AGH dla BIZNESU 2016-03 - Centrum Transferu Technologii AGH

Komentarze

Transkrypt

AGH dla BIZNESU 2016-03 - Centrum Transferu Technologii AGH
AGH
nr 3/2016
dla BIZNESU
Badania • Patent y • Technologie • Projekt y
www.ctt.agh.edu.pl
Kwartalnik wydawany przez Centrum Transferu Technologii we współpracy z Centrum Obsługi Projektów
Centrum Transferu Technologii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Adama Mickiewicza 30, Budynek H-A2, III p.
30-059 Kraków
Tel.: 48 12 617 32 85
e-mail: [email protected]
www.ctt.agh.edu.pl
AGH
w w w.c tt.agh.edu.pl
dla BIZNESU
Bad ania • Pate nt y • Te c hnol og ie • Pro j e kt y
Szanowni Państwo,
Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „AGH dla BIZNESU”, w którym
zamieszczono zestawienie realizowanych w naszej uczelni projektów badawczych oraz wykazy
wynalazków i patentów autorstwa naszych naukowców.
Publikując tak obszerną bazę informacji pragniemy Państwa zainteresować naszym potencjałem
naukowym i zachęcić do współpracy. Mamy świadomość, iż wprowadzenie innowacji na rynek
wymaga zindywidualizowanego podejścia i w każdym z przedsięwzięć realizowanych przez
przedsiębiorców ścieżka komercjalizacji będzie wyglądała inaczej.
W tym miejscu chciałbym Państwa zapewnić, iż nieustannie ewoluujący uczelniany ekosystem
transferu i komercjalizacji technologii jest gotowy na wymagające warunki implementacji
rynkowej badań realizowanych w naszej uczelni. Efektywne wykorzystanie ogromnego
potencjału naukowców, nowoczesnych laboratoriów i infrastruktury badawczej jest misją
podmiotów tworzących ten system.
Reprezentując spółkę celową AGH powołaną w celu komercjalizacji pośredniej rezultatów prac
badawczo-rozwojowych chciałbym szczególnie zwrócić Państwa uwagę na przedsiębiorczość
akademicką. Tworzenie start-upów technologicznych, tzw. akademickich firm spin-off,
wspólnie z twórcami, partnerami przemysłowymi, inwestorami branżowymi i inwestorami
finansowymi jest bardzo interesującą ścieżką komercjalizacji badań.
Niech ta publikacja będzie dla Państwa nie tylko źródłem cennej wiedzy, ale również inspiracją
do rozwijania nowych form współpracy nauka-biznes.
Zapraszam do współpracy.
dr inż. Dominik Kowal
Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii AGH
ds. przedsiębiorczości akademickiej
Prezes Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
SPIS TREŚCI
2
1
SŁOWO WSTĘPNE
3
Centrum Transferu Technologii AGH
4
PROPOZYCJE REDAKCJI
4
Wywiad z dr. hab. inż. Andrzejem Strugałą, prof. AGH
8
Wywiad z dr. inż. Andrzejem Głowaczem
11
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Wojciechem Góreckim i mgr. inż. Jarosławem Kotyzą
18
Wydarzenia
20
A już we wrześniu...
21
DODATEK STAŁY
22
Projekty badawcze
112
Patenty
138
Zgłoszenia i wynalazki
163
KARTY ROZWIAZAŃ INNOWACYJNYCH
188
KONTAKTY
192
KONTAKT Z CTT AGH – WYDAWCĄ KWARTALNIKA
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
CENTRUM TRANSFERU
TECHNOLOGII AGH
CTT AGH jest jednostką pozawydziałową AGH działającą od marca 2007 roku. Naszym głównym celem jest
stymulowanie i ułatwianie transferu innowacyjnych
technologii oraz oferty badawczej AGH do środowiska
przedsiębiorców.
• obsługą rozliczeń przychodów z zawieranych transakcji i umów,
W ten sposób przyczyniamy się do podnoszenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.
CTT AGH tworzą trzy działy.
•udzielaniem informacji i doradztwem odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego transferu
technologii.
Dział Ochrony Własności Intelektualnej zajmujący się:
Dział Współpracy z Gospodarką zajmujący się:
• opracowywaniem, wdrożeniem i nadzorem nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur ochrony,
•promocją oferty badawczej i technologicznej AGH dla
przedsiębiorców i inwestorów,
•realizowaniem krajowych i zagranicznych procedur
patentowania, czyli obsługą formalno-prawną i merytoryczną działalności wynalazczej Uczelni, w tym:
- przygotowywaniem wniosków patentowych,
- przygotowywaniem dokumentacji zgłoszeniowej,
- prowadzeniem spraw przed UP RP,
- obsługą działalności ochronnej i patentowej,
• organizacją seminariów, szkoleń i konferencji,
•udzielaniem informacji i doradztwem w zakresie
ochrony własności intelektualnej,
•szkoleniem w zakresie prawa autorskiego i prawa
własności przemysłowej.
Dział Transferu Technologii zajmujący się:
•obsługą organizacyjną i formalno-prawną sprzedaży
i innych form udostępniania praw własności intelektualnej,
•obsługą organizacyjną, merytoryczną i formalno-prawną zawieranych umów wdrożeniowych, licen-
cyjnych i udostępniania know-how,
• udzielaniem informacji i doradztwem odnośnie możliwości i procedur transferu technologii,
•organizacją i promocją audytu technologicznego
przedsiębiorstw,
• przygotowywaniem umów o współpracy oraz organizacją uroczystości związanych z ich podpisywaniem,
•obsługą organizacyjną uczestnictwa AGH w klastrach, centrach zaawansowanych technologii, platformach technologicznych itp.,
•udzielaniem informacji i doradztwem dla instytucji
i osób zainteresowanych współpracą z AGH
• prowadzeniem obsługi umów zawieranych przez AGH
z przedsiębiorstwami (krajowymi i zagranicznymi),
jednostkami administracji państwowej i samorządowej, uczelniami wyższymi oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi (rejestracja działalności B + R),
•weryfikacją dokumentów i doradztwem w zakresie
trybu postępowania przy rejestracji umów o wykonanie prac badawczo-rozwojowych.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
3
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
BADANIA
WYWIADY
Wywiad z dr. hab. inż. Andrzejem Strugałą, prof. AGH, kierownikiem Projektu badawczego
pt. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw
i energii elektrycznej”
AGH dB: W listopadzie 2015 roku zakończył się, trwający ponad 5 lat, projekt realizowany przez Konsorcjum
Naukowo–Przemysłowe „Zgazowanie węgla”, którego
celem było opracowanie własnej technologii zgazowanie węgla. Proszę nam powiedzieć, jak przebiegała realizacja projektu.
Prof. Strugała: W maju 2010 roku Konsorcjum Naukowo–Przemysłowe „Zgazowanie węgla”, którego liderem
była Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie, rozpoczęło realizację Zadania Badawczego nr 3 pt. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. Projekt ten,
zakończony w listopadzie 2015 roku realizowany był
wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
Politechniką Śląską w Gliwicach, a także partnerami
przemysłowymi, tj. Katowickim Holdingiem Węglowym
SA, Grupą AZOTY SA, TAURON Polska Energia SA,
TAURON Wydobycie SA, TAURON Wytwarzanie SA
oraz KGHM Polska Miedź SA. Realizacja projektu, choć
czasem napotykała na różnego rodzaju trudności, przebiegała zgodnie z harmonogramem, a wszystkie przewidziane zadania zostały zrealizowane.
AGH dB: Czy zostały osiągnięte cele, jakie sobie Państwo założyli?
Prof. Strugała: Zgodnie z zapisami umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które finansowało realizację tego projektu, jako cele projektu wyznaczono:
• opracowanie i weryfikację w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w instalacji
naziemnej,
• opracowanie i weryfikację w skali pilotowej technologii podziemnego zgazowania węgla,
• opracowanie i sprawdzenie w skali pilotowej pro4
www.ctt.agh.edu.pl
cesów oczyszczania i konwersji gazu w powiązaniu
z systemem usuwania CO2,
• opracowanie strategii rozwoju technologii zgazowania węgla w Polsce.
Cele te zostały osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:
• opracowanie i weryfikację w skali pilotowej (z wynikiem pozytywnym) technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem
fluidalnym przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika
zgazowującego,
• opracowanie i weryfikację w skali pilotowej procesów oczyszczania gazu ze zgazowania węgla obejmujących także wydzielania CO2 z produkowanego
gazu,
• opracowanie dokumentacji procesowej instalacji
demonstracyjnej ciśnieniowego zgazowania węgla
w reaktorze CFB z wykorzystaniem CO2 jako czynnika zgazowującego,
• opracowanie i weryfikację w skali pilotowej (z wynikiem pozytywnym) technologii podziemnego zgazowania węgla kamiennego metodą szybową,
• opracowanie dokumentacji procesowej instalacji demonstracyjnej podziemnego zgazowania węgla kamiennego metodą szybową,
• kompleksową ocenę efektywności ekologicznej,
technicznej i ekonomicznej rozwijanych oraz komercyjnych technologii zgazowania węgla oraz
wyznaczenie kierunków i harmonogramu działań
w zakresie rozwoju technologii zgazowania węgla
w Polsce.
Dokonano także kompleksowej identyfikacji krajowej
bazy surowcowej, tj. zasobów węgla kamiennego i brunatnego, dla potrzeb zarówno technologii naziemnego,
jak i podziemnego zgazowania węgla.
Opracowano również strategię rozwoju zgazowania węgla w Polsce, wykorzystując w tym celu wyniki oceny
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
efektywności technologii komercyjnych, jak też rozwijanych w ramach projektu.
AGH dB: Jaka jest komercyjna wartość technologii naziemnego i podziemnego zgazowania węgla?
Prof. Strugała: Jak już wspomniałem, w ramach projektu opracowano strategię rozwoju zgazowania węgla
w Polsce. W przypadku technologii naziemnego zgazowania węgla jako najbardziej perspektywiczne rozwiązania aplikacyjne wskazano układ poligeneracyjny
produkcji metanolu i energii, substytucję gazu ziemnego
w procesie produkcji nawozów sztucznych oraz w dalszej
kolejności kogeneracyjny układ IGCC. Wskazano też
dwa główne kierunki działań inwestycyjnych mających
na celu wdrożenie tej technologii w Polsce, tj. do 2020
roku – implementację jednej z dostępnych technologii
komercyjnych, natomiast do 2030 roku – implementację
opracowanej w ramach projektu technologii (wdrożenie
komercyjne tej technologii wymaga bowiem realizacji
etapu pośredniego, tj. budowy i eksploatacji instalacji
demonstracyjnej, która zajmie około10 lat).
W przypadku podziemnego zgazowania węgla strategia
rozwoju tej technologii w Polsce zakłada jej ukierunkowanie w pierwszej kolejności na wykorzystanie tzw.
zasobów resztkowych kopalń, które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie zostały wyeksploatowane tradycyjnymi metodami górniczymi. W dalszej
kolejności technologia ta może być zastosowana w kopalniach przewidzianych do likwidacji dla eksploatacji
pokładów węgla na głębokościach powyżej 1 km (zasoby
nie nadające się do wydobycia tradycyjnymi metodami).
Uwzględniając konieczność realizacji etapu pośredniego tj. budowę i eksploatację instalacji demonstracyjnej
PZW, pierwsze wdrożenie tej technologii może nastąpić
najwcześniej za 10, 15 lat. Ponadto należy podkreślić, iż
w przypadku PZW z uwagi na specyfikę tego procesu,
na dzień dzisiejszy brak jest rozwiązań technologicznych
Płomień spalanego gazu z pilotowego reaktora zgazowania węgla
w IChPW Zabrze
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
5
WYWIADY
Pilotowe instalacje zgazowania węgla w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym w IChPW Zabrze
A – instalacja bezciśnieniowa, B – instalacja ciśnieniowa
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
WYWIADY
Fragment infrastruktury naziemnej pilotowej instalacji GIG Katowice do podziemnego zgazowania węgla w KWK Wieczorek
gotowych do komercyjnego wdrożenia w Polsce.
AGH dB: W połowie 2012 roku uruchomiona została instalacja pilotowa naziemnego zgazowania węgla
w IChPW Zabrze, a w lecie 2014 roku nastąpiło uruchomienie pilotowej instalacji podziemnego zgazowania
węgla kamiennego w KWK Wieczorek. Czy instalacje
będą wykorzystywane do dalszych badań lub działań
komercyjnych?
Prof. Strugała: Należy wyjaśnić, że celem przeprowadzonych badań zgazowania węgla w skali pilotowej było
zgromadzenie danych niezbędnych dla przygotowania
projektów instalacji w skali demonstracyjnej. Dopiero
wyniki uzyskane w tej skali zgazowania węgla mogą dostarczyć wiarygodnych danych techniczno–ekonomicznych potrzebnych do podjęcia decyzji inwestycyjnych
przez potencjalnych inwestorów.
W ramach zrealizowanego projektu w zakresie technologii naziemnego zgazowania węgla opracowano projekt procesowy oraz wykonano wstępne studium wykonalności instalacji demonstracyjnej zgazowania węgla
brunatnego w ciśnieniowym reaktorze CFB z użyciem
CO2 jako składnika mieszaniny zgazowującej. Instalacja
obejmuje wszystkie węzły technologiczne niezbędne do
przygotowania wytwarzanego syngazu dla potrzeb produkcji metanolu, a także energetycznego wykorzystania
powstającego w tym procesie karbonizatu. Instalacja
może przerabiać 62,5 ton węgla surowego na godzinę,
co pozwoli uzyskać około 60 ton na godzinę surowego
gazu. Taka ilość gazu, po jego oczyszczeniu i konwersji,
umożliwia produkcję około 16 ton na godzinę metanolu.
Dodatkowo w procesie produkowana jest energia elek6
www.ctt.agh.edu.pl
tryczna (około 20 MW).
W zakresie technologii podziemnego zgazowania węgla kamiennego metodą szybową opracowano projekt
procesowy oraz wstępne studium wykonalności instalacji demonstracyjnej zlokalizowanej w pokładzie 334/2
w kopalni Mysłowice Staszic - Rejon Boże Dary. Produkowany gaz, może być spalany w obsługującej pobliskie
osiedle mieszkaniowe kotłowni gazowej zasilanej gazem ziemnym oraz gazem ze zgazowania podziemnego (układ o łącznej mocy cieplnej 20,5 MWTh, w tym
12 MWTh w gazie z PZW).
Wyniki wstępnej oceny wykonanej w ramach studium
wykonalności dla obu instalacji demonstracyjnych wykazały akceptowalny poziom opłacalności tych przedsięwzięć.
Z uwagi na wysoki poziom nakładów inwestycyjnych
związanych z budową instalacji demonstracyjnych ten
etap rozwoju technologii zgazowania węgla wymaga
finansowania przez partnera komercyjnego przy ewentualnym wykorzystaniu mechanizmów wsparcia finansowego kompensujących relatywnie wysoki poziom
ryzyka inwestycyjnego wynikający z innowacyjnego charakteru tych przedsięwzięć. Autorzy nowoopracowanych
technologii zgazowania, tj. Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu podejmują działania mające na celu pozyskanie takiego finansowania.
AGH dB: Czy wyniki badań mogą wpłynąć na polską
gospodarkę?
Prof. Strugała: Wyniki przeprowadzonych w ramach
projektu analiz wskazują, że implementacja technologii
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
ścieżki metanolowej rozwoju zgazowania węgla (olefiny,
DME, paliwa ciekłe), krajowa chemia będzie bardziej odporna na spadek rentowności produkcji nawozów azotowych spodziewany w związku z przystąpieniem Rosji do
WTO i likwidacją barier w dostępie do tych nawozów.
AGH dB: Czy konsorcjanci zamierzają kontynuować
badania?
Prof. Strugała: Wszyscy partnerzy Konsorcjum realizującego projekt zgazowania węgla zadeklarowali wolę
kontynuacji współpracy związanej z implementacją
wyników tego projektu. Dlatego też już w październiku
ubiegłego roku zostało zawarte porozumienie o współpracy między Grupą AZOTY SA i Akademią Górniczo-Hutniczą. W związku z planami budowy w tej Grupie
pierwszego, referencyjnego kompleksu zgazowania węgla dla zastosowań w chemii, obie strony ustaliły ramowy
program badań i rozwoju wspierający proces inwestycyjny i doskonalenie technologii zgazowania węgla.
AGH dB: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Agnieszka Wójcik
Dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH
Dr hab. inż. Andrzej Strugała prof. AGH jest absolwentem Wydziału Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1974 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, obecnie na stanowisku
profesora Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Zajmuje się tematyką dotyczącą technologii paliw, ze
szczególnym uwzględnieniem zgazowania i odgazowania paliw, a także instalacjami gazowymi i zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowników urządzeń gazowych w pomieszczeniach mieszkalnych.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
7
WYWIADY
zgazowania węgla w Polsce jest zgodna z priorytetami
Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej, a także budowy konkurencyjnego rynku energii. Proponowane rozwiązania w zakresie zgazowania węgla należą bowiem do grupy akceptowanych przez UE tzw. Czystych
Technologii Węglowych, a ich implementacja w branży
chemicznej osłabi siłę oddziaływania zewnętrznego dostawcy gazu ziemnego. Działania w tym zakresie leżą
również w interesie gospodarki krajowej, gdyż wpływają
korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne i bilans handlowy kraju, a także jego rozwój gospodarczy (wzrost
produktu krajowego). Dla branży górniczej wdrożenie
technologii zgazowania węgla oznacza poszerzenie rynków zbytu, zatrzymanie spadku poziomu wydobycia
węgla, uniknięcie kosztów likwidacji kopalń oraz stabilizację nastrojów społecznych w całej branży. Stwarza
też potencjalne możliwości inwestowania w produkty
o wyższej wartości dodanej. Branży chemicznej wdrożenie technologii zgazowania węgla daje możliwość dywersyfikacji bazy surowcowej, a tym samym ograniczenia
siły oddziaływania zagranicznych dostawców naturalnych węglowodorów. Stwarza też szansę dywersyfikacji
portfela produktów bowiem w przypadku wyboru tzw.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
PATENTY
Wywiad z dr. inż. Andrzejem Głowaczem na temat zabezpieczania transmisji danych
WYWIADY
AGH dB: Co skłoniło Pana do zajęcia się tematem bezpieczeństwa transmisji danych?
Dr Głowacz: We współczesnym świecie korzystanie
z sieci bezprzewodowych jest powszechne. Użytkownicy sieci korzystają z usług bankowych i komunikatorów
i często nie zdają sobie sprawy lub bagatelizują fakt, że
niezabezpieczone dane mogą trafić w niepowołane ręce.
Szczególną ochroną powinna być objęta komunikacja
służb publicznych, wojska i policji, gdzie bezpieczeństwo
danych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego. Hakerzy usiłują uzyskać dostęp do danych prywatnych czy poufnych w różny sposób, dlatego na rynku pojawiło się wiele różnych zabezpieczeń, które mają
za zadanie ochronę tych danych. Jak pokazuje praktyka
okazały się one niewystarczające. Dlatego też zdecydowaliśmy się poszukać nowych rozwiązań i wynikiem naszych prac jest patent: „Sposób zabezpieczania transmisji
danych przed podsłuchem oraz układ zabezpieczający
transmisję przed podsłuchem” (PL-219888).
Drugą istotną przesłanką do zajęcia się tą tematyką był
fakt, że rozwiązania i urządzenia związane z zabezpieczaniem danych cieszą się wielkim zainteresowaniem
biznesu i są duże szanse na ich komercjalizację. Wartość
rynku zajmującego się tzw. cyberbezpieczeństwem jest
ogromna. Szacuje się, że do 2019 r. na tworzenie nowych
rozwiązań w tym zakresie zostanie przeznaczona kwota
155 mld dolarów. Oczywiście mowa tu o całym świecie.
Polska jest, jak do tej pory, niedużym graczem, ale trzeba zaznaczyć, że absolutnie nie pozostajemy w tyle jeżeli
chodzi o nowoczesne rozwiązania z zakresu technologii
komputerowych i telekomunikacyjnych. Powiem więcej,
często są one nowocześniejsze niż te stworzone i stosowane przez wysoko rozwinięte kraje.
AGH dB: Na czym polega innowacyjność patentu?
Dr Głowacz: Opracowane przez nas rozwiązanie jest innowacyjne i unikalne. Układ zabezpieczający transmisję
8
www.ctt.agh.edu.pl
przed podsłuchem składa się z części nadawczej i odbiorczej urządzenia.
Zadaniem opracowanego układu zabezpieczającego
w nadajniku jest modyfikacja przesyłanego sygnału informacyjnego z użyciem sekretnego klucza. W tym przypadku, a więc na poziomie warstwy fizycznej, nie jest to
zwykły klucz bitowy, ale specjalna sekwencja zakłócająca
o zadanej charakterystyce i mocy, odpowiednio wytworzona w generatorze. Całe rozwiązanie jest dostosowane
do pracy z szerokim spektrum takich zabezpieczeń, stosownie do potrzeb indywidualnego odbiorcy.
Ponieważ klucz sygnałowy może zostać odtworzony
tylko w dedykowanym odbiorniku, strona podsłuchująca transmisję jest w stanie odebrać jedynie sygnał
zakłócony, który ma zdegradowaną jakość. Co więcej,
w przypadku zastosowania transmisji czasu rzeczywistego możliwe jest regulowanie poziomu tej degradacji, od
częściowych zakłóceń aż do całkowitego zerwania transmisji po stronie podsłuchującego. Potencjalny haker nie
jest w stanie zidentyfikować ani przyczyny błędów ani
istnienia zabezpieczenia, gdyż efekt jest identyczny, jak
przy naturalnych zanikach sygnału.
Zaznaczyć przy tym należy, że nawet powzięcie wiedzy o użyciu zabezpieczenia nie osłabia bezpieczeństwa
transmisji.
AGH dB: Jakie są zalety stworzonego przez Panów rozwiązania?
Dr Głowacz: Stworzone przez nas rozwiązanie nie
wpływa w żaden sposób na istniejące protokoły oraz
standardy transmisji sygnału, a dzięki temu może być
z powodzeniem stosowane w urządzeniach będących
w powszechnym użytkowaniu. Rozwiązanie jest oparte
o komunikację chaotyczną. Działa w warstwie fizycznej,
dzięki czemu wprowadza dodatkowy poziom bezpieczeństwa. Może być stosowane jako alternatywa lub rozszerzenie istniejących systemów. Jest w stanie współpracować z istniejącym wyposażeniem. Cechuje się tym, że
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
jest bardzo trudne do złamania. Nie istnieją urządzenia,
które mogłyby wspomóc obejście takich zabezpieczeń.
Możliwa jest regulacja poziomu zabezpieczenia, tj. stosowanie różnych opcji i wariantów. Jest to o tyle istotne, że
potrzeby odbiorców są różne. Nasze rozwiązanie może
być modyfikowane w zależności od oczekiwań i zasobów
finansowych klientów.
Kolejną zaletą jest to, że sygnał jest zabezpieczony w taki
sposób, że na pierwszy rzut oka nie można odróżnić zabezpieczenia od typowych błędów transmisyjnych. Tylko specjalista jest w stanie stwierdzić, że takie zabezpieczenie istnieje.
AGH dB: Gdzie rozwiązanie może znaleźć zastosowanie?
Dr Głowacz: Wydaje mi się, że nasze rozwiązania mogą
szczególnie zainteresować służby policyjne, graniczne
i wojskowe. W ich przypadku konieczność chronienia
informacji poufnych ma kluczowe znaczenia dla bezpieczeństwa publicznego. Rozwiązania będą również
bardzo przydatne w sektorze biznesowym, w którym
ochrona informacji gospodarczych ma ogromne znaczenie. Oczywiście nie ma przeszkód, aby z zabezpieczeń
korzystali również użytkownicy indywidualni.
AGH dB: Czy rozwiązanie jest już dostępne na rynku?
Dr Głowacz: Klienci zainteresowani naszym produktem
mogą skontaktować się ze mną w AGH, w celu uzgodnienia warunków zakupu. Zapewniamy dostosowanie demonstratora do potrzeb klienta. Jeżeli natomiast
chodzi o dalsze działanie, to mamy nadzieję nawiązać
współpracę z firmą, która zajmie się sprzedażą i wdrażaniem naszych rozwiązań.
AGH dB: Kto wchodził w skład zespołu, który opracował opatentowane rozwiązanie?
Dr Głowacz: W skład zespołu wchodził: dr inż. Jacek
Wszołek, dr inż. Marek Sikora i ja – jako koordynator.
Wsparcia przy dalszych działaniach udzielił nam dr hab.
inż. Wiesław Ludwin, prof. AGH.
AGH dB: Czy w katedrze zostały opracowane jeszcze jakieś rozwiązania związane z bezpieczeństwem danych?
Dr Głowacz: Tak. Ostatnio wiele się mówi o naruszaniu
prywatności, szczególnie w sieciach społecznościowych.
Co chwilę wyciekają do sieci prywatne zdjęcia i filmy.
Dlatego uznaliśmy, że warto przyglądnąć się temu za-
gadnieniu. Efektem naszych prac jest stworzenie innowacyjnej metody zabezpieczania obrazów cyfrowych
(P-395303 Sposób i układ do zabezpieczania dostępu
do wrażliwych treści obrazów cyfrowych). W obrazach
znajdują się informacje, których użytkownicy nie chcą
ujawniać, gdyż umożliwiają ich identyfikację, np. wizerunek twarzy, tablice rejestracyjne, itp. Opracowane
przez nas zabezpieczenia pozwalają chronić również takie informacje. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć, a więc
wymazać fragmenty obrazu, które zostaną wskazane
przez klienta. W ten sposób osoba nieupoważniona widzi fragmenty obrazu, a upoważniona całość. Taki rodzaj
zabezpieczeń mogłyby stosować telewizje. Dużo debatuje się o tym w jaki sposób kodować płatne programy
telewizyjne. Obecnie są kodowane tak skutecznie, że na
ekranie nie widać nic i widzowie nie czują się zachęceni
do wykupienia abonamentu. Dzięki naszemu pomysłowi
dostawcy mediów mogliby zwiększyć oglądalność swoich programów. Wynalazek może być również bardzo
użyteczny w systemach monitoringu wizyjnego. Osoba
nadzorująca nie musi widzieć wszystkich szczegółów
obrazu. Dane wrażliwe mogą być przecież ujawnione dopiero gdy sytuacja tego wymaga, a więc np. w przypadku
zaistnienia przestępstwa. Rozwiązanie zostało opatentowane w Stanach Zjednoczonych i uzyskało nagrody na
międzynarodowych targach, m.in. EUROPOLTECH.
Ponadto jakiś czas temu opracowaliśmy urządzenie dla
sektora mediów służące do przetwarzania informacji,
które pojawiają się w kanałach informacyjnych. Tego
typu informacje mogą być bardzo istotne dla bezpieczeństwa publicznego, a często nie ma do nich stałego
dostępu. My stworzyliśmy narzędzia, które są w stanie
analizować przekazywane wiadomości. Rozwiązanie zostało skomercjalizowane i sprzedane firmie, która zajmuje się jego sprzedażą na rynku polskim i zagranicznym.
AGH dB: Jakie ma Pan plany naukowe?
Dr Głowacz: Obecnie wraz z zespołem opracowaliśmy
i wdrożyliśmy innowacyjny system wspomagania wczesnej detekcji pacjentów dla obszaru całego województwa
małopolskiego, gdzie zabezpieczamy ponad 3 mln osób.
Rozwiązanie będzie również użyte podczas najbliższych Światowych Dni Młodzieży 2016, które odbędą
się w Krakowie pod koniec lipca br. Ponadto szukamy
nowych obszarów zastosowań dla wszystkich naszych
rozwiązań. Jesteśmy otwarci na współpracę, zarówno
z biznesem, jak i ośrodkami naukowymi.
AGH dB: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Agnieszka Wójcik
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
9
WYWIADY
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
Dr inż. Andrzej Głowacz
WYWIADY
Dr inż. Andrzej Głowacz uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki,
Automatyki i Elektroniki (obecnie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) AGH w 2007
roku. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Telekomunikacji AGH. Posiada
doświadczenie w koordynacji dużych projektów badawczych, m.in. INSIGMA (jako Zastępca Koordynatora Konsorcjum), INTOM, TAPAS, SYNAT oraz licznych prac wdrożeniowych. Realizował projekty
badawcze Unii Europejskiej, m.in. INDECT, GAMA, OASIS Archive, CARMEN, DAIDALOS, DAIDALOS 2, EuroNGI i EuroFGI, oraz wiele grantów krajowych. Prowadzone prace otrzymały wiele nagród i tytułów takich jak: Innowacja Roku (Forum Biznesu), EURO Symbol Innowacji (Monitor Rynkowy), Srebrna Gwiazda
Policji (EUROPOLTECH), Rektorskie Nagrody Naukowe (AGH).
Jego główne obszary zainteresowań zawodowych obejmują bezpieczeństwo i jakość usług w sieciach teleinformatycznych,
inteligentne systemy informacyjne, systemy multimedialne, rozpoznawanie wzorców, nowoczesne protokoły transportowe
oraz techniki programowania złożonych systemów. Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych, raportów technicznych
i patentów. Pełni także rolę recenzenta międzynarodowych czasopism, konferencji oraz projektów badawczych.
10
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
BADANIA
AGH dB: Jak doszło do powstania Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini?
Prof. Górecki: „Centrum” tworzą Akademia Górniczo
Hutnicza odpowiedzialna za stronę naukową oraz Gmina
Krzeszowice organizująca przestrzeń dla funkcjonowania
podmiotów gospodarczych. „Centrum” posiada w Miękini
tereny o powierzchni ponad 20 ha. Są to tereny dawnego
kamieniołomu porfiru wraz z zabudową po zakładzie przeróbczym. Na terenach tych w najbliższej przyszłości rozbudowywane będzie „Centrum Zrównoważonego Rozwoju
i Poszanowania Energii” WGGiOŚ AGH w Miękini. Zacznę
jednak od początku.
W wyniku inicjatywy i starań prof. dr. hab. inż. Andrzeja
Maneckiego – Dziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego budynek w Miękini, który w latach 1946-1950
pełnił rolę budynku administracyjnego kopalni porfiru
został przekazany przez ówczesnego właściciela (Kopalnia Czatkowice) w 1989 roku Wydziałowi Geologiczno-Poszukiwawczemu AGH. Duży udział w podjęciu decyzji
o przekazaniu tego budynku Wydziałowi miał pan Jan Godyń, sztygar Wydziału Energetycznego i Dyrektor Kopalni
Czatkowice mgr inż. Czesław Kotowski.
Po dokonaniu generalnego remontu, budynek służył przez
wiele lat jako baza szkoleniowa dla polskich i zagranicznych
studentów odbywających ćwiczenia terenowe lub praktyki.
W roku 2011 z inicjatywy Kierownika Katedry Surowców
Energetycznych prof. dr. hab. inż. Wojciecha Góreckiego,
zespół KSE w składzie: mgr inż. Jarosław Kotyza, dr inż.
Anna Sowiżdżał, mgr inż. Wojciech Luboń i mgr inż. Grzegorz Pełka, przy akceptacji Dziekana WGGiOŚ, prof. dr. hab.
inż. Jacka Matyszkiewicza złożył wniosek o dofinansowanie
budowy „Centrum” Miękinia ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku budynek w Mię-
kini został całkowicie przebudowany w technologii
energooszczędnej stając się nowoczesnym centrum
dydaktyczno-edukacyjnym i badawczym w zakresie
odnawialnych źródeł energii i problematyki naftowej.
Działania związane z budową nowego centrum WGGiOŚ nie byłyby możliwe bez zaangażowania i pomocy
władz Uczelni: JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia, JM Rektora
prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki, Kanclerza Uczelni
mgr. inż. Henryka Zioło i wielu pracowników administracji. Radą i pomocą służył nam Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol oraz Dziekan WGGiOŚ
prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński.
W latach 2011-2013 w ramach projektu p.n. „Budowa
Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych
Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini – Gmina Krzeszowice” budynek został poddany gruntownej
termomodernizacji i rozbudowany oraz podniesiony
o jedną kondygnację. W efekcie użytkowa powierzchnia budynku wzrosła do 931,5 m2 (przed modernizacją
wynosiła 636 m2). Przebudowa budynku przy użyciu
komponentów budownictwa pasywnego pozwoliła na
dziesięciokrotne zmniejszenie zużycia energii na cele
grzewcze. Dotychczas stosowany gaz do ogrzewania budynku został zamieniony na źródła ekologiczne. Jako
źródła ciepła wykorzystywane są wyłącznie urządzenia
bazujące na odnawialnych źródłach energii (pompy ciepła i kolektory słoneczne). W budynku zainstalowano
także system opomiarowania produkcji i zużycia energii, który oprócz monitorowania pozwala na zarządzania
energią cieplną w budynku. System ten służy także celom
dydaktycznym. Kontrolę merytoryczną i organizacyjną
przez okres budowy pełnił mgr inż. Jarosław Kotyza.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
11
WYWIADY
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Wojciechem Góreckim i mgr. inż. Jarosławem Kotyzą,
kierownikiem Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ
AGH w Miękini na temat zastosowania odnawialnych źródeł energii w domach
energooszczędnych
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
Budynek przed modernizacją
Budynek Centrum Edukacyjno-Badawczego w Miękini (stan po
modernizacji, według projektu architektów Tomasza Pyszczka
i Marcina Stelmacha)
WYWIADY
AGH dB: Na czym polega budownictwo pasywne?
Mgr inż. Kotyza: Najogólniej mówiąc jest to sposób projektowania i budowania budynków mieszkalnych w taki
sposób, aby maksymalnie zmniejszyć straty cieplne
i maksymalnie wykorzystać naturalne tzw. zyski bytowe,
optymalizując tym samym i obniżając koszty eksploatacji budynku. Nasz zespół nie zajmuje się samą budową
i projektowaniem budynków – to pozostawiamy współpracującym z nami architektom. My zajmujemy się badaniem i optymalizacją źródeł energii zarówno cieplnej,
jak elektrycznej.
AGH dB: Czy budownictwo pasywne staje się koniecznością w dzisiejszym świecie?
Mgr inż. Kotyza: Ze względu na kurczące się zasoby surowców energetycznych oraz problemy środowiskowe
koniecznością staje się poszukiwanie nowych zasobów
energii, w tym z odnawialnych źródeł. Jednak najtańszą
energią jest ta, której nie zużyjemy, czyli ważną kwestią
jest szukanie rozwiązań energooszczędnych, a do takich
zaliczamy budownictwo pasywne. Zatem odpowiedź
brzmi: tak, budownictwo pasywne to dziś konieczność!
AGH dB: Jak wygląda Państwa współpraca z przemysłem w zakresie budownictwa energooszczędnego?
Mgr inż. Kotyza: Nasza działalność ma dwojaki charakter. Z jednej strony współpracujemy z architektami
i firmami, które projektują i budują budynki pasywne.
Chciałbym wymienić tutaj dwie firmy: Architekturę Pasywna Pyszczek i Stelmach sp. J. oraz Instytut Doradztwa
sp. z o.o.
Z drugiej strony wspólnie z wymienionymi powyżej
firmami świadczymy usługi dla firm, które są mikro,
małym lub średnim przedsiębiorstwem z terenu woje12
www.ctt.agh.edu.pl
wództwa małopolskiego, posiadają ciekawe, nowatorskie
pomysły na poprawę warunków efektywności energetycznej swojej firmy produkcyjnej lub usługowej oraz interesują się tematyką Odnawialnych Źródeł Energii.
AGH Miękinia świadczy również, w ramach projektu
„SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy” szereg
usług doradczych i warsztatowo–informacyjnych dla
przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w terenu województwa małopolskiego, w zakresie wsparcia przedsiębiorców w procesie optymalizacji efektywności energetycznej ich przedsiębiorstw
poprzez np.: zmiany w procesach technologiczno-produkcyjnych, dostosowanie obiektów do nowoczesnych
standardów energetycznych przy wykorzystaniu OZE
i zastosowania nowych technologii OZE jak: systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła.
AGH dB: Jaką rolę pełni Centrum Miękinia AGH
w Państwa badaniach?
Prof. Górecki: W „Centrum” prowadzone są zajęcia
dydaktyczne i praktyczne dla studentów kierunków
studiów związanych z odnawialnymi źródłami energii
w ramach kierunku Ekologiczne Źródła Energii oraz
Inżynieria Środowiska. Organizowane są konferencje
i warsztaty specjalistyczne dla przedsiębiorców z zakresu
odnawialnych źródeł energii oraz demonstracje OZE dla
szkół i zainteresowanych osób. „Centrum” posiada:
• salę laboratoryjną z 30 stanowiskami komputerowymi,
• salę wykładową na 50 osób,
• zaplecze noclegowe dla 30 osób,
• powierzchnię budynku: 931,5 m2.
W ramach projektu wykonano m. in. instalacje dydaktyczne:
• instalację grzewczą z pompami ciepła i kolektorami
słonecznymi,
• dwa stanowiska dydaktyczne z pompami ciepła
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
Sala laboratoryjna – kotłownia
energii. Ponadto, budynek wykorzystuje odnawialne
źródła energii w swoim systemie grzewczym, co pozwala
studentom na bezpośrednie obserwacje produkcji ciepła
na działającej instalacji.
Ponadto „Centrum” w Miękini dysponuje mobilną ekspozycją urządzeń i technologii OZE – BUS OZE. Ekspozycja ta jest wykorzystywana do promowania technologii
i urządzeń OZE podczas konferencji, targów, promocji
Wydziału, a także podczas spotkań informacyjnych organizowanych przez samorządy. W najbliższym czasie
mobilna ekspozycja zostanie doposażona o elementy dydaktyczne w zakresie ograniczania niskiej emisji w postaci dwóch kotłów na węgiel oraz układu analizującego
skład spalin i jakość powietrza w okolicy. BUS OZE zostanie doposażony z projektu pt. Mobilne Laboratorium
„POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja
Niskiej Emisji) realizowanego we współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, finansowanego
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5
„Międzydziedzinowa edukacja ekologiczna”. BUS OZE
został przekazany do „Centrum Miękinia” dzięki życzliwości firmy Viessmann.
AGH dB: Kto wchodzi w skład zespół, który zajmuje się
tą tematyką?
Prof. Górecki: Zespół Centrum Zrównoważonego
Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ w Miękini tworzą: prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki – Przewodniczący Rady Programowej „Centrum Miękinia”,
mgr inż. Jarosław Kotyza – Kierownik „Centrum Miękinia”, dr inż. Anna Sowiżdżał, mgr inż. Wojciech Luboń, mgr inż. Grzegorz Pełka, mgr inż. Elżbieta Hałaj, mgr inż. Magda Kaczmarczyk, lic. Dominika Woś,
mgr inż. Paweł Jastrzębski oraz mgr Łucja Kucmin-Węglarczyk
Stanowisko dydaktyczne – pompa ciepła z dolnym
i górny źródłem ciepła
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
13
WYWIADY
(przenośny model pompy ciepła, typu woda-woda,
zestaw dydaktyczny z pompą ciepła typu powietrze-woda),
• małą turbinę wiatrowa wraz z wiatrową stacją pomiarową,
• stanowisko montażu kolektorów słonecznych,
• system archiwizacji danych z instalacji grzewczych,
• system zarządzania budynkiem BMS,
• stanowisko układów hybrydowych słoneczno-wiatrowych,
• stanowisko dydaktyczne z ogniwami paliwowymi.
W latach 2013-2015 wykonano następujące stanowiska:
• badawczą instalacja fotowoltaiczną zbudowaną
z różnych modułów i technologii fotowoltaicznych –
zbudowana dzięki współpracy z WIEiT AGH i Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
SA,
• stanowisko testów polowych nowych typów modułów fotowoltaicznych – zbudowana dzięki współpracy z WIEiT AGH i firmą WPMTECH Witold Mikrut,
• stanowisko badawcze pomp ciepła do ciepłej wody
użytkowej – zbudowane we współpracy z firmą Galmet Sp. z o.o. Sp. K.,
• stanowisko badawcze otworowych wymienników
ciepła,
• urządzenie do przeprowadzania testów reakcji termicznej górotworu – wykonane we współpracy
z firmą Geosystem s.c.,
• stanowisko dydaktyczne do badania biopaliw stałych,
• stanowisko dydaktyczne do testowania biogazodochodowości,
• stanowisko dydaktyczne – kotłownia na pellety
– wykonana we współpracy z firmą Kołton s.c.
W budynku dostępne są urządzenia i stanowiska dydaktyczne i badawcze wykorzystujące odnawialne źródła
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
WYWIADY
Stanowisko dydaktyczne – instalacja
hybrydowa fotowoltaiczno – wiatrowa
Stanowisko dydaktyczne
– kolektor słoneczny
AGH dB: Jakie mają Państwo plany?
Prof. Górecki: Prowadzona działalność na rzecz rozwoju ośrodka w Miękini została dostrzeżona przez władze
Województwa Małopolskiego, dzięki czemu rozwój Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii
WGGiOŚ AGH w Miękini został wpisany w dokumenty
strategiczne województwa w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego Województwa Małopolskiego przewidującego finansowanie projektów ze środków unijnych.
Projekt rozbudowy ośrodka w Miękini wpisuje się w cel
rozwojowy wskazany w art. 5 Kontraktu Terytorialnego
Województwa Małopolskiego: „poprawa jakości badań
oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki”.
„Centrum” realizuje działania naukowo-dydaktyczne
w obszarze odnawialnych źródeł energii przy pełnej
współpracy i kooperacji z przedsiębiorcami. Efektem
wspólnych działań będzie powstanie swoistego, ekskluzywnego parku technologicznego, będącego równocześnie strefą przemysłową wysokich technologii
w OZE, funkcjonującą na zasadach pełnej kooperacji
nauki z przemysłem. Stąd też na terenie objętym „Centrum” zostaną wydzielone i udostępnione przez Gminę
Krzeszowice obszary na których AGH utworzy obiekty
naukowo-badawcze działające w ramach „Centrum Miękinia”. Stworzone zostaną:
• Pracownia projektowania i optymalizacji układów
energetycznych,
• Pracowania energetyki rozproszonej i promocji od14
www.ctt.agh.edu.pl
nawialnych źródeł energii,
• Geologiczne trasy geoturystyczne,
• Laboratorium geotermalne,
• Laboratorium fotowoltaiki ,
• Laboratorium wytwarzania biopaliw,
• Pracownia hydroenergetyki,
• Laboratorium kogeneracji oraz alternatywnych sposobów utylizacji i konwersji ciepła niskotemperaturowego,
• Laboratorium energetyki wiatrowej oraz monitorowania rzeczywistych zagrożeń w związku z funkcjonowaniem farm wiatrowych,
• Laboratorium badań zanieczyszczeń atmosfery oraz
wpływu tych zanieczyszczeń na zmiany geochemii
środowiska, gleb i zdrowie człowieka,
• Laboratorium geofizyczne badania stanu i monitoringu środowiska,
• Laboratorium geotechniczne i monitoringu środowiska,
• Laboratorium transportu linowego oraz wykorzystania chłodu odpadowego pomp ciepła we współpracy
z Katedrą Transportu Linowego Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki,
a także pomieszczenia dydaktyczne i biurowe.
Ponadto ośrodek w Miękini ma docelowo zostać wyposażony w salę i pomieszczenia konferencyjne, które będą
merytoryczną i funkcjonalną częścią parku technologicznego i strefy aktywności gospodarczej – Centrum
Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii
„Miękinia”. W ramach „Centrum” działać będą bowiem
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
również firmy prywatne, lokujące na jego terenie swoje
obiekty produkcyjne lub badawcze. Zakłada się, że oba
sektory: naukowy i produkcyjny będą działać na rzecz
tworzenia i, co najważniejsze, wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i produktowych w zakresie
OZE, a także na rzecz edukacji prośrodowiskowej, promocji i dobrych praktyk w zakresie energetyki odnawialnej w formie:
• dziecięcego parku technologicznego,
• Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,
• inkubacji młodych firm w ramach system Aniołów
Biznesu,
• pokazów i prezentacji nowych rozwiązań energetycznych, z uwypukleniem korzyści ekologicznych
i finansowych dla użytkowników,
• konferencji i spotkań oraz szerokiej współpracy międzynarodowej.
Dobre praktyki w zakresie OZE będą również częścią za-
dania inwestycyjnego. Zakłada się bowiem, że cały teren
Centrum będzie wyspą energetyczną, a obiekty budowane przez AGH będą budynkami pasywnymi, lub też
wyposażonymi w instalacje OZE, natomiast ciągi komunikacyjne będą wyposażone w inteligentne systemy sterowania ruchem i oświetlenia ulicznego, również planuje
się wyposażenie „Centrum” w rurociąg tzw. wody szarej, czyli deszczówki odbieranej z ulic, placów i dachów
i po oczyszczeniu dostarczanej do obiektów naukowych
i przemysłowych w celu wykorzystania jej jako wodę sanitarną lub przemysłową.
Istotnym jest, iż projekt odchodzi od przyjętego kanonu badań laboratoryjnych, realizowanych w ośrodkach
akademickich, a wychodzi do przemysłu, tworząc z nim
układ symbiotyczny, generujący nową jakość technologiczną i produktową. Ma to niezwykle ważne znaczenie
w Małopolsce, gdzie stan jakości powietrza jest zły.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że realizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Gminę
Krzeszowice, przy współudziale partnerów biznesowych, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, generując nowe rozwiązania
w zakresie odnawialnych źródeł energii i promując ich
wdrażanie, sprzyjać będzie rozwojowi energetyki odnawialnej w Małopolsce, i w konsekwencji działać na rzecz
poprawy stanu jej środowiska naturalnego. Środkami
do realizacji powyższych celów i zadań będzie budowa
kompletnej infrastruktury „Centrum”, w tym: układu
drogowego i zaopatrzenia w media, obiektów naukowo-dydaktycznych, laboratoriów i urządzeń badawczych.
AGH dB: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: AgnieszkaWójcik
Mobilna ekspozycja urządzeń i technologii odnawialnych źródeł
energii – BUS OZE
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
15
WYWIADY
Stanowisko badawcze – instalacja fotowoltaiczna
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
WYWIADY
Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki
Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od
1969 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym AGH, obecnie sprawuje funkcję kierownika Katedry Surowców Energetycznych w Akademii Górniczo-Hutniczej. W poprzednich latach był z-cą Dyrektora Instytutu Surowców Energetycznych ds. Nauki, oraz Kierownikiem Zakładu Geotermii, Pełnomocnikiem Rektora ds. Racjonalnego Wykorzystania Złóż.
Wykładał w Wyższym Instytucie Naftowym w Tobruku i Wyższym Instytucie Górniczym w Jiaozuo
w Chinach. W 1998 roku za całokształt osiągnięć zawodowych i współpracę badawczą nadany mu
został tytuł doktora honoris causa Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Technicznego w Baku, a w 2012 roku otrzymał tytuł
doktora honoris causa Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.
Specjalista w zakresie poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wykorzystywania wód geotermalnych dla celów
utylitarnych. Krąg Jego zainteresowań zawodowych związany jest również z problematyką odnawialnych źródeł energii, dywersyfikacją dostaw płynnych surowców energetycznych i ochroną środowiska naturalnego w sektorze naftowym.
Jest autorem ponad 150 publikacji, monografii, książek, opracowań i projektów poszukiwawczych. Opracował ekspertyzy
z zakresu naftowo-gazowniczego i energetycznego na zlecenie Komisji Sejmowej, agend rządowych i przedsiębiorstw. Jest
redaktorem naukowym i współautorem 6 Atlasów geotermalnych.
Autor projektów poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym oraz opracowań i ekspertyz mających na celu przekształcenie PGNiG SA, a w szczególności Górnictwa Naftowego w przedsiębiorstwo o randze międzynarodowej, a także
programu intensyfikacji i zwiększenia krajowego wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej oraz koncepcji dywersyfikacji
dostaw węglowodorów do Polski.
Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Środowiska z zakresu poszukiwania złóż węglowodorów i wykorzystywania wód geotermalnych. Koordynator budowy Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini”.
W latach 1985-1990 pełnił funkcję Sekretarza Rady Programowej Przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a w latach 1994-2001 był Przewodniczącym Zespołu Doradców w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA.
Od 2001 do 2005 r. był członkiem Rady Nadzorczej w PGNiG SA i w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.
W latach 1998-2001 był przewodniczącym zespołu Doradczego Dyrektora ZZGNiG. W latach 1995-1997 pełnił funkcję doradcy Ministra ds. surowców energetycznych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Był
przewodniczącym zespołu ekspertów MOŚZNiL. Uczestniczył w pracach zespołu Komitetu Prognozowania Rozwoju Kraju
„Polska 2000” przy Prezydium PAN. W latach 2006-2007 był doradcą Prezesa Rady Ministrów.
Był doradcą światowych firm naftowych, w tym Arco Rich Co., FX Energy, Apache Corp., DeGolyer and McNoughton i innych. Wykonał kilkadziesiąt ekspertyz dla PGNiG SA i firm zagranicznych dotyczących oceny potencjału naftowego i opłacalności eksploatacyjnej złóż.
Członek międzynarodowych organizacji: Society of Petroleum Engineers, International Geothermal Association i European Association of Petroleum Geologists oraz Rad Naukowych: Państwowego Instytutu Geologiczngei, CPPGSMiE Polskiej
Akademii Nauk i OBRG „Chemkop”.
Laureat Nagród I i II stopnia za osiągnięcia badawcze przyznawanej przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki;
Edukacji Narodowej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wielokrotnie nagradzany przez J.M. Rektora
AGH za działalność badawczą i dydaktyczną. Jest również Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Nobel dla Polaka”.
Za działalność badawczą i dydaktyczną oraz organizacyjną został wyróżniony odznaczeniami i medalami resortowymi i okolicznościowymi oraz odznaczeniami państwowymi, w tym: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim
(1992), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaczeniami honorowymi i medalami: Studenckiego Koła Naukowego, za
zasługi dla miasta Krakowa, Piły, Konina, Medalem Miasta Koła, Odznaką Zasłużony dla Polskiej Geologii (1987), Zasłużony
dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (1990), Zasłużony dla Górnictwa RP. Posiada tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia (2011).
Redaktor Naukowy Biuletynu PGNiG S.A. „Oil and Gas News from Poland”. Przewodniczy Radzie Fundacji PGNiG S.A. im.
Ignacego Łukasiewicza. Od 26 lat jest Prezesem Towarzystwa Geosynoptyków „GEOS”.
16
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
Mgr inż. Jarosław Kotyza
WYWIADY
Mgr inż. Jarosław Kotyza w 1995 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu
AGH., w 2005 r. na ww. wydziale ukończył studia doktoranckie, a w 2017 r. otworzył przewód doktorski
dla rozprawy pt. „Wykorzystanie energii geotermalnej w aspekcie zrównoważonego rozwoju”.
Pracował w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie i w Watra SA
jako specjalista ds. geotermii. Od 2007 r. pracuje w AGH jako specjalista ds. prac związanych z badaniami. Jest koordynatorem merytorycznym ds. budowy Laboratorium OZE oraz kierownikiem Centrum
Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH WGGiOŚ w Miękini. Jest współwłaścicielem
wydawnictwa GLOBenergia zajmującego się tematyką OZE i technologii energooszczędnych.
Uczestniczył w wielu projektach dotyczących energii geotermalnej i sekwestracji dwutlenku węgla. Współpracuje z jednostkami naukowymi i organizacjami zajmującymi się problematyką odnawialnych źródeł energii i innowacyjnych technologii
cieplnych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. Autor publikacji dotyczących pomp ciepła i geotermii.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
17
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
WYDARZENIA
17 czerwca 2016 r. – I Forum Akademickich Centrów Transferu Technologii i Spółek Celowych
WYDARZENIA
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum
Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej
i Krakowskie Centrum Innowachyjnych Technologii
INNOAGH sp. z o.o., a patronat nad nim objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosław Gowin oraz JM Rektor AGH, prof.
Tadeusz Słomka.
W Forum uczestniczył Podsekretarz Stanu w MNiSW,
Piotr Dardziński, Prorektor ds. Współpracy, prof. Tomasz Szmuc oraz przedstawiciele uczelnianych CTT
i spółek celowych z większości polskich uczelni.
Minister podkreślił istotną rolę akademickich centrów
transferu technologii i spółek celowych w procesie transferu powstałych na uczelni technologii do przemysłu.
Na spotkaniu dyskutowano o celach jakie powinny sobie postawić uczelniane CTT i spółki celowe oraz o sposobach polepszenia komunikacji pomiędzy centrami
transferu technologii, centrami i MNiSW, a także centrami i przedsiębiorcami.
Forum jest kolejnym krokiem na drodze zacieśniania
współpracy i integracji środowiska akademickich centrów transferu technologii oraz spółek celowych. Droga
ta została zapoczątkowana podpisaniem 11 grudnia 2015
r. listu intencyjnego w sprawie utworzenia sieci współpracy pod nazwą Porozumienie Akademickich Centrów
Transferu Technologii „PACTT” oraz 8 stycznia 2014 r.
Porozumienia Spółek Celowych „PSC”.
AgnieszkaWójcik
I Forum Akademickich Centrów Transferu Technologii i Spółek Celowych.
18
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
WYDARZENIA
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
I Forum Akademickich Centrów Transferu Technologii i Spółek Celowych.
I Forum Akademickich Centrów Transferu Technologii i Spółek Celowych.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
19
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
WYWIADY
A JUŻ WE WRZEŚNIU…
W kolejnym numerze „AGH dla BIZNESU”, który ukaże się we wrześniu 2016 roku, znajdą
Państwo między innymi:
– rozmowy z:
• prof. dr. hab. inż. Jerzym Kwaśniewskim na temat wynalazku „Urządzenie do pionizowania
osób niepełnosprawnych”,
• dr. inż. Krzysztofem Brodą na temat wynalazku „Sposób transportu i urządzenie transportujące
ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości”,
• dr inż. Anetą Frączek-Szczyptą na temat patentu pt. „Sposób otrzymywania bioaktywnych,
resorbowalnych implantów do leczenia ubytków kostnych”,
– prezentację najnowszych patentów
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
20
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
P R O J E K T Y B A DW
AW
YW
C ZI E
ADY
DODATEK STAŁY
Projekty badawcze
Patenty
Zgłoszenia i wynalazki
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
21
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
Projekty badawcze
1.1. Technologie informacyjne ...........................................................................................................23
1.1.1.Informatyka........................................................................................................................25
1.1.2.Telekomunikacja................................................................................................................31
1.1.3.Elektronika.........................................................................................................................34
1.2. Nowe materiały i technologie ......................................................................................................40
1.2.1.Nanotechnologie...............................................................................................................40
1.2.2. Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe.......................................................41
1.2.3.Metalurgia..........................................................................................................................57
1.2.4. Inżynieria biomedyczna...................................................................................................63
1.2.5.Geoinżynieria.....................................................................................................................65
1.3. Środowisko i zmiany klimatyczne ..............................................................................................65
1.3.1. Inżynieria środowiska.......................................................................................................65
1.3.2. Ochrona środowiska.........................................................................................................67
1.3.3. Gospodarka surowcami i odpadami...............................................................................70
1.3.4. Zrównoważony rozwój.....................................................................................................72
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
1.4. Energia i jej zasoby ........................................................................................................................72
1.4.1. Technologie energetyczne................................................................................................72
1.4.2. Odnawialne źródła energii...............................................................................................75
1.5.Górnictwo ......................................................................................................................................76
1.5.1. Technologie górnicze........................................................................................................76
1.5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi.......................................................................78
1.5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza.....................................................................................79
1.5.4. Geotechnika i budownictwo............................................................................................80
1.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna ........................................................................................81
1.6.1.Elektrotechnika..................................................................................................................81
1.6.2. Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn...................................................................85
1.6.3. Automatyka i robotyka.....................................................................................................90
1.6.4.Mechatronika.....................................................................................................................93
1.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze ..........................................................................................................94
1.7.1.Matematyka........................................................................................................................95
1.7.2.Fizyka..................................................................................................................................95
1.7.3.Chemia................................................................................................................................98
1.7.4.Geodezja.............................................................................................................................98
1.7.5. Geologia i geofizyka........................................................................................................101
1.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne ...................................................................107
1.8.1. Zarządzanie i marketing.................................................................................................107
1.8.2.Ekonomia.........................................................................................................................110
1.8.3. Społeczeństwo informacyjne.........................................................................................110
1.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia.................................................................................110
1.8.5. Nauki polityczne i historyczne......................................................................................111
22
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
1.1. Technologie informacyjne
•• Analizy szumowe neurobiologicznego toru pomiarowego w kontekście
minimalizacji mocy i powierzchni układów odczytowych.
•• Wspomagane cyfrowo układy analogowe dla potrzeb hybrydowych
detektorów pikselowych promieniowania X.
•• Optymalizacja czasu przetwarzania impulsu wejściowego dla potrzeb wielokanałowych
układów elektroniki odczytu półprzewodnikowych detektorówpromieniowania X.
•• Aspekty systemowe i zaawansowane systemy do testowania szybkich
układów do obrazowania promieniowania.
•• Implementacja niskomocowych bloków o minimalnej powierzchni dla potrzeb korekcji rozrzutów
parametrów analogowych w wielokanałowych układach scalonych w technologiach VLSI.
•• Rozwój szybkich systemów odczytowych dla potrzeb mikrosystemów pomiarowych.
•• Wbudowane układy testujące oraz kalibrujące dla scalonych systemów pomiarowych.
•• Projekt niskoszumnego układu elektroniki front-end dla potrzeb wielokanałowych
systemów detekcyjnych promieniowania jonizującego.
•• Projekt układów mieszanych na potrzeby wykorzystania w pikselowym wielokanałowym
układzie scalonym przeznaczonym do eksperymentów neurobiologicznych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Wykorzystanie technologii o wysokim stopniu integracji do rozwoju
inteligentnych detektorów promieniowania X.
•• Przetwarzanie i analiza obrazowych danych dla potrzeb diagnostyki i terapii w medycynie.
•• Inteligentny detektor promieniowania z komunikacją międzypikselową oraz pomiarem czasu
zachodzenia zdarzeń do implementacji w technologiach o ekstremalnej gęstości upakowania.
•• Opracowanie i weryfikacja komputerowych metod badań modelowych chrakterystyk
błędów i wrażliwości systemów pomiarowych oraz ich elementów.
•• Estymacja indywidualnej prędkości pojazdu na podstawie analizy profilu magnetycznego.
•• Przetwornik A/C w technologii submikronowej dla potrzeb wielokanałowych układów scalonych.
•• Niskomocowe układy scalone dla potrzeb rejestracji sygnałów z żywych
sieci neuronowych - wielkokanałowy system pomiarowy.
•• Wielokanałowe szybkie układy elektroniki front - end do odczytu paskowych detektorów krzemowych.
•• Niskomocowe układy scalone dla potrzeb rejestracji sygnałów z żywych sieci neuronowych optymalizacja scalonych wzmacniaczy napięciowych w technologii submikronowej dla potrzeb
matryc mikroelektrod przeznaczonych do złożonych eksperymentów neurobiologicznych.
•• Analiza właściwości metrologicznych układów do detekcji osi pojazdów
z wykorzystaniem czujników indukcyjnych pętlowych.
•• Wielokanałowe układy scalone do odczytu paskowych detektorów krzemowych
z wyznaczeniem sygnatury czasowej i pomiarem amplitudy impulsu.
•• Wielokanałowe szybkie układy elektroniki front - end do odczytu paskowych detektorów krzemowych.
Szybkie układy elektroniki odczytu do nowej generacjidetektorów promieniowania X.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
23
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Estymacja szybkości indywidualnych pojazdów samochodowych na podstawie ich profili magnetycznych.
Lokalizacja pojazdów samochodowych względem systemupomiarowego w sekwencjach video.
•• Analiza właściwości metrologicznych układów do detekcji osi pojazdów z wykorzystaniem czujników
indukcyjnych pętlowych - implementacja algorytmów przetwarzania i wizualizacji wyników symulacji.
•• Algorytmy dopasowania chmur punktów do powierzchni dla potrzeb
przetwarzania i analizy obrazów medycznych oraz systemów wizyjnych.
•• Rozwój scalonych układów o architekturze pikselowej do rejestracji promieniowania X.
•• Minimalizacja błędu wyznaczania sygnatury czasowej w układach elektroniki
do odczytu detektorów promieniowania jonizującego.
•• Rozwój bloków analogowych dla potrzeb miniaturowych układów scalonych do pomiaru biopotencjałów.
•• System akwizycji danych dla potrzeb wielokanałowych eksperymentów neurobiologicznych.
•• Analiza właściwości metrologicznych układów do detekcji osi pojazdów
z wykorzystaniem czujników indukcyjnych pętlowych.
•• Efekty niedopasowania w technologiach submikronowych i ich
wpływ na przetworniki analogowo - cyfrowe.
•• Rozwój scalonych bloków analogowych dla potrzeb wielokanałowych układów elektroniki front - end.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Wieloantenowy system bezprzewodowej transmisji danych dla miniaturowych
przenośnych urzadzeń medycznych nowej generacji.
•• Niskomocowy przetwornik analogowo - cyfrowy o bardzo małej
powierzchni do zastosowań w systemach wielokanałowych.
•• Niskomocowe, niskoszumne, szybkie układy kształtowania impulsów CMOS na potrzeby toru
elektroniki odczytu front - end półprzewodnikowych detektorów promieniowania X.
•• Wielokanałowe scalone układy do równoczesnego pomiaru czasu interakcji
i zdeponowanego ładunku dla potrzeb detektorów promieniowania o dużej
pojemności zapewniające liniową charakterystykę przetwarzania.
•• Wysoko-rozdzielcze algorytmy i systemy ważenia pojazdów samochodowych w ruchu.
•• System do bezprzewodowego monitorowania wewnętrznej aktywności mózgu
z wykorzystaniem specjalizowanych wielokanałowych układów scalonych.
•• System akwizycji danych dla potrzeb wielokanałowych eksperymentów neurobiologicznych.
•• Rozwój szybkich systemów odczytowych dla potrzeb obrazowania
z wykorzystaniem detektorów półprzewodnikowych.
•• Rozwój inteligentnych pikselowych detektorów promieniowania X.
•• Rozwój niskomocowych scalonych bloków analogowych dla potrzeb
wielokanałowych układów elektroniki front-end.
•• Przetwarzanie i analiza obrazowych danych dla potrzeb diagnostyki i terapii w medycynie.
•• Ultraniskomocowe przetworniki ADC o niewielkiej powierzchni do
zastosowań w wielokanałowych systemach pomiarowych.
•• Rozwój bloków analogowych do zastosowań w wielokanałowych układach
scalonych przeznaczonych do eksperymentów neurobiologicznych.
24
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Zorientowany na przepływy adaptacyjny ruting opaty na wielu topologiach.
•• Nowe architektury bloków korygujących efekty niedopasowań dla
potrzeb wielokanałowych układów scalonych.
1.1.1.Informatyka
•• Symulacje sterowane danymi jako narzędzie wspomagające zarządzanie
tłumem. Badanie parametrów transportowych pieszych.
•• Metody projektowania systemów z użyciem kolaboratywnej inżynierii wiedzy.
•• Modelowanie i analiza konfliktów.
•• Automatyczne definiowanie relacji sąsiedztwa w algorytmach przeszukiwania
lokalnego dla problemów optymalizacji dyskretnej.
•• Optymalizacja metod generowania etykietowanych systemów przejść dla języka Alvis.
•• Temporalność w procesach i regułach biznesowych.
•• Indeksacja punktowych danych przestrzennych w wybranych metodach teledetekcji.
•• Algorytmy do rozwiązywania problemów prostych i odwrotnych związanych z modelowaniem
wpływu wydobycia ropy i gazu na środowisko naturalne.
•• Inspiracje biologiczne i socjologiczne w rozwiązywaniu trudnych problemów optymalizacyjnych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Algorytmy równoległe przyspieszające obliczenia za pomocą izogeometrycznej metody elementów
skończonych na dwu- i tró-wymiarowych siatkachobliczeniowych z osobliwościami.
•• Algorytmy szybkich solwerów dokładnych do przeprowadzania symulacji problemów czasoprzestrzennych za pomocą izogeometrycznej metody elementówskończonych.
•• Zrównoleglenie algorytmów numeryczntch metody Discontinous PetrovGalerkin w środowisku maszyn równoległych o pamięci współdzielonej.
•• Opracowanie modeli i metod właczania wiedzy do maszyn wektorów wspierających.
•• PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable opertaion Europe's process
industries taking machinery condition and process performance into account/PRONTO.
•• Personalised Decision Support for Heart Valve Disease/EurValve.
•• Security in trusted scada and smart-grids / SCISSOR.
•• Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons / EGI-ENGAGE.
•• PRACE 4th Implementation Phase Project / PRACE-4IP.
•• Reservoir Computing with Real-time Data for future IT / RECORD IT.
•• EPOS Implementation Phase / EPOS.
•• INtegrating Distributed data Infrastructures for Global ExplOitation / INDIGO-DATA CLOUD.
•• Metody modelowania i optymalizacji niedetermistycznych dyskretnych problemów produkcji przepływowej.
•• Zarządzanie wiedzą niepewną w regułowych mobilnych systemach świadomych kontekstu.
•• Narzędzia i metody wspierające wymianę wiedzy na poziomie semantycznym.
•• Rozproszone bazy wiedzy w programowaniu logicznym.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
25
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Analiza możliwości rozbudowy interakcji systemów mobilnych z użytkownikiem
o zbieranie i przetwarzanie danych biometrycznych.
•• Wzbogacanie procesów biznesowych regułami.
•• Optymalizacja metod symulacji dynamiki pieszych z wykorzystaniem transformacji grafowych. Algorytmy
wczesnego diagnozowania zagrożeń w tłumie. Badanie parametrów transportowych pieszych.
•• Optymalizacja parametrów transportowych (przepływ, gęstość, prędkość) tłumu na etapie projektowania
budynków użyteczności publicznej poprzez modyfikację kluczowych elementów architektonicznych.
•• Rozwój metod symulacji złożonych systemów o dynamicznych parametrach w oparciu o metody grafowe.
•• Strategie adaptacyjne dla niestacjonarnych problemów obliczeniowych.
•• Wizualizacja trójwymiarowych symulacji dla problemów niestacjonarnych.
•• Automatyczna optymalizacja zużycia energii podczas przeprowadzania
symulacji równoległych na klastrach linuksowych.
•• Zastosowanie technik gamifikacji w inżynierii oprogramowania.
•• Opracowanie modelu wydajności aplikacji oraz metod klasteryzacji zadań w aplikacjach typu graf zadań.
•• Opracowanie modelu wydajności platformy typu data farming oraz predykacja wydajności
eksperymentów typu data farming przy użyciu metod uczenia maszynowego.
•• Modele i heurystyki wspierające poszukiwania osób zaginionych w górach.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Metody detekcji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym w oparciu
o analizę map 3D oraz nienadzorowane uczenie cech.
•• Rozpoznawanie obiektów w obrazach o słabej jakości z wykorzystaniem połączonych metod klasyfikacji
wzorców oraz algorytmów rekonstrukcji informacji wizyjnej działających w trybie czasu rzeczywistego.
•• Zmienno-kierunkowy równoległy solwer dla różnych architektur
maszyn równoległych do izogeometrycznych L2 projekcji.
•• Analiza numeryczna wpływu silnego pola magnetycznego na procesy konwekcyjne.
•• Modelowanie wiedzy niepewnej i niekompletnej na potrzeby mediacji
w systemach mobilnych świadomych kontekstu (KnowMe).
•• Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki
i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA.
•• PAKO platforma do głębokiej analizy tekstów w języku polskim publikowanych w portalach
społecznościowych dla aktywnego zarządzania marką oraz oceny i zwiększenia konkurencyjności.
•• Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego
i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością
symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia.
•• Procesowo-sematyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, metody i narzędzia.
•• Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów przemysłowych dużych
rozmiarów oraz systemów obsługi sieci kolejkowych.
•• Metody i algorytmy rozpoznawania i podejmowania decyzji oraz
ich wykorzystanie w systemach informatycznych.
26
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Metody, narzędzia i środowiska inżynierii oprogramowania i inżynierii wiedzy.
T- 2013: Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania i inżynierii wiedzy
w projektowaniu, modelowaniu i analizie systemów informatycznych.
•• Algorytmy i środowiska programowe dla przetwarzania rozproszonego
oraz budowy systemów zorientowanych na usługi.
•• Adaptacyjne algorytmy i technologie dla przetwarzania w systemach zwirtualizowanych
oraz budowy aplikacji zorientowanych na usługi z podwyższoną jakością realizacji.
•• Modelowanie matematyczne przepływu spalin oraz lawy podczas topienia skały w piecu szybowym.
•• Opracowanie i implementacja wysokiej wydajności zarządzania siatką obliczeniową
w równoległych symulacjach adaptacyjną metodą elementów skończonych.
•• Sieć aktywnych sensorów w oparciu o technologię Erlang.
•• Badanie sieci sensorowych z wykorzystaniem eksperymentalnej platformy testowej.
•• Zastosowanie i rozwój metod odpornego planowania granularnego.
•• Wsparcie dla aplikacji wieloskalowych na chmurach obliczeniowych.
•• Interfejs głosowy do obsługi komputera.
•• Metody automatycznej klasyfikacji wzorców projektowych
w procesach biznesowych i systemach regułowych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Metody wizualnego modelowania reguł biznesowych.
•• Metody oceny jakości procesów biznesowych zintegrowanych z regułami.
•• Inteligentne systemy semantyczne.
•• Zastosowanie i rozwój metod odpornego planowania granularnego.
•• Badanie protokołów udostępniania serwisów w sieciach sensorowych.
•• Opracowanie metod i narzędzi realizacji adaptacji w wielowarstwowych
systemach zorientowanych na usługi.
•• Budowa platformy dla dostarczania środowisk typu Cloud w modelu zfederalizowanym.
•• Analiza modeli algebraiczno - logicznych dla dyskretnych dynamicznych procesów DDP:
określanie własności i definiowanie relacji podobieństwa, wyznaczanie klas problemów.
•• Wykorzystanie metod uczenia maszynowego i regułowej reprezetacji wiedzy
w aplikacjach Ambient Intelligence dla urządzeń mobilnych.
•• Metody wizualnej reprezentacji reguł biznesowych opartych o formalizm XTT2.
•• Kolaboratywne modelowanie systemów z uwzględnieniem oceny jakości.
•• Zastosowanie metod semantycznej reprezentacji i przetwarzania wiedzy w systemach inteligentnych.
•• Zastosowanie technologii śledzenia promieni do wizualizacji trójwymiarowych modeli numerycznych.
•• Wybrane metody analizy i przetwarzania obrazów termograficznych dla potrzeb analiz środowiskowych.
•• Opracowanie zintegrowanego modułu dla systemu kontroli jakości w odlewni – QualityControlIDB.
•• Zaprojektowanie struktury regulatorów rozmytych wraz z algorytmem optymalizacji ich
parametrów w układach symulacji sterowania wybranymi piecami odlewniczymi.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
27
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Stworzenie rozbudowanego modelu skrzyżowania w mikroskali.
•• Adaptacyjne monitorowanie dynamicznych systemów zorientowanych na usługi.
•• Wieloagentowe negocjacje kontraktów dla potrzeb wykonywania usług webowych.
•• Gromadzenie i wizualizacja danych z sieci aktywnych sensorów w oparciu o technologię Erlang.
•• Modelowanie gramatyki formalnej dla języka polskiego.
•• Analiza możliwości wykorzystania metodyki ,,Data Farming” i organizacyjnie rozproszonych
środowisk obliczeniowych do wsparcia obliczeń z zakresu metalurgii.
•• Wieloagentowe negocjacje kontraktów dla potrzeb wykonywania usług webowych.
•• Modelowanie sieci społecznych.
•• Rozwój środowiska dla rozproszonych systemów przechowywania danych.
•• Połączenie metody gazu siatkowego Boltzmanna i metody poziomic w celu modelowania
i symulacji przepływów ze swobodną powierzchnią w środowisku GPU/CUDA.
•• Sterowane gramatykami grafowymi solwery o złożoności liniowej dla
problemów adaptacyjnych z osobliwościami punktowymi.
•• Badanie przydatności nowoczesnych, otwartych platform sprzętowych wysokiej
wydajności do przeprowadzania zaawansowanych obliczeń równoległych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Metoda analizy danych z eksperymentów na jednokanałowych mikromacierzach
w celu identyfikacji genów związanych z odpornością na patogen.
•• Strategie adaptacyjne dla problemów wielkoskalowych.
•• Asynchroniczny model agentowych obliczeń ewolucyjnych.
•• Solvery o złożoności liniowej do symulacji adaptacyjnych.
•• Modelowanie sieci społecznych.
•• Analiza możliwości wykorzystania heterogenicznych chmur obliczeniowych
w celu wykonywania eksperymentów typu ,,data farming”.
•• Opracowanie modelu oceny maszyn wirtualnych dostępnych w chmurze
obliczeniowej dla potrzeb optymalizacji alokacji zasobów.
•• Analiza możliwości wykorzystania uczenia maszynowego w celu poprawy jakości dostępu do danych.
•• Solver dla dwuwymiarowej adaptacyjnej metody interpolacji projekcjami.
•• Opracowanie metodyki obliczeń wieloskalowych z wykorzystaniem
heterogenicznych architektur sprzętowych.
•• Opracowanie metodyki „zwinnego” modelowania wieloskalowego.
•• Adaptacyjna metoda elementów skończonych w wieloskalowych zagadnieniach mechaniki.
•• Kongitywne techniki analizy i interpretacji znaczeniowej map perfuzji mózgowia.
•• Narzędzia dla zarządzania procesem wnioskowania i analizy jakości
w zmodularyzowanych systemach regułowych (PARNAS).
•• System kognitywnej analizy i znaczeniowej interpretacji przestrzennych
rekonstrukcji unaczynienia wieńcowego.
28
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Wykorzystanie metod przetwarzania obrazów i sztucznej inteligencji (systemy
ekspertowe) w rozpoznawaniu i diagnostyce różnicowej czerniaka złośliwego.
•• Rekonfigurowalna implementacja modułów sprzętowych do
przetwarzania i analizy złożonych sygnałów wizyjnych.
•• Weryfikacja techniczna oraz określenie przydatności inteligentnych ubrań w warunkach domowych.
•• Analiza cyfrowych danych georadarowych przy użyciu komputerowego przetwarzania
i rozpoznawania obrazów dla oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz
wykrywania niebezpiecznych zmian w strefach przypowierzchniowych ośrodka geologicznego.
•• Metoda ujednoliconej wymiany reguł na poziomie semantycznym w systemach z bazą wiedzy (SaMURal).
•• Metodyka projektowania hierarchicznych procesów biznesowych zintegrowanych z regułami biznesowymi.
•• Wspomaganie decyzji w logistyce poprzez rozpoznawanie sytuacji i analizy
wzorców z zastosowaniem metodologii agentowych.
•• Systemy kognitywnej kategoryzacji typu UBIAS i E-UBIAS.
•• Algorytm sprzężonej adaptacji rozwiązywania problemów prostych i odwrotnych.
•• Algorytmy adaptacyjne generacji siatek obliczeniowych i równoległego
rozwiązania trójwymiarowych problemów akustyki.
•• Modelowanie wzrostu patologii w organizmach przy pomocy paradygmatu złożonego automatu.
•• System interaktywnej symulacji metodami cząstek wybranych procesów biologicznych,
sprzężonej z wizualizacją wysokiej rozdzielczości, w oparciu o architektury GPU.
•• Wielo - modelowe, wielo - kryterialne i wielo - adaptacyjne strategie rozwiązywania zadań odwrotnych.
•• Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy.
•• Automatyczne algorytmy hp adaptacyjne do przetwarzania danych tomograficznych.
•• Metody planowania dla problemów zarządzania grupami bytów o różnym
poziomie autonomii, sterowalności, przewidywalności i obserwalności.
•• Równoległe hierarchiczne algorytmy adaptacyjne rozwiązywania trudnych problemów odwrotnych.
•• Biologicznie inspirowane mechanizmy w planowaniu i zarządzaniu w środowiskach dynamicznych.
•• Problemy skalowalności i adaptacyjności w metodyce typu ,,Data Farming”.
•• Bezplikowa architektura rozproszonych systemów informatycznych dużej skali.
•• Wielopoziomowe populacyjne algorytmy rozwiązywania jednoi wielokryterialnych problemów optymalizacji globalnej.
•• Interfejs użytkownika oparty na naturalnych dla ludzi metodach ekspresji i komunikacji.
•• Równoległe strategie adaptacyjne i izogeometryczne do efektywnego
dokładnego rozwiązywania trudnych problemów niestacjonarnych.
•• Hybrydowy model systemu wczesnego wykrywania chorób wewnętrznych bazujący
na paradygmacie oddziałujących cząstek i systemie wieloagentowym.
•• seVOLUTUS: symulator wieloskalowych procesów ewolucyjnych testowanych na otwornicach.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
29
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• BIMLOQ: Deklaratywny model logiki procesów biznesowych dla analizy i optymalizacji jakości.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Interaktywna wizualna analiza tekstu (IVTA): Rozwój nowych metod interaktywnej
eksploracji tekstu i wizualizacji dużych zbiorów korpusów tekstowych.
•• Tworzenie formalnych modeli oraz metoda przełączania modeli algebraicznologicznych dla produkcji dyskretnej z uwzględnieniem występowania
konieczności poprawiania defektów elementów produkowanych.
•• Solwery hybrydowe o liniowej złożoności obliczeniowej i pamięciowej dla zadań
propagacji fal elektromagnetycznych na modelu głowy ludzkiej.
•• Algorytmiczne aspekty wyborów w parlamentach.
•• Wieloskalowy model wzrostu nowotworu jako kluczowy element systemu
do planowania optymalnej terapii antynowotworowej.
•• Miniaturowe zintegrowane urządzenia radarowe do zastosowań
przemysłowych oraz w radarach antykolizyjnych.
•• Modele i metody optymalizacji złożonych problemów decyzyjnych
oraz ich wykorzystanie w systemach informatycznych.
•• Optymalizacja parametrów transportowych (przepływ, gęstość, prędkość) tłumu na etapie projektowania
budynków użyteczności publicznej poprzez modyfikacje kluczowych elementów architektonicznych.
•• Metody regułowe i narzędzia analizy jakości kodu.
•• Metody i narzędzia interpretacji programów w logice.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Refaktoryzacja modeli procesów biznesowych bazująca na regułach.
•• Wykorzystanie technologii uczenia maszynowego i systemów regułowych
do modelowania systemów świadomego kontekstu.
•• Formalny model reprezentacji reguł biznesowych pozwalający na porównanie
ekspresywności języków regułowych takich jak CLIPS, Jess, Drools, OpenRules.
•• Zastosowanie metod stochastycznych w ocenie symetrii ośrodka
anizotropowego na podstawie pełnego tensora elastyczności.
•• Adaptacyjne algorytmy i technologie dla przetwarzania w systemach zwirtualizowanych
oraz budowy aplikacji zorientowanych na usługi z podwyższoną jakością realizacji.
•• Strategie adaptacyjne dla problemów wielkoskalowych.
•• Asynchroniczny model agentowych obliczeń ewolucyjnych.
•• Solvery o złożoności liniowej do symulacji adaptacyjnych.
•• Modelowanie sieci społecznych.
•• Analiza możliwości wykorzystania heterogenicznych chmur obliczeniowych
w celu wykonywania eksperymentów typu ,,data farming".
•• Opracowanie modelu oceny maszyn wirtualnych dostępnych w chmurze
obliczeniowej dla potrzeb optymalizacji alokacji zasobów.
•• Analiza możliwości wykorzystania uczenia maszynowego w celu poprawy jakości dostępu do danych.
•• Solver dla dwuwymiarowej adaptacyjnej metody interpolacji projekcjami.
•• Rozwój środowiska dla globalnego dostępu do danych.
30
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• European Urban Simulation for Asymetric Scenarios / EUSAS.
•• Virtual strip rolling mill / VIRTROLL.
•• Urbanflood/ URBANFLOOD.
•• Service Delivery & Service Level Management in Grid Infrastructures / gSLM.
•• Multiscale Applications on European e-Infrastructures/ MAPPER.
•• Virtual Physiological Human: Sparing for Healthcare – a Research Environment / VPH-SHARE.
•• UNIVERsal open platform and reference Specification for Ambient
Assisted Living – Enlarged EU / Universaal.
•• Service Management in Federated e-Infrastructures /FedSM.
•• Model Based Cloud Platform Upperware, PaaSage.
•• Parallel Patterns for Adaptive Heterogeneous Multicore Systems, Paraphrase.
•• Partnership for Advanced Computer in Europe, PRACE3IP.
•• Products and Services of a Living Smart Energy City Lab/ ALIVE&KICing.
•• Rozwój metodologii porównawczej, nowoczesnych metryk walidacji oraz
nowoczesnych technik wizualizacji dla algorytmów biklasteryzacji.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
1.1.2.Telekomunikacja
•• Analiza możliwości świadczenia usług multimedialnych w sieciach standardu 802.11aa.
•• Usługi bezpieczeństwa i kryptograficzne mechanizmy ochrony danych.
•• Nanosieci komunikacyjne.
•• Badanie wpływu parametrów strumienia wideo 3D na subiektywne oceny jakości.
•• Zintegrowany System Rozpoznawania Niebezpiecznych Narzędzi
w Wielomodalnych Systemach Monitoringu Wizyjnego.
•• Chist-erm amis "dostęp do wielojęzycznych informacji i opinii.
•• Dostęp do wielojęzycznych informacji i opinii.
•• Wireless sensors with contactless battery and open communication protocol for increase of maintainability
and environmental and economic efficiency of power generation equipment/ XSENSOR.
•• Analiza możliwości wykorzystania cyfrowych znaków wodnych w aplikacji inteligentnego monitoringu.
•• Rozwój i standaryzacja rozszerzeń protokołu Application-Layer Traffic Opimization ALTO.
•• Analiza możliwości świadczenia usług multimedialnych w sieciach standardu 802.11aa.
•• Badanie wpływu parametrów strumienia wideo 3D na subiektywne oceny jakości.
•• Sieci optyczne zorientowane na minimalizację zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.
•• Kryptograficzne metody ochrony danych cyfrowych.
•• Dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem
dynamicznego zarządzania ruchem – RID.
•• Analiza wydajności systemów z kwantową dystrybucją kluczy kryptograficznych.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
31
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Ruting i alokacja spektrum w elastycznych sieciach optycznych nowej generacji.
•• Inżynieria Internetu przyszłości.
•• Radiowy system łączności głosowej, blokad i sterowania maszynami dedykowanymi do ścian
wydobywczych i przodków udostępniających w węglowym górnictwie podziemnym.
•• Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu,
Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń (INSIGMA).
•• Dystrybucja wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości w optycznych sieciach telekomunikacji.
•• Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością
stosowania wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
•• Problemy usług i sieci szerokopasmowych.
•• Projekt i implementacja systemu inteligentnej analizy treści multimedialnych.
•• Architektury wielopierścieniowe w sieciach miejskich zorientowanych na przepływy.
•• Przetwarzanie multimediów i technologia cyfrowych znaków wodnych. Analiza
superrozdzielczości w celu poprawy trafności rozpoznawania obiektów.
•• Projekt i implementacja systemu analizy wizualnej dla terminali mobilnych.
•• Badanie porównywania wyników testów subiektywnych uzyskanych w rożnych eksperymentach.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Internet nowej generacji na podstawie sieci opartych na przepływy.
•• Implementacja nowych algorytmów szyfrowania w środowisku sieciowym.
•• Analiza rekonstrukcji obrazu z wykorzystaniem metody
samo-wstawiania i technik cyfrowych znaków wodnych.
•• Manipulacja przydziałem do klas ruchu w sieciach IEEE 802.11.
•• Ocena jakości wideo w bezprzewodowych sieciach korzystających ze standardu IEEE 802.11aa.
•• Bezprzewodowe sieci sensorowe.
•• Uzupełnienie wyników pracy doktorskiej, wydanie w postaci książkowej
oraz opublikowanie najistotniejszych wniosków w czasopiśmie.
•• Analiza bezpieczeństwa i wydajności systemów z kwantową dystrybucją kluczy kryptograficznych.
•• Analiza testów subiektywnych w celu dopracowania procedur testowych.
•• Neutralność sieci w Internecie przyszłości.
•• Badanie wpływu parametrów strumienia wideo 3D na subiektywne oceny jakości.
•• System identyfikacji wzorców z zastosowaniem przetwarzania równoległego.
•• Sieci optyczne zorientowane na minimalizację zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.
•• Opracowanie i budowa zintegrowanego systemu wspomagania opieki
przewlekłej SWOP opartego na sieciach łączności ruchowej.
•• Wpływ mobilności użytkowników, węzłów, sieci i domen w obszarze dostępu
bezprzewodowego na architekturę sieci Interneti na usługi.
•• Autonomiczny system inżynierii ruchu i sterowania zasobami operatorskich sieci agregacyjnych Ethernet.
32
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Zaawansowany system monitorowania w sieciach standardu IEEE 802.11a/g/e
o strukturze kraty ze wsparciem jakości świadczonych usług.
•• Opracowanie metod analizy cyklostacjonarnej do przetwarzania sygnałów
wibroakustycznych pochodzących ze źródeł o niestacjonarnym charakterze pracy.
•• Analiza możliwosci użycia lokalnych sieci bezprzewodowych
standardu IEEE 802.11 w Internecie Przyszłości.
•• Niezawodna transmisja o wysokiej jakości w wielowarstwowych sieciach
optycznych z zastosowaniem koncepcji Flow-Aware Networking.
•• Metody zapewniania niezawodności i jakości w sieciach nakładkowych.
•• Poprawa wydajności sieci WiFi w specjalnych domowych zastosowaniach.
•• Projektowanie niezawodnych sieci telekomunikacyjnych w oparciu o zarządzanie ryzykiem.
•• Implementacja rutera realizującego koncepcję FLOW-Aware Networking.
•• Zapewnianie sprawiedliwego dostępu do zasobów w sieciach zorientowanych na przepływy.
•• Sieci optyczne zorientowane na minimalizację zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.
•• Analiza danych pomiarowych (ruchowych) z protokołu NetFlow / IPFIX pod
kątem zastosowania w charakterystyce sieci społecznościowych.
•• Multi Sensor Data Fusion Grid for Urban Situational Awareness / MEDUSA.
•• Helicopter fuselage Crack monitoring and prognosis through on-board sensor network / HECTOR.
•• Accurate time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks.
•• Realizacja fazy przygotowawczej projektu Cherenkov Telescope Array przez Polskie Konsorcjum CTA.
•• IMCOP: inteligentny system do archiwizacji, analizy oraz dokumentowania obiektów
multimedialnych w sieci Web i telewizji cyfrowej IPTV / IMCOP.
•• Anticipating the Network of the Future – From Theory to Design / EURO-NF.
•• Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and
Detection for Security of Citizens in Urban Environment / INDECT.
•• Complex Socio-Technical System in Ambient Intelligence / SOCIONICAL.
•• Flexibla Architecture for Virtualizable wireless future Internet Access – Enlarged EU / Flavia.
•• Socially Aware, collaborative, scalable Coding mEdia distribution – Enlarged EU / Saracen.
•• PRedictive reasoning and multi-source fusion empowering AntiCipation of
attacks and Terrorist actions In Urban EnVironments/ PROACTIVE.
•• Socially-aware Management of New Overlay Application Traffic combined
with Energy Efficiency in the Internet / SMARTENIT.
•• Links on-the-Fly Technology for Robust Efficient and Smart
Communication in Unpredictable Environments / RESCUE.
•• ICT Solutions for Active Distribution Networks and Customer Interaction / INSTINCT.
•• Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii
dostarczania treści multimedialnych / MITSU.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
33
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Badanie wpływu parametrów strumienia wideo 3D na subiektywne oceny jakości.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Komutacja i transmisja danych w sieciach z minimalizacją użycia energii / STAR.
•• Opracowanie realistycznego środowiska symulacyjnego do badań potencjału optymalizacji
ruchu generowanego przez sieci P2PTV z uwzględnieniem postrzeganej jakości.
•• Analiza możliwości świadczenia usług multimedialnych w sieciach standardu 802.11aa.
1.1.3.Elektronika
•• Metody i algorytmy automatycznej kalibracji i kompensacji offsetu skali czasu
w światłowodowych systemach dystrybucji czasu atomowego
•• Analiza dynamiki mikrofalowego nanooscylatora zasilanego spinowo spolaryzowanym
prądem w niejednoradnym zmiennym polu magnetycznym (NANO-OSC)
•• Redukcja czynników niebiometrycznych w rozpoznawaniu mówcy.
•• Niskostratne układy mikrofalowe w technice linii paskowych.
Analiza, projektowanie i badanie eksperymentalne.
•• Analiza i projektowanie układów mikrofalowych o pobudzeniu
różnicowym z wykorzystaniem sekcji linii sprzężonych.
•• Badania nad możliwością realizacji dwupolaryzacyjnych anten o obniżonych
listach bocznych do zastosowań w układach sensorowych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Porównanie charakterystyk sensorowych nanomateriałów na bazie TiO2 i
SnO2 pod kątem statystycznych i dynamicznych warunków pracy.
•• Asynchroniczny przetwornik analogowo-cyfrowy do pomiaru czasu monotoniczną
metodą sukcesywnej aproksymacji o rozdzielczości 12,5 ps.
•• Rekonfigurowalne anteny mikrofalowe wykonane w technice linii paskowych.
•• Badania spinowego efektu diodowego w czujnikach TMR w
zakresie niskich częstotliwości (poniżej 100 kHz).
•• Depozycja i badanie właściwości wielowarstwowych systemów antyrefleksyjnych
dedykowanych do zastosowania w optoelektronice i fotowoltanice.
•• Detekcja promieniowania luminescencyjnego za pomocą krzemowych fotopowielaczy.
•• Asynchroniczny, samotaktujący przetwornik TDC o ultra niskim zużyciu energii.
•• Spinowy efekt Halla w układach Ta/CoFeB z anizotropią prostopadłą.
•• Nanostruktury sensorowe do zastosowań w przenośnych analizatorach oddechu.
•• Mikrofalowe nanourządzenia elektroniki spinowej.
•• Wytwarzanie i badanie nanostruktur spintronicznych wykorzystujących oddziaływanie
spin-orbita pod kątem dynamiki indukowanej prądami spinowymi (DISCO).
•• Predictable & flexible molten salts solar power plan / PREFLEX.
•• Szerokopasmowy, wielowrotowy układ podziału mocy do zastosowań w reflektometrycznych
pomiarach własności fizycznych materiałów w mikrofalowym zakresie częstotliwości.
•• Analiza wpływu zanieczyszczeń radiacyjnych na parametry tranzystorów w układzie scalonym.
•• Mikromagnetyczne modelowanie rezonansu ferromagnetycznego
w magnetycznych złączach tunelowych z anizotropią prostopadłą.
34
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Badanie spinowego efektu diodowego w elementach typu SV-GMR (Spin Valve - Giant Magnetoresistance).
•• Badanie spinowego efektu diodowego w czujnikach TMR w zakresie 0.5-10 MHz.
•• Detekcja promieniowania luminescencyjnego w układach mikro przepływowych.
•• Realizacja układów antenowych z wykorzystaniem meta materiałowych prawo/
lewoskrętnych odcinków linii transmisyjnych do zastosowań sensorowych.
•• Szeregowe interfejsy cyfrowe dla systemów przetwarzania sygnałów o nieregularnym próbkowaniu.
•• Nanomateriały na bazie tlenków metali dla przeźroczystej elektroniki i zastosowań sensorowych.
•• Kompresyjne próbkowanie stochastycznych sygnałów wielopasmowych
z wykorzystaniem asynchronicznego modulatora sigma-delta.
•• Realizacja układów do pomiaru parametrów tranzystorów dużej
mocy pracujących w zakresie mikrofalowym.
•• Pomiary przenikalności elektrycznej przy użyciu linii sprzężonych.
•• Realizacja anten z falą bieżącą w technice linii paskowych.
•• Architektura asynchronicznego przetwornika do pomiaru czasu
metodą sukcesywnego równoważenia opóźnień.
•• Antyrefleksyjne układy wielowarstwowe dla optoelektryki i fotowoltaniki.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Możliwości detekcji chemiluminescencji przy pomocy krzemowych fotopowielaczy.
•• Wpływ pola elektrycznego na anizotropię magnetyczną złącza tunelowego z barierą MgO.
•• Spinowy efekt Halla w układach Ta / CoFeB.
•• Modelowanie i optymalizacja dalekosiężnych, wielodostępowych łączy światłowodowych do
transferu czasu i częstotliwości, wykorzystujących dwukierunkowe wzmacniacze optyczne.
•• Budowa detektora wierzchołka oraz pomiar mezonów z otwartym
powabem w eksperymencie NA61 / SHINE.
•• Badania nad możliwością realizacji pasywnych układów podziału i sumowania mocy mikrofalowej
o obniżonych stratach do zastosowań w mikrofalowych wzmacniaczach dużej mocy.
•• Zwiększenie wydajności szybkich procesorów z wykorzystaniem informacji o otwartym
systemie termicznym składającym się z modułu scalonego i jego otoczenia – FALCON.
•• Badania nad realizacją mikrofalowych niskostratnych filtrów kierunkowych
o polepszonych parametrach do zastosowań w układach dużej mocy.
•• Zastosowanie nanoefektów w krzemowym absorberze cienkowarstwowego ogniwa słonecznego.
•• Redukcja szumu fazowego w łączu światłowodowym.
•• Bezzegarowe asynchroniczne przetworniki analogowo – cyfrowe z kompensacją ładunku.
•• Raytracer Audio i Video.
•• Algorytmy i implementacja układów i systemów elektronicznych.
•• Nano i mikrostruktury dla zastosowania w mikroelektronice.
•• Algorytmy i architektury systemów elektronicznych dla dedykowanych aplikacji.
•• Konstrukcja matrycy czujników gazów na bazie tlenków metali.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
35
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Pomiary własności fizycznych materiałów z wykorzystaniem mikrofalowych metod reflektrometrycznych.
•• Badania dynamiki parametrów optoelektronicznych układów elektrochromowych.
•• Wykorzystanie detekcji koherentnej w celu pomiaru różnicy
częstotliwości optycznych laserów półprzewodnikowych.
•• Wykonanie zabudowanego panelu dotykowego termicznego ekranu dla niewidomych.
•• System do stabilizacji pomiarów dalmierza na podczerwień dla mobilnego,
elektronicznego systemu bezpieczeństwa dla osób niewidomych.
•• Badania dotyczące widzenia komputerowego w niekorzystnych warunkach pogodowych.
•• Detekcja metodami widmowymi stanów emocjonalnych w mowie.
•• Badanie światła fluorescencyjnego o bardzo małych natężeniach.
•• Zastosowanie prekoncentratora gazów w medycynie.
•• Doskonalenie umiejętności projektowania detektorów promieniowania wykonanych w technologii SOI.
•• Analiza skupień w przestrzeni błędu klasyfikacji akustycznej.
•• Badanie promieniowania kosmicznego za pomocą krzemowych fotopowielaczy.
•• Projektowanie niskostratnych układów antenowych zasilanych szeregowo-równoległymi układami
formowania wiązki, do zastosowań w nowoczesnych systemach telekomunikacyjnych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Badanie możliwości implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów
i technologii mowy w systemach wbudowanych.
•• System adaptacyjny do jednokanałowej transmisji radiowej w trybie fullduplex z wykorzystaniem techniki radia zdefiniowanego programowo.
•• Opracowanie algorytmów akceptacji rozwiązań w systemach rozpoznawania
mowy oraz audiowizualnego rozpoznawania mowy.
•• Opracowanie algorytmów przetwarzania sygnałów pochodzących z matrycy wielomikrofonowej.
•• Zastosowanie mikroprekoncentratora gazów do analizy śladowej ilości
lotnych związków organicznych obecnych w ludzkim oddechu.
•• Systemy detekcji i rozpoznawania gazów na bazie na nanosensorów.
•• Zastosowanie nanoefektów w krzemowym absorberze cienkowarstwowego ogniwa słonecznego.
•• Opracowanie metod realizacji niskostratnych szerokopasmowych układów antenowych
oraz układów antenowych o rekonfigurowalnej polaryzacji z wykorzystaniem linii
transmisyjnych sprzężonych przez szczelinę we wspólnym ekranie.
•• Zastosowanie detektora SOI do obrazowania w widmie promieniowania rentgenowskiego.
•• Badania dynamiki parametrów optoelektronicznych układów elektrochromowych.
•• Szerokopasmowe pomiary parametrów rozproszenia z wykorzystaniem wielowrotowej techniki pomiarowej.
•• Badanie wpływu rozmiaru ziarna nanosensora na bazie TiO2 na poprawę własności sensorowych.
•• Opracowanie algorytmu kalibracji i sterowania liniami opóźniającymi w systemie aktywnej stabilizacji
czasu propagacji dla systemów optycznej transmisji atomowych wzorców czasu i częstotliwości.
36
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Wykorzystanie detekcji koherentnej w celu pomiaru różnicy częstotliwości
optycznych laserów półprzewodnikowych – etap trzeci.
•• Automatyzacja układu pomiarowego elementów elektroniki spinowej w szerokim zakresie temperatur.
•• Badanie światła luminescencyjnego wybranych materiałów za pomocą krzemowych fotopowielaczy.
•• Wykonanie wzornika temperatury służącego do kalibracji kamery termowizyjnej wykorzystywanej
w pomiarach termicznych w generatorze taktującym sterowanym temperaturą.
•• Adaptacja stacji probierczej do pomiarów w prostopadłym polu
magnetycznym nanostruktur elektroniki spinowej.
•• Budowa systemu do kompensacji zmian wzmocnienia krzemowego
fotopowielacza spowodowanych fluktuacjami temperatury.
•• Badanie własności termicznych układu scalonego wraz z modelami termicznymi
procesora dla generatora taktującego sterowanego temperaturą.
•• Rekonstrukcja sygnału o zmiennym lokalnym paśmie z próbek liniowych przekształceń sygnału.
•• Identyfikacja mówcy z wykorzystaniem matrycy wielomikrofonowej.
•• Bezprzewodowe sieci sensorowe zasilanie z autonomicznych generatorów
termoelektrycznych wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Technologia selektywnego miksowania dźwięków.
•• Mobilny system bezpieczeństwa dla niewidomych - MOBIAN.
•• Badanie właściwości interpolowanego DFT.
•• Niskoszumne scalone układy elektroniki odczytu o architekturze pikselowej
dla potrzeb rejestracji sygnałów neurobiologicznych.
•• Pomiary amplitudy impulsów dla cyfrowego obrazowania promieniowania X z wykorzystaniem
pikselowych układów odczytowych ASIC w nanometrycznych technologiach CMOS.
•• Przetwarzanie sygnałów sub-GHz dla półprzewodnikowych detektorów pikselowych.
•• Nowe materiały elektrodowe dla energetyki wodorowej.
•• Opracowanie skutecznych metod rozpoznawania oraz śledzenia obiektów w obrazach
cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów czasu rzeczywistego.
•• Rozwój specjalizowanych układów scalonych o małym poborze mocy do wielokanałowej stymulacji
elektrycznej i rejestracji sygnałów z komórek nerwowych w eksperymentach in-vivo.
•• Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów.
•• Transmisja wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości w łączu
światłowodowym z aktywną stabilizacją czasu propagacji.
•• Badania nad możliwością realizacji skalowalnych układów antenowych do zastosowań
w antenach adaptacyjnych pracujących w szerokim zakresie częstotliwości.
•• Matryca nanosensorów jako nowe narzędzie w badaniach oddziaływań
gaz – ciało stałe – problem selektywności.
•• Autowizualne przetwarzanie mowy polskiej na potrzeby interfejsu człowiek - komputer.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
37
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Miniaturowe mikrofalowe szerokopasmowe sprzęgacze kierunkowe
projektowane w technice elementów quasiskupionych.
•• Generator traktujący TCO sterowany temperaturą jako nowy element systemu
zwiększenia mocy obliczeniowej i redukcji energii zasilania procesów.
•• Elementy elektromagnetoelektroniczne do detekcji i pomiaru słabego pola magnetycznego.
•• Badania nad liniami transmisyjnymi o ujemnej prędkości fazowej oraz
ich zastosowaniem w nowych układach mikrofalowych.
•• Badania nad połączeniem metod tensorowych oraz obliczeń miękkich do rozpoznawania wzorców.
•• Akceleracja metod wyszukiwania informacji w dużych zbiorach danych metodami sprzętowymi.
•• Kwantowe nanostruktury w zastosowaniu do krzemowych – germanowych cienkowarstwowych
i multikrystalicznych ogniw słonecznych i innych przyrządów – przełom w sprawnościach.
•• Kompresja sygnału wyjściowego asynchronicznych przetworników analogowo-cyfrowych.
•• Wysokotemperaturowe tlenkowe ogniwa paliwowe (Silod Oxide Fuel Cells) wykonane w zaawansowanej
technologii grubowarstwowej, badania fizykochemiczne i pomiary parametrów elektrycznych ogniw.
•• Transfer momentu spinowego w magnetycznych złączach tunelowych
w zastosowaniu do pamięci STT (SPIN TRANSFER TORQUE) RAM.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Inteligentny system elektrochromowy zasilany baterią słoneczną
w układach optycznych o regulowanej transmisji.
•• Dalekosiężna dwukierunkowa transmisja wzorcowych sygnałów czasu
w łączach światłowodowych.
•• Przetwarzanie sygnałów próbkowanych przez zdarzania i reprezentowanych
przez sporadyczne rekordy danych poniżej częstości nyquista.
•• Struktura krystaliczna, modele oraz własności magnetoelektryczne
układów wielowarstwowych nanoelektroniki spinowej.
•• Obrazowanie w widmie promieniowania rentgenowskiego przy zastosowaniu
bezpośredniej detekcji w krzemowych detektorach SOI.
•• Projektowanie nowatorskich detektorów pikselowych w technologii SOI dla fizyki cząstek.
•• Metody detekcji zjawiska chemiluminescencji o bardzo małych natężeniach za pomocą
krzemowych fotopowielaczy w systemach stacjonarnych i mikroprzepływowych.
•• Opracowanie i analiza metody precyzyjnej stabilizacji różnicy długości fal laserów półprzewodnikowych
przeznaczonych do dwukierunkowej transmisji wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości.
•• Badania nad możliwością realizacji układów podziału mocy mikrofalowej do zastosowań
w precyzyjnych wielowrotowych pomiarach parametrów rozproszenia.
•• Badania możliwości realizacji rezystancyjnych, półprzewodnikowych czujników gazów do detekcji
wybranych lotnych związków organicznych w połączeniu z układem mikroprekoncentratora.
•• Przetwarzanie sygnałów sub-GHz dla półprzewodnikowych detektorów pikselowych.
•• System dialogowy człowiek – komputer oparty na łączach telefonicznych.
•• System monitorowania stanu zmęczenia kierowcy.
38
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Szerokopasmowe mikrofalowe sprzęgacze kierunkowe realizowane w układach
o mniejszym wymaganym maksymalnym współczynniku sprzężenia - metody syntezy,
projektowanie i zastosowanie w nowoczesnej elektronice mikrofalowej.
•• Techniki pomiaru parametrów układów mikrofalowych o zwiększonej
dokładności wykorzystujące szerokopasmowe macierze Bultera.
•• Tunelowe nanozłącza z anizotropią prostopadłą, ze wspomaganym
termicznie prądowym przełączeniem magnetyzacji.
•• Metody pomiaru parametrów rodzajowych sprzężonych wieloprzewodowych linii
transmisyjnych w zakresie mikrofalowym dla zastosowań w biosensorach.
•• Magnetyczne złącza tunelowe do pomiaru pól magnetycznych wysokich częstotliwości.
•• Anteny o skanowanej wiązce promieniowania w szerokim zakresie kątowym
projektowane z wykorzystaniem prawo - lewoskrętnych odcinków linii
transmisyjnych do zastosowań w sensorach radarowych.
•• Przetwornik SDB-TDC o zredukowanej strukturze.
•• Rekonstrukcja sygnałów próbkowanych poniżej częstotliwości Nyquista
z wykorzystaniem próbkowania wyzwalanego zdarzeniami.
•• Detekcja gazów o małych koncentracjach z użyciem mikroprekoncentratorów.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Pomiary parametrów jednostkowych sprzężonych linii transmisyjnych.
•• Niskostratne układy antenowe z siecią formowania wiązki wykonane
w technice niesymetrycznych linii paskowych.
•• Wpływ pola elektrycznego na anizotropię magnetyczną złącza tunelowego.
•• Redukcja szumu fazowego w łączu światłowodowym.
•• Systemy detekcji i rozpoznawania gazów na bazie nanosensorów.
•• Badania wpływu warunków otoczenia na wydajność procesora.
•• Badania nad możliwością realizacji zminiaturyzowanych planarnych układów
magicznego T projektowanych z wykorzystaniem sekcji linii sprzężonych.
•• Szerokopasmowe pomiary parametrów rozproszenia obwodów
mikrofalowych z wykorzystaniem macierzy Butlera.
•• Optyczne własności nanostruktur tlenków metali dla zastosowań w przeźroczystej elektronice.
•• Obrazowanie w widmie promieniowania rentgenowskiego przy zastosowaniu
bezpośredniej detekcji w krzemowych detektorach SOI.
•• Implementacja algorytmów kompresji sekwencji wizyjnych w architekturach
rekonfigurowalnych dla potrzeb systemów czasu rzeczywistego.
•• Badanie detekcyjności testowych czujników TMR.
•• Obliczenia mikromagnetyczne w pakiecie OOMMF z uwzględnieniem efektów temperaturowych.
•• Zastosowanie krzemowych fotopowielaczy do badań wybranych składników krwi.
•• Wykorzystanie krzemowych fotopowielaczy do badań chemiluminescencyjnych.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
39
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Badanie elementów typu miltiferroics do zastosowań w spintronice.
•• Urządzenia elektroniki spinowej sterowane polem elektrycznym E-CONTROL / FINLANDIA.
•• Pomiary magnetycznych złącz tunelowych przy użyciu mikroskopów AFM oraz MFM.
•• Opracowanie technologii materiałów dla odnawialnych źródeł energii i optoelektroniki.
1.2. Nowe materiały i technologie
•• Wpływ dodatku polielektrolitów na osadzanie elektroforetyczne i właściwości
powłok SiO2 i Ni/SiO2 na stali X2CrNiMo17-12-2.
1.2.1.Nanotechnologie
•• Właściwości i trwałość termiczna syntetycznych nanominerałów z grupy
tlenków żelaza (III) modyfikowanych domieszkami nieorganicznymi.
•• Nanostrukturalne materiały funkcjonalne - synteza, właściwości fizykochemiczne, zastosowania
•• Mikrofalowe nanourządzenia elektroniki spinowej.
•• Nowe nanokompozytowe materiały funkcjonalne na bazie hematytu
otrzymywane techniką reaktywnego rozpylania magnetronowego.
•• Nanostruktury sensorowe do zastosowań w przenośnych analizatorach oddechu.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Ultra-Conductive Copper-Carbon Nanotube Wire / ULTRAWIRE.
•• Określenie wpływu rozdrobnienia mikrostruktury i porowatości na kształtowanie
właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych CaO-Al2O3.
•• Analiza teoretyczna i eksperymentalna zjawiska konwekcji termo-magnetycznej nanopłynów.
•• Krakow Interdyscyplinarny PhD – Project in Nanoscience and Advanced Nanostructures-MPD.
•• Atomic and molecular level devising of functional nanostructures for
magnetic and catalytic applications – AMON- TEAM.
•• Kompozyty i Nanokompozyty ceramiczno–metalowe dla przemysłu
lotniczego i samochodowego (KomCerMet).
•• Rozwój technologii inżynierii powierzchni.
•• Mechanizmy zmian struktury i zjawiska powierzchniowe
w odkształcanych i obrabianych cieplnie materiałach.
•• Rezystancyjny sensor wodoru na bazie nanomateriałów TiO2-SnO2.
•• Zjawisko transferu spinowego momentu siły w magnetycznych złączach tunelowych.
•• Mikrofalowy układ pomiarowy precesji spinowej nanostruktur magnetycznych.
•• Nanostruktury na bazie tlenków metali dla rezystancyjnego sensora gazu.
•• Zjawisko transferu spinowego momentu siły w magnetycznych złączach tunelowych.
•• Mikrofalowy układ pomiarowy precesji spinowej nanostruktur magnetycznych.
•• Charakterystyka struktury i wybranych właściwości cienkich warstw B-AlMg modyfikowanych Ni i otrzymywanych techniką ablacji laserowej.
40
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Projektowanie funkcjonalnych protez kości twarzy i czaszki oraz protez
laryngologicznych z bioaktywną powłoką węglowo-srebrną.
•• Wielokanałowe mieszane układy scalone typu 3D w technologiach submikronowych
do odczytu dwuwymiarowych detektorów półprzewodnikowych.
•• Nanomateriałowe podejście do walidacji teorii dla rozcieńczonych
półprzewodników magnetycznych na osnowie azotku galu.
•• Micro and Nano Technologies based on Wide Band gap Materials for Future
transmitting Receiving and Sensing Systems / MERCURE.
•• Nowe nanokompozytowe materiały filtracyjne do adsorpcyjnego oczyszczania wody / NANOSORP.
•• Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer spinowego momentu pędu / NANOSPIN.
•• Nanomaterials in hydrogen storage / NanoHYD.
•• Supersonic deposition of nano-structured surfaces/ SUPERSONIC.
•• Nanostructured energy – harvesting thermoelectrics based on MG2Si / THERMOMAG.
•• Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy / ESTEEM2.
•• NanoEIS – Nanotechnology Education for Industry and Society / NANOEIS.
•• Badania właściwości materiałów wykorzystywanych w technologii druku przestrzennego w budownictwie.
•• Mikrostruktura i właściwości mechaniczne wybranych stopów niklu dla energetyki.
•• Wpływ parametrów wytwarzania na własności i strukturę niskostopowych stali spiekanych Fe-(Mn-CrMo)-Cu wytworzonych z proszków hybrydowych przywykorzystaniu procesu syntezy mechanicznej.
•• Wytwarzanie i obróbka cieplna nowych wysokoentropowych stopów z układu Al.-Ti-Ni-Co-Fe.
•• Charakterystyka porównawcza nadstopów niklu - nadstopu IN718 z nowym nadstopem 718Plus.
•• Ocena możliwości przeróbki plastycznej stopów z układu Fe-Cr-Ni-Mo o dużym stężeniu węgla.
•• Analiza kinetyki przemian fazowych w modelowych stopach nadeutektoidalnych ze
szczególnym uwzględnieniem zakresu występowania cementytu drugorzędowego.
•• Otrzymywanie i badania strukturalne membran zeolitowych na podłożach geopolimerowych.
•• Odlewy na osnowie szkieł metalicznych o sterowanym stopniu krystaliczności i podwyższonej plastyczności.
•• Kompozycje polimerowe jako nowe spoiwa mas formerskich.
•• Opracowanie metodyki pomiaru wymiany wilgoci z otoczeniem przez wierzchnie warstwy piaskowych
form odlewniczych oraz badanie właściwości tych mas wróżnych warunkach atmosferycznych.
•• Zanik efektu modyfikowania struktury pierwotnej w stopach typu aluminium-miedź.
•• Wpływ grubości powłok ochronnych na wybrane właściwości
technologiczne mas formerskich i rdzeniowych.
•• Wspomaganie komputerowe wyznaczania i weryfikacji parametrów materiałowych
stosowanych w symulacji numerycznej procesów krystalizacji.
•• Badania wpływu rozdrobnienia struktury stopów metali lekkich na właściwości
korozyjne oraz pasywacyjne w środowiskach wodnych elektrolitów.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
41
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
1.2.2. Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów - ich
właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia.
•• Modyfikacja właściwości strukturalnych i elektrochemicznych spinelu Li4Ti5012 czystego
i domieszkowanego niklem lub miedzią poprzez kalcynację z dodatkiem sacharozy.
•• Synteza i charakteryzacja właściwości fizykochemicznych materiałów katodowych dla ogniw
litowych na bazie spinelu manganowego podstawionego fluorem wpodsieci tlenu.
•• Teoretyczne i doświadczalne badania wpływu energii formowania i temperatury na skład
fazowy i własności stopów wysokiej entropii otrzymywanych nowatorską metodą.
•• Nauka na pograniczu sztuki - synteza nowych nanomateriałów na
potrzeby malarstwa oraz konserwacji zabytków.
•• Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu.
•• Opracowanie wieloskalowego modelu numerycznego do analizy wytrzymałości
nanowarstw napylanych metodą PLD w procesie nanoindentacji.
•• Odlewy na osnowie szkieł metalicznych o sterowanym stopniu krystaliczności i podwyższonej plastyczności.
•• Wykorzystanie statystycznej reprezentacji mikrostruktury do modelowania
przemian fazowych w stalach DP poprzez rozwiązanie równania dyfuzji.
•• Opracowanie wieloskalowego modelu numerycznego do analizy wytrzymałości
nanowarstw napylanych metodą PLD w procesie nanoindentacji.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Badania nad poprawą odporności na obciążenia dynamiczne materiałów
ultradrobnoziarnistych i nanostrukturalnych.
•• Opracowanie kompozytowej protezy ucha środkowego o właściwościach bakteriobójczych.
•• Otrzymywanie i badania strukturalne membran zeolitowych na podłożach geopolimerowych.
•• Nowe technologie wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych
o podwyższonej odporności na zuzycie w odlewach na bazie żelaza.
•• High - temperature corrosion of metallic boiler materials due to
ash deposited from renewable fuels/HTCMARR.
•• Wieloskalowy model bez narzędziowego ciągnienia laserowego rur
z niskoplastycznych stopów magnezu/JAPONIA-V4.
•• Novel contacts for heavy-duty voltage regulation/COMET.
•• Opracowanie i weryfikacja współbieżnego modelu RCAFE (losowych automatów
komórkowych - elementów skończonych) uwzględniającego wirtualną reprezentację
mikrostruktury do symulacji pękania w metalicznych materiałach wielofazowych.
•• Zastosowanie systemów opartych o wiedzę do kontrolowania niepewności
w optymalizacji procesów przetwórstwa metali.
•• Opracowanie nowej zintegrowanej metody wyznaczania charakterystyk technologicznej plastyczności
materiałów porowatych dla modelowania i symulacji komputerowej procesów ich konsolidacji.
•• Mikrostruktura i własności powłok ze stopu niklu poddanych działaniu
agresywnych atmosfer w podwyższonych temperaturach.
•• Sonda kompozytowa do pomiaru jonów fizjologicznie czynnych w tym kwaśnych węglowodanów.
42
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Funkcjonalne warstwy z czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych.
•• Właściwości i analityczne zastosowania nowych zminiaturyzowanych
elektrod woltamperometrycznych osadzanych z fazy gazowej.
•• Właściwości termoelektryczne wybranych domieszkowanych materiałów
typuAgXY2 i klatratów krzemowych – badania in silico.
•• Wpłwy miedzi na strukturę pierwotną i przemianę eutektyczną
w stanie wyjściowym i modyfikowanym stopów Al-Cu.
•• Badania modelowe strumienia piaskowo-powietrznego prowadzące do doskonalenia
teoretycznych podstaw symulacji procesu wstrzeliwania rdzeni odlewniczych.
•• Odzysk metali szlachetnych w procesie recyklingu złomu elektronicznego.
•• Analiza 3D odpowiedzi komórkowych na rusztowania z nanowłókien
polimerowych do regeneracji tkanki kostnej.
•• Organiczno-nieorganiczne nanostrukturalne materiały kompozytowe do zastosowań termoelektrycznych.
•• Rozwój technologii Skaningowej mikrosondy termoelektrycznej do zaawansowanych
badań właściwości termoelektrycznych materiałów dla energetyki.
•• Wyznaczenie kryteriów pękania materiału podczas kucia z uwzględnieniem
zróżnicowanego stopnia przerobu plastycznego.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Korozyjne trybokorozyjne zachowanie biomedycznych stopów tytanu
i kobaltu w symulowanych roztworach fizjologicznych.
•• Badanie efektywności metod utwardzania mas formierskich ze spoiwem skrobiowym.
•• Mechanizm katodowych reakcji na powierzchni niklu w matanolowych roztworach elektrolitów.
•• Wytworzenie warstw kompozytowych o podwyższonej twardości
na powierzchni odlewu z żeliwa chromowego.
•• Kształtowanie i badania właściwości technologicznych mas i powłok
stosowanych w technologii odlewania precyzyjnego.
•• Wdrożenie metody ujawniania struktury ziaren pierwotnych w żeliwie
w Katedrze Stopów i Kompozytów Odlewanych.
•• Modelowanie procesów narastania oraz degradacji warstw pasywnych na stalach duplexowych.
•• Analiza procesó zarodkowania oraz wzrostu fazy heksagonalnej w ceramicznych
membranach do separacji tlenu dla zeroemisyjnych elektrowni węglowych.
•• Charakterystyka powłok ze stopu Inconel 625 napawanych
techniką CMT poddanych zużyciu korozyjno-erozyjnych.
•• Wpływ temperatury podłoża oraz parcjalnego ciśnienia gazów podczas osadzania laserem impulsowym
architektury buforowej na miedzi dla zastosowań jako taśmy nadprzewodzące II generacji.
•• Analiza wpływu podwyższonej temperatury ma zmiany strukturalne
i własności kompozytów Al-Ceo2 i AIMg-Ceo2.
•• Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności mechaniczne stopu EN AW-7010 w stanach O i T6.
•• Gazy wapienne jako aktywne dodatki do cementu.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
43
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Materiały na bazie SiO2 w postaci monolitycznej i w formie powłok hybrydowych o właściwościach
modyfikowanych różnego typu dodatkami organicznymi i nieorganicznymi.
•• Kinetyka i mechanizm procesów w układach heterogenicznych.
•• Opracowanie katalizatora służącego do niskotemperaturowego rozkłądu
N2O pochodzącego z instalacji przemysłowych.
•• Immobilizacja metali ciężkich w surowcach smektytowych południowo-wschodniej
Polski i jej wpływ na parametry technologiczne surowców mineralnych.
•• Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie obu form węgla
na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro.
•• Ludzkie ścięgno Achillesa – modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury
oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych.
•• Synteza nonocząstek srebra w mikroreaktorze przepływowym w mikrokroplach.
•• Wieloskalowe modelowanie materiałów z zastosowaniem ich wirtualnej
reprezentacji na nowoczesnych architekturach komputerowych.
•• Szkła, szkło-ceramika i powłoki amorficzne dla zastosowań technicznych i proekologicznych.
•• Warstwy z nanomateriałów węglowych na powierzchni metalu jako potencjalne
układy do regeneracji i stymulacji komórek układu nerwowego.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Materiały otrzymywane z polimerów siliksanowych jako nośniki dla
nanocząstek palladu i platyny do zastosowań katalitycznych.
•• Siloksany i silseskwioksany jako prekursory materiałów amorficznych opartych o oksywęglik krzemu.
•• Innowacyjne powłoki żaroodporne przeznaczone do masowego stosowania.
•• Materiałowe uwarunkowania aktywności biologicznej prostych
i złożonych materiałów bioaktywnych nowej generacji.
•• Kompozyty i Nanokompozyty ceramiczno – metalowe dla przemysłu
lotniczego i samochodowego (KomCerMet).
•• Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej.
•• Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych.
•• Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych.
•• Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia
w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń.
•• Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania.
•• Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza narzędzi
do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania.
•• Opracowanie nowej generacji płynów do obróbki metali oraz kompleksowej technologii ich
wytwarzania opartej na bazach olejowych, pochodzących z recyklingu olejów odpadowych.
•• Nowa rodzina kształtek ogniotrwałych o minimalnej rozszerzalności cieplnej,
odpornych na niszczący wpływ gradientu temperatury, korozji pod działaniem
ciekłych żużli i reakcji redukcji na styku z węglem i metalami.
•• Innowacyjna nieniszcząca metoda diagnostyki korozji konstrukcji żelbetowych.
44
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji ultralekkich foteli do komunikacji zbiorowej
spełniających wymagania dyrektyw UE, regulaminów ONZ oraz Białej Księgi Amerykańskiej.
•• Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii wytwarzania
materiałooszczędnych aluminiowych puszek napojowych.
•• Innowacyjne odmiany materiałów ogniotrwałych z cyrkonianem wapnia (ROCYW).
•• Innowacyjna technologia produkcji wlewków kuziennych o zróżnicowanej
masie poprzez zastosowanie uniwersalnych zestawów odlewniczych.
•• Ceramiczne kompozyty z udziałem grafenu jako narzędzia skrawające
i części maszyn o unikatowych właściwościach.
•• Optymalizacja technologii celem produkcji lekkich proppantów ceramicznych o najwyższej
wytrzymałości na zgniatanie i o najniższym ciężarze właściwym przy maksymalnym
wykorzystaniu polskich surowców mineralnych i popiołów lotnych - BALTICPROPP.
•• Opracowanie technologii formowania płytek wieloostrzowych oraz frezów
monolitycznych z kompozytów ziarnistych o osnowach z korundu i azotku krzemu.
•• Innowacyjne szkliwa szklano-krystaliczne o wysokich parametrach chemicznych,
mechanicznych i powierzchniowych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną.
•• Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Alternatywne spoiwa o obniżonej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych dla technologii materiałów węglowych i grafitowych.
•• Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli.
•• Rozpoznawanie obrazu, klasyfikacja obiektów oraz elementy sztucznej inteligencji w zastosowaniu
do projektowania technologii i kontroli przebiegu procesów przemysłowych.
•• Nowe techniki wysokorozdzielczej spektroskopii mechanicznej.
•• Przeróbka plastyczna kompozytów na osnowie aluminiumopracowanie parametrów wytwarzania i własności.
•• Opracowanie metody doboru najlepszej technologii na podstawie symulacji
cykli produkcyjnych na bazie przeróbki plastycznej.
•• Modelowanie przemian fazowych i rozwoju mikrostruktury w konstrukcyjnych stalach niskostopowych.
•• Sterowanie procesami metalurgicznymi z wykorzystaniem dynamicznych
sieci neuronowych oraz odpornych metod optymalizacji.
•• Wpływ mikrostruktury i sposobów jej kształtowania na własności materiałów metalicznych.
•• Zastosowanie nowych metod mikroskopii, tomografii i holografii elektronowej
w badaniach innowacyjnych materiałów metalicznych.
•• Opracowanie narzędzia informatycznego do modelowania i optymalizacji
procesów przeróbki plastycznej stopów Mg stosowanych w medycynie.
•• Kształtowanie mikrostruktury i właściwości nowoczesnych materiałów
konstrukcyjnych i stopów specjalnych w aspekcie ich wytwarzania i spajania.
•• Zastosowanie dyfrakcyjnych metod rentgenowskich do badań materiałów
nano i drobnokrystalicznych i o silnie zdefektowanych sieciach.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
45
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Zastosowanie techniki metalurgii proszków do wytwarzania innowacyjnych materiałów otrzymywanych
w oparciu o stopy żelaza i metali nieżelaznych oraz badanie własności tych materiałów.
•• Wykorzystanie metod informatyki do wspomagania projektowania
technologii i kontroli przebiegu procesów przemysłowych.
•• Rozwój modeli materiałów z uwzględnieniem ich mikrostruktury.
•• Rola nowoczesnych technik inżynierii powierzchni oraz metody formowania
mikrostruktury metali w kształtowaniu własności materiałów inżynierskich.
•• Opracowanie, badania mikrostruktury oraz optymalizacja własności nowoczesnych materiałów.
•• Narzędzia informatyczne i metody sztucznej inteligencji
w modelowaniu i sterowaniu w obszarze inżynierii metali.
•• Przemiany fazowe w stopie Ti6Al4V i ich wpływ na wybrane własności.
•• Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne tlenków metali bloku d.
•• Zastosowanie nowych źródeł jonów do spektrometrów masowych.
•• Nanometryczne materiały włókniste.
•• Kinetyka i drogi reakcji w układach wielofazowych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Powłoki ochronne zawierające SiO2 otrzymywane metodą zol-żel na bazie
różnego typu prekursorów - synteza i badania strukturalne.
•• Preparatyka zaawansowanych materiałów ceramicznych i ich charakterystyka.
•• Szkła, szkło-ceramika i powłoki amorficzne dla zastosowań technicznych i proekologicznych.
•• Wymywalność metali ciężkich z materiałów budowlanych.
•• Materiały funkcjonalne do zastosowań w energetyce i ochronie środowiska.
•• Materiały ceramiczne, specjalne i ogniotrwałe oraz surowce mineralne i odpadowe do ich produkcji.
•• Elektrochemiczne przetworniki wielkości fizykochemicznych dedykowane do badań
klinicznych, przemysłowych i ochrony środowiska (projektowanie, wykonanie,
definiowanie parametrów i adaptacja w systemach pomiarowych).
•• Wpływ domieszek chemicznych nowej generacji na proces hydratacji i twardnienia
materiałów wiążących i betonów oraz reologię mieszanek ceramicznych.
•• Optymalizacja wytwarzania odlewów o podwyższonych właściwościach użytkowych
ze stopów odlewniczych z uwzględnieniem: mechanizacji oraz wysokowydajnych
bezpiecznych, nowoczesnych i proekologicznych technologii.
•• Transformacje odkształceniowe w monokryształach metali i stopów.
•• Strukturalny aspekt wytwarzania wysokowytrzymałych stopów na osnowie metali lekkich i miedzi.
•• Badanie mechanizmów plastycznego płynięcia metali i stopów
nieżelaznych w aspekcie zjawisk strukturalnych.
•• Fotoelektrochemia i spektroskopia szerokopasmowych półprzewodników hybrydowych.
•• Mechanizmy zmian struktury i kształtowanie własności polikryształów
i monokryształów metali i stopów metali nieżelaznych.
46
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Nowe materiały katodowe i elektrolitowe dla ogniw paliwowych IT-SOFC.
Testy pracy w ogniwach paliwowych.
•• Perowskity z grupy Gd-Ba-Sr-Co-Fe z uporządkowaniem w podsieci
A jako materiały dla ogniw paliwowych IT-SOFC.
•• Wpływ odkształceń zbędnych na kinetykę procesu wydzieleniowego w procesach
odkształcania na gorąco stali mikroskopowych o podwyższonej wytrzymałości.
•• Badania korozyjne stopów aluminium i ich połączeń wykonanych metodą
zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny.
•• Opracowanie stanowiska do ciągnienia trudnoodkształcalnych
stopów magnezu w podwyższonej temperaturze.
•• Struktura i właściwości mechaniczne nowoczesnych wysokowytrzymałych stopów Al-Li o niskiej gęstości.
•• Zbadanie morfologii oraz ułamka objętości wydzieleń w nadstopie
Inconel 718 przy użyciu tomografii FIB/SEM.
•• Wpływ przeróbki plastycznej na zimno na rozwój mikrostruktury austenitycznej
dla stali niskowęglowych i umacnianych cząstkami faz obcych.
•• Badania plastometryczne odkształcalności stali Fe-0,85Mo-0,65Si-1,4C
otrzymanej metodą metalurgii proszków.
•• Badania własności materiałów wielowarstwowych umacnianych odkształceniowo.
•• Mikrostruktura i własności dyfuzyjnych warstw wierzchnich otrzymywanych w procesie aluminiowania.
•• Badanie kruchości wysokotemperaturowej stali niskostopowej w energetyce.
•• Mikrostruktura i właściwości mechaniczne wybranych stopów metali przetapianych wiązką laserową.
•• Badanie materiałów o niskich poziomach tłumień nowymi
metodami rezonansowej spektroskopii mechanicznej.
•• Badania własności spieków otrzymanych z proszków stopowych na bazie żelaza
stosowanych jako osnowa w narzędziach metaliczno-diamentowych.
•• Badania strukturalne krzemianowych i glinokrzemianowych sorbentów naturalnych.
•• Siloksany i sileseskwioksany jako prekursory do otrzymywania krzemionki mezoporowatej.
•• Modyfikacja właściwości ceramicznych przewodników protonowych.
•• Otrzymywanie czerwonych pigmentów układzie Y2O3-Al2O3-Cu2O3.
•• Zastosowanie spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni do badania
destrukcji termicznej mas formierskich i rdzeniowych.
•• Wpływ mikrostruktury oraz naprężeń mechanicznych na lokalne stężenie jonów wodorowych.
•• Opracowanie teoretycznego algorytmu odtwarzania rozkładu wielkości podłoża do zarodkowania
heterogenicznego. (Wpływ wielkości cząstek podłoża na rozkład gęstości ziaren w stopach metali lekkich).
•• Opracowanie modelu matematycznego zachowania się frontu
krystalizacji jednofazowej w przestrzeni trójwymiarowej.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
47
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Charakterystyka mikro- i nanostruktury nanowłókien polimerowych technikami
zaawansowanej mikroskopii elektronowej i tomografii elektronowej.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Wpływ parametrów fizykochemicznych na proces elektrochemicznego
wytwarzania nanocząsteczek tlenku cynku. (Parametry fizykochemiczne procesu
elektrochemicznego wytwarzania nanocząsteczek tlenku cynku).
•• Numeryczna analiza rozkładu szybkości krzepnięcia w odlewie żeliwnym przy pomocy
metody Kwadratur Różniczkowych Sterowanego Rzędu. (Zastosowanie metody kwadratur
różniczkowych w komputerowej symulacji zagadnień przepływu ciepła i krystalizacji).
•• Zastosowanie algorytmu Fractional Step do stabilizacji modelu przepływów
z powierzchnią opartego o metodę siatkową Boltzmanna. (Zastosowanie metody
siatkowej Boltzmanna do modelowania ruchu ciekłego metalu).
•• Wpływ obróbki cieplnochemicznej na odporność korozyjną stali chromowo-niklowej.
•• Określenie optymalnych parametrów wielkościowych próbek z AL oraz niektórych jego stopów
na potrzeby badań krystalizacji metalu w uniwersalnym Symulatorze i Analizatorze Procesów
metalurgicznych (UMSA) (Wpływ wielkości cząstek podłoża gęstości ziaren w stopach metali lekkich).
•• Opracowanie i ulepszenie metodyki ujawniania ziaren w żeliwie
szarym. (Analiza ziaren pierwotnych w żeliwie szarym).
•• Wpływ mikrostruktury na korozję biomedycznych stopów magnezu.
•• Zaprojektowanie stanowisk urządzeń pomiarowych,wykonanie wstępnych badań.(Oznaczenie
właściwości termofizycznych wybranych materiałów w funkcji temperatury).
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Opracowanie algorytmu rozwiązywania równań modelowych: opracowanie optymalnej
struktury danych: rozpoczęcie prac nad oprogramowaniem. (Wykorzystanie metody
CALPHAD w modelowaniu komputerowym procesu krystalizacji stopów metali).
•• Analiza doświadczalna procesu konsoloidacji proszku kompozytowego wytwarzanego
z materiałów odpadowych na osnowie stopu aluminium AlSi5Cu2 z dodatkiem SiC.
•• Termiczne efekty adsorpcji nanostrukturalnych materiałów węglowych.
•• Synteza i badanie własciwości fizykochemicznych tlenkowych przewodników protonowych.
•• System do optymalizacji procesów i cykli produkcyjnych przetwórstwa metali.
•• Technologiczne aspekty zastosowania nowej generacji stali (AHSS) na elementy nadwozi samochodowych.
•• Opracowanie i weryfikacja przemysłowa kompleksowego systemu kontrolowanego
chłodzenia odkuwek matrycowych bezpośrednio po kuciu.
•• Technologia wytwarzania materiałów typu szkło-ceramika o podwyższonej wytrzymałości
mechanicznej opartej na stłuczce odpadowej z kineskopów telewizyjnych i komputerowych.
•• Innowacyjna technologia materiałów magnezyjno-cyrkonowych z tlenkiem wapnia.
•• Innowacyjne, bezskurczowe masy ceramiczne na wyroby porcelanowe.
•• Innowacyjne technologie ograniczające korozję w transporcie
samochodowym wywołaną eksploatacją biopaliw.
•• Opracowanie podstaw technologii wytwarzania szklistych nośników
mikroelementów dla zastosowań rolniczych.
•• Innowacyjne rozwiązania technologiczne ochrony powierzchni łopatek wentylatorów przemysłowych.
•• Opracowanie platformy modelowania wieloskalowego procesów dynamiki
płynów wielofazowych na potrzeby procesów metalurgicznych.
48
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Trójwymiarowa analiza niejednorodności odkształcenia na elementach mikrostruktury w oparciu
o symulację fizyczną i numeryczną o charakterze wieloskalowym na bazie cyfrowej reprezentacji materiału.
•• Modelowanie zjawisk związanych z odkształcaniem plastycznym wlewków ciągłych z półciekłym rdzeniem.
•• Model kinetyki wydzielania węglikoazotków w stalach mikrostopowych o różnej zawartości azotu.
•• Wpływ długotrwałego wyżarzania na mikrostrukturę i własności mechaniczne stopu Ni-25M0-8Cr.
•• Zastosowanie metody tarciowej z mieszaniem materiału (FSP) do optymalizacji mikrostruktury
i własności mechanicznych warstwy wierzchniej odlewów stopów metali.
•• Opracowanie metodyki optymalizacji technologii cyklu produkcji blach cienkich
ze stali wielofazowych w oparciu o analizę wrażliwościi metamodelowanie.
•• Hybrydowy system wspomagania decyzji w zakresie doboru parametrów technologicznych
wytwarzania elementów maszyn z żeliwa sferoidalnego w celu poprawnych własności użytkowych.
•• Mikrostruktura i własności mechaniczne połączeń stopu Al-Zn-Mg modyfikowanego Sc
wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny.
•• Zastosowanie nowych metod spektroskopii mechanicznej do badań dyfuzji w skondensowanych
atmosferach Cottrella i przemian fazowych. Spektometr mechaniczny sprzężony z dylatometrem laserowym.
•• Hybrydowy system komputerowy do identyfikacji modeli materiałów
metalicznych na podstawie badań doświadczalnych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Opracowanie i zastosowanie modelu naprężania uplastyczniającego
z uwzględnieniem rekrystalizacji i relaksacji opartego o zmienne wewnętrzne
działającym w szerokim zakresie zmienności parametrów odkształcenia.
•• Opracowanie wieloskalowego modelu komory wspomagania pracy serca uwzględniającego zjawisko
utraty spójności na granicy pomiędzy biozgodną nanopowłoką azotku tytanu i polimerem.
•• Kształtowanie własności funkcjonalnych nowoczesnych stali wysokomanganowych.
•• Optymalizacja parametrów procesu nanoszenia powłok ze stopów niklu
na podłoże stalowe, ze względu na mikrostrukturę i właściwości.
•• Wieloskalowe modelowanie ewolucji mikrostruktury w trakcie odkształcenia z wykorzystaniem
kompleksowego środowiska programistycznego do automatów komórkowych.
•• Wpływ morfologii austenitu na produkty indukowanej odkształceniem przemiany ferrytycznej.
•• Przemiany fazowe podczas niskiego i średniego odpuszczania oraz ich wpływ na własności stali.
•• Modelowanie koalugacji i fibrynolizy krwi uwzględniające zjawiska i procesy fizjologiczne.
•• Masywne kompozyty amorficzno-krystaliczne na osnowie miedzi.
•• Cienkie warstwy tlenku bizmutu domieszkowanego erbem i niobem wytwarzane techniką PLD.
•• Opracowanie nowej generacji modeli rozwoju mikrostruktury i ich zastosowanie do
projektowania technologii produkcji zaawansowanych wysokowytrzymałych stali.
•• NIekonwencjonalne, nieliniowe i dynamiczne warunki odkształcenia austenitu
jako sposób kształtowania morfologii produktów jego przemiany.
•• Materiały o specjalnych właściwościach, wytwarzane z wykorzystaniem indukowanej
odkształceniem nanostruktury wielowarstwowej w obecności cząstek faz obcych.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
49
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Opracowanie wielkoskalowego modelu rekrystalizacji, zachodzącej w cienkich
drutach z biozgodnych stopów Mg podczas ciągnienia w podwyższonej temperaturze
dla średnic drutów, porównywalnych z wielkością ziarna mikrostruktury.
•• Badanie skłonności do pęknięć oraz własności mechanicznych połączeń
spawanych stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) w obecności wodoru.
•• Ustalenie wpływu pierwiastków stopowych na niestabilność mikrostruktury
monokrystalicznych nadstopów niklu w wysokiej temperaturze z wykorzystaniem
nowoczesnych metod analitycznej mikroskopii elektronowej.
•• Mikrostrukturalne aspekty zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału
w zastosowaniu do różnoimiennych stopów aluminium.
•• Ewolucja nanokrystalicznych, zdolnych do utleniania metalicznych struktur wielowarstwowych.
•• Opracowanie bioaktywnych i biodegradalnych powłok kompozytowych o osnowie
polimerowej w celu poprawy właściwości osteoinduktywnych stopów tytanu.
•• Badania struktury i właściwości elektrycznych nanowarstw LaCoO3 i LaFeO3 domieszkowanych strontem.
•• Niejednorodność umocnienia odkształceniowego w wielofazowych
materiałach utwardzanych wydzieleniowo.
•• Mikrostruktura i własności mechaniczne metali o strukturze A1 odkształcanych
w warunkach złożonych odkształceń plastycznych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Wytwarzane techniką ablacji laserowej cienkie warstwy tlenku kobaltu domieszkowanego
wapniem i lantanem o optymalnych własnościach elektrycznych.
•• Kształtowanie mikro/nanostruktury warstw kwazikrystalicznych
w celu poprawy właściwości stopów tytanu.
•• Opracowanie techniki spiekania średnio- i wysokowytrzymałych, bezniklowych
stali konstrukcyjnych, zawierających pierwiastki stopowe o dużym powinowactwie
chemicznym do tlenu, z wykorzystaniem efektu lokalnej mikroatmosfery.
•• Opracowanie wieloskalowego modelu numerycznego procesu ciągnienia na zimno
drutów z niskoplastycznych stopów magnezu o podwyższonej biozgodności.
•• Optymalizacja mikrostruktury i własności mechanicznych połączeń stopów
AL-Zn-Mg-Cu modyfikowanych skandem i cyrkonemwykonanych metodą
zgrzewania tarciowego z mieszaniem zgrzeliny (FSW).
•• Opracowanie nowych, stopowych proszków żelaza, otrzymywanych metodą mechanicznej syntezy
i przeznaczonych do produkcji narzędziowych kompozytów metaliczno-diamentowych.
•• Aktywne biologicznie kompozyty TiO2/bioszkło pochodzenia żelowego.
•• Otrzymywanie i badanie właściwości jednofazowych oraz kompozytowych
nanolaminatowych tworzyw typu MAX w układzie Ti-Al-C-N.
•• Utlenianie i ochrona powierzchniowa materiałów na osnowie CoSb3.
•• Opracowanie wieloelektrodowych platform przeznaczonych do budowy planarnych mikroogniw
potencjometrycznych i ich zastosowanie w pomiarach biochemicznych, klinicznych i środowiskowych.
•• Cement specjalny do zastosowań w ujemnych temperaturach.
•• Wysokotemperaturowy segmentowy moduł termoelektryczny.
50
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Nowej generacji bioresorbowalne materiały do sterowanej regeneracji tkanek.
•• Wpływ hydrogranatów i scawtytu na jakość autoklawizowanych tworzyw wapiennipiaskowych otrzymanych z zestawów surowcowych o zmodyfikowanym składzie.
•• Silseskwioksany jako prekursory ceramiczne.
•• Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych metodami ceramiki jadrowej.
•• Barwa szkieł i jej aspekt strukturalny. Wpływ składu chemicznego szkła
na widma elektronowe wybranych jonów metali przejściowych.
•• Nanostruktury TiO2 modyfikowane nanocząsteczkami.
•• Optymalizacja własności materiałów z układu Ni-Al na powłoki typu Bond
Coat stosowane w Zaroodpornych systemach ochronnych typu TBC (Thermal
Barier Coating) metodami inżynierii składu i powierzchni.
•• Kompozytowe ceramiczne przewodniki protonowe nowej generacji - mechanizm
poprawy odporności chemicznej i wzrostu przewodnictwa elektrycznego.
•• Wpływ sterylizacji UV, tlenkiem etylenu i niskotemperaturową plazmą na właściwości porowatej
mieszanki PU/PLDL do regeneracji nerwów obwodowych oraz badania biologiczne in vitro.
•• Opracowanie elektroanalitycznych procedur z wykorzystaniem elektrod drukowanych
w badaniach nad uwalnianiem metali ciężkich z wyrobów budowlanych.
•• Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach stałych; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej
i termodynamiki procesów nieodwracalnych dla projektowania nowych materiałów.
•• Przezroczyste pokrystaliczne materiały ceramiczne.
•• Nanokompozyty poliuretanowe zawierające grafen do akumulacji energii cieplnej.
•• Elektrody funkcjonalne o odnawialnej i modyfikowanej powierzchni dla woltamperometrii.
•• Badanie niestabilności i kryteriów ewolucji płaszczyzny Kirkendalla w układach dwu i wieloskładnikowych.
•• Wstrzykiwalne i wszczepialne biomateriały wzbogacone w sferyczne
mikro-/nanonośniki leków przeznaczone do leczenia chorób kości.
•• Właściwości strukturalne i elektryczne kompozytów na osnowie tetragonalnego ditlenku cyrkonu.
•• Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów poliuretaowych
o właściwościach samoregenerujących zawierających włókna węglowe.
•• Szkliste nośniki miedzi i cynku jako potencjalne fungicydy glebowe.
•• Własności elektryczne wybranych tlenochlorków metali ziem rzadkich zaproponowanych
jako materiały pod budowę potencjometrycznych sensorów chloru.
•• Termoelektryczne materiały gradientowe.
•• Identyfikacja krytycznych szlaków metabolicznych centralnego układu
nerwowego w patofizjologii uzależnienia od opioidów.
•• Synteza i optymalizacja właściwości transportowych nowych materiałów termoelektrycznych
na bazie Mg2Si do konwersji energii cieplnej na energię elektryczną.
•• Struktura elektronowa i mechanizm przewodnictwa nanokompozytów tlenków metali w fotoelektrochemii.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
51
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Kierowana krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Modyfikowana szkło-ceramika z układu Li2O-Al2O3-SiO2 (LAS).
•• Elektrochemiczna analiza metabolizmu narkotyków i związków psychoaktywnych z zastosowaniem
spektrometrii mas - krok w kierunku przewidywania toksyczności substancji.
•• Badania nad wykorzystaniem procesów samoorganizacji cząstek
koloidalnych w technologii ceramicznych tworzyw spiekanych.
•• Biodegradowalne, hybrydowe struktury z kwasu hialuronowego metodą
elektroprzędzenia zawierające aktywne modyfikatory.
•• Wpływ strumienia wakancji oraz efektów Kirkendalla i Frenkla na proces dyfuzji.
•• Ocena wpływu ilości i formy dodatków Ag i Au na właściwości antybakteryjne
i biozgodność nowych materiałów kompozytowych typu cementowego.
•• Metodyka i badanie właściwości sprężystych materiałów anizotropowych metodą ultradźwiękową.
•• Nowe związki o strukturze klatkowej uzyskiwane w warunkach ultrawysokich ciśnień.
•• Wykorzystanie elektrochemicznych czujników błonkowych w stripingowej
analizie chronopotencjometrycznej N N507 457034 Prof. A.W. Bobrowski.
•• Badania nanokompozytów z cząstkami ceramicznymi technikami spektroskopii oscylacynej.
•• Modelowy opis spiekania ceramiki węglikowej.
•• Opracowanie resorbowalnych biomateriałów polimerowych do regeneracji tkanki kostnej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Struktura i właściwości zeolitów i smektytów oraz ich zastosowanie
do otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych.
•• Rezystancyjne sensory gazu na bazie nanokrystalicznych tlenków metali TiO2 i SnO2 oraz ich kompozytów.
•• Mechanochemiczna synteza szkieł i kompozytów ze szklistą matrycą.
•• Modyfikowanie powierzchni stopów TiAl Halogenkami w celu poprawy
ich odporności korozyjnej w środowisku gazów zawierających SO2.
•• Kompozyty ziarniste w układzie Al2O3 – YAG; preparatyka i właściwości.
•• Ocena tlenku glinu na właściwości termomechaniczne i odpornościowe
tworzyw ogniotrwałych na bazie MgO i CaZrO3.
•• Formowanie z zawiesin submikronowych i nanometrycznych proszków MgAl2O4 i Y2O3
w celu wytworzenia drobnokrystalicznych, przezroczystych tworzyw ceramicznych.
•• Materiały Si-C-O otrzymywane przez ceramizację polisiloksanów o kontrolowanej budowie.
•• Bioszkło nowej generacji jako modyfikator kompozytów na osnowie polimerowej i metalicznej.
•• Zastosowanie samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej
(SHS) do wytwarzania materiałów na bazie Mg2Si.
•• Narzędzia skrawające z węglków spiekanych pokrywane warstwą Al2O3 z metaloorganicznych związków.
•• Zmiany tekstury i mikrostruktury w procesie dekarbonizacji wybranych dolomitów.
•• Kompozyty polimerowe zawierające modyfikatory o działaniu antybakteryjnym
i bioaktywnym stosowane na implanty laryngologiczne.
•• Opracowanie podstaw technologii wytwarzania żaroodpornych warstw dyfuzyjnych na
powierzchniach łopatek i segmentów stacjonarnych części gorącej silników lotniczych.
52
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Otrzymywanie kompozytów na bazie hydroksyapatytu.
•• Cementowy kompozyt szybkotwardniejący.
•• Warstwy o mieszanym przewodnictwie na elektrolicie stałym Y2o3-ZrO2
•• Nowe spoiwa dla betonów ogniotrwałych.
•• Opracowanie modelu konstrukcji objętości wsadu różnych wapieni
podczas dekarbonatyzacji w szybie cylindrycznym.
•• Badanie biozgodności nanorurek węglowych oraz ich wpływ na procesy naprawcze tkanek.
•• Struktura defektów i własności transportowe disiarczków żelazowców (FeS2, CoS2 i NiS2).
•• Wytwarzanie materiałów kompozytowych z proszków ceramicznych
i krzemku magnezu z wykorzystaniem technologii magnetrowej.
•• Opracowanie metodyki wytwarzania gęstych spieków z węglika boru
oraz kompozytów ziarnistych o osnowie węglika boru.
•• Badania wpływu struktury fazy szklistej krzemionkowych popiołów lotnych na proces hydratacji cementu.
•• Opracowanie technologii wykorzystania gez wapiennych jako aktywnego dodatku
do cementów powszechnego użytku i betonów o podwyższonej trwałości na korozję.
•• Kompozytowe materiały hybrydowe o właściwościach osteokonduktywnych
i osteoinduktywnych do regeneracji tkanki kostnej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Analiza ruchu ciekłego metalu w układach wlewowych stosowanych przy
produkcji odlewów wielkogabarytowych oraz opracowanie numerycznego
modelu tego procesu w oparciu o Metodę Siatkową Boltzmanna.
•• Procesy zachodzące we wnęce formy odlewniczej jako czynniki powodujące powstawanie wad
powierzchni odlewów ze stopów żelaza związanych z oddziaływaniem metal-forma.
•• Wpływ dodatku koloidalnych nanocząsteczek tlenków metali na właściwości spoiwa odlewniczego.
•• Oddziaływanie składników mas formierskich na powierzchniową strukturę odlewów
jako czynnik determinujący system generacji wad odlewniczych.
•• Efektywne odzyskiwanie osnowy kwarcowej z zużytych mas formierskich
i rdzeniowych metoda termiczną w urządzeniu nowej konstrukcji.
•• Trwałość zmęczeniowa w aspekcie właściwości mechanicznych tworzyw odlewniczych.
•• Wpływ temperatury na zmiany strukturalne i właściwości wiążące bentonitów odlewniczych.
•• Opracowanie modelu i oprogramowania symulacyjnego przemian fazowych
dla technologii odlewów cienko-i supercienkościennych z żeliwa sferoidalnego.
•• Symulacja krzepnięcia ferrytu delta w staliwach Fe-Cr18-Ni11-Mo-C przeznaczonych na odlewy pomp.
•• Badanie wpływ rozdrobnienia struktury na właściwości wytrzymałościowe i tłumiące stopów Zn-Al.
•• Struktura i właściwosci żeliwa z wydzieleniami kulek węglików VC.
•• Opracowanie modelu matematycznego do badań przemian fazowych w układach
perytektycznych z wykorzystaniem metody automatu komórkowego.
•• Wpływ odkształcenia plastycznego i orientacji krystalograficznej ziaren na
elektrochemiczne zachowanie się aluminium i stopu AIMg2 w mikro-skali.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
53
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Opracowanie algorytmu odtwarzania rozkładu wielkości podkładek zarodkowania heterogenicznego
w stopach heterofazowych w oparciu o model swobodnego wzrostu (Free-Growth).
•• Numeryczna i doświadczalna analiza przepływów cieczy heterofazowych
w oparciu o procesy występujace przy produkcji odlewów.
•• Badania mechanizmu oddziaływania produktów destrukcji termicznej spoiw
na warstwę powierzchniową odlewów z żeliwa wysokojakościowego.
•• Sterowanie procesem krystalizacji powłoki cynkowej w aspekcie optymalizacji
technologii jej wytwarzania na powierzchni wyrobów ze stopów żelazo-węgiel.
•• Opracowanie teoretycznych podstaw rozwoju nowych, odlewanych stopów
na osnowie Al-Zn o sterowanej strukturze i specjalnych właściwościach.
•• Mechanizm kształtowania struktury odlewów cienkościennych z żeliwa wermikularnego.
•• Zależność właściwości termofizycznych wybranych materiałów
stosowanych w odlewnictwie od temperatury.
•• Analiza mechanizmów umocnienia odkształceniowego w monokryształach magnezu.
•• Zaawansowane badania własności i mechanizmów odkształcenia
układów osnowa-bliźniak w materiałach RSC.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Wpływ morfologii elektrody na elektrokatalityczną redukcję organicznych halogenków
zachodzącą na powierzchni nanodrutów Ag w roztworach wodnych.
•• Strukturalne i mechaniczne właściwości lekkich materiałów metalicznych wytwarzanych
metodami mechanicznej syntezy składników i szybkiej krystalizacji stopów.
•• Ewolucja struktury i własności mechanicznych trudnoodkształcalnych stopów
lekkich walcowanych w warunkach cyklicznej zmiany drogi odkształcenia
z geometrycznie ograniczoną strefą plastycznego płynięcia.
•• Kompleksowe badania dotyczące nowych materiałów hybrydowych
na bazie TiO2 i BiVo4 modyfikowanych związkami analizryny.
•• Materiały kompozytowe dla optoelektroniki molekularnej.
•• Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie
deformacji na przykładzie czystego aluminium i jego stopu po odkształceniu metodą KoBo.
•• Nowe materiały katodowe z grupy pniktydów dla ogniw typu Li-Ion.
•• Perowskity podwójne z grypy Ba1-xAxY1-yByMn2O5+q(A:Sr,Ca,B:Sc,Pr,Sm,Gd)
dla technologii magazynowania tlenu i katalizatorów trójdrożnych.
•• Nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla ogniw typu Li-ion.
•• Odporne na osadzanie węgla oraz siarkę materiały anodowe dla stałotlenkowych
ogniw paliwowych typu SOFC zasilanych gazem syntezowym.
•• Korelacja pomiędzy właściwościami strukturalnymi i transportowymi
w materiałach o przewodnictwie tlenowym, protonowym oraz jonów lit.
•• Elektrolit stały dla nowej generacji ogniw litowych typu all-solid-state.
•• Zastosowanie katalizatorów z izolowanymi centrami metali grup przejściowych
do selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu.
54
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Proste rozwiązanie dla ważnych półprzewodnikowych nanokrystalicznych azotków GaN i InN
o kontrolowanej politypii: wykorzystanie uwarunkowań topochemicznych i termodynamicznych.
•• Materiały amorficzno-krystaliczne otrzymywane w wyniku podziału w fazie ciekłej stopów z monotektyką.
•• Opracowanie, wytworzenie i charakterystyka mikro/nanostruktury i wybranych
właściwości biomateriałów dla medycyny regeneracyjnej (OPTYMED).
•• Zminiaturyzowane systemy czujników elektrochemicznych do badań gospodarki wodno-elektrolitowej
i transportu substancji farmakologicznych w próbkach biologicznych oraz oceny stanu środowiska.
•• Ewolucja nanokrystalicznych, zdolnych do utleniania metalicznych struktur wielowarstwowych.
•• Opracowanie bioaktywnych i biodegradalnych powłok kompozytowych o osnowie
polimerowej w celu poprawy właściwości osteoinduktywnych stopów tytanu.
•• Badania struktury i właściwości elektrycznych nanowarstw LaCoO3 i LaFeO3 domieszkowanych strontem.
•• Niejednorodność umocnienia odkształceniowego w wielofazowych
materiałach utwardzanych wydzieleniowo.
•• Mikrostruktura i własności mechaniczne metali o strukturze A1 odkształcanych
w warunkach złożonych odkształceń plastycznych.
•• Rozwój modeli materiałów z uwzględnieniem ich mikrostruktury.
•• Badania własności materiałów wielowarstwowych umacnianych odkształceniowo.
•• Opracowanie, badania mikrostruktury oraz optymalizacja własności nowoczesnych materiałów.
•• Narzędzia informatyczne i metody sztucznej inteligencji
w modelowaniu i sterowaniu w obszarze inżynierii metali.
•• Mikrostruktura i własności dyfuzyjnych warstw wierzchnich otrzymywanych w procesie aluminiowania.
•• Badanie kruchości wysokotemperaturowej stali niskostopowej w energetyce.
•• Mikrostruktura i właściwości mechaniczne wybranych stopów metali przetapianych wiązką laserową.
•• Badanie materiałów o niskich poziomach tłumień nowymi metodami
rezonansowej spektroskopii mechanicznej.
•• Badania własności spieków otrzymanych z proszków stopowych na bazie żelaza
stosowanych jako osnowa w narzędziach metaliczno-diamentowych.
•• Analiza zmian mikrostrukturalnych zachodzących podczas łączenia różnoimiennych
stopów aluminium metodą tarciową z przemieszczeniem materiału.
•• Zobaczyć uzależniony mózg – zastosowanie metod powierzchniowej
spektrometrii mas w badaniu zjawiska uzależnienia od morfiny.
•• Wielofunkcyjne kompozyty węglowo-ceramiczne dla energetyki.
•• Wymywalność metali ciężkich z materiałów budowlanych.
•• Wpływ strumienia wakancji oraz efektów Kirkendalla i Frenkla na proces dyfuzji.
•• Ocena wpływu ilości i formy dodatków Ag i Au na właściwości antybakteryjne
i biozgodność nowych materiałów kompozytowych typu cementowego.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
55
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Rola nowoczesnych technik inżynierii powierzchni oraz metody formowania
mikrostruktury metali w kształtowaniu własności materiałów inżynierskich.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Metodyka i badanie właściwości sprężystych materiałów anizotropowych metodą ultradźwiękową.
•• Nowe związki o strukturze klatkowej uzyskiwane w warunkach ultrawysokich ciśnień.
•• Nanokompozyty dla celów technicznych i medycznych.
•• Otrzymywanie zaawansowanych materiałów ceramicznych i kompozytów oraz ich charakterystyka.
•• Odpady granitowe i ich ocena jako surowca ceramicznego.
•• Wytwarzanie nanocząsteczek metalicznych metodami proekologicznymi.
•• Opracowanie mikro i mezo-strukturalnych materiałów zol-żel z wykorzystaniem
molekularnych prekursorów plisilseskwioksanowych.
•• Struktura i podstawowe właściwości fizyczne funkcjonalnych materiałów warstwowych typu MAX.
•• Mechanizm kształtowania struktury odlewów cienkościennych z żeliwa wermikularnego.
•• Zależność właściwości termofizycznych wybranych materiałów
stosowanych w odlewnictwie od temperatury.
•• Badanie zmian ciśnienia gazu i kinetyki utwardzania w rdzeniach
o złożonych kształtach w trakcie procesu utwardzania.
•• Badania elektrochemiczne i strukturalne wybranych stopów dentystycznych
stosowanych w implantologii oraz protetyce dentystycznej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• wpływ naprężeń mechanicznych na lokalne zachowanie korozyjne stopów metali.
•• Dobór składu mas formierskich wiązanych modyfikatem skrobiowym CMS-Na.
•• Elektrochemiczna korozja biomedycznych implantów na bazie
stopów tytanu i kobaltu w roztworach fizjologicznych.
•• Analiza doświadczalna procesu konsoloidacji proszku kompozytowego wytwarzanego
z materiałów odpadowych na osnowie stopu aluminium AlSi5Cu2 z dodatkiem SiC.
•• Nowe materiały hybrydowe oparte o półprzewodniki szerokopasmowe
domieszkowane nanostrukturami węglowymi.
•• Zastosowanie katalizatorów z izolowanymi centrami metali grup przejściowych
do selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu.
•• Proste rozwiązanie dla ważnych półprzewodnikowych nanokrystalicznych azotków GaN i InN
o kontrolowanej politypii: wykorzystanie uwarunkowań topochemicznych i termodynamicznych.
•• Analizy struktury porów adsorbentów metodami adsorpcyjnymi
z wykorzystaniem modeli klasteryzacyjnych i potencjałowych.
•• synteza oraz charakterystyka cieplna innowacyjnych materiałów wykorzystujących
zmianę fazy ciało stałe-ciało stałe,o podwyższonej przewodności cieplnej
do stabilizacji temperatury pracy urządzeń elektronicznych.
•• Zastosowanie procesów adsorbcyjnych w usuwaniu rtęci z gazów odlotowych.
•• Positive electrode materials for li-ion batteries for electric vehicles application (LiBEV).
•• Innovative Dual mEmbrAne fueL Cell/ IDEAL-CELL.
•• Advanced Technologies for the Production of Cement and Clean Aggregates
from Construction and Demolition Waste / C2CA.
56
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Innovative material solutions for transport, energy and biomedical sectors by strengthening
integration and enhancing research dynamice of KMM-VIN / INNVIN.
•• Innovative Sensor for Material Ageing and Radation Testing / I-SMART.
•• New Materials for Energy Systems / NewMat.
•• Smart grids materials technology / Smart Grid.
•• SG Materials/MATERIALS.
•• Utylizowanie odpadów kopalnianych zawierających siarczki w geopolimerach /GEOSULF.
•• Modelowanie rozwoju mikrostruktury żeliwa sferoidalnego podczas obróbki cieplnej.
•• Strategia optymalizacji wielokryterialnej ciągów produkcyjnych o strukturze grafowej.
•• Badania układu warstwowego metal/ceramika w podwójnej atmosferze reakcyjnej [email protected]/
powietrze z przeznaczeniem na interkontenery metaliczne do ogniw paliwowych SOFC.
•• Modelowanie dyfuzji reakcyjnej w azotowaniu metali i stopów
w założonej geometrii - wpływ warunków brzegowych.
•• Badania nadelektroformowaniem kompozytowych struktur włóknistych zbudowanych
z nanowłókien polimerowych modyfikowanych nanododatkami.
•• Kinetyka i mechanizm wzrostu warstw zawierających krzem na stopie Ti-46Al-8Ta.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Ocena wpływu parametrów procesu elektroforetycznego osadzania nanorurek
na właściwości otrzymywanych materiałów kompozytowych.
•• Wybrane materiały w gdańskich warsztatach malarskich od XV do XVIII wieku
w świetle badań metodami spektroskopowymi (RS, IR, PIXE, RBS i NRA) GRANT
PRZEJĘTY przez AGH z UNIWERSYTETU W TORUNIU /na 2014 r.
•• Stałotlenkowe ogniwa odwracalne z elektrolitem o przewodnictwie protonowym.
1.2.3.Metalurgia
•• Wpływ odkształcenia na mikrostrukturę i korozyjne zachowanie elektrochemiczne
osadzanych nano- i mikrokrystalicznych stopów kobaltu.
•• Odporność korozyjna biomedycznych stopów tytanu do zastosowań
w medycynie w symulowanych środowiskach fizjologicznych.
•• Poszukiwanie metalicznych biosensorów do adsorpcji związków biologicznie aktywnych.
•• Poszukiwanie selektywnych powierzchni metalicznych i testowanie ich aktywności za
pomocą techniki powierzchniowo-wzmocnionej absorpcji w podczerwieni(SEIRA).
•• Stopy Cu-Ag do zastosowań w generatorach silnych pól magnetycznych.
•• Wykorzystanie metod skanowania 3D, termowizji i tomografii komputerowej do
sterowania jakością w procesie wytwarzania krytycznych części silnikówlotniczych.
•• Wpływ mikro i nano komponentów metalicznych na statyczne i dynamiczne charakterystyki kompozytów.
•• Modelowanie procesów przetwórstwa metali nieżelaznych w aspekcie poprawy jakości wyrobów.
•• Rozdział jonów pierwiastków krytycznych w jednorodnym i niejednorodnym polu magnetycznym.
•• Wykorzystanie metody zbioru poziomic (level set method) do modelowania
frontu dyfuzyjnych przemian fazowych w stalach DP.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
57
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Eksperymentalna identyfikacja warunków krzepnięcia i odkształcania stopów
aluminium serii 8XXX w kotlinie procesu twin roll casting.
•• Analiza parametrów procesu wyciskania mieszanek proszkowych AL+SIC.
•• Wpływ składu chemicznego i sposobu wytwarzania na własności
przewodzących stopów aluminium typu silumin.
•• Zaawansowane procesy syntezy i przetwórstwa wysokoprzewodzących
materiałów na bazie metali nieżelaznych do zastosowań w energetyce.
•• Warstwy tlenkowe wytwarzane na aluminium metodą plazmowego utleniania elektrolitycznego.
•• Analiza kinetyki i mechanizmu elektrochemicznej syntezy nanokrystalicznych
stopów Ni-Pd o wysokiej aktywności katalitycznej dla HER.
•• Badania procesów zachodzących podczas spiekania granulatu z drobnoziarnistych odpadów
hutniczych na wsad żelazonośny, celem opracowania sposobu separacji cynku.
•• Konstrukcja, wykonanie i uruchomienie produkcji nowej generacji uniwersalnych strzelarek
do wytwarzania rdzeni z mas wiązanych najnowszymi proekologicznymi systemami spoiw.
•• Opracowanie nowych zaawansowanych technologii kucia materiałów wysokotopliwych.
•• Interaktywny, interdyscyplinarny system bazodanowy jako narzędzie
wspomagające przygotowanie produkcji odlewniczej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Opracowanie i wdrożenie komputerowego systemu wspomagania
procesów spawania w konstrukcjach lotniczych.
•• Opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w technologii ciągłego odlewania stali.
•• Baza danych dla wyników symulacji procesów odlewniczych.
•• Technologia produkcji wielkogabarytowych odkuwek ze stali ultraczystych dla przemysłu energetycznego.
•• Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wysokojakościowych odlewów z żeliwa chromowego
o kompozytowej in situ warstwie wierzchniej zapewniającej zwiększoną odporność na zużycie abrazyjne.
•• Uruchomienie kompleksowo monitorowanej produkcji wielkogabarytowych odkuwek
dla przemysłu naftowego do eksploatacji w ekstremalnych warunkach podmorskich.
•• Niskoenergetyczne napawanie stalami odpornymi na korozję i erozję powierzchni
elementów kotłów energetycznego opalanych węglem (INCO).
•• Kompozytowe powłoki węglikowe do ochrony powierzchni krystalizatorów przemysłowych (KOMP).
•• Opracowanie kompleksowo nadzorowanej technologii obróbki cieplnej,
chemicznej, elektrochemicznej, zapewniającej uzyskanie nowej generacji elementów
konstrukcyjnych i funkcjonalnych statków powietrznych (ESPEC).
•• Kształtowanie własności użytkowych prętów stalowych przez kontrolowane odkształcenie plastyczne.
•• Opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji nowej generacji
przewodów HTLS z biometalowymi rdzeniami nośno-przewodzącymi.
•• Opracowanie zaawansowanych przewodów klimatyzacyjnych dla przemysłu samochodowego MAFCO.
•• Innowacyjna linia do walcowania na zimno płaskowników o określonych właściwościach.
•• Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wyrobów ze stopów
aluminium w gat. EN AW-6060, oraz EN AW- 6082 w procesie odlewania
ciągłego z elektromagnetycznym układem modyfikacji struktury ACS.
58
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Badanie zjawisk w procesie zgrzewania elementów staliwa wysokomanganowego
ze stalą węglową poprzez samoutwardzalne przekładki ze stali austenitycznych
i półaustenitycznych stosowanych w rozjazdach i krzyżownicach kolejowych.
•• Opracowanie zawansowanej technologii wytwarzania blach cienkich do cięcia laserowego.
•• Powłoki z nadstopów niklu napawane metodą CMT na rury i ściany
szczelne kotłów energetycznych do spalania odpadów.
•• Technologie wytwarzania wałów monolitycznych dla przemysłu energetycznego i maszynowego.
•• Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska.
•• Opracowanie wzorcowych technologii dla procesów lutowania próżniowego stali wysokostopowych
i superstopów niklu lutami na bazie Ni oraz Cu części stosowanych w silnikach lotniczych.
•• Opracowanie wytycznych technologicznych w procesie kształtowania plastycznego przez
zgniatanie obrotowe z zastosowaniem nagrzewania laserowego dla materiału typu Inconel.
•• Energooszczędna i niskoodpadowa metoda recyklingu złomu metali
lekkich oparta o proces konsolidacji plastycznej.
•• Opracowanie technologii odlewania tiksotropowego skomplikowanych elementów ze stopów żelaza.
•• Ocena wpływu termicznej destrukcji mas formierskich z regeneratem i komponentami
organicznymi na jakość odlewów ze stopów żelaza oraz na skład generowanych
gazów, ze szczególnym uwzględnieniem związków z grupy BTEX i WWA.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne procesu wytwarzania wysokowytrzymałych
cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium.
•• Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkotonażowych
walców o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej.
•• Opracowanie i przemysłowa weryfikacja energooszczędnej obróbki termomechanicznej
odkuwek matrycowych z zastosowaniem zaawansowanych gatunków stali oraz
innowacyjnych metod sterowanego chłodzenia bezpośrednio po kuciu na gorąco.
•• Nowe druty z kompozytów metal-grafen o podwyższonej przewodności
elektrycznej na przewody elektroenergetyczne.
•• Opracowanie nowej recyklingowej technologii ciągłego odlewania drutów miedzianych na
cele elektryczne na bazie granulatu Cu powstałego z odpadów kablowych – CUT.
•• Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtników
z trudnokształcalnych stopów aluminium serii 5xxx.
•• Weryfikacja, w skali demonstracyjnej, technologii spiekania granulatu z drobnoziarnistych
odpadów hutniczych na wsad żelazonośny w piecu szybowym z równoczesną separacją cynku.
•• Simulation DB - system zarządzania wiedzą technologiczną dedykowany dla przemysłu odlewniczego.
•• Analiza i interpretacja zjawisk zachodzących w stopach metali
poddanych dużym odkształceniom plastycznym.
•• Rozwinięcie badań nad własnościami fizycznymi i chemicznymi ciekłych
żużli i metali domieszkowanych związkami tytanu.
•• Modelowanie procesów metalurgicznych w ciągu technologicznym rafinacja pozapiecowa stali – COS.
•• Fizyczne i analityczne modelowanie procesów kucia.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
59
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Mikrostruktury i własności mechaniczne odkształcanych
termomechanicznie stali mikrostopowych i wielofazowych.
•• Modelowanie reakcji zachodzących podczas utylizacji materiałów odpadowych z procesów metalurgicznych.
•• Identyfikacja warunków radiacyjnej wymiany ciepła w zagadnieniach nagrzewania i chłodzenia materiałów.
•• Przeróbka plastyczna kompozytów na osnowie metalowej umocnionych kierunkowo.
•• Badanie i kształtowanie własności użytkowych nowoczesnych wyrobów walcowanych na gorąco i na zimno.
•• Przeróbka plastyczna w nowoczesnych technologiach materiałowych.
•• Matematyczne modelowanie procesów przemysłowych w metalurgii ekstrakcyjnej.
•• Modelowanie kinetyki reakcji utleniania i redukcji w układach wielofazowych.
•• Studium procesu wydłużania tulei rurowych w walcarce skośnej typu alongator.
•• Identyfikacja warunków brzegowych w zagadnieniach nagrzewania i chłodzenia materiałów.
•• Inżynieria wytwarzania nowoczesnych wyrobów walcowanych płaskich i długich.
•• Rola zjawisk powierzchniowych w procesach otrzymywania metali, ich rafinacji oraz recyklingu.
•• Przetwórstwo metali nieżelaznych. Teoria i technologia.
•• Wpływ warunków reakcji na właściwości i morfologię jej produktów.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Odzysk metali z materiałów odpadowych i złomów.
•• Analiza procesu spiekania i właściwości stopów z proszku Distaloy SA z dodatkiem boru i węgla.
•• Recycling metali ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
•• Optymalizacja procesów chemicznej syntezy materiałów funkcjonalnych.
•• Zaawansowane i specjalistyczne procesy w przetwórstwie metali i stopów.
•• Generator cyfrowej reprezentacji struktur nanowarstwowych dla komercyjnych aplikacji numerycznych.
•• Opracowanie modelu numerycznego procesu ciągłego odlewania
specjalnych stopów magnezu wykorzystywanych w medycynie.
•• Wielkoskalowa analiza niejednorodności odkształcenia w procesie kucia segmentowego elementów
integralnych dedykowanych dla przemysłu lotniczego z wykorzystaniem cyfrowej reprezentacji materiału.
•• Opracowanie wydajnego algorytmu analizy odwrotnej do identyfikacji parametrów
modeli rozwoju mikrostruktury na bazie metody automatów komórkowych.
•• Optymalizacja rozkładu rzędów metody kwadratur różniczkowych sterowanego rzędu dla układów
funkcji tworzących rozwiązania analityczne wybranych problemów przewodzenia ciepła.
•• Synteza nanomateriałów tlenkowych przeznaczonych do budowy superkondensatorów
stosowanych w systemach przeznaczonych do gromadzenia energii elektrycznej.
•• Wpływ warunków szybkiej krystalizacji na strukturę i własności stopów lekkich.
•• Kinetyka adsorpcji kompleksów chlorkowych Au,Pt,Pd na węglu aktywnym.
•• Właściwości termodynamiczne tlenu w ciekłych rozcieńczonych roztworach na bazie srebra.
•• Analiza skutków rozdrobnienia składników strukturalnych w stopach aluminium 7N01(7005),2024
i 2219 na ich podatność do umocnienia wydzieleniowego podczas starzenia.
60
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Badania wpływu technologii wytwarzania stopów AlZr na własności
drutów przeznaczonych na cele elektryczne.
•• Kinetyka powstawania nanocząstek złota w układzie mikroemulsji.
•• Badanie warunków syntezy cząstek Au-Pd typu „core-shell” w roztworach wodnych.
•• Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach plastycznych i jej interpretacja strukturalna.
•• Ekstrakcja metali nieżelaznych z pierwotnych i wtórnych materiałów odpadowych.
•• Synteza nanomateriałów tlenkowych na niobie metodą elektrochemicznego
utleniania przeznaczonych do zastosowania w ogniwach słonecznych.
•• Analiza zjawiskowa umocnienia odkształceniowego niskotemperaturowo wyciskanego tytanu.
•• Utwardzanie wydzieleniowe stopów aluminium po dużej deformacji.
•• Opracowanie metody i oprogramowania do wyznaczania współczynnika
przejmowania ciepła w procesach chłodzenia metaliza pomocą płynów.
•• Nowa technologia wytwarzania i przetwarzania wybranych stopów aluminium serii 1XXX,3XXX i 8XXX.
•• Opracowanie teoretycznych podstaw nowej technologii odzysku miedzi z żużli zawiesinowych.
•• Opracowanie empirycznego modelu właściwości reologicznych
ciekłych metali na przykładzie roztworów żelaza.
•• Opracowanie trójwymiarowego modelu i oprogramowania opartego o frontalne automaty komórkowe do
modelowania rozwoju mikrostruktury w procesie walcowania oraz cyfrowej reprezentacji materiałów.
•• Wieloskalowa metodologia 3D wyznaczania własności mechanicznych
stali odkształcanej w ekstra-wysokich temperaturach.
•• Nowa technologia wytwarzania wyrobów ciągnionych z zastosowaniem zmiennej
drogi odkształcenia w urządzeniu KWC (kątowe wielostopniowe ciągnienie).
•• Właściwości termodynamiczne i równowagi fazowe w układzie Cu-Ag-Ga.
•• Badania przestrzennych stanów naprężenia i odkształcenia oraz sił walcowania
w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno.
•• Parametryzacja cech materiałowych miedzi beztlenowej o zróżnicowanym
stanie strukturalnym kształtowanym w procesie ciągłego odlewania.
•• Badania doświadczalne nad procesem ciągnienia przewodów jezdnych
z wykorzystaniem ciągadeł z polikrystalicznego diamentu syntetycznego.
•• Elektrochemiczna synteza nanometrycznych warstw półprzewodnikowych.
•• Analiza mechanizmu współosadzania stopów kobaltu z platynowcami.
•• Różne drogi zarodkowania metastabilnej fazy „beta bis” w utwardzalnych
wydzieleniowo stopach AlMgSi oraz ich wpływ na strukturę i własności.
•• Fotoelektrochemia tlenojodku bizmutu i sulfojodku antymonu-badania nad
nowymi półprzewodnikami do zastosowań optoelektronicznych.
•• Dwu i trójskładnikowe nanostopy kobaltu z platynowcami i węglem do
zastosowania w katalizie otrzymane na drodze katodowego osadzania.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
61
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Badanie wpływu przemian fazowych na rozwiązanie brzegowego
zagadnienia odwrotnego w procesie hartowania stali.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Badanie procesu walcowania asymetrycznego metali o sieci regularnej
i heksagonalnej w aspekcie uzyskiwania struktury ultra- drobnoziarnistej.
•• Przeróbka plastyczna w nowoczesnych technologiach materiałowych. Matematyczne
modelowanie procesów przemysłowych w metalurgii ekstrakcyjnej.
•• Wielkoskalowa analiza niejednorodności odkształcenia w procesie kucia segmentowego elementów
integralnych dedykowanych dla przemysłu lotniczego z wykorzystaniem cyfrowej reprezentacji materiału.
•• Opracowanie wydajnego algorytmu analizy odwrotnej do identyfikacji parametrów
modeli rozwoju mikrostruktury na bazie metody automatów komórkowych.
•• Piroliza spoiw odlewniczych stosowanych w przemyśle odlewniczym.
•• Analiza wpływu wybranych parametrów regeneratora wibracyjnego
na jakość odzyskanej osnowy kwarcowej.
•• Właściwości termodynamiczne i równowagi fazowe w układzie Ag-Au-Ga.
•• Kinetyka powstawania nanocząstek złota w układzie mikroemulsji.
•• Synteza i właściwośći fotoelektrochemiczne molibdenianu ołowiu jako
potencjonalnego materiału do zastosowań optoelektronicznych.
•• Analiza kinetyki i mechanizmu elektrochemicznej syntezy nanokrystalicznych
stopów Ni-Pd o wysokiej aktywności katalitycznej dla HER.
•• Wyznaczenie właściwości termodynamicznych ciekłych roztworów Bi2O3-Sb2O3.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Dwu i trójskładnikowe nanostopy kobaltu z platynowcami i węglem do
zastosowania w katalizie otrzymane na drodze katodowego osadzania.
•• Ekstrakcja metali nieżelaznych z pierwotnych i wtórnych materiałów odpadowych.
•• Synteza nanomateriałów tlenkowych na niobie metodą elektrochemicznego
utleniania przeznaczonych do zastosowania w ogniwach słonecznych.
•• Analiza zjawiskowa umocnienia odkształceniowego niskotemperaturowo wyciskanego tytanu.
•• Utwardzanie wydzieleniowe stopów aluminium po dużej deformacji.
•• Badania wpływu parametrów geometrycznych i termofizycznych układu: spiekana
innowacyjna struktura porowata - czynnik roboczy, na wymianę ciepła przy wrzeniu.
•• Property oriented design of hard constituent hardness and morphology in
continuously annealed / galvanized DP sheets / VADPSHEET.
•• Zaawansowana tomografia elektronowa i mikroskopia elektronowa dla
innowacyjnych materiałów dla reaktorów syntezy jądrowej / NIEMCY.
•• Opracowanie kompleksowego wieloskalowego modelu rozwoju mikrostruktury
w warunkach odkształcenia na gorąco / NIEMCY.
•• Badania mikrostrukturalnej korozji stopów TiAl6V4 i Ti12M05Zr w roztworach
fizjologicznych przy użyciu lokalnych technik elektrochemicznych / FRANCJA.
•• Phase diagram determinations of thermoelectric materials / TAJWAN.
•• Accelerated Metallurgy – the accelerated discovery of alloy
formulations using combinatorial principles / AccMet.
•• Accelerated Metallurgy – the accelerated discovery of alloy
formulations using combinatorial principles / InGOS.
62
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Właściwości termodynamiczne ciekłych faz i relacje fazowe w układach: Cu-Sb-Sn, Ag-Sn-Sb i Au-Sn-Sb.
•• Opracowanie wieloskalowego modelu numerycznego do analizy zachowania
się materiału w złożonych warunkach odkształcenia plastycznego.
1.2.4. Inżynieria biomedyczna
•• Wykorzystanie sygnału mowy jako źródła informacji diagnostycznej, kontrolnej
i prognostycznej w wybranych problemach medycznych związanychz otolaryngologią.
•• Zastosowanie aptamerów w metastazie nowotworów prostaty – kwasy
nukleinowe w celowanej terapii i diagnostyce/META.
•• Wykorzystanie heterogenicznych środowisk obliczeniowych w zagadnieniach
śledzenia obiektów na podstawie strumienia wizyjnego.
•• Analiza biosygnałów człowieka w kontekście biomechaniki i psychosomatyki.
•• Telemedyczny system nadzoru rehabilitacji człowieka.
•• Stabilizacja wariancji sygnału MRI: Nieobciążona estymacja tensorów dyfuzji dla technik sense i grappa.
•• Rozpoznawanie czerniaka złośliwego w gałce ocznej.
•• Automatyczne rozpoznawanie gestów na potrzeby wspomagania komunikacji z komputerem
osób z porażeniem mózgowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
•• Rekonstrukcja trójwymiarowej sceny na podstawie obrazów z miniaturowych kamer.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Ocena nowych metod leczenia chorób naczyń wieńcowych serca przy
wykorzystaniu dostępnych modalności obrazowania.
•• Semi automatyczna kontekstowa analiza i korekta tekstów
z wykorzystaniem specjalistycznych grafów lingwistycznych.
•• Badania i techniczne wspomaganie lokomocji człowieka.
•• Nanoagregaty polikation-polianion jako nowy typ nośników leków
charakterystyka fizyko-chemiczna i biologiczna.
•• Optymalizacja procesowa zgazowania węgla w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym z dodatkiem CO2.
•• Nowe, wielofunkcyjne substytuty kostne, o wysokiej poręczności chirurgicznej.
•• Mikro- i Nano-Systemy w chemii i diagnostyce biomedycznej MNS-DIAG.
•• Nanokompozytowe materiały osteokonduktywne dla medycyny regeneracyjnej POMOST.
•• Application of SIMS and DESI to measure the oxidative stress
accompanying morphine administration POMOST.
•• Neuroprotective action of ketogenic diet in the pilocarpine model of temporal lobe epilepsy.
•• Biometryczna weryfikacja i identyfikacja głosu.
•• UNISPRING - nowy system modelowanych mikroprotez kosteczek słuchowych
odtwarzający łańcuch przewodzący ucha środkowego.
•• Wirtualny tłumacz komunikacji migowej.
•• Mikromanipulacja narzędziami chirurgicznymi dla wspomagania zabiegów
intrakorporalnych z wykorzystaniem obrazowania wizyjnego.
•• System rozpoznawania i rozumienia obrazów medycznych. Temat 2013 r. Zbieranie
i opracowanie odcisków rąk i stóp dziecka z zespołem Downa.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
63
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Zaawansowane algorytmy informatyki kognitywnej i kryptografii.
•• Zaawansowane metody analizy, rozpoznawania i rozumienia sygnałów biomedycznych
dla potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego w kontekście rozwoju telemedycyny.
•• Telemedyczny system nadzoru rehabilitacji człowieka.
•• Szacowane niepewności anizotropii włókien mięśniowych lewej komory
serca na podstawie obrazów tensora dyfuzji (DT-MRI).
•• Detekcja i analiza obiektów w strumieniu video przy wykorzystaniu układów FPGA.
•• Reprogramowalny sterownik urządzenia ruchomego oparty na sprzężeniu
wizyjnym wykorzystujący algorytm śledzenia obiektu.
•• Wykorzystanie informacji 3D oraz obrazu termowizyjnego
w zaawansowanych systemach monitoringu wizyjnego.
•• Telemedyczny system nadzoru rehabilitacji człowieka.
•• Ocena przydatności heterogenicznych środowisk obliczeniowych w zadaniach detekcji i śledzenia obiektów.
•• Rozpoznawanie wzorców sygnałów akustycznych dla diagnostyki maszyny synchronicznej.
•• Odporne metody statystyczne w estymacji tensorów dyfuzji mięśnia sercowego.
•• Telemedyczny system nadzoru rehabilitacji człowieka.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Wykorzystanie technik agregacji danych w przestrzennym modelowaniu i kognitywnej
analizie zobrazowań tomografii komputerowej (TK) unaczynienia wieńcowego.
•• Implementacja zaawansowanych algorytmów analizy cech osób na platformie rekonfigurowalnej.
•• Segmentacja danych tomograficznych w zastosowaniu do radioterapii
pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego.
•• Lokalna dystrybucja oraz odpowiedź układu peptydowego mózgu na podanie
i.c.v. wybranych narkotyków. Badania techniką DESI-MS.
•• Modyfikacja biozgodnych, resorbowalnych matryc polimerowych nanocząstkami ceramicznymi.
•• Analiza fizyko-chemicznych i biologicznych właściwości nanoform
węgla przeznaczonych dla zastosowań medycznych.
•• Badania nad trwałością włóknistych kompozytów węglowoceramicznych poddanych działaniu obciążeń cyklicznych.
•• Implanty polimerowe wspomagające ukierunkowaną regenerację
uszkodzonych nerwów obwodowych (kontynuacja badań).
•• Wysokoporowate ceramiczne rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej.
•• Nanokompozytowe materiały dla medycyny regeneracyjnej.
•• Opracowanie biomateriału kompozytowego włókno węglowo/
polieteroeeteroketon na implanty konstrukcyjne.
•• Wielofunkcyjne gwoździe śródszpikowe z resorbowalnych kompozytów polimerowych.
•• Krypteiny - identyfikacja i funkcje w ośrodkowym układzie nerwowym.
•• Badanie wybranych pierwiastków śladowych i biomekuł w glejowych nowotworach
mózgu i ich otoczeniu w relacji do stopnia złośliwości guza.
64
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Biochemiczne podłoże zmian neurodegeneracyjnych w epileptycznym mózgu szczura.
•• Badanie korelacji między strukturą szkeletu błonowego oraz przepuszczalności
O2 i Na+/K+ czerwonych ciałek krwi pacjentów z nadciśnieniem.
•• Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii.
•• Biocompatability of Carbon nanoparticles with tissues of the neuromuscular system / NMS-CMT.
•• Zastosowanie aptamerów w metastazie nowotworów prostaty – kwasy
nukleinowe w celowanej terapii i diagnostyce / EURONANOMED.
1.2.5.Geoinżynieria
•• Badanie zjawisk na kontakcie fundamentu palowego z gruntem.
•• Badanie właściwości odpadów górniczych i energetycznych dla ich zastosowania w budowlach ziemnych.
•• Numeryczne modelowanie procesu ścinania wielkogabarytowych próbek odpadów powęglowych.
1.3. Środowisko i zmiany klimatyczne
•• Ocena możliwości stosowania wentylacji wzdłużnej w długich tunelach drogowych.
•• Transfer metali ciężkich pomiędzy uregulowanym i nieczynnym korytem rzeki Przemszy.
•• Modelowanie efektów wzbogacania materiałów uziarnionych w procesie flotacji z zastosowaniem
wielowymiarowych metod statystycznych - optymalny dobórwybranych parametrów procesu.
•• Ocena przydatności zastosowania chloru wytwarzanego elektrolitycznie do dezynfekcji wody.
•• Modelowanie emisji biogenicznych lotnych związków organicznych. Konfiguracja prognostycznego modelu
meteorologicznego WRF-ARW dla symulacji w skalilokalnej obejmującej teren aglomeracji krakowskiej.
•• Ocena możliwości wdrożenia mdelu OSPM w systemie zarządzania
jakością powietrza w aglomeracji krakowskiej.
•• Rozwój metod oceny bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę.
•• Optymalizacja parametrów projektowych i eksploatacyjnych układów technologicznych
oczyszczania śćieków komunalnych w oparciu o symulacje komputerowe.
•• Modyfikacja modelu EDF dla celów obrazowania przemieszczeń Zapory Solina.
•• Indentyfikacja fazy konsolidacji quasifiltracyjnej z zastosowaniem nowych technik interpretacyjnych.
•• Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie,
rekreacji i balneologii na obszarze regionu krakowskiego.
•• Ocena emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesu współspalania odpadów.
•• Właściwości mikrobiologiczne industrioziemców.
•• Ocena oddziaływania oczyszczalni ścieków na odbiorniki.
•• Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w kontekście
implementacji wymogów środowiskowych Unii Europejskiej.
•• Badania nad potencjałem eutrofizującym ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
65
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
1.3.1. Inżynieria środowiska
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Weryfikacja możliwości wykorzystania modelu EDF do celu
prognozy zachowania się budowli hydrotechnicznej.
•• Wpływ jednostkowych procesów uzdatniania wody pitnej na potencjał
tworzenia się halogenowych produktów ubocznych chlorowania.
•• Metoda formalno-prawna postępowania w procesie planowania
przestrzennego na terenach objętych działalnością wydobywczą.
•• Eliminacja jonów metali ciężkich z roztworów wodnych i ze ścieków metodami wymiany jonowej.
•• Modelowanie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.
•• Wykorzystanie metod przeróbczych w inżynierii środowiska w zakresie
ochrony wód, powietrza i utylizacji odpadów.
•• Wykorzystanie zintegrowanych systemów i metod pomiarowych do oceny stanu
technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów budowlanych i inżynierskich.
•• Systemowe rozwiązania z zakresu inżynierii środowiska.
•• Innowacyjne technologie w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, udostępniania informacji
o środowisku i wykorzystanie biotechnologii środowiskowej dla zrównoważonego rozwoju.
•• Usuwanie jonów metali toksycznych z roztworów wodnych za pomocą
odpadów organicznych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Badanie występowania zagrożeń wodnych dla kopalń węgla brunatnego.
•• Identyfikacja kosztów likwidacji podziemnych kopalń rud metali kolorowych na przykładzie ZGH Bolesław.
•• Charakterystyka terenów ujętych w programie NATURA 2000 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
Dokumentacja złóż kruszyw naturalnych w dolinie Raby. Analiza typowych modeli
budowy geologicznej złóż kruszyw naturalnych w dolinach rzecznych
na podstawie dokumentacji archiwalnych.
•• Możliwości wykorzystania odpadów z przeróbki węgla oraz odpadów organicznomineralnych do produkcji paliw alternatywnych oraz nawozów.
•• Wpływ naturalnego sorbentu organicznego na efektywność rozkładu związków ropopochodnych w glebie.
•• Wyznaczenie powierzchni badawczych. Pobór materiału do badań.
•• Numeryczna analiza stateczności składowisk odpadów.
•• Analiza możliwości wykorzystania odpadów z termicznego
przekształcenia komunalnych osadów ściekowych.
•• Ocena możliwości zastosowania odpadów energetycznych jako składników materiałów
termoizolacyjnych lub wiążących w podwyższonej temperaturze.
•• Remediacja wód podziemnych zanieczyszczonych tri- i tetrachloroetenem w rejonie ujęcia Nowa Dęba.
•• Krążenie wód podziemnych zanieczyszczonych tri- i tetrachloroetylenem
w warunkach eksploatacji ujęcia Nowa Dęba.
•• Ocena właściwości filtracyjnych gruntów ilastych na podstawie
przebiegu konsolidacji w warunkach stałego obciążenia.
•• Opracowanie procedury przetwarzania satelitarnych danych polarymetrycznych
w celu identyfikacji obszarów gwałtownych osuwisk w południowej Polsce.
66
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Migracja zanieczyszczeń organicznych na obszarze Zakładów Chemicznych ,,Zachem” w Bydgoszczy.
•• Pomiary liczby i wielkości cząstek stałych w powietrzu miejskim
z wykorzystaniem metody optoelektrycznej.
•• Rozpoznanie zmienności stężeń substancji zanieczyszczających gazy odlotowe.
•• Zmiany właściwości utworów glebowych wprowadzonych na alkaliczne odpady posodowe.
•• Badanie wodoprzepuszczalności zapór ziemnych.
•• Ocena dynamiki procesów bioremediacji terenów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi.
•• Potencjał tworzenia się kwasów halogenooctowych w systemach dystrybucji wody.
•• Zastosowanie metod termowizji w ocenie zjawisk filtracji w zaporach ziemnych i ich otoczeniu.
•• Formalno-finansowy model realizacji procesu rewitalizacji w regionach górniczych.
•• Długoterminowe przemiany wietrzeniowe odpadów elektrownianych i wpływ tych
procesów na ruchliwość pierwiastków śladowych zawartych w odpadach.
•• Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na mobilność ołowiu, cynku, kadmu i arsenu w glebach
zdegradowanych przez górnictwo i hutnictwo cynkowo-ołowiowe na Górnym Śląsku.
•• Ocena trzech metod rekultywacji terenów bezglebowych w górnictwie węgla brunatnego w Polsce.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Potencjał tworzenia się lotnych halogenowych organicznych
produktów chlorowania w systemach dystrybucji wody.
•• Badania nad możliwościami oczyszczania ścieków deszczowych z dróg
i parkingów za pomocą oczyszczalni hydrofitowych.
•• Akumulacja węgla organicznego w glebach inicjalnych rekultywowanych
obiektów górniczych, jako element bilansu CO2.
•• Przestrzenny opis pogórniczych zmian powierzchni terenu
w aspekcie zagrożenia obiektów powierzchniowych.
•• Główne determinaty wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2000-2009.
•• Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific Basis on Climate change and
Land-use impacts for the update of the EU groundwater directive / GENESIS.
•• Holistic management of brownfield regeneration / HOMBRE.
•• Ocena wielkości wymiany dwutlenku węgla między atmosferą, ekosystemami
lądowymi i wodnymi na obszarze zurbanizowanym Krakowa.
•• Redukcja ładunków zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego wpływających do
Bałtyku poprzez wody podziemne i powierzchniowe / SOILS2SEA.
1.3.2. Ochrona środowiska
•• Ekonomiczno-ekologiczne aspekty procesów utylizacji odpadów
komunalnych w Polsce w kontekście rozwiązań światowych.
•• Badanie emisji zanieczyszczeń w spalinach i w popiele przy spalaniu odnawialnych
paliw oraz procesów termicznych służących poprawie właściwości tychpaliw.
•• Ograniczanie wpływu odwodnień wyrobisk górniczych na ekosystemy
wodne i lądowe na przykładzie kopalni odkrywkowej Celiny.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
67
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Badanie poziomu niektórych radionuklidów naturalnych i sztucznych w wybranych akwenach wodnych.
•• Chemiczna charakterystyka i identyfikacja źródeł aerozolo
atmosferycznych pochodzących z aglomeracji krakowskiej.
•• Nowe nanotlenkowe katalizatory do uwodornienia CO2.
•• A comprehensive metal emission pattern from motor vehicle and the distribution of road specific metals in rover system (water, suspended matter and cediment) / RIVEROAD.
•• Wibroakustyczna metoda diagnozowania maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu.
•• Własności biochemiczno-metaboliczne wybranych szczepów bakteryjnych i ich znaczenie ekologiczne.
•• Rekonstrukcja i prognoza reakcji systemu rzecznego zmienionego
przez górnictwo rud Zn-Pb na zakończenie eksploatacji.
•• Badania i analiza możliwości intensyfikacji pozyskiwania metanu ze zrobów za pomocą otworów
wykonanych z powierzchni dla celów ekologicznej produkcji energii elektrycznej.
•• Ocena zmienności składu chemicznego wód mineralnych i źródlanych południowego stoku
masywu Babiej Góry.
•• Ograniczenie wymywalności zanieczyszczeń z ubocznych produktów spalania biomasy w energetyce.
•• Chemiczna charakterystyka i identyfikacja źródeł aerozoli
atmosferycznych pochodzących z aglomaracji krakowskiej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Analiza śladów węglowych (carbon footprint) dla procesów energochemicznego przetwórstwa węgla.
•• Ocena stanu środowiska przyrodniczego w okolicach Tarnowa na podstawie
analizy dendrochronologicznej oraz pomiarów koncentracji 14C.
•• Badania dendroklimatyczne i dendroekologiczne modrzewia
(Larix decidua Mill) na oszarze Karpat i Sudetów.
•• Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia
w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń.
•• Logistyka i technologie monitoringu oraz sposoby ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac,
w trakcie wiercenia, w procesach szczelinowania hydraulicznego na etapie eksploatacji, w tym
monitoringu wód podziemnych, powietrza, hałasu, gleby, emisji gazów i innych – ZSM.
•• Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego
i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością
symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia.
•• System wykrywania przecieków w sieciach wodociągowych za pomocą analizy echa.
•• Spalanie gazu propan-butan przy pomocy stałych nośników tlenowych.
•• Badanie wpływu warunków współspalania biomasy z węglem na emisję
zanieczyszczeń oraz analiza termofizycznych właściwości biomasy.
•• Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi na obszarach naturalnych oraz poddanych
antropopresji, z uwzględnieniem ekosystemów związanych z wodami podziemnymi.
•• Historyczna i współczesna transformacja punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń.
•• Technologia węgla i procesy sorpcji w aspekcie ochrony środowiska.
68
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Analiza procesu spalania gazu ziemnego w atmosferach modyfikowanych z użyciem
palnika kinetyczno-dyfuzyjnego z centralnym doprowadzeniem CO2.
•• Budowa modelu dyskretnego przekładni planetarnej z zastosowaniem metody elementów skończonych.
•• Modelowanie biodynamicznego układu narzędzie ręczne – kończyna górna człowieka.
•• Dobór probabilistycznych formalizmów modelowych dla potrzeb zarządzania klimatem akustycznym.
•• Estymacja przedziałów ufności wskaźników zagrożeń hałasowych środowiska.
•• Analiza niepewności w modelowaniu akustycznym wnętrz.
•• Uwarunkowania geologiczne zagospodarowania terenów poprzemysłowych
Zakładów Metalurgicznych ,,Trzebinia” w Trzebini.
•• Zastosowanie technik chemometrii do analizy wyników badań w geochemii środowiska.
•• Metody eksploracji wiedzy wybranych danych środowiskowych.
•• Wpływ wybranych substancji toksycznych na mikroorganizmy glebowe.
•• Testowanie biologicznych metod usuwania związków zawierających cyjanki
oraz wymywania metali ciężkich z wód i osadów rzecznych.
•• Synteza i charakterystyka węglanowego hydroksylpiromorfitu Pb5(PO4)OH.
•• Holoceńskie zmiany klimatyczne na podstawie analizy dendrochronologicznej
subfosylnego drewna sosnowego z wybranych torfowisk Polski NW.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Procedura analizy ryzyka jako narzędzie identyfikacji środowiskowych zagrożeń zdrowia.
•• Badania sorpcji niesteroidowych leków przeciwzapalnych w osadach Zbiornika Dobczyckiego.
•• Badanie właściwości kwasowo-zasadowych węgli aktywnych modyfikowanych związkami azotu.
•• Specjacja rtęci odlotowych emitowanych w procesach spalania wegli energetycznych.
•• Nowe rozwiązania materiałowe przegród warstwowych w projektowaniu
zabezpieczeń wibroakustycznych maszyn i urządzeń.
•• Projekt zintegrowanego systemu monitoringu akustycznego z automatyczną detekcją źródeł zakłóceń.
•• Ocena szkodliwości materiałów stosowanych w odlewnictwie poddanych działaniu wysokiej
temperatury w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i poprawy warunków pracy.
•• Badania wpływu hałasu infradźwiękowego na człowieka.
•• Rozpoznawanie obrazów akustycznych w monitoringu środowiska i technice.
•• Przestrzenno-czasowa analiza zmienności składu chemicznego wód leczniczych rejonu Buska-Zdroju.
•• Zapis holoceńskich zmian klimatycznych w torfowisku Puścizna Wielka w świetle
analiz dendrochronologicznych, palinologicznych i geologicznych.
•• Remobilizacja ołowiu w środowisku pod wpływem kwasu glukozowego w wyniku
rozpuszczania piromorfitu Pb5(P04)3CL przez bakterie Pseudomonas putida.
•• Geomorfologiczne, hydrogeologiczne i hydrochemiczne kryteria oceny
funkcjonowania strefy hyporeicznej rzek zanieczyszczonych.
•• Analiza i ocena chemometryczna stanu zanieczyszczenia rzeki Kłodnicy i jej dopływów.
•• Mechanizmy i dynamika przemian minerałów w młodych glebach polarnych Spitsbergenu.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
69
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Opracowanie i weryfikacja metodyki likwidacji zagrożenia ujęć wód podziemnych
zanieczyszczonych trichloroetenem (TCE) i tetrachloroetenem (PCE).
•• Opracowanie zintegrowanego systemu otworowych wymienników ciepła i kolektorów
słonecznych w aspekcie poprawy efektywności gospodarowania ciepłem w górotworze.
•• Analityka pozostałości produktów farmaceutycznych i innych
nowopojawiajacych się zanieczyszczeń w ściekach komunalnych.
•• Analiza możliwości ograniczenia emisji rtęci z procesów energochemicznego przetwórstwa węgla.
•• Badanie poziomu i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń niektórymi radionukleidami
i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie Głównego Grzbietu Karpat Fliszowych na obszarze Polski.
•• Określenie szybkości sedymentacji oraz zbadanie wpływu niektórych jonów na proces sorpcji
i desorpcji gamma radionukleidu 137 Cs w osadach dennych pobranych ze Zbiornika Dobczyckiego.
•• Opracowanie metody datowania wód podziemnych z wykorzystaniem
środowiskowych znaczników gazowych (SF5CF3, SF6, CFC-12, CFC-13).
•• Oszacowanie bilansu wodoru w atmosferze Polski Południowej na podstawie danych
pochodzących z pomiarów stężenia i składu izotopowego wodoru na Kasprowym
Wierchu, Krakowie i wybranych punktach Podhala i Górnego Śląska.
•• Zmienność czasowa i przestrzenna podtlenku azotu w atmosferze południowej
Polski: oszacowanie regionalnych stężeń oraz strumieni N2O.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Badanie wpływu warunków współspalania biomasy z węglem na emisję
zanieczyszczeń oraz analiza termofizycznych właściwości biomasy.
•• Uzupełnienie procedur wyznaczania wskaźników akustycznych
o odpowiednią metodologię oceny niepewności.
•• Nieklasyczne metody statystyczne w akustyce środowiska.
•• Analiza zmienności pola geotermalnego i hydrogeochemicznego
wód geotermalnych w rejonie Bańskiej Niżnej.
•• Rola uskoków w kształtowaniu się naturalnych zasobów wód leczniczych w złożach rejonu Busko-Zdrój.
•• Czynniki kształtujące chemizm wód podziemnych w rejonie wysadu solnego Mogilno.
•• Wpływ pH na powstawanie fosforanów ołowiu w obecności cerusytu.
•• Wiek i szybkość sedymentacji osadów dennych wskaźnikiem zmian w środowisku.
•• Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries.
•• Earth observation for monitoring and assessment of the environmental impact of energy use / ENERGEO.
1.3.3. Gospodarka surowcami i odpadami
•• Dobór warunków pracy młyna elektromagnetycznego w zależności od
właściwości nadawy i wymaganych charakterystyk produktu.
•• Ocena możliwości techniczno-technologiczno-ekonomicznych zagospodarowania surowców odpadowych.
•• Bezodpadowa technologia przerobu hałd rejonu bytomskiego z
pozyskiwaniem koncentratów dla produkcji Zn-Pb.
•• Synteza zoolitów z popiołów lotnych z wykorzystaniem odpadowych wiórek albuminowych.
70
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• CO2 Geological Storage in the Baltic Sea Region/ CGS Baltic.
•• Przyjazne dla środowiska i efektywne metody pozyskiwania metali ziem rzadkich źródeł wtórnych.
•• Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania polskich
rud miedzi - HighCopper_wniosek nr CuBR-2/2.
•• Analiza zawartości wybranych pierwiastków krytycznych w krajowych węglach kamiennych oraz
stałych ubocznych produktach ich spalania w aspekcie możliwości pozyskania tych pierwiastków.
•• Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji zużytych mas formierskich do
opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego regeneratora wibracyjnego.
•• Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania
odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego.
•• Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń.
•• Opracowanie innowacyjnej technologii termicznej utylizacji pyłów poregeneracyjnych
z procesów odlewniczych z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego.
•• Opracowanie metod odzysku metali ze złomu elektronicznego (REMET).
•• Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstającego podczas
produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Doskonalenie procesów przeróbczych i utylizacji surowców w oparciu
o badania podstawowe z uwzględnieniem kryteriów ekologicznych.
•• Zarządzanie i efektywność w przemyśle górniczym.
•• Metody diagnostyki środowiska oraz sposoby ograniczania zagrożeń odpadami.
•• Metody modyfikacji odpadów poflotacyjnych z przeróbki rud cynkowoołowiowych z Zakładów Górniczno-Hutniczych ,,Bolesław” w Bukownie.
•• Gospodarka kwaśnymi odpadami górniczymi.
•• Badania czynników warunkujących prawidłowy przebieg procesu grudkowania
pyłów poregeneracyjnych. (Analiza wpływu procesów pracy granulatora masowego
na przebieg procesu grudkowania pyłów poregeneracyjnych).
•• Modyfikacja szkła wodnego pod kątem poprawy wybijalności
i zdolności do regeneracji sypkiej masy z jego udziałem.
•• Badania właściwości reologicznych ciekłych mas ceramicznych
wytworzonych na bazie spoiw koloidalnych nowej generacji.
•• Efekt segregacji chromu,niklu i węgla na morfologię ferrytu delta. (Morfologia ferrytu
delta w staliwach o strukturze ausstenicznej i ferrytyczno-austenicznej).
•• Badania żużli z instalacji wysokotemperaturowego zgazowania węgla
w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych.
•• Mining and mineral processing waste management innovation network / MINNOVATION.
•• Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in
the aspect of environmental protection / RWPI.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
71
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
1.3.4. Zrównoważony rozwój
•• Dobór warunków pracy młyna elektromagnetycznego w zależności od
właściwości nadawy i wymaganych charakterystyk produktu.
•• Ocena możliwości techniczno-technologiczno-ekonomicznych zagospodarowania surowców odpadowych.
•• Bezodpadowa technologia przerobu hałd rejonu bytomskiego z
pozyskiwaniem koncentratów dla produkcji Zn-Pb.
•• Synteza zoolitów z popiołów lotnych z wykorzystaniem odpadowych wiórek albuminowych.
•• CO2 Geological Storage in the Baltic Sea Region/ CGS Baltic.
•• Ocena funkcjonowania instrumentów zarządzania procesami redukcji
emisji zanieczyszczenia w sektorze energetycznym. Etap III.
•• Analiza przekrojowa wybranych obiektów postindustrialnych w formie
zabytkowych kopalń na terenie Polski i Unii Europejskiej.
•• Wybrane elementy budowy geologicznej Niecki Nidziańskiej i ich znaczenie
dla zachowania georóżnorodności i rozwoju regionu.
•• Wykorzystanie GIS w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym.
•• Technologia biochemicznej remediacji i magazynowania wód powierzchniowych
w podziemnych strukturach hydrogeologicznych dla ujęć komunalnych wód w dolinach.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Ochrona złóż kopalin w gospodarce przestrzennej na przykładzie
wybranych gmin województwa małopolskiego.
•• Identyfikacja parametryczna procesów hydraukicznych w strukturze technicznozłożonej pracy studni odwadniających w aspekcie oceny stanu.
•• Konstrukcja modelowego systemu skojarzonego wytwarzania ciepła, chłodu
i energii elektrycznej oraz analiza wybranych parametrów jego pracy.
•• Public energy alternatives-sustainable energy strategies as a chance for regional development / PEA.
•• Sustainable and efficient Energy for Rural Region / VISNOVA.
•• Wzmocnienie samorządów Oblasti Zakarpackiej w obszarze nowoczesnego zarządzania usługami
komunalnymi i energooszczędnością dzięki kompleksowemu wykorzystaniu energii geotermalnej.
•• Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych / SALMAR.
•• Advancing Sustainable In Situ Remediation for Contaminated Land and Groundwater / ADVOCATE.
•• MSc Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems / SELECT.
1.4. Energia i jej zasoby
•• Badania uwarunkowań zrównoważonego rozwoju energetycznego.
•• Facjalno-strukturalne uwarunkowania akumulacji weglowodorów dolomitu głównego
(Ca2) w granicznej strefie platformy węglanowej w obszarze Gorzow-Pniewy.
1.4.1. Technologie energetyczne
•• Wykorzystanie generatora termoelektrycznego w odzysku ciepła odpadowego gazu.
•• Projekt modyfikacji generatora termoelektrycznego do konwekcji ciepła odpadowego.
72
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Ocena wpływu silnego pola magnetycznego na konwekcję wymuszoną w kanałach o różnej geometrii.
•• Analiza teoretyczna i eksperymentalna zjawiska konwekcji termo-magnetycznej nanopłynów.
•• Analiza bezpieczeństwa reaktorów wysokotemperaturowych HTR ze
szczególnym uwzględnieniem skutków poważnych awarii.
•• Badania nad katalitycznym oddziaływaniem wybranych dodatków na zgazowanie węgla.
•• Analiza hybrydowych układów kogeneracyjnych sprzężonych z reaktorem wysokotemperaturowym HTR.
•• Badania intensyfikacji wymiany ciepła przy wrzeniu w objętości na strukturach kapilarno-porowatych.
•• Badanie odpadów z sektora papierniczego pod kątem wykorzystania
ich w procesach współzgazowania z parą wodną.
•• Model numeryczny procesów transportu masy i ciepła w nowatorskiej
konstrukcji mikrostrugowego wymiennika ciepła.
•• Ceramiczne przewodniki protonowe z grupy BaCeO3 - otrzymywanie,
charakterystyka i zastosowanie w ogniwach paliwowych.
•• Porównanie analizy bezpieczeństwa klasycznych oraz małych modułowych
elektrowni jądrowych w perspektywie ich zastosowań.
•• Analiza zawartości rtęci w wybranych polskich węglach energetycznych oraz optymalizacja procesu
redukcji emisji rtęci podczas spalania paliw stałych zwykorzystaniem sorbentów odpadowych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Modelowanie zjawisk cieplno-przepływowych w turbinach stosowanych w obiegach ORC.
•• Numeryczna analiza zjawisk transportu ciepła i masy w elektrodach ogniw paliwowych typu SOFC.
•• Optymalizacja transportu masy i ciepła w stosie ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem
przy wykorzystaniu zorientowanego na mikrostrukturę modelunumerycznego.
•• Analiza oraz modelowanie kinetyki osuszania węgla brunatnego z wykorzystaniem adaptacyjnych
sieci neuronowych dla predykcji szeregów czasowych oraznominalnych parametrów procesu.
•• Charakterystyki suszenia polskich węgli brunatnych: zwiększenie efektywności elektrowni opalanych
węglem brunatnym poprzez innowacyjny system suszenia węgla parą przegrzaną / JAPONIA.
•• Nuclear Cogeneration Industrial Initiative – Research and Development Coordination / NC2I-R.
•• Badania eskploatacyjne systemu hybrydowego wiatrowo-słonecznego
w laboratorium wiatrowo-słonecznym AGH.
•• Modelowanie transportu i ciepła w zaawansowanych systemach energetycznych.
•• Eksperymentalna analiza wpływu dużych gradientów pola magnetycznego na
proces konwekcji płynów o różnych właściwościach magnetycznych.
•• Funkcjonalne anody dla ogniw Li-ion batteries.
•• Falsyfikacja modeli matematycznych procesu reformingu metanu przy
wykorzystaniu Uogólnionej Metody Najmniejszych Kwadratów.
•• Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej.
•• Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME).
•• Zaawansowanie technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych
do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
73
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej.
•• Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej.
•• Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych HTRPL.
•• Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków
węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin.
•• Innowacyjna elektrownia wiatrowa z pionową osią obrotu o mocy 1,5 MW wyposażona
w układ przekształtnikowy umożliwiający uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania
energii wiatru w energię elektryczną przy niskich prędkościach wiatru.
•• Analiza perspektyw poszukiwawczych za złożami gazu ziemnego
w utworach formacji dolnego permu na Niżu Polskim.
•• Analiza zjawisk termodynamicznych oraz transportu masy, pędu
i ciepła w zaawansowanych systemach energetycznych.
•• Zagadnienia fizyczne i systemowe energetyki jądrowej.
•• Procesy, surowce i materiały w technologii paliw.
•• Metody doskonalenia efektywności procesów i technologii energetycznych.
•• Zastosowanie optycznych metod pomiarowych transportu masy
i ciepła w różnorodnych geometriach pomiarowych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Analiza eksperymentalna procesów konwekcyjnych z wykorzystaniem metod:
Particale Image Velocimetry (PIV), Particale Image Thermometry (PIT).
•• Wpływ silnego pola magnetycznego na charakter obszaru przejściowego pomiędzy konwekcją
laminarną a turbulentną dla cieczy paramagnetycznych oraz superparamagnetycznych.
•• Eksperymentalna analiza wpływu silnego pola magnetycznego na płyny
paramagnetyczne i diamagnetyczne w geometriach prostopadłosciennych.
•• Badania zmiany zawartości rtęci na drodze przeróbki mechanicznej
i wstępnej preparacji termicznej węgli kamiennych.
•• Badania kinetyki zgazowania krajowych węgli energetycznych parą
wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia.
•• Biomethane as Alternative Source for Transport and Energy Renaissance / BIOMASTER.
•• Racjonalizacja gospodarowania energią w typowych budynkach użyteczności
publicznej miasta i Oblasti Iwano-Frankowsk / UKRAINA.
•• Lead-cooled European Advanced Demonstration Reactor / LEADER.
•• Advanced High-Temperature Reactors for Cogeneration of Heat and Electricity R&D / ARCHER.
•• Fast Reactor Experiments for hYbryd Applications / FREYA.
•• Nuclear Data Experiments and Measurements Techniques, Nudata_FPA_395.
•• Energy System Analysis Agency / ESA2.
•• Innovative Nuclear Experimental Platform & Training / INEPT.
•• Electric Energy Storage / EES.
•• Controllable and Intelligent Power Components / CIPOWER.
74
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Wind harvesting and energy storage supported by Active Magnetic
Levitation Technology / EXPLORE HOUSE.
•• Advanced near zero emission Coal fired Power Plant / ACoPP.
•• Educational Program / MSc Clean Coal.
•• Construction of small-to-medium capacity boilers for clean and efficient
combustion of biomass for heating / BioEcoMatic.
•• Management of Intermittent & Nuclear Electricity by High Efficiency Electrochemical
Reactor for the valorization of CO2 in flexible Energies / MINERVE.
•• Intelligent Power Conditioning and Monitoring Interfaces for Smart Grid Prosumers / PROINTERFACE.
•• Hydroelectric mechanical energy storage /HYMES.
1.4.2. Odnawialne źródła energii
•• Opracowanie systemu koncentracji promieniowania słonecznego celem
zwiększenia wydajności termicznej konwersji biomasy.
•• Analiza możliwości wykorzystania odpadowych materiałów organicznych
do produkcji paliw ciekłych poprzez ich termochemiczną konwersję.
•• Predictable & flexible molten salts solar power plan/PREFLEX.
•• Construction of cogeneration system with small to medium size biomass boilers/BioORC.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Kompleksowe badania i analizy w celu określenia możliwości pozyskiwania i magazynowania energii
z OZE na przykładzie górotworu antyklinyMiękini, w obrębie monokliny śląsko-krakowskiej.
•• Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych.
•• Hybrydowy układ kolektorów słonecznych z koncentratorem promieniowania słonecznego
na potrzeby wytwarzania chłodu i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
•• Optymalizacja energetycznego wykorzystania regionalnych zasobów biomasy.
•• Innowacyjna elektrownia wiatrowa z pionową osią obrotu o mocy 1,5 MW wyposażona
w układ przekształtnikowy umożliwiający uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania
energii wiatru w energię elektryczną przy niskich prędkościach wiatru.
•• Opracowanie i wdrożenie metody ciągłego monitorowania korozji
mikrobiologicznej w systemach geotermalnych.
•• Badania nad wykorzystaniem hybrydowych,wiatrowo-gazowych elektrowni stabilizujących
dostawę energii elektrycznej do operatora systemu elektroenergetycznego. Et.II.
•• Wpływ zawartości wilgoci w biomasie na proces spalania.
•• Ocena możliwości zagospodarowania energii geotermalnej uzyskanej z nieczynnych
otworów wiertniczych do celów balneologicznych, ciepłowniczych oraz do
produkcji energii elektrycznej na obszarze Zapadliska Przedkarpackiego.
•• Analiza i ocena możliwości produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii cieplnej
zakumulowanej w wodach geotermalnych na obszarze województwa Małopolskiego.
•• Analiza możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Zapadliska Przedkarpackiego
do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych oraz ciepłowniczych.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
75
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Wydajność systemu grzewczo-chłodniczego z gruntową pompą ciepła w zależności
od rodzaju gruntowego wymiennika ciepła oraz optymalizacji tego systemu.
•• Optymalizacja konstrukcji kotła na biomasę w oparciu o modelowanie matematyczne.
•• Analiza i ocena zasobów wód i energii geotermalnej oraz stref perspektywicznych na obszarze
transgranicznym Karpat wschodnich oraz ich wykorzystanie w sektorze energetycznym
dla celów technologicznych, w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji / UKRAINA.
•• Wzmocnienie samorządów Oblasti Zakarpackiej w obszarze nowoczesnego
zarządzania usługami komunalnymi i energooszczędnością dzięki
kompleksowemu wykorzystaniu energii geotermalnej / UKRAINA.
•• Dobór parametrów procesu pirolizy wybranych gatunków mikroalg dla pozyskania paliwa silnikowego.
1.5.Górnictwo
1.5.1. Technologie górnicze
•• Geologiczno-górnicze uwarunkowania eksploatacji złóż na dużych głębokościach.
•• Model zastosowania metody lean management w polskich kopalniach węgla kamiennego.
•• Ocena możliwości obniżenia zużycia energii pierwotnej do ogrzewania powietrza wlotowego do kopalni.
•• Badania zanieczyszczeń powietrza w tunelach drogowych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Numeryczny model likwidacji filara oporowego w warunkach
geologiczno-górniczych kopalń rud miedzi LGOM.
•• Metoda predykcji obniżeń powierzchni terenu oraz opracowanie sposobu wyznaczania
parametrów tej metody z uwzględnieniem rodzaju warstw stropowych.
•• Badania modelowe systemów podbierkowych z wypuszczaniem urobku.
•• Dobór parametrów kombinowanego sposobu wzmacniania wyrobisk
przyścianowych podporami o zmiennej sztywności.
•• Opracowanie wskaźnika wystąpienia i lokalizacji obwału.
•• Metoda oceny górotworu na podstawie charakterystyki kinetycznej wierceń.
•• Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa obudowy kotwowej o długości żerdzi kotwowej do 5 m.
•• Analiza wypiętrzania spągów w wybranych wyrobiskach korytarzowych kopalń węgla kamiennego.
•• Wpływ rodzaju zastosowanej wykładki na zachowanie obudowy
i górotworu w otoczeniu chodnika przyścianowego.
•• New mining concept for extracting metals from deep ore deposits rusing biotechnology / BIOMORE.
•• Modelowanie przepływów z wymianą masy, pędu i energii w systemach wentylacyjnych.
•• Zastosowanie modelowania komputerowego w ocenie efektu sejsmicznego robót strzałowych.
•• Lokalizacja zakładu przeróbczego względem wkopu i udostępniającego.
•• Wpływ stosowania wykładki na obciążenie obudowy łukowej i zachowanie górotworu wokół
wyrobiska korytarzowego.
•• Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej
maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych.
76
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Opracowanie w zasad zatrudnienia pracowników w warunkach zagrożenia
klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych.
•• Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych
zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją.
•• Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania
skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
•• Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia
metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
•• Poprawa efektywności odmetanowania górtoworu w warunkach dużej koncentracji
wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
•• Radiowy system łączności głosowej, blokad i sterowania maszynami dedykowanymi do ścian
wydobywczych i przodków udostępniających w węglowym górnictwie podziemnym.
•• Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością
stosowania wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
•• Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych
przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych.
•• Modułowa kapsuła ratownicza do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym.
•• Ograniczenie zagrożeń i skutków działalności górniczej w oparciu o badania geomechaniczne.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Prognozowanie i zwalczanie zagrożeń w górnictwie.
•• Badania stateczności wyrobisk.
•• Rozwiązywanie aktualnych uwarunkowań technologicznych, sozologicznych
i projektowych w górnictwie odkrywkowym i geoinżynierii.
•• Efektywne wykorzystanie urządzeń chłodniczych w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
•• Opracowanie technologii ujmowania niskometanowych mieszanin gazów w procesach
odmetanowania pokładów w kopalniach węgla oraz ich utylizacji.
•• Wpływ skojarzonych zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo
w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi.
•• Badania technologicznych uwarunkowań efektywnej i innowacyjnej eksploatacji złóż.
•• Metoda doboru efektywnych technologii wydobycia utworów trudno
urabialnych w kopalniach węgla brunatnego w Polsce.
•• Metoda dostosowania wielkości produkcji kruszyw żwirowych do struktury popytu.
•• Metodyka kompleksowego szacowania ryzyka szkody na zdrowiu
pracowników na wybranych górniczych stanowiskach pracy.
•• Sejsmiczność i zagrożenie tąpaniami w trakcie wybierania filarów oporowych w warunkach kopalń LGOM.
•• Wpływ geometrii pręta obudowy kotwiowej na przejmowanie obciążeń dynamicznych
w aspekcie utrzymania stateczności wyrobisk po wstrząsach niskoenergetycznych.
•• Badania zaopatrzenia materiałowego w robotach górniczych.
•• Kryteria oceny wyboru lokalizacji zwałowiska zewnętrznego.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
77
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Określenie zależności między intensywnością drgań parasejsmicznych,
a stanem naprężeń w obiekcie budowlanym.
•• Analiza parametrów geologiczno-górniczych złóż węgla brunatnego w Polsce.
•• Eksperymentalne i numeryczne badania przepływu powietrza
w laboratoryjnych modelach wyrobisk ślepych.
•• Inertyzacja zrobów ścian zawałowych.
•• Analiza właściwości chemicznych oraz ocena toksyczności cieczy
szczelinujących w aspekcie neutralizacji ich szkodliwości.
•• Zintegrowany system sterowania technologią odkrywkową wydobycia surowców skalnych.
•• Ocena schematów obudowy i skuteczności projektowania wyrobisk
korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego.
•• Eksperymentalna weryfikacja lepkościowych modeli turbulencji
stosowanych do analizy lokalnych zadań wentylacji kopalń.
•• Badania obciążeń wyrobisk przyścianowych przy eksploatacji pokładu węgla
o małej miąższości na podstawie dynamiki obciążeń obudowy zmechanizowanej
i kompleksu strugowego w warunkach LW Bogdanka.
•• Nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe w badaniach surowców i odpadów mineralnych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Energetyczno-technologiczna optymalizacja pracy nowoczesnych układów rozdrabniania surowców
mineralnych z wysokociśnieniowymi prasami walcowymi z uwzględnieniem charakterystyki nadawy.
•• Wykorzystanie nieklasycznych metod analiz wielowymiarowych właściwości materiałów
uziarnionych w projektowaniu i ocenie układów przeróbki surowców mineralnych.
•• Rozprzestrzenianie się pyłu w wyrobiskach górniczych kopalń węgla kamiennego.
•• Wpływ temperatury na właściwości zawiesin i spoiw mineralnych stosowanych
w profilaktyce pożarowej w kopalniach węgla kamiennego.
•• Analiza wykorzystania narzędzi inteligencji biznesowej do usprawniania
procesu podejmowania decyzji w kopalniach węgla kamiennego.
•• Analiza energochłonności wybranych procesów technologicznych w górnictwie odkrywkowym.
•• Opracowanie technologii wykorzystania gazogeneratorów dla urabiania skał na bloki, likwidacji
nadgabarytów, nawisów w warunkach ograniczonego oddziaływania detonacji na otoczenie.
•• Dobór technologii urabiania skał zwięzłych w złożach zawodnionych
ze względu na ograniczenia środowiskowe.
•• Real-time reconciliation and optimization in large open pit coal mines /RTRO-Coal.
•• Development of a Coal Gasification Technology For High-Efficiency Fuel and Power Production / CoalGas.
•• PhD School Clean Coal Technology /PhD CLEAN COAL.
1.5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi
•• Model wyceny wartości zrównoważonej przedsiębiorstwa dystrybuowanej dla interesariuszy.
•• Opracowanie monografii naukowej o tematyce dotyczącej zarządzania
kapitałem intelektualnym w spółce węglowej.
78
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych.
•• Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń.
•• Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej
dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci.
•• Wybrane problemy ekonomiki, zarządzania i modelowania procesów w przemyśle wydobywczym.
•• Analiza rozdrabniania warstwowego na podstawie efektów rozdrabniania pojedynczych ziaren.
•• Analiza wybranych modeli inżynierii finansowej w aspekcie zastosowania w górnictwie.
•• Ocena perspektyw poszukiwawczych i wytypowanie stref z potencjalnymi pułapkami
złożowymi dla ropy naftowej i gazu ziemnego formacji kambru na Niżu Polskim.
•• Badania nad wykorzystaniem elementów, metod oraz narzędzi inżynierii finansowej w górnictwie.
•• Opracowanie podstaw systemu doradczego wspomagającego planowanie robót
przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego.
•• Aktualizacja układu paleogeograficznego basenu dolomitu głównego w zachodniej części
platformy wielkopolskiej i zatoce zielogórskiej oraz jego implikacje naftowe.
•• Charakterystyka morfologiczna, litologiczna oraz petrologiczno-palinologiczna
pokładów węgla górnego odcinka warstw libiąskich (westfal=astur) w rejonie
Dębu koło Chrzanowa (GZW) w celu określenia ich genezy.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
1.5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza
•• European's Unconventional Natural Gas Laboratory/UNGASLAB.
•• CO2 methanation system for electricity storage through SNG production/CO2-SNG.
•• New Knowledge that facilities Large-scalle CO2 Knowledge / MUSE.
•• Compressed Natural Gas Home Refueling Station / CNGHRS.
•• Poprawa efektywności badań sejsmicznych w poszukiwaniu i rozpoznawaniu
złóż gazu ziemnego w utworach formacji czerwonego spągowca.
•• Modelowanie procesu udostępniania gazu ziemnego zalegającego w łupkach
na wybranych obszarach objętych koncesjami PGNiG SA.
•• Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie
gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków – EKOŁUPKI.
•• Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych
z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych – ResDev.
•• Zintegrowany model inżynierii złożowej do eksploatacji złóż gazu w łupkach – IRES.
•• Optymalizacja parametrów wierceń, w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi,
płynów wiertniczych i cementowania otworów pionowych i horyzontalnych
dla eksploatacji złóż gazu łupkowego – OPTIDRILLTEC.
•• Opracowanie metod modelowania geologicznego oraz monitorowania
erozyjno-korozyjnego zużycia materiałów z uwzględnieniem korozji
mikrobiologicznej MIC w instalacjach wydobycia gazu łupkowego.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
79
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Diagnostyka wczesnego rozpoznawania zjawiska PCL w akumulatorach ołowiowych w celu zwiększenia
niezawodności systemów zasilania rezerwowego. Opracowanie innowacyjnej metody wykorzystującej
zjawisko Magnetycznego Rezonansu Jądrowego oraz jej zastosowanie do estymacji parametrów
petrofizycznych skał łupkowych, terygenicznych i węglanowych z formacji naftowych Polski.
•• Efektywne technologie w zakresie geoinżynierii, gazownictwa i inżynierii konwencjonalnych
i niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu ziemnego (w tym: gazu łupkowego oraz metanu z pokładów węgla).
•• Ocena potencjału uszczelniających skał nadległych utworów
zbiornikowych Niżu polskiego w procesie sekwestracji CO2.
•• Analiza zjawisk równowagowych ciecz-para dla wieloskładnikowych
gazów kondensatowych ze złóż niekonwencjonalnych.
•• Wpływ powierzchni właściwej popiołów fluidalnych z węgla brunatnego na
właściwosci technologiczne zaczynów do uszczelniania górotworu.
•• Badania zjawisk fizycznych zachodzących podczas zatłaczania dwutlenku węgla do
sczerpanych złóż gazu ziemnego w aspekcie sekwestracji CO2.N N524 46743.
•• Analiza możliwości zwiększenia efektywności eksploatacji złóż ropy
naftowej przy zastosowaniu środków chemicznych.
•• Ultralight Drilling Rig for Planetary Exploration / ULTRALIGHT.
•• A Full Techno-Economic Analysis for Industrial Co2 Storage / SiteCHAR.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
1.5.4. Geotechnika i budownictwo
•• Optymalizacja konstrukcji prefabrykowanych elementów obudów szybowych.
•• Analiza doświadczalno-numeryczna wydajności ściskanych słupów betonowych
ograniczonych rurami stalowymi, wzmocnionych matami z włókien węglowych.
•• Wpływ parametrów technologicznych na przyczepność betonu
samozagęszczającego do stalowych prętów zbrojeniowych.
•• Modelowanie procesów wykonywania wykopów głębokich.
•• Betonowe budowle masywne. Mechanika betonu.
•• Badanie murowanych i betonowych struktur w XIX - wiecznych budowlach fortecznych.
•• Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.
•• Procesy geodynamiczne i badania właściwości gruntów południowej Polski.
•• Eksploatacja budynków mieszkaniowych.
•• Diagnostyka konstrukcji budowlanych, nieniszczące metody badań elementów drewnianych i murowych.
•• Wpływ budowy tuneli w różnych warunkach geotechnicznych na deformację powierzchni terenu.
•• Analiza uwarunkowań oraz badania możliwości wykorzystania
wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej.
•• Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w budownictwie specjalnym i geotechnice.
•• Terenowe, laboratoryjne i modelowe badania geologiczno-inżynierskie dla potrzeb różnych rodzajów
budownictwa.
80
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Badanie odkształceń zbrojonych, elastomerowych łożysk mostowych pod wpływem obciążeń ściskających,
w celu określenia parametrów ośrodka Mooney”A I kalibracji modeli numerycznych łożysk.
•• Badania in situ nad zachowaniem się wyrobisk korytarzowych.
•• Wpływ eksploatacji górniczej na górotwór, powierzchnię terenu, jego zabudowę.
•• Wpływ nieciągłości ośrodka skalnego na zachowanie się tunelu na małej głębokości.
•• Opracowanie wieloetapowego testu reakcji termicznej otworowych wymienników ciepła.
•• Wpływ mineralizacji ewaporatowej na właściwości mechaniczne drewna w zabytkowych kopalniach soli.
•• Wpływ wieku betonu na jego właściwości pozniszczeniowe, badania pod
kątem zastosowania w budownictwie specjalnym i podziemnym.
•• Zastosowanie koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw (SCM)
w przedsięwzięciach budownictwa drogowego.
•• Termomechaniczna analiza procesu eksploatacji kawernowego podziemnego magazynu gazu.
•• Konstrukcja obudowy szybowej i sposób regulacji obciążenia na
odcinkach przechodzących przez górotwór solny.
•• Metody ograniczenia wpływu eksploatacji podziemnej na obiekty
budowlane poprzez zastosowanie rozwiązań geotechnicznych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
1.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna
•• Dokładne stacjonarne i pokładowe systemy ważące pojazdy w ruchu.
1.6.1.Elektrotechnika
•• Analiza wpływu stopnia namagnesowania rdzenia i parametrów różnych materiałów
magnetycznych na wyniki charakterystyk częstotliwościowych w celu ocenymożliwości
stosowania metody FRA jako metody on-line w detekcji uszkodzeń uzwojeń.
•• Modelowanie i badania laboratoryjne przepięć łączeniowych o dużej
stromości narastania w układach z wyłącznikami próżniowymi.
•• Badania laboratoryjne modelowych układów izolacyjnych w aspekcie zastosowania obrazów fazoworozdzielczych dla analizy energii powstających w tychukładach wyładowań niezupełnych.
•• Nowa koncepcja oraz badania symulacyjne i eksperymentalne wieloczęstotliwościowego
układu kondycjonowania sygnału czujnika indukcyjnego pętlowego.
•• Analiza i projektowanie układów memrystorowych.
•• Smart Electrical Networks and Systems / Sense.
•• Long life interconnected smart battery system for off-grid applications / FOGA.
•• Wireless sensors with contactless battery and open communication protocol for increase of maintainability
and environmental and economic efficiency of power generation equipment / XSENSOR.
•• Ocena właściwości metrologicznych systemu klasyfikacji opartej na detektorach
osi pojazdów z wykorzystaniem czujników indukcyjnych pętlowych
•• Badania laboratoryjne modelowych układów izolacyjnych w aspekcie zastosowania obrazów fazoworozdzielczych dla analizy energii powstających w tych układach wyładowań niezupełnych.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
81
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Efektywność kompensacji mocy biernej w elektromagnetycznych sieciach dystrybucyjnych.
•• Opracowanie i doskonalenie metod przetwarzania i analizy danych pomiarowych dla potrzeb diagnostyki
transformatorów energetycznych metodami badania odpowiedzi częstotliwościowej uzwojeń.
•• Numeryczne modelowanie przepływu ciepła w hipertemii elektromagnetycznej.
•• Problemy rozwoju i niezawodności układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych.
•• Optymalizacja struktur elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych
w kontekście zwiększenia niezawodności zasilania.
•• Jednofazowy energetyczny filtr aktywny z zasobnikiem energii dla
kompensacji wahań mocy czynnej w linii zasilającej.
•• Ocena indywidualnej emisji zaburzeń jakości energii elektrycznej.
•• Analiza jakości energii elektrycznej pochodzącej z ogniw fotowoltanicznych.
•• Układ wielopoziomowego przekształtnika DC-DC o przełączalnych kondensatorach.
•• Opracowanie koncepcji wdrożenia uniwersalnych urządzeń automatyki
budynkowej bazujących na technologii Internetu Rzeczy.
•• Analiza, modelowanie i potencjalne zastosowania memrystorów.
•• Obrazowanie uszkodzeń w akustyce nieliniowej i termografii.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków zad.
badawcze nr 5: Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach.
•• Diagnostyka wczesnego rozpoznawania zjawiska PCL w akumulatorach ołowiowych
w celu zwiększenia niezawodności systemów zasilania rezerwowego.
•• Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnych systemów odbierania
prądu do pojazdów z napędem elektrycznym.
•• Pomiarowy dzielnik wysokiego napięcia z autokalibracją.
•• Eksploatacja i optymalizacja urządzeń elektroenergetycznych.
•• Metody analizy, modelowania i projektowania układów elektrycznych.
•• Techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektroenergetyki.
•• Analiza pól sprzężonych.
•• Platforma technologiczna Smart Grids.
•• Zaawansowane metody analizy i optymalizacji w projektowaniu,
wytwarzaniu i eksploatacji maszyn elektrycznych.
•• Analiza i modelowanie układów nieliniowych.
•• Numeryczna analiza pól sprzężonych.
•• Jakość i racjonalizacja przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej.
•• Problemy techniczne i ekonomiczne eksploatacji urządzeń systemów elektroenergetycznych.
•• Modelowanie, projektowanie i pomiary maszyn elektrycznych w systemach
napędowych, głównie w aspekcie ich diagnostyki i optymalizacji.
82
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Próbkowanie przypadkowe sygnałów w pomiarach wartości
definiowanej przez operację uśredniania i całkowania.
•• Analiza narażeń przepięciowych transformatorów energetycznych.
•• Badania symulacyjne stanów zakłóceniowych w sieciach wysokich
napięć wywołanych przepięciami atmosferycznymi.
•• Badania energooszczędnych źródeł światła.
•• Badania silnika tarczowego z magnesami trwałymi do zastosowań w napędach trakcyjnych.
•• Diagnostyka silników elektrycznych z magnesami trwałymi.
•• Analiza narażeń przepięciowych transformatorów energetycznych.
•• Analiza mechanizmów procesów degradacji w polimerowych układach izolacyjnych wysokich napięć.
•• Badania symulacyjne stanów zakłóceniowych w sieciach wysokich
napięć wywołanych przepięciami atmosferycznymi.
•• Zastosowanie metod optymalizacyjnych w algorytmach rekonstrukcji
kondunktancji prostokątnych siatek rezystancyjnych.
•• Analiza rozkładu prądów wirowych powstających podczas leczenia
złamań przy pomocy pola magnetycznego.
•• Modelowanie pola magnetycznego w układzie współrzędnych sferoidy wydłużonej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Analiza przepięć przenoszonych przez uzwojenia transformatorów energetycznych.
•• Pomiar pola magnetycznego wytworzonego przez aplikatory używane do magnetoterapii.
•• Numeryczne modelowanie przepływu ciepła w hipertermii eletromagnetycznej.
•• Zastosowanie układów mikroprocesorowych do lokalizacji źródeł
zaburzeń jakości energii elektrycznej.
•• Diagnostyka silników elektrycznych z magnesami trwałymi.
•• Metoda analizy parametrów metrologicznych obwodów wejściowych w pomiarowej
aparaturze elektroenergetycznej - próbkowanie przypadkowe w pomiarach
wartości definiowanej przez operację uśredniania i całkowania.
•• Metoda analizy parametrów metrologicznych obwodów wejściowych w pomiarowej aparaturze
elektroenergetycznej - mutliplekser czasu rzeczywistego dla systemu światłowodowej
synchronizacji i transmisji danych pomiarowych w systemie energetycznym.
•• Optymalizacja budowy aplikatora eliptycznego służącego w magnetoterapii.
•• Badania symulacyjne stanów zakłóceniowych w sieciach wysokich
napięć wywołanych przepięciami atmosferycznymi.
•• Numeryczne modelowanie przepływu ciepła w hipertermii elektromagnetycznej.
•• Wpływ parametrów i kształtu aplikatorów pola magnetycznego przy użyciu
symulacji numerycznych pod kątem ich optymalizacji.
•• Analiza i modelowanie sieci elektroenergetycznych dla oceny warunków eksploatacyjnych.
•• Modelowanie pola magnetycznego w materiałach o właściwościach paramagnetycznych.
•• Zastosowanie arytmetyki wysokiej precyzji w algorytmach rekonstrukcji siatek rezystorów.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
83
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Analiza mechanizmów procesów degradacji w polimerowych układach izolacyjnych wysokich napięć.
•• Analiza narażeń przepięciowych transformatorów energetycznych.
•• Opracowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej.
•• Analiza przepięć przenoszonych przez uzwojenia transformatorów energetycznych.
•• Techniczna oraz ekonomiczna ocena skutków niespełniania poprawnych
warunków zasilania obiektów przemysłowych.
•• Projekt i budowa urządzenia do pomiarów diagnostycznych w przemyśle.
•• Diagnostyka i pomiary, narzędzia wspomagające decyzje.
•• Rozproszony system monitoringu i oceny jakości dostawy energii elektrycznej.
•• Metodyka i narzędzia do oceny poprawy efektywności energetycznej
budynków zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 14908.
•• Weryfikacja pomiarowa obliczeń analitycznych maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi.
•• Wielopoziomowy falownik napięcia z poziomowaniem diodowym (NPC) zasilany z wyodrębnionych
alternatywnych źródeł energii, pracujących przy różnych wartościach mocy maksymalnej (MPP).
•• Jednofazowe przekształtniki DC - AC i AC - DC z eliminacją podwójnej częstotliwości po stronie DC.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Badanie własności metrologicznych nowej, nieinwazyjnej metody pomiaru
impedancji harmonicznej systemu elektroenergetycznego.
•• Metody pomiaru i analizy profili magnetycznych obiektów metalowych
w celu ich detekcji, rozpoznania i klasyfikacji.
•• Wielokryterialna optymalizacja konstrukcji energooszczednych wybranych
maszyn elektrycznych w aspekcie nowych klas sprawności IE1-IE4.
•• Analiza pola magnetycznego wytworzonego przez urządzenia w gabinetach fizykoterapeutów.
•• Modelowanie dynamicznego działania pola elektrycznego na materię ożywioną i nieożywioną.
•• Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych uzwojeń transformatorów
energetycznych na zjawisko przepięć przenoszonych.
•• Analiza narażeń przepięciowych transformatorów energetycznych.
•• Efektywność kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych.
•• Badania wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych przy napięciu stałym.
•• Numeryczne modelowanie przepływu ciepła w hipertermii elektromagnetycznej.
•• Jednofazowy energetyczny filtr aktywny z zasobnikiem energii dla
kompensacji wahań mocy czynnej w linii zasilającej.
•• Opracowanie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem infrastruktury
i technologii standardów automatyki budynków.
•• Dokładne stacjonarne i pokładowe systemy ważące pojazdy w ruchu.
•• Oprogramowanie systemu klasyfikacji opartej na detektorach osi pojazdów
z wykorzystaniem czujników indukcyjnych pętlowych.
84
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Pasywny bezprzewodowy czujnik wykorzystywany w zadaniach monitoringu stanu konstrukcji.
•• Opracowanie bezkontaktowych metod detekcji uszkodzeń w oparciu o polaryzację fal Lambda.
1.6.2. Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn
•• Eksploatacja urządzeń transportu linowego.
•• Wybrane zagadnienia urabiania, transportu i przeróbki trudnourabialnych surowców mineralnych.
•• Zintegrowana platforma obliczeniowa dla wspomagania analizy oraz symulacji
propagacji nieliniowych fal prowadzonych w strukturach mechanicznych.
•• Poszukiwanie nowego paradygmatu sprężystości kontaktowej – od klasycznych modeli zjawisk fizycznych.
•• Analiza uwarunkowań i rozwoju inteligentnej i odnawialnej energetyki.
•• Wpływ parametrów konstrukcyjnych na trwałość i niezawodność w inżynierii mechanicznej i bioinżynierii.
•• Metodyka racjonalnego projektowania przenośników zgrzebłowych rurowych.
•• Analiza możliwości zmniejszenia zużycia walców w procesie walcowania skośnego.
•• Zastosowanie analizy obrazów realizowanej w trybie czasu rzeczywistego
w systemach eksploatacji środków transportu technologicznego.
•• Analiza dynamiki procesów energetycznych w inteligentnym budynku.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Procedury i stanowiska do wyznaczania sztywności dynamicznej materiałów wibroakustycznych.
•• Kryteria podobieństwa porowatych ustrojów akustycznych na potrzeby doświadczalnych
badań modelowych - przestrzenne układy paneli dźwiękowych.
•• Analiza pochłaniania dźwięku przez wybrane ustroje akustyczne w zależności
od rozkładu kąta padania energii akustycznej na ich powierzchnię.
•• Badanie tłumienia dźwięku w układach o symetrii cylindrycznej przez ustroje
wykorzystujące materiały lokalnie i nielokalnie reaktywne.
•• Badanie wpływu parametrów poszczególnych elementów składowych
gitary elektrycznej na brzmienie instrumentu.
•• Wyznaczenie zbioru nieskorelowanych cech słuchu dla efektywnego doboru uczestników zadań słuchowych.
•• Modelowanie i symulacja numeryczna detekcji uszkodzeń przy
użyciu nieliniowych metod wibroakustycznych.
•• Automatyzacja procesu FRACAS z wykorzystaniem algorytmów statystycznych oraz data mining.
•• Badanie uszczelnień z cieczami magnetycznymi.
•• Projektowanie procesu obsługiwania obiektów technicznych na
przykładzie wybranych wagonów tramwajowych.
•• Analiza wytrzymałości wybranych układów powłoka-podłoże przy
obciążeniach działających w styku skoncentrowanym.
•• Sterowanie układem napędowym pojazdu w dynamicznych stanach pracy
•• Automatyczne urządzenie do rozbijania brył typu URB / ZS-3
w wyrobiskach podziemnych kopali rud miedzi.
•• Analiza warunków i możliwości rozwoju enegetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
85
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych
przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych.
•• Modułowa kapsuła ratownicza do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym.
•• Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania mikserów spalin
(tłumików hałasu) turbinowych silników lotniczych.
•• Energooszczędny system sterowania prędkością przenośników odstawy urobku zwiększający ich trwałość.
•• Autobus miejski o obniżonym poziomie drgań i hałasu.
•• Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowej generacji
elementów nośnych kolejowych sieci trakcyjnych (MABO).
•• Innowacyjna budowa skrzyń naczep samowyładowawczych (IBS).
•• Opracowanie oraz wdrożenie nowej generacji kluczowych elementów nośnoprzewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej KTRAM.
•• System monitorowania krytycznych konstrukcji – nieklasyczne podejście do emisji akustycznej.
•• Wykorzystanie materiałów termoelektrycznych do poprawy stabilności
termicznej systemów łożyskowania wirników szybkoobrotowych.
•• Semiaktywno-pasywny wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną działającą w trybie ściskania.
•• Opracowanie, wykonanie i badanie modelu organu do mechanicznego urabiania rud miedzi.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Innowacyjny system posuwu maszyny wydobywczej podnoszący efektywność
wydobycia oraz bezpieczeństwo pracy w kompleksach ścianowych.
•• Prace studialne i badawcze nad opracowaniem zespołu urabiającego nowej generacji z głowicą
o złożonej trajektorii ruchu narzędzi dyskowych dla urabiania skał zwięzłych.
•• Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli.
•• Badania odporności elementów nadwozia wykonanych ze stopów magnezu na obciążenia dynamiczne.
•• System wykrywania przecieków w sieciach wodociągowych za pomocą analizy echa.
•• Opracowanie modelu automatycznej wiertnicy rdzeniowej do pracy w ekstremalnych
warunkach, w szczególności w środowisku kosmicznym.
•• Analiza warunków i możliwości rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii.
•• Kształtowanie bezpieczeństwa i efektywności urządzeń transportu linowego.
•• Projektowanie i badania systemów mechanizacyjnych oraz maszyn dla efektywnego
i bezpiecznego zastosowania w ekstremalnych warunkach górniczych.
•• Inżynieria wibroakustyczna w technice i środowisku.
•• Rozwój systemów wytwarzania.
•• Wpływ parametrów konstrukcyjnych na trwałość i niezawodność w inżynierii mechanicznej i bioinżynierii.
•• Wyznaczenie strategii prewencyjnych wymian wybranych podzespołów przenośników taśmowych.
•• Badania nad intensyfikacją procesu mielenia wybranych surowców
mineralnych w ramowym młynie wibracyjnym.
•• Badania procesu rozdrabniania w wibracyjnych kruszarkach szczękowych.
86
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Dobór środków transportu samochodowego w odkrywkowych kopalniach surowców
mineralnych z uwzględnieniem aspektów techniczno-ekonomicznych.
•• Tłumienie drgań własnych sprężyn śrubowych.
•• Teoretyczna i doświadczalna analiza zjawiska wyciskania cieczy magnetoreologicznej.
•• Wpływ wybranych parametrów na trwałość obrotowych uszczelnień
z cieczą ferromagnetyczną w środowisku wodnym.
•• Modyfikowane struktury rozpraszające dźwięk.
•• Opracowanie psychoakustycznej metody oceny wnętrz.
•• Aspekty akustyczne struktur widowni w salach koncertowych.
•• Analiza i ocena parametrów pracy silnika spalinowego w stanach
dynamicznych z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej.
•• Krzesło ergonomiczne.
•• Percepcja wibracji na nadgarstku osób niewidomych.
•• Analiza uwarunkowań objętościowych przy pomiarze współczynnika
pochłaniania ustrojów akustycznych w komorze pogłosowej.
•• Akustyczne aspekty konstrukcji fosy orkiestrowej w kontekście interreakcji ze sceną.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Redukcja drgań w płycie z wykorzystaniem materiałów z pamięcią kształtu.
•• Wytrzymałość materiałów oraz konstrukcji.
•• Aktywna redukcja dźwięków powietrznych i strukturalnych przewodów wentylacyjnych.
•• Badania wskaźników zdolności skrawanej wysokociśnieniowego
strumienia wodościernego w procesach cięcia.
•• Opracowanie wersji przedprototypowej urządzenia do ciągłego pomiaru średnicy i długości
skoku liny oraz opracowanie procedur pomiaru parametrów geometrycznych.
Analiza
i ocena procesów hamowania jednolinowych kolei krzesełkowych.
•• Badania symulacyjne wybranych maszyn i urządzeń górniczych.
•• Wykorzystanie własności reologicznych taśm przenośnikowych
do oceny cech eksploatacyjnych przenośnika.
•• Systemy wykonawcze maszyn inspirowane przyrodą: opis i sterowanie.
•• Kształtowanie odbicia dźwięku na krawędzi paneli refleksyjnych.
•• Optymalizacja synchronicznego eliminatora drgań w stanach ustalonych i procesach przejściowych.
•• Auralizacja pola akustycznego technikami wielokanałowymi.
•• Modelowanie płyty rezonansowej instrumentu Viola Organista.
•• Stanowisko do pomiaru akustycznej rezystancji przepływu.
•• Badanie pola akustycznego ustrojów o symetrii cylindrycznej.
•• Modelowanie oddziaływań dynamicznych od transportu na środowisko
dla celów projektowania mechatronicznego.
•• Strukturalna identyfikacja oraz analiza systemów zmiennych w czasie.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
87
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Opracowanie algorytmu umożliwiającego przewidywanie bezpiecznego czasu eksploatacji górniczego
urządzenia wyciągowego (skipu, klatki) na podstawie analizy nierówności torów prowadzenia,
rzeczywistych wartości sił wzajemnego oddziaływania naczynia i zbrojenia – szybu i zużycia prowadników.
•• Badania procesu sedymentacji zawiesiny węglowej.
•• Badania wrażliwości hałasu aerodynamicznego na zmianę parametrów konstrukcyjnych turbin.
•• Opracowanie modeli oceny efektywności ekonomicznej inwestycji
w przemyśle naftowym z wykorzystaniem teorii opcji realnych.
•• Modyfikacja nadstopów o kompozycji na bazie niklu i chromu
poprzez odkształcenie w procesie walcowania.
•• Mechatroniczne projektowanie robotów do diagnostyki i konserwacji zbiorników z cieczą.
•• Pięcioosiowa frezarka na bazie robota równoległego.
•• Tymczasowa zmechanizowana obudowa chodnikowa dla wyrobisk korytarzowych.
•• Stanowisko i procedury pomiarowe dla badania ustrojów rozpraszających dźwięk.
•• Rozwój konstrukcji układu jezdnego pasażerskiego pojazdu szynowego
dla dużych prędkości w warunkach polskich.
•• Metoda identyfikacji modeli nieliniowych układów mechanicznych
w warunkach eksploatacyjnych oraz jej zastosowanie.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Badania nad zastosowaniem sedymentacji wielostrumieniowej do oczyszczania zawiesin nieziarnistych.
•• Analiza teoretyczna i badania właściwości zawiesin nieziarnistych w zastosowaniu do
projektowania i eksploatacji wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnych.
•• Redukcja drgań urządzeń wirujących metodą ciągłej zmiany masy korekcyjnej (PROMOTORSKI).
•• Modelowanie matematyczne pracy krzyżowo-prądowych wymienników ciepła z rur ożebrowanych.
•• Określenie kierunków modernizacji dźwigów elektrycznych eksploatowanych w Polsce.
•• Teoretyczna i eksperymentalna analiza pracy wzdłużnych łożysk ślizgowych smarowanych
cieczą magnetyczną w warunkach oddziaływania pola magnetycznego.
•• Badania wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych narzędzi urabiających
na ich obciążenie termiczne w aspekcie zwiększenia trwałości i bezpieczeństwa pracy.
•• Zastosowanie sztucznej inteligencji w mechatronicznym
projektowaniu gąsienicowych robotów inspekcyjnych.
•• Wykorzystanie nieliniowych zjawisk falowych do detekcji uszkodzeń w materiałach kompozytowych.
•• Kompleksowa metoda doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych
i elektrod ulotowych elektrofiltrów przemysłowych.
•• Analiza niepewności w modelowaniu zagrożeń wibroakustycznych.
•• Modelowanie obciążenia kombajnu ścianowego z cięgnowym napędem posuwu w niskich ścianach.
•• Aspekty tribologiczne w doskonaleniu konstrukcji przenośników taśmowych.
•• Badania symulacyjne procesów górniczych realizowanych przez
maszyny zmechanizowanego kompleksu ścianowego.
88
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Aktywna redukcja dźwięków strukturalnych w środowisku wodnym na
przykładzie płyty kołowej jednostronnie obciążonej wodą.
•• Automatyzacja ekstrakcji cech diagnostycznych w celu wykrywania
uszkodzeń przekładni i łożysk w turbinach wiatrowych.
•• Ocena wpływu obciążeń zmęczeniowych na rozwój pęknięć lameralnych
w blachach na wieloletnio eksploatowanych dźwigów suwnicowych.
•• Analiza i ocena procesów hamowania jednolinowych kolei krzesełkowych w celu optymalizacji
wpływu oddziaływań dynamicznych na pasażerów i elementy konstrukcyjne kolei.
•• Teoretyczne podstawy monitorowania stanu technicznego konstrukcji przez
rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z uwzględnieniem niepewności.
•• Rozszerzenie klasycznego modelu falowodu cylindrycznego bez odgrody pod
kątem możliwości kontrolowania hałasu generowanego przez wylot.
•• Badanie zintegrowanego wpływu procesu nitowania i obciążenia zewnętrznego na
własności zmęczeniowe zakładkowego połączenia nitowego w kadłubie samolotu.
•• Ocena stopnia niejednorodności medium na podstawie poruszającego się
względem niego układu mechanicznego. (Statystyczne cechy drgań układów
ciągłych pod wpływem stochastycznego wymuszenia impulsowego).
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Prognozowanie trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych w konstrukcjach
lotniczych z uwzględnieniem wpływu technologii nitowania.
•• Badania modelowe i doświadczalne wpływu parametrów geometrycznych i materiałowych
elementów piezoelektrycznych na redukcję drgań i dźwięków materiałowych.
•• Ograniczenie oddziaływań dynamicznych pojazdów szynowych na konstrukcje inżynierskie.
•• Wielokanałowy system kreowania dźwięku w wydzielonym obszarze przestrzeni otwartej.
•• Zastosowanie modeli o strukturze równań fizycznych strojonych na podstawie
danych pomiarowych dla potrzeb diagnostyki bloku energetycznego.
•• Opracowanie nowatorskich narzędzi analizy sygnałów wibroakustycznych generowanych przez
maszyny wirnikowe pracujące w ekstremalnie zmiennych warunkach operacyjnych.
•• Badania wrażliwości hałasu aerodynamicznego na zmianę parametrów konstrukcyjnych turbin.
•• Wibroakustyka i inżynieria dźwięku - Nowe technologie i metody badawcze.
•• Nieklasyczne mechatroniczne podejście do rozwiązywania problemów
w badaniach naukowych i praktyce inżynierskiej.
•• Opracowanie oraz badania nowych koncepcji konstrukcyjnych,
eksploatacyjnych i technologicznych w systemach wytwarzania.
•• Model symulacyjny przenośnikowego systemu transportowego.
•• Analiza parametrów maszyn roboczych dla eksploatacji cienkich podkładów węgla.
•• Badania układów hydraulicznych maszyn do robót ziemnych w celu lepszego poznania
niekorzystnego oddziaływania hydraulicznych zjawisk nieliniowych.
•• Badanie wpływu struktury systemu produkcyjnego na poprawę
ciągłości przepływów materiałowych i informacyjnych.
•• Analiza kawałkowania materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
89
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Badania parametrów wytrzymałościowych i dokładności odwzorowania kształtu
metalowych koron protetycznych uzyskanych w systemie CAD/CAM.
•• Wpływ parametrów konstrukcyjnych turbin na generowany hałas aerodynamiczny.
•• Fraktalny opis właściwości zawiesin nieziarnistych w procesie ich sedymentacji.
•• Badanie pola akustycznego ustrojów o symetrii cylindrycznej z wykorzystaniem falowodów o tej geometrii.
•• Badania percepcji drgań na nadgarstku osób niewidomych z użyciem sygnałów złożonych.
•• Niepewność w wyznaczaniu współczynników rozpraszania dźwięku.
•• Badania charakterystyki pracy ekologicznych łożysk hydrodynamicznych smarowanych wodą.
•• Modelowanie i symulacja numeryczna detekcji uszkodzeń przy
użyciu nieliniowych metod wibroakustycznych.
•• Analiza oraz rozwój lokalnych i nielokalnych metod modelowania dla fal
mechanicznych w materiałach biologicznych oraz metalicznych.
1.6.3. Automatyka i robotyka
•• Wytrzymałość materiałów i konstrukcji.
•• Long life interconnected smart battery system for off-grid applications / FOGA.
•• Model populacji pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Rozpoznawanie wzorców sygnałów akustycznych dla diagnostyki silnika
indukcyjnego sterowanego w układzie otwartym z obciążeniem.
•• Metody optymalizacji parametrycznej układów nieliniowych i złożonych.
•• Identyfikacja i porównanie modeli układów nieliniowych z wykorzystaniem statystyki Bayesowskiej.
•• Rozpoznawanie wzorców sygnałów prądowych i napięciowych dla diagnostyki silnika indukcyjnego.
•• Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym
w układach sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi.
•• Aktywne sterowanie drganiami z uwzględnieniem ograniczeń energetycznych.
•• Systemy wbudowane sterujące tłumkami MR w układach z odzyskiem energii.
•• Badania aktywnego układu redukcji drgań smukłej konstrukcji zasilanego przez układ odzyskiwania energii.
•• Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków.
•• Projektowanie czujników dla diagnostyki konstrukcji opartych o nanomateriały węglowe.
•• Badania nieniszczące z wykorzystaniem termografii laserowej.
•• Nowa konstrukcja robota do badania rurociągów.
•• Badanie symptomów uszkodzenia łożysk tocznych dla wolnoobrotowych maszyn dużej mocy w sygnałach
drgań zarejestrowanych nowoczesnymi jednostkami DAQ o wysokich parametrach akwizycji.
•• Zintegrowane Systemy Sterowania Produkcją (INSTEPRO).
•• Opracowanie modelu automatycznej wiertnicy rdzeniowej do pracy w ekstremalnych
warunkach, w szczególności w środowisku kosmicznym.
90
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Innowacyjny system sterowania sekcjami obudowy zmechanizowanej kompatybilny
z systemem automatycznego sterowania kompleksem ścianowym.
•• Projektowanie stanowisk zrobotyzowanych wykorzystujących sterowanie ze sprzężeniem wizyjnym.
•• Specjalizowany system symulacji procesu wytopu szkła i energooszczędnego sterowania nadrzędnego.
•• Mikromanipulacja narzędziami chirurgicznymi dla wspomagania zabiegów
intrakorporalnych z wykorzystaniem obrazowania wizyjnego.
•• Pomiarowy dzielnik wysokiego napięcia z autokalibracją.
•• Ultra szybka kamera promieniowania X z odczytem ciągłym
pracująca w trybie zliczania pojedynczych fotonów.
•• Komputerowe sterowanie procesami przemysłowymi.
•• Zaawansowane metody przetwarzania sygnałów w identyfikacji i obserwacji systemów liniowych.
•• Sterowanie w systemach nieliniowych.
•• Cyfrowe systemy pomiarowo-sterujące w zastosowaniu do robotów przemysłowych, układów
fotowoltaicznych (konwersji energii) oraz systemów i urządzeń ochrony środowiska.
•• Algorytmy i układy sterowania dla robotów mobilnych oraz nadążnych systemów fotowoltaicznych.
•• Komputerowe sterowanie procesami przemysłowymi.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Modelowanie i sterowanie układów czasowych.
•• Interdyscyplinarne problemy w projektowaniu mechatronicznym.
•• Elementy i układy sterowania w strukturach dynamicznych.
•• Wytrzymałość materiałów oraz konstrukcji.
•• Planowanie trajektorii dla wybranej klasy robotów mobilnych z punktu widzenia ich sterowalności.
•• Metody sterowania rozproszonymi systemami grzewczymi.
•• Sterowanie procesów cieplnych z wykorzystaniem modeli niecałkowitego rzędu.
•• Modelowanie zachowań pacjentów korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej.
•• Automatyczne systemy dialogowe w języku naturalnym.
•• Synteza i badanie algorytmów sterowania aktywną kolumną zawieszenia.
•• Zintegrowany system audynowy w pomiarze przyrostu naprężeń.
•• Drgania belki z cieczą magnetoreologiczną: modelowanie, sterowanie i badania eksperymentalne.
•• Analiza i badania doświadczalne zintegrowanych elektromagnetycznych przetworników
energii z tłumikami z cieczą magnetoreologiczną dla ruchu liniowego oraz obrotowego.
•• Układy redukcji drgań z tłumikami magnetoreologicznymi
i elektromagnetycznymi przetwornikami energii mechanicznej.
•• Automatyczne sterowanie robotem jednokołowym.
•• Optymalizacja konstrukcji pojazdów samochodowych, oparta na
modelu, z zastosowaniem technologii morfingu.
•• Zaawansowane algorytmy sterowania wykorzystujące sygnały biologiczne.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
91
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Wielomateriałowa optymalizacja struktur pojazdów samochodowych.
•• System diagnostyczny energetycznych linii przesyłowych.
•• Tłumiki magnetoreologiczne z elektromagnetycznymi przetwornikami energii mechanicznej.
•• Opracowanie układu wykorzystującego sygnał EEG do sterowania wybranym urządzeniem mechanicznym.
•• Inteligentne, energooszczędne systemy sterowania orientowanymi systemami solarnymi.
•• Algorytmy sterowania i zarządzania budynkami mieszkalnymi.
•• Projektowanie i zastosowanie podsystemów niecałkowitego rzędu w układach sterowania.
•• Badanie multimodalnych pomiarów wybranych parametrów biologicznych człowieka
i ich ocena w zastosowaniu do wyposażenia mieszkania osoby niepełnosprawnej.
•• Problemy sterowania robotami kroczącymi - generatory chodu hexapoda.
•• Mikro-i makroskopowa analiza stopów z magnetyczną pamięcią kształtu oraz badania
możliwości ich zastosowania w elektropłynowych układach sterowania.
•• Aktywne układy redukcji drgań konstrukcji smukłych.
•• Monitorowanie naprężeń w konstrukcjach mechanicznych wykorzystujące efekt autodynowy.
•• Sterowana sprężyna magnetyczna i jej zastosowanie w układach redukcji drgań z systemem odzysku energii.
•• Semiaktywny układ redukcji drgań elektrowni wiatrowej z tłumikami MR.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Sterowanie adaptacyjne układami o zmiennych parametrach.
•• Zintegrowany system sterowania mechanizmami ruchu suwnic.
•• Robot neurochirurgiczny do operacji stereotaktycznych mózgu.
•• Technologia wykonania mikronapędu piezoelektrycznego o dwóch niezależnych
stopniach swobody do zastosowań w obrabiarkach, robotyce i medycynie.
•• Opracowanie zbioru koncepcji urządzeń wzorowanych na sposobach
poruszania się organizmów w środowisku wodnym.
•• Semiaktywne tłumienie drgań i stabilizacja układów ciągłych z cieczą magnetoreologiczną.
•• Zastosowanie stopów z pamięcią kształtu w układach wykonawczych do prac głębinowych.
•• Opracowanie wzorcowego programu dla przedmiotu Bionika.
•• Aktywna kolumna zawieszenia pojazdu kołowego.
•• Efekt Magnusa w mechanice i biomechanice.
•• Projektowanie i zastosowanie podsystemów niecałkowitego rzędu w układach sterowania.
•• Zaawansowane metody w problemach modelowania, analizy, identyfikacji i optymalizacji
dla projektowania i wdrażania komputerowych systemów sterowania.
•• Rozpoznawanie wzorców sygnałów akustycznych dla diagnostyki maszyny prądu stałego.
•• Metody wnioskowania Bayesowskiego w analizie zachowań pacjentów POZ.
•• Analiza możliwości implementacji algorytmów równoległych w strukturach układów
rekonfigurowalnych do sterowania układami aktywnej korekcji współczynnika mocy.
•• Hierarchiczne sterowanie aktywną siecią dystrybucji energii elektrycznej
z rozproszonymi źródłami i magazynami energii.
92
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Algorytmy sterujące zespołem robotów mobilnych i ich implementacja.
•• Rozpoznawanie wzorców sygnałów prądowych i napięciowych dla diagnostyki silnika indukcyjnego.
•• Badania i identyfikacja wybranych charakterystyk i funkcji systemów zautomatyzowanych.
•• Opracowanie metod aktywnej redukcji drgań wirników z wykorzystaniem
piezoelektrycznych materiałów inteligentnych.
•• Ocena stanu technicznego słupów elektroenergetycznych przy
wykorzystaniu metody elementów skończonych.
•• Zaawansowane algorytmy sterowania elementami wykonawczymi z polimerów elektroaktywnych.
•• Zastosowanie przetwornika haptycznego w układach wspomagania
sterotaktycznych operacji neurochirurgicznych.
•• Modelowanie efektu temperatury przy wykrywaniu uszkodzeń na podstawie fal Lamba.
•• Optymalizacja materiałowa struktur pojazdów samochodów.
•• Active Sub-Station / KIC- ASS.
•• Zaawansowane metody symulacji podwozi i zawieszeń: optymalizacja
dynamiki trakcji pojazdów inteligentnych.
•• Sterowanie tłumieniem oraz ujemną lub dodatnią sztywnością dynamiczną
w półaktywnych układach redukcji drgań z tłumikami magnetoreologicznymi.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
1.6.4.Mechatronika
•• Metody generowania etykietowanych systemów przejść dla języka Alvis.
•• Synteza struktury i algorytmów sterowania energią w inteligentnym budynku.
•• Modelowanie magazynu energii cieplnej opartego na materiale uzyskanym w procesie biosyntezy.
•• Opracowanie systemu do badań nieniszczących metodą aktywnej
termowizji z trójwymiarową rejestracją wyników.
•• Mechatroniczne stanowisko testowe typu „END LINE” przeznaczone do
diagnostyki produkcyjnej pojazdów autobusowych, trolejbusów i hybryd.
•• Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego.
•• Bezprzewodowy system diagnostyki pojazdu autobusowego.
•• Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności – MONIT.
•• Universality of Non-classical Approaches in Mechatronics form Physics to Smart Structures-WELCOME.
•• Projekt „Łożyskowy” Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania
koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin elektrycznych.
•• Prace studialne nad opracowaniem wieżyczki kotwiącej z układem
mechatronicznego sterowania i monitoringu.
•• Badanie wpływu wybranych parametrów cieplnych i przepływowych
sprężarkowych pomp ciepła (SPC) na ich efektywność energetyczną.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
93
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu obudowy łożyskowej wykorzystującej
energię strat cieplnych do zasilenia bezprzewodowego węzła monitorującego oraz
do zasilenia układu redukcji drgań opartego o materiały piezoelektryczne.
•• Problemy symulacji i eksperymentu w projektowaniu mechatronicznym.
(Eksperymentalne badanie jakości pomiarów wizyjnych).
•• Sformułowanie metod wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach mechanicznych
z wykorzystaniem przetworników piezoelektrycznych (Podniesienie funkcjonalności
i niezawodności produktów poprzez zastosowanie podejścia mechatronicznego).
•• Weryfikacja i walidacja modeli numerycznych względem niepewnych danych eksperymentalnych.
•• Hybrydowe modelowanie i optymalizacja konstrukcji kompozytowych.
•• Weryfikacja metod badań własności materiałowych za pomocą wibrometru laserowego. (Podniesienie
funkcjonalności i niezawodności produktów poprzez zastosowanie podejścia mechatronicznego).
•• Opracowanie i implementacja wieloskalowych algorytmów symulacyjnych do numerycznej analizy
uszkodzeń konstrukcji z wykorzystaniem przetwarzania równoległego opartego o procesory graficzne.
•• Identyfikacja uszkodzeń wybranych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych.
•• Naprężenia, odkształcenia, równania konstytutywne.
•• Badania wpływu rozmieszczenia wymienników na efektywność gruntowych magazynów energii cieplnej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Badanie retardera jako reaktora w procesie uolejenia biomasy.
•• Opracowanie i implementacja nowych rozwiązań mechatronicznych w mikrorobotyce
z wykorzystaniem precyzyjnych mikronapędów pizoelektrycznych.
•• Badania bezprzewodowych czujników opartych na technologii RFID.
•• Technologia mikroprzetworników ultradźwiękowych w monitoringu
konstrukcji z zastosowaniem fal Lamba.
•• Technologia mikromanipulacji z wykorzystaniem wizyjnego sprzężenia zwrotnego.
•• Analiza własności materiałów piezoelektrycznych pod kątem selektywnego generowania fal poprzecznych.
•• Opracowanie systemu monitorowania stanu technicznego samolotu PZLORLIK TC II w oparciu o wieloprzetwornikową sieć czujników PZT.
•• Robot jednokołowy z systemem aktywnej stabilizacji i kontroli jazdy.
•• Modelowanie degradacji i starzenia tkanek kolagenowych.
•• Analiza modalna układów silnie nieliniowych.
•• Opracowanie modelu nowatorskiego systemu integracji wskaźników diagnostycznych maszyn wirnikowych.
•• Widmowa funkcja przejścia dla układów mechanicznych czasowo-zależnych.
•• Osobisty wskaźnik zagrożenia hałasem z systemem bezprzewodowej transmisji danych.
1.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze
•• Wykorzystanie transformacji falkowej do poprawiania stosunku sygnał/zakłócenie
w procesie przetwarzania danych sejsmicznych.
94
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Studium sedymentologiczne warstw cergowskich w jednostce dukielskiej i przeddukielskiej Karpat fliszowych.
•• Wykonanie pomiarów i wstępna obróbka danych pomiarowych w zakresie podatności magnetycznej gleb
z rejonu Krakowa.
1.7.1.Matematyka
•• Dynamika na zbiorze Cantora, odzworowania odcinka i mieszanie.
•• Osobliwości i szum, a złożoność informacyjna.
•• Addytywne kolorowania grafów.
•• Matematyka stosowana.
•• Wybrane zagadnienia z teorii i zastosowań matematycznych.
•• Multigrafowe i diagrafowe dekompozycje z resztą.
•• Aproksymacje najmocniejszych niezmienniczych testów zgodności dla rozkładów wielowymiarowych.
•• Procesy dyfuzji ze skokami w bayesowskiej ekonometrii finansowej. Model Mertona oraz model DEJD.
•• Grafy stabilne i podziały cykliczne hipergrafów.
•• Estymatory falkowe w problemach odwrotnych dla procesów Poissona.
•• Etykietowanie i dekompozycje grafów.
•• Efektywne ogólne metody liniowe dla równań różniczkowych zwyczajnych.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Strukturalne własności systemów trójek.
•• Kolorowania grafów rozróżniające wierzchołki.
•• Śledzenie pseudo-orbit, mieszanie i chaos.
•• Dyfuzja w układach hamiltonowskich.
•• Nieregularność i kolorowanie grafów.
•• Nisko wymiarowa dynamika topologiczna: struktura okresowa, rekurencyjna i dynamika par.
•• Nieregularność i kolorowanie grafów.
•• Signal Reconstruction in Event-Driven Signal Processing / SIREN.
1.7.2.Fizyka
•• Propagacja niepewności przekrojów czynnych w obliczeniach transmutacyjnych
w celu weryfikacji modelowania przemian nuklidów w reaktorze jądrowym.
•• Zwiększenie reprezentatywności modelowania Monte Carlo reaktorów jądrowych w domenie czasu.
•• Badanie zderzeń ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS przy energiach LHC.
•• Badanie procesów elektrosłabych z udziałem ciężkich kwarków oraz udział w obsłudze detektora LHCb.
•• Teoretyczne i doświadczalne badania wpływu energii formowania i temperatury na skład
fazowy i własności stopów wysokiej entropii otrzymywanych nowatorską metodą.
•• Badanie dyfrakcji i natury spinu protonu w oddziaływaniach protonów i
ciężkich jonów w eksperymencie STAR na akceleratorze RHIC.
•• Symulacje zjawisk interferencyjnych na złączach n-p indukowanych
elektrostatycznie w grafenie przez sondę skanującą.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
95
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Wkład do rozwoju trygera wysokiego poziomu eksperymentu LHCb oraz przyszłościowych
półprzewodnikowych systemów do precyzyjnej rekonstrukcji położenia cząstek naładowanych.
•• Badanie czasoprzestrzennej dynamiki zderzeń jądrowych poprzez
korelacje wielocząsteczkowe typu kolektywnego.
•• Magnetotransport w monokrystalicznych nanostrukturach kanonicznych izotalorów topologicznych.
•• Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through
a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium / EUROFUSION
•• Advanced Infrastructure for Detectors at Accelerators / AIDA2020
•• Sprzężenia i anizotropia magnetyczna wieloskładnikowych nanokompozytów i ferrofluidów
badane technikami wysokorozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej.
•• Stan początkowy i ewolucja gorącej materii w zderzeniach proton-proton i proton-jądro na LHC.
•• Badania własności materiałów polikrystalicznych z użyciem metody MGIDX.
•• Badanie własności materiałów polikrystalicznych z użyciem metody MGiXD.
•• Badanie wpływu mikrostruktur początkowych 2D i 3D na symulacje zjawiska rekrystalizacji i rozrostu
ziaren w heksagonalnym tytanie w oparciu o zaproponowany model Pottsa oraz dane EBSD.
•• Sterowane elektrostatycznie oddziaływanie spin-orbita w zastosowaniu do operacji na
spinie pojedynczego elektronu (lub dziury) w nanostrukturze półprzewodnikowej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Badanie struktury kwazikryształów iikozaedrycznych-analiza dyfrakcyjna i modelowanie.
•• Ultra szybka kamera promieniowania X z odczytem ciągłym
pracująca w trybie zliczania pojedynczych fotonów.
•• Badania podstawowe i stosowane w dziedzinach: fizyka i technika jądrowa oraz fizyka ciała stałego.
•• Dofinansowanie prowadzenia badań naukowych służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich.
•• Dofinansowanie prowadzenia badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców.
•• Dofinansowanie prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich
polegające na zakupieniu aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do wykonania pracy.
•• Mechanizm wydzielania tlenu z wody w procesie fotosyntezy. N N302 195035.
•• Badania struktury elektronowej i parametrów nadsubtelnych fazy sigma wybranych stopów żelaza.
•• Badania teoretyczne wykorzystania oddziaływania spin-orbita
w półprzewodnikach do budowy kwantowych bramek logicznych.
•• Symulacje magnetotransportu w nanostrukturach półprzewodnikowych.
•• Właściwości fizyko-chemiczne i charakterystyka aplikacyjna wodorków
związków międzymetalicznych ziem rzadkich.
•• Struktura elektronowa i cząstkowe momenty magnetyczne złożonych tlenków metali
przejściowych badane technikami wysokorozdzielczej spektroskopii promieniowania X.
•• Stuktura i własności fizyczne kwazikryształów i układów
międzymetalicznych o gigantycznej komórce elementarnej.
•• Badanie łamania symetrii CP w rozpadach mezonów Bs do stanów końcowych
zawierających cząstkę wektorową i pseudo-skalarną w eksperymencie LHCb.
•• Badania dyfrakcyjne i analiza strukturalna dekagonalnych
kwazikryształów z rodziny Al-Cu-Me (Me=Co, Rh, Ir).
96
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Badanie mechanizmów deformacji i rekrystalizacji w materiałach o strukturze heksagonalnej.
•• Badania wpływu domieszek rezonansowych i konwencjonalnych na własności
termoelektryczne z uwzględnieniem efektów relatywistycznych.
•• Oligo-atomowe supersieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych
właściwościach elektrycznych i magnetycznych.
•• Symulacje komputerowe zależnego od spinu transportu elektronowego
w półprzewodnikowych drutach kwantowych.
•• Teoretyczne badania dynamiki spinowej solitonów elektronowych i dziurowych w nanourządzeniach
półprzewodnikowych mających znaleźć zastosowanie w obliczeniach kwantowych.
•• Badanie wpływu własności elektronowych stopów wieloatomowych na
efektywność konwersji energii w zjawiskach termoelektrycznych.
•• Modelowanie transportu ładunku w nanostrukturach półprzewodnikowych z bramką skanującą.
•• Badania własności fazy sigma w układach trójskładnikowych zawierających żelazo.
•• Badanie dyfrakcji, fotoprodukcji i nowej fizyki z wykorzystaniem tagerów
protonów w przód w eksperymencie ATLAS na LHC.
•• Identyfikacja osób na podstawie tęczówki oka w zmiennych warunkach środowiskowych.
•• Projekt nowatorskiego wielokanałowego układu konwersji analogowo-cyfrowej z szybką serializacją dannych
o ultra niskim poborze mocy, z wykorzystaniem zaawansowanych sub-mikronowych technologii CMOS.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Projektowanie nowatorskich detektorów pikselowych w technologii SOI dla fizyki cząstek.
•• Charakterystyka ładowania i zachowania skorelowane w dziurowych sztucznych atomach.
•• Zastosowanie wiązki zjonizowanych klastrów gazu do profilowania głębokościowego
materiałów polimerowych metodą spektroskopii fotoelektronów.
•• Wpływ wybranych ksantofili na własności fizyko-chemiczne błon modelowych.
•• Modyfikacja poziomów energetycznych złącz polimer/metal.
•• Elektryczna kontrola i filtrowanie spinu w nanostrukturach półprzewodnikowych.
•• Symulacje komputerowe własności nadprzewodzących nanostruktur metalicznych.
•• Badania oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie ZEUS
na akceleratorze HERA w ośrodku DESY w Hamburgu.
•• Eksperyment ATLAS: doświadczalna weryfikacja Modelu Standardowego
i poszukiwania sygnałów Nowej Fizyki przy energiach LHC.
•• Rozwój detektorów pozycjoczułych opartych na technologii gazowych
powielaczy elektronów w ramach projektu RD51.
•• Badanie zjawiska łamania symetrii CP oraz poszukiwanie Nowej Fizyki w eksperymencie LHCb.
•• Zastosowanie wiązki zjonizowanych klastrów gazu do profilowania głębokościowego
materiałów polimerowych metodą spektroskopii fotoelektronów.
•• Wpływ wybranych ksantofili na własności fizyko-chemiczne błon modelowych.
•• Modyfikacja poziomów energetycznych złącz polimer/metal.
•• Uwięzienie elektrostatyczne oraz manipulacja stanami spoinowo-dolinowymi nośników
w kropkach kwantowych definiowanych w nanorurkach węglowych i dwuwarstwowym grafenie.
•• Własności strukturalne i mechaniczne metali - od prostych struktur do złożonych stopów
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
97
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
metali na przykładzie kwazikryształów i innych układów międzymetalicznych.
•• Badanie zderzeń relatywistycznych hadronów i jonów w eksperymencie
STAR przy akceleratorze RHIC w BNL / USA.
•• Marie Curie Training Network on Particle Detectors / MC-PAD.
•• Radiation Effects Modelling and Experimental Validation / WP10-MAT-REMEV.
•• Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators / AIDA.
•• Badanie oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie ZEUS
na akceleratorze HERA w ośrodku DESY w Hamburgu.
•• Eksperyment ATLAS: rejestracja i analiza danych oraz utrzymanie i rozwój detektorów.
•• Eksperyment LHCb w CERN – obsługa detektora i uczestnictwo w programie badawczym.
•• Modyfikacja poziomów energetycznych złącz polimer/metal.
1.7.3.Chemia
•• Porównanie klastrowego modelu adsorpcji i teorii funkcjonałów gęstości
jako narzędzi do opisu i identyfikacji struktur mikroporowatych.
•• Nanostrukturalne układy neuromimetyczne.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Opracowanie nowych metod syntezy uporządkowanych mezoporowatych replik
węglowych typu CMK jako obiecujących nośników katalitycznych.
•• Badanie właściwości węgli aktywnych otrzymywanych z biomasy.
•• Kinetyka i mechanizm reakcji elektrody tlenowej w warunkach pracy ogniwa paliwowego
z elektrolitem stałym z tlenku ceru domieszkowanego tlenkiem gadolinu.
•• Adsorbenty węglowe z odpadowych tworzyw sztucznych-otrzymywanie,
badanie właściwości,zastosowania. N N209 763640.
•• Rola lipidów prenylowych w niezgodności mieszańców (różnych ekotypów) "Arabidopsis thaliana".
•• Mechanizmy powstawania piromorfitów w obecności cerusytu.
1.7.4.Geodezja
•• Opracowanie i testy polowe systemów do automatycznych pomiarów,
rejestracji i transmisji danych pomiarowych.
•• Modelowanie dynamicznej niecki obniżeniowej z uwzględnieniem funkcyjnej zmienności parametrów.
•• Parametryzacja czasu w systemach informacji geograficznej.
•• Ustalenie granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów obiektów katastru.
•• Procedury pochodne gospodarki nieruchomościami dla celó ewdiencji gruntów i budynków.
•• Wykorzystanie obserwcji GNSS w precyzyjnych opracowaniach geodezyjnych.
•• Badanie możliwości wizualizacji wyników matematycznego modelowania przekształceń powierzchni terenu.
•• Metody filtracji chmur punktów pochodzących z gęstego matchingu zdjęć.
•• Porównywanie metod pozyskiwania danych o przebiegu granic działek ewidencyjnych.
98
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Automatyczne przetwarzanie danych pozyskanych mobilnymi systemami pomiarowymi.
•• Zastosowanie telemetrycznych metod pomiarowych do określenia
deformacji terenu górniczego i obiektów na nim usytuowanych.
•• Metody estymacji odpornej w procesie automatycznej orientacji zdjęć naziemnych.
•• Problematyka geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń
w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych.
•• Problematyka ustanawiania i funkcjonowania instytucji służebności
przesyłu w kontekście wartości rynkowej nieruchomości.
•• Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego w analizach przestrzeni miejskiej.
•• Ocena poprawności doboru metod statystycznych jako narzędzi analizy rynku nieruchomości.
•• Analiza zacienienia obiektów trójwymiarowych.
•• Metoda oceny zagrożenia na terenach starego kopalnictwa i płytkiej
eksploatacji przy wykorzystaniu GIS i wnioskowania rozmytego.
•• Metodyka badań skutków eksploatacji górniczej w obiektach budowlanych
z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego.
•• Analiza przydatności informacji o terenie w aspekcie planowania przestrzennego.
•• Wpływ zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Porównanie wybranych metod klasyfikacji obrazów satelitarnych.
•• Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.
•• Prawne i ekonomiczne przejawy obrotu i gospodarowania nieruchomościami
z uwzględnieniem osób fizycznych jako jednej ze stron.
•• Metody estymacji odpornej w procesie automatycznej orientacji zdjęć naziemnych.
•• Geomatyka dla potrzeb nauki, gospodarki i administracji.
•• Zastosowanie metod pomiarowych oraz narzędzi matematycznych do szacowania
ryzyka zagrożeń na terenach przekształconych działalnością przemysłową.
•• Aktualizacja Numerycznego Modelu Terenu obszarów przekształconych.
•• Metoda oceny zagrożenia na terenach starego kopalnictwa i płytkiej
eksploatacji przy wykorzystaniu GIS i wnioskowania rozmytego.
•• Wyznaczanie lokalnych undulacji quasi-geoidy z wykorzystaniem najbliższych stacji ASG-EUPOS.
•• Wiarygodność prognoz deformacji powierzchni terenu w aspekcie stosowanej metodyki walidacji.
•• Integracja danych fotogrametrycznych i lidarowych w procesie automatycznego wykrywania obiektów.
•• Wykorzystanie pomiarów GPS i GLONASS w precyzyjnym wyznaczaniu wysokości geodezyjnej.
•• Wyznaczanie elementów orientacji zewnętrznej zdjęć naziemnych z wykorzystaniem
obserwacji fotogrametrycznych, inercyjnych i satelitarnego systemu pozycjonowania.
•• Badanie przemieszczeń i odkształceń wybranych budowli przemysłowych, w szczególności
nowoczesnych kominów przemysłowych, przy wykorzystaniu innowacyjnych metod
i instrumentów pomiarowych wraz z określeniem dokładności wyznaczonych wartości.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
99
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Weryfikacja wybranych metod analizy rynku nieruchomości dla potrzeb katastru.
•• Problematyka przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
•• Analiza wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami w aspekcie funkcjonowania katastru.
•• Podejście kosztowe w aspekcie wartości rynkowej.
•• Przydatność rozpoznawalności rysunku do weryfikacji klasyfikacji i hierarchii
obiektów w automatycznej generalizacji kartograficznej NMT.
•• Wykorzystanie termowizji oraz standardowych metod geodezyjnych do badania
wedrówki dobowej kominów przemysłowych oraz innych obiektów wysmukłych.
•• Modelowanie asymetrycznego skrzydła niecki obniżeniowej wywołanej eksploatacją podziemną.
•• Badanie drgań, przemieszczeń i odkształceń wybranych obiektów z wykorzystaniem
nowoczesnych fizyczno-elektronicznych technik pomiarów (przede wszystkim mikrofalowych
i interferometrycznych) oraz zbadanie ich funkcjonalności w środowisku wibracji.
•• Wykorzystanie skanowania w trybie fali ciągłej do poprawy jakości detekcji krawędzi.
•• Opracowanie i testy polowe systemów do automatycznych pomiarów,
rejestracji i transmisji danych pomiarowych.
•• Analiza procesów geodezyjno-prawnych i ich wpływ na planowanie przestrzenne na obszarze gminy.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Detekcja obiektów antropogenicznych i ich modelowanie w oparciu o „chmury
punktów” pozyskane technologią lidarową oraz fotogrametryczną.
•• Modelowanie informacji przestrzennych w wolnym oprogramowaniu.
•• Integracja danych o nieruchomościach pozyskiwanych z różnych źródeł.
•• Zastosowanie nowoczesnych technologii pomiarowych w ocenie bezpieczeństwa obiektów mostowych.
•• Matematyczne metody opracowania wyników pomiarów przemieszczeń i drgań obiektów budowlanych.
•• Badanie możliwości wizualizacji wyników matematycznego modelowania przekształceń powierzchni terenu.
•• Analiza metod wpasowania wybranych figur trójwymiarowych
w chmurę punktów ze skanowania laserowego.
•• Badanie efektywności stosowania sond akustycznych w górnictwie podwodnym.
•• Porównanie wybranych metod klasyfikacji obrazów satelitarnych.
•• Wykorzystanie Systemów informacji Geograficznej w pracach geodezyjnych i wycenie nieruchomości.
•• Integracja danych z naziemnego, lotniczego i mobilnego skaningu laserowego do budowy
Numerycznego Modelu Terenu dla potrzeb tworzenia map zagrożenia powodziowego.
•• Konwersja obiektów Bazy Danych Topograficznych do postaci
trójwymiarowej dla potrzeb dynamicznej geowizualizacji.
•• Opracowanie zasad wyznaczania drgań i przemieszczeń budowli
inżynierskich z wykorzystaniem interferometrii radarowej.
•• Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych
z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej.
•• Ocena dokładności i zasięgu naziemnego radaru interferometrycznego
do celów monitoringu obiektów budowlanych.
100
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Automatyzacja zasilania i aktualizacji danych o budynkach w Wielorozdzielczej
Bazie Danych Topograficznych (WBDT) wraz generalizacją danych.
•• Model predykcji zagrożenia budynków i obiektów liniowych na terenach
podlegających deformacjom powierzchni i algorytm wsparcia procesów
decyzyjnych w aspekcie zachowania bezpieczeństwa powszechnego.
•• Monitoring wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty
komunikacyjne w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego.
•• Możliwość eksploatacji złóż w filarach ochronnych w aspekcie ich obecnego stanu
deformacji wynikającego z uwarunkowań geologiczno-górniczych.
•• Badanie efektywności pomiarów dna zbiorników eksploatacyjnych w górnictwie odkrywkowym.
•• Ustalanie granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów obiektów katastru.
•• Teledetekcyjne wykrywanie dachów azbestowych.
•• Procedury pochodne gospodarki nieruchomościami dla celów ewidencji gruntów i budynków.
•• Predykcja położenia linii brzegowych dla potrzeb aktualizacji katastru.
1.7.5. Geologia i geofizyka
•• Wykształcenie osadów jure górnej w Polsce centralnej.
•• Wykorzystanie satelitarnej polarymetrii radarowej w klasyfikacji pokrywy lodowej na zbiornikach wodnych.
•• Zastosowanie metody PSInSAR w wersji polarymetrycznej do ciągłego
monitorowania obszarów górniczych na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia
Węglowegoz wykorzystaniem zobrazowań konstelacji satelitów Sentinel-1.
•• Metodyka obliczania zasobów na podstawie gazonośności łupków gazonośnych.
•• Interakcja wód podziemnych i powierzchniowych na terenach
przeobrażonych w wyniku lokalizacji inwestycji drogowych.
•• Badania strukturalne minerałów o rozmiarach nanometrycznych z wykorzystaniem techniki PED.
•• Formowanie się składu chemicznego wód mineralnych i wpływ górnictwa
naftowego na złoże wód leczniczych w rejonie Iwonicza-Rymanowa.
•• Analiza numeryczna czasoprzestrzennych zmian ciśnienia porowego wody
w zależności od wielkości opadów atmosferycznych dla wybranego osuwiska.
•• Wpływ naturalnych i sztucznych spiętrzeń rzeki na redukcję azotu w ciekach
powierzchniowych zlewni rzeki Kocinki na północ od Częstochowy.
•• Identyfikacja i charakterystyka źródeł zlokalizowanych w zlewni rzeki Kocinki.
•• Studium mineralogiczno-petrograficzne oraz geochemiczne larimaru z Sierra
de Bahoruco (Prowincja Barahona, Republika Dominikany).
•• Nowatorska metodyka interpretacji niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu
z wykorzystaniem wyników rentgenowskiej tomografii komputerowej.
•• Charakterystyka zmienności chemicznej oraz fazowej minerałów fosforanowych w pegmatytach Gór
Sowich na tle procesów pegmatytotwórczych oraz warunków metamorfizmu jednostki sowiogórskiej.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
101
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Zintegrowana bio- i chemiostratygrafia granicy santon/kampan.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Subdukcja kaledońska wdłuż brzegu baltoskandyjskiego.
•• Ku zrozumieniu neoproterozoicznej tektoniki w Arktyce –
czy południowo-zachodni Svalbard i terran Pearya tworzyły kiedyś jedną całość?
•• Wykorzystanie technik satelitarnej interferometrii radarowej do badania
deformacji terenu ns przykładzie Zagłębia Górnośląskiego.
•• Skład chemiczny i naturalna promieniotwórczość wybranych wód
mineralnych i leczniczych z obszaru Białorusi.
•• Modelowanie parametrów geomechanicznych skał syluru i ordowiku na wybranych
obszarach basenu bałtyckiego oraz ich wykorzystanie w prospekcji naftowej.
•• Badania mineralogiczno-petrograficzne utworów skalnych z Gór Pieprzowych (Wyżyna
Sandomierska) ze szczególnym uwzględnienie produktów ich przeobrażeń.
•• Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska.
•• Cykliczne badania biegu wiekowego pola magnetycznego na profilach Zgorzelec-Wiżajny.
•• Analiza wyników powierzchniowych badań geochemicznych na tle rozpoznania sejsmicznego wybranych
obszarów Karpat zewnętrznych w aspekcie lokalizacji wgłębnych akumulacji węglowodorów.
•• Korelacja genetyczna ropa-gaz ziemny i procesy wtórne w utworach kredowodolnomioceńskich Karpat polskich i ukraińskich w porównaniu z basenami Wind River
i Bighorn (U.S.A., Wyoming-Montana) na podstawie badań geochemii organicznej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Model migracji pustki w górotworze naruszonym generującej deformacje nieciągłe na powierzchni terenu.
•• Analiza warunków hydrogeologicznych utworów czwartorzędowych i jurajskich w rejonie
olkuskiego górnictwa rud cynku i ołowiu.
•• Warunki formowania się składu chemicznego szczaw chlorkowych na obszarze
płaszczowiny magurskiej w rejonie Krynicy-Wysowej-Cigiełki.
•• Wykorzystanie automatycznych metod wydobywania wiedzy i cyfrowych
materiałów wizyjnych na potrzeby nauk geologicznych.
•• Analiza możliwości konstrukcji algorytmów rozwiązywania konfliktów graficznych na mapach cyfrowych.
•• Metodyka szacowania zasobów i opisu rozmieszczenia zmienności wybranych
pierwiastków krytycznych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.
•• Zlodowacenie Tatr Wysokich w młodszym dryasie.
•• Mineralogical and geochemical diversity within the Stan Terg deposit, Kosovo.
•• Wykształcenie górnojurajskich osadów spływów grawitacyjnych na
północnym i południowym obrzeżeniu Rowu Krzeszowickiego.
•• Zróżnicowanie facji oraz systemów dystrybucji osadów w wybranych wystąpieniach
warstw menilitowych jednostki skolskiej (polskie Karpaty zewnętrzne).
•• Fotoaktywne nanomateriały hybrydowe otrzymane na bazie minerałów o budowie warstwowej.
•• Sorpcja molibdenu (VI) i wolframu (VI) na smektycie modyfikowanym
długołańcuchowymi solami amoniowymi.
102
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Opracowanie innowacyjnej metody wykorzystującej zjawisko Magnetycznego
Rezonansu Jądrowego oraz jej zastosowanie do estymacji parametrów petrofizycznych
skał łupkowych, terygenicznych i węglanowych z formacji naftowych Polski.
•• Wybór optymalnej technologii monitoringu mikrosejsmicznego w procesach szczelinowania
hydraulicznego. Optymalizacja przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych – GASLUPMIKORS.
•• Badania sejsmiczne i ich zastosowanie dla detekcji stref występowania gazu z łupków. Dobór optymalnych
paramatrów akwizycji i przetwarzania w celu odwzorowania budowy strukturalnej oraz rozkładu
parametrów petrofizycznych i geomechanicznych skał perspektywicznych – GASLUPSEJSM.
•• Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworu dolnego paleozoiku oraz analiza
ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy wschodnioeuropejskiej dla oceny
rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – GAZGEOLMOD.
•• Dobór optymalnej metodyki szacowania zasobów oraz ryzyk poszukiwawczych (geologicznych
i komercyjnych) złóż niekonwencjonalnych typu „shale gas”, „shale oil” oraz „tight gas” w Polsce
oraz opracowanie metodyki dokumentowania złóż niekonwencjonalnych – ŁUPZAS.
•• Metodologia wyznaczania sweet spot’ów na podstawie własności geochemicznych,
petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych
z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D – MWSSSG.
•• Wody mineralne, lecznicze i potencjalnie lecznicze Karpat polskich.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Rozwój nowych metod obliczeniowych i informatycznych na potrzeby nauk o Ziemi i środowisku.
•• Ewolucja geodynamiczna, badania środowiskowe oraz waloryzacja geoturystyczna
utworów Tetydy, Perytetydy, Gondwany, Perygondwany i rejonów polarnych.
•• Problematyka mineralogiczno - petrograficzna oraz geochemiczna
w zagadnieniach surowcowych i ochrony środowiska.
•• Badania geologiczne i geochemiczne fanerozoicznych formacji osadowych oraz
ocena zmian środowiska w wybranych regionach Polski i świata.
•• Kompleksowe badania mineralogiczne, petrograficzne i geochemiczne w zagadnieniach
geologicznych, surowcowych, technologicznych i środowiskowych.
•• Pierwiastki i surowce krytyczne – ich potencjalne źródła: geologia, rozpoznawanie, dokumentowanie.
•• Geologia i gospodarowanie złożami surowców mineralnych.
•• Rozwój technik pomiarowych, przetwarzania i interpretacji cyfrowych danych georadarowych.
•• Cykliczne badania biegu wiekowego pola magnetycznego na profilach Zgorzelec-Wiżajny.
•• Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska – doskonalenie metod.
•• Model geologiczny 3D złoża rud miedzi w strefie występowania elewacji
stropu piaskowca – Rudna Główna; kopalnia Rudna.
•• Rzeźba, osady czwartorzędowe oraz chronologia glacjalna Alp i Tatr.
•• Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna skał złoża marmurów w Sławniowicach.
•• Skład mineralny i chemiczny, warunki powstawania oraz możliwości wykorzystania
osadów ochrowych (na przykładzie wystąpienia w Zabratówce koło Dynowa).
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
103
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Zespoły mięczaków w osadach małych form krasowych jako wskaźnik
zmian środowiska Podhala w późnym glacjale i holocenie.
•• Estymacja parametrów petrofizycznych dolomitu głównego w rejonie wału
Wolsztyńskiego w oparciu o atrybuty sejsmiczne oraz dane geofizyki wiertniczej.
•• Kryteria identyfikacji złóż gazu ziemnego zlokalizowanych w heterolitycznych skałach zbiornikowych
miocenu zapadliska przedkarpackiego w oparciu o interpretację danych sejsmicznych.
•• Uwarunkowania geologiczne a georóżnorodność skałek piaskowcowych Beskidu Śląskiego.
•• Studium osadów tworzących się w rejonie eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łękawicy.
•• Badania warunków tworzenia się złóż poprzez analizy inkluzji ciekłych.
•• Badania izotopowe tlenu i węgla w wapieniach siarkonośnych złoża
siarki rodzimej Osiek – Baranów Sandomierski.
•• Potencjał generacyjny i analiza procesów naftowych utworów starszego
paleozoiku w południowo-wschodniej części rowu lubelskiego.
•• Zastosowanie metod przetwarzania obrazu 3D do analizy obiektów
trójwymiarowych oraz analizy sekwencji wideo w czasie rzeczywistym.
•• Skład petrograficzny i pochodzenie materiału gruboklastycznych osadów miocenu
Śląska Cieszyńskiego (zachodnia część Zapadliska Przedkarpackiego).
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Wysokotemperaturowe wypełnienia mineralne szczelin tektonicznych
w rejonie Ropicy, płaszczowina magurska.
•• Ocena własności petrofizycznych skał zbiornikowych.
•• Modelowanie tektoniki płyt w Paleozoiku Europy Centralnej.
•• Kryteria budowy modelu geologicznego strefy przypowierzchniowej z uwzględnieniem
warunków hydrogeologicznych i geotechnicznych przy wykorzystaniu
metody georadarowej, elektrooporowej i sejsmiki inżynierskiej.
•• Łemkowskie centrum kamieniarskie ,,Dolina Bartnego” - projekt zagospodarowania
geoturystycznego wykorzystujący lokalne walory edukacyjne, krajobrazowej kulturowe.
•• Charakterystyka petrologiczna oraz ocena interakcji magma - skorupa w metawulkanitach
z SW Spitsbergenu oraz ich znaczenie w świetle rozpadu Rodinii.
•• Warunki sedymentacji i diagenezy wapieni pseudozrostkowych
z wybranych regionów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
•• Badanie stanu środowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu składowiska
odpadów przemysłowych przy pomocy metod geoelektrycznych.
•• Badanie nawarstwień antropogenicznych metodami geoelektrycznymi
- kontekst archeologiczny i ekologiczny.
•• Tłumienie fal sejsmicznych przez strefy nasycone gazem oraz wpływ tłumienia
na sejsmiczny obraz warstw nasyconych gazem ziemnym (DHI).
•• Warunki akumulacji i architektura warstw rudzkich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (karbon górny).
•• Wykorzystanie metod komputerowej analizy do obrazu odwzorowania struktur skalnych w przestrzeni 3D.
104
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Analiza zmian zapisu sejsmicznego z offsetem jako narzędzie do identyfikacji stref akumulacji
gazu ziemnego w cienkowarstwowych utworach zapadliska przedkarpackiego.
•• Relacje pomiędzy wskaźnikami dojrzałości materii organicznej i geotermometrem
illit - smektyt na przykładzie Karpat zewnętrznych.
•• Wykorzystanie trójwymiarowego modelowania przepływów mediów złożowych w geotermii.
•• Zmienność parametrów zbiornikowych piaskowców czerwonego spągowca z wybranych bloków
tektonicznych w aspekcie poszukiwań niekonwencjonalnych złóż typu tight gas na Niżu Polskim.
•• Warunki występowania i możliwości wykorzystania wód i energii geotermalnej
z utworów mezozoicznych niecki mogileńsko-łódzkiej.
•• Analiza walorów geoturystycznych południowo-wschodniej Polski
jako bazy dla rozwoju potencjalnych geoparków.
•• Procesy i zjawiska związane z tektoniką płyt w wybranych rejonach Polski
Południowej i obszarów przyległych w aspekcie geoturystycznym.
•• Rozwój tektoniczny dewońsko-karbońskich basenów zaułkowych
w Obrębie Masywu Czeskiego i obszarów przyległych.
•• Datowanie bezwzględne grodziska i osady przygrodowej w Ostrowie Wielkopolskim
Krępie w świetle analizy dendrochronologicznej i radiowęglowej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Ocena możliwości zastosowania wybranych metod stochastycznych w inwersji
danych tomografii sejsmicznej w ośrodkach o anizotropii eliptycznej.
•• Znaczenie procesu stylolityzacji dla ropogazonośności utworów węglanowych dolomitu głównego.
•• Właściwości sorpcyjne mineralnych nanomateriałów hybrydowych
otrzymanych na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu.
•• Wpływ zróżnicowanego wykształcenia mikrobialitów oraz kompakcji na podstawie
górnojurajskich facji wapieni pseudogruzłowych północnego obrzeżenia
Tetydy i osadów skondesowanych Rosso Ammonitico Veronese.
•• Charakterystyka geochemiczna minerałów srebra powstałych w procesach
niskotemperaturowych na przykładzie złoża rud miedzi na monoklinie
przedsudeckiej oraz składowisk odpadów poeksploatacyjnych rud miedzi.
•• Określenie potencjału zbiornikowego skał osadowych wieku prekambryjskiego
i paleozoicznego na podstawie badań laboratoryjnych i profilowań geofizyki otworowej.
•• Proweniencja perykratonicznych łupków syluru na platformie wschodnioeuropejskiej –
w poszukiwaniu zaginionego źródła materiału klastycznego basenu przedgórskiego.
•• Charakterystyka petrologiczna oraz ocena interakcji magma – skorupa w metawulkanitach
z SW Spitsbergenu oraz ich znaczenie w świetle rozpadu Rodinii.
•• Neotektonika północno-wschodniego zakończenia systemu uskokowego basenu wiedeńskiego.
•• Sedymentologiczne, diagenetyczne i geochemiczne wskaźniki utworzenia wapieni siarkonośnych ze
złoża rodzimej Osiek – Baranów Sandomierski: implikacje do genezy polskich złóż siarki rodzimej.
•• Ekologia i znaczenie biostratygraficzne promienic (Radiolaria) ze środkowo
i górnojurajskich utworów głębokowodnych Oceanu Tetydy.
•• Zmienność właściwości termodynamicznych roztworów stałych minerałów
z szeregów piromorfit-wanadynit oraz mimetyt-wanadynit.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
105
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Zmiany koncentracji izotopu węgla 14C w biosferze w młodszym dryasie w świetle
pomiarów rocznych przyrostów subfosylnych sosen Koźmina.
•• Minerały warstwowe jako prekursory mezoporowatych nanostuktur krzemionkowych.
•• Badania geodynamiczne polskiego segmentu zewnętrznych Karpat Zachodnich.
•• Analiza transferu naprężeń statycznych wywołanych przemieszczeniem kosejsmicznym
wstrząsów górniczych i jego roli w procesie sejsmogenicznym.
•• Modelowania teoretyczne i empiryczne wpływu zmiennego ciśnienia i nasycenia gazem na parametry
sprężyste, gęstość i oporność skał dla oceny przepuszczalności z danych geofizyki otworowej.
•• Pegmatyt niobowo-tantalowo-berylowy z kopalni DSS w Piławie Górnej (blok
sowiogórski) jako obiekt o unikalnym w skali kraju naukowym i muzealnym.
•• Zmienność antropogenicznego pola węglowodorów gazowych w utworach
przypowierzchniowych w zależności od warunków geologicznych i fizjograficznych.
•• Zastosowanie dwuwymiarowych automatów komórkowych (2D CA) do symulacji
powierzchniowych zjawisk dynamicznych w oparciu o cyfrowe modele terenu DEM.
•• Wody chlorkowe i solanki Karpat polskich.
•• Rozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podstawie
bada laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Kinetyka procesu generowania węglowodorów z utworów kimerydu i tytonu
Niżu Polskiego w aspekcie siarki organicznej i pirolizy wodnej.
•• Opracowanie i weryfikacja nowej metodyki oznaczania koncentracji ołowiu Pb-210 w osadach,
glebach i torfach za pomocą spektrometrii gamma na potrzeby badań środowiskowych.
•• Wysokotemperaturowe wypełnienia mineralne szczelin tektonicznych
w rejonie Ropicy, płaszczowina magurska.
•• Pierwiastki i surowce krytyczne - ich potencjalne źródła: geologia, rozpoznawanie, dokumentowanie.
•• Zmienność właściwości termodynamicznych roztworów stałych minerałów
z szeregów piromorfit-wanadynit oraz mimetyt-wanadynit.
•• Geneza gazu ziemnego w wybranych obszarach południowo-zachodniej części polskiego
basenu dolomitu głównego: badania izotopów trwałych i pirolizy wodnej.
•• Zmiany koncentracji izotopu węgla 14C w biosferze w młodszym dryasie
w świetle pomiarów rocznych przyrostów subfosylnych sosen Koźmina.
•• Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania procesów
rozpoznawania i klasyfikacji wybranych skał.
•• Implementacja metod geofizycznych i geochemicznych do badań archeologicznych
w rejonach występowania metalicznych zanieczyszczeń cywilizacyjnych.
•• Aspekty wykorzystania metody georadarowej w kryminalistyce.
•• Wyznaczenie parametrów stereologicznych wybranych skał przy wykorzystaniu
metod przetwarzania i analizy sekwencji obrazów cyfrowych.
•• Facje i cechy izotopowe mioceńskich wapieni płonnych z rejonu
złoża siarki rodzimej Osiek-Baranów Sandomierski.
106
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Porównanie efektywności transformacji radialnej oraz transformacji Radona
w tłumieniu zakłóceń koherentnych na danych sejsmiki refleksyjnej.
•• Badania strukturalne minerałów z wykorzystaniem metod dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego lub mikroskopii elektronowej.
•• Studium mineralogiczne pegmatytu z Lutomii w Górach Sowich.
•• ,,Marmur" paczółtowicki w architekturze Krakowa i jego własności mineralogiczno-petrograficzne.
•• Charakterystyka petrograficzna węgla brunatnego i pozostałości po jego zgazowaniu.
•• Paleobotaniczna baza danych obszaru Polski dla badań archeologicznych.
•• Pattern recognition – based decomposition method for quadpolarmetric SAR data / PATTERN RECOGNITION.
•• Górna granica procesu generowania gazu z węgli kopalnych o różnym stopniu przeobrażenia
oraz ocena ich potencjału węglowodorowego za pomocą pirolizy wodnej / USA.
•• Porównanie genezy ropy naftowej i gazu ziemnego i potencjału węglowodorowego skał macierzystych
utworów paleozoiczno-mezozoiczno-kenozoicznych wybranych obszarów Niżu Polskiego
i podłoża zapadliska przedkarpackiego oraz irańskiego sektora Zatoki Perskiej / IRAN.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Geneza, migracja i mieszanie niewęglowodorowych (gazy szlachetne, azot
i dwutlenek węgla) i węglowodorowych składników gazu ziemnego akumulowanego
w utworach kambru, karbonu, czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego
na Niżu Polskim: apsekt izotopowy i geologiczny / JAPONIA.
•• Analiza wpływu budowy petrograficznej węgla humusowego na jego własności fizykochemiczne.
•• Ewolucja mezo-neoproterozoicznych skał metamorficznych
Kaledońskiego podłoża krystalicznego SW Svalbardu.
•• Analiza spektralna sygnału sejsmicznego − oszacowanie miąższości
warstw oraz identyfikacja stref tłumienia.
1.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
1.8.1. Zarządzanie i marketing
•• Kompetencje psychologiczno-społeczne w kształceniu studentów kierunku zarzadzania.
•• Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji profesjonalnych organizacji sportowych.
•• Semantyczne znakowanie metadanych w eksploracji tekstów prawa polskiego.
•• Optymalizacja rozmieszczenia znaków alfanumerycznych na
klawiaturze komputera na przykładzie języka polskiego.
•• Aplikacyjne zastosowania układu drgań urządzeń wirujących.
•• Społeczno-kulturowe, organizacyjne i prawne uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacjach.
•• Algorytmy znaczeniowej analizy i rozumienia danych w procesach zarządzania.
•• Wykorzystanie informacji z systemów rachunkowości do poprawy
efektywności działalności organizacji gospodarczych. Etap I.
•• Kompetencje psychologiczno-społeczne w kształceniu studentów kierunku zarządzanie.
•• Prototyp systemu zarządzania regułami biznesowymi i technologicznymi.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
107
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Simulation DB – system zarządzania wiedzą technologiczną dedykowany dla przemysłu odlewniczego.
•• Brokerzy Innowacji.
•• Inkubator Innowacyjności.
•• Procesowo-sematyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, metody i narzędzia.
•• Kompleksowe badania problemów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
w różnych sektorach gospodarczych, z uwzględnieniem efektów środowiskowych.
•• Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów przemysłowych dużych
rozmiarów oraz systemów obsługi sieci kolejkowych.
•• Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych w pracy menedżera.
•• Zintegrowane systemy zarządzania jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem.
•• Ekonomiczne i marketingowe aspekty zarządzania procesami produkcyjnymi.
•• Nowoczesne metody numeryczne i technik informacyjnych w zarządzaniu.
•• Nowe problemy obliczeniowe w optymalizacji łańcuchów dostaw.
•• Analiza ekonometryczna kursów walutowych i kursów akcji.
•• Strategiczne zarządzanie rynkiem kapitału finansowego.
•• Ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki globalnej.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Edukacja menedżerska w Polsce i jej przeobrażenia zmian gospodarczych i społecznych.
•• Znaczenie funkcji personalnej w procesie budowania stabilnego i inspirującego środowiska pracy.
•• Nowe problemy marketingowe i produkcyjne w strukturach sieciowych.
•• Zarządzanie przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki globalnej.
•• Problemy obliczeniowe w optymalizacji łańcuchów dostaw.
•• Zaawansowane metody i algorytmy komputerowego przetwarzania danych w zarządzaniu i technice.
•• Opracowanie modelu innowacyjnej architektury referencyjnej przedsiębiorstwa.
•• Zarządzanie rozwojem rynku paliw alternatywnych dla potrzeb transportu w Polsce.
•• Rynki finansowe jako podstawowy segment gospodarki i źródło
stabilizacji działalności podmiotów gospodarczych.
•• Sterowanie procesami wytwórczymi ze względu na niezawodność i jakości z wykorzystaniem
zmodyfikowanych metod SPC oraz MSA dla nieprecyzyjnych danych.
•• Dyspersja systemów motywacyjnych w procesie restrukturyzacji
kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2005.
•• Projektowanie sieciowych struktur systemów produkcyjnych w warunkach rozproszonych zasobów.
•• Optymalizacja rozkładów jazdy w miejskiej sieci komunikacyjnej.
•• Badanie postrzegania wizerunku pracodawcy odpowiedzialnego społecznie.
•• Wykorzystanie modelu zarządzania partycypacyjnego w organizacjach
publicznych na przykładzie gminnych instytucji kultury.
•• Algorytmy heurystyczne w szeregowaniu i wyznaczaniu wielkości partii produkcyjnej.
108
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Rola miękkich kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
•• Model dynamiki procesu powstawania i upadku przedsiębiorstw.
•• Ekonomiczne instrumenty internalizacji kosztów zewnętrznych
wynikających z eksploatacji transportu drogowego w Polsce.
•• Ocena projektów naziemnego i podziemnego zgazowania węgla z wykorzystaniem opcji rzeczowych.
•• Strategiczna ocena wariantowych technologii zgazowania podziemnego i naziemnego
przy użyciu zaawansowanych metod optymalizacji wielokryterialnej.
•• Portale społecznościowe jako narzędzia e-biznesu do promocji przedsiębiorstw na rynku krajowym.
•• Modelowanie procesów logistycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
•• Innowacyjne materiały na walce hutnicze.
•• Organizacja sieciowego systemu wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobów.
•• Modele układania rozkładów jazdy sieci tramwajowej.
•• Strategiczna ewaluacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
•• Zarządzanie w kulturze a zmiana społeczna. Rola samorządowych instytucji
w budowaniu kapitału społecznego w społecznościach lokalnych.
•• Badanie zależności na rynkach finansowych.
•• Elastyczność decyzyjna w procesie doboru technologii zgazowania węgla.
•• Biznesowa odpowiedzialność konsumentów w relacjach c2b.
•• Ocena efektywności technologicznej zgazowania węgla
z wykorzystaniem metody Data Envelopment Analysis.
•• Realizacja strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego z zastosowaniem Balanced Scorecard.
•• Identyfikacja dysfunkcji w organizacji. Poszukiwanie dobrych praktyk.
•• Nowe metody obliczeniowe, modele matematyczne i algorytmy rozdziału zadań
zasobów w sieciach dostaw produktów wytwarzanych na zamówienie.
•• HRM jako narzędzie wspierania innowacyjności przedsiębiorstw.
•• Dokładne i przybliżone modele matematyczne i algorytmy podejmowania decyzji taktycznych
i operacyjnych w sieciach dostaw produktów wysokiej technologii wytwarzanych na zamówienie.
•• Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie
procesów wytwórczych na przykładzie przemysłu stalowniczego.
•• Wpływ zaufania organizacyjnego na zaangażowanie pracowników.
•• Inteligentne systemy klasy UBMSS wspomagające procesy zarządzania przedsiębiorstwem.
•• Wieloaspektowa analiza procesu przepływu informacji na GPW w Warszawie
na tle giełdowych rynków akcji we Frankfurcie i Wiedniu.
•• Zaawansowane techniki komputerowego podziału i zarządzania strategicznymi danymi.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
109
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Algorytmy heurystyczne planowania wielkości i szeregowania partii
produkcyjnych na identycznych maszynach równoległych.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Sterowanie procesami wytwórczymi ze względu na niezawodność i jakości z wykorzystaniem
zmodyfikowanych metod SPC oraz MSA dla nieprecyzyjnych danych.
•• Problemy decyzyjne przy sterowaniu przepływami w globalnych
sieciach dostaw produktów wysokiej technologii.
•• Kompleksowe badania problemów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
w różnych sektorach gospodarczych, z uwzględnieniem efektów środowiskowych.
1.8.2.Ekonomia
•• Uwarunkowania i instrumenty restrukturyzacji gospodarki Polski.
•• Skoniugowane nanoszczotki polimerowe - struktura molekularna a właściwości optyczne i elektryczne.
•• Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przemysłu w Polsce.
•• Instrumenty ekonomiczne, finansowe i środowiskowe w równoważeniu gospodarki.
•• Metody ekonometryczne analizy zjawisk i procesów gospodarczych.
•• Wycena inwestycji i przedsiębiorstw górniczych.
•• Instrumenty transferu ryzyka powodzi.
1.8.3. Społeczeństwo informacyjne
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Małopolska Researchers Night 2015 POWER2NIGHT
•• Strengthening occupational health professionals capacities to improve
the health of the ageing workforces / eCAPACIT8.
1.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia
•• Planning of innovative development in industry with risk of social
conflicts/Intra Visegrad Scholarship Scheme.
•• Płeć kulturowa jak czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne
i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej. w Anglii, Szwecji i Belgii.
•• Wzory kultury społeczeństwa postindustrialnego. Geneza, zasoby, rozwój. Zadanie główne:
Rozwój wzorców oraz form duchowości w komunikowaniu medialnym i między kulturowym.
•• Wzory kultury społeczeństwa postindustrialnego. Geneza, zasoby, rozwój. Konteksty rozwoju społecznogospodarczego Polski: gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie publiczne, kapitał społeczny.
•• Wzory kultury społeczeństwa postindustrialnego. Geneza, zasoby, rozwój. Wymiary
zróżnicowania społeczeństwa wiedzy: edukacja-kultura, lokalność-globalność.
•• Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego a jakość polityki społecznej na szczeblu lokalnym w Polsce.
•• Opracowanie metody oznaczania miejsc niebezpiecznych i szczególnie istotnych w dużym
mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem markerów falowo-wibracyjnych.
•• Romskie kobiety współcześnie – tożsamość, identyfikacje, wybory: badania jakościowe aktywności
liderek Bergitka Roma i Polska Roma z perspektywy przeobrażeń ich tożsamości etnicznej.
•• I Love NH. Badanie przemian gentryfikacyjnych w starej części dzielnicy Nowa Huta.
•• Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne. Współczesne polskie ”kultury migracji”.
110
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Reprodukowanie wzorów kobiecości i męskości przez świeckich w organizacjach
administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.
•• A więc siedzisz w domu? Etnograficzne studium odpłatnej pracy
domowej wykonywanej na zasadach telepracy.
•• Soteriologia ateizmu – wizje zbawienia poza religią w klasycznych
i współczesnych stanowiskach ateistycznych.
•• Za starzy na pracę, za młodzi na emeryturę. "Młodzi emeryci" w polskich i europejskich kulturach starości.
1.8.5. Nauki polityczne i historyczne
•• Wzory kultury społeczeństwa postindustrialnego. Geneza, zasoby, rozwój. Polityczne, społeczne
i technologiczne determinanty procesów rozwojowych we współczesnym świecie.
•• Mechanizmy tworzenia się pamięci zbiorowej. Seriale telewizyjne
jako nośnik informacji o codzienności PRL-u.
P R O J E K T Y B A DAWC Z E
•• Elektroniczna demokracja na szczeblu lokalnym. Główne aspekty
wykorzystania Internetu przez jednostki samorządowe.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
111
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
Patenty
2.1. Technologie informacyjne..........................................................................................................113
2.1.1.Informatyka......................................................................................................................113
2.1.2.Telekomunikacja..............................................................................................................113
2.1.3.Elektronika.......................................................................................................................113
2.2. Nowe materiały i technologie........................................................................................................114
2.2.1. Nanotechnologie................................................................................................................114
2.2.2. Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe.......................................................115
2.2.3. Metalurgia...........................................................................................................................117
2.2.4. Inżynieria biomedyczna....................................................................................................119
2.2.5. Geoinżynieria.....................................................................................................................120
2.3. Środowisko i zmiany klimatyczne.................................................................................................120
2.3.1. Inżynieria środowiska.......................................................................................................120
2.3.2. Ochrona środowiska.........................................................................................................120
2.3.3. Gospodarka surowcami i odpadami...............................................................................121
2.3.4. Zrównoważony rozwój......................................................................................................122
2.4. Energia i jej zasoby..........................................................................................................................122
2.4.1. Technologie energetyczne.................................................................................................122
2.4.2. Odnawialne źródła energii...............................................................................................122
2.5. Górnictwo........................................................................................................................................122
2.5.1. Technologie górnicze........................................................................................................122
2.5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi.......................................................................124
2.5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza......................................................................................124
2.5.4. Geotechnika i budownictwo............................................................................................125
PA T E N T Y
2.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna..........................................................................................125
2.6.1. Elektrotechnika..................................................................................................................125
2.6.2. Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn....................................................................127
2.6.3. Automatyka i robotyka.....................................................................................................134
2.6.4. Mechatronika.....................................................................................................................135
2.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze............................................................................................................136
2.7.1. Matematyka........................................................................................................................136
2.7.2. Fizyka..................................................................................................................................136
2.7.3. Chemia................................................................................................................................136
2.7.4. Geodezja.............................................................................................................................136
2.7.5. Geologia i geofizyka..........................................................................................................136
2.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne.......................................................................136
2.8.1. Zarządzanie i marketing...................................................................................................136
2.8.2 Ekonomia.............................................................................................................................136
2.8.3. Społeczeństwo informacyjne............................................................................................136
2.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia....................................................................................136
2.8.5. Nauki polityczne i historyczne.........................................................................................136
112
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
2.1. Technologie informacyjne
2.1.1.Informatyka
•• Matryca dotykowa dla osób niewidomych. Nr zgłoszenia P-362 329.
2.1.2.Telekomunikacja
•• Szerokopasmowy sprzęgacz kierunkowy. Nr zgłoszenia P-400 459.
•• Światłowodowy kabel optoelektryczny. Nr zgłoszenia P-385 248.
•• Sposób zabezpieczania transmisji przed podsłuchem oraz układ zabezpieczający
transmisję przed podsłuchem. Nr zgłoszenia P-398 710.
2.1.3.Elektronika
•• Sposób redukcji składowej zmiennej mocy fotowoltanicznego źródła energii. Nr zgłoszenia P-396 304.
•• Układ polaryzacji wzmacniacza zmiennoprądowego tranzystorowego. Nr zgłoszenia P-406 254.
•• Sposób przekazu energii wytworzonej za pośrednictwem generatora
termoelektrycznego. Nr zgłoszenia P-399 165.
•• Sposób kontroli przepływu i układ kontroli przepływu. Nr zgłoszenia P-393 650.
•• Sposób i układ do asynchronicznego przetwarzania wielkości napięcia
elektrycznego na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-392 924.
•• Układ do bezzegarowego przetwarzania interwału na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 957.
•• Sposób do bezzegarowego przetwarzania interwału na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 959.
•• Bateria ogniw paliwowych. Nr zgłoszenia P-401 300.
PA T E N T Y
•• Sposób i układ do przetwarzania wielkości napięcia elektrycznego
na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-391 421.
•• Sposób i układ do przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe Nr zgłoszenia P-391 418.
•• Sposób i układ do przetwarzania wielkości ładunku elektrycznego
na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-391 419.
•• Urządzenie do pomiaru prostoliniowości pionowych prowadników obiektów
ruchomych, zwłaszcza kabin dźwigów osobowych. Nr zgłoszenia P-394 946.
•• Sposób i układ do asynchronicznego przetwarzania interwału
czasu na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-392 925.
•• Sposób korelacji pasma częstotliwości w strukturach monolitycznych i układ do korekcji
pasma częstotliwości w strukturach monolitycznych. Nr zgłoszenia P-397 627.
•• Układ do bezzegarowego przetwarzania wielkości ładunku elektrycznego
na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 953.
•• Sposób do bezzegarowego przetwarzana wielkości ładunku elektrycznego
na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 954.
•• Układ węzła sieci lokalnej systemu sterowania rozproszonego. Nr patentu 195 329.
•• Sposób chłodzenia cyfrowego układu scalonego. Nr patentu 204 055.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
113
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Sposób i układ do przetwarzania sygnałów analogowych na sygnały cyfrowe
z asynchroniczną modulacją Sigma-Delta. Nr zgłoszenia P-382 152.
•• Sposób i układ do przetwarzania sygnałów analogowych na sygnały cyfrowe
z asynchroniczną modulacją Sima-Delta. Nr zgłoszenia P-384 548.
•• Sposób korekcji pasma częstotliwości wyjściowego sygnału do monolitycznych
odbiorników radiowych i układ korekcji pasma częstotliwości wejściowego sygnału
do monolitycznych odbiorników radiowych. Nr zgłoszenia P-385 023.
•• Zintegrowany moduł reaktancyjny. Nr zgłoszenia P-389 907.
•• Sposób pomiaru ciepła spalania węglowodorów i miernik ciepła
spalania węglowodorów. Nr zgłoszenia P-392 391.
•• Sposób transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową i układ elektroniczny przeznaczony
do transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową. Nr zgłoszenia P-386 193.
•• Układ przesyłu sygnałów w wyrobiskach górniczych. Nr zgłoszenia P-386 900.
•• Interfejs do komunikacji czujników pomiarowych z magistralą I2C. Nr zgłoszenia P-387 661.
•• Zespół doprowadzania gazu w obszar technologiczny urządzenia do łukowego
naparowywania próżniowego z katodą kolumnową. Nr zgłoszenia P-392 450.
•• Wzmacniacz sygnału mikrofonu elektretowego. Nr zgłoszenia P-392 996.
•• Szerokopasmowy sprzęgacz pierścieniowy. Nr zgłoszenia P-393 538.
•• Bateria ogniw paliwowych. Nr zgłoszenia P-397 753.
•• Wzmacniacz mocy dla elementów piezoelektrycznych. Nr zgłoszenia P-393 408.
•• Macierz Butlera 8x8. Nr zgłoszenia P-396 263.
2.2. Nowe materiały i technologie
PA T E N T Y
•• Mikroelementowy nawóz mineralny. Nr zgłoszenia P-402 287.
•• Sposób przygotowania powierzchni spieków ceramicznych z azotku glinu
zawierających dodatek tlenku itru. Nr zgłoszenia P-401 448.
•• Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na
osłony przewodów elektrycznych. Nr zgłoszenia P-397 997.
•• Sposób otrzymywania mikro-i nanocząstek tlenków metali. Nr patentu 205 845.
2.2.1. Nanotechnologie
•• Sposób wytwarzania kompozytu z włókien węglowych modyfikowanych
nanododatkami ceramicznymi. Nr zgłoszenia P-403 864.
•• Nanostrukturalny materiał termoelektryczny i sposób wytwarzania
nanostrukturalnego materiału termodynamicznego. Nr patentu 195 839.
•• Sposób wytwarzania kompozytów, zwłaszcza o strukturze nanometrycznej. Nr zgłoszenia P-359 567.
•• Sposób otrzymywania nanocząstek srebra. Nr zgłoszenia P-377 546. Nr patentu 205 765.
•• Sposób wytwarzania ceramicznych warstw na tkaninie. Nr zgłoszenia P-391 501.
114
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
2.2.2. Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe
•• Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych
parametrach wytrzymałościowych. Nr zgłoszenia P-398 214.
•• Sposób otrzymywania bioaktywnej powłoki na implantach i wszczepach medycznych
oraz bioaktywna powłoka otrzymana tym sposobem. Nr zgłoszenia P-397 877.
•• Hybrydowy element optoelektroniczny wykazujący efekt pamięci krótkotrwałej Nr zgłoszenia P-404 078.
•• Sposób wytwarzania wyrobów metalowych o wysokich właściwościach
mechanicznych. Nr zgłoszenia P-390 785.
•• Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego. Nr zgłoszenia P-405 541.
•• Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego z dodatkiem chromu. Nr zgłoszenia P-404 836.
•• Układ chłodzenia klinkieru cementowego w chłodziarce. Nr zgłoszenia P-403 944.
•• Komórka do testowania małogabarytowych ogniw paliwowych. Nr zgłoszenia W-122 681.
•• Sposób wytwarzania syntetycznego wollastonitu. Nr zgłoszenia P-396 442.
•• Zastosowanie dodatku mineralnego do matryc betonów
z proszkiem reaktywnym RPC. Nr zgłoszenia P-394 385.
•• Sposób wytwarzania kompozytu z włókien węglowych modyfikowanych
nanododatkami ceramicznymi. Nr zgłoszenia P-403 864.
•• Kompozytowy ceramiczny przewodnik protonowy oraz sposób
jego otrzymywania. Nr zgłoszenia P-395 506.
•• Sposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu 1 alfa CaSO4. Nr zgłoszenia P-396 368.
•• Sposób wytwarzania plastycznych wyrobów z trudnoodkształcalnych
materiałów metalicznych. Nr zgłoszenia P-396 046.
PA T E N T Y
•• Środek uszczelniający do betonu. Nr patentu 167 580.
•• Krzemianowe szkło nawozowe. Nr patentu 185 229.
•• Masa do wytwarzania autoklawizowanego materiału budowlanego. Nr patentu 185 500.
•• Ekologiczna masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych. Nr patentu 191 390.
•• Masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych. Nr patentu 191 410.
•• Szkło sensorowe do badania zjawisk korozyjnych. Nr patentu 192 857.
•• Ogniotrwała masa betonowa. Nr patentu 192 859.
•• Masa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości. Nr patentu 198 350.
•• Spoiwo mieszane. Nr patentu 199 020.
•• Mineralny tynk renowacyjny. Nr patentu 199 518.
•• Sposób otrzymywania materiału konstrukcyjnego z proszków żelaza i glinu. Nr patentu 202 304.
•• Sposób otrzymywania proszków kompozytowych w układzie stabilizowany Zr02-TiB2. Nr patentu 203 374.
•• Sposób otrzymywania dodatków do cementu. Nr patentu 204 634.
•• Sposób otrzymywania ekspansywnego dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388 604.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
115
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Parownik próżniowy do parowania metali. Nr zgłoszenia P-371 904.
•• Sposób poprawy właściwości betonów i zapraw. Nr patentu 209 288.
•• Głowica do nanoszenia cienkich warstw metali i ich związków metodą
naparowania łukiem elektrycznym. Nr zgłoszenia P-382 787.
•• Sposób wytwarzania porowatych szkieł i materiałów szkłoceramicznych. Nr zgłoszenia P-382 786.
•• Szkło awanturynowe z kryształkami Cr203. Nr zgłoszenia P-385 258.
•• Stop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie. Nr zgłoszenia P-384 608.
•• Sposób oraz narzędzia i prasa do posuwisto-zwrotnego wyciskania. Nr zgłoszenia P-379 851.
•• Sposób pozapiecowej obróbki stali wysokomanganowej w kadzi. Nr zgłoszenia P-384 561.
•• Sposób określania równoważnika borowego zanieczyszczeń grafitu. Nr zgłoszenia P-388 226.
•• Sposób wytwarzania zwartego klinkieru ogniotrwałego. Nr zgłoszenia P-379 909.
•• Sposób wytwarzania zwartego tworzywa wysokoogniotrwałego. Nr zgłoszenia P-380 106.
•• Środek antykorozyjny na powłokę ochronną do zabezpieczenia stali przed wysokotemperaturową
korozją gazową w atmosferach utleniających. Nr zgłoszenia P-385 688.
•• Szkło-ceramika optycznie aktywna i sposób otrzymywania szkło-ceramiki
optycznie aktywnej. Nr zgłoszenia P-387 593.
•• Sposób polepszenia żaroodporności wysokochromowych stopów żelaza. Nr zgłoszenia P-391 047.
•• Sposób wytwarzania izolacyjnego tworzywa wollastonitowego. Nr zgłoszenia P-385 658.
•• Sposób wytwarzania materiałów ogniotrwałych z dolomitu. Nr zgłoszenia P-392 697.
•• Sposób wytwarzania reaktywnego proszku α fosforanu wapnia. Nr zgłoszenia P-396 777.
•• Sposób utwardzenia warstwy wierzchniej przedmiotu stalowego. Nr zgłoszenia P-393 131.
PA T E N T Y
•• Mieszanina surowcowa do wytwarzania autoklawizowanych wyrobów
wapienno-piaskowo- popiołowych. Nr zgłoszenia P-388 779.
•• Sposób otrzymywania opartych na α TCP kompozytowych materiałów implantacyjnych
o wysokiej poręczności chirurgicznej. Nr zgłoszenia P-396 814.
•• Sposób otrzymywania kompozytowego kościo-zastępczego materiału
implantacyjnego z udziałem gipsu. Nr zgłoszenia P-396 816.
•• Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego ognioodpornego. Nr zgłoszenia P-396 849.
•• Urządzenie do wyznaczania charakterystyk modułu termoelektrycznego. Nr zgłoszenia P-391 503.
•• Sposób zabezpieczenia przed degradacją wysokotemperaturową związków
międzymetalicznych zawierających antymon, w szczególności materiałów
termoelektrycznych na bazie CoSb3. Nr zgłoszenia P-392 945.
•• Sposób analizy termicznej i aparat do analizy termicznej. Nr zgłoszenia P-395 201.
•• Sposób wytwarzania powłoki ochronnej na materiałach termoelektrycznych. Nr zgłoszenia P-398 993.
•• Masa formierska lub rdzeniowa wiązana biodegradowalnym
spoiwem polimerowym. Nr zgłoszenia P-396 105.
•• Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną. Nr zgłoszenia P-393 413.
116
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Sposób wytwarzania surowego szkliwa ceramicznego zwłaszcza
na wyroby sanitarne. Nr zgłoszenia P-390 244.
•• Zastosowanie układu hybrydowego MgO.SiO2/wielościenne oligomeryczne silseskwioksany jako promotory
ceramizacji w kompozytach silikonowych na osłony przewodów elektrycznych. Nr zgłoszenia P-401 810.
•• Sposób polepszania własności technologicznych drutów nawojowych. Nr zgłoszenia P-395 196.
2.2.3. Metalurgia
•• Sposób wytwarzania nieorientowanych blach elektrotechnicznych ze stali Fe-AI-Si. Nr zgłoszenia P-399 322.
•• Aplikator korków do zatykania otworów spustowych w konwertorach hutniczych. Nr zgłoszenia P-401 263.
•• Sposób wytwarzania wyrobów metalowych o wysokich właściwościach
mechanicznych. Nr zgłoszenia P-390 785.
•• Układ zalewowy do linii ciągłego odlewania metali nieżelaznych i ich stopów. Nr zgłoszenia P-405 866.
•• Płaszcz walca - krystalizatora do ciągłego odlewania metali
nieżelaznych i ich stopów Nr zgłoszenia P-405 541.
•• Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego. Nr zgłoszenia P-404 837.
•• Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego z dodatkiem chromu. Nr zgłoszenia P-404 836.
•• Sposób oceny skuteczności zabiegu modyfikacji żeliwa wysokochromowego. Nr zgłoszenia P-406 611.
•• Hydrometalurgiczny sposób otrzymywania kompozytowych powłok na aluminium. Nr zgłoszenia P-409 122.
•• Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych mas odlewniczych
na surowiec wtórny. Nr zgłoszenia P-406 328.
•• Sposób wyciskania materiałów metalicznych. Nr zgłoszenia P-406 328.
•• Walec krystalizatora układu do ciągłego odlewania aluminium i jego stopów. Nr zgłoszenia P-403 171.
•• Sposób otrzymywania supercieńkościennych odlewów z żeliwa sferoidalnego. Nr zgłoszenia P-401 339.
•• Sposób wytwarzania drutów ze stopów Cu-Ag. Nr Zgłoszenia P-403 443.
•• Sposób wytwarzania drutów ze stopów Cu-Ag. Nr Zgłoszenia P-403 444.
•• Sposób oceny skuteczności zabiegu wermikularyzacji żeliwa szarego. Nr zgłoszenia P-402 727.
•• Sposób i urządzenie do badania zgrzewalności metali i stopów, zwłaszcza stopów aluminium
przeznaczonych do wyciskania na matrycach mostkowych. Nr zgłoszenia P-390 383.
•• Sposób i układ do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej. Nr zgłoszenia P-393 656.
•• Strumieniowy regenerator pneumatyczny zużytej masy odlewniczej. Nr zgłoszenia P-394 457.
•• Sposób łączenia elementów rozjazdowych wykonanych z austenitycznego staliwa lub stali
wysokomanganowej i szyn ze stali węglowo manganowej lub węglowej. Nr zgłoszenia P-400 757.
•• Sposób wytwarzania rur obustronnie żebrowanych oraz narzędzie do
wytwarzania rur obustronnie żebrowanych. Nr patentu 183 520.
•• Sposób badania procesu utwardzania mas formierskich lub rdzeniowych ze spoiwem. Nr patentu 192 202.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
117
PA T E N T Y
•• Sposób i urządzenie do realizacji procesu ciągnienia cienkich drutów
z niskoplastycznych stopów magnezu. Nr zgłoszenia P-397 292.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Sposób przetwarzania odpadów hutniczych. Nr patentu 195 655.
•• Podajnik materiałów sypkich z powierzchniowo-warstwowym rozprowadzeniem
materiału, zwłaszcza granulowanego wsadu pieca szybowego. Nr patentu 203 633.
•• Obrotowa głowica do barbotażowej rafinacji metali. Nr patentu 203 669.
•• Sposób wytwarzania węglikostali. Nr patentu 204 430.
•• Urządzenie do termicznego oczyszczania złomu metalowego,
zwłaszcza złomu aluminium. Nr patentu 204 601.
•• Środek do rafinacji ciekłego aluminium lub jego stopów. Nr patentu 204 889.
•• Sposób wykonywania pachwinowego złącza lutowanego, zwłaszcza
wewnątrz liniowych profili zamkniętych. Nr patentu 204 916.
•• Zestaw modyfikująco-filtrujący do ciekłego żeliwa. Nr patentu 205 125.
•• Masa formierska lub rdzeniowa ze szkłem wodnym. Nr patentu 207 459.
•• Sposób określania zdolności do dalszej przeróbki plastycznej wsadu
z tulei odlewanej w sposób ciągły. Nr patentu 207 583.
•• Masa formierska lub rdzeniowa i sposób jej utwardzania. Nr zgłoszenia P-378 512.
•• Kąpiel do cynkowania ogniowego. Nr zgłoszenia P-380 234.
•• Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących
komponent wsadu do pleców odlewniczych. Nr patentu 207 473.
•• Sposób zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich. Nr patentu 207 647.
•• Stop srebra próby 925 i sposób obróbki cieplnej stopu srebra próby 925. Nr patentu 208 914.
•• Sposób wytwarzania drutu z materiałów metalicznych, zwłaszcza miedzi. Nr patentu 209 818.
PA T E N T Y
•• Sposób wyciskania metali i stopów, zwłaszcza trudno odkształcalnych. Nr zgłoszenia P-378 977.
•• Walcarka pielgrzymowa do wytwarzania rur na zimno. Nr patentu 209 655.
•• Sposób wytwarzania mieszanki żużlowej dla pozapiecowej rafinacji stali
w kadzi lub w piecu kadziowym. Nr zgłoszenia P-387 171.
•• Sposób plastycznej przeróbki płaskich wyrobów metalicznych. Nr zgłoszenia P-382 222.
•• Sposób przeróbki plastycznej wyrobów metalicznych, zwłaszcza
o znacznej długości. Nr zgłoszenia P-382 223.
•• Sposób odmiedziowania żużli odpadowych, zwłaszcza z procesu
zawiesinowego otrzymywania miedzi. Nr zgłoszenia P-389 503.
•• Sposób wytwarzania drobnokrystalicznych metalowych wyrobów
płaskich, zwłaszcza taśm. Nr zgłoszenia P-389 319.
•• Sposób modyfikacji żeliwa chromowego. Nr zgłoszenia P-390 524.
•• Sposób ciągnienia metalowego profilu okrągłego z silną akumulacją efektów
odkształcenia w warstwie przypowierzchniowej. Nr zgłoszenia P-388 532.
•• Sposób kątowego wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych. Nr zgłoszenia P-388 159.
•• Sposób ciągłego odlewania materiałów krystalicznych i urządzenie do poziomego,
118
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
ciągłego odlewania materiałów krystalicznych. Nr zgłoszenia P-393 457.
•• Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału
plastycznego, zwłaszcza metalu. Nr zgłoszenia P-394 839.
•• Sposób wytwarzania form i rdzeni w technologii wytapianych modeli. Nr zgłoszenia P-398 187.
•• Urządzenie z zespołem ciągadeł do ciągnienia metalowego profilu okrągłego
z silną akumulacją efektów odkształcenia w warstwie przypowierzchniowej,
zwłaszcza drutu o małej średnicy końcowej. Nr zgłoszenia P-388 554.
•• Sposób obróbki cieplnej infiltrowanych kompozytów stal szybkotnącażelazo-miedź. Nr zgłoszenia P-397 462.
•• Sposób obróbki cieplnej babbitów cynowych. Nr zgłoszenia P-397 463.
•• Sposób walcowania płaskich wyrobów z metali i ich stopów, zwłaszcza
trudnoodkształcalnych. Nr zgłoszenia P-395 028.
•• Hydrometalurgiczny sposób otrzymywania kompozytowych
powłok na aluminium. Nr zgłoszenia P-398 768.
2.2.4. Inżynieria biomedyczna
•• Sposób otrzymywania bioaktywnych resorbowalnych implantów do
leczenia ubytków kostnych. Nr zgłoszenia P-404 987.
•• Akrylanowy cement kostny. Nr zgłoszenia P-406 713.
•• Sposób otrzymywania bioaktywnej powłoki na implantach i wszczepach medycznych
oraz bioaktywna powłoka otrzymana tym sposobem. Nr zgłoszenia P-397 877.
•• Sposób wytwarzania hydroksyapatytowych granul. Nr patentu 168 078.
PA T E N T Y
•• Kompozytowe tworzywo implantacyjne i sposób wytwarzania kompozytowego
tworzywa implantacyjnego. Nr patentu 189 123.
•• Sposób otrzymywania stabilnych roztworów do osadzania cienkich warstw nanostrukturalnego
materiału termoelektrycznego fosforanów wapnia. Nr patentu 190 484.
•• Sposób wytwarzania bioceramicznego nośnika leków. Nr patentu 190 485.
•• Sposób wytwarzania wysokoreaktywnych proszków fosforanów wapnia. Nr patentu 190 486.
•• Sposób otrzymywania kompozytowego preparatu implantacyjnego. Nr patentu 194 711.
•• Sposób wytwarzania biomateriałów ceramicznych o podwyższonej bioaktywności. Nr patentu 195 132.
•• Sposób otrzymywania naturalnego hydroksyapatytu z kości zwierzęcych. Nr patentu 202 549.
•• Sposób otrzymywania naturalnego hydroksyapatytu z kości zwierzęcych Nr patentu 203 328
•• Sposób wytwarzania materiału na implanty do rekonstrukcji tkanki chrzęstnej. Nr patentu 204 065.
•• Sposób wytwarzania implantów węglowych z aktywną biologicznie
powierzchnią dla chirurgii kostnej. Nr patentu 205 300.
•• Sposób wytwarzania wysokoporowatego, fosforanowo-wapniowego
bioaktywnego, tworzywa implantacyjnego. Nr patentu 210 026.
•• Sposób wytwarzania biomateriału ceramiczno-węglowego. Nr zgłoszenia P-377 921.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
119
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Dynamiczny fantom serca. Nr zgłoszenia P-385 789.
•• Sposób wytwarzania śródtwardówkowego implantu do leczenia jaskry. Nr zgłoszenia P-382 339.
•• Biomedyczny cement kostny. Nr zgłoszenia P-392 911.
•• Sposób otrzymywania syntetycznego bioceramicznego tworzywa implantacyjnego
na bazie hydroksyapatytów węglanowych. Nr zgłoszenia P-390 048.
•• Urządzenia badawcze endoprotez stawu kolanowego. Nr zgłoszenia P-390 787.
•• Sposób wytwarzania odpornej immunologicznie powłoki ochronnej
na implantach medycznych. Nr zgłoszenia P-388 281.
•• Sposób wytwarzania kompozytowego preparatu implantacyjnego do
wypełniania ubytków kostnych. Nr zgłoszenia P-395 244.
•• Sposób wytwarzania aktywnej powłoki ochronnej na implantach medycznych. Nr zgłoszenia P-386 899.
•• Sposób wykonania protezy oczodołowo-twarzowej. Nr zgłoszenia P-392 840.
•• Sposób wytwarzania refraktora tęczówki oka. Nr zgłoszenia P-393 023.
2.2.5. Geoinżynieria
•• Zespół podpowierzchniowej aplikacji w gruncie czujnika geofizycznego,
zwłaszcza geofonu ze szpilką aplikacyjną. Nr zgłoszenia P-403 372.
•• Rezystancyjny system pomiarów zmian długości między znakami pomiarowymi. Nr zgłoszenia P-392 572.
•• System pomiarów zmian długości między znakami pomiarowymi. Nr zgłoszenia P-392 575.
•• Urządzenie do pomiarów przesuwu rur w kompensatorach rurociągów. Nr zgłoszenia P-392 573.
•• System pomiarów ciągłych zmian długości do wyznaczania tensorów odkształceń. Nr zgłoszenia P-392 574.
PA T E N T Y
2.3. Środowisko i zmiany klimatyczne
2.3.1. Inżynieria środowiska
•• Sposób ilościowego oznaczania węgla organicznego w wodzie i ściekach
z wykorzystaniem chromatografii gazowej. Nr zgłoszenia P-401 573.
•• Sposób przetwarzania odpadów hutniczych. Nr patentu 195 655.
•• Sposób prowadzenia procesu adsorpcyjnego w złożu stałym
z ograniczoną fluidyzacją. Nr patentu 202 307.
•• Sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych
warstw gruntu do powietrza atmosferycznego. Nr zgłoszenia P-363 957.
•• Dystrybutor płynu i cząstek ciała stałego do aparatu z warstwą
ograniczoną fluidyzacją. Nr zgłoszenia P-379 850.
•• Ceramiczny zespół separująco-detekcyjny i sposób wykonania ceramicznego
zespołu separująco-detekcyjnego. Nr zgłoszenia P-384 232.
•• Sposób pobierania próbek wody i urządzenie do pobierania próbek wody. Nr zgłoszenia P-393 411.
2.3.2. Ochrona środowiska
•• Układ urządzeń do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń. Nr zgłoszenia P-384 698.
120
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Odwodnieniowy wpust separacyjny. Nr zgłoszenia P-395 752.
•• Sposób przetwarzania odpadów hutniczych. Nr patentu 195 655.
•• Sposób prowadzenia procesu adsorpcyjnego w złożu stałym
z ograniczoną fluidyzacją. Nr patentu 202 307.
•• Sposób wiązania metali ciężkich z odpadów przemysłowych. Nr patentu 177 443.
•• Układ do aktywnej redukcji hałasu. Nr patentu 188 803.
•• Sposób usuwania toksycznych związków organicznych ze środowisk mineralnych. Nr patentu 196 050.
•• Sposób oczyszczania gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Nr patentu 196 123.
•• Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń
organicznych zawierających chlor. Nr patentu 199 571.
•• Sposób oczyszczania odpadowych wód koksowniczych z inhibitorów biodegradalnych. Nr patentu 199 636.
•• Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących komponent
wsadu do pleców odlewniczych. Nr zgłoszenia P-381 043.
•• Urządzenie do zmniejszania hałasu emitowanego pracą wieżowej chłodni ociekowej. Nr patentu 207 612.
•• Sposób suszenia modyfikowanego montmorillonitu, służącego jako nośnik katalizatora palladowego
do utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor. Nr zgłoszenia P-362 182.
•• Sposób utylizacji pofiltracyjnej ziemi okrzemkowej z przemysłu browarniczego. Nr zgłoszenia P-387 737.
•• Sposób wykorzystania osadów ściekowych i mączki zwierzęcej. Nr zgłoszenia P-388 706.
•• Warstwa drenażowa pryzmy ziemi stosowana zwłaszcza w procesie usuwania
zanieczyszczeń metodą mikrobiologiczną. Nr zgłoszenia P-393 328.
•• Zastosowanie zneutralizowanych, potrawiennych materiałów odpadowych w postaci szlamów
uzyskanych w wyniku trawienia powierzchni metalicznych. Nr zgłoszenia P-392 334.
PA T E N T Y
•• Człon czerpalno-czujnikowy stacji monitorowania zanieczyszczeń gazowych
powietrza w przyziemnej strefie atmosfery. Nr zgłoszenia P-393 867.
•• Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych mas odlewniczych. Nr zgłoszenia P-389 371.
•• Sonda do pomiaru osadów. Nr zgłoszenia P-395 958.
2.3.3. Gospodarka surowcami i odpadami
•• Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych mas odlewniczych
na surowiec wtórny. Nr zgłoszenia P-406 328.
•• Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzystaniem ciepła
z zakładów termicznej utylizacji odpadów. Nr zgłoszenia P-404 298.
•• Sposób prowadzenia procesu adsorpcyjnego w złożu stałym
z ograniczoną fluidyzacją. Nr patentu 202 307.
•• Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń
organicznych zawierających chlor. Nr patentu 199 571.
•• Sposób wykorzystania olejów po pirolizie odpadów organicznych. Nr zgłoszenia P-393 095.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
121
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
2.3.4. Zrównoważony rozwój
2.4. Energia i jej zasoby
2.4.1. Technologie energetyczne
•• Hybrydowy konwerter energii słonecznej. Nr zgłoszenia P-404 709.
•• Miernik zużycia energii cieplnej. Nr zgłoszenia P-402 068.
•• Układ z aparatem do sterowania przepływem i wymiany ciepła ziaren fazy fluidalnej
do aparatu z warstwą z ograniczoną fluidyzacją. Nr zgłoszenia P-395 170.
•• Przetwornik energii mechanicznej nawrotnego ruchu liniowego
na energię elektryczną. Nr zgłoszenia P-395 786.
2.4.2. Odnawialne źródła energii
•• Hybrydowy konwerter energii słonecznej. Nr zgłoszenia P-404 709.
•• Sposób i układ sterownia indukcyjnego generatora pierścieniowego
elektrowni wiatrowej. Nr zgłoszenia P-361 492.
•• Układ instalacji geotermii płytkiej. Nr zgłoszenia P-392 571.
•• Sposób nanoszenia powłoki antyrefleksyjnej na powierzchnie krzemowych ogniw słonecznych
technologią cieplno-chemiczną wspomaganą plazmą wyładowania jarzeniowego PECVD
oraz komora próżniowa do realizacji tego sposobu. Nr zgłoszenia P-393 726.
2.5. Górnictwo
•• Biodegradowalna, polimorficzna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż. Nr zgłoszenia P-373 829.
2.5.1. Technologie górnicze
PA T E N T Y
•• Sztuczne dno szybu górniczego. Nr zgłoszenia W-123 095.
•• Zgniatacz cylindryczny. Nr zgłoszenia P-403 004.
•• Sposób pomiaru obciążenia kotwy oraz dynamometryczna podkładka kotwowa. Nr patentu PL 408815 A1.
•• Głowica ładująca kombajnu ścianowego. Nr zgłoszenia P-399 990.
•• Zamek cierny, zwłaszcza górniczego stojaka podporowego. Nr zgłoszenia P-401 570.
•• Przyrząd do ciągłego pomiaru średnicy i długości skoku splotu liny. Nr zgłoszenia P-396 542.
•• Górniczy kombajn szybowy. Nr zgłoszenia W-123 572.
•• Urządzenie do pobierania z otworu wiertniczego próbek płynow złożowych z wielu
warstw płynonosnych, zwłaszcza wody. Nr zgłoszenia W-123 316.
•• Tymczasowa obudowa kracząca przodka wyrobiska chodnikowego. Nr zgłoszenia. P-395 271.
•• Lina stalowa do zaplatania z rdzeniem metalowym. Nr patentu 165 920.
•• Urządzenie do wytrącania energii kinetycznej naczyń wyciągowych
w belkach odbojowych. Nr patentu 170 049.
•• Sposób wypełniania pustych przestrzeni górotworu. Nr patentu 170 267.
122
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Hydrauliczne urządzenie napinająco-transportujące. Nr patentu 170 369.
•• Mieszanina do wypełniania i uszczelniania pustych przestrzeni górotworu. Nr patentu 171 213.
•• Sposób wytwarzania wykładzin kół pędnych z elastomerów. Nr patentu 174 662.
•• Urządzenie do pomiaru prostoliniowości przemieszczania się ruchomych obiektów w przestrzeni
i/lub do pomiaru prostoliniowości rozmieszczenia obiektów stałych. Nr patentu 185 472.
•• Uchwyt noża styczno-obrotowego organu urabiającego maszyn górniczych. Nr patentu 193 576.
•• Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych. Nr patentu 193 636.
•• Samojezdne urządzenie dźwigowe do prac przeładunkowych
w górnictwie podziemnym. Nr patentu 194 773.
•• Wózek do hamowania platformy do transportu szynowego. Nr patentu 195 160.
•• Hamulec bezpieczeństwa do kołowrotu linowego. Nr patentu 195 322.
•• Złącze podawarki kombajnu chodnikowego z podajnikiem zgrzebłowym. Nr patentu 195 608.
•• Sposób wytwarzania uszczelek, zwłaszcza do rur kołnierzowych. Nr patentu 195 635.
•• Sposób wytwarzania wykładzin kołowrotów i bębnów napędowych. Nr patentu 197 664.
•• Hydrauliczne multicięgnowe urządzenie napinająco-transportujace. Nr patentu 198 518.
•• Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego. Nr patentu 199 938.
•• Mechanizm do wybierania luzów liny. Nr patentu 200 347.
•• Sposób opanowania pożarów w kopalniach węgla kamiennego. Nr patentu 200 348.
•• Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych pochodzących
z pokładów węgla kamiennego. Nr patentu 200 383.
PA T E N T Y
•• Środek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza
do przewiercania skał. Nr patentu 200 403.
•• Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych. Nr patentu 201 156.
•• Sposób wytwarzania wykładzin kół kierujących urządzeń transportu linowego. Nr patentu 201 253.
•• Układ chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych. Nr patentu 201 255.
•• Urządzenie do iniekcji wody złożowej w warstwę chłonną. Nr patentu 202 283.
•• Układ lokalnego chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych. Nr patentu 202 565.
•• Wózek linowo-zaczepowy. Nr patentu 202 806.
•• Zespół jezdny do podpierania liny. Nr patentu 203 901.
•• Sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych
warstw gruntu do powietrza atmosferycznego. Nr zgłoszenia P-363 957.
•• Sposób eksoloatacyjnego monitorowania lokalizacji uszkodzeń
zbrojonej taśmy przenośnika. Nr zgłoszenia P-379 709.
•• Górniczy uchwyt dyskowy. Nr zgłoszenia P-379 470.
•• Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne. Nr patentu 209 241.
•• Narzędzie dyskowe, zwłaszcza do uzbrajania organów urabiających
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
123
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
kombajnów górniczych. Nr zgłoszenia W-117 564.
•• Układ urządzeń do utylizacji gazu kopalnianego. Nr patentu 209 730.
•• Urządzenie do badania nieruchomych lin stalowych na krótkich odcinkach. Nr zgłoszenia P-374 136.
•• Oprawa noża obrotowego do organu maszyny urabiającej, zwłaszcza
kombajnu górniczego. Nr patentu 209 806.
•• Głowica do urabiania skał. Nr patentu 209 326.
•• Zamek cierny, zwłaszcza stojaka górniczego. Nr zgłoszenia P-381 042.
•• Zestaw do magnetycznego badania lin stalowych w strefie uchwytu
stożkowego. Nr prawa ochronnego 065 600.
•• Frezujący kombajn ścianowy. Nr zgłoszenia P-381 944.
•• Frezujący kombajn górniczy, zwłaszcza do niskich pokładów. Nr zgłoszenia P-381 945.
•• Sposób podziemnej eksploatacji złoża jednopokładowego w filarze
ochronnym szybu górniczego. Nr zgłoszenia P-380 047.
•• Sekcja ścianowej zmechanizowanej obudowy podporowej. Nr zgłoszenia P-384 138.
•• Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud
miedzi o jednopokładowym zaleganiu. Nr zgłoszenia P-382 608.
•• Lokalizator rozwarstwień warstw skalnych. Nr zgłoszenia P-390 475.
•• Urządzenie do przepływowego utleniania powietrza wentylacyjnego
z podziemnych kopalń. Nr zgłoszenia W-119 954.
•• Kaszt górniczy. Nr zgłoszenia P-416-307.
2.5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi
PA T E N T Y
•• Sposób eksploatacyjnego monitorowania krążków linowych oraz
lokalizacji liny nośnonapędowej. Nr zgłoszenia P-386 362.
•• Zespół otwierania korpusu lub czujnika głowicy pomiarowej do lin stalowych. Nr zgłoszenia P-387 732.
2.5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza
•• Sposób likwidacji wycieków, zwłaszcza w kopalniach soli. Nr zgłoszenia P-403 669.
•• Urządzenie do pobierania z otworu wiertniczego próbek płynow złożowych
z wielu warstw płynonosnych, zwłaszcza wody. Nr zgłoszenia W-123 316.
•• Środek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza
do przewiercania skał. Nr patentu 200 403.
•• Środek do uszczelniania otworów wiertniczych i wykonywania
ekranów przeciwfiltracyjnych. Nr patentu 162 731.
•• Zestaw do ręcznego pobierania próbek gazowych z warstw przypowierzchniowych. Nr patentu 184 080.
•• Biodegradowalna, polimorficzna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż. Nr patentu 206546.
•• Sposób odwadniania zasolonych płuczek wiertnicznych. Nr zgłoszenia P-393 164.
•• Urządzenie do wydobywania odwiertem pionowym ropy naftowej ze złoża
z warstwą wodonośną w strefie przydennej. Nr zgłoszenia P-394 113.
124
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
2.5.4. Geotechnika i budownictwo
•• Podatna stopa podporowa górniczej obudowy chodnikowej. Nr zgłoszenia W-122 534.
•• System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów
budowlanych lub konstrukcyjnych. Nr patentu 200 981.
•• Spoiwo mieszane. Nr patentu 200 227.
•• Wibroizolowany przejazd drogowo-torowy. Nr patentu 206 693.
•• Przejazd drogowo-torowy, wibroizolowany. Nr patentu 206 694.
•• Sposób izolacji dużych powierzchni. Nr zgłoszenia P-361 544.
•• Sposób otrzymywania ekspansywnego dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388 604.
•• Sposób wytwarzania masy do produkcji budowlanej cegły klinkierowej. Nr patentu 209 789.
•• Wysokowytrzymałościowy kompozyt cementowy. Nr zgłoszenia P-380 829.
•• Przetwornik elektropneumatyczny. Nr zgłoszenia P-380 894.
•• Mieszanka ceramiczna na wyroby klinkierowe i kamionkowe. Nr zgłoszenia P-384 477.
•• Drogowy wpust kanałowy, odwadniający lub rewizyjny. Nr zgłoszenia P-383 647.
•• Kanałowy wpust drogowy, odwadniający lub rewizyjny. Nr zgłoszenia P-384 193.
•• Sposób pobierania próbek wody i urządzenie do pobierania próbek wody. Nr zgłoszenia P-393 410.
2.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna
•• Urządzenie do pomiaru stężenia zawiesiny cząstek stałych w cieczach. Nr patentu 203 490.
•• Pyłomierz optyczny. Nr patentu 203 576.
PA T E N T Y
•• Sonda analizatora optycznego. Nr patentu 203 703.
•• Czujnik do kontroli pracy młotków strzepywacza w elektrofiltrach. Nr patentu 203 489.
•• Urządzenie do pomiaru szczelności i wyznaczania charakterystyk trybologicznych
ślizgowych uszczelnień czołowych. Nr patentu 207 556.
•• Głowica pomiarowa do badania parametrów uszczelnień
z cieczą ferromagnetyczną. Nr patentu 207 555.
•• Pyłomierz optyczny. Nr zgłoszenia P-384 963.
•• Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia liniowego
materiału konstrukcyjnego. Nr zgłoszenia P-384 478.
•• Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną. Nr zgłoszenia P-382 349.
•• Wibroizolator aktywny. Nr zgłoszenia P-384 436.
2.6.1. Elektrotechnika
•• Sposób rozruchu przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-397 275.
•• Sposób bezczujnikowego sterowania wysokoobrotowego przełączalnego silnika
reluktancyjnego i układ do bezczujnikowego sterowania wysokoobrotowego
przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-396 979.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
125
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Sposób i układ do odzyskiwania energii elektrycznej z ogniwa elektrochemicznego,
zwłaszcza pierwotnego. Nr zgłoszenia P-403 779.
•• Sposób i układ do wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn
elektrycznych prądu zmiennego. Nr zgłoszenia P-399 459.
•• Rezystancyjny sensor amoniaku. Nr zgłoszenia P-403 264.
•• Przetwornik elektromechaniczny, zwłaszcza do sterowania zaworami
pneumatycznymi i hydraulicznymi. Nr zgłoszenia P-396 778.
•• Rezystancyjny sensor amoniaku. Nr zgłoszenia: P-403 264.
•• Wieloelektrodowe ogniwo do pomiarów potencjometrycznych. Nr zgłoszenia P-404 985.
•• Sposób symulacji i układ do symulacji charakterystyki prądowo-napięciowej
ogniwa fotowoltanicznego. Nr zgłoszenia P-398 116.
•• Sposób symulacji i układ do symulacji charakterystyki napieciowoprądowej ogniwa fotowoltanicznego. Nr zgłoszenia P-398 117.
•• Ultradźwiękowy przetwornik piezoelektryczny i sposób jego sterowania. Nr zgłoszenia P-399 164.
•• Piezoelektryczny przetwornik ultradzwiękowy i sposób jego sterowania. Nr zgłoszenia P-399 163.
•• Układ do wyznaczania parametrów rozproszenia jednowrotników i wielowrotników. Nr zgłoszenia P-400 712.
•• Szerokopasmowy sprzęgacz kierunkowy. Nr zgłoszenia P-400 459.
•• Adaptacyjny dzielnik napięcia o skorygowanej charakterystyce częstotliwości
do pomiaru wysokich napięć. Nr zgłoszenia P-396 031.
•• Zintegrowany element indukcyjny. Nr zgłoszenia P-394 316.
•• Sposób diagnostyki przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-397 538.
PA T E N T Y
•• Sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ sterowania
przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-396 511.
•• Komórka do testowania małogabarytowych ogniw paliwowych. Nr zgłoszenia W-122 681.
•• Sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ sterowania
przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-396 851.
•• Zespół jezdny do podpierania liny. Nr patentu 203 901.
•• Monitor płomienia. Nr patentu 203 277.
•• Czujnik do kontroli pracy młotków strzepywacza w elektrofiltrach. Nr patentu 203 489.
•• Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania
przyczepności materiałów do podłoża. Nr patentu 203 822.
•• Układ do nagrzewania indukcyjnego. Nr patentu 366 325.
•• Uszczelnienie z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-359 657.
•• Sposób i układ sterownia indukcyjnego generatora pierścieniowego
elektrowni Wiatrowej. Nr zgłoszenia P-361 492.
•• Układ sterowania napędu elektrycznego jedno- lub wielosilnikowego
z silnikami szeregowymi prądu stałego. Nr zgłoszenia P-381 287.
•• Sposób i układ pomiaru poślizgu i prędkości obrotowej silnika asynchronicznego. Nr patentu 209 831.
126
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Płaski element grzejny. Nr zgłoszenia P-365 086.
•• Sposób i układ sterowania przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu zasilającego
maszynę indukcyjną dwustronnie zasilaną. Nr zgłoszenia P-379 592.
•• Układ impulsowego hamowania silnika szeregowego prądu stałego. Nr zgłoszenia P-379 932.
•• Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD Sygnałów
elektrycznych w systemach zasilających. Nr zgłoszenia P-383 047.
•• Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń obwodów magnetycznych
maszyn elektrycznych. Nr zgłoszenia P-386 432.
•• Sposób i układ do wyznaczania sygnału strumienia magnetycznego skojarzonego
z fazą trójfazowej maszyny indukcyjnej. Nr zgłoszenia P-383 890.
•• Izolowany galwanicznie analogowy układ do pomiaru prądu. Nr zgłoszenia P-387 186.
•• Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii
i elektrochemiczny konwerter energii. Nr zgłoszenia P-388 558.
•• Optyczny transmiter energii elektrycznej. Nr zgłoszenia P-385 380.
•• Układ elektryczny zwiększający odporność izolatorów galwanicznych na
wysokonapięciowe zakłócenia wspólne. Nr zgłoszenia P-386 192.
•• Izolowany galwanicznie cyfrowy układ do pomiaru prądu. Nr zgłoszenia P-387 184.
•• Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami
impulsowymi lub falownikami napięcia. Nr zgłoszenia P-385 759.
•• Aktywne łożysko magnetyczne i układ sterowania aktywnego
łożyska magnetycznego. Nr zgłoszenia P-389 908.
•• Sposób rozruchu i sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ rozruchu
i sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-392 873.
PA T E N T Y
•• Sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ do sterowania
przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-393 329.
•• Sposób pomiaru współczynnika Seebecka. Nr zgłoszenia P-393 069.
•• Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego i układ pomiarowy
składowych impedancji czujnika indukcyjnego. Nr zgłoszenia P-391 744.
•• Suszarnia multicyklonowa biomasy roślinnej. Nr zgłoszenia P-398 095.
•• Przetwornik energii mechanizcznej nawrotnego ruchu liniowego na energię elektryczną.
•• Sposób wyznaczania indukcyjności fazowych przełączalnego silnika reluktancyjnego i układu do
wyznaczania indukcyjności fazowych przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-392 872.
•• Sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-395 882.
2.6.2. Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn
•• Mechanizm pedipulatora do ustawiania pozycji modułu napędowego,
zwłaszcza robota mobilnego. Nr zgłoszenia P-406 656.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
127
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Mechanizm bezstopniowej zmiany wzniosu i czasu otwarcia zaworu
w tłokowym silniku spalinowym. Nr zgłoszenia P-408 485.
•• Prowadnik liny urządzenia tansportowego. Nr zgłoszenia W-123 443.
•• Próżniowy przepust wału tocznego uszczelniony cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-408 019.
•• Przenośnik lub podajnik wibracyjny o stałej prędkości transportu. Nr zgłoszenia P-399 532.
•• Przepust wału obrotowego z uszczelnieniem ferromagnetycznym. Nr zgłoszenia P-408 562.
•• Sposób eliminacji przesłuchów. Nr zgłoszenia P-402 147.
•• Sposób sporządzania charakterystyki dynamicznej zużycia paliwa. Nr zgłoszenia P-402 164.
•• Stacja ekranowa do wizyjnej kontroli przednich świateł samochodowych. Nr zgłoszenia P-392 796.
•• Układ napędowy kół samolotowych. Nr zgłoszenia P-392 766.
•• Wózek pojazdu szynowego. Nr zgłoszenia P-402 103.
•• Wzdłużno-promieniowe łożyskowanie wałka smarowane cieczą. Nr zgłoszenia P-401 260.
•• Ślizgowe łożysko oporowe smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-401 542.
•• Układ do estymacji parametrów modalnych konstrukcji mechanicznych. Nr zgłoszenia P-388 707.
•• Uszczelnienie hybrydowe elementów o ruchu obrotowym lub posuwiso-zwrotnym. Nr zgłoszenia P-403 209.
•• Uszczelnienie hybrydowe z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-400 457.
•• Przepust wału z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-402 648.
•• Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla
pokrywy zbiornika. Nr zgłoszenia P-402 697.
•• Uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym dla łozyska tocznego. Nr zgłoszenia P-401 947.
PA T E N T Y
•• Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-401 686.
•• Wyczynowa narta zjazdowa. Nr zgłoszenia P-404 340.
•• Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzystaniem ciepła
z zakładów termicznej utylizacji odpadów. Nr zgłoszenia P-404 298.
•• Górniczy kombajn szybowy. Nr zgłoszenia W-123 572.
•• Sposób i urządzenie do realizacji procesu ciągnienia cienkich drutów
z niskoplastycznych stopów magnezu. Nr zgłoszenia P-397 292.
•• Walec krystalizatora układu do ciągłego odlewania aluminium i jego stopów. Nr zgłoszenia P-403 171.
•• Hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie pionowym. Nr zgłoszenia P-401 644.
•• Sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwigarów suwnicowych. Nr zgłoszenia P-407 463.
•• Przyrząd montażowy luźno pasowanej tulei kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego
uszczelniania wału cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-400 711.
•• Wielostopniowe uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-401 261.
•• Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego z wykorzystaniem cieczy magnetycznej. Nr zgłoszenia P-401 262.
•• Układ do redukcji drgań urządzeń wirujących. Nr zgłoszenia P-401 949.
128
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Zamek cierny, zwłaszcza górniczego stojaka podporowego. Nr zgłoszenia P-401 570.
•• Urządzenie do nagniatania udarowego szyny zwłaszcza szyny stanowiącej
krzyżownicę rozjazdu szynowego. Nr zgłoszenia P-402 129.
•• Uszczelnienie łożyska tocznego w krążniku przenośnika taśmowego.Nr zgłoszenia P-401 392.
•• Stanowisko do badania nośności dynamicznej łożysk ślizgowych wzdłużnych,
smarowanych cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-397 752.
•• Urządzenie do brykietowania. Nr zgłoszenia P-393 054.
•• Stanowisko do optycznego pomiaru średnicy i długości skoku splotu liny oraz
wykrywania wad powierzchniowych. Nr zgłoszenia P-398 393.
•• Urządzenie do monitoringu konstrukcji mechanicznych i sposób monitoringu
konstrukcji mechanicznych. Nr zgłoszenia P-393 936.
•• Przetwornik elektromechaniczny, zwłaszcza do sterowania zaworami
pneumatycznymi i hydraulicznymi. Nr zgłoszenia P-396 778.
•• Urządzenie do odświeżania elewacji wysokich budynków. Nr zgłoszenia P-403 580.
•• Samozaciskowy uchwyt do przenoszenia blach. Nr zgłoszenia W-122 944.
•• Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-397 913.
•• Przyrząd do ciągłego pomiaru średnicy i długości skoku splotu liny. Nr zgłoszenia P-396 542.
•• Stanowisko do kontroli odchyłki płaskości powierzchni. Nr zgłoszenia P-396 915.
•• Sprężyna magnetyczna. Nr zgłoszenia P-399 319.
•• Uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-397 287.
•• Wielostopniowe uszczelnienie wału z zastosowaniem cieczy magnetycznej. Nr zgłoszenia P-397 293.
PA T E N T Y
•• Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-397 294.
•• Łożyskowanie ślizgowe wałka smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-397 290.
•• Wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną. Nr zgłoszenia P-397 999.
•• Dwustronne, czołowe uszczelnienie z dociskiem magnetycznym. Nr zgłoszenia P-398 213.
•• Hybrydowe uszczelnienie wału pionowego. Nr zgłoszenia P-399 007.
•• Rolka do przyrządów pomiarowych prędkości i przemieszczenia elementów
o właściwościach ferromagnetycznych. Nr zgłoszenia P-396 413.
•• Sposób stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych. Nr zgłoszenia P-398 961.
•• Krążnik przenośnika taśmowego. Nr zgłoszenia P-389 550.
•• Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych
metoda wibracyjną. Nr zgłoszenia P-398 960.
•• Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu wydrążonych elementów
cylindrycznych, zwłaszcza kręgów blach. Nr zgłoszenia P-401 569.
•• Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-396 245.
•• Promieniowo-wzdłużne łożyskowanie wałka, smarowanie cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-399 865.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
129
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożysk tocznych. Nr zgłoszenia P-391 809.
•• Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-391 762
•• Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-391 808.
•• Tłumik drgań poprzecznych liny odciągowej. Nr zgłoszenia P-392 780.
•• Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie magnetyczne. Nr zgłoszenia P-398 760.
•• Hybrydowe uszczelnienie wału pionowego. Nr zgłoszenia P-399 007.
•• Anemometr światłowodowy. Nr zgłoszenia P-392 822.
•• Wielostopniowe uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym. Nr zgłoszenia P-392 452.
•• Uszczelnienie wału w układzie pionowym z zastosowaniem cieczy magnetycznej. Nr zgłoszenia P-392 451.
•• Urządzenie do pomiaru prostoliniowości pionowych prowadników obiektów
ruchomych, zwłaszcza kabin dźwigów osobowych. Nr zgłoszenia P-394 946.
•• Wzbudnik drgań mechanicznych. Nr zgłoszenia W-121 596.
•• Świder ze stycznymi nożami obrotowymi. Nr zgłoszenia W-122 545.
•• Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-392 763.
•• Wysokoobrotowy przepust wału z wielostopniowym uszczelnieniem
z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-392 764.
•• Trzpień do kształtowania na gorąco metalowych kolan rurowych. Nr zgłoszenia P- 390 739.
•• Wielostopniowe uszczelnienie dławnicowe. Nr zgłoszenia P-396 667.
•• Uszczelnienie hybrydowe z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla
wału szybkoobrotowego. Nr zgłoszenia P-394 631.
PA T E N T Y
•• Podajnik materiałów sypkich z powierzchniowo-warstwowym rozprowadzeniem
materiału, zwłaszcza granulowanego wsadu pieca szybowego. Nr patentu 203 633.
•• Urządzenie do termicznego oczyszczania złomu metalowego,
zwłaszcza złomu aluminium. Nr patentu 204 601.
•• Samojezdne urządzenie dźwigowe do prac przeładunkowych
w górnictwie podziemnym. Nr patentu 194 773.
•• Złącze podawarki kombajnu chodnikowego z podajnikiem zgrzebłowym. Nr patentu 195 608.
•• Sposób wytwarzania wykładzin kołowrotów i bębnów napędowych. Nr patentu 197 664.
•• Mechanizm do wybierania luzów liny. Nr patentu 200 347.
•• Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych. Nr patentu 209 211.
•• Sposób wytwarzania wykładzin kół kierujących urządzeń transportu linowego. Nr patentu 201 253.
•• Wózek linowo-zaczepowy. Nr patentu 202 806.
•• Koronka do wiercenia obrotowego. Nr patentu 178 875.
•• Mechanizm dynamicznego wyważania wirującego elementu maszynowego. Nr patentu 202 018.
•• Zespół skrawający do ciągnika, zwłaszcza spycharki gąsienicowej. Nr patentu 202 256.
•• Wielotłoczkowa pompa promieniowa. Nr patentu 203 323.
130
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Manipulator równoległy trzyramienny. Nr patentu 203 631.
•• Przegub łącznika walcarki. Nr patentu 205 895
•• Czujnik do pomiaru drgań w gruncie, zwłaszcza słabo zwięzłym. Nr patentu 064 139.
•• Symulator do badań dwukomponentowych endoprotez, zwłaszcza stawu kolanowego. Nr patentu 206 888.
•• Wibroizolator. Nr zgłoszenia P-363 412.
•• Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-373 544
•• Uszczelnienie hydrodynamiczne z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-364 182.
•• Kompaktowe, odśrodkowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-364 634.
•• Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-365 085.
•• Przepust wału z uszczelnieniem cieczą. Nr zgłoszenia P-367 653.
•• Urządzenie do dynamicznego wyważania wirujących elementów maszynowych. Nr zgłoszenia P-370 466.
•• Układ zawieszenia pojazdów drogowych. Nr zgłoszenia P- 205 486.
•• Urządzenie do napinania śrub z wyznaczoną siłą poosiową. Nr patentu 207 631.
•• Przegub obrotowy potrójny. Nr patentu 207 396.
•• Przyrząd do badania wytrzymałości śrub na rozrywanie. Nr patentu 207 696.
•• Uszczelnienie połączenia spoczynkowego z zastosowaniem cieczy magnetycznej. Nr patentu 207 273.
•• Fotometryczne urządzenie do pomiaru średnic cząsteczek aerozolu. Nr patentu 207 557.
•• Uszczelnienie hybrydowe łożyska tocznego w krążniku. Nr zgłoszenia P-381 319.
•• Uszczelnienie labiryntowe łożyska tocznego w krążniku. Nr patentu 207 410.
•• Łożysko kuliste smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-366 970.
•• Zespół smarowania łożyska górnego, pionowego wału walcowej przekładni zębatej. Nr zgłoszenia P-368 628.
•• Ułożyskowanie czopa kulistego smarowane cieczą magnetyczną. Nr patentu 207 986.
•• Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego. Nr patentu 207 996.
•• Miernik siły rozciągającej śrubę o wysokiej częstotliwości. Nr patentu 207 938.
•• Uchwyt dysku urabiającego. Nr zgłoszenia P-379 469.
•• Zawór pneumatyczny do sterowania przepływem gazu. Nr patentu 207 456.
•• Dwustronne uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym. Nr zgłoszenia P-370 753.
•• Próżniowy przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-372 733.
•• Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-373 545.
•• Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych. Nr zgłoszenia P-372 150.
•• Uszczelnienie wału pionowego z zastosowaniem cieczy magnetycznej. Nr patentu 209 284.
•• Dwustopniowe uszczelnienie wału. Nr zgłoszenia P-376 186.
•• Uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-376 271.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
131
PA T E N T Y
•• Przegub łącznika walcarki. Nr patentu 205 895.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Wielostrumieniowy rozdzielacz cieczy. Nr patentu 209 817.
•• Wzdłużno-poprzeczne łożysko ślizgowe smarowane cieczą magnetyczną. Nr patentu 209 976.
•• Łożysko kuliste wahliwe, smarowane cieczą magnetyczną. Nr patentu 209 966.
•• Zespół smarowania olejem górnego łożyska przekładni zębatej. Nr zgłoszenia P-380 107.
•• Walcarka pielgrzymowa do wytwarzania rur na zimno. Nr zgłoszenia P-375 655.
•• Próżniowy przepust wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-383 033.
•• Dwustronne, czołowe uszczelnienie wału. Nr zgłoszenia P-378 457.
•• Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków. Nr zgłoszenia P-378 768.
•• Uszczelnienie hybrydowe walu pionowego. Nr zgłoszenia P-378 846.
•• Uszczelnienie ferromagnetyczne łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-379 296.
•• Głowica do urabiania skał. Nr patentu 209 326.
•• Zamek cierny, zwłaszcza stojaka górniczego. Nr patentu 209 271.
•• Łożysko wahliwe smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-383 015.
•• Przyrząd do oceny stopnia zużycia łańcucha. Nr zgłoszenia P-383 304.
•• Urządzenie do dynamicznego doładowania silników spalinowych. Nr zgłoszenia P-383 378.
•• Sposób i układ do pomiaru zastępczej średnicy prętów profilowanych. Nr zgłoszenia P-385 323
•• Uszczelnienie połączenia spoczynkowego, zwłaszcza dla elementów
wielkośrednicowych. Nr zgłoszenia P-380 672.
•• Spoczynkowe uszczelnienie, zwłaszcza dla elementów wielkośrednicowych. Nr zgłoszenia P-380 743.
•• Wrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia. Nr zgłoszenia P-382 609.
PA T E N T Y
•• Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-386 360.
•• Połączenie spoczynkowe uszczelnione cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-381 320.
•• Hybrydowe uszczelnienie ochronne łożyska. Nr zgłoszenia P-381 937.
•• Ręczny, samozaciskowy chwytak elementów budowlanych. Nr zgłoszenia P-389 906.
•• Urządzenie do przenoszenia elementów cylindrycznych, zwłaszcza
kręgów betonowych. Nr zgłoszenia P-389 968.
•• Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd do wykonywania tego sposobu. Nr zgłoszenia P-386 512.
•• Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd do realizacji tego sposobu. Nr zgłoszenia.P-386 513.
•• Elastyczna głowica obrotowa. Nr zgłoszenia P-382 738.
•• Mikrozespół obrotowy. Nr zgłoszenia P-382 739.
•• Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-383 013.
•• Ułożyskowanie wahliwe wałka, smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-383 016.
•• Uszczelnienie z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-383 016.
•• Urządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego,
zwłaszcza wycofanego z eksploatacji. Nr zgłoszenia P-383 010.
132
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Zespół stycznego noża obrotowego. Nr zgłoszenia P-385 570.
•• Łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-387 529.
•• Rewersyjny przenośnik wibracyjny. Nr zgłoszenia P-388 654.
•• Połączenie rurowe. Nr zgłoszenia P-390 665.
•• Siłownik linowy wykorzystujący do napędu stop z pamięcią kształtu. Nr zgłoszenia P-391 155.
•• Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-383 439.
•• Uszczelnienie wału pionowego z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-383 480.
•• Próżniowy przepust z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-383 509.
•• Urządzenie do eksploatacji monitorowania grubości taśmy przenośnika, zwłaszcza w długich
magistralach transportowych przemysłu wydobywczego. Nr zgłoszenia P-388 104.
•• Urządzenie do ciągłego pomiaru średnicy i skoku splotu lin stalowych. Nr zgłoszenia P-387 940.
•• Uchwyt zestawu fotogrametrycznego do masztu anteny systemu
nawigacji satelitarnej GNSS. Nr zgłoszenia W-120 118.
•• Łącznik sprzęgła przegubowego, zwłaszcza walcarki. Nr zgłoszenia P-388 578.
•• Śruba o zwiększonej podatności sprężystej. Nr zgłoszenia P-389 039.
•• Frezujący organ ślimakowy, zwłaszcza do kombajnów ścianowych. Nr zgłoszenia P-389 240.
•• Podpora krążnikowa. Nr zgłoszenia P-390 142.
•• Składany, metalowy bęben do transportu lin, kabli lub przewodów. Nr zgłoszenia P-390 355.
•• Zespół zawieszenia kół pojazdów mechanicznych, zwłaszcza wielokołowych
pojazdów terenowych. Nr zgłoszenia P-393 407.
•• Hydrauliczny siłownik obrotowy. Nr zgłoszenia P-393 536.
PA T E N T Y
•• Sprzęgło podatne akumulacyjne. Nr zgłoszenia P-393 537.
•• Sposób naprawy powierzchni odlewów i konstrukcja urządzenia do
naprawy powierzchni odlewów. Nr zgłoszenia P-386 573.
•• Łożysko ślizgowe porowate, smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-391 641.
•• Łożysko ślizgowe poprzeczno-wzdłużne smarowane cieszą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-391 641.
•• Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie magnetyczne wałka. Nr zgłoszenia P-391 950.
•• Siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny o dużym skoku. Nr zgłoszenia P-391 625.
•• Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-384 826.
•• Tłok wodnego pędnika odrzutowego. Nr zgłoszenia W-121 770.
•• Głowica frezowa do obróbki płaskich powierzchni przedmiotów
z materiałów niemetalowych. Nr zgłoszenia P-391 540.
•• Urządzenie do smarowania łożyska wału pionowego. Nr zgłoszenia P-391 678.
•• Sposób eksploatacji monitorowania liny nośno-napędowej. Nr zgłoszenia P-404 287.
•• Uszczelnienie hybrydowe dla wału w układzie pionowym. Nr zgłoszenia P-387 185.
•• Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-387 316.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
133
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Dławica z promieniowym dociskiem szczeliwa. Nr zgłoszenia P-387 895.
•• Dławica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych. Nr zgłoszenia P-388 579.
•• Krążnik przenośnika taśmowego. Nr zgłoszenia P-390 916.
•• Poprzeczne łożysko ślizgowe. Nr zgłoszenia P-392 765.
•• Układ uszczelniający łożysko toczne w krążniku przenośnika taśmowego. Nr zgłoszenia P-392 910.
•• Segmentowe łożysko ślizgowe. Nr zgłoszenia P-392 944.
•• Segmentowe łożysko ślizgowe. Nr zgłoszenia P-393 051.
•• Zespół wstrzeliwania ładunków klejowych w stropowe otwory kotwowe. Nr zgłoszenia P-393 070.
•• Sprzęgło przeciążeniowe cierne. Nr zgłoszenia P-393 978.
•• Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-394 363.
•• Wielostopniowe uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną dla
wału wysokoobrotowego. Nr zgłoszenia P-394 491.
•• Uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla połączenia kołnierzowego. Nr zgłoszenia P-394 492.
•• Przetwornik energii mechanicznej ruchu obrotowego na energię elektryczną. Nr zgłoszenia P-395 787.
•• Pochyłomierz grawitacyjny do maszyn górniczych. Nr zgłoszenia P-396 620.
•• Dławica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych. Nr zgłoszenia P-388 579; P-387 822.
•• Uszczelnienie hybrydowe wału z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-389 176.
•• Hybrydowe uszczelnienie ochronne, zwłaszcza dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-389 547.
•• Stanowisko do badania parametrów akustycznych małogabarytowych próbek
zwłaszcza izolacyjności akustycznej. Nr zgłoszenia P-393 868.
•• Dławica ze stałym dociskiem szczeliwa. Nr zgłoszenia P-391 290.
PA T E N T Y
•• Próżniowy przepust wału z wielostopniowym uszczelnieniem
z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-390 576.
2.6.3. Automatyka i robotyka
•• Sposób i układ do zabezpieczania dostępu do wrażliwych treści
obrazów cyfrowych. Nr zgłoszenia P-395 303.
•• Układ chłodzenia ogniw paliwowych w bezzałogowym samolocie
o napędzie śmigłowym. Nr zgłoszenia W-123 195.
•• Wibroizolator magnoteoreologiczny z elektromagnetycznym
przetwornikiem drgań. Nr zgłoszenia P-399 320.
•• Urządzenie do bezstykowego badania tarcia skojarzeń ciernych
i łożysk ślizgowych. Nr zgłoszenia P-397 113.
•• Układ monitorowania i lokalizacji uszkodzeń łożysk krążników
przenośnika taśmowego. Nr zgłoszenia P-397 075.
•• Przełącznik do rozległego systemu pomiarowo-sterującego. Nr zgłoszenia P-402 220.
•• Samozaciskowy uchwyt do przenoszenia blach. Nr zgłoszenia W-122 944.
134
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Sposób wykrywania uszkodzeń przekładni planetarnych turbin wiatrowych. Nr zgłoszenia P-396 179.
•• Układ monitorowania pracy łożysk krążników przenośnika taśmowego. Nr zgłoszenia P-397 111.
•• Urządzenie do ciągłego pomiaru i rejestracji średnicy i długości skoku liny. Nr zgłoszenia P-400 086.
•• Sposób akomodacji indukcyjnego systemu detekcji obiektów mobilnych do
lokalnych warunków środowiskowych. Nr zgłoszenia P-400 351.
•• Piezoelektryczny mikronapęd liniowo-obrotowy. Nr zgłoszenia P-399 640.
•• Sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ sterowania
przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-396 511.
•• Mikromoduł wychylny z napędzanym przegubem jednoosiowym, zwłaszcza
ogniwo mikromanipulatora. Nr zgłoszenia P-394 471.
•• Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania
przyczepności materiałów do podłoża. Nr patentu 203 822.
•• Robot przemysłowy i sposób sterowania ramion robota przemysłowego. Nr patentu 203 749.
•• Mikronapęd piezoelektryczny. Nr patentu 207 807.
•• Trzyramienny manipulator równoległy. Nr zgłoszenia P-371 508.
•• Trzyramienny manipulator równoległy. Nr patentu 210 002.
•• Rotacyjny przetwornik ruchu napędu piezoelektrycznego. Nr zgłoszenia P-386 552.
•• Elastyczny zawias złączowy. Nr zgłoszenia P-382 926.
•• Manipulator równoległy. Nr zgłoszenia P-385 247.
•• Wielostopniowa dławica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych. Nr zgłoszenia P-385 767.
•• Uszczelnienie hybrydowe dla wału wysokoobrotowego. Nr zgłoszenia P-385 816.
PA T E N T Y
•• Uszczelnienie hybrydowe dla wału pionowego. Nr zgłoszenia P-386 426.
•• Zabezpieczenie pompy próżniowej. Nr zgłoszenia P-386 480.
•• Uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną połączenia spoczynkowego,
szczególnie pokrywy zbiornika. Nr zgłoszenia P-386 636.
•• Promieniowe łożyskowanie wałka z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-386 658.
•• Manipulator równoległy o czterech stopniach swobody. Nr zgłoszenia P-387 229.
•• Mikroprzegub monolityczny. Nr zgłoszenia P-387 286.
•• Sposób sterowania zasilaczem rezonansowym i zasilacz rezonansowy
ze sterownikiem. Nr zgłoszenia P-395 844.
•• Stanowisko optoelektronicznego pomiaru grubości ścianki formy odlewniczej
wykonanej metodą wytapianego modelu. Nr zgłoszenia P-397 029.
2.6.4. Mechatronika
•• Podciśnieniowa głowica przylgowo-chwytna. Nr zgłoszenia P-397 878.
•• Nakładka myjąca na zęby. Nr zgłoszenia P-406 390.
•• Piezoelektryczny mikronapęd liniowo-obrotowy. Nr zgłoszenia P-399 640.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
135
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
2.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze
2.7.1. Matematyka
2.7.2. Fizyka
2.7.3. Chemia
•• Urządzenie do monitorowania zmian stężenia jonów w roztworach rozdzielonych
przegrodą porowatą lub jonowymienną. Nr zgłoszenia P-405 149.
•• Układ do pomiaru ciepła zwilżania sorbentów węglowych. Nr zgłoszenia W-123 233.
•• Rezystancyjny sensor amoniaku. Nr zgłoszenia P-403 264.
•• Sposób analizy termicznej i urządzenie do analizy termicznej. Nr patentu 209 221.
•• Sposób otrzymywania nanocząstek srebra. Nr patentu 205 765.
•• Sposób wytwarzania azotku galu GaN. Nr patentu 378 458.
•• Odnawialna, cylindryczna elektroda amalgamatowa do Elektrochemicznych pomiarów, zwłaszcza
woltamperometrycznych, polarograficznych i tensometrycznych. Nr zgłoszenia P-390 660.
•• Sposób wytwarzania materiału na anody do ogniw paliwowych typu SOFC. Nr zgłoszenia P-394 203.
•• Wyrzutnia magnetronowa. Nr zgłoszenia P-392 786.
2.7.4. Geodezja
•• Przenośne stanowisko do oceny dokładności pomiarów geodezyjnych. Nr zgłoszenia W-123 483.
•• Reflektor do pomiaru przemieszczeń i odkształceń. Nr zgłoszenia W-122 987.
PA T E N T Y
•• Sposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem
punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi
głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego. Nr zgłoszenia P-402 133.
•• Znak geodezyjny dla kontroli pomiarów skanerem laserowym położenia obiektów,
zwłaszcza torów zelektryfikowanych linii kolejowych. Nr zgłoszenia W-121 820.
2.7.5. Geologia i geofizyka
2.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
2.8.1. Zarządzanie i marketing
•• Sposób i system zarządzania regułami wspomagania decyzji. Nr zgłoszenia P-394 204.
2.8.2 Ekonomia
2.8.3. Społeczeństwo informacyjne
•• Układ do komunikowania się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi. Nr zgłoszenia P-388 382.
2.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia
2.8.5. Nauki polityczne i historyczne
136
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
PA T E N T Y
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
137
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
Zgłoszenia i wynalazki
3.1. Technologie informacyjne..........................................................................................................139
3.1.1.Informatyka......................................................................................................................139
3.1.2.Telekomunikacja..............................................................................................................139
3.1.3.Elektronika.......................................................................................................................139
3.2. Nowe materiały i technologie.....................................................................................................141
3.2.1.Nanotechnologie.............................................................................................................141
3.2.2. Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe.....................................................141
3.2.3.Metalurgia........................................................................................................................145
3.2.4. Inżynieria biomedyczna.................................................................................................147
3.2.5. Geoinżynieria.....................................................................................................................148
3.3. Środowisko i zmiany klimatyczne.............................................................................................148
3.3.1. Inżynieria środowiska.....................................................................................................148
3.3.2. Ochrona środowiska.......................................................................................................148
3.3.3. Gospodarka surowcami i odpadami.............................................................................149
3.3.4. Zrównoważony rozwój...................................................................................................149
3.4. Energia i jej zasoby.......................................................................................................................149
3.4.1. Technologie energetyczne..............................................................................................149
3.4.2. Odnawialne źródła energii.............................................................................................150
3.5.Górnictwo.....................................................................................................................................150
3.5.1. Technologie górnicze......................................................................................................150
3.5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi.....................................................................151
3.5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza...................................................................................151
3.5.4. Geotechnika i budownictwo..........................................................................................151
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
3.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna.......................................................................................152
3.6.1.Elektrotechnika................................................................................................................152
3.6.2. Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn.................................................................154
3.6.3. Automatyka i robotyka...................................................................................................158
3.6.4.Mechatronika...................................................................................................................160
3.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze.........................................................................................................160
3.7.1.Matematyka......................................................................................................................160
3.7.2.Fizyka................................................................................................................................160
3.7.3.Chemia..............................................................................................................................160
3.7.4.Geodezja...........................................................................................................................161
3.7.5. Geologia i geofizyka........................................................................................................161
3.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne....................................................................161
3.8.1. Zarządzanie i marketing.................................................................................................161
3.8.2.Ekonomia.........................................................................................................................161
3.8.3. Społeczeństwo informacyjne.........................................................................................161
3.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia.................................................................................161
3.8.5. Nauki polityczne i historyczne......................................................................................161
138
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
3.1. Technologie informacyjne
•• Sposób agregacji przepływów w sieciach teleinformatycznych. Nr zgłoszenia P-412 663.
3.1.1.Informatyka
•• Sposób agregacji przepływów w sieciach teleinformatycznych. Nr zgłoszenia P-412 663.
•• System i sposób zarządzania regułami sterowania sygnalizacją
świetlną na skrzyżowaniu. Nr zgłoszenia P-414 870.
•• Matryca dotykowa dla osób niewidomych. Nr zgłoszenia P-362 329.
•• Układ do komunikowania się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi. Nr zgłoszenia P-388 382.
•• Sposób i system analizy danych zwłaszcza pochodzących ze zdalnych
urządzeń pomiarowych. Nr zgłoszenia P-402 098.
•• Sposób i system kontroli dostępu. Nr zgłoszenia P-402 249.
•• System oraz sposób dystrybucji danych i synchronizacji przetwarzania danych. Nr zgłoszenia P-402 262.
3.1.2.Telekomunikacja
•• Inteligentny system transportowy i sposób wykorzystania inteligentnego
systemu transportowego. Nr zgłoszenia P-414 042.
•• Sposób rozwiązywania pętli w rutingu pakietów w sieci teleinformatycznej. Nr zgłoszenia P-410 390.
•• Sposób kontroli mocy w strukturach mikroprocesorowych i układ kontroli
mocy w strukturach mikroprocesorowych. Nr zgłoszenia P-389 037.
•• Sposób szeregowania pakietów w sieciach ze skrytą klasyfikacją przepływów. Nr zgłoszenia P-388 280.
•• Ruter z blokiem sterowania dostępem opartym na pomiarach i sposób sterowania
dostępem opartym na pomiarach. Nr zgłoszenia P-395 093.
•• Sposób sprawiedliwej obsługi przepływów w ruterze wzajemnie zabezpieczanym. Nr zgłoszenia P-398 763.
•• Sposób i układ do selektywnej dystrybucji kluczy grupowych z dynamicznym
wykluczeniem członków grupy. Nr zgłoszenia P-402 548.
•• Sposób i układ do szyfrowania danych poufnych. Nr zgłoszenia P-402 728.
•• Sposób sterowania dostępem do łącza w sieci telekomunikacyjnej
z klasyfikacją przepływu. Nr zgłoszenia P-404 079.
•• Czytnik transponderów UHF, przystosowany do bezprzewodowej współpracy
z elektronicznym urządzeniem mobilnym. Nr zgłoszenia P-404 531.
•• Sposób obsługi transmisji w czasie rzeczywistym danym audio w sieci radiowej. Nr zgłoszenia P-404 449.
•• Urządzenie do rutingu pakietów wieloma ścieżkami w sieciach teleinformatycznych
oraz sposób jego zastosowania. Nr zgłoszenia P-404 986.
3.1.3.Elektronika
•• Złącze ustnika. Nr zgłoszenia W-124 950.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
139
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Sposób sterowania dostępem w sieciach ze skrytą klasyfikacją przepływów. Nr zgłoszenia P-395 094.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Zintegrowana matryca czujników gazu. Nr zgłoszenia P-417 038.
•• Prekoncentrator próbek gazowych. Nr zgłoszenia W-125 073.
•• Sposób i układ szybkiego formowania impulsów z detektora
promieniowania jonizującego. Nr zgłoszenia P-415 948.
•• Inteligentny system transportowy i sposób wykorzystania inteligentnego
systemu transportowego. Nr zgłoszenia P-414 042.
•• Sposób i układ wyznaczania wartości opóźnienia przejmowania przez stację
kontroli nad kanałem transmisyjnym. Nr zgłoszenia P-414 712.
•• Sposób przetwarzania wielkości analogowej na skompresowane słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-413 958.
•• Sposób przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe metodą
kompensacji wagowej. Nr zgłoszenia P-413 960.
•• Sposób pośredniego przetwarzania próbki napięcia elektrycznego
na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-413 961.
•• Układ do pośredniego przetwarzania próbki napięcia elektrycznego
na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-413 962.
•• Sposób pośredniego przetwarzania chwilowej wielkości napięcia
elektrycznego na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-413 963.
•• Układ do przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe metodą
kompensacji wagowej. Nr zgłoszenia P-413 964.
•• Układ do pośredniego przetwarzania chwilowej wielkości napięcia
elektrycznego na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-413 967.
•• Przetwornica izolacyjna. Nr zgłoszenia P-412 894.
•• Układ do komunikowania się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi. Nr zgłoszenia P-388 382.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Układ przesyłu sygnałów w wyrobiskach górniczych. Nr zgłoszenia P-386 900.
•• Ceramiczny zespół seperująco-detekcyjny i sposób wykonania ceramicznego
zespołu separująco-detekcyjnego. Nr zgłoszenia P-384 232.
•• Generator sygnału zerującego. Nr zgłoszenia P-389 038.
•• Sposób kontroli dostępu urządzeń do łącza komunikacyjnego
w sieciach rozproszonych. Nr zgłoszenia P-387 490.
•• Wielorezonansowy zasilacz z integralnym ogranicznikiem dobroci. Nr zgłoszenia P-385 472.
•• Sposób kontroli mocy w strukturach mikroprocesorowych i układ kontroli
mocy w strukturach mikroprocesorowych. Nr zgłoszenia P-390 201.
•• Mikrofalowy sprzęgacz kierunkowy. Nr zgłoszenia P-393 458.
•• Sposób zbierania informacji o ruchu drogowym i układ do zbierania
informacji o ruchu drogowym. Nr zgłoszenia P-394 281.
•• Sposób zmniejszenia strat w zintegrowanym elemencie indukcyjnym
i zintegrowany element indukcyjny. Nr zgłoszenia P-394 316.
•• Konfigurowany komputer analogowy. Nr zgłoszenia P-394 445.
•• Przetwornik cyfrowo-analogowy zasilany napięciem niesymetrycznym. Nr zgłoszenia P-395 029.
140
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Zasilacz rezonansowy z dławikiem wielouzwojeniowym. Nr zgłoszenia P-395 846.
•• Układ do bezzegarowego przetwarzania interwału na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 957.
•• Sposób do bezzegarowego przetwarzania interwału na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 959.
•• Sposób i układ do bezzegarowego przetwarzania wielkości napięcia
elektrycznego na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 950.
•• Sposób i układ do bezzegarowego przetwarzania chwilowej wielkości napięcia
elektrycznego na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 952.
•• Sposób rutingu w sieciach ze skryta klasyfikacją przepływów. Nr zgłoszenia P-398 761.
•• Układ do wyznaczania parametrów rozproszenia jednowrotników
i wielkowrotników. Nr zgłoszenia P-400 712.
•• System rozpoznawania mowy i sposób wykorzystania
dynamicznych modeli sieci Bayesa. Nr zgłoszenia P-403 724.
•• Sposób wytwarzania nanokompozytu. Nr zgłoszenia P-405 429.
3.2. Nowe materiały i technologie
•• Sposób wytwarzania bez cyjankowej kąpieli do elektrochemicznego złocenia. Nr zgłoszenia P-413 903.
•• Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach
o podwyższonej sprawności. Nr zgłoszenia P-412 712.
3.2.1.Nanotechnologie
•• Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu SiC/{C/SiC}. Nr zgłoszenia P-417 056.
•• Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu SiC/{C/SiC}/SiC. Nr zgłoszenia P-417 057
•• Sposób wytwarzania wielowarstwowego nanolaminatu grafenowego. Nr zgłoszenia P-410 563.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Sposób wytwarzania nanokopozytu. Nr zgłoszenia P-388 516.
•• Sposób wytwarzania mikronanoczujnika. Nr zgłoszenia P-381 684.
•• Sposób wytwarzania proszkowego azotku galu Ga N i jego kompozytów typu Ga N/MN
o wysokiej powierzchni właściwej – proszków wysokoporowatych. Nr zgłoszenia P-390 321.
•• Sposób otrzymywania nanokompozytu. Nr zgłoszenia P-398 257.
•• Sposób wytwarzania nanokompozytu. Nr zgłoszenia P-405 429.
•• Sposób otrzymywania krystalicznego nanometrycznego litowego
fosforanu metalu przejściowego. Nr zgłoszenia P-407 506.
3.2.2. Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe
•• Sposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej
do wytapiania szkła. Nr zgłoszenia P-416 591.
•• Sposób wytwarzania płaskiego warstwowego materiału kompozytowego. Nr zgłoszenia P-416 672.
•• Powłoka ochronna na łopatki sprężarki silnika turbinowego. Nr zgłoszenia P-416 694.
•• Sposób monitoringu szczelności geologicznych formacji złożowych z zawartością
dwutlenku węgla oraz urządzenie do stosowania sposobu. Nr zgłoszenia P-416 860.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
141
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Sposób wytwarzania lekkiego sorbentu zeolitowego. Nr zgłoszenia P-416 885.
•• Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu SiC/{C/SiC}/SiC. Nr zgłoszenia P-417 056.
•• Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu SiC/{C/SiC}. Nr zgłoszenia P-417 057.
•• Sposób wytwarzania hybrydowego stabilizatora termicznego. Nr zgłoszenia P-416 047.
•• Sposób wytwarzania płytek klinkierowych. Nr zgłoszenia P-415 816.
•• Układ przetwarzania energii cieplnej gazu w elektrofiltrze. Nr zgłoszenia P-414 788.
•• Kanał odpowietrzający odlewnicze formy piaskowe oraz sposób odpowietrzenia
odlewniczych form pisakowych. Nr zgłoszenia P-414 627.
•• Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokojakościowego w formie piaskowej z pionową
płaszczyzną podziału oraz układ wlewowy do realizacji tego sposobu. Nr zgłoszenia P-414 413.
•• Związek tlenkowy na bazie perowskitu do magazynowania tlenu oraz
sposób jego przygotowania. Nr zgłoszenia P-414 043.
•• Sposób wytwarzania nanokompozytów TiO2-SnO2. Nr zgłoszenia P-413 966.
•• Stop miedzi z aluminium i z magnezem o podwyższonej plastyczności
technologicznej na zimno. Nr zgłoszenia P-413 519.
•• Łatwo spiekalny stopowy proszek na bazie żelaza, sposób jego wytwarzania
i zastosowanie oraz wyrób spiekany. Nr zgłoszenia P-413 283.
•• Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego wyłożenia ogniotrwałego
urządzeń cieplnych, zawierającego poniżej 7% C. Nr zgłoszenia P-412 696
•• Sposób otrzymywania wodorotlenku magnezu i gipsu z roztworów siarczanu
magnezu i prażonego dolomitu. Nr zgłoszenia P-412 702.
•• Druty ze stopu aluminium do napowietrznych przewodów elektroenergetycznych. Nr zgłoszenia P-412 760.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Sposób wytwarzania kształtek zasadowych zawierających poniżej 7 % C na
ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych. Nr zgłoszenia P-412 691.
•• Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego wyłożenia ogniotrwałego urządzeń
cieplnych, zawierającego powyżej 7% C. Nr zgłoszenia P-412 692.
•• Sposób wytwarzania kształtek zasadowych zawierających powyżej 7 % C na
ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych. Nr zgłoszenia P-412 693.
•• Sposób wytwarzania monolitycznego glinokrzemianowego wyłożenia
ogniotrwałego urządzeń cieplnych. Nr zgłoszenia P-412 694.
•• Sposób wytwarzania kształtek glinokrzemianowych na ogniotrwałe
wyłożenia urządzeń cieplnych. Nr zgłoszenia P-412 695.
•• Sposób wytwarzania ogniotrwałych materiałów ceramicznych na bazie Al2O3. Nr zgłoszenia P-411 725.
•• Kanał odpowietrzający odlewnicze formy piaskowe oraz sposób odpowietrzenia
odlewniczych form piaskowych. Nr zgłoszenia P-412 251.
•• Sposób polepszenia odporności korozyjnej układu warstwowego ceramika
/ wysokochromowa stal ferrytyczna. Nr zgłoszenia P-412 224.
•• Sposób wytwarzania materiału elektrolitowego do ogniw paliwowych
typu IT-SOFT. Nr zgłoszenia P-412 130.
•• Topnik aktywujący do spawania łukowego metodą TIG. Nr zgłoszenia P-412 291.
142
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Topnik aktywujący do spawania łukowego elektrodą nietopliwą. Nr zgłoszenia P-412 290.
•• Sposób wytwarzania wysokoogniotrwałego tworzywa Nr zgłoszenia P-411 126.
•• Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa z masy
perowskitowoperyklazowej. Nr zgłoszenia P-411 127.
•• Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa Nr zgłoszenia P411 128.
•• Sposów wytwarzania wyrobów formowanych peryklazowo-perowskitowospinelowych na wyłożenia ogniotrwałe. Nr zgłoszenia P-410 849.
•• Sposób otrzymywania kruszywa ogniotrwałego. Nr zgłoszenia P-410 850.
•• Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych. Nr zgłoszenia P-410 851.
•• Sposób wytwarzania masy ogniotrwałej na wyroby ceramiczne. Nr zgłoszenia P-410 852.
•• Elektroprzewodzące spoiwo cementowe. Nr zgłoszenia P-410 616.
•• Lepiszcze do zamykania preparatów mikroskopowych. Nr zgłoszenia P-410 503.
•• Płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym. Nr zgłoszenia P-410 354.
•• Sposób wytwarzania wielowarstwowego nanolaminatu grafenowego. Nr zgłoszenia P-410 563.
•• Sposób wytwarzania nanokopozytu. Nr zgłoszenia P-388 516.
•• Kompozyt krzemoorganiczny do modyfikacji powierzchni licowych
ceramicznych wyrobów budowlanych. Nr zgłoszenia P-388 738.
•• Sposób otrzymywania ekspansywnego glino-siarczanowo-wapniowego
dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388 602.
•• Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388 603.
•• Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczanowapniowego dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388 601.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Wysokowytrzymałościowy kompozyt cementowy. Nr zgłoszenia P-380 829.
•• Mineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych
obiektów zabytkowych. Nr zgłoszenia P-381 303.
•• Zaprawa tynkarska. Nr zgłoszenia P-378 086.
•• Sposób wytwarzania bezkrzemianowego kruszywa ogniotrwałego. Nr zgłoszenia P-376 244.
•• Sposób wytwarzania krzemu magnezu. Nr zgłoszenia P-389 587.
•• Szkło awanturynowe z kryształkami miedzi. Nr zgłoszenia P-386 070.
•• Zaprawa murarska. Nr zgłoszenia P-378 087.
•• Sposób wytwarzania azotku galu GaN. Nr zgłoszenia P-378 458.
•• Środek zwiększający trwałość i szczelność betonu konstrukcyjnego. Nr zgłoszenia P-390 206.
•• Zaprawa tynkarska. Nr zgłoszenia P-378 086.
•• Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego. Nr zgłoszenia P-381 381.
•• Sposób polepszania fizyczno-mechanicznych właściwości kamiennych
płyt okładzinowych. Nr zgłoszenia P-393 724.
•• Sposób oceny kierunku zmian chropowatości i składu fazowego warstwy
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
143
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
wierzchniej przedmiotu stalowego. Nr zgłoszenia P-393 132.
•• Zastosowanie spreparowanych popiołów lotnych do produkcji
płytek ceramicznych. Nr zgłoszenia P-395 343.
•• Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na
osłony przewodów elektrycznych. Nr zgłoszenia P-397 997.
•• Zastosowanie termotopliwych i termoplastycznych żywic silikonowych do wytwarzania ceramizujących
kompozytów silikonowych na osłony przewodów elektrycznych. Nr zgłoszenia P-398 215.
•• Sposób wytwarzania elektrody jonoselektywnej. Nr zgłoszenia P-398 171.
•• Sposób otrzymywania bioaktywnej powłoki na implantach i wszczepach medycznych
oraz bioaktywna powłoka otrzymana tym sposobem. Nr zgłoszenia P-397 877.
•• Sposób wytwarzania nanokrystalicznych proszków azotku galu GaN. Nr zgłoszenia P-399 900.
•• Niskocementowy beton wysokoglinowy. Nr zgłoszenia P-399 695.
•• Potencjometryczny sensor chloru. Nr zgłoszenia P-400 130.
•• Bezcyjankowa kąpiel do elektrochemicznego złocenia. Nr zgłoszenia P-400 710.
•• Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego. Nr zgłoszenia P-401 393.
•• Sposób wytwarzania termoizolacyjnego-kostrukcyjnego materiału szkłoceramicznego
o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Nr zgłoszenia P-402 650.
•• Wypełniacz mieszanki mineralno-asfaltowej. Nr zgłoszenia P-402 864.
•• Zastosowanie układów hybrydowych MgO SiO2 wielościenne oligometryczne
silseskwioksany jako promotory ceramizacji w kompozytach silikonowych
na osłony przewodów elektrycznych. Nr zgłoszenia P-401 810.
•• Ceramizująca kompozycja silikonowa na osłony przewodów elektrycznych. Nr Zgłoszenia P-403 160.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Sposób otrzymywania ceramicznych materiałów budowlanych
zawierających popioły lotne. Nr zgłoszenia P-403 239.
•• Sposób otrzymywania dodatku mineralnego do materiałów budowlanych, zwłaszcza
spoiw hydraulicznych, zapraw i betonów. Nr zgłoszenia P-403 453.
•• Zestaw surowcowy przeznaczony na autoklawizowane wyroby wapiennopiaskowe. Nr Zgłoszenia P-403 459.
•• Beton wysokowartościowy. Nr zgłoszenia P-403 936.
•• Cienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem. Nr zgłoszenia P- 404 678.
•• Sposób wytwarzania granulatu z odpadowego pyłu perlitowego. Nr zgłoszenia P-404 679.
•• Sposób wytwarzania płytek szkło-krystalicznych z wykorzystaniem
odpadowej stłuczki kineskopowej CRT. Nr zgłoszenia P-405 344.
•• Spoiwo cementowe. Nr zgłoszenia P-405 784.
•• Sposób suszenia mikrosfer glinokrzemianowych, odzyskiwanych metoda
mokrą z popiołów lotnych. Nr zgłoszenia P-405 346.
•• Dodatek do zapraw i betonów. Nr zgłoszenia P-406 847.
•• Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego. Nr zgłoszenia P-406 981.
•• Sposób wytwarzania materiału budowlanego o właściwościach termoizolacyjnych. Nr zgłoszenia P-406 993.
144
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Spoiwo szklano-alkaliczne. Nr zgłoszenia P-407 551.
•• Spoiwo bezcementowe. Nr zgłoszenia P-407 616.
•• Zestaw surowców przeznaczonych do otrzymywania autoklawizowanych
wyrobów wapienno-piaskowych. Nr zgłoszenia P-407 793.
•• Cement do zastosowań w obniżonych temperaturach. Nr zgłoszenia P-407 916.
•• Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do
kompozytów cementowych. Nr zgłoszenia P-408 318.
•• Sposób otrzymywania katody, zawierającej aktywny elektrochemicznie
tlenek litowo-żelowy. Nr zgłoszenia P-408 216.
•• Sposób otrzymywania spieku węglika wolframu. Nr zgłoszenia P-408 561.
•• Masa formierska oraz sposób utwardzania masy formierskiej. Nr zgłoszenia P-409 935.
•• Sposób otrzymywania wodorotlenku magnezu z wód zasolonych. Nr zgłoszenia P-409 925.
•• Sposób strącania wodorotlenku magnezu. Nr zgłoszenia P-409 944.
•• Sposób otrzymywania azotanu wapnia i wodorotlenku magnezu. Nr zgłoszenia P-409 847.
•• Sposób równoczesnego otrzymywania roztworu azotanu sodu
i zasadowego węglanu magnezu. Nr zgłoszenia P-409 814.
•• Elektroda odniesienia dla pomiarów elektroanalitycznych, zwłaszcza
potencjometrycznych. Nr zgłoszenia P-409 417.
3.2.3.Metalurgia
•• Staliwo chromowo-niklowe o podwyższonej odporności na ścieranie. Nr zgłoszenia P-415 314.
•• Sposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych. Nr zgłoszenia P-415 085.
•• Dzielnik wysokiego napięcia. Nr zgłoszenia P-414 972.
•• Stop miedzi z aluminium i z magnezem o podwyższonej plastyczności
technologicznej na zimno. Nr zgłoszenia P-413 519.
•• Kanał odpowietrzający odlewnicze formy piaskowe oraz sposób odpowietrzenia
odlewniczych form pisakowych. Nr zgłoszenia P-414 627.
•• Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokojakościowego w formie piaskowej z pionową
płaszczyzną podziału oraz układ wlewowy do realizacji tego sposobu. Nr zgłoszenia P-414 413.
•• Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji pyłów organicznych pochodzących z procesu mechanicznej
regeneracji mas odlewniczych. Nr zgłoszenia P-411 902.
•• Kanał odpowietrzający odlewnicze formy piaskowe oraz sposób odpowietrzenia
odlewniczych form piaskowych. Nr zgłoszenia P-412 251.
•• Topnik aktywujący do spawania łukowego metodą TIG. Nr zgłoszenia P-412 291.
•• Topnik aktywujący do spawania łukowego elektrodą nietopliwą. Nr zgłoszenia P-412 290.
•• Sposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów rozdrobnionych. Nr zgłoszenia P-411 069.
•• Sposób pomiaru rozkładu grubości ścianki ceramicznej zamknietej formy odlewniczej i układ do pomiaru
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
145
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Sposób wytwarzania warstwy in situ o zwiększonej odporności na ścieranie na
powierzchni odlewów z żeliwa chromowego. Nr zgłoszenia P-415 328.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
rozkładu grubości ścianki ceramicznej zamkniętej formy odlewniczej. Nr zgłoszenia P-411 050.
•• Sposób usuwania ze złomu stopów aluminium trwale związanych
elementów zawierających żelazo. Nr zgłoszenia P-410 502.
•• Spiekany kompozyt na osnowie lub z dodatkiem srebra. Nr zgłoszenia P-386 088.
•• Sposób ciągłego wyciskania materiałów metalicznych. Nr zgłoszenia P-383 889.
•• Sposób plastycznej konsolidacji materiałów. Nr zgłoszenia P-383 807.
•• Sposób pozapiecowej obróbki stali wysokomanganowej w kadzi. Nr zgłoszenia P-384 561.
•• Sposób usuwania talu z ołowiu surowego. Nr zgłoszenia P-379 185.
•• Stop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie. Nr zgłoszenia P-384 608.
•• Umacniany kompozyt spiekany. Nr zgłoszenia P-386 138.
•• Umacniany włóknami kompozyt na osnowie srebra. Nr zgłoszenia P-386 172.
•• Sposób zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich. Nr zgłoszenia P-383 046.
•• Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd do realizacji tego sposobu. Nr zgłoszenia P-386 513.
•• Sposób oraz narzędzia i prasa do posuwisto-zwrotnego wyciskania. Nr zgłoszenia P-379 851.
•• Sposób napawania zewnętrznej powierzchni stalowej rury grubościennej. Nr zgłoszenia P-390 971.
•• Sposób wyciskania materiałów metalicznych. Nr zgłoszenia P-390 786.
•• Metoda ługowania telluru ze szlamów anodowych w roztworach kwaśnych. Nr zgłoszenia P-396 811.
•• Ruszt wpustu ściekowego. Nr zgłoszenia W-120 024.
•• Pokrywa żeliwna, zwłaszcza włazu kanałowego. Nr zgłoszenia W-120 025.
•• Kształtka do grawitacyjnego wylewania ciekłego metalu. Nr zgłoszenia W-120 985.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Stanowisko do badania intensywności emisji i szkodliwości gazów wydzielających się z materiałów
technologicznych, stosowanych w procesach odlewniczych i hutniczych. Nr zgłoszenia P-398 709.
•• Sposób wytwarzania warstw kompozytowych w odlewach. Nr zgłoszenia P-398 769.
•• Sposób wytwarzania stref kompozytowych w odlewach. Nr zgłoszenia P-398 770.
•• Stal Fe-Al. Na nieorientowane blachy elektrotechniczne oraz sposób
wytwarzania blach z tej stali. Nr zgłoszenia P-399 321.
•• Sposób badania procesu wysychania samoutwardzalnych mas
formierskich lub rdzeniowych. Nr zgłoszenia P-399 867.
•• Urządzenie do wibracyjnej regeneracji zużytej masy odlewniczej. Nr zgłoszenia P-400 131.
•• Stop na bazie niklu. Nr zgłoszenia P-400 944.
•• Sposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych
zawierających jony chlorkowe. Nr zgłoszenia P-401 391.
•• Sposób oceny udziału objętościowego składników fazowych w stopach metali. Nr zgłoszenia P-401 285.
•• Ruszt wpustu ściekowego. Nr zgłoszenia W-121 245.
•• Sposób prowadzenia ciągłego pomiaru temperatury w dowolnym miejscu szerokiej powierzchni
pasma po odpadnięciu zakrzepniętego żużla krystalicznego w komorze wtórnego chłodzenia
maszyny COS do odlewania wlewków płaskich w czasie sekwencji. Nr zgłoszenia P-402 713.
146
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Sposób odzysku metalicznego złota z roztworów wodnych
zawierających jony chlorkowe. Nr zgłoszenia P-402 414.
•• Bezcyjankowa kąpiel do elektrochemicznego złocenia. Nr zgłoszenia P-402 752.
•• Pokrywa żeliwna, zwłaszcza włazu kanałowego. Nr zgłoszenia W-121 585.
•• Walec krystalizatora układu do ciągłego odlewania aluminium i jego stopów. Nr Zgłoszenia P-403 171.
•• Sposób i urządzenie do oceny współczynnika tarcia w izotermicznych
procesach obróbki plastycznej. Nr zgłoszenia P-405 013.
•• Sposób przeróbki cieplnomechanicznej wyrobów stalowych kutych na półgorąco. Nr zgłoszenia P-405 012.
•• Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła
wodnego modyfikowanego nanocząsteczkami. Nr zgłoszenia P-404 416.
•• Układ zalewowy do linii odlewania metali i ich stopów. Nr zgłoszenia P-405 866.
•• Staliwo wysokomanganowe odporne na ścieranie. Nr zgłoszenia P-407 278.
•• Układ urządzeń do termicznej utylizacji pyłu z mechanicznej regeneracji mas
odlewniczych ze spoiwem organicznym. Nr zgłoszenia P-407 853.
•• Masa formierska oraz sposób utwardzania masy formierskiej. Nr zgłoszenia P-409 935.
•• Sposób rozdziału platyny i palladu z roztworów wodnych zawierających
jony chlorkowe. Nr zgłoszenia P-409 376.
3.2.4. Inżynieria biomedyczna
•• Sposób monitoringu szczelności geologicznych formacji złożowych z zawartością
dwutlenku węgla oraz urządzenie do stosowania sposobu. Nr zgłoszenia P-416 859.
•• Sposób kalibracji sekwencji obrazowania dyfuzji w eksperymencie typu DMRI
przeprowadzanym w tomografie MR. Nr zgłoszenia P-413 306.
•• Multimodalny fantom serca. Nr zgłoszenia P-412 123.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Zastosowanie bioaktywnych powłok na bazie oksywęgliku krzemu. Nr zgłoszenia P-411 638.
•• Urządzenie do pionizowania osób niepełnosprawnych. Nr zgłoszenia P-410 388.
•• Urządzenie do samoobserwacji dna oka. Nr zgłoszenia P-386 637.
•• Sposób wytwarzania reaktywnego proszku z fosforanu wapnia. Nr zgłoszenia P-396 777.
•• Sposób otrzymywania opartych na α TCP kompozytowych materiałów implantacyjnych
o wysokiej poręczności chirurgicznej. Nr zgłoszenia P-396 814.
•• Sposób otrzymywania kompozytowego kościozastępczego materiału
implantacyjnego z udziałem gipsu. Nr zgłoszenia P-396 816.
•• Sposób otrzymywania bioaktywnej powłoki na implantach i wszczepach medycznych
oraz bioaktywna powłoka otrzymana tym sposobem. Nr zgłoszenia P-397 877.
•• Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego. Nr zgłoszenia P-399 439.
•• Zestaw aplikatorów pola magnetycznego do magnetoterapii. Nr zgłoszenia P-402 197.
•• Sposób, urządzenie oraz układ do pomiaru przepuszczalności
w szczególności skrzepu fibrynowego. Nr zgłoszenia P-402 203.
•• Mikrosystem wzbogacania składników w próbkach gazowych. Nr zgłoszenia P-405 758.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
147
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Urządzenie do stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa. Nr zgłoszenia P-405 641.
•• Sposób monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej ze skórą pacjenta. Nr zgłoszenia P-406 862.
•• Zestaw aplikatorów pola magnetycznego do magnetoterapii z systemem lokalnego
ograniczenia wartości indukcji pola magnetycznego. Nr zgłoszenia P-402 196.
•• Pierścienie do zespalania jelit. Nr zgłoszenia P-409 429.
3.2.5. Geoinżynieria
•• Sposób kalibracji sekwencji obrazowania dyfuzji w eksperymencie typu DMRI
przeprowadzanym w tomografie MR. Nr zgłoszenia P-413 306.
•• Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w środowisku
płynnym, zwłaszcza z dużych głębokości. Nr zgłoszenia P-414 388.
•• Sposób wytwarzania ogniotrwałych materiałów ceramicznych na bazie Al2O3. Nr zgłoszenia P-411 725.
•• Sposób monitorowania zmian naprężeń, zwłaszcza w konstrukcjach
sprężystych i górotworach. Nr zgłoszenia P-393 729.
•• Urządzenie do monitorowania zmian naprężeń. Nr zgłoszenia P-393 730.
3.3. Środowisko i zmiany klimatyczne
3.3.1. Inżynieria środowiska
•• Zastosowanie popiołów lotnych jako adsorbentów ksenobiotyków
z roztworów wodnych. Nr zgłoszenia P-411 838.
•• Sposób otrzymywania anhydrytu i koagulantu z odpadów żelazonośnych. Nr zgłoszenia P-412 307.
•• Sposób i urzadzenie do pomiaru małych wartości cisnienia hydrostatycznego. Nr zgłoszenia P-410 389.
•• Nakładka oświetlająca na łaty geodezyjne. Nr zgłoszenia P-396 776.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Sposób dostarczania mikroorganizmów, nutreintów, wody i powietrza w procesie usuwania zanieczyszczeń
węglowodorowych ze strefy aeracji oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Nr zgłoszenia P-396 619.
3.3.2. Ochrona środowiska
•• Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze oraz
sposób jej otrzymywania. Nr zgłoszenia P-414 126.
•• Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji pyłów organicznych pochodzących
z procesu mechanicznej regeneracji mas odlewniczych. Nr zgłoszenia P-411 902.
•• Zastosowanie popiołów lotnych jako adsorbentów ksenobiotyków
z roztworów wodnych. Nr zgłoszenia P-411 838.
•• Sposób zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich. Nr zgłoszenia P-383 046.
•• Dystrybutor płynu i cząstek ciała stałego do aparatu z warstwą
ograniczoną fluidyzacją. Nr zgłoszenia P-379 850.
•• Kompleksowy sposób uzdatniania i wykorzystania odpadów wiertniczych. Nr zgłoszenia P-389 124.
•• Sposób unieszkodliwiania drobnofrakcyjnych odpadów niebezpiecznych. Nr zgłoszenia P-379 933.
•• Sposób utylizowania C02, zwłaszcza z mieszaniny gazów ze spalania. Nr zgłoszenia P-369 835.
148
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Sposób zagospodarowania odpadów pogarbarskich z dużą zawartością
tlenków chromu. Nr zgłoszenia P-402 135.
3.3.3. Gospodarka surowcami i odpadami
•• Sposób wytwarzania płytek klinkierowych. Nr zgłoszenia P-415 816.
•• Sposób zagospodarowania odpadów z produkcji papieru z wykorzystaniem
ciepła odpadowego z procesu produkcji. Nr zgłoszenia P-415 339.
•• Sposób suszenia i domielania materiałów, zwłaszcza węgla brunatnego i kamiennego oraz urządzenie do
suszenia i domielania materiałów, zwłaszcza węgla brunatnego i kamiennego. Nr zgłoszenia P-412 932.
•• Sposób przetwarzania ultrastabilnych polimerowo-mineralnych tiksotropowych
układów koloidalnych na bazie wodnej. Nr zgłoszenia P-410 564.
•• Dystrybutor płynu i cząstek ciała stałego do aparatu z warstwą
ograniczoną fluidyzacją. Nr zgłoszenia P-379 850.
•• Kompleksowy sposób uzdatniania i wykorzystania odpadów wiertniczych. Nr zgłoszenia P-389 124.
•• Sposób suszenia modyfikowanego montmorillonitu, służącego jako nośnik katalizatora palladowego
do utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor. Nr zgłoszenia P-362 182.
•• Sposób przetwarzania odpadów wiertniczych, zwłaszcza płuczek wiertniczych. Nr zgłoszenia P-397 139.
•• Sposób zagospodarowania mieszanki popiołowo-żużlowej pochodzącej ze spalania
węgla kamiennego z dodatkiem biomasy. Nr Zgłoszenia P-403 885.
•• Sposób suszenia mikrosfer glinokrzemianowych, odzyskiwanych metodą
mokrą z popiołów lotnych. Nr zgłoszenia P-405 346.
•• Układ urządzeń do odzysku ciepła odpadowego. Nr zgłoszenia P-405 936.
•• Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzystaniem ciepła
przesyłanego sieciami ciepłowniczymi. Nr zgłoszenia P-409 709.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
3.3.4. Zrównoważony rozwój
3.4. Energia i jej zasoby
3.4.1. Technologie energetyczne
•• Układ przetwarzania energii cieplnej gazu w elektrofiltrze. Nr zgłoszenia P-414 788.
•• Urządzenie do przetwarzania impulsowej energii grawitacyjnej
na energię elektryczną. Nr zgłoszenia P-414 139.
•• Sposób wytwarzania materiału elektrolitowego do ogniw paliwowych
typu IT-SOFT. Nr zgłoszenia P-412 130.
•• Nawilżacz gazów zasilających niskotemperaturowe ogniwa paliwowe. Nr zgłoszenia P-412 339.
•• Sposób przetwarzania ciepła z sieci ciepłowniczej oraz układ trójfunkcyjnego węzła cieplnochłodzącego przetwarzającego ciepło z sieci ciepłowniczej. Nr zgłoszenia P-411 132.
•• Materiał anodowy o podwyższonej odporności na działanie związków siarki dla stałotlenkowych
ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem węgla. Nr zgłoszenia P-410 775.
•• Zastosowanie modyfikatora silnikowego do hydrofibizacji pyłu wapiennego. Nr zgłoszenia P-396 668.
•• Sposób pomiaru ciepła zwilżania sorbentów węglowych i układ do
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
149
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
stosowania tego sposobu. Nr zgłoszenia P-397 112.
•• Paliwo alternatywne wytworzenie na bazie odpadów przemysłowych. Nr zgłoszenia P-403 263.
3.4.2. Odnawialne źródła energii
•• Sposób i system stabilizacji współczynnika wydajności cieplnej pompy ciepła
z gruntowym wymiennikiem poziomym. Nr zgłoszenia P-414 863.
•• Sposób otrzymywania biomasowego stałego paliwa wtórnego
z odpadów przemysłu papierniczego. Nr zgłoszenia P-402 910.
3.5.Górnictwo
•• Podpora krążnikowa. Nr zgłoszenia P-390 142.
3.5.1. Technologie górnicze
•• Sposób pomiaru obciążenia kotwy oraz dynamometryczna podkładka kotwowa. Nr zgłoszenia nr P-408 815.
•• Organ frezujący o zmiennej wysokości urabiania. Nr zgłoszenia P-414 862.
•• Wibracyjny przesiewacz wielopokładowy. Nr zgłoszenia P-413 057.
•• Automatyczna wieżyczka kotwiąca, zwłaszcza dla niskich wyrobisk górniczych. Nr zgłoszenia P-412 904.
•• Koło czerpakowe do urabiania skał i gruntów. Nr zgłoszenia P-411 009.
•• Sposób odwadniania suspensji ilastych zwłaszcza płuczek wiertniczych. Nr zgłoszenia P-384 901.
•• Urządzenie do pomiarów profili wyrobisk górniczych. Nr zgłoszenia W-117 087.
•• Dynamometr szeregowy. Nr zgłoszenia P-382 785.
•• Narzędzie do urabiania skał, zwłaszcza zwięzłych. Nr zgłoszenia P-380 744.
•• Uchwyt dysku urabiającego. Nr zgłoszenia P-379 469.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Inklinometr szybowy. Nr zgłoszenia P-381 685.
•• Głowica do badania cięgien linowych. Nr zgłoszenia P-386 361.
•• Sposób wykorzystania obudowy szybu odcinkami z góry w dół
w zamrożonym górotworze. Nr zgłoszenia P-379 311.
•• Środek do wypełniania zwłaszcza otworowych wymienników ciepła. Nr zgłoszenia P-395 428.
•• Sposób uzyskiwania paliwa niskometanowego w szybach wentylacyjnych
kopalń węgla kamiennego. Nr zgłoszenia P-400 087.
•• Sposób i układ urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego
w powietrzu kopalnianym. Nr zgłoszenia P-401-314.
•• Zamek cierny zwłaszcza górniczego stojaka podporowego. Nr zgłoszenia P-401 570.
•• Sito do materiałów trudno przesiewalnych. Nr zgłoszenia P-402 726.
•• Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu
zawartego w powietrzu kopalnianym. Nr zgłoszenia P-401 842.
•• Układ wyrobisk w kopalni głębinowej węgla kamiennego i sposób eksploatacji
w kopalni głębinowej węgla kamiennego dla wybierania pokładów zalegających na dużych
głębokościach poniżej najniższego poziomu wydobywczego. Nr zgłoszenia P-405 345.
150
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Sposób odmetanowania górotworu w otoczeniu ścian eksploatacyjnych. Nr zgłoszenia P-408 907.
•• Układ urządzeń do produkcji kruszyw foremnych. Nr zgłoszenia P-408 045.
•• Układ urządzeń do produkcji kruszyw nieforemnych. Nr zgłoszenia P-408 046.
•• Sztuczne dno szybu górniczego. Nr zgłoszenia W-123 095.
3.5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi
•• Sposób suszenia i domielania wstępnie rozdrobnionych materiałów, zwłaszcza węgla
brunatnego lub kamiennego oraz urządzenie do suszenia i domielania wstępnie rozdrobnionych
materiałów, zwłaszcza węgla brunatnego lub kamiennego. Nr zgłoszenia P-413 002.
•• Sposób eksploatacji gazu poprzez szczelinowanie górotworu,
zwłaszcza pokładów węgla. Nr zgłoszenia P-389 549.
•• Sposób eksploatacji gazu poprzez szczelinowanie górotworu. Nr zgłoszenia P-389 548.
•• Sposób wykorzystania metanu z odmetanowania pokładów węgla
kopalń podziemnych. Nr zgłoszenia P-387 272.
•• Sposób uzyskiwania paliwa niskometanowego w szybach wentylacyjnych
kopalń węgla kamiennego. Nr zgłoszenia P-400 087.
3.5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza
•• Sposób monitoringu szczelności geologicznych formacji złożowych z zawartością
dwutlenku węgla oraz urządzenie do stosowania sposobu. Nr zgłoszenia P-416 859.
•• Sposób szczelinowania hydraulicznego skał. Nr zgłoszenia P-415 007.
•• Sposób pobierania próbek wody podziemnej i urządzenie do pobierania
próbek wody podziemnej. Nr zgłoszenia P-414 710.
•• Sposób przetwarzania ultrastabilnych polimerowo-mineralnych tiksotropowych
układów koloidalnych na bazie wodnej. Nr zgłoszenia P-410 564.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Platforma balansowa do fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych
oddziaływań na kończyny człowieka. Nr zgłoszenia P-394 051.
•• Urządzenie do wydobywania ropy naftowej ze złoża w warunkach występowania
wody złożowej podścielającej. Nr zgłoszenia P-395 202.
3.5.4. Geotechnika i budownictwo
•• Mobilne urządzenie pasmowe. Nr zgłoszenia P-417 000.
•• Mieszarka, w szczególności do betonu. Nr zgłoszenia P-417 141.
•• Urządzenie przejezdne do wykonania monolitycznego stropu
z szybkowiążącego betonu. Nr zgłoszenia P-414 864.
•• Urządzenie do montażu łukowej obudowy podatnej w podziemnych
wyrobiskach korytarzowych. Nr zgłoszenia P-412 667
•• Kompozyt krzemoorganiczny do modyfikacji powierzchni licowych
ceramicznych wyrobów budowlanych. Nr zgłoszenia P-388 738.
•• Mieszanina surowcowa do wytwarzania autoklawizowanych wyrobów
wapiennopiaskowo-popiołowych. Nr zgłoszenia P-388 779.
•• Sposób otrzymywania ekspansywnego glino-siarczanowo-wapniowego
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
151
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
dadatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388 602.
•• Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388 603.
•• Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczanowapniowego dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388 601.
•• Sposób wytwarzania zwartego klinkieru ogniotrwałego. Nr zgłoszenia P-379 909.
•• Sposób wytwarzania zwartego tworzywa wysokoogniotrwałego. Nr zgłoszenia P-380 106.
•• Krawężnik uliczny. Nr zgłoszenia P-383 790.
•• Wywietrznik dachowy wentylacji grawitacyjnej. Nr zgłoszenia P-388 010.
•• Urządzenie do przenoszenia elementów. Nr zgłoszenia P-389 968.
•• Urządzenie do usuwania osadów z rury podfiltrowej studni głębinowej. Nr zgłoszenia P-393 410.
•• Urządzenie do pomiaru grubości warstwy ciekłej substancji. Nr zgłoszenia P-395 199.
•• Odwodnieniowy wpust separacyjny. Nr zgłoszenia P-395 752.
•• Sposób regulacji obciążenia obudowy szybowej i obudowa szybowa na odcinkach
przechodzących przez skały podatne na ługowanie. Nr zgłoszenia P-399 219.
•• Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej. Nr zgłoszenia P-406 308.
•• Układ monitorowania zmian wartości i kierunku naprężeń w stopie
wyrobiska kopalnianego lub tunelu. Nr zgłoszenia P-407 078.
3.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna
•• Hybrydowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wałów obrotowych. Nr zgłoszenia P-413 201.
•• Koło czerpakowe do urabiania skał i gruntów. Nr zgłoszenia P-411 009.
•• Układ do zasilania systemu pomiarowego diagnostyki medyczne. Nr zgłoszenia P-378 524.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Przetwornik elektropneumatyczny. Nr zgłoszenia P-380 894.
•• Światłowodowy analizator gazów. Nr zgłoszenia P-386 901.
•• Urządzenie wibracyjne do stymulacji całego ciała. P-389 524.
•• Sposób i układ do badania diagnostycznego zwrotnic rozjazdu szynowego
z napędem elektrycznym. Nr zgłoszenia P-384 113.
•• Stykowa głowica do pomiaru właściwości i naprężeń mechanicznych w elementach
z materiałów ferromagnetycznych. Nr zgłoszenia P-378 088.
3.6.1.Elektrotechnika
•• Dzielnik wysokiego napięcia. Nr zgłoszenia P-414 972.
•• Układ zwiększania częstotliwości prądu odbiornika zasilanego ze źródła napięcia
zmiennego, zwłaszcza odbiornika grzejnego. Nr zgłoszenia P-413 100.
•• Układ zwiększania częstotliwości napięcia odbiornika zasilanego ze źródła prądu
zmiennego, zwłaszcza odbiornika grzejnego. Nr zgłoszenia P-413 101.
•• Układ zwiększania częstotliwości napięcia odbiornika zasilanego ze źródła
prądu, zwłaszcza odbiornika grzejnego. Nr zgłoszenia P-413 102.
152
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Układ zwiększania częstotliwości prądu odbiornika zasilanego ze źródła
napięcia, zwłaszcza odbiornika grzejnego. Nr zgłoszenia P-413 103.
•• Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach. Nr zgłoszenia P-412 711.
•• Sposób sterowania rezonansowego przekształtnika DC-DC o przełączanych
kondensatorach. Nr zgłoszenia P-410 866.
•• Sposób wytwarzania mikronanoczujnika. Nr zgłoszenia P-381 684.
•• Sposób i układ sterownia indukcyjnego generatora pierścieniowego
elektrowni wiatrowej. Nr zgłoszenia P-361 492.
•• Stykowa głowica do pomiaru właściwości i naprężeń mechanicznych w elementach
z materiałów ferromagnetycznych. Nr zgłoszenia P-378 088.
•• Układ elektryczny do detekcji osi pojazdów samochodowych. Nr zgłoszenia P 387 374.
•• Układ do kształtowania prądu źródła zasilania. Nr zgłoszenia P-354 126.
•• Sposób zwiększenia mocy elektrycznej przenoszonej przez zintegrowany element
indukcyjny i zintegrowany element indukcyjny. Nr zgłoszenia P-393 133.
•• Sposób zbierania informacji o ruchu drogowym i układ do zbierania
informacji o ruchu drogowym. Nr zgłoszenia P-394 281.
•• Sposób zmniejszenia strat w zintegrowanym elemencie indukcyjnym
i zintegrowany element indukcyjny. Nr zgłoszenia P-394 316.
•• Sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ sterowania
przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-396 851.
•• Sposób kontroli wartości prądu roboczego w przełączalnym silniku raluktancyjnym i układ kontroli
wartości prądu roboczego w przełączalnym silniku reluktacyjnym. Nr zgłoszenia P-397 110.
•• Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na
osłony przewodów elektrycznych. Nr zgłoszenia P397 997.
•• Zastosowanie termotopliwych i termoplastycznych żywic silikonowych do wytwarzania ceramizujących
kompozytów silikonowych na osłony przewodów elektrycznych. Nr zgłoszenia P-398 215.
•• Sposób kondycjonowania sygnałów w procesie sterowania silnika reluktancyjnego i sterownik
silnika reluktancyjnego z układem kondycjonowania sygnałów. Nr zgłoszenia P-400 634.
•• Sposób sterowania wysokoobrotowego silnika reluktacyjnego i układ sterowania
wysokoobrotowego silnika reluktacyjnego. Nr zgłoszenia P-401 664.
•• Sposób redukcji zakłóceń występujących w sygnale pochodnej prądu
roboczego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-402 412.
•• Sposób korekcji pochodnych czasu narastania i czasu opadania prądu w procesie
sterowania wysokoobrotowego silnika reluktacyjnego. Nr zgłoszenia P-401 950.
•• Sposób bezdotykowego pomiaru napięcia szyny fazowej, sposób kalibracji układu przetwarzania
sygnałów w układzie do bezdotykowego napięcia szyny fazowej, układ do bezdotykowego
pomiaru napięcia szyny fazowej oraz układ od kalibracji. Nr zgłoszenia P-402 134.
•• Przetwornik energii mechanicznej ruchu obrotowego na energię elektryczną. Nr zgłoszenia P-405 665.
•• Układ przekształtnika rezonansowego o przełączanych kondensatorach. Nr zgłoszenia P-408 222.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
153
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Nakładka oświetlająca na łaty geodezyjne. Nr zgłoszenia P-396 776.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Układ regulacji przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu
zasilającego silnik indukcyjny. Nr zgłoszenia P-408 932.
•• Sposób i układ do technicznego pomiaru wysokiego napięcia. Nr zgłoszenia P-409 066.
•• Sposób i układ do laboratoryjnego pomiaru wysokiego napięcia. Nr zgłoszenia P-409 067.
•• Układ do zasilania odbiornika prądem wielkiej częstotliwości. Nr zgłoszenia P-409 358.
3.6.2. Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn
•• Wielostopniowe uszczelnienie dławnicowe z cieszą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-416 152.
•• Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych. Nr zgłoszenia P-416 362.
•• Krzesło napowietrznej kolei linowej. Nr zgłoszenia P-415 686.
•• Krzesło kolei linowej. Nr zgłoszenia P-415 687.
•• Sposób i urządzenie do podawania tworzywa drukującego do drukarek 3D. Nr zgłoszenia P-415 329.
•• Poprzeczne łożyskowanie magnetyczne. Nr zgłoszenia P-415 236.
•• Próżniowy przepust wału z zastosowaniem uszczelnień z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-415 193.
•• Układ zasilania nagrzewnicy indukcyjnej. Nr zgłoszenia P-415 110.
•• Układ do indukcyjnego nagrzewania wsadu ferromagnetycznego. Nr zgłoszenia P-415 111.
•• Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-415 006.
•• Automatyczna wieżyczka kotwiąca, zwłaszcza dla niskich wyrobisk górniczych. Nr zgłoszenia P-412 904.
•• Organ frezujący o zmiennej wysokości urabiania. Nr zgłoszenia P-414 862.
•• Mechanizm parkowania manipulatora czujnika pomiarowego
w komorze bezechowej. Nr zgłoszenia P-413 863.
•• Silnik elektryczny. Nr zgłoszenia P-413 559.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Sposób i urządzenie do bezkontaktowego pomiaru prędkości przemieszczania
struktur ferromagnetycznych. Nr zgłoszenia P-413 513.
•• Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną zwłaszcza dla
pokrywy zbiornika. Nr zgłoszenia P-414 752.
•• Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie,
zwłaszcza z dużych głębokości. Nr zgłoszenia P-414 387.
•• Wielostopniowe uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną
dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-414 342.
•• Hybrydowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-413 092.
•• Hybrydowe uszczelnienie dla elementów o ruchu obrotowym lub
posuwisto-zwrotnym. Nr zgłoszenia P-412 802.
•• Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy magnetycznej
zwłaszcza dla pokrywy zbiornika. Nr zgłoszenia P-411 748.
•• Przenośnik taśmowy zwłaszcza do wyrobisk ścianowych. Nr zgłoszenia P-411 749.
•• System do wykrywania uszkodzeń i sposób wykrywania uszkodzeń. Nr zgłoszenia P-411 876.
154
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Uszczelnienie z zastosowaniem cieczy magnetycznej dla pokrywy zbiornika. Nr zgłoszenia P-412 408.
•• Wzbudnik drgań mechanicznych. Nr zgłoszenia W-121 632.
•• Świder ze stycznymi nożami obrotowymi. Nr zgłoszenia P-385 071.
•• Sposób i stanowisko do modelowego badania sprężystych właściwości słupowych konstrukcji
wsporczych, zwłaszcza masztu turbiny wiatrowej. Nr zgłoszenia P-411 226.
•• Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy magnetycznej
dla pokrywy zbiornika. Nr zgłoszenia P-411 165.
•• Sposób pomiaru deformacji części składowych woskowego zestawu modelowego i układ do pomiaru
deformacji części składowych woskowego zestawu modelowego. Nr zgłoszenia P-411 049.
•• NDMTR. Nr zgłoszenia Z.437 073.
•• Hybrydowe uszczelnienie elementów o ruchu obrotowym lub
posuwisto - zwrotnym. Nr zgłoszenia P-410 504.
•• Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ściskania z komorą
kompensacyjną w tłoku. Nr zgłoszenia P-410 523.
•• Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ściskania. Nr zgłoszenia P-410 524.
•• Koło czerpakowe do urabiania skał i gruntów. Nr zgłoszenia P-411 009.
•• Sposób naprawy powierzchni odlewów i konstrukcja urządzenia do
naprawy powierzchni odlewów. Nr zgłoszenia P-386 573.
•• Sposób oraz narzędzia i prasa do posuwisto-zwrotnego wyciskania. Nr zgłoszenia P-379 851.
•• Rewersyjny przenośnik wibracyjny. Nr zgłoszenia P-388 654.
•• Dynamometr szeregowy. Nr zgłoszenia P-382 785.
•• Górniczy uchwyt dyskowy. Nr zgłoszenia P-379 470.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Narzędzie do urabiania skał, zwłaszcza zwięzłych. Nr zgłoszenia P-380 744.
•• Sposób eksoloatacyjnego monitorowania lokalizacji uszkodzeń
zbrojnej taśmy przenośnika. Nr zgłoszenia P-379 709.
•• Urządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego,
zwłaszcza wycofanego z eksploatacji. Nr zgłoszenia P-383 010.
•• Inklinometr szybowy. Nr zgłoszenia P-381 685.
•• Frezujący organ ślimakowy, zwłaszcza do kombajnów ścianowych. Nr zgłoszenia P-389 240.
•• Głowica do badania cięgien linowych. Nr zgłoszenia P-386 361.
•• Narzędzie dyskowe, zwłaszcza do uzbrajania organów urabiających
kombajnów górniczych. Nr zgłoszenia W-117 564.
•• Zespół otwierania korpusu lub czujnika głowicy pomiarowej do lin stalowych. Nr zgłoszenia P-387 732.
•• Zestaw do magnetycznego badania lin stalowych w strefie uchwytu stożkowego. Nr zgłoszenia W-118 259.
•• Aktywne łożysko magnetyczne i układ sterowania aktywnego
łożyska magnetycznego. Nr zgłoszenia P-389 908.
•• Układ elektryczny do detekcji osi pojazdów samochodowych. Nr zgłoszenia P-387 374.
•• Elastyczny zawias złączowy. Nr zgłoszenia P-382 926.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
155
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Łożysko ślizgowe oporowe smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-384 825.
•• Amortyzowany uchwyt sprężyny śrubowej. Nr zgłoszenia P-387 894.
•• Hybrydowe uszczelnienie wału. Nr zgłoszenia P-373 545.
•• Hybrydowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału wysokoobrotowego. Nr zgłoszenia P-387 452.
•• Łożysko kuliste wahliwe, smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-379 435.
•• Łożysko półkuliste wahliwe smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-385 775.
•• Łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-387 529.
•• Mikrosiłownik liniowy. Nr zgłoszenia P-378 976.
•• Oporowe łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-385 705.
•• Przegub łącznika walcarki. Nr patentu 205 895.
•• Przegub kulisty. Nr zgłoszenia P-368 789.
•• Przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-372 732.
•• Urządzenie do badania tarcia i sprzężeń ciernych w sprzęgłach
i hamulcach tarczowych. Nr zgłoszenia P-389 649.
•• Uszczelnienie odśrodkowe wału z zastosowaniem cieczy magnetycznej. Nr zgłoszenia P-387 317.
•• Uszczelnienie z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-383 016.
•• Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-387 154.
•• Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-373 544.
•• Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-389 525.
•• Żyroskopowy uchwyt do mocowania kamery video na zewnątrz statku
powietrznego, zwłaszcza helikoptera. Nr zgłoszenia P-388 776.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Monolityczna mikroprzekładnia dźwigniowa. Nr zgłoszenia P-387 640.
•• Sprężyna rurowa do obciążeń osiowych. Nr zgłoszenia P-390 280.
•• Zawias sworzniowy o pionowej osi obrotu. Nr zgłoszenia P-390 574.
•• Głowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy
uszczelnień z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-390 575.
•• Sposób wytwarzania proszkowego azotku galu GaN i jego kompozytów typu GaN/MN
o wysokiej powierzchni właściwej - proszków wysokoporowatych. Nr zgłoszenia P-390 321.
•• Śruba o zwiększonej podatności sprężystej. Nr zgłoszenia P 389 039.
•• Uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-392 523.
•• Manipulator samojezdnego wozu do tymczasowego podpierania stropu
w wyrobisku podziemnym, zwłaszcza w celu odzysku rozprężonych kotew
z likwidowanego wyrobiska z obudową kotwiową. Nr zgłoszenia P-392 570.
•• Przepust wału wysokoobrotowego z wielostopniowym uszczelnieniem
cieczą ferromagnetyczną. Nr zgłoszenia P-392 640.
•• Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-392 763.
•• Sposób identyfikacji elementów infrastruktury transportu szynowego. Nr zgłoszenia P-393 050.
156
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Urządzenie do brykietowania. Nr zgłoszenia P-393 053.
•• Głowica pomiarowa do magnetycznych badań lin stalowych. Nr zgłoszenia W-119 574.
•• Stanowisko do badania parametrów akustycznych małogabarytowych
próbek, zwłaszcza izolacji akustycznej. Nr zgłoszenia P-393 868.
•• Górniczy kombajn szybowy. Nr zgłoszenia P-394 586.
•• Przetwornik energii mechanicznej nawrotnego ruchu linowego
na energię elektryczną. Nr zgłoszenia P- 395 786.
•• Sposób wykrywania uszkodzeń przekładni planetarnych turbin wiatrowych. Nr zgłoszenia P-396 179.
•• Sonda do pomiaru osadów. Nr zgłoszenia P-395 958.
•• Sposób wykrywania uszkodzeń przekładni planetarnych turbin wiatrowych. Nr zgłoszenia P-396 179.
•• Przyrząd do montażu na koła napędowe pojazdu. Nr zgłoszenia P-395 959.
•• Rolka do przyrządów pomiarowych prędkości i przemieszczania elementów
o właściwościach ferromagnetycznych. Nr zgłoszenia P-396 413.
•• Hybrydowe uszczelnianie wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-396 543.
•• Urządzenie do oceny efektywności energetycznej dźwigów i sposób oceny
efektywności energetycznej dźwigów. Nr zgłoszenia P-399 530.
•• Urządzenie do oceny stanu technicznego powierzchni cięgien wykonanych z gumy
lub tworzywa sztucznego oraz sposób oceny stanu technicznego powierzchni cięgien
wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego. Nr zgłoszenia P-399 531.
•• Przenośnik lub podajnik wibracyjny o stałej prędkości transportu. Nr zgłoszenia P-399 532.
•• Urządzenie do kontroli długości i kształtu prostokątnego arkusza ciętego
z taśmy w ruchu ciągłym, zwłaszcza blachy. Nr zgłoszenia P-400 301.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Sposób oraz układ monitorowania i diagnozowania przekładni, zwłaszcza przekładni
napędu koła czerpakowego koparki kołowej. Nr zgłoszenia P-402 560.
•• Narzędzie wiertnicze. Nr zgłoszenia P-402 130.
•• Urządzenie do nagniatania udarowego szyny zwłaszcza szyny stanowiącej
krzyżówkę rozjazdu szynowego. Nr zgłoszenia P-402 129.
•• Zespół kontrolny do badań diagnostycznych lin stalowych. Nr zgłoszenia P-404 341.
•• Ślizgowe łożysko wzdłużno-poprzeczne smarowane. Nr zgłoszenia P-404 671.
•• Sposób oraz przyrząd do pomiaru rowków kół, krążków i rolek
współpracujących z liniami. Nr zgłoszenia P-404 824.
•• Wysięgnik maszyny roboczej. Nr zgłoszenia P-404 867.
•• Separator magnetyczny. Nr zgłoszenia P-404 984.
•• Podciśnieniowy uchwyt przedmiotów o zasadniczo płaskiej powierzchni. Nr zgłoszenia P-405 327.
•• Sposób i urządzenie do badania powierzchni elementu drewnianego,
zwłaszcza deski. Nr zgłoszenia P-405 444.
•• Urządzenie do formowania brykietów. Nr zgłoszenia P-405 518.
•• Hybrydowe łożysko wzdłużno-promieniowe. Nr zgłoszenia P-405 715.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
157
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Sprzęgło tarczowe sztywne z nastawnym kątem środkowym między łączonymi
wałami oraz urządzenie do nastawy obciążenia skrętnego w układzie mocy
krążącej zawierającym takie sprzęgło. Nr zgłoszenia P-405 716.
•• Wzdłużno–promieniowe łożyskowanie wałka, smarowane cieczą
ferromagnetyczną. Nr zgłoszenia P-405 783.
•• Oporowe łożysko ślizgowe smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-405 909.
•• Wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną pracującą w trybie ściskania. Nr zgłoszenia P-406 306.
•• Układ urządzeń do odzysku ciepła odpadowego. Nr zgłoszenia P-405 936.
•• Sposób wytwarzania ostrzy narzędzi skrawających z kompozytów
o osnowie z azotku krzemu. Nr zgłoszenia P-407 009.
•• Wielkokabinowy dźwig szybowy o ruchu okrężnym. Nr zgłoszenia P-406 792.
•• Hybrydowe łożyskowanie wzdłużno-promieniowe. Nr zgłoszenia P-406 955.
•• Urządzenie do pomiaru odciążenia kabiny dźwigu szybowego. Nr zgłoszenia P-407 558.
•• Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego z wykorzystaniem cieczy magnetycznej. Nr zgłoszenia P-407 822.
•• Sposób i urządzenie do kontroli położenia liny w zawieszeniach linowych. Nr zgłoszenia P-408 511.
•• Obudowa łożyskowa. Nr zgłoszenia P-407 976.
•• Akumulator hydrauliczny. Nr zgłoszenia P-408 804.
•• Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzystaniem ciepła
przesyłanego sieciami ciepłowniczymi. Nr zgłoszenia P-409 709.
•• Uszczelnienie wielostopniowe z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-409 827.
•• Sposób wytwarzania sprężyn śrubowych. Nr zgłoszenia P-409 761.
•• Sposób wytwarzania dźwięku oraz elektroiskrowe źródło dźwięku, zwłaszcza
do akustycznych badań modelowych. Nr zgłoszenia P-409 750.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Sprężysty zespół naciskowy. Nr zgłoszenia W-123 389.
•• Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego z wykorzystaniem
cieczy ferromagnetycznej. Nr zgłoszenia P-409 466.
•• Ochronne uszczelnienie łożyska tocznego z wykorzystaniem cieczy magnetycznej. Nr zgłoszenia P-409 357.
3.6.3. Automatyka i robotyka
•• Mieszarka, w szczególności do betonu. Nr zgłoszenia P-417 141.
•• Urządzenie przejezdne do wykonania monolitycznego stropu
z szybkowiążącego betonu. Nr zgłoszenia P-414 864.
•• Hybrydowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wałów obrotowych. Nr zgłoszenia P-413 201.
•• Mechanizm parkowania manipulatora czujnika pomiarowego
w komorze bezechowej. Nr zgłoszenia P-413 863.
•• System i sposób zarządzania regułami sterowania sygnalizacją
świetlną na skrzyżowaniu. Nr zgłoszenia P-414 870.
•• Robot hybrydowy. Nr zgłoszenia P-413 110.
•• Sposób działania dozującej pompy perystaltycznej oraz dozująca
pompa perystaltyczna. Nr zgłoszenia P-412 748.
158
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• System do automatycznej skaryfikacji i oceny żywotności nasion oraz sposób
automatycznej skaryfikacji i oceny żywotności nasion. Nr zgłoszenia P-414 969.
•• Układ urządzeń do pomiaru rozkładu temperatury w przestrzeni pomieszczenia. Nr zgłoszenia P-410 853.
•• System i sposób pomiaru jakości energii elektrycznej. Nr zgłoszenia P-410 633.
•• Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik
urządzenia elektrycznego. Nr zgłoszenia P-410 735.
•• Elastyczna głowica obrotowa. Nr zgłoszenia P-382 738.
•• Mikrozespół obrotowy. Nr zgłoszenia P-382 739.
•• Monolityczna mikroprzekładnia dźwigniowa. Nr zgłoszenia P-387 640.
•• Jednokołowy, zdalnie sterowany pojazd z napędem silnikowym. Nr zgłoszenia P-390 857.
•• Sposób pomiaru stanu toru pojazdów szynowych oraz urządzeń
do stosowania tego sposobu. Nr zgłoszenia P-392 335.
•• Urządzenie do monitorowania połączeń zbrojonej taśmy przenośnika. Nr zgłoszenia P-393 052.
•• Sposób zbierania informacji o ruchu drogowym i układ do zbierania
informacji o ruchu drogowym. Nr zgłoszenia P-394 281.
•• Konfigurowany komputer analogowy. Nr zgłoszenia P-394 445.
•• Podwodny robot inspekcyjny. Nr zgłoszenia P-395 603.
•• Układ ciągłego wykrywania uszkodzeń linek w płaskich cięgnach
stalowotworzywowych. Nr zgłoszenia P-396 732.
•• Układ sterowania wzbudnikiem drgań w budowanych w fotel operatora
zwłaszcza kierowcy pojazdu. Nr zgłoszenia P-396 351.
•• Sposób i urządzenie do przetwarzania współrzędnych punktów na kod dwójkowy. Nr zgłoszenia P-400 085.
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Urządzenie do dokowania przemieszczającego się na uwięzi w środowisku
płynnym, zwłaszcza sondy podwodnej. Nr zgłoszenia P-400 571.
•• Urządzenie do zliczania, wyznaczania kierunku oraz pomiaru prędkości pojazdów
mechanicznych na podstawie sygnału akustycznego. Nr zgłoszenia P-401 645.
•• Sposób pomiaru masy pojazdu. Nr zgłoszenia P-402 104.
•• Sposób i układ do synchronizacji i przesyłania informacji w rozległym
systemie pomiarowo-sterującym. Nr zgłoszenia P-402 221.
•• Aktywny magnetyczny zespół łożyskowy. Nr zgłoszenia P-402 248.
•• Liniowy siłownik cieplny z termosprężystym elementem pamięci kształtu. Nr zgłoszenia P-401 948.
•• Sposób i system zarządzania regułami w rozproszonym systemie nadzoru. Nr zgłoszenia P-403 161.
•• Wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną. Nr zgłoszenia P-404 489.
•• Układ odtwarzania niemierzalnych zmiennych stanu obiektu liniowego. Nr zgłoszenia P-404 532.
•• Sposób i układ do kalibracji pomiarowego napięcia. Nr zgłoszenia P-404 893.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
159
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
•• Enkoder. Nr zgłoszenia P-405 218.
•• Układ do nagrzewania indukcyjnego. Nr zgłoszenia P-410 112.
3.6.4.Mechatronika
•• Wibroizolator magnetoreologiczny działąjący w trybie ściskania z magnetyczną
komorą kompensacyjną w tłoku. Nr zgłoszenia P-416 243.
•• Sposób i urządzenie do podawania tworzywa drukującego do drukarek 3D. Nr zgłoszenia P-415 329.
•• Robot hybrydowy. Nr zgłoszenia P-413 110.
•• Sposób działania dozującej pompy perystaltycznej oraz dozująca
pompa perystaltyczna. Nr zgłoszenia P-412 748.
•• Sposób monitorowania stanu technicznego konstrukcji i system monitorowania
stanu technicznego konstrukcji. Nr zgłoszenia P-410 666.
•• Przetwornik elektromechaniczny, zwłaszcza do sterowania zaworami
pneumatycznymi i hydraulicznymi. Nr zgłoszenia P-396 778.
•• Układ monitorowania i lokalizacji uszkodzeń łożysk krążników
przenośnika taśmowego. Nr zgłoszenia P-075.
•• Bezprzewodowy czujnik pęknięć elementów ceramicznych i szklanych. Nr zgłoszenia P-397 222.
•• Obudowa łożyska z wbudowanym modułem termoelektrycznym. Nr zgłoszenia P-395 928.
3.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze
3.7.1.Matematyka
3.7.2.Fizyka
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
•• Sposób określania zawartości uranu w próbkach materiałów
pochodzenia geologicznego. Nr zgłoszenia P-396 812.
•• Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego. Nr zgłoszenia P-407 380.
•• Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych. Nr zgłoszenia P-407 381.
3.7.3.Chemia
•• Sposób polepszenia żaroodporności wysokochromowych stopów żelaza. Nr zgłoszenia P-391 047.
•• Sposób wytwarzania materiału anodowego do ogniw paliwowych typu SOFC. Nr zgłoszenia P-390 756.
•• Czujnik woltamperometryczny z automatycznie odnawialną elektrodą. Nr zgłoszenia P-395 169.
•• Magnetoreologiczny tłumik drgań skrętnych zintegrowany z elektomagnetycznym
przetwornikiem ruchu obrotowego. Nr zgłoszenia P-403 371.
•• Mechanizm zamykania dolnej pokrywy zbiornika obrotowego, zwłaszcza
mieszarki materiałów sypkich. Nr zgłoszenia P-403 663.
•• Sorbent do oczyszczania gazów spalinowych. Nr zgłoszenia P-404 807.
160
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
3.7.4.Geodezja
3.7.5. Geologia i geofizyka
3.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
3.8.1. Zarządzanie i marketing
•• Sposób i system zarządzania regułami wspomagania decyzji. Nr zgłoszenia P-394 204.
•• System wnioskujący w oparciu o zbiór reguł i sposób wnioskowania. Nr zgłoszenia P-405 176.
3.8.2.Ekonomia
3.8.3. Społeczeństwo informacyjne
3.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia
ZGŁOSZENIA I WYNALAZKI
3.8.5. Nauki polityczne i historyczne
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
161
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
162
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
KARTY ROZWIĄZAŃ
INNOWACYJNYCH
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
163
B A D A N I A • P A T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T9Y
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Zastosowanie ubocznych produktów zgazowania węgli jako składników zaczynów popiołowo-cementowych i spoiw
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Technologia
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Popioły lotne pochodzące z procesów zgazowania węgla mogą stanowić cenny składnik różnego typu spoiw zaczynów popiołowo-cementowych charakteryzujących się wytrzymałością na ściskanie w zakresie 5÷15 MPa. Tego
typu mieszaniny znajdują zastosowanie w szeregu technologii, w tym w technologiach górniczych jako spoiwa,
w pracach iniekcyjnych, budownictwie specjalnym oraz jako mieszanki dla potrzeb drogownictwa wg normy PNEN 14227, np. dla wzmacniania podbudów drogowych.
4. Istotne elementy innowacyjności:
Zastosowanie materiałów niewytwarzanych dotąd w Polsce
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Górnictwo podziemne, budownictwo specjalne, drogownictwo
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Określenie przydatności konkretnych produktów ubocznych przez zespół ekspercki, na podstawie spełnienia wymagań norm, wymagań stawianych w konkretnych aplikacjach, przepisów krajowych oraz analizy wyników badań.
7. Partner oferujący rozwiązanie:
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Radosław Pomykała
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A1, pok. 202
tel.: (+48) 12 617 40 18, fax: 12 617 27 59
E-mail: [email protected]
164
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
11
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Zastosowanie ubocznych produktów zgazowania węgli jako składników zapraw i betonów popiołowych
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Technologia
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Istnieje możliwość przygotowania zapraw, nawet o znacznej płynności, z udziałem popiołów lotnych i/lub dennych
ze spalania karbonizatów ze zgazowania węgli, o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach sezonowania w zakresie
min. od 3 do 15 MPa. Zaprawy tego typu powinny spełniać wymagania stawiane betonom popiołowym stosowanym do przygotowania podbudów drogowych zgodnie z PN-S-96035 oraz mieszankom związanych spoiwem
hydraulicznym wg normy, nawet przy wysokich wartościach wskaźnika w/c.
4. Istotne elementy innowacyjności:
Zastosowanie materiałów niewytwarzanych dotąd w Polsce
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Budownictwo specjalne, drogownictwo
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Określenie przydatności konkretnych produktów ubocznych przez zespół ekspercki, na podstawie spełnienia wymagań norm, w tym PN-S-96035 oraz PN-EN 14227, wymagań stawianych w konkretnych aplikacjach, przepisów
krajowych oraz analizy wyników badań.
7. Partner oferujący rozwiązanie:
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Radosław Pomykała
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A1, pok. 202
tel.: (+48) 12 617 40 18, fax: 12 617 27 59
E-mail: [email protected]
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
165
B A D A N I A • P A T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T13
Y
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Zastosowanie ubocznych produktów zgazowania węgli jako składników podsadzki zawiesinowej w podziemnych kopalniach węgla kamiennego
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Technologia
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Podsadzki zawiesinowe to mieszaniny popiołów lotnych (tu: pochodzących z procesu zgazowania węgla lub spalania karbonizatów ze zgazowania węgla) i wody z ewentualnym udziałem innych składników (odpadów górniczych,
dodatków wiążących itp.). Mieszaniny takie są transportowane hydraulicznie i grawitacyjnie do wyrobisk podziemnych. Gdzie wykorzystywane są d m.in. do wypełniania pustek poeksploatacyjnych, doszczelniania zrobów ścian
zawałowych.
4. Istotne elementy innowacyjności:
Zastosowanie materiałów niewytwarzanych dotąd w Polsce
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Górnictwo podziemne węgla kamiennego
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Określenie przydatności konkretnych produktów ubocznych przez zespół ekspercki, na podstawie spełnienia wymagań norm, w tym normy PN-G 11011:1998 i przepisów krajowych oraz analizy wyników badań.
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Radosław Pomykała
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A1, pok. 202
tel.: (+48) 12 617 40 18, fax: 12 617 27 59
E-mail: [email protected]
166
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
15
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Instalacja technologiczna przygotowania węgla kamiennego i brunatnego o uziarnieniu 0(0,5)-5 mm dla procesu zgazowania ze złożem fluidalnym
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Technologia obejmuje instalację przeróbki mechanicznej węgla kamiennego energetycznego typu 31.2 pochodzącego z KWK „Wieczorek”, ZG „Janina”, KWK „Sobieski” oraz brunatnego z KWB Bełchatów – Pole „Szczerców”.
Zasadniczą częścią procesu technologicznego w tej instalacji jest rozdrabnianie surowca w kruszarce młotkowej
typu NOVOROTOR II 1300/2500 wraz z podsuszaniem gorącymi gazami wytwarzanymi w generatorze gorących
gazów oraz suszenie w suszarce typu Schnelltrockner, następnie klasyfikacja pyłów < 0,5 mm w separatorze statycznym zig zag z cyklonami rozładowczymi oraz klasyfikacja w przesiewaczu wibracyjnym.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r.
– Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 91. rozwiązanie posiada najwyższy poziom gotowości IX. Technologia odnosi zamierzony efekt w warunkach rzeczywistych potwierdzone badaniami przemysłowymi.
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Parametry
Węgiel brunatny Węgiel kamienny
Koszt orientacyjny inwestycji [zł]
54 567 000
40 815 000
Zużycie energii całej instalacji [kWh/Mg]
23,9
9,0
Koszty eksploatacyjne instalacji (energia + elementy robocze) [zł/Mg]
8,8
3,5
291,0
62,5
299,8
66,0
500
500
0-31,5
0-40
Wilgotność całkowita nadawy [%]
51
16-22
Ciepło spalania [MJ/kg]
8,1
21,5-22
Koszty zużycia oleju opałowego [zł/Mg]
Razem koszty eksploatacyjne całej instalacji [zł/Mg]
Powierzchnia zabudowy całej instalacji [m ]
2
Uziarnienie nadawy [mm]
-
53
Zawartość popiołu [%]
Podatność przemiałowa Hardgrovea
11,6
3-9
Zawartość siarki [%]
<1,1
<1,2
0(0,5)-5
0(0,5)-5
<4
<4
Uziarnienie produktu [mm]
Wilgotność całkowita produktu [%]
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
167
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Rozwiązanie składa się z instalacji o wydajności 100 Mg/h w skład, której wchodzi 10 następujących obiektów:
– Składy węgla, uśrednianie,
– Urządzenia do transportu i usuwania złomu,
– Dział kontroli jakości węgla,
– Młynownia węgla (suszenie i przemiał),
– Urządzenia do klasyfikacji produktów,
– Transport produktów do reaktora,
– Zbiorniki oleju opałowego z generatorem gazów suszących,
– Część elektryczna – obiekty zasilania i sterowania,
– Sprężarkownia,
– Obiekty, sanitarne, socjalne, związane z ochroną przeciw-pożarową i BHP.
Podstawowe parametry instalacji przedstawiono w tabeli.
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
16
4. Istotne elementy innowacyjności:
Technologia przygotowania węgla na drodze przeróbki mechanicznej do procesu zgazowania opiera się na wykorzystaniu nowych rozwiązań technologicznych znanych dłużej niż 3 lata, ale o rozprzestrzenieniu mniejszym niż
15% na świecie i w Polsce.
Zasadniczym elementem innowacyjnym omawianej instalacji jest obiekt wyposażony w urządzenie do rozdrabniania, suszenia i klasyfikacji przerabianych produktów. Jednym z głównych elementów tej instalacji jest nowoczesna
kruszarka młotkowa dwuwirnikowa typu NOVOROTOR II, której każdy wirnik napędzany jest osobnym silnikiem
a poprzez zainstalowanie falowników możliwa jest ciągła bezstopniowa regulacja ich prędkości obrotowej w zakresie 25-55 1/min. Drugim parametrem, który można zmieniać w tej kruszarce to wielkość szczeliny wylotowej
rusztu z zakresie od 2-6 mm. Zmienne parametry pracy kruszarki wraz z przepływem gorących gazów pozwalają
dostosować urządzenie do jakości wymaganych produktów i właściwości fizyko-mechanicznych surowca. Materiał
po uzyskaniu odpowiedniej wielkości opuszcza kruszarkę przez ruszt i kierowany jest do szybko suszącej suszarki
Schnelltrockner wyposażonej w dwa wały z mieczami. Mechaniczna turbulencja suszonego węgla dzięki wałom
z podrzucającymi mieczami oraz jednoczesny stabilny przepływ gorących gazów umożliwiają suszenie w możliwie
najkrótszym czasie.
Jedną z najistotniejszych zalet kruszarki młotkowej jest jej bardzo niska energochłonność. Producent Hazemag &
EPR podaje, że dla rozdrabniania węgla kamiennego zużycie energii wynosi 3-4 kWh/Mg, a dla węgla brunatnego
4-8 kWh/Mg, co przy rozdrabnianiu węgla w młynach pionowych wentylatorowych lub misowo-kulowych jest o połowę niższa.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Innowacyjne rozwiązania technologii na bazie kruszarek młotkowych dwuwirnikowych umożliwia budowę instalacji do rozdrabniania, przesiewania i suszenia wilgotnych surowców między innymi takich jak, węgiel kamienny
i brunatny, kreda, glina, wapień, anhydryt, bentonit, talk, gips, węgiel drzewny, torf oraz odpadów, jak drewno, złom
elektroniczny, szkło, popioły itp. W Polsce pierwsza kruszarka udarowa krusząco-susząca dwuwirnikowa Novorotor
II została wykorzystana do produkcji mączek wapiennych.
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Producent posiada laboratorium badań i rozwoju, w której znajdują się instalacje badawcze, składające się z maszyn
i urządzeń opartych na najnowszej technologii przeróbki surowców. W warunkach półprzemysłowych przeprowadza się tam eksperymenty procesowe najnowszych technologii kruszenia i suszenia dla każdego surowca, zanim
zostaną wdrożone w przemyśle.
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Dostawcą technologii jest niemiecka firma HAZEMAG & EPR GmbH, Dülmen
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Prof. dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska – Kierownik Części Tematu Badawczego, e-mail: [email protected]
Dr inż. Tomasz Gawenda – wykonawca, e-mail: [email protected]
168
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
17
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Separator do odkamieniania i wzbogacania węgla na sucho
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Technologia oraz rozwiązanie konstrukcyjne służy do odkamieniania i wzbogacania węgla na sucho. Rozwiązanie
konstrukcyjne składa się z separatora optycznego oraz rentgenowskiego z systemem sortującym typu OSX-CXR, co
umożliwia separację materiałów w oparciu o jednoczesną analizę koloru, geometrii cząstek, struktury powierzchni,
wewnętrznej struktury cząstek oraz gęstości materiału.
Technologia umożliwia stworzenie konfiguracji urządzeń w układzie szeregowo-równoległym dla różnych klas
wielkości uziarnienia węgla. Układ równoległy (ilościowy) niezbędny jest do podniesienia wydajności procesu, natomiast układ szeregowy (jakościowy) do podniesienia jakości końcowych produktów.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r.
– Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 91. rozwiązanie posiada najwyższy poziom gotowości IX. Technologia odnosi zamierzony efekt w warunkach rzeczywistych potwierdzone badaniami przemysłowymi na przykładzie wzbogacania węgla kamiennego.
Urządzenie składa się z układu podającego nadawę o możliwym zakresie uziarnienia od 8 do 300 mm, zaawansowanego układu analizy oraz układu odrzucającego. Nadawa rozprowadzana jest na przenośniku wibracyjnym
oraz równomiernie przekazywana na przenośnik taśmowy. Na przenośniku taśmowym następuje analiza obrazu
oparta na promieniowaniu rentgenowskim. Następnie materiał poddawany jest analizie optycznej przy wylocie
z taśmociągu. Na podstawie kompleksowej analizy rentgenowskiej i optycznej podjęta zostaje decyzja, według
której materiał albo grawitacyjnie spada do bliższego wylotu albo zostaje odrzucony przez mechanizm odrzucający
wykorzystujący dysze pneumatyczne lub sterowane pneumatycznie łopatki mechaniczne.
Analiza obrazu zarówno z kamery jak i czujnika rentgenowskiego jest bardzo zaawansowana i kompleksowa. Każda
cząstka analizowana jest pod względem intensywności kolorów w poszczególnych pasmach światła widzialnego
jak i podczerwieni. Obraz z czujnika rentgenowskiego jest również analizowany pod katem układu linii odzwierciedlających zmiany gęstości i rodzaju materiału w prześwietlanych obiektach. Zastosowanie nowoczesnych metod
filtracji, włącznie z filtrami FFT (Fast Fourier Transformation), pozwala rozpoznać nawet niewielkie różnice w separowanym materiale.
Wydajność jednej linii technologicznej może wynosić od kilkudziesięciu do 500 Mg/h. Uzysk węgla przekracza 97%.
4. Istotne elementy innowacyjności:
System OSX-CXR wymaga niższych nakładów inwestycyjnych nawet o 40%, lecz jego ogromnym atutem są bardzo
niskie koszty eksploatacyjne od 6-10 razy mniejsze od tradycyjnych metod wzbogacania grawitacyjnego węgla.
Wynika to z niewielkiej ilości ruchomych elementów roboczych, braku cieczy ciężkiej i jej rekuperacji w przypadku wzbogacania gruboziarnistych węgli, jak w płuczkach ziarnowych oraz braku wody w przypadku wzbogacania
drobnoziarnistych węgli, jak w osadzarkach, a także braku pomp dla cieczy ciężkiej i układu wodno-mułowego.
System do oceny gęstości materiału i jego rozdziału nie wymaga różnic w prędkościach opadania ziaren w ośrodku
ciekłym, ponieważ wykorzystuje promienie Rentgena oraz własności optyczne materiału.
W przypadku produkcji paliwa do procesu zgazowania uzyskuje się mieszanki o mniejszej wilgotności, co również
obniża koszty podczas suszenia węgla w obiegu rozdrabniania i klasyfikacji. Jest to pierwszy na rynku separator
wykorzystujący tak szeroką gamę jednocześnie analizowanych parametrów.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
169
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
18
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
System separacji optycznej i rentgenowskiej firmy Comex można wykorzystać przy wzbogacaniu niemal każdego
minerału, gdzie niezbędne jest jego oczyszczenie lub odseparowanie frakcji o określonych właściwościach. Może
być przydatny przy odkamienianiu węgla i stanowić początek technologicznej instalacji do produkcji kruszyw mineralnych z odpadów przywęglowych przy jednoczesnej produkcji paliw węglowych.
System OSX-CXR jest wyjątkowo elastyczny w swojej budowie i może być w bardzo prosty sposób przystosowany
do różnych wydajności i wymaganych jakości przetwarzanego surowca. Nowe separatory mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle węglowym i mineralnym.
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Rozwiązanie jest dostępne i gotowe do zastosowania w przemyśle przeróbki surowców mineralnych, jednakże wymaga przeprowadzenia wstępnych badań w jednostce pilotażowej znajdującej się u producenta (Kęty) lub mobilnej
kontenerowej u klienta. Badania wstępne mają na celu dostosowanie parametrów pracy analizatora do właściwości
fizyko-mechanicznych surowca a następnie określenie efektywności wzbogacania (separacji) surowca.
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Comex Polska Sp. z o.o.
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Prof. dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska – Kierownik Części Tematu Badawczego, e-mail: [email protected]
Dr inż. Tomasz Gawenda – wykonawca, e-mail: [email protected]
170
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
19
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Metodyka symulacji numerycznych wpływu pzw na otaczający górotwór
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Metodyka symulacji numerycznych
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Dla opracowania metodyki symulacji wpływu georekatora wyodrębniono istotne, z punktu widzenia oddziaływania na górotwór, elementy procesu zgazowania. Określono założenia oraz sposób kalibracji modeli numerycznych.
Zdefiniowano założenia umożliwiające sprzężenie procesów towarzyszących podziemnemu zgazowaniu węgla.
Metodyka opracowana na podstawie symulacji numerycznych dla hipotetycznego georeaktora może być podstawą do dalszych analiz dla rzeczywistych przypadków zarówno pod kątem wytypowanych pojedynczych procesów,
jak i procesów sprzężonych.
4. Istotne elementy innowacyjności:
Wobec złożoności procesów zachodzących podczas podziemnego zgazowania, a także niewielkim praktycznym
doświadczeniu w stosowaniu tej technologii, należy wykorzystać możliwości jakie dają metody numeryczne i techniki komputerowe. Szerokie możliwości symulowania, a tym samym prognozowania przebiegu procesu zgazowania oraz jego wpływu na otaczający górotwór i powierzchnię terenu.
Opracowane autorskie procedury numeryczne, przeprowadzone obliczenia kalibracyjne i weryfikacyjne pozwoliły
opracować metodykę symulacji umożliwiającą prognozę wpływu pzw na otaczający górotwór.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Prognoza wpływu pzw na otaczający górotwór
Ocena wpływu oraz zmian geośrodowiskowych na skutek pzw
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Publikacje naukowe
7. Partner oferujący rozwiązanie:
AGH, WGiG – KGBiG
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Prof. dr hab. inż. Marek Cała
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
171
B A D A N I A • P A T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T21
Y
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Prognoza deformacji powierzchni terenu na skutek pzw – modyfikacja teorii Budryka-Knothego
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Procedura numeryczna – program BK-gaz
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Doświadczenia polskiego i światowego górnictwa wskazują, że teoria Budryka-Knothego dobrze opisuje procesy
deformacji na skutek podziemnej eksploatacji zarówno złóż węgla kamiennego, jak i innych surowców, pod warunkiem poprawnego określenia jej parametrów. Bezpośrednie wykorzystanie tej teorii do celów prognozowania
deformacji na skutek podziemnego zgazowania jest jednak niemożliwe, ze względu na nieregularny kształt przestrzeni wyeksploatowanej. Z rozważań teoretycznych oraz nielicznych eksperymentów wynika, że przestrzeń ta ma
kształt nieregularnej bryły i jedynie jej całkowita objętość V jest możliwa do dość dokładnego oszacowania.
W celu wykorzystania teorii Budryka-Knothego do prognozowania deformacji na skutek podziemnego zgazowania
przyjęto, że przestrzeń wyeksploatowana ma kształt dowolnego obszaru P o zmiennej miąższości (grubości) g. Przy
takim założeniu możliwy jest podział przestrzeni wyeksploatowanej o objętości V na prostopadłościany o podstawie prostokątnej o wymiarach ai x bi i wysokości gi.
W programie BK-gaz przekrój przez wyeksploatowaną przestrzeń opisany jest wielokątem o dowolnej liczbie boków, który dzielony jest na prostokąty o zadanych wymiarach i wysokości. Umożliwia to odwzorowanie pustki eksploatacyjnej o złożonej geometrii. Dla tak opisanej wybranej przestrzeni wyznaczane zostają wskaźniki deformacji
powierzchni terenu.
Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że zaproponowana modyfikacja teorii Budryka-Knothego może być wykorzystana do prognozowania deformacji powierzchni terenu na skutek podziemnego zgazowania węgla kamiennego, prowadzącego do powstawania przestrzeni eksploatacyjnych o złożonych kształtach.
4. Istotne elementy innowacyjności:
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Możliwość wyznaczenie wskaźników deformacji powierzchni terenu powstałej na skutek wyeksploatowania pustki
o złożonej geometrii.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Prognoza deformacji powierzchni terenu na skutek podziemnego zgazowania węgla.
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Publikacje naukowe
7. Partner oferujący rozwiązanie:
AGH, WGiG – KGBiG
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Prof. dr hab. inż. Marek Cała
172
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
23
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Sposób kwalifikacji pokładów węgla kamiennego do podziemnego zgazowania i możliwości stosowania tej metody
w gospodarce złożem
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Metodyka selekcji pokładów i wyznaczania ich części, które mogą być potencjalnie przydatne do stosowania podziemnego zgazowania
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Określone zostały kryteria kwalifikacji pokładów do PZW i sposób prezentacji złoża kwalifikującego się do PZW.
Przyjęto minimalną miąższość pokładu 1,5 m, występowanie węgli typu 31 – 33, brak większych zaburzeń tektonicznych – uskoków, minimalną odległość od utworów zawodnionych 100 m i minimalne zasoby 3 mln ton w parceli o powierzchni powyżej 1,5 km2. Wyniki selekcji przedstawiono na mapach i kartach złożowych uzupełnionych
o dane o strukturze zasobów przydatnych do PZW w profilach wielopokładowych złóż.
4. Istotne elementy innowacyjności:
Po raz pierwszy dokonano oceny realnej przydatności złóż węgla kamiennego do podziemnego zgazowania w granicach Lubelskiego Zagłębia Węglowego i Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Stwierdzono ograniczoną możliwość stosowania PZW w LZW (około 880 mln ton, tj. 10,4% zasobów bilansowych złóż niezagospodarowanych
w dużym rozproszeniu w poszczególnych obszarach złożowych i w profilu warstw lubelskich) i praktyczny brak
możliwości PZW w resztkowych zasobach DZW.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Polityka koncesyjna Ministra Środowiska
Bezpłatne udostępnienie zainteresowanym jednostkom administracji państwowej Raportu końcowego. Innym zainteresowanym raport końcowy nie może być udostępniony z uwagi na wykorzystanie w nim informacji geologicznych stanowiących własność Skarbu Państwa.
Ogólne zasady kwalifikacji pokładów do podziemnego zgazowania węgla i wyniki oceny potencjalnej przydatności
wskazanych części pokładów do zgazowania zostały udostępnione w następujących publikacjach:
a) NIEĆ M., 2012– Geologiczne bariery i ograniczenia dla podziemnego zgazowania węgla. Biul. Państw. Inst. Geol.,
448, str. 183-194.
b) NIEĆ M., CHEĆKO J., GÓRECKI J., SERMET E., 2013 – Uwarunkowania geologiczno-złożowe stosowania podziemnego zgazowania węgla w polskich złożach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy; nr 2, str. 26–35.
c) SERMET E., GÓRECKI J., 2013 – Ocena szans podziemnego zgazowania w niezagospodarowanych złożach Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Górnictwo Odkrywkowe, nr 2, str. 19-23.
d) SERMET E., GÓRECKI J., 2013 – Resztkowe zasoby Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego – bez szans na podziemne zgazowanie? Zesz. Nauk. IGSMiE PAN, nr 85, str. 287-294.
e) SERMET E., 2013 – Obszary chronione w granicach Lubelskiego Zagłębia Węglowego – potencjalna bariera zagospodarowania złóż. Górnictwo Odkrywkowe, nr 2, str. 122-127.
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
173
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
24
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.
Udostępnienie rozwiązania wymaga uzgodnienia z Ministrem Środowiska, który jest dysponentem złóż węgla kamiennego stanowiących przedmiot własności górniczej Skarbu Państwa.
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
dr hab. inż. Andrzej STRUGAŁA
prof. dr hab. inż. Jerzy KLICH
prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ
174
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
25
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Sposób kwalifikacji pokładów węgla kamiennego do naziemnego i podziemnego zgazowania węgla i możliwości stosowania tej metody w gospodarce złożem
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Metodyka selekcji pokładów i wyznaczania ich części, które mogą być potencjalnie przydatne do stosowania podziemnego zgazowania w warunkach złóż kopalń czynnych, niezagospodarowanych i zlikwidowanych.
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Określone zostały kryteria kwalifikacji zasobów do NZW (wg kryteriów opracowanych przez ICHPW do węgli handlowych) oraz do PZW. Opracowano również sposób prezentacji złoża kwalifikującego się do PZW.
Przyjęto minimalną miąższość pokładu 1,5 m, występowanie węgli typu 31 – 33, brak większych zaburzeń tektonicznych – uskoków, minimalne zasoby 3 mln ton w parceli o powierzchni 1,5 km2 . W przypadku złóż kopalń
czynnych powierzchnię tę powiększono do 2 km2 w celu wyznaczenia filara bezpieczeństwa dla stref uskokowych.
W warunkach złóż GZW rozpatrzono złoża zagospodarowane górniczo, niezagospodarowane i zlikwidowane. Wyniki selekcji przedstawiono na mapach i kartach złożowych. Uzupełniono je o dane na temat struktury zasobów
przydatnych do PZW w profilach wielopokładowych złóż.
Po raz pierwszy dokonano oceny realnej przydatności złóż węgla kamiennego do podziemnego zgazowania w granicach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wykluczono w warunkach GZW pokłady węgla zalegające w Krakowskiej Serii Piaskowcowej z uwagi na dużą porowatość i zawodnienie tej serii piaskowcowej.
Wyznaczona baza zasobowa w warunkach GZW rozpatrywana była w złożach kopalń czynnych przeznaczona dla
metody szybowej PZW oraz w złożach niezagospodarowanych górniczo dla metody otworowej natomiast w złożach kopalń zlikwidowanych wyznaczono niewielką ilość zasobów resztkowych które praktycznie wykluczają stosowanie PZW.
W złożach kopalń czynnych wyznaczono do głębokości 1000m około 540 mln ton zasobów możliwych do stosowania PZW metodą szybową. Wyznaczono również bazę zasobową zalegającą poniżej głębokości 1000m w ilości około 1900 mln ton zasobów przydatnych do PZW metodą szybowo-otworową oraz w złożach niezagospodarowanych
w ilości 1300 mln ton do PZW metodą otworową ( bez pokładów zalegających w Krakowskiej Serii Piaskowcowej).
Wyznaczone zasoby pokładów węgla kamiennego występują w dużym rozproszeniu w poszczególnych obszarach
złożowych i w profilu warstw karbonu produktywnego.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Polityka koncesyjna Ministra Środowiska
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
175
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
4. Istotne elementy innowacyjności:
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
26
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Bezpłatne udostępnienie zainteresowanym jednostkom administracji państwowej Raportu końcowego. Innym zainteresowanym raport końcowy nie może być udostępniony z uwagi na wykorzystanie w nim informacji geologicznych stanowiących własność Skarbu Państwa.
Ogólne zasady kwalifikacji pokładów do podziemnego zgazowania węgla i wyniki oceny potencjalnej przydatności
wskazanych części pokładów do zgazowania zostały udostępnione w następujących publikacjach:
a) Nieć M., Chećko J., Górecki J., Sermet E., 2013 – Uwarunkowania geologiczno-złożowe stosowania podziemnego
zgazowania węgla w polskich złożach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy; nr 2, s. 26–35.
b) Marek Nieć (AGH), Jerzy Klich (AGH), Kazimierz Matl (AGH), Jarosław Chećko (GIG), Jerzy Górecki (AGH), Grzegorz
Galiniak (AGH), Edyta Sermet (AGH) – Stan bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowo-środowiskowe
w odniesieniu do wymagań procesów zgazowania – w druku (Przegląd Górniczy 2014 r.)
c) Jarosław Chećko, Magdalena Głogowska, Robert Warzecha, Tomasz Urych – Ocena zasobów węgla kamiennego
dla celów podziemnego zgazowania węgla metodą szybową w złożach kopalń czynnych Kompanii Węglowej
S.A. Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – w druku (Przegląd Górniczy 2014 r.)
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Zakład Geologii i Geofizyki.
Udostępnienie rozwiązania wymaga uzgodnienia z Ministrem Środowiska, który jest dysponentem złóż węgla kamiennego stanowiących przedmiot własności górniczej Skarbu Państwa.
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Badań i Wdrożeń – prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz w uzgodnieniu
z Ministrem Środowiska.
176
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
27
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
INNOWACYJNEGO
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Ocena kosztów pozyskania i udostępnienia złóż węgli kamiennych dla potrzeb podziemnego zgazowania węgla
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Opracowanie procedury oceny kosztów pozyskania i udostępnienia złóż węgli kamiennych dla potrzeb podziemnego zgazowania węgla
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Opracowano ogólne zasady określania nakładów kapitałowych i kosztów operacyjnych związanych z podziemnym
zgazowaniem węgla w polskich warunkach. Każda z tych pozycji nakładów lub kosztów może być uszczegółowiona w postaci odpowiednich formuł, zależności i współczynników zależnych od technologii przyjętych do realizacji
poszczególnych robót. Po określeniu wielkości opisujących nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne można zastosować statyczne lub/i dynamiczne metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w zakresie podziemnego
zgazowania węgla. Metodyka badań uwzględnia również zastosowanie metod analitycznych, ilościowo-jakościowych oraz wskaźnikowych.
W celu dokonania szacunkowej oceny efektywności ekonomicznej podziemnego zgazowania węgla w warunkach
Górnośląskiego, Lubelskiego i Dolnośląskiego Zagłębi Węglowych wykorzystano metodę UNIDO i dokonano próby
określenia przybliżonych wartości wskaźnika NPV.
4. Istotne elementy innowacyjności:
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Proponowane rozwiązanie może być zastosowane w procesie projektowania podziemnego zagazowania krajowych złóż węgli kamiennych.
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Raport końcowy z badań i prac technicznych zrealizowanych w okresie 01.01.2011-30.06.2012 r. w ramach Części
Tematu Badawczego nr 1.1.5. oraz opublikowane artykuły związane z jego realizacją.
7. Partner oferujący rozwiązanie:
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Prof. dr hab. inż. Roman Magda, [email protected]
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
177
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
W celu dokonania szacunkowej oceny efektywności ekonomicznej podziemnego zgazowania węgla w warunkach
Górnośląskiego, Lubelskiego i Dolnośląskiego Zagłębi Węglowych wykorzystano metodę UNIDO i dokonano próby
określenia przybliżonych wartości wskaźnika NPV. Próbę oszacowania kosztów zgazowania przeprowadzono przy
pewnych założeniach dotyczących ewentualnego zastosowania technologii wypracowanych w świecie, z których
największe znaczenie praktyczne posiadają technologie εUCG i CRIP. Zakładając, możliwość ich zastosowania w polskich warunkach podjęto próbę oszacowania kosztów podziemnego zgazowania przyjmując szereg danych kosztowych uwzględniających polskie warunki.
B A D A N I A • P A T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T29
Y
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Kryterialna ocena polskich złóż węgla brunatnego w aspekcie przydatności do procesu podziemnego zgazowania
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Opracowanie kryteriów geologiczno-technologicznych oraz środowiskowych dla potrzeb podziemnego zgazowania węgla
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Opracowane kryteria uwzględniają dotychczasową wiedzę odnośnie kryteriów decydujących o hierarchii przydatności złóż do procesu podziemnego zgazowania oraz zaimplantowano je do warunków polskich złóż węgla brunatnego.
4. Istotne elementy innowacyjności:
Innowacyjne podejście do opracowania kryteriów opartych na doświadczeniach zagranicznych ze względu odosobnionych uwarunkowań polskich węgli brunatnych oraz obowiązujących wymaganiach środowiskowych polskich i unijnych.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Proponowane rozwiązanie może być wykorzystane do selekcji złóż dla oceny bazy zasobowej oraz do wstępnych
ocen w procesie projektowania.
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Poprzez kontakt z osobą reprezentującą Partnera Naukowego w zakresie Raportu końcowego oraz z opublikowanych artykułów.
7. Partner oferujący rozwiązanie:
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH w Krakowie
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Dr inż. Stanisław Hajdo
[email protected]
178
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
31
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Strategia rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce w kontekście zgazowania węgla
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Opracowanie procedury oceny złóż węgla brunatnego pod kątem ich zagospodarowania
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Opracowana procedura oceny złóż węgla brunatnego uwzględnia kryteria techniczne, socjologiczne i przyrodnicze. Umożliwiają one określenie potencjału zagospodarowania rozpoznanych złóż węgla brunatnego w Polsce.
4. Istotne elementy innowacyjności:
Procedura uwzględnia proces projektowania górniczego, efektywności energetycznej węgla, możliwości jego wykorzystania w sposób konwencjonalny jak i poprzez proces zgazowania. Dodatkowo skorelowane jest to z polityką
energetyczną kraju.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
W procesie wykonywania case study dla nowych złóż węgla brunatnego, z uwzględnieniem polityki koncesyjnej
Ministra Środowiska.
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Poprzez kontakt z osobą reprezentującą Partnera w zakresie raportu końcowego.
7. Partner oferujący rozwiązanie:
AGH Kraków, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, AGH Kraków
[email protected]
www.ctt.agh.edu.pl
179
B A D A N I A • P A T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T33
Y
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
INNOWACYJNEGO
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Dobór polskich złóż węgla brunatnego do zgazowania podziemnego i naziemnego
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Opracowano metodykę selekcji złóż węgla brunatnego lub ich części, które mogą być użyteczne dla lokalizacji
instalacji podziemnego zgazowania. Wyróżniono parametry między innymi na podstawie budowy petrograficznej
węgla w pokładach, które mogą stanowić bazę do uzyskania surowca do zgazowania naziemnego.
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Na podstawie rozstrzygających kryteriów technologicznych, wszystkie istotne parametry węgla zostały ujęte w formie kart informacyjnych (kart paszportowych) kwalifikujących złoża do podziemnego i naziemnego zgazowania
4. Istotne elementy innowacyjności:
Po raz pierwszy dokonano oceny realnej przydatności węgla brunatnego do PZW oraz wykorzystania go jako surowca do przeróbki chemicznej.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Polityka koncesyjna Ministerstwa Środowiska
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Nie może być udostępniane. Informacja geologiczna stanowi własność Skarbu Państwa.
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Wymaga uzgodnienia z właścicielem złóż. Właściciel złóż – Skarb Państwa.
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Doc. dr inż. Kazimierz Matl, dr inż. Grzegorz Galiniak, AGH Kraków
180
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
35
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
INNOWACYJNEGO
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Kryteria racjonalnej gospodarki złożem wielopokładowym przy podziemnym zgazowaniu węgla i wstępne typowanie
obszarów dla instalacji demonstracyjnej
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Kryteria racjonalnej gospodarki złożem wielopokładowym
Wstępna selekcja obszarów do lepszego rozpoznania w aspekcie stosowania PZW
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Dokonano oceny możliwości stosowania podziemnego zgazowania w złożach wielopokładowych polskich zagłębi
węgla kamiennego. Określono warunki niezbędne dla racjonalnej gospodarki złożem wielopokładowym i porównano efektywność PZW w stosunku do efektów konwencjonalnej eksploatacji górniczej. Zwrócono uwagę na ograniczenia stosowania PZW i na problemy wymagające dalszych badań. Przedstawiono zasady lepszego rozpoznania
złóż pod kątem projektowania PZW. W nawiązaniu do zweryfikowanych kryteriów racjonalnego stosowania metody wskazano najbardziej perspektywiczne obszary, które po lepszym rozpoznaniu mogłyby stanowić miejsce projektowania instalacji badawczo-demonstracyjnej. W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wytypowano takie parcele
w obrębie 6 złóż o zasobach około 393 mln ton, a w Lubelskim Zagłębiu Węglowym – w granicach 5 złóż – o zasobach 260 mln ton. W Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym brak możliwości do stosowania PZW.
4. Istotne elementy innowacyjności:
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Polityka koncesyjna Ministerstwa Środowiska
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Zasady kwalifikacji pokładów do PZW i najważniejsze wyniki oceny potencjalnej przydatności wskazanych części
pokładów do zgazowania będą udostępnione po ich weryfikacji i przedstawione w publikacjach po zakończeniu
realizacji C.T.B. nr 1.3.3.
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.
Udostępnienie rozwiązania wymaga uzgodnienia z Ministrem Środowiska, który jest dysponentem złóż węgla kamiennego stanowiących przedmiot własności górniczej Skarbu Państwa.
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
dr hab. inż. Andrzej STRUGAŁA
prof. dr hab. inż. Jerzy KLICH
prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
181
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Po raz pierwszy oceniono realne możliwości stosowania PZW jako uzupełniającej metody eksploatacji wielopokładowych złóż węgla kamiennego. W tym sensie prace miały pionierski, innowacyjny charakter. Opracowano wstępny
ranking przydatności części obszarów złożowych w GZW i LZW najkorzystniejszych dla podziemnego zgazowania
węgla bez naruszenia zasad racjonalnej gospodarki złożami. Jako możliwe do objęcia eksperymentami w pierwszej
kolejności wytypowano:
• parcelę w pokładzie 330/1 w złożu Warszowice-Pawłowice-Płn w GZW (zasoby 11,6 mln ton),
• parcelę w pokładach 375, 377/1 i 379 w złożach Lublin K-4-5, Sawin i Lublin K-9 w LZW (zasoby odpowiednio
11,0; 13,5 i 13 mln ton).
B A D A N I A • P A T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T37
Y
OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI
PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Karty technologiczne wybranych procesów zgazowania węgla, przygotowania surowca, mediów zgazowujących oraz
utylizacji produktów odpadowych
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Karty technologiczne. Karty są wynikiem realizacji Części Tematu Badawczego 6.1.1, 6.2.1 oraz 6.3.1.
3. Krótki opis proponowanego rozwiązania z podaniem jego podstawowych parametrów:
Opracowany zestaw kart technologicznych zawiera opis komercyjnie dostępnych oraz wybranych perspektywicznych procesów/technologii zgazowania węgla, przygotowania surowca, mediów zgazowujących oraz utylizacji
produktów odpadowych. Karty obejmują procesy i technologie z zakresu: zgazowania węgla w reaktorach fluidalnych i dyspersyjnych, produkcji tlenu, przygotowania węgla kamiennego i brunatnego do zgazowania w reaktorach ze złożem fluidalnym i dyspersyjnym, oczyszczania ścieków oraz utylizacji stałych produktów odpadowych.
Każda z kart zawiera: opis i schemat blokowy układu, wymagane parametry realizacji procesu, bilans masowy, charakterystykę surowców i produktów, parametry eksploatacyjne w tym: zużycie materiałów, mediów i czynników
energetycznych, emisje (jeśli dotyczy), dane ekonomiczne w tym koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, a także wykaz przykładowych obiektów referencyjnych.
W sumie opracowano 25 kart technologicznych procesów zgazowania węgla, przygotowania surowca, mediów
zgazowujących oraz utylizacji produktów odpadowych.
4. Istotne elementy innowacyjności:
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Efektem innowacyjnym w realizowanym temacie badawczym są szczegółowe karty technologiczne najważniejszych, zarówno komercyjnych jak i rozwojowych, technologii zgazowania węgla, przygotowania surowca, mediów
zgazowujących oraz utylizacji produktów odpadowych. Opracowane karty zawierają jednolite i możliwie pełne
dane techniczno-ekonomiczne.
W kraju i na świecie brak jest ogólnodostępnych baz danych, które zawierałyby informacje dotyczące w/w procesów w takim zakresie i tak szczegółowo opracowanych.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Opracowane karty będą podstawą do obiektywnej oceny analizowanych rozwiązań technologicznych i pozwolą na
opracowanie list rankingowych pod względem:
• przydatności technologicznej z uwzględnieniem stosowanych paliw, efektywności i skali procesu oraz opcji wariantowych,
• wykorzystania gazu syntezowego (energetyka, synteza chemiczna),
• parametrów ekonomicznych (koszty inwestycyjne i eksploatacyjne).
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Monografia
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Wydział Energetyki i Paliw AGH
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Dr Stanisław Porada
30-059 Kraków al. Mickiewicza 30
Tel. +48 22 617 26 01
182
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Podatna stopa podporowa górniczej obudowy chodnikowej.
Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego; PL 122534 U1 ; Zgłosz. nr W.122534
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Rozwiązanie konstrukcyjne
Upodatniona obudowa podporowa wyrobisk korytarzowych, znamienna tym, że na spągu wyrobiska znajduje się
stopa podporowa, na której znajdują się dwa cylindry upodatniające, umożliwiające zabudowę dwóch łuków
ociosowych jednocześnie o ustalonym rozstawie. Stopa podporowa ma od strony spągu przyspawane okrągłe
żerdzie w celu zwiększenia stateczności. Stopa podporowa jest elementem wielokrotnego użytku. Cylindry
upodatniające w spodniej części posiadają gniazda obrotowe, poprzez co obudowa może być stosowana w nachylonych wyrobiskach. Każdy cylinder upodatniający jest połączony z łukiem ociosowym przy pomocy zamków.
W górnej części cylindra upodatniającego znajduje się dodatkowy prosty odcinek obudowy ŁP, służący do
połączenia łuku ociosowego (nogi).
4. Istotne elementy innowacyjności:
Rozwiązanie w postaci upodatnienia zapewnia stałe doleganie łuku stropnicowego obudowy ŁP do stropu wyrobiska. Upodatnienie eliminuje zagłębianie się łuku ociosowego w spąg wyrobiska, poprzez co utrzymywany jest
pierwotny przekrój wyrobiska. Pod wpływem obciążenia dynamicznego, sprężyna upodatniająca ugina się, co
przyczynia się do wytłumienia drgań sprężystych górotworu.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Podziemne wyrobiska przygotowawcze (chodniki, pochylnie, upadowe) drążone w górotworze skłonnym do
wydzielania energii sejsmicznej.
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Publikacje naukowe
Biuletyn Urzędu Patentowego, 2015 nr 11, s. 72-73.
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Dr inż. Krzysztof Skrzypkowski
e-mail: [email protected]
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
183
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Sposób pomiaru obciążenia kotwy oraz dynamometryczna podkładka kotwowa.
Opis zgłoszeniowy wynalazku; PL 408815 A1 ; Zgłosz. nr P.408815
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Rozwiązanie konstrukcyjne
Sposób pomiaru obciążenia kotwy, polega na pomiarze przyrostu obciążenia osiowego żerdzi kotwowej za
pośrednictwem dynamometrycznej podkładki kotwowej. Na żerdzi kotwowej po między wewnętrzną powierzchnią wyrobiska a końcówką kotwy od strony wyrobiska umieszcza się dynamometryczną podkładkę kotwową,
złożoną z dwóch cylindrów , które przesuwają się względem siebie. Na wewnętrznym cylindrze umieszcza się
pierścienie pomiarowe, mogące przesuwać się wskutek działania siły rozciągającej żerdź kotwową. Grubość każdego pierścienia pomiarowego dobiera się do charakterystyki obciążeniowo - odkształceniowej elementu sprężystego, rozpierającego cylindry. Wizualnie określa się odpadnięte pierścienie w liczbie oraz grubości tych pierścieni
pomiarowych przyporządkowuje się wartości mierzonego obciążenia.
4. Istotne elementy innowacyjności:
Dynamometryczna podkładka kotwowa jest złożona z pary cylindrów, zewnętrznego i wewnętrznego, skierowanych wklęsłymi stronami do siebie i mogących nasuwać się swobodnie na siebie. Zawiera, co najmniej jeden
element sprężysty, stawiający opór dla nasuwających się cylindrów. Na wewnętrznym cylindrze, poniżej krawędzi
zewnętrznego cylindra, ściśle nasunięte są pierścienie pomiarowe. Wielkość skoku (Hc) cylindra zewnętrznego
względem wewnętrznego podczas nasuwania cylindrów względem siebie jest niemniejsza niż sumaryczna
grubość (Hp) pierścieni pomiarowych. Oba cylindry oraz elementy sprężyste mają współosiowe centralnie usytuowane otwory.
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Podziemne wyrobiska przygotowawcze (chodniki, pochylnie, upadowe) oraz eksploatacyjne w systemach komorowo
– filarowych przy podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi, cynku i ołowiu oraz węgla kamiennego. Rozwiązanie jest
szczególnie dedykowane do zastosowań w górotworze uwarstwionym skłonnym do powstawania rozwarstwień.
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Publikacje naukowe
Biuletyn Urzędu Patentowego, 2015 nr 11, s. 72-73
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, e-mail: [email protected]
Dr inż. Krzysztof Skrzypkowski, e-mail: [email protected]
184
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Sposób zabezpieczenia transmisji przed podsłuchem oraz układ zabezpieczający transmisję przed podsłuchem
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Technologia
Opatentowana metoda i układ służące do zabezpieczenia transmisji przed podsłuchem. Strona podsłuchująca
odbiera zabezpieczoną transmisję, interpretując informację jako uszkodzoną w wyniku naturalnych zakłóceń.
Rozwiązanie jest odporne na współczesne systemy łamania zabezpieczeń.
4. Istotne elementy innowacyjności:
Rozwiązanie:
– zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa w warstwie fizycznej, może być stosowane jako rozszerzenie lub
alternatywa do innych metod zabezpieczeń;
– jest bardzo trudne do wykrycia i złamania, brak urządzeń pozwalających obejść zabezpieczenie;
– posiada regulowany poziom zabezpieczenia transmisji oraz możliwość stosowania różnych opcji i wariantów;
– współpraca z istniejącym wyposażeniem telekomunikacyjnym.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Telekomunikacja, bezpieczna transmisja
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
Licencja na patent PL-219888
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Telekomunikacji
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Dr inż. Andrzej Głowacz
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Telekomunikacji
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
e-mail: [email protected] tel. 691 231 818
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
185
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
KARTA
KARTA
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO
1. Tytuł rozwiązania:
Sposób i układ do zabezpieczania dostępu do wrażliwych treści obrazów cyfrowych
2. Rodzaj rozwiązania (technologia, rozwiązanie konstrukcyjne, nowy materiał, karta złożowa, lista rankingowa złóż,
procedura oceny itp.):
Technologia
Opatentowana metoda i system służące do zabezpieczenia wrażliwych fragmentów obrazów cyfrowych, np.
wizerunek twarzy, numer tablicy rejestracyjnej, itp. Nieupoważniona osoba otrzymuje zabezpieczony obraz, w
którym wrażliwe informacje są zamazane w sposób inteligentny. Użytkownik posiadający odpowiedni klucz
uzyskuje zrekonstruowany obraz z oryginalną zawartością.
4. Istotne elementy innowacyjności:
Rozwiązanie:
- pozwala na zabezpieczenie wybranych fragmentów obrazu;
- umożliwia udostępnianie obrazów użytkownikom z różnymi poziomami uprawnień;
- jest odporne na wybrane modyfikacje zabezpieczonego obrazu, np. kompresję, itp.;
- posiada wiele możliwych zastosowań.
5. Potencjalne obszary zastosowania proponowanego rozwiązania:
Sieci społecznościowe, TV Pay-Per-View, systemy monitoringu CCTV
6. Sposób udostępnienia rozwiązania:
K A R T Y R O Z W. I N N O WA C Y J N Y C H
Licencja na patent US 8687843 B2
7. Partner oferujący rozwiązanie:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Telekomunikacji
8. Dane kontaktowe osoby reprezentującej Partnera oferującego rozwiązanie:
Dr inż. Andrzej Głowacz
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Telekomunikacji
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
e-mail: [email protected] tel. 691 231 818
186
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
187
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
KONTAKTY
Rektor AGH
Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.
Sekretariat Rektora
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich
pawilon A-0, I p., pok. 108
pawilon A-0, I p., pok. 102
tel.: 12 617 20 02
tel.: 12 617 20 10
tel.: 12 633 49 98
tel.: 12 617 49 34
fax: 12 633 46 72
fax: 12 633 26 49
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
K O N TA K T Y
Prorektor ds. Współpracy
Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko
Sekretariat Rektora ds. Współpracy
Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia
pawilon A-0, I p., pok. 110
pawilon: A-0, I p., pok. 102
tel.: 12 617 20 40
tel.: 12 617 20 06
tel.: 12 633 03 74
tel.: 12 617 39 00
fax: 12 633 41 99
fax: 12 633 26 49
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Prorektor ds. Nauki
Prorektor ds. Ogólnych
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek,
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
prof. nadzw.
pawilon A-0, I p., pok. 103
Sekretariat Rektora ds. Ogólnych
tel.: 12 617 20 07
pawilon: A-0, I p., pok. 105
tel.: 12 633 96 24
tel.: 12 617 20 05
fax: 12 423 35 70
fax: 12 423 37 62
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
188
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
Centrum Transferu Technologii
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
pawilon H-A2, III p.
ul. Czarnowiejska 50b, I p.
tel.: 12 617 32 85
tel.: 12 617 41 07
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Akademickie Centrum Energetyki
Centrum Karier
pawilon C-5, I.p., biuro administracyjne
DS-Alfa-1, blok I (wejście od ul. Akademickiej)
tel.: 12 617 55-22
tel.: 12 617 37 62
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Akademickie Centrum Materiałów
Akademickie Centrum Komputerowe
i Nanotechnologii
CYFRONET AGH
pawilon D-16, pok. 2.35
pawilon D-15
tel.: 12 617 49 44
tel.: 12 633 34 26
e-mail: [email protected]
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Dziekan:
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Czaja
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pisarkiewicz
Biuro Dziekana:
Biuro Dziekana:
pawilon A-4, parter, pok. 30
pawilon D-17, parter, pok. 1.22
tel.: 12 617 21 15
tel.: 12 617 59 10
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Dziekan:
Dziekan:
dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz
Biuro Dziekana:
Biuro Dziekana:
pawilon B-5, IX p., pok. 910
pawilon B-2, parter, II p., pok. 202
tel.: 12 617 38 69
tel.: 12 617 30 26
Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
Wydział Geologii, Geofizyki
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
i Ochrony Środowiska
Dziekan:
Dziekan:
dr hab. inż. Antoni Cieśla
prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
Biuro Dziekana:
Biuro Dziekana:
pawilon B-1, parter, pok. 24
pawilon A-0, II p., pok. 214
tel.: 12 617 28 00
tel.: 12 617 32 54
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
www.ctt.agh.edu.pl
K O N TA K T Y
tel.: 12 617 29 14
189
B A DA N I A • PA T E N T Y • T E C H N O L O G I E • P R O J E K T Y
Wydział Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska
Dziekan:
Wydział Zarządzania
prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw.
Biuro Dziekana:
Biuro Dziekana:
pawilon C-4, I p., pok. 113
pawilon D-14, II p., pok. 202
tel.: 12 617 22 68
tel.: 12 617 42 02
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Energetyki Paliw
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała
Biuro Dziekana:
Biuro Dziekana:
pawilon B-8, pok 0.24
pawilon D-4, I p., pok. 122
tel.: 12 617 22 34
tel.: 12 617 20 66
Wydział Odlewnictwa
Wydział Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Józef Stefan Suchy
dr hab. Vsevolod Vladimirov, prof. nadzw.
Biuro Dziekana:
Biuro Dziekana:
pawilon D-8, I p., pok. 123
łącznik pawilonów A-3 – A-4, pok. 301
tel.: 12 617 27 47
tel.: 12 617 31 68
tel.: 12 617 35 68
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Maria Richert
prof. dr hab. Janusz Wolny
Biuro Dziekana:
Biuro Dziekana:
pawilon A-2, II p., pok. 226
pawilon D-10, pok. 327-328
tel.: 12 617 26 51
tel.: 12 617 29 53
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu
Wydział Humanistyczny
prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw.
Biuro Dziekana:
Biuro Dziekana:
pawilon A-4, I p., pok. 107
pawilon D-13, parter, pok. 6
tel.: 12 617 22 42
tel.: 12 617 43 80
K O N TA K T Y
Wydział Metali Nieżelaznych
190
www.ctt.agh.edu.pl
K WA RTA L N I K C E N T RU M T R A N S F E RU T E C H N O L O G I I AG H W K R A KO W I E
Dzieło chronione jest w całości i we wszystkich częściach składowych przepisami prawa autorskiego.
Przedruki, reprodukcje, mikrofilmowanie, przekłady oraz inne sposoby wykorzystywania dozwolone jedynie za zgodą wydawcy.
Copyright by Centrum Transferu Technologii AGH, Kraków 2016
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Adama M ic kiewicza 3 0 , Budynek H-A2 , III p.
3 0 -0 5 9 Kr a kó w
tel.: 4 8 1 2 6 1 7 3 2 8 5
e- ma il: ct t @a g h.edu.pl
www.ctt.agh.edu.pl

Podobne dokumenty