Owoce Ducha a dary Ducha - Christian Assemblies International

Transkrypt

Owoce Ducha a dary Ducha - Christian Assemblies International
CHRISTIAN ASSEMBLIES EUROPE
SKR. POCZ. 59
00-084 WARSZAWA
POLSKA
Kategoria A2 Arkusz 2016/0003
Owoce i Dary Ducha Świętego
Konieczną rzeczą jest, abyśmy jasno zrozumieli różnicę
pomiędzy tymi dwoma określeniami. 'Owoc' jest naturalnym następstwem wewnętrznych funkcji życiowych w procesie wzrastania. 'Owoc' potrzebuje czasu, by móc się
rozwijać
osiągając
swą
dosko-nałość z pomocą wielu
zew-nętrznych
czynników,
takich jak woda, światło,
słońce itd.
Natomiast, 'dary' możemy
otrzymywać dzięki szczodrości darczyńcy. Są one zazwyczaj w stanie gotowym do
użytku chociaż korzystanie z
nich może doskonalić się z
biegiem czasu, tak dzieje się,
gdy na przykład ktoś otrzymuje w prezencie aparat fotograficzny. Wyciągając wnioski
z naszych dotychczasowych
rozważań stwierdzamy, że
'owoc' powstaje stopniowo w
naszym wnętrzu, podczas gdy
'dary' otrzymujemy z zewnętrznego źródła. Jest to bardzo
ogólna definicja, niemniej
jednak niezmiernie pomocna
w określeniu różnicy pomiędzy tymi dwoma wyrażeniami.
Owoc Ducha jest wyrazem
oraz rezultatem bogobojnego
życia, które otrzymuje wierzący, podczas swojego nowego
narodzenia. W niektórych
przypadkach owoc może po-
sa2016pl
jawić się natychmiast, lecz
generalnie jest on rezultatem
stopniowego 'wzrastania w
łasce'. Pomocą w jego rozwoju są zewnętrzne czynniki
łaski, takie jak Chrześcijańska
społeczność,
służba
duchowa,
zewnętrzne
okoliczności, a zwłaszcza
pojednanie duszy człowieka z
Bogiem. 'Owoc' ten ma
szanse rozwijać się w ciągu
całego życia Chrześci-janina i
powodować tym sa-mym
ciągłe wzrastanie w świętości.
Natomiast dary Ducha możemy otrzymać nagle w każdym
momencie naszej drogi w
Chrystusie. Nowy Testament
bardzo wyraźnie mówi o
darze, który otrzymali wierzący podczas wylania Ducha
Świętego. Innych udzielał im
Bóg podczas różnych punktów zwrotnych w ich chrześcijańskim życiu (np. 1 TYM 4:14
- najprawdopodobniej dlatego,
iż Tymoteusz został wybrany
by pełnić szczególną służbę
duchową - DZ AP 16:1-3).
Bóg może nam udzielić jeszcze innych darów, w każdym
czasie, jeżeli tego pragniemy i
prosimy Go o to (1 KOR 12:31
oraz 1 KOR 14:13).
Obietnica
wylania
darów
Ducha Świętego nie jest
związana z dojrzałością wierzącego w procesie 'wzrastania w łasce', zakładając oczy-
wiście, że Pan uważa daną
osobę za godną obdarowania.
One nie pochodzą więc z naszego wnętrza lecz rozporządza nimi wspaniały Dawca
udzielając ich wierzącym.
Miłość nie jest 'darem'
duchowym.
Pierwszym i najważniejszym
'owocem' Ducha jest miłość.
Ta Boża miłość odzwierciedla
się w życiu w pełni oddanemu
Duchowi Chrystusowemu, jest
ona tak wspaniała, że Paweł
opisuje idealnego Chrześcijanina poświęcając mu cały rozdział (1 KOR 13).
Powinniśmy jasno podkreślić,
że miłość jest raczej 'owocem'
niż 'darem'. W 1 Koryntian
14:1 jest ona oddzielona od
darów duchowych. Dosyć
niebiblijne jest twierdzenie:
"Szukam miłości, najwspanialszego ze wszystkich darów.” Wielu ludzi mówi w ten
sposób, lecz w 1 Koryntian
12:8-11 miłość nie została
wymieniona wśród dziewięciu
darów Ducha. Zamiast oczekiwać, że charakter taki jak
ten opisany w 1 Koryntian 13
pojawi się nagle w naszym
sercu jako doskonały dar
Boży, powinniśmy raczej zrozumieć, iż jest on rezultatem
Bożego władania w naszym
wnętrzu.
Charakter
taki
Strona 1
"OWOCE I DARY DUCHA ŚWIĘTEGO"
Kategoria A2
będzie mógł się doskonalić
jedynie
dzięki
życiu
w
osobistej spo-łeczności z
Panem.
Ważną rzeczą jest by zauważyć dwa znaczące fakty odnoszące się do relacji między
'darami', a 'owocami':
a) W 1 Koryntian 12:8-11 wymienionych jest dziewięć
darów, a w Galacjan 5:22
dziewięć rodzajów owoców.
b) Obszerny rozdział mówiący o miłości (1 KOR 13)
umieszczony został między
dwoma ważnymi rozdziałami
opisującymi
dary
ducho-we tworząc główną
część zawartego w nich
tematu.
Pierwszy z wymienionych wyżej punktów uczy nas, że zarówno dary jak i owoce powin-
ny utrzymywać się nawzajem
w równowadze. Z drugiej jednak strony dowiadujemy się,
iż są one ściśle ze sobą
związane. Apostoł pisząc:
"Starajcie się tedy usilnie o
większe dary łaski; a ja wam
wskażę drogę jeszcze doskonalszą." (1 KOR 12:31), nie mówi
przez to, abyśmy nie przywiązywali wagi do darów
duchowych. On zachęca nas
do utrzymywania równowagi
oraz podejmuje się korekty
tych duchowych wartości. Najwspanialszą rzeczą ze wszystkich jest upodabnianie się
do Chrystusa; i poważnym
błędem jest, jeżeli myślimy,
że 'dary' mogłyby zająć
miejsce 'owoców'.
Dary Duchowe pozbawione
Miłości są Bezwartościowe
tach 1 Koryntian 13. Opisuje
tu dary duchowe w ich najwyższej formie - a następnie
niszczy cały ich obraz jednym
uderzeniem! Pod jego rózgą
chłosty znajdują się takie dary
jak mówienie językami, dar
proroctwa, dar wiedzy czy też
dar wiary. Wszystko to
dotyczy tych ludzi, którzy
korzystają lub chcą korzystać
z duchowych darów, lecz nie
mają miłości. Jest to bardzo
poruszający fragment. Bez
wątpienia niezmiernie ważny
dla tych którzy utożsamiają
się z przeżyciem towarzyszącym dniu Zielonych Świąt.
Donald Gee
Przetłumaczone z niemieckiego “Geistesfrucht und
Geistesgaben”
Paweł bardzo wyraźnie wyjaśnia to w pierwszych werse-
******************************
CHRISTIAN ASSEMBLIES INTERNATIONAL, P.O. BOX 888, COFFS HARBOUR NSW 2450,
AUSTRALIA
sa2016pl
Strona 2
Table filled in by: Tomek Jan
DOCUMENT INFORMATION
File name:
SA2016PL.DOC
Created with template:
SHEET-GB.DOT
First release:
03/00
Last update on:
26/02/00
Last update by:
Tomek Jan
Pictures/Objects:
-
(info about program)
FONT INFORMATION
Font name:
File name(s)
File date(s)
Arial
arial.ttf
05.09.96
Times New Roman
times.ttf
05.09.96
PRINT INFORMATION
Operating System:
Windows 3.11
MS-WORD version
2.0c
Printer Driver/Version:
HPIIIP/1.11.93
P.O. BOXES
Approved for P.O. BOX:
Comments:
C.A.E. Warsaw, Poland

Podobne dokumenty