tematyka szkolenia: metodologia szkolenia: dwa

Transkrypt

tematyka szkolenia: metodologia szkolenia: dwa
ul. Narutowicza 16\18\22 • 20-804 Lublin • tel. 081 536 26 07, fax 081 532 13 51, tel. 0 500 395 909 • [email protected]
TEMATYKA SZKOLENIA:
1. Przed rozmow¹ z dziennikarzem
Zrozumienie pracy dziennikarza
• Sposoby pozyskiwania zainteresowania dziennikarzy.
• Informacja, wywiad, dyskusja w studio - sposoby rozmowy
z dziennikarzami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi.
• Czego nie wolno dziennikarzowi? Implikacje prawa autorskiego
i prasowego.
• Za czy przeciw autoryzacji?
• Tajemnica s³u¿bowa lub zawodowa w rozmowie z dziennikarzem.
• Plany telewizyjne, œwiat³o, dŸwiêk - o czym powinniœmy pamiêtaæ?
• ród³a informacji dziennikarzy.
Przygotowanie materia³u do rozmowy
• Charakterystyka publicznoœci - odbiorca przyjazny, obojêtny,
wrogi.
• Notatka, czy mówienie z pamiêci?
• Zastosowanie techniki kreatywnego myœlenia: „Analiza pola si³y”
(Kurt Lewin) oraz „Mapa myœli” (T. Buzan).
2. Rozmowa z dziennikarzem
Komunikacja niewerbalna
• Umiejêtne wykorzystywanie jêzyka cia³a w procesie kszta³towania
wizerunku.
• Trening nawyków gestykulacyjnych.
• Gestykulacja medialna.
• Kszta³towanie i oddzia³ywanie wizerunku na odbiorcê.
• Specyfika wyst¹pienia przed kamer¹.
Komunikacja werbalna - techniki erystyczne i retoryczne
• Umiejêtnoœæ radzenia sobie z k³opotliwymi adwersarzami.
• Sztuka formu³owania odpowiedzi - jak nie straciæ pewnoœci siebie
i przychylnoœci dziennikarzy oraz rozmówców?
• Charakterystyka wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji (jêzyk prasy, radia i telewizji).
• Dobór odpowiedniego s³ownictwa - sztuka perswazji i komunikatywnoœæ.
• Wzbudzanie sympatii, zaufania i wiarygodnoœci.
• Techniki retoryczne stosowane w wypowiedziach: metafora, analogia,
kontrast, powtórzenie, ilustracja, ³añcuch, paradoks, personifikacja.
• Techniki erystyczne stosowane w dialogu: neutralizacja mentora,
przejœcie, prze³amanie hipotezy, roz³o¿enie zastrze¿enia.
Pokonywanie tremy i napiêcia
• Zasady roz³adowywania stresu przed wyst¹pieniem.
• Wizualizacja - technika opanowania napiêcia i przygotowania do
trudnej rozmowy.
• Identyfikacja w³asnych monologów wewnêtrznych w sytuacjach
wyst¹pieñ.
• Dyskretne æwiczenia relaksacyjne stosowane przed rozmow¹.
3. Po rozmowie z dziennikarzem
• Zasady budowania dobrego kontaktu z mediami.
• Strategia komunikacji miêkkiej podczas omawiania b³êdów
dziennikarza (np. nadinterpretacja naszej wypowiedzi).
• Budowanie wizerunku osoby otwartej na kontakt z mediami.
• Manipulacje dziennikarskie.
METODOLOGIA SZKOLENIA:
•
•
•
•
•
•
Symulacje rozmów.
Analiza przyk³adowych wywiadów.
Æwiczenia przed mikrofonem i kamer¹.
Praca grupowa w oparciu o techniki kreatywnego myœlenia.
Panel dyskusyjny.
Wyst¹pienia przed grup¹.
DWA POSTULATY SZKOLENIA:
blisko rzeczywistoœci + praktyczne umiejêtnoœci
• Blisko rzeczywistoœci - nasz¹ ide¹ jest jak najbli¿sze odtworzenie sytuacji rozmowy z dziennikarzem. Materia³y poddawane
analizie i komentarzom to przypadki z ¿ycia, znane z prasy, radia
i telewizji.
• Praktyczne umiejêtnoœci - w proponowanym szkoleniu odnajdziecie Pañstwo odpowiedzi na pytania jak wywieraæ wp³yw na
dziennikarza i efektywniej dotrzeæ do odbiorcy. Rozwijamy
umiejêtnoœci w skutecznej komunikacji medialnej.