznaczenie,
własności, zastosowanie. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1972, Nr 2, s.36-38.
7. Tarnowski W.: Obliczanie statycznych błędów mechanicznych, spowodowanych
błędami detali i montażu. Pomiary, Automatyka, Kontrola. 1972, nr 4, s.171-173.
8. Tarnowski W.: Błędy ciśnieniowych elementów sprężystych. Pomiary, Automatyka,
Kontrola, 1973, nr 4 s.171-174.
9. Tarnowski W.: Obliczanie statycznych błędów mechanizmów płaskich z parami
kinematycznymi o jednym stopniu swobody, spowodowanych ich błędami
geometrycznymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Automatyka, z.25,
s.19-31, Gliwice 1974.
10. Tarnowski W.: Optymalizacja konstrukcji. Jubileuszowa Konferencja "Współczesne
problemy automatyki i informatyki". Wydział Automatyki i Informatyki Politechniki
Śląskiej, 1973. Materiały: sekcja B, s. 359-366.
11. Tarnowski W.: Kryteria optymalizacji konstrukcji. Pomiary, Automatyka, Kontrola,
1974, nr 3, s.120-121.
12. Tarnowski W.: Zjawiska tłumienia w mechanicznych układach pomiarowych.
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 1974. nr 12, s.556-559, (tłumaczone na język
rosyjski Express Inf., seria czerwona, 1975, nr 21, s.11- 15).
13. Tarnowski W.: Wybór optymalnej koncepcji konstrukcji. Materiały XV Sympozjonu
"Optymalizacja w mechanice", s.465-476, PTMTIS, Wisła - Gliwice, 1976.
14. Tarnowski W.: Wybór kryterium optymalizacji w projektowaniu urządzeń
pomiarowych i informatyki. Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej
Politechniki Wrocławskiej, nr 39, seria Konferencje (Nr 11), s.209-214, Wrocław
1976.
15. Tarnowski W.: Kryteria oceny a kryteria optymalizacji w procesie konstrukcyjnym.
Zeszyty Nauk. Pol. Śląskiej, seria Automatyka, z.36, s.19-30, Gliwice, 1976.
16. Tarnowski W.: Wybór i decyzja w procesie projektowo - konstrukcyjnym. Prace
Naukowe Inst. Cybernetyki Techn. Pol. Wrocławskiej nr 48, seria Konf., (Nr 15),
s.45-50, Wrocław 1977.
17. Tarnowski W.: Systemowe projektowanie urządzeń automatyki na tle ogólnej
metodologii projektowania. Prace VII Krajowej Konfer. Automatyki, t. I, s.542-549,
Rzeszów 1977.
18. Tarnowski W.: Mechaniczne urządzenia logiczne. Zeszyty Naukowe Akademii
Techn.-Rolniczej w Bydgoszczy, z.45, seria Mechanika, s.397, Bydgoszcz 1977.
19. Tarnowski W.: Określenie kryterium optymalizacji zadania projektowego. Materiały I
Konferencji: "Metody i środki projektowania automatycznego", t.1, s.139-148,
Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, W-wa 1977.
20. Tarnowski W.: Ocena technologiczności konstrukcji. Przegląd Mechaniczny, 1977 nr
10, s.333-336. 21.
21. Tarnowski W.: Kryteria oceny prac doktorskich o charakterze konstrukcyjnym.
Przegląd Mechaniczny, 1978, nr 9, s.17-19.
22. Tarnowski W.: General Model and Choice Criterion in Engineering Design. Prace
Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, nr 53, t.1,
Wrocław 1978, ss. 117-129,
23. Tarnowski W.: Metody poszukiwania nowych rozwiązań. Materiały Międzynarodowej
Kursokonferencji Naukowej "Analiza Wartości". Wrocław 1978 s. 258-268.
24. Sileikis W., Tarnowski W.: A Vortex Proximity Sensor Design Algorithm on the
Engineering Design Approach. Materiały 3rd Colloquium on Pneumatics - Hydraulisc,
Gyor, (Węgry), 1978 ss. 239-246.
25. Tarnowski W.: Engineering Design as a University Subject. Materiały SEFI-SEANI
International Requirements, Education and New Professional Requiremants, Padwa,
1978.
26. Tarnowski W.: Stymulacja twórczej działalności człowieka. Przegląd Mechaniczny,
1979, nr 6, s.21-25.
27. Tarnowski W.: Określanie zbioru rozwiązań nieulepszalnych (Pareto) w procesie
optymalizacji w projektowaniu. Materiały IX Sympozjonu Podstaw Konstrukcji
Maszyn, Gliwice-Wisła, 1979, z. 34/68, t.1, s.223-232, Gliwice, 1979.
28. Tarnowski W.: General Model and Choice Criterion in Engineering Design, Design
Studies, Vol.1, No 1, July 1979, pp. 45-48.
29. Tarnowski W.: A Proposal for the Complex Probabilistic Quality Measure.
Proceedings of the 24-th Conference of the European Organization for Quality Control
(EOQC). Lectures: Part 3, pp. 469-481, Warszawa 1980.
30. Tarnowski W.: Formalizacja pojęcia jakości kompleksowej z uwzględnieniem opisu
probabilistycznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Automatyka, Nr 650
z. 54, s.161-172, Gliwice 1980.
31. Tarnowski W.: Ogólna metodyka racjonalnego wyboru rozwiązań w procesach
projektowania. Materiały I Konferencji Kraj. "Nowoczesne Metody Projektowania",
cz. I, s.125-137, Wałbrzych 1980.
32. Tarnowski W.: Sposób doboru metody poszukiwania rozwiązań w projektowaniu
technicznym. Materiały I Krajowej Konferencji "Nowoczesne Metody Projektowania".
cz.III, s.185-190, Wałbrzych 1980.
33. Tarnowski W.: Optymalizacja a etapowość i hierarchiczność procesu projektowania.
Materiały XX-go Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice", Wisła 1981, s.389-397.
34. Tarnowski W.: Formalization of the Multi - Attribute Value System in Probabilistic
Terms, Design Studies, IPC Business Press, Ltd, vol. 2, No 1, pp. 41-44, 1981.
35. Misiakiewicz J., Tarnowski W.: Graficzna metoda polioptymalizacji z zastosowaniem
autokreślarki. Zeszyty Naukowe AGH, Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i
Hutnictwa, Nr 857, Kraków 1981.
36. Tarnowski W.: Optymalizacja wymagań projektowych. Materiały XXI-go
Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice", s.431-438, Wisła 1982.
37. Tarnowski W.: Struktura procesu projektowania. Przegląd Mechaniczny nr 1-7, s.5-9,
1982.
38. Tarnowski W.: Analyse - und Synthesemethoden mechanischer Anordnungen
hinsintlich statischer Fehler. Feingeratetechnik, No 3, pp. 121-124, 1982.
39. Tarnowski W.: Model of Choice Process in Engineering Design. Proceedings of ICED
'83, vol.1, pp 400-405, Kopenhagen 1983.
40. Tarnowski W.: Optymalizacja jakości i kosztów w projektowaniu wstępnym. Postępy
Cybernetyki, rok 6, z.3, s. 57-70, Ossolineum Wrocław 1983.
41. Tarnowski W., Wacławek M.: Optymalizacja wielokryterialna w obecności ocen
rozmytych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Automatyki, z.67, s.121-134,
Gliwice 1983.
42. Tarnowski W.: The Structure of the Choice Process in Engineering Design.
Foundations of Control Engineering, vol.8, No. 3-4, pp. 213-223, 1983.
43. Tarnowski W.: Metodologia projektowania jako przedmiot akademicki. Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Automatyka, z.73, s.297-308, Gliwice 1984.
44. Tarnowski W.: Verallgemeinertes Modell eines Auswahlprozess ftr den technischen
Entwurf. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Energetyka, z.89, s. 223-248,
Gliwice 1985.
45. Tarnowski W.: Optimization of the Specifications in Design Proces - a Formalized
Approach. Proceedings of ICED '85, vol.1, pp. 93-104, Hamburg, Edition HEURISTA
1985.
46. Tarnowski W.: Polioptymalizacja i optymalizacja hierarchiczna w projektowaniu
technicznym - przykład. Materiały XXIV Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice",
PTMTiS Gliwice, ss. 159 - 174, Beskid Śląski - Gliwice 1985.
47. Tarnowski W.: The Structure of the Design Process. (in:) Trappl R.(ed.) Cybernetics
and Systems '86, ss. 213-220, D. Reidel Publishing Co., Dodrecht, Boston, Tokyo,
1986, pp. 213 - 220.
48. Tarnowski W.: Optymalizacja i polioptymalizacja w konstruowaniu maszyn. Centrum
Postępu Technicznego SIMP Rydzyna, Studia i Materiały, z. 4, Rydzyna 1986.
49. Tarnowski W.: Ocena jakości konstrukcji nowo projektowanych obiektów
(opracowanie artykułu K. Namiotkowa i W. Mikulina). Przegląd Mechaniczny nr
1/1986, s. 24.
50. Bil T., Tarnowski W.: Polioptymalizacja mechanizmu ze względu na koszt i luz przy
losowych odchyłkach wykonawczych. (w:) Tarnowski W. (ed) Polioptymalizacja w
projektowaniu - Mielno '86, s. 29 - 37, Zeszyty Naukowe WSInż., nr WM/8, Koszalin
1986.
51. Palus H., Tarnowski W.: Wielokryterialny wybór metody heurystycznej w
projektowaniu technicznym - Mielno '86, ss. 220 - 229, Zeszyt Naukowe WSInż. nr.
WM/10, Koszalin 1986.
52. Tarnowski W.: Polioptymalizacja w projektowaniu technicznym - próba syntezy. (w:)
Polioptymalizacja w Projektowaniu - Mielno '86, ss. 293 - 315, Zeszyty Naukowe
WSInż., nr. WM/8, Koszalin 1986.
53. Tarnowski W.: Struktura procesu wyboru w projektowaniu technicznym.
Projektowanie i Systemy, tom IX, Ossolineum 1987.
54. Tarnowski W.: Advantages of Polyoptimizaction in Designing. Proceedings of the 31st Annual Meeting of the International Society for General Systems Research,
Budapest 1987, vol. II, pp. 1082 - 1086, Budapest 1987.
55. Tarnowski W.: Optimization of Specifications of New Products in Investment
Planning of the Batch Production. Preprints of Automation of Design in Investment
Construction ICCADI 87, Karlovy Vare 1987.
56. Tarnowski W.: Komputerowe wspomaganie wielokryterialnego wyboru na
skończonym zbiorze wariantów. Materiały VI Konferencji "Metody i Środki
Projektowania Wspomaganego Komputerowo", ss. 471 - 478, Warszawa 1987.
57. Tarnowski W.: Wykorzystanie polioptymalizacji do jednoczesnej optymalizacji
struktury konstrukcji i jej parametrów. Zeszyty Naukowe WSInż. Koszalin, nr 10/87,
ss. 229 - 240, Koszalin 1987.
58. Tarnowski W., Szczepaniak K.: Komputerowy program wspomagania procesu
wielokryterialnego wyboru WYBOR na mikrokomputer SPECTRUM. Zeszyty
Naukowe WSInż. Koszalin nr 10/87, ss. 241 - 256, Koszalin 1987.
59. Tarnowski W.: Polyoptimization as a Decision-Aiding Tool in Design. Proceedings of
the International Conference on Engineering Design, ICED 88, Budapest, vol. 1,
pp.315-322, ed. HEURISTA, Zurich 1988.
60. Tarnowski W., Misiakiewicz J.: Computer Supported Decision Making System. (in:)
Operational Research and the Social Sciences, ed. by M.C. Jackson, P. Keys, S.A.
Cropper, PLENUM Press, New York and London, 1989, pp. 385-390.
61. Tarnowski W.: Wspomaganie wyboru i optymalizacji wielokryterialnej za pomocą
mikrokomputera. Prace Naukowe Inst. Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki
Wrocławskiej, zeszyt 56, ss.398-401, (Materiały Międzynarodowej Konferencji
Naukowej MASAD 88), Wrocław 1989.
62. Misiakiewicz J., Tarnowski W.: Komputerowy system wspomagania wyboru
rozwiązań konstrukcyjnych: założenia, budowa, działanie. Zeszyty Naukowe
Politechniki Śląskiej, zeszyt 92, ss. 179-186, Gliwice 1989.
63. Tarnowski W.: Polioptymalizacja jako pomost pomiędzy heurezą i algorytmem w
projektowaniu. Materiały XIV-go Sympozjonu PKM, Poznań - Kiekrz, Referaty
Problemowe, ss. 41-49, Wydawn. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1989.
64. Misiakiewicz J., Tarnowski W.: Projektowanie koncepcyjne - możliwości i
ograniczenia wspomagania komputerowego. Materiały VII Konferencji "Metody i
środki projektowania wspomaganego komputerowo", Warszawa 1989, ss. 224-231.
65. Tarnowski W., Bil T., Kiczkowiak T.: Komputerowy system wspomagania
projektowania mechanizmów pomiarowych. Metrologia i Systemy Pomiarowe, nr 2,
ss.71-84, Warszawa 1989.
66. Tarnowski W., Misiakiewicz J.: Computer Supported Decision Making System in the
Preliminary Design. (in English), Proceedings of the IX-th Intern. Conf. MCDM
(MultiCriteria Decision Making), George Mason Univ., Fairfax, Virginia, USA,
August 5-8, 1990,
67. Tarnowski W., Wróbel J.: Założenia metodologiczne Laboratorium CAD. Zeszyty
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Mechanika, z. 27, ss. 29-36, Rzeszów 1991
(Materiały XV Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn w Solinie)
68. Tarnowski W.: Educational CAE Laboratory: Its Targets and Curriculum.
Proceedings of The Czech Technical University of Prague. International Conference
on Computer Aided Engineering, (pp. 197-201), Prague, 1991,
69. Tarnowski W., Trafalski W.: Criteria of the Choice in Engineering Design. Design
Methods and Theories, vol. 25, No. 3, pp.1429-1450, Jul-Sep. 1991. Design Methods
Institute, San Luis Obispo, California, USA, 1991
70. Kiczkowiak T., Tarnowski W.: System komputerowego wspomagania projektowania
pneumatycznych układów sterowniczo-napędowych. Materiały XI-stej Krajowej
Konferencji Automatyki. Białystok- Białowieża 1991 r. Tom II s.455-462.
71. Kiczkowiak T., Tarnowski W.: Zastosowanie komputerów w projektowaniu układów
pneumatycznych. Materiały III Sympozjum nt: 'Mikrokomputery w Edukacji'. Polana
Chochołowska 1991 r. s. 89-96.
72. Tarnowski W.: Symulacja komputerowa - narzędziem wspomagającym projektowanie
układów sterowania. Materiały Sympozjonu Naukowego "Komputerowo
Wspomagane Sterowanie Procesami Przemysłowymi", Politechnika Gdańska Czarlina 17-19 września 1992, ss. 249-258
73. Tarnowski W.: Wspomaganie projektowania za pomocą symulacji komputerowej.
Referat na X Jub. Kraj. Konf. 'Polioptymalizacja i CAD', Mielno 22-24.9.92
74. Tarnowski W.: Symulacja komputerowa - narzędziem wspomagającym projektowanie
układów sterowania. Materiały Sympozjonu Naukowego "Komputerowo
Wspomagane Sterowanie Procesami Przemysłowymi", Politechnika Gdańska Czarlina 17-19 września 1992, ss. 249-258 ;
75. Tarnowski W.: Modelowanie wybranych układów nieliniowych dla celów symulacji
komputerowej. Zeszyty Naukowe WSInż. Wydz. Mechanicznego, nr 16, Koszalin
1994, ss. 235-250
76. Tarnowski W.: Symulacja komputerowa w systemach CAD. Przegląd Mechaniczny,
Nr. 13/94
77. Tarnowski W.: Modelowanie wybranych układów ciągłych i nieliniowych dla celów
symulacji komputerowej. Zeszyty Naukowe WSInż. Wydziału Mechanicznego, nr 16,
Koszalin 1994, ss. 234-250;
78. Tarnowski W.: Polioptymalizacja ułatwia formalne ujęcie problemów projektowych w
systemach CAD. V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Zastosowania matematyki
w budowie maszyn, , Koszalin - Kołobrzeg, 1994, ss. 165 -172;
79. Grymek Sz., Tarnowski W.: Sztuczne sieci neuronowe rekurencyjne do modelowania
procesów dynamicznych. Zeszyt Nauk. Wydz. Mechanicznego nr 18, Koszalin 1994,
s. 81 - 90;
80. Tarnowski W.: Symulacja komputerowa tarcia suchego. I Krajowe Sympozjum
'Komputerowe Systemy Wspomagania Prac Inżynierskich' , Radom 1994
81. Tarnowski W.: Symulacja układów o stałych rozłożonych za pomocą SIMULINK'a.
Zeszyt Naukowy Wydziału Mechanicznego WSInż. nr 19 , Koszalin 1995r. ss 197206.
82. Tarnowski W.: Dobór własności statycznych na tle ogólnej metodyki projektowania
UAR. Materiały konferencyjne V Krajowej Konferencji "Automatyzacja i
Eksploatacja Systemów Sterowania" , t. 2, ss. 117 - 124, Akademia Marynarki
Wojennej, Gdynia, 11 -13 październik 1995;
83. Kiczkowiak T., Tarnowski W.: Symulacja komputerowa młotka pneumatycznego,
Sterowanie i Napęd Pneumatyczny, nr 5, 1995, ss.19 - 22;
84. Tarnowski W., Kiczkowiak T.: Projektowanie nieliniowych obiektów dynamicznych
wspomagane symulacją komputerową, XVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji
Maszyn, Referaty Problemowe, ss. 136 - 145, Wydział Mechaniczny, Politechnika
Lubelska, Lublin - Nałęczów 18 - 23. 9. 1995;
85. Tarnowski W.: Optymalizacja i polioptymalizacja komputerowa za pomocą
MATLAB'a. XIV Ogólnopolska Konferencja "Polioptymalizacja i Komputerowe
Wspomaganie Projektowania", Kołobrzeg 1996, Zeszyt Naukowy nr 20,Wydawnictwa
Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Koszalin 1996, s. 309-319
86. Tarnowski Wojciech, Kiczkowiak Tomasz: Computer Simulation as an Optimization
Tool of Objects with Nonlinear Processes. International Conference on Engineering
Design ICED 97 TAMPERE, Finland, 19-21 August, 1997, tom 3 str. 295-298;
87. Tarnowski Wojciech: Poly-optimisation as a bridge between heuristics and a formal
optimisation in design. Proceedings of the 10th ADM Conf. International . Conf on
Design Tools and Methods in Industrial Engineering, Florence, Italy, 17-19 Sept.,
1997, str. 245-254
88. Kiczkowiak Tomasz, Tarnowski Wojciech: Optimisation of a High Speed Pneumatic
Drive on Simplified Mathematical Models. II Polsko-Niemieckie Seminarium
"Innowacje i postęp w hydraulice i pneumatyce. Warszawa, 16-17 września 1997, str.
116-135
89. Świderski Grzegorz, Tarnowski Wojciech: Management of R&D Projects for Best
Quality and Minimal Risk, PICMET 1997: Portland International Conf. on
Management of Engineering And Technology (presented in session WC-01, July 30,
1997. Its abstract was included on p. 81 of the program bulletin and p. 562 of the
Conference Proceedings. It was also included in the Conference CD-ROM. Portland
State University Portland, OR 97207- 0751, U.S.A.
90. Rudzki Krzysztof, Tarnowski Wojciech: Przykład wykorzystania MATLAB'a do
polioptymalizacji statycznej. Materiały XV Ogólnopolskiej Konf. "Polioptymalizacja i
Komputerowe Wspomaganie Projektowania" Mielno '97. str. 229-236
91. Rudzki Krzysztof, Tarnowski Wojciech: Wykorzystanie polioptymalizacji do
graficznej prezentacji złożonych modeli matematycznych w konstruowaniu na
przykładzie przekładni zębatej. XVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Kielce
- Ameliówka 16-20 września 1997, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, cześć
III str. 55-64, Kielce 1997
92. Tarnowski Wojciech: Optymalizacja statyczna procesów nieliniowych. Materiały XV
Ogólnopolskiej Konf. "Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie
Projektowania" Mielno '97. str. 279-290
93. Tarnowski Wojciech: Polioptymalizacja procesu jako narzędzie projektowania i
konstruowania. XVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Kielce - Ameliówka
16-20 września 1997, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej cześć III str. 201211, Kielce 1997
94. Kiczkowiak Tomasz, Tarnowski Wojciech: Multi-stages Optimisation of a High Speed
Pneumatic Cylinder Drive with an In-Built Chamber. 1 Internationales
Fluidtechnisches Kolloquium in Aachen. Aachen 1998. Band 2 ss. 379-391
95. Tarnowski Wojciech, Kiczkowiak Tomasz: Katedra Systemów Sterowania. Zeszyty
Nauk. Wydz. Mechan. Pol. Koszalińskiej, nr 25, Koszalin 1998, ss. 27-40;
96. Tarnowski Wojciech: Formal approach to optimisation of specifications in design.
2nd International Conference Planned Maintenance Reliability and Quality. Oxford,
1998, ss. 225-230
97. Tarnowski Wojciech: Optymalizacja wielokryterialna i polioptymalizacja z
wykorzystaniem pakietu MATLAB. Materiały II-ej Wiosennej Szkoły "Komputerowe
wspomaganie projektowania, wytwarzania i eksploatacji", Żegiestów, 1998, ss. 99117
98. Tarnowski Wojciech: Polioptymalizacja jako ośrodek integracji w nowoczesnych
systemach CAD. Zeszyty Nauk. Wydz. Mechan. Pol. Koszalińskiej, nr 23, Koszalin
1998, ss. 364-371. (Materiały XVI Ogólnopolskiej Konf. "Polioptymalizacja i
Komputerowe Wspomaganie Projektowania" Mielno '98);
99. Tarnowski Wojciech: Static optimisation of non-linear processes by simulation.
Modelling and simulation: a tool for the next millennium. 13th European simulation
multiconference. Warszawa, 01-04.06.1999r., s. 513-518
100. Tarnowski Wojciech: Wspomaganie metody linii pierwiastkowych w środowisku
MATLAB. VII Krajowa konferencja naukowo-dydaktyczna nt. "Automatyzacja i
eksploatacja systemów sterowania". Gdynia, 13-15.10.1999r., s. 351-356
101. Tarnowski Wojciech: Direct problem and inverse problem in design. Second
international seminar and workshop on engineering design in integrated product
development. EDIProD'2000. Zielona Góra, październik 2000, str. 83-84, 1-15
102. Tarnowski Wojciech: Sztuka i technika mówienia publicznego i prezentacji. Pismo
Politechniki Koszalińskiej "Na temat" nr 4/21 str.17-20.
103. Tarnowski Wojciech: Pomiar zmiennej wyjściowej w układach regulacji z obiektami
ciągłymi. Zeszyt Naukowy wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej Nr
27, Koszalin 2000, str. 318-324.
104. Tarnowski Wojciech: Modelowanie sygnału pomiarowego w procesie mieszania.
XIX Ogólnopolska Konferencja "Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie
Projektowania" Mielno, 05-08 czerwca 2001r., ss. 29/30
105. Ociepa Zenon, Tarnowski Wojciech: Parametric Synthesis of Discrete Controllers
Aided By Optimization Computer Procedures. International Carpathian Control
Conference ICCC'2003. Tatrzańska Łomnica, Slovak Republic, 26–29 maj 2003 rok,
str. 532 – 535.
106. Ociepa Zenon, Tarnowski Wojciech: Design of Economic Control System on
Servomechanism - Example. 5TH Iternational Carpathian Control Conference,
Zakopane, 25–28 maja 2004, ss. 763 766.
107. Tarnowski Wojciech: Soft approach to computer aided optimization. 4th Fourth
Interna-tional Seminar and Workshop, Engineering Design in Integrated Product
Development, EDIProD, Zielona Góra–Rydzyna, 7–9.10.2004, pp. 285–290.
108. Tarnowski Wojciech: Matematyczne wspomaganie decyzji kompromisowych w
sporcie. II Ogólnopolska Konferencja i IV Seminarium „Problemy naukowo–
techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim”, Warszawa 2005, ss. 125–132.
109. Zaporski Piotr, Tarnowski Wojciech: Modelowanie procesów wymiany ciepła i masy
dla potrzeb projektowania układów regulacji klimatem. . [W:] Tarnowski W.,
Kiczkowiak T. (red.): Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania.
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006,s. 202-209.
110. W. Tarnowski, Bui Bach Lam: Computer simulation model of green houses for the
multi-attribute control of the air-conditioning, ISSAT International Conference on
Modeling of Complex Systems and Environments July 16-18, 2007 Ho Chi Minh
City, Vietnam, 2007.
111. Tarnowski W.: Formalizacja wyboru kompromisowego w projektowaniu i w
konstruowaniu, Materiały XXIII Sympozjonu PKM, Politechnika Rzeszowska, Tom I,
Rzeszów – Przemyśl 2007, ss. 488-503
112. Tarnowski W.: Poli-optymalizacja maszyny i sterowania procesem nieliniowym,
Materiały XXIII Sympozjonu PKM, Politechnika Rzeszowska, Tom I, Rzeszów –
Przemyśl 2007, ss. 504-516
113. Tarnowski W.: Polioptymalizacja procesów nieliniowych. Pomiary, Automatyka,
Kontrola, Nr 8, 2007
114. Tarnowski W.: Polioptymalizacja – 25 lat w Polsce. Zeszyty Nauk. Wydz.
Mechanicznego Polit. Koszalińskiej, Nr. 40, Koszalin 2007, ss. 11-30.
115. Piskur, P., Tarnowski, W.: Poly-optimization of coil in electromagnetic linear
actuator. (in:) Jabłoński R. et al. (eds). „Recent Advances in Mechatronics” Springer
Berlin 2007, pp. 283-287
116. Tarnowski W., Bui Bach Lam: Mathematical Model for the Multi-attribute Control
of the air-conditioning in green houses. (in:) Jabłoński R. et al. (eds). „Recent
Advances in Mechatronics” Springer Berlin 2007, pp. 111-115
117. Just K., Tarnowski W.: Design of the magnetic levitation suspension for the linear
stepping motor. (in:) Jabłoński R. et al. (eds). „Recent Advances in Mechatronics”
Springer Berlin 2007, pp. 396-400
118. Tarnowski W., Krzyżyński T.: Poly-optiomization - a New Paradigm in Engineering
Design in mechatronics. Proceedings of the TMCE 2008, April 21–25, 2008, Izmir,
Turkey, Edited by I. Horváth and Z. Rusák 2008,
119. Tarnowski W.: Constraints-Based Poly-Optimisation. Proceedings of EDIProd
EDIProD' 2008, 6-th Internat. Seminar on Engineering Design in Integrated Product
Development 10th - 12th September 2008 Gdynia - Jurata, Poland, pp. 69 – 74
120. Tarnowski W.: O dynamice kryteriów optymalizacji w projektowaniu. . [w:]
Tarnowski W., Kiczkowiak T. (red.): Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie
projektowania. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2008, ss. 132139
121. Tarnowski W.: Polioptymalizacja w mechatronice. I Kongres Mechaniki Polskiej,
Warszawa, 28–31 sierpnia 2007 r. (Red.:), J. Kubik, W. Kurnik, W.K. Nowacki, s.
124
122. Tarnowski W.: Design and Diagnosis approached as Inversed Problems. [w:]
Kiczkowiak T., Tarnowski W. (red.): Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie
projektowania. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009, s. 129140.
123. Tarnowski W., Kiczkowiak T.: Optymalizacja dynamiczna napędu
pneumatycznego. Pneumatyka nr 1 (66) 2008, ss. 78 – 81
124. Szparaga L., Tarnowski W., Plawgo A., Bartosik P.: Vibro-acoustic method for
estimating a liquid level and viscosity. Proceedings in Applied Mathematics and
Mechanics (PAMM) Vol.9 (2009)
125. Piskur P., Tarnowski W., Just K.: Definition of Optimization Problem for
Electromagnetic Linear Actuator. European COMSOL Conference Milano, 2009
126. Żebrowski-Kozioł M., Tarnowski W.: Diagnozowanie stanu luzów w połączeniach
przegubowych przedniego zawieszenia samochodu. Acta Mechanica et Automatica.
Vol.3 no 2, Białystok 2009
127. Tarnowski W. Krzyzynski T., Maciejewski I., Oleskiewicz R.: Poly-optimization a paradigm in engineering design in mechatronics. Archive of Applied Mechanics.
DOI 10.1007/s00419-009-0402-2, 1999
128. Tarnowski W.: Równoczesna optymalizacja lub polioptymalizacja maszyny i
procesu. Bioagrotechnical Systems Engineering, Vol. 4 (20), Płock 2009
129. Just K., Tarnowski W.: Analiza wybranych parametrów siłownika
elektromagnetycznego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Materiały
VI Konferencji Studentów i Młodych Prac. Nauki Wydz. Mechanicznego. Wydawn.
Polit. Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 117-126
130. Tarnowski W.: Równoczesna optymalizacja lub polioptymalizacja maszyny i
procesu. Problemy Eksploatacji przedruk z: Bioagrotechnical Systems Engineering,
Vol. 4 (20), Płock 2009
131. Piskur P., Tarnowski W., Just K.: Model of the electromagnetic linear actuator for
optimization purposes. 23rd European Conference on Modelling and Simulation.
Madryt 2009
132. Tarnowski W.: Polioptymalizacja rozmyta w MATLAB’ie. Pomiary, Automatyka,
Kontrola. vol. 57, nr 9/2011, s. 1059-1062;

Podobne dokumenty