Ankieta dotycząca picia wody z kranu

Transkrypt

Ankieta dotycząca picia wody z kranu
Ankieta dotycz ca picia wody z kranu - Formularze Google
https://docs.google.com/forms/d/1t5S_X49-Q-MleXQrbYzuLw55rmII...
Edytuj formularz
230 odpowiedzi
Publikuj statystyki
Podsumowanie
[Obraz]
Płe
52.4%
m
kobieta
108
47.6%
czyzna
119
52.4%
47.6%
Wiek
16.5%
20 lat i mniej
47
20.4%
21 - 45 lat
145
63%
46 lat i wi cej
38
16.5%
63%
20.4%
Czy pije Pan/Pani wod bezpo rednio z kranu?
16.6%
14%
48.9%
Tak ju od dawna, jest dobrej jako ci
112
48.9%
Tak, ale po przegotowaniu
30
13.1%
Sporadycznie, gdy nie mam wyboru
38
16.6%
17
7.4%
32
14%
Jeszcze nie, ale mo e dam si przekona
Nie
Czy ma Pan/ Pani zaufanie do wody z kranu?
18.9%
Tak
144
63.2%
Nie
43
18.9%
18%
1z3
2015-09-09 12:10
Ankieta dotycz ca picia wody z kranu - Formularze Google
https://docs.google.com/forms/d/1t5S_X49-Q-MleXQrbYzuLw55rmII...
Trudno powiedzie
41
18%
Je eli odpowied na powy sze pytania brzmiała „tak” dzi kujemy za
wypełnienie ankiety. W ka dym innym przypadku prosimy o
kontynuacj wypełniania kwestionariusza.
Dlaczego boisz si pi wod z kranu?
Wpojone ma…
Boj si bakt…
Nie smakuje mi
Ma brzydki k…
Z powodu sk…
Z uwagi na k…
Nie pijam wo…
Nie zastana…
0
8
16
24
32
Wpojone mam przekonania, zapami tałem opowiadania przez rodziców o kranówce, e nie nadaje si do picia
Boj si bakterii i zanieczyszcze
26
26.8%
38
39.2%
Nie smakuje mi
21
21.6%
Ma brzydki kolor
5
5.2%
Z powodu skorodowanych rur, którymi płynie woda
33
34%
Z uwagi na kamie osadzaj cy si wewn trz czajnika
9
9.3%
Nie pijam wody w czystej postaci. Wol soki i inne napoje
5
5.2%
Nie zastanawiałam/em si nad tym
7
7.2%
Co przekonałoby Pani / Pana do picia wody z kranu?
Rzetelne infor…
Test wody z kr…
Nic mnie nie…
Inne
0
2z3
10
20
30
40
Rzetelne informacje dostarczone przez JZWiK na temat jako ci wody
36
37.5%
Test wody z kranu płyn cej w moim mieszkaniu/domu
50
52.1%
Nic mnie nie przekona
19
19.8%
Inne
6
6.3%
2015-09-09 12:10

Podobne dokumenty