Walonia Bruksela

Komentarze

Transkrypt

Walonia Bruksela
frankofonia
Walonia
Bruksela
z Frankofonią w sercu
C
Franck Pezza
[ 28 ] temat numeru
o roku 20 marca osoby francuskojęzyczne na
całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień
Frankofonii – święto języka francuskiego oraz
220 mln jego użytkowników (60 proc. z nich ma
mniej niż 30 lat). Frankofonia sięga jednak dalej i obejmuje
swoim zasięgiem prawie 900 mln obywateli 77 państw, członków
lub obserwatorów Międzynarodowej Organizacji Frankofonii
(OIF). W 32 spośród nich francuski jest językiem urzędowym.
Jeśli do tych imponujących liczb dodamy 900 tys. nauczycieli
języka francuskiego na całym świecie, to we wspaniały
sposób zaświadczymy nie tylko o żywotności języka francuskiego na pięciu kontynentach, ale również o szerokich
perspektywach, jakie rysują się dla niego w przyszłości.
Trzeba bowiem pamiętać, że wiele z krajów zrzeszonych
w Międzynarodowej Organizacji Frankofonii może poszczycić
się bardzo dynamicznym rozwojem demograficznym. Dotyczy
to zwłaszcza Afryki, która jest kontynentem przyszłości.
W ten uroczysty dla Frankofonii dzień w Polsce i na całym
świecie organizowane są okolicznościowe imprezy. Wszystkie
osoby francuskojęzyczne mają doskonałą okazję, aby potwierdzić
solidarność świata frankofońskiego, mimo różnic kulturowych
występujących w tej wspólnocie.
Data 20 marca została wybrana, ponieważ właśnie w tym
dniu w 1970 r. został podpisany w Niamey w Nigrze Traktat
o utworzeniu Agencji Współpracy Kulturalnej i Technicznej
(ACCT), która w związku ze zmianami, jakim podlegała
Frankofonia na arenie międzynarodowej, przekształciła się
z czasem w Międzynarodową Organizację Frankofonii. Od
2003 r. przewodniczy jej jako sekretarz generalny były prezydent
Senegalu Abdou Diouf.
Oprócz Międzynarodowej Organizacji Frankofonii
funkcjonują również: organ konsultacyjny – Stowarzyszenie
Parlamentarne Frankofonii (APF) oraz cztery instytucje
wykonawcze: Uniwersytecka Agencja Frankofonii (AUF),
międzynarodowy kanał telewizji TV5 Monde, Międzynarodowe
Stowarzyszenie Prezydentów Miast Frankofonii (AIMF)
i Uniwersytet Senghor w Aleksandrii.
Cele Frankofonii zapisane są w jej Karcie, która została przyjęta
na szczycie szefów państw w Hanoi w Wietnamie w 1997 r.
i ponownie przegłosowana w 2005 r. w Antananarywie na Madagaskarze. Poprawki z 2005 r. objęły takie dziedziny, jak: wprowadzanie i rozwój demokracji, zapobieganie konfliktom, zarządzanie
nimi i ich rozwiązywanie, wspieranie państwa praworządnego oraz
praw człowieka, rozwijanie dialogu kultur i cywilizacji, zbliżenie
narodów poprzez lepsze ich wzajemne poznanie, wzmocnienie
ich solidarności poprzez współpracę wielostronną mającą na
celu ich rozwój gospodarczy, promocję edukacji i szkoleń.
Dziesięcioletni plan strategiczny na lata 2005-2014 przyjęty
na Szczycie Frankofonii w 2004 r. w Ouagadougou umożliwia
podejmowanie różnorodnych działań wspierających ideę Frankofonii. Szczególna uwaga skierowana jest na młodzież i kobiety
oraz dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych.
frankofonia
Międzynarodowa Organizacja Frankofonii, stworzona początkowo w celu rozwijania współpracy, stała się z biegiem czasu
instytucją coraz bardziej polityczną, broniącą pokoju, wspierającą
rozwój i dialog kultur. Dziś zrzesza ponad jedną trzecią państw
członkowskich ONZ oraz większość państw Unii Europejskiej.
Walonia-Bruksela w sercu Frankofonii
W ramach belgijskiego systemu federalnego Federacja Walonia-Bruksela łączy w zakresie powierzonych jej kompetencji
osoby francuskojęzyczne mieszkające w Walonii i w Brukseli
(w sumie około 4,5 mln obywateli). Język francuski pozostaje
więc w centrum jej tożsamości, a frankofonia w centrum jej
działań. W polityce międzynarodowej język francuski jest
jednym z najważniejszych elementów jej działań zarówno
w stosunkach wielostronnych (jako trzeci po Francji i Kanadzie
płatnik składek na Frankofonię Walonia-Bruksela współdziała
z Międzynarodową Organizacją Frankofonii na całym świecie,
czego przykładem jest Wieloletni Plan na rzecz Obecności Języka
Francuskiego w Instytucjach Europejskich), jak i w stosunkach
dwustronnych (warto przywołać spośród wielu przykładów sieć
lektorów języka francuskiego z Walonii-Brukseli pracujących na
uniwersytetach i w liceach w Europie oraz na całym świecie).
Zachowując w Międzynarodowej Organizacji Frankofonii
status obserwatora, Polska pozostaje priorytetowym partnerem
Walonii-Brukseli ze względu na prowadzoną współpracę.
W Warszawie ma swoją siedzibę jedno w 15. Przedstawicielstw
Walonia-Bruksela. Ze względu za zakres wsparcia udzielonego
przez Walonię-Brukselę można powiedzieć, że Polska korzysta
z niego bardziej niż inne kraje. Pięciu naszych lektorów pracuje
na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim,
Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie
Śląskim w Sosnowcu, w Sieci Klas Frankofońskich na
Śląsku i w dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym
nr 17 w Krakowie. Wiele projektów z aktualnego Programu
Wykonawczego Umowy o Współpracy, podpisanego przez
przedstawicieli naszych dwóch rządów, obejmuje dziedziny
powiązane z językiem francuskim. Są to stypendia i projekty
wymiany oraz zasługujący na szczególną uwagę projekt klas
frankofońskich na Śląsku, który można uznać za cud na mapie
edukacyjnej Polski. Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela
wspiera na miarę swoich możliwości wszelkie inicjatywy
promujące język francuski i jego nauczanie. Z okazji Święta
Frankofonii z przyjemnością wspieramy szkolne konkursy
poświęcone Walonii-Brukseli i językowi francuskiemu.
Organizując przez cały rok różne wydarzenia kulturalne,
Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela wspiera jedną z najważniejszych wartości Frankofonii, jaką jest dialog kultur
i cywilizacji oraz wzajemne poznanie się narodów. Mam
przyjemność zapowiedzieć, że z okazji Święta Frankofonii
będziemy gościli w marcu na koncercie w Warszawie, oraz być
może również w innym mieście w Polsce, młodą piosenkarkę
Cloé du Trèfle, ambasadorkę uroku piosenki francuskiej
w najlepszym wydaniu. Bezpłatne zaproszenia-wejściówki
udostępnimy tym gościom, którzy odpowiednio wcześnie
zwrócą się do nas z taką prośbą.
Wszystkim miłośnikom języka francuskiego życzę wspaniałego Święta Frankofonii!
Więcej informacji o działalności instytucji
znajduje się na stronach Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela:
www.francophonie.org oraz www.wbi.be
Franck Pezza
Romanista, absolwent nauk politycznych. Reprezentując rządy Walonii
i Federacji Walonia-Bruksela, 1 września 2012 r. objął stanowisko delegata
Walonii-Brukseli w Polsce z akredytacją na Estonię, Łotwę i Litwę. W latach
2008-2012 był delegatem Walonii-Brukseli w Wietnamie, w latach 2004-2008
radcą w Przedstawicielstwie Walonia-Bruksela w Bukareszcie, akredytowanym
na Rumunię, Bułgarię, Macedonię i Republikę Mołdawii. Pełnił też obowiązki
delegata Walonii-Brukseli w Pradze z akredytacją na Czechy, Słowację, Węgry
i Słowenię. Wcześniej przez 15 lat pracował w różnych krajach.
temat numeru
[ 29 ]

Podobne dokumenty