PGiDTP - PWSZ Legnica

Transkrypt

PGiDTP - PWSZ Legnica
PGiDTP
Data modyfikacji: 16.10.2012r.
http://www.pwsz.legnica.edu.pl/~hojniakr/dtp/reg_dtp.pdf
Informacje wstępne
Prowadzący:
mgr inż. Roman Hojniak
e-mail: [email protected]
konsultacje:czwartki 11:30-12:30 sala C232
Cel zajęć
Nabycie praktycznej umiejętności posługiwania się wybranymi programami z pakietu Adobe Createive Suit
w zakresie omawianym na wykładzie.
Zapoznanie studentów z wiedzą oraz umiejętnościami niezbędnymi do profesjonalnego przygotowania
materiałów do druku w tym: przetwarzania grafiki wektorowej oraz rastrowej, komputerowego składu tekstu
DTP
Literatura
Zakrzewski P., Kompendium DTP, Helion, 2009
Busch D., Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu. Wprowadzenie, Helion, Gliwice 2002
Kwaśny A., Od skanera do drukarki, Helion, Gliwice 2001
Phyllis D., Po prostu GIMP, Helion, Gliwice 2000
Kwaśny A., DTP - Księga eksperta, Helion, Gliwice 2002
Aaland M., Photoshop 5.5. Zastosowania w Internecie, Helion, Gliwice 2000
Czarnecki T., Page Maker – ćwiczenia praktyczne, Helion 2002
Słomska B., Page Maker – od A do Z, Mikom 2002
Zasady zaliczeń - laboratorium
1. Obowiązkiem każdego studenta jest samodzielna praca oraz przygotowanie do zajęć.
2. Po każdym bloku zajęć przeprowadzone zostanie kolokwium.
3. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwiów jednak każde z kolokwium musi
zostać zaliczone na ocenę >=3 oraz ocen z miniprojektów (wszystkie muszą być
zaliczone).
ocena=06*średnia z kolokwiów +0,4 ocena z miniprojektów
nieobecność na kolokwium=2
4. Obecność i praca na zajęciach jest obowiązkowa. Brak efektów pracy na zajęciach skutkuje
koniecznością ich odpracowania.
5. Student ma prawo do dwóch nieobecności. Nieobecność nie zwalnia z obowiązku oddania
miniprojektu w terminie.
25%(i więcej) nieobecności uniemożliwia zaliczenie przedmiotu!
6. W wypadku przesyłania rozwiązań zadań lub projektów na moją skrzynkę pocztową proszę
tytułować maile wg schematu:
[KODGRUPY_BD] listaXXX/(projektXXX) NAZWISKO IMIĘ, NAZWISKO IMIĘ...
Przykład:
Jan Kowalski z grupy o kodzie s3GK2 wysyłają dokument dot projektu nr 2. Swój mail
powinni zatytułować:
[s1GK2] projekt2 Kowalski Jan
UWAGA! Brak stosowania powyższej adresacji powoduje, że list traktowany jest jako
SPAM i podlega skasowaniu bez przeczytania

Podobne dokumenty