Strona 1 z 2

Komentarze

Transkrypt

Strona 1 z 2
Lista substancji chemicznych
niezgodnych z polityką Skanska w zakresie ochrony środowiska i zabronionych do stosowania.
Dokonywanie zakupów produktów zawierających poniższe substancje przez Skanska i wykonawców
działających dla Skanska jest zabronione.
aktualizacja maj 2007
Lp.
1.
Nazwa substancji
Akryloamid i akrylonitryl
(w postaci niezwiązanej)
2.
Azbest
3.
4.
Benzen
(w postaci niezwiązanej)
Benzyna lakiernicza lub inna mieszanina
lotnych węglowodorów alifatycznych i
aromatycznych lub ich
chlorowcopochodnych
w płynach iniekcyjnych do osuszania
murów budynków
5.
Bromowane opóźniacze spalania
pentaBDE ( eter pentabromodifenylu) i
oktaBDE (eter oktabromodifenylu)
6.
Chlorofenole łącznie z
pentachlorofenolem
w materiałach budowlanych
stosowanych wewnątrz budynków
7.
8.
Chromiany ( Cr )
Chrom (VI) w postaci uwodnionej
w cemencie i preparatach
zawierających cement
+6
9.
Freony (CFC)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Freony (HCFC) –
w nowych instalacjach i wypełanianie
istniejących systemów
Węglowodory chlorowcopochodne jako
rozpuszczalniki, z wyłączeniem
czterochlorku węgla
Czterochlorek węgla
Farbasol (mieszanina lotnych
węglowodorów aromatycznych z
domieszką alifatycznych)
w materiałach budowlanych
stosowanych wewnątrz budynków
Glikol etylenowy
w materiałach budowlanych
stosowanych wewnątrz budynków
Halony
Kadm jako składnik pigmentów
w formie dodatku do materiałów
budowlanych
Lindan jako składnik środków
impregnacyjnych i wyrobów lakierniczych
w materiałach budowlanych
stosowanych wewnątrz budynków
Dopuszczalna zawartośc
w materiałach budowlanych
( % masy materiału )
Osłony kabli elektrycznych, kleje, farby,
0
Przewody wentylacyjne, płyty, materiały
izolacyjne, wypełniacze i materiały
wzmacniające. Może występować w starych
konstrukcjach i wyrobach.
Barwnik do farb , składnik tworzyw sztucznych,
paliw, benzyn, rozpuszczalników.
0
Czynnik odtłuszczający, rozpuszczalnik.
Plastik, pianki poliuretanowe, tekstylia,
kształtki, złączki elektryczne, materiały
izolacyjne, bezpieczniki, el. sprzętu
komputerowego, kable
Środek grzybobójczy, owadobójczy, głównie
używany do impregnacji drewna.
Barwnik do farb
cement i preparaty zawierające cement
Czynnik chłodniczy oraz gaz pędny używany
w materiałach izolacyjnych, piankach
uszczelniających i aerozolach
Czynnik chłodniczy
Rozpuszczalniki
Czynnik odtłuszczający, rozpuszczalnik oraz do
produkcji freonów.
< 0,1
0
< 0,1
0
0
< 0,0002
0
0
<5
0
0
Rozpuszczalnik w przemyśle farb
i lakierów
Rozpuszczalnik w przemyśle tworzyw
sztucznych oraz farb i lakierów
0
Czynnik chłodzący i środek gaśniczy
Składnik farb, środek do utrwalania np. powłok
blachy stalowej, izolacji przewodów
elektrycznych
Jako składnik produktów do konserwacji i
impregnacji drewna i wyrobów lakierniczych
0
0
Jako składnik np: farb, klejów, mieszanin
uszczelniających, środków czyszczących i
rozpuszczalników
<2
Metanol
Ołów i jego związki
( np. pigment )
Jako składnik np: farb
18.
19.
Przykłady zastosowania
0
0
Strona 1 z 2
20.
21.
22.
23.
Ołów
jako czynnik antykorozyjny
w obiektach przemysłu rolnospożywczego oraz w obiektach
budowlanych innych niż przemysłowe
PCB
Produkty pochodzące z przeróbki
węgla (smoła, lepiki)/ kreozot
w materiałach budowlanych
stosowanych wewnątrz budynków
Węglowodory aromatyczne, alifatyczne
oraz ich pochodne (jedno - i
dwupierścieniowe, jak ksylen, toluen,
etylobenzen, etyloleksen), z wyjątkiem
benzenu
w materiałach budowlanych
stosowanych wewnątrz budynków
0
Preparaty antykorozyjne
środek zmiękczający w szczeliwach,
kondensatorach i olejach transformatorowych.
Czasami używany jako środek trudnopalny i
pestycyd w przemyśle włókienniczym.
0
0
Smoła, lepiki/ kreozot np. do impregnacji
drewna
<20
Środek do wyrobu lakierów, farb i klejów.
24.
0
Związki rtęci
w środkach do zabezpieczania drewna
25.
Związki arsenu
w środkach do zabezpieczania drewna
26.
Związki cyny (organiczne)
w farbach
Czynnik aktywny w środkach do konserwacji
drewna
Czynnik aktywny w środkach do konserwacji
drewna
0
0
Czynnik biobójczy w postaci niezwiązanej
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty