Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza serdecznie

Transkrypt

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza serdecznie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
zaprasza serdecznie Wszystkich Państwa w dniu 29.01.2016
do udziału w grze miejskiej
DEBIUT
REGULAMIN
gry miejskiej DEBIUT
Początek gry: 29 stycznia 2016 r. godz. 10:00 – Oddział Teatralny MHk Dom pod Krzyżem, pl. Św. Ducha w
Krakowie
Zakończenie gry: 29 stycznia 2016 r., godz. 14.00
Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród: 29 stycznia 2016 r., godz. 14.15
I. Informacje ogólne:
1.
Organizatorem
konkursu
jest
Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa
z
siedzibą
w Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków.
2. Gra jest przedsięwzięciem towarzyszącym wystawie „Tadeusz Pawlikowski i jego teatr”, organizowanej przez
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
II. Zasady gry miejskiej:
1. Udział w grze mogą wziąć zespoły złożone z 6 do 8 osób, w wieku od lat 11 do 16, przy czym Organizator
zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w grze także osoby starsze. Każda z grup powinna mieć dorosłego
opiekuna. W przypadku, gdy opiekunem nie jest rodzic uczestnika, uczestnik powinien mieć podpisaną przez
Rodziców lub Opiekunów Prawnych zgodę na uczestnictwo w grze (wzór do pobrania z profilu FB fb/teatrmhk lub
strony muzeum www.mhk.pl)
2. Zadaniem każdego zespołu jest przejście konkursowej trasy szlakiem, który wyznaczają kolejne, uzyskiwane
podczas gry wskazówki, a także realizacja zadań, do których polecenia zamieszczone są na kartach zadań oraz
pozyskiwane przez Uczestników w miejscach tworzących trasę gry. Pakiet startowy każdy zespół otrzymuje przed
rozpoczęciem zabawy.
3. Zespół, który w najkrótszym czasie dotrze do ostatniego miejsca na trasie gry z zebranymi co najmniej 8 punktami
(zdjęciami słynnych aktorów) zdobywa nagrodę za zajęcie I miejsca. Dwa kolejne zespoły otrzymują odpowiednio
nagrody na zajęcie II i III miejsca.
4. Nagrodami za miejsca od I do III drobne upominki o wartości nieprzekraczającej 50 zł.
6. Wyniki finału zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (www.mhk.pl),
oraz na profilu FB Oddziału Teatralnego FB/teatrmhk w terminie do 1 lutego 2016r.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w przebiegu gry oraz prawo do ostatecznej interpretacji
regulaminu. Decyzje ogłoszone przez jury konkursowe są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
8. Odbiorcy nagród za zdobycie od I do III miejsca udzielają nieodpłatnej zgody na publikację ich imion i nazwisk
oraz wizerunków na stronach internetowych oraz materiałach reklamowych Muzeum.
9. Informacje oraz regulamin gry są dostępne na stronie internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
www.mhk.pl.
10. Przystąpienie do gry jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń postanowień niniejszego Regulaminu.
11. Grę koordynują oraz dodatkowych informacji udzielają: Joanna Zdebska-Schmidt i Ewelina Radecka, e-mail:
[email protected]; tel. 12-4226864 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00.
12. Udział w grze jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rezerwacja miejsc w Centrum
Obsługi Zwiedzających Rynek Główny 1, 31–042 Kraków, tel. 12 426 50 60, [email protected]
Serdecznie zapraszamy do udziału w grze!

Podobne dokumenty