ARCHIPLEX

Transkrypt

ARCHIPLEX
ARCHIPLEX
Pracownia Projektowa
PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nazwa inwestycji:
REMIZA STRAŻACKA
Adres:
Brzózki dz. nr 318/2
72-022 Nowe Warpno
Inwestor:
GMINA NOWE WARPNO
Pl. ZWYCIĘSTWA 1
72-022 Nowe Warpno
ARCHIPLEX Pracownia Projektowa
Autor:
Marlena Chmielewska
Ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/27, 70-354 Szczecin
70-354 Szczecin
Wrzesień 2011
Data:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane: Oświadczamy, że projekt budowlany został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
tom/branża
TECZKA
inst. elektryczne
podpis
projektant:
mgr inż. Władysław Kirczuk
upr. nr 102/Sz/99
sprawdzający:
mgr inż. Wojciech Suchar
upr. nr ZAP/0228/POOE/09
opracował:
mgr inż. Łukasz Stawirej
1. Spis treści
1. Spis treści .........................................................................................................................2
2. Dane wyjściowe do projektowania ....................................................................................3
2.1. Przedmiot opracowania............................................................................................3
2.2. Zakres opracowania .................................................................................................3
2.3. Podstawa opracowania ............................................................................................3
2.4. Stan istniejący..........................................................................................................3
2.5. Stan projektowany ...................................................................................................3
3. Opis techniczny ................................................................................................................4
3.1. Punkt przyłączenia ...................................................................................................4
3.2. Pomiar energii..........................................................................................................4
3.3. Bilans mocy .............................................................................................................4
3.4. Rozdzielnice elektryczne..........................................................................................4
3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.................................................................................4
3.6. Instalacja oświetlenia ...............................................................................................4
3.7. Rozdział przewodu PEN na PE i N, instalacja uziemiająca ......................................5
3.8. Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych ...................................................5
3.9. Instalacja odgromowa ..............................................................................................5
3.10. OCHRONA ..............................................................................................................5
3.11. Uwagi końcowe ........................................................................................................6
4. Obliczenia techniczne .......................................................................................................7
4.1. Dobór zabezpieczeń, przekrojów kabli, obliczanie spadków napięć .........................7
4.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej........................................7
5. Rysunki ............................................................................................................................8
Rys. E1. Zagospodarowanie terenu .................................................................................9
Rys. E2. Schemat ideowy zasilania ................................................................................10
Rys. E3. Plan uziemienia oraz instalacji gniazd wtyczkowych.........................................11
Rys. E4. Plan instalacji oświetleniowej ...........................................................................12
6. Załączniki .......................................................................................................................13
6.1. Zał. 1 – Uprawnienia projektowe projektanta..........................................................14
6.2. Zał. 2 – Zaświadczenie o członkostwie projektanta w ZOIIB ..................................15
6.3. Zał. 3 – Uprawnienia projektowe sprawdzającego..................................................16
6.4. Zał. 4 – Zaświadczenie o członkostwie sprawdzającego w ZOIIB ..........................17
6.5. Zał. 5 – Umowa oświadczenie usługi kompleksowej ..............................................18
2
2. Dane wyjściowe do projektowania
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem
opracowania
jest
projekt
budowlany
wewnętrznych
instalacji
elektrycznych dla remizy strażackiej zlokalizowanej w Brzózkach dz. nr 318/2.
2.2. Zakres opracowania
Zakres obejmuje :
−
Opracowanie nowej rozdzielnicy głównej RG
−
instalacja oświetlenia
−
instalacja gniazd wtyczkowych
−
instalacja uziemienia
2.3. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
−
Umowa nr KB-4/DG/1/1610/2010 o świadczenie usługi kompleksowej pomiędzy
gminą Nowe Warpno a Enea S.A.
−
Obowiązujące normy i przepisy prawne
−
Aktualny wtórnik w skali 1:500.
2.4. Stan istniejący
Budynek istniejący po nieczynnej przepompowni. Zasilany na podstawie umowy z
Enea S.A. Na działce znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej, która
zasilania jest energią elektryczną z istniejącego budynku na zasadzie podlicznika.
Zamówiona moc obiektu P=30kW.
2.5. Stan projektowany
Wszelkie
istniejące
instalacje
elektryczne
obsługujące
dawne
urządzenia
przepompowni należy zdemontować. Zasilanie/przyłącze do budynku jest w stanie
dobrym i pozostaje bez zmian. Zaprojektowano nową instalację gniazd wtyczkowych
oraz oświetleniową, a dla telefonii komórkowej wyodrębniono jeden obwód 3f
zabezpieczony wkładką topikową DO2 3x50A gG.
3
3. Opis techniczny
3.1. Punkt przyłączenia
Zgodnie z umową przyłączeniową punktem rozgraniczenia własności są mostki na
słupie nr 1/142/82 linii nr 142 na odejściu zasilania stacji transformatorowej – bez
zmian
3.2. Pomiar energii
Pomiar energii półpośredni – bez zmian
Lokalizacja: bez zmian (pomieszczenie Sali dydaktycznej)
3.3. Bilans mocy
Szczegółowy bilans mocy pokazano na schemacie ideowym zasilania rys. E2
Moc zainstalowana: 63,1kW
Współczynnik jednoczesności: Kj =~0,42
Moc zapotrzebowana: 26,7kW
Moc zmówiona z Enea Operator Sp. z o.o. P = 30,0kW
3.4. Rozdzielnice elektryczne
Zaprojektowano następujące rozdzielnice elektryczne w budynku:
Wymiana rozdzielnicy głównej budynku RG.
Lokalizacja: bez zmian (sala dydaktyczna)
3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalację
gniazd
wtyczkowych
wykonać
jako
wtynkową.
Obwody
gniazd
zabezpieczono zbiorczo wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu P300 ∆IN=30mA,
oraz
wyłącznikami
instalacyjnymi
typu
S300.
Instalację
zasilania
gniazd
wtyczkowych 230V należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2. Przewody należy
układać pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych stosować osprzęt o stopniu
ochrony IP 20, w pomieszczeniach mokrych oraz kotłowni i garażu osprzęt szczelny
o stopniu ochrony co najmniej IP44.
3.6. Instalacja oświetlenia
Przewody układać podtynkowo lub w kanałach instalacyjnych na wysokości >2,3m
lub 0,3m od podłogi (możliwie z instalacją gniazd wtyczkowych). Łączniki oświetlenia
instalować na wysokości 1,2m od poziomu podłogi. Instalację oświetlenia wykonać
przewodem YDYp 3x1,5mm2. Stopień ochrony łączników IP20, w pomieszczeniach
mokrych oraz kotłowni i garażu osprzęt szczelny o stopniu ochrony co najmniej IP44.
4
Instalację wypustów oświetlenia zaprojektowano w oparciu o normę N-SEP E-002.
Instalację dzwonka zasilić z obwodu oświetleniowego.
3.7. Rozdział przewodu PEN na PE i N, instalacja uziemiająca
Rozdział przewodu PEN na PE i N należy wykonać w rozdzielnicy głównej RG. Punkt
rozdziału uziemić przez złącze kontrolne do uziomu otokowego oraz pionowego
uziomu szpilkowego typu Galmar, rezystancja uziomu nie może być większa niż
10Ω.Należy wykonać uziom otokowy bednarką ocynkowana FeZn 30x4, ułożyć w
odległości 1m od budynku.
Jako główną szynę wyrównawczą przewidziano zainstalowanie ekwipotencjalnej
szyny przy rozdzielnicy głównej RG. Do szyny przyłączyć:
−
szynę PE rozdzielnicy głównej RG,
−
części przewodzące konstrukcji oraz instalacji wprowadzanych do budynku
3.8. Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych
Wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe), łączących wszystkie
części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi LgYżo 4mm2 i
szyną ochronną PE w tablicy RG. Dotyczy to takich części przewodzących jak:
metalowe wanny, baseny natryskowe, wszelkiego rodzaju metalowe rury, grzejniki
wodne, podgrzewacze wody, konstrukcje i zbrojenia budowlane.
Dodatkowo w pomieszczeniu kotłowni na ścianie zainstalować szynę z płaskownika
FeZn30x4 przyłączyć do uziomu otokowego. Do szyny w kotłowni wykonać
połączenia wyrównawcze szafki gazowej oraz wchodzących do budynku rur
gazowych.
3.9. Instalacja odgromowa
Istniejącą instalację odgromową należy wymienić, wykonać drutem stalowym
ocynkowanym Ø8. Przewody odprowadzające doprowadzić do złącza kontrolnego na
w ścianie budynku. Złącze kontrolne należy przyłączyć do uziomu otokowego.
3.10. OCHRONA
Ochrona przeciwporażeniowa (według PN-IEC 60364)
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zapewniona poprzez:
−
izolowanie części czynnych
−
zastosowanie urządzeń o stopniu ochrony IP powyżej 2X
Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania poprzez:
−
użycie bezpieczników, wyłączników nadmiarowoprądowych
5
−
Ochrona
dodatkowa
realizowana
poprzez
zastosowanie
wyłączników
różnicowoprądowych o prądzie zadziałania ∆IN = 30mA.
Ochrona przed przeciążeniami i zwarciami:
−
Realizowana za pomocą bezpieczników i wyłączników instalacyjnych.
POMIESZCZENIA WYPOSAŻONE W WANNĘ LUB BASEN NATRYSKOWY
Pomieszczenie łazienki wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy wyróżnia się
cztery następujące strefy:
−
Strefa 0 - wnętrze wanny lub basenu natryskowego
−
Strefa 1 jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w wzdłuż
zewnętrznej krawędzi obrzeża basenu natryskowego lub w odległości 0,6m od
prysznica
w
przypadku
braku
basenu
natryskowego
oraz
poziomą
przebiegającą na wysokości 2,25m od poziomu podłogi.
−
Strefa 2 jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości
0,6m na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1 oraz poziomą
przebiegającą na wysokości 2,25 od poziomu podłogi.
−
Strefa 3 jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości
2,40m na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 2 oraz poziomą
przebiegającą na wysokości 2,25 od poziomu podłogi.
W strefie 0 można stosować tylko urządzenia zasilane napięciem o wartości nie
przekraczającej 12V, przy czym źródło tego napięcia powinno być usytuowane
poza strefą 2. W strefach 1, 2, 3, nie wolno instalować urządzeń rozdzielczych,
sprzętu łączeniowego oraz puszek i rozgałęźników.
3.11. Uwagi końcowe
Całość robót instalacyjnych i montażowych wykonać zgodnie z PN-IEC, PBUE oraz
warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych cz. V – Instalacje
elektryczne. W szczególności należy mieć na względzie uwagi zawarte opinii ZUDP.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary sprawdzające zgodnie z PN-IEC
60364-6-61, wykonać próby montażowe.
6
4. Obliczenia techniczne
4.1. Dobór zabezpieczeń, przekrojów kabli, obliczanie spadków napięć
WLZ – YKY5x35mm2
moc zainstalowana:
Po = 30kW
prąd obciążenia przy maksymalnej pobieranej mocy (podczas pracy):
Ib = 46,5 A
znamionowy prąd zabezpieczenia obwodu:
In = 80 A
obciążalność długotrwała kabla YKY5x35 ułożonego w ziemi:
Idd = 103 A
warunek obciążalności długotrwałej:
Ib < In < Idd ⇒ 46,5 A < 80 A < 103 A
warunek przeciążenia:
1,6 ⋅ In < 1,45 ⋅ Idd ⇒ 128 < 149 A Kabel dobrany prawidłowo
Obliczenie spadku napięcia
∆U% = ∑
100 ⋅ Pi ⋅ l
100% ⋅ 30kW ⋅ 1m
=
= 0,01%
2
MS
γ ⋅S ⋅U
2
2 2
56
⋅ 35mm ⋅ 400 V
m
4.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania
Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania w systemie TN-S wykonać
metodą pomiarową sprawdzając warunek:
Z S * Ia ≤ UO
Gdzie:
Zs – impedancja pętli zwarcia
Ia – prąd wyłączający po czasie 0,2s dla urządzeń ruchomych oraz 5s dla urządzeń
połączonych na stałe
Dla obwodu oświetlenia:
Zabezpieczenie S301 B10A t<5s Ia = 50A, k=5 (Ia=k*10A)
ZS ≤
UO
Ia
ZS ≤
230 V
50 A
ZS ≤ 4,6Ω
7
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu oświetlenia będzie spełniony
przy impedancji ZS ≤ 4,6Ω
Dla obwodu gniazd wtyczkowych:
Zabezpieczenie S301 B20A t<5s Ia = 100A k=5 (Ia=k*20A)
ZS ≤
UO
Ia
ZS ≤
230 V
100 A
ZS ≤ 2,3Ω
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych będzie
spełniony przy impedancji ZS ≤ 2,3Ω
Obwody gniazd wtykowych oprócz wyłączników nadmiarowoprądowych dodatkowo
zabezpieczono wyłącznikiem różnicowoprądowymi typ P314 B25 ∆IN = 30mA
Dla zabezpieczenia różnicowo-prądowego
Zabezpieczenie P314 B25 ∆IN = 30mA t<0,2s Ia = 0,03A
Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń wg normy PN-IEC60364-4-41.
Przy zastosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych musi być spełniony warunek:
R a * Ia ≤ 25 V
gdzie:
Ra – suma rezystancji uziomu ochronnego części przewodzących dostępnych
Ia = 30mA – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego
25V – napięcie bezpieczne
Ra ≤
25 V
⇒ 833Ω
0,03 A
Maksymalna wartość rezystancji wg normy N SEP E-001 R<30Ω.
Ochrona poprzez zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym będzie skuteczna
5. Rysunki
8
6. Załączniki
13

Podobne dokumenty