Kapelusz Pani Jesieni - Przedszkole Nr 3 w Płońsku

Transkrypt

Kapelusz Pani Jesieni - Przedszkole Nr 3 w Płońsku
REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Kapelusz Pani Jesieni”
I. Organizator
Przedszkole Nr 3
Ul. Wolności 18
09-100 Płońsk
Tel. 23 662 26 10
www.przedszkole3plonsk.pl
II. Cele konkursu
 Rozwijanie zdolności manualnych;
 Zachęcanie do wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką;
 Rozwój wyobraźni twórczej z wykorzystaniem piękna otaczającej przyrody;
III. Warunki uczestnictwa
 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat
„Kapelusz Pani Jesieni”.
 Udział w konkursie ma charakter wewnątrzprzedszkolny i jest skierowany dla dzieci
w wieku 2,5 – 6 lat.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych
 Kategoria I – prace w formie płaskiej
 Kategoria II – prace w formie przestrzennej
 Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.
 Format prac plastycznych płaskich – wyłącznie A4. Format prac przestrzennych –
dowolny.
 Technika wykonania pracy jest dowolna.
 Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 Do prac należy dołączyć metryczkę: imię, nazwisko, nazwa grupy
IV. Kontakt
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu:
 Magdalena Bachman, Magdalena Jarosińska, Joanna Jasińska
V. Termin i miejsce składania prac
Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 14 października 2016 roku, na
poniższy adres:
Przedszkole Nr 3
ul. Wolności 18
09-100 Płońsk
tel. 23 662 26 10
e:mail: [email protected]
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii. Spośród nich
wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia. Jury dopuszcza możliwość
przyznania dodatkowych nagród.
Kryteria oceny prac:
 Pomysłowość;
 Estetyka pracy;
 Różnorodność wykorzystanych materiałów.
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 21 października 2016 roku.
(Nagrody zostaną dostarczone do laureatów przez organizatorów konkursu).
IX. Uwagi dodatkowe
•
•
•
•
•
Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac.
Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Podobne dokumenty