Od redakcji - Journal of Capital market and Behavioral Finance

Transkrypt

Od redakcji - Journal of Capital market and Behavioral Finance
Journal of Capital Market and Behavioral Finance • 2015, Vol. 1(1), p. 5–6
Radosław Pastusiak, Od Redakcji
OD REDAKCJI
Journal of Capital Market and Behavioral Finance publikuje artykuły z obszaru finansów przedsiębiorstwa oraz rynku kapitałowego, ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk mających podłoŜe psychologiczne. Niniejszym chcemy
przedstawić czytelnikom drugi numer czasopisma, który jest poświęcony wykorzystaniu rachunkowości zarządczej celem zwiększenia efektywności funkcjonowania biznesu, zawiera rozwaŜania o strukturze kapitału w świetle ostatnich
trendów światowych, a takŜe analizuje zjawiska sezonowości na rynku kontraktów futures na sok pomarańczowy.
Rynek kontraktów pochodnych jest rosnącym co do wolumenu segmentem
handlu rynku kapitałowego. Kontrakty futures na mroŜony sok pomarańczowy
są niszowym instrumentem, którego znaczenie doceniają przede wszystkim inwestorzy spekulacyjni, firmy spoŜywcze chcące zabezpieczyć się przed wahaniami cen półproduktu, a takŜe producenci soków owocowych. Znaczenie sezonowości w kształtowaniu cen produktów jest zjawiskiem dobrze znanym, tym
bardziej warto poświecić uwagę kształtowaniu się cen kontraktu futures na poniekąd sezonowy produkt oraz implikacjach z tym związanych dla inwestorów.
Strategia zarządzania Kaizen Costing, to właściwie filozofia, która jest wpisana w japońską kulturę korporacyjną. Pozwala ona na swoiste zjednoczenie
pracownika z przedsiębiorstwem oraz wyeksponowanie myślenia, mającego za
zadanie niwelowanie deficytów organizacyjnych, skutkujących błędami, a tym
samym zwiększonymi kosztami działania. Artykuł prezentowany w numerze ma
za zadanie pokazać, czy Kaizen da się zaimplementować wszędzie na świecie,
czy są potrzebne specjalne do tego warunki.
Metoda ABC transferu kosztów pośrednich na końcowy produkt jest znana
od ponad 30 lat. Wykorzystanie tej metody w kolejnych sektorach jest uwarunkowane liczbą procesów jakie da się skutecznie opisać kosztami. SłuŜba zdrowia
jest działem gdzie kontrola kosztów ma duŜe znaczenie ogólnospołeczne, więc
kaŜde działania mające na celu lepszą kontrolę kosztów stanowią na pewno wartość dodaną dla wszystkich.
JCMBF • www.jcmbf.uni.lodz.pl
5
Journal of Capital Market and Behavioral Finance • 2015, Vol. 1(1), p. 5–6
Radosław Pastusiak, Od Redakcji
W artykule poświęconym zagroŜeniom w transakcjach fuzji i przejęć dla
menedŜerów, autorzy starają się wyeksponować rolę zarządzających w przedsiębiorstwie, a szczególnie w procesie fuzji i przejęcia. MenedŜerowie pełnią nie
tylko znaczącą rolę w transakcji wykupu menadŜerskiego MBO, ale takŜe podczas zarządzania procesem fuzji lub przejęcia. Ich zaangaŜowanie ma duŜe znaczenie, a wiara w powodzenie transakcji dodatkowo wpływa pozytywnie na jej
zamknięcie. MenedŜerowie są najwaŜniejszymi pracownikami przedsiębiorstwa,
ich znaczenie dla transakcji fuzji jest kluczowe.
Radosław Pastusiak
6
JCMBF • www.jcmbf.uni.lodz.pl