Nd I Kanclerz 90 1557,6 1^ Prace malarskie w obiektach

Komentarze

Transkrypt

Nd I Kanclerz 90 1557,6 1^ Prace malarskie w obiektach
Nd
Załącznik nr 2/2 do uchwały nr R/0004/21/11 Senatu AP
Plan zakupów nakładów i zadań remontowych do pl.rz-f na 2011 rok
wg źródeł finansowania
Lp
I
Dysponent, nazwa zadania
Kanclerz
1
2
Prace malarskie w obiektach AP
Interwencyjny zakup mebli do pomieszczeń Uczelni
Bieżąca konserwacja obiektów, drobne zakupy / usługi remontowe i
3^ inwestycyjne*
Modernizacja drogi wewnętrznej - III etap, współfinansowanie z fpmds. Udział
4 dydaktyki
5 Zakup samochodu osobowego
6 Aktualizacja projektu na Centrum Sportowo-Rekreacyjne
7 Adapracja budynku hurtowni dla Zakładu Plastyki
Udział własny w projekcie współfinansowanym z RPO: Przebudowa i
6 doposażenie laboratorium ECZK w APS
7 Ogrodzenie wzdłuż ul Arciszewskiego
8 Remonty i adaptacje w budynku Wydz. M-P (sala nr 8 dla Rady WMP)
8a*** Wyposażenie sal dydaktycznych i laboratoriów na Wydziale Mat.-Przyr.
9 Zakup trzech centrali telefonicznych
finansowanie z przychodów dydaktyki 2011
1^
2^
II
10^^
11^^
12^^
źr.finans., brutto w tys. zł
ewidencja k.
na koncie z przych.2011 fundusz zasadn
90
1557,6
3
4
5
249-351
249-351
30
10
249-351
50
100
080-4
080080-1
080-8
100
122
35
25
080-5
080-10
080,(249080-
776
204
40
110
45,6
Prorektor ds. rozwoju i finansów, prorektor ds. Nauki
naprawy sieci, awaryjne zakupy komp., dzierżawa serwera i łączy, etc.
142,0
249-353
249-350
249-354
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dyadktyki
Rozbudowa i doposażenie sieci internetowej, w tym LAN
Akademickie Centrum Czystej Energii (kamera termowizyjna), dr Robert
13** Jaworski
249-452
14** Centrum Wychowania i Profilaktyki, mgr Paweł Kozłowski
249-406
finansowanie: z przychodów 2011 i z funduszu zasadniczego
III z up. Rektora, Kierownik Katedry Nauk o Zdrowiu
Zakupy do laboratoriów KNoZ i do praktyk w szpitalu finansowane z dotacji celowej (na
15 świadczenia zdrowotne) i z PO KL (studia pomostowe umowa z MZ i poz. 11 zał. 2.1) POKL
52
192,0
47,4
75
0
10
10
1700,0
suma
50
^ - ze środków dydaktycznych planowanych na zabezpieczenie bieżącej działaności AP, usługi i zakupy zamawiane u Kanclerza
^^ - ze środków dydaktycznych na zabezpieczenie bieżącej działaności AP, usługi i zakupy zamawiane u Prorektora ds. rozwoju i finansów
* - w pierwszym kwartale wykonano: naprawa dachu na budynku prz ul.Partyzantów (instalacja odgromowa i rury spustwowe), alarmy w BKiS i
w biurze ds. niejwanych; remont pomieszczeń dla Zakładu Plastyki w budynku przy ul. Westerplatte 64a; serwerownia w budynku przy ul.
Westerplatte 64; modernizacja audio-wideo w audytorium przy ul. Westerplatte 64 na łączną kwotę 94 tys. zł.
** - usługi i zakupy zamawiane u prorektora ds. nauki
*** - na wniosek JM Rektora
Słupsk20.04.2011r.

Podobne dokumenty