Kryteria naboru kandydatów do klasy sportowej z dyscypliny

Transkrypt

Kryteria naboru kandydatów do klasy sportowej z dyscypliny
Kryteria naboru kandydatów do klasy sportowej z dyscypliny
lekkoatletyka w Technikum Informatycznym
w Zespole Szkół Technicznych na rok szkolny 2011-2012.
Podstawa prawna.
 Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)
 Rozporządzenie MENiS z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie warunków
tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół
mistrzostwa sportowego (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002r.)
 Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie
przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2010/2011
 Procedury tworzenia oraz funkcjonowania i finansowania klas i szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego w Radomiu wydane przez
Prezydenta Miasta Radomia
 Statut Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu
Warunki przyjęcia ucznia do klasy sportowej:
1. Bardzo dobry stan zdrowia.
2. Zaliczenie próby sprawności fizycznej i uzyskanie odpowiedniej ilości
dodatkowych punktów z przeprowadzonych prób sprawnościowych.
(Zawodnicy z minimum IV klasą sportową uzyskana na zawodach rangi
ROZLA lub PEZLA są zwolnieni z testów sprawnościowych).
3. Pisemna zgoda opiekunów prawnych.
4. Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów zgodnie z Zarządzeniem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2010r.
Wymagania kwalifikacyjne kandydata do klasy sportowej Technikum
Informatycznego:
1. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego dobrego stanu
zdrowia. Dokument ma być wystawiony przez Przychodnię SportowoLekarską lub lekarza specjalistę z dziedziny medycyny sportowej.
2. Zaliczenie testów sprawnościowych z konkurencji:
- bieg sprinterski na dystansie 60 m dla kobiet i mężczyzn
- bieg wytrzymałościowy na dystansie 1000 m dla mężczyzn
600 m dla kobiet
- skok w dal
dla kobiet i mężczyzn
- rzut piłką lekarską
dla kobiet 3 kg
dla mężczyzn 4 kg
W przypadku trzech pierwszych konkurencji punkty będą przeliczane według
tabel wielobojowych, natomiast w rzutach będzie wyciągana średnia
arytmetyczna.
3. Zgoda opiekunów prawnych kandydata do klasy sportowej. Pisemne
oświadczenie przedstawione komisji rekrutacyjnej (załącznik nr 1).
4. Uzyskanie przez kandydata odpowiedniej ilości punktów - osiągnięcie
odpowiedniego progu punktowego – ustalonego przez Radę Pedagogiczną.
5. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
do wykonywania zawodu „technik informatyk”.
TABELA PUNKTOWA ZA EGAZAMIN DO KLASY SPORTOWEJ Z KONKURENCJI
LEKKOATLETYCZNYCH - CHŁOPCY
konkurencje
punkty
7.5 p.
6 p.
5 p.
4 p.
3 p.
2 p.
1 p.
Bieg na
1000m
Piłka lekarska
4kg
Skok w dal
do 3:20.00
3:30.00
3:40.00
3:50.00
4:00.00
4:10.00
poniżej
4:10.00
12 m
11 m
10 m
9m
8m
7m
6m
5.00 m
4.80 m
4.60 m
4.40 m
4.30 m
4.20 m
4.10 m
Bieg na 60 m
8.0 s
8.2 s
8.4 s
8.6 s
8.8 s
9.0 s
poniżej
9.0 s
TABELA PUNKTOWA ZA EGAZAMIN DO KLASY SPORTOWEJ Z KONKURENCJI
LEKKOATLETYCZNYCH - DZIEWCZĘTA
konkurencje
Bieg na 600 m
punkty
7.5 p.
6 p.
5 p.
4 p.
3 p.
2 p.
1 p.
do 2:05.00
2:08.00
2:12.00
2:16.00
2:20.00
2:24.00
poniżej
2:24.00
Piłka lekarska
3kg
Skok w dal
10 m
9m
8m
7m
6m
5m
4m
4.30 m
4.20 m
4.10 m
4.00 m
3.90 m
3.80 m
3.70 m
Bieg na 60 m
8.8 s
9.0 s
9.3 s
9.6 s
9.9 s
10.2 s
poniżej
10.2 s

Podobne dokumenty