Plan nadzoru pedagogicznego (Plan wychowawczy, Plan profilaktyki)

Transkrypt

Plan nadzoru pedagogicznego (Plan wychowawczy, Plan profilaktyki)
PLAN NADZORU
PEDAGOGICZNEGO
w Zespole Szkół Hotelarsko-TurystycznoGastronomicznych Nr 1
w Warszawie ul. Krasnołęcka 3
2012-2013
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Zespołu Szkół
Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1
Rok szkolny 2011/2012
Data zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną: września 2012r.
A. ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE PLANOWANIA
1. Kierunki polityki edukacyjnej MEN:
Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.)
1) Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych
2) Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.
3) Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
B. ŹRÓDŁA WEWNĘTRZNE PLANOWANIA
1) Zadania wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku
szkolnym 2011/2012
Uczniowie
1. Przeprowadzanie w klasach I testów progowych z jęz. polskiego, jęz. angielskiego, matematyki
dwa razy w roku (wrzesień, czerwiec) w celu ustalenia pod koniec roku edukacyjnej wartości
dodanej.
2. Dokonanie ewaluacji metod i form pracy z uwzględnieniem możliwości uczniów z trudnościami w
nauce oraz szczególnie uzdolnionych.
3. Wzmacnianie właściwych postaw społecznych i zawodowych, wolontariat, konkursy branżowe i
ogólnokształcące, szkolenia.
4. Eliminowanie używania wulgaryzmów przez uczniów. Zwracanie uwagi na umiejętności doboru
norm językowych do sytuacji.
Nauczyciele
2
1. Motywowanie uczniów do większego zainteresowania funkcjonowaniem branży zawodu
(wolontariat, akcje charytatywne, współpraca ze środowiskiem branżowym, konkursy zawodowe
itp.)
2. Współdziałanie Komisji przedmiotowych w zakresie działalności dydaktycznej- zajęcia między
przedmiotowe, wyjścia edukacyjne, analiza egzaminów zewnętrznych
3. Realizacja nowej podstawy programowej w klasie pierwszej
4. Realizacja udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej wg rozporzadzenia z dnia 17.11
2010 roku.
2) Realizacja zadania wynikająca z koncepcji rozwoju placówki zawartych w
Rocznym Programie Rozwoju Szkoły 2012/2013
1. Budowanie zaangażowania nauczycieli w tworzenie i modyfikowanie programu
rozwoju szkoły.
2. Doskonalenie działań promujących szkołę.
3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i branżowym.
4. Przygotowywanie uczniów do konkursów ogólnych oraz branżowych.
C. DZIAŁANIA
1) Ewaluacja wewnętrzna- cele, przedmiot ewaluacji, harmonogram
Obszar
1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej
Wymaganie
1.1 Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Cel ewaluacji
1. Ocena wykorzystania wniosków z analizy wyników
egzaminów zewnętrznych i próbnych wewnętrznych
3
Źródła wiedzy
1.Analiza dokumentów
2. Ankietowanie nauczycieli i uczniów
3.Obserwacje.
Kierunki działania
1. Analiza matur i egzaminów zawodowych 2011/12
2. Stworzenie programu naprawczego język angielski –
ustny,
3. Organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych matur
próbnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe.
4. Współpraca z organizacjami zajmującymi się
przeprowadzaniem próbnych matur i egzaminów
wewnętrznych – OPERON, OKE
Przedmiot ewaluacji
1. 1. Próbne matury z OPERONU.
2. 2. Matury próbne wewnętrzne.
3. Próbne egzaminy zawodowe.
3E
Harmonogram
1. I semestr 2012/13
2. I oraz II semestr 2012/2013 – klasy czwarte
II semestr – klasy trzecie
4. I semestr- listopad/grudzień 2012
3. 4. Analiza próbnych matur OPERON.
4.
5. Dwa tygodnie po przeprowadzeniu próbnej
5.Analiza wewnętrznych próbnych
wewnętrznej matury i egzaminu zawodowego.
matur i egzaminów zawodowych.
6. Porównanie wyników matur i
egzaminów zawodowych 2011/12 z
6. Analiza wyników matur lipiec 2012
Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego
4
wynikami 2012/13
wyniki
Monitoring - dyrektor, wicedyrektorzy, pedagog, wychowawcy, przewodniczący zespołów
przedmiotowych.
Obszar
Wymaganie
2. Procesy zachodzące w szkole.
2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu
szans edukacyjnych..
Cel ewaluacji
1. Ocena skuteczności działań szkoły w zakresie
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.
2. Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z
informatyki z ramowymi planami nauczania
Źródła wiedzy
1. Opinie i orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej
2. Informacje od rodziców..
3. Informacje od wychowawców i nauczycieli
4. Dokumenty szkoły
Kierunek działania
1. Diagnozowanie możliwości uczniów.
2. Przedstawienie oferty zajęć wyrównawczych i
korekcyjno-kompensacyjnych i ich realizacja.
3. Indywidualizacja procesu nauczania.
4. Omawianie postępów w nauce uczniów z
potrzebami w czasie spotkań zespołów nauczycieli.
6. Kontrola zapisów tematów w dzienniku z
informatyki.
5
Przedmiot ewaluacji
Harmonogram
1. Diagnozowanie możliwości uczniów.
1. IX/X 2012
2. Przedstawienie oferty zajęć
2. IX/X 2012, realizacja zajęć – cały rok szkolny
wyrównawczych i korekcyjnokompensacyjnych i ich realizacja.
3. Indywidualizacja procesu nauczania.
3. Cały rok szkolny
4. Omawianie postępów w nauce uczniów
4. Koniec I oraz koniec II semestru
z potrzebami w czasie spotkań zespołów
nauczycieli.
5. Monitorowanie zgodności zapisów
tematu w dzienniku z podstawą
5. Koniec I semestru oraz koniec II semestru
programową z informatyki
Monitoring- dyrektor, wicedyrektorzy,
Obszar
Wymaganie
pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy
3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju.
Cel ewaluacji
1. Ocena trafności podejmowanych działań na rzecz
lokalnej społeczności w szczególności branżowej
.
.
6
.
Źródła wiedzy
5. Obserwacje – praktyki zawodowe
6. Analiza dokumentów – działalność pozalekcyjna.
7. Rozmowy z uczniami i nauczycielami.
8. Strona internetowa szkoły.
Kierunek działania
1. Motywowanie uczniów do udziału w
uroczystościach środowiskowych.
2. Współpraca z instytucjami branżowymi.
3. Współpraca przy organizacji imprez dzielnicowych
4. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej
szkoły.
5. Prowadzenie działalności charytatywnej.
Przedmiot ewaluacji
1. Motywowanie uczniów do udziału w
Harmonogram
1. I oraz II semestr 2012/2013
uroczystościach środowiskowych.
2. Współpraca z instytucjami branżowymi. 2. I oraz II semestr 2012/2013
3. Współpraca przy organizacji imprez
3. XII 2012 i IV 2013
dzielnicowych
4. Zamieszczanie informacji na stronie
4. Cały rok szkolny.
internetowej szkoły.
5. Prowadzenie działalności charytatywnej 5. Cały rok szkolny
7
Monitoring- dyrektor, wicedyrektorzy, przewodniczący zespołów przedmiotowych
Obszar
Wymaganie
4. Zarządzanie szkołą.
4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór
pedagogiczny
Cel ewaluacji
1. Wpływ sprawowanego nadzoru na podniesienie
jakości pracy szkoły.
Źródła wiedzy
1. Analiza dokumentacji np. plany komisji
przedmiotowych, sprawozdania.
2. Praca komisji ds. ewaluacji.
3. Sprawozdania z kontroli zarządczej.
4. Obserwacje dyrektora.
5. Ankiety dla uczniów.
Kierunki działania
1. Angażowanie nauczycieli w ewaluację wewnętrzną..
2.Wykorzystywanie wniosków wynikających z
wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w kolejnym
roku szkolnym.
3. Szkolenie nauczycieli tworzących zespół ds.
ewaluacji w zakresie podnoszenia kwalifikacji
dotyczących prowadzenia badań ewaluacyjnych.
8
Przedmiot ewaluacji
Harmonogram
1. Angażowanie nauczycieli w ewaluację 1. Koniec I i koniec II semestru 2012/2013
wewnętrzną..
2.Wykorzystywanie wniosków
2.VIII 2013 roku.
wynikających z wewnętrznego nadzoru
pedagogicznego w kolejnym roku
szkolnym.
3. Szkolenie nauczycieli tworzących
3. W miarę możliwości finansowych szkoły.
zespół ds. ewaluacji w zakresie
podnoszenia kwalifikacji dotyczących
prowadzenia badań ewaluacyjnych
Monitoring- dyrektor, wicedyrektorzy, zespół ds. ewaluacji
Zadania do realizacji wynikające z kierunków polityki oświatowej ustalone przez
Ministra Edukacji Narodowej i z planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego
Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012
Zadania
Osoby kontrolujące
Źródło kontroli
1. Wzmacnianie bezpieczeństwa w
Dyrektor, Wicedyrektorzy,
Tematy godzin
szkołach i placówkach oświatowych
grono pedagogiczne
wychowawczych, szkolenia
dla uczniów i nauczycieli
2. Podniesienie jakości kształcenia w
Dyrektor, Wicedyrektorzy,
Minitorowanie wyników
szkołach ponadgimnazjalnych
grono pedagogiczne
nauczania, analiza egzaminu
maturalnego oraz z
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
9
Narzędzia monitoringu:
1) ankiety
2) hospitacje
3) Rozmowy z nauczycielami
4) Rozmowy z uczniami
5) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych
6) sprawozdania wychowawców klas
7) sprawozdanie pedagoga szkolnego i psychologa
8) wykaz odbytych szkoleń.
Awans na nauczyciela mianowanego
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nazwisko i imię
K. Domaradzki
M. Rokita
D. Kawka
S. Kołyska
J. Kitura
A. Rokita
A. Kwiecińska
L. Trzcińska
A. Sosnowski
M. Mierzejewska-Krupińska
M. Kosatka
Data rozpoczęcia
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2010
01.09.2010
03.09.2012
03.09.2012
kontznuacja
Data zakończenia
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2015
Awans na nauczyciela dyplomowanego
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwisko i imię
Niedośpiał Marzena
Dziubak Zofia
Siewierska Magda
Szałek Anna
Michalik Beata
Pietrucha Katarzyna
Stępniak Henryka
Data rozpoczęcia
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
Data zakończenia
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
10
2) Kontrola
L.p.
1.
Temat kontroli
Prawidłowość prowadzenia
dokumentacji przebiegu
nauczania
Przedmiot
kontroli
Odpowiedzialny za
realizację
Dziennik
lekcyjny
Dyrektor i
wicedyrektorzy
Arkusze ocen
wicedyrektorzy
Termin
kontroli
Organizacja
kontroli
Dwa razy w
roku
szkolnym
Analiza
dokumentacji . 70%
dzienników
lekcyjnych
Dwa razy w roku. Analiza
dokumentacji- 100%
2
Prawidłowość sprawowania
dyżurów przez nauczycieli
Dyżury
nauczycieli
Dyrektor i
wicedyrektorzy
Dwa razy w
tygodniu
Zeszyt kontroli dyżurów
3.
Zgodność realizacji podstawy
programowej
Dziennik
lekcyjny,
przedmiotowy,
rozkład materiału
Nauczyciele,
kontrola: dyrektor,
wicedyrektorzy
Dwa razy w
roku – koniec
I i koniec II
semestru
Analiza dokumentacji
(dzienniki lekcyjne).
4.
Realizacja godzin
przewidzianych art.42 KN
Dzienniki zajęć
wicedyrektorzy
II 2012
VI 2012
Analiza
dokumentacji –
100%
5.
Rytmiczność realizacji
podstawy programowej
Dziennik lekcyjny
Dyrektor i
wicedyrektorzy
Koniec roku
szkolnego
6.
Bezpieczeństwo w szkole.
Higiena pracy na lekcjach
Mapa ryzyka
Komisja do spraw
ryzyka
Koniec roku
kalendarzowego
Samoocena
nauczycieli –
formularz
formularza
Sprawozdanie
komisji do spraw
ryzyka
OBSERWACJE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Obserwacja kontrolna-oceniająca
L.p.
Osoba obserwowana
Osoba obserwująca
Przedmiot
I semestr
1.
Natalia Łukasik
Wicedyrektor
Marketing Usług
Hotelarskich
2.
Mirosław Łyszczyk
Dyrektor
Matematyka
13
3.
Sylwester Kołyska
Wicedyrektor
Wychowanie fizyczne
4.
Seweryn Pięta
Dyrektor
Informatyka
5.
Maria Rejmer
Dyrektor
Język angielski
II semestr
1.
Krystyna Piersa
Dyrektor
Język angielski
2.
Małgorzata Mirska
Dyrektor
Lekcja wychowawcza
3.
Magdalena Siewierska
Wicedyrektor
Technologia
Gastronomiczna
4.
Damian Kawka
Wicedyrektor
Godzina wychowawcza
5.
Ireneusz Kobrzycki
Wicedyrektor
Wychowanie fizyczne
6.
Kamil Rydel
Dyrektor
Matematyka
Obserwacja doradczo-doskonaląca
1.
2.
Katarzyna Bobko
Geografia
Wicedyrektor
I semestr
II semestr
Matematyka
Dyrektor
I semestr
Obserwacja diagnozująca
1.
II Kucharz
ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE
1.Zespół Języków obcych
Przewodnicząca
Henryka Stępniak
2. Zespół Humanistyczny
Przewodnicząca
Kamil Domaradzki
3. Zespół Matematyczno- Przyrodniczy
Przewodniczący
Jacek Kaczyński
12
4. Zespół Hotelarsko-Turystyczny
Przewodniczący
Adam Gardyna
5. Zespół Gastronomiczny
Przewodnicząca
Marzena Niedospiał
6. Zespół Wychowania Fiz. i Sportu
Przewodniczący
Sylwester Kołyska
7. Zespół Komisji Socjalnej
Przewodnicząca
Anna Zabłocka
8. Zespół Wychowawczy
Przewodnicząca
Marta Korneluk
Koordynator
Joanna Osińska
KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2012/13
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwisko nauczyciela
Małgorzata Mierzejewska-Krupińska
Marzena Brzezińska
Marcin Zimbicki
Maria Peć
Jacek Kaczyński, Joanna Bujak
Henryka Stępniak
Iwona Michniewicz
Magdalena Kosatka
Marzena Niedośpiał
Hanna Giżyńska
Nazwa koła zainteresowań
Koło biologiczne
Koło geograficzne
Koło polonistyczne
Koło analiz hotelarskich
Koło matematyczne
Koło języka niemieckiego
Koło analiz turystycznych
Koło matematyczne
Koło kulinarne
Koło kelnerskie
PRZYGOTOWANIE DO MATURY
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwisko nauczyciela
Andrzej Sosnowski
Kinga Owczarek
Joanna Bujak
Jacek Kaczyński
Magdalena Waglowska-Krzciuk
Przedmiot
Język polski
Język polski
Matematyka
Matematyka
Język angielski
KONKURSY BRANŻOWE - OPIEKUNOWIE
Anna Trzeciak
Marzena Niedośpiał
Hanna Giżyńska
Iwona Michniewicz
Marzena Brzezińska
Maria Peć
Bogusława Pieńkowska
Magdalena Waglowska
Piotr Nagórka
Anna Szałek
KONTAKT Z AEHT
Magda Waglowska-Krzciu
Bogusława Pieńkowska
13
Opieka nad Samorządem Uczniowskim
Małgorzata Mierzejewska-Krupińska
Joanna Bujak
Opieka nad projektami „Leonardo da Vinci”
Małgorzata Mirska, Henryka Stępniak
Opieka na projektem „Wymarzony zawód szansą na własny biznes”
Program operacyjny „Kapitał Ludzki” – p. Adam Gardyna
Prowadzenie Kroniki Szkolnej
Małgorzata Mirska
3) Wspomaganie
Rady szkoleniowe
L.p.
1.
Tematy rad
Termin
Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych
uczniów
Szkolenie p/poż – alarm próbny
I semestr
3.
Wewnątrzszkolne ocenianie, zmiany w prawie
oświatowym
I semestr
3.
Wzmacnianie działalności dydaktyczno-wychowawczej
szkoły. Bezpieczeństwo w szkole.
II semestr
4.
Szkolenie zgłoszone wg potrzeb Rady Pedagogicznej
II semestr
2.
I semestr
Ocena pracy nauczyciela
L.p.
Imię i nazwisko nauczyciela
Przewidywany termin
1.
Jolanta Kitura – przedmioty hotelarskie
I semestr
2.
Marzena Niedośpiał – przedmioty gastronomiczne
II semestr
14
Wychowawcy - rok szkolny 2012/2013
KLASY I
L.P.
Klasa
Wychowawca
Wychowawca
posiłkowy
1.
2.
3.
4.
5.
IA Technik Hotelarstwa
IB Technik Hotelarstwa
ID Technik Obsługi Turystycznej
IE Technik Obsługi Turystycznej
IG Technik Żywienia i
Organizacji Usług
I H Technik Żywienai i
Organizacji Usług
I Ż/K Technik Żywienia i
Organizacji Usług/Kelner
Magdalena Kosatka
Aneta Kwiecińska
Kamil Domaradzki
Joanna Bujak
Marzena Niedośpiał
Agnieszka Rokita
Adam Gardyna
Krystyna Piersa
Maria Rejmer
Barbara Prawdzic
Anna Trzeciak
Kamil Rydel
Anna Jurek
Krzysztof Kowalczyk
6.
7.
KLASY II
L.P.
Klasa
Wychowawca
Wychowawca
posiłkowy
1.
2.
3.
4.
5.
IIA technik Hotelarstwa
IIB Technik Hotelarstwa
IID Technik Obsługi Turystycznej
IIE Technik Obsługi Turystycznej
II Organizacja Usług
Gastronomicznych
II Kucharz
Jolanta Kitura
Marcin Zimbicki
Marzena Brzezińska
Marcin Sitarz
Małgorzata MierzejewskaKrupińska
Magdalena Waglowska-Krzciuk
Katarzyna Gromadka
Jan Fabisiak
Katarzyna Bobko
Katarzyna Szymańska
Anna Jurek
Wychowawca
Wychowawca
6.
Marzanna Mastalerz
KLASY III
L.P. Klasa
posiłkowy
1.
IIIA technik Hotelarstwa
Henryka Stępniak
Arkadiusz Syrokomski
2.
IIIB Technik Hotelarstwa
Sylwester Kołyska
Zofia Tomaszek
3.
IIID Technik Obsługi
Małgorzata Mirska
Zofia Dziubak-
Turystycznej
4.
IIIG Technik Organizacji Usług
Komuda
Marta Korneluk
Piotr Ślusarczyk
Anna Stefańska
Czesław Skraba
Gastronomicznych
5.
III Kucharz
KLASY IV
L.P.
Klasa
Wychowawca
1.
IVA Technik Hotelarstwa
2.
IVD Technik Obsługi
Turystycznej
IVG Technik Organizacji Usług
Gastronomicznych
IVH Organizacja Usług
Gastronomicznych
IV Kucharz
Małgorzata MierzejewskaKrupińska
Maria Peć
4.
5.
Wychowawca
posiłkowy
Grażyna Lesiak
Katarzyna Pietrucha
Hanna Giżyńska
Eliza Fopp
Mariusz Rokita
Kinga Owczarek
Damian Kawka
Katarzyna GarlejMajewska
ROCZNY PLAN PRACY 2012 / 2013
Cele
Źródła
planowania
1. Tworzenie wewnątrz szkolnego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły w obszarach
a. koncepcja pracy
b. zarządzanie i organizacja
c. kształcenie
d. wychowanie i opieka
2. Doskonalenie pracy szkoły poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego procesowi
uczenia się nauczycieli i uczniów
3. Stworzenie każdemu uczniowi możliwości doskonalenia zawodowego i podnoszenia
kompetencji i umiejętności zawodowych
4. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i profilaktycznych
1. Kierunki polityki oświatowej określone przez MEN
2. Kierunki polityki oświatowej ustalone przez KO
3. Wewnętrzne „wyzwania” szkoły:
a. kształcenie zgodnie z typem i charakterem szkoły,
b. integracja i budowanie przynależności do Europy, przygotowanie słuchaczy do
roli Europejczyka
c. aktywne uczestnictwo w działaniach promujących naszą szkołę i nasz region
w Europie
d. kształcenie umiejętności interpersonalnych u słuchaczy i nauczycieli
e. wzmocnienie i wdrażanie działań profilaktycznych wśród młodzieży i
nauczycieli
16
Obszar
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Osoby
odpowiedzialne
Termin
I. Koncepcja
pracy szkoły Dostosowanie oferty edukacyjnej
szkoły
Doskonalenie działań promujących
szkołę
Kształtowanie pozytywnego
wizerunku szkoły w środowisku
lokalnym
Dorównanie standardom szkół
gastronomicznych w Unii
Europejskiej (Francja, Włochy,
Hiszpania)
Pozyskanie nowych atrakcyjnych
miejsc praktyk zawodowych
Udoskonalenie pracy dydaktycznej,
II.
Zarządzanie opiekuńczej i wychowawczej
i organizacja nauczycieli
- analiza oczekiwań branżowych i
rynkowych
- uwagi i wnioski Rady
Pedagogicznej
- monitoring szkolnej strony
internetowej
- organizacja Dni Otwartych
- koordynacja kontaktów z
organizacjami branżowymi
- udział w projektach i konkursach
krajowych oraz zagranicznych
- udział w Targach Edukacyjnych i
innych targach branżowych
- modyfikacja stron internetowych
- udział szkoły w działaniach
lokalnych: obsługa imprez
kulinarno – turystycznych
przygotowanie projektów i
materiałów promujących szkołę
-udział w targach edukacyjnych
- realizacja programów i
projektów europejskich „Leonardo
da Vinci”
- działalność szkoły w ramach
AEHT – Europejskiego
Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko –
Turystycznych z siedzibą w
Luksemburgu
- działalność szkoły w ramach
Stowarzyszenia
Międzynarodowego „Coupe
Georges Baptiste”
- nawiązanie współpracy z
zakładami hotelarskimi,
turystycznymi i gastronomicznymi
w Warszawie
- zapoznanie kontrahentów z
opiniami, oczekiwaniami i obawami
wysuwanymi przez naszych
słuchaczy w zakresie praktyk
- szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
- ścieżki awansu zawodowego
- realizacja założeń planu
wychowawczego i profilaktyki
Zespoły
przedmiotowe
cały rok szkolny
Zespoły
przedmiotowe
cały rok szkolny
Dyrektor,
Vicedyrektorzy
Zespoły
przedmiotowe
cały rok szkolny
Dyrektor
Zespoły
przedmiotowe
cały rok szkolny
Dyrektor
Kierownik
Praktyk
cały rok szkolny
Dyrektor,
Vicedyrektorzy
Pedagog
cały rok szkolny
17
Wspomaganie
i inspirowanie nauczycieli do
podejmowania innowacji
pedagogicznych
w procesach wychowawczych,
opiekuńczych
i profilaktycznych
Planowanie i realizowanie polityki
kadrowej stosownie do działań
szkoły i kierunków jej rozwoju
- szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
- spotkania z praktykami zawodu i
metodykami
- zapewnienie fachowej literatury
- zatrudnienie nowych pracowników
w miarę potrzeb szkoły
- stały monitoring i kontrola osiągnięć
i rozwoju pracowników, szkolenia,
ścieżki, awanse zawodowe.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli - awans zawodowy
- studia podyplomowe
- konferencje, warsztaty
- szkolenia wewnętrzne
- szkolenia zewnętrzne służące
stałemu podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych nauczycieli
Ocena pracy nauczycieli i jego
- obserwacje (oceniająco - kontrolne,
dorobku zawodowego
diagnozujące )
- ewaluacja wewnętrzna
- awans zawodowy
Dyrektor,
Vice-dyrektor
cały rok szkolny
Dyrektor,
Vicedyrektorzy
sierpień, wrzesień
cały rok szkolny
Dyrektor,
Vicedyrektorzy
Opiekunowie
awansów
zawodowych
cały rok szkolny
Dyrektor,
Vicedyrektorzy
Kierownik
Praktyk
cały rok szkolny
Rozbudowa szkoły o sale
Stały kontakt z Wydziałem Oświaty
Dyrektor,
dydaktyczne
dzielnicy Mokotów
Vicedyrektorzy
Kierownik
Administracji
cały rok szkolny
Doposażenie bazy dydaktycznej – w - doposażenie sal komputerowych
Dyrektor,
miarę możliwości finansowych
- doposażenie sal technologicznych
Vicedyrektorzy
szkoły
- zakup profesjonalnego sprzętu do
Kierownik
nauki zawodów gastronomicznych
Administracji
- zakup książek do biblioteki szkolnej Nauczyciele
- modernizacja pomocy
cały rok szkolny
dydaktycznych – tablice, plansze
Stała współpraca z rodzicami
uczniów Technikum
Stała współpraca z Samorządem
Uczniowskim
- współpraca z Radą Rodziców
- rozwiązywanie bieżących spraw
- zebrania rodziców
- współpraca z Samorządem
Uczniowskim
- rozwiązywanie bieżących spraw
Rada
Pedagogiczna
wrzesień 2011
cały rok szkolny
Rada
Pedagogiczna
wrzesień 2011
cały rok szkolny
18
Stały monitoring
i ewaluacja procesu kształcenia
- nadzór pedagogiczny
- testy progowe, próbny egzamin
maturalny, próbny egzamin
potwierdzający kwalifikacje
zawodowe
- lekcje międzyprzedmiotowe i
otwarte
Stworzenie możliwości zdobycia
przez słuchaczy dodatkowych
kwalifikacji
- kurs barmański
Dyrektor, Zespoły
- inne kursy wg. wpływających ofert i przedmiotowe
zapotrzebowań uczniów
Realizowane w
miarę możliwości
finansowych
Zespołu Szkół
Koła zainteresowań
- Program Samoobrony ”Bezpieczna
nastolatka”
Rada
- Biblioterapia
Pedagogiczna
- szkolenia i warsztaty dla uczniów
cały rok szkolny
- zajęcia między przedmiotowe (np.
język + obsługa konsumenta)
- wycieczki integrujące, edukacyjne
Rada
Pedagogiczna
cały rok szkolny
- Bacardi Martini (barmański)
Dyrektor,
- Coupe Georges Baptiste (kelnersko- Vicedyrektorzy
sommelierski)
Zespół
- Konkurs barmański – Presov
przedmiotów
(Słowacja)
gastronomiczncyh
- Olimpiada Hotelarska
I i II semestr
2012/13
Rozszerzenie oferty zajęć
pozalekcyjnych
Zróżnicowanie formy zajęć
Udział młodzieży
w konkursach hotelarskich,
turystycznych, barmańskich
i sommelierskich
o zasięgu regionalnym, krajowym
i zagranicznym oraz konkursach
ogólnych
Motywowanie uczniów do nauki
IV.
Wychowanie
i opieka
Opracowanie
i wdrażanie systemu wspierania
uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Dyrektor,
Vicedyrektorzy
Pedagog,
Rada
Pedagogiczna
cały rok szkolny
- analiza efektów kształcenia
- lekcje wychowawcze
- wyjścia edukacyjne – zapoznanie z
działalnością branży,
- listy referencyjne oraz pochwalne za
dobre wyniki w nauce
- udział w konkursach
Wychowawcy
klas –
podsumowanie –
koniec I i koniec
II semestru
- szkoleniowe Rady Pedagogiczne
- współpraca z Przychodnią
Psychologiczno-Pedagogiczną
- spotkania z pedagogiem szkolnym i
psychologiem
- praca zespołów nauczycielskich
- opracowanie kart IPET
Rada
Pedagogiczna
cały rok szkolny
19
Stworzenie warunków do
samorządnego działania młodzieży
Wspieranie samorządności
uczniowskiej
Zapewnienie słuchaczom
i nauczycielom pomocy
pedagogicznej
Realizacja założeń programu
profilaktycznego w szkole zgodnie
z potrzebami uczniów i nauczycieli
- Udoskonalenie działalności
Samorządu Uczniów
- współpraca z ww. Samorządem oraz
Radą Rodziców w zakresie
podejmowania decyzji,
wnioskowania i opiniowania w
sprawach dotyczących realizacji
praw i obowiązków ucznia zgodnie
ze Statutem Szkoły
- tworzenie „trójek klasowych”
- powołanie Samorządu Uczniów na
rok szk. 2012/13
- spotkania z pedagogiem szkolnym i
psychologiem
- opracowanie i wdrażanie programu
profilaktycznego i wychowawczego
- współpraca z instytucjami
pedagogiczno - psychologicznymi
- opracowanie i przygotowanie planu
profilaktyki
- przygotowanie harmonogramu
szkoleń uczniów
Rada
Pedagogiczna
cały rok szkolny
Rada
Pedagogiczna
wrzesień 2011
cały rok szkolny
Dyrektor,
Vicedyrektorzy
Pedagog
cały rok szkolny
Pedagog,
Dyrektor, Rada
Pedagogiczna
zgodnie z
harmonogramem
planu
wychowawczego i
planu profilaktyki
Dyrektor,
Vicedyrektorzy
Pedagog,
Rada
Pedagogiczna
zgodnie z
harmonogramem
planu
wychowawczego i
planu profilaktyki
Dyrektor,
Vicedyrektorzy
Nauczyciele –
koniec roku
szkolnego
Realizacja założeń programu
wychowawczego w szkole
- opracowanie i przygotowanie planu
wychowawczego
- przygotowanie harmonogramu
szkoleń uczniów
- nawiązanie stałej współpracy z
instytucjami szkoleniowymi
Wdrażanie nauczycieli do aktywnej
samooceny i autorefleksji
- samoocena na koniec roku
szkolnego tzw. „samochwałki”.
Opracowanie rytmiczności
prowadzonych zajęć – koniec roku
szkolnego
Kształtowanie u uczniów postawy,
zachowania i rozwoju moralnego,
społecznego, emocjonalnego
duchowego oraz uniwersalnych
wartości
- realizacja założeń planu
wychowawczego i profilaktyki przez
Rada
wszystkich nauczycieli,
wychowawców, pedagoga szkolnego Pedagogiczna
i psychologa
- spotkania indywidualne z uczniami, cały rok szkolny
i ich rodzicami
20
W roku szkolnym zaplanowano udział w następujących przedsięwzięciach:
1. Konkursy:
Tytuł
Miejsce
Konkurs „Wołowina na polskim Zespół Szkół Weterynastole”
ryjnych w Łobży
Data
Uwagi
wrzesień 2012
Opiekun Marzena
Niedośpiał
Konkurs „Coupe Georges
Baptiste” – sommelierskokelnerski
Konkurs Barmański
Tokyo - Japonia
październik/listopad
Opiekun Hanna
Giżyńska
Presov /Słowacja/
październik
Olimpiada Hotelarska
Warszawa
styczeń
Konkursy kulinarne
Warszawa
kwiecień/ maj
Opiekun Hanna
Giżyńska
Opiekunowie –
Maria Peć, Aneta
Kwiecińska, Iwona
Michniewicz
Opiekun marzena
Niedośpiał
Olimpiada smaku
Warszawa
kwiecień/maj
Konkursy sportowe
Warszawa
cały rok szkolny
Tradycyjne produktynowoczesna kuchnia polska
Warszawa
Konkurs wieloetapowy
Animator czasu wolnego
Warszawa
kurs
Bacardi Martinii ( konkurs
barmański)
Warszawa
marzec/kwiecień
Opiekunowie
Marzena Niedośpiał,
Anna trzeciak
Opiekunowie –
nauczyciele Zespołu
Wychowania
Fizycznego
W ramach
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej
Koordynacja – Maria
Peć
Opiekun Hanna
Giżyńska
21
PLAN WYCHOWAWCZY
2012 / 2013
Zespół Szkół Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomicznych
W Warszawie
Naczelnym celem naszej szkoły jest, aby nasi absolwenci byli ludźmi mądrymi,
twórczymi i dojrzałymi ze spójnym wewnętrznie systemem wartości.
Ze względu na specyfikę kształcenia dążymy także do ukształtowania pewnych
specyficznych cech, postaw i zachowań społeczno – zawodowych naszych słuchaczy.
Dbając o to, aby nasza szkoła była w środowisku instytucją dobrą, przyjazną, życzliwą
uczniom, zapewniającą im wszechstronny rozwój określamy następujące ogólne cele
wychowawcze:
1. Całościowy program wychowawczy szkoły został utworzony i będzie realizowany
we współpracy z opiekunami i uczniami (w oparciu o przeprowadzone i
przeanalizowane ankiety, spotkania i prelekcje).
2. Wychowanie, profilaktyka i kształcenie stanowić będą integralną całość i są procesem
ciągłym i trwającym całe życie, a więc nie tylko u wychowanków doskonalimy
osobowość, ale również u siebie, jesteśmy wspólnotą wzajemnie się wychowującą.
3. Przygotowanie do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i
zawodowych.
4. Wykształcanie w uczniach umiejętności odpowiedzialnego kierowania swoim życiem.
- umiejętność współżycia i współdziałania społecznego.
- umiejętność prowadzenia zdrowego stylu życia.
5. Kształtowanie trwałych i ponadczasowych wartości etycznych, moralnych,
ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
6. Tworzenie w szkole życzliwej i serdecznej atmosfery, pełnej wzajemnego szacunku i
tolerancji, opartej o autentyczną współpracę wszystkich podmiotów edukacyjnych:
rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, działaczy społecznych,
pracowników różnych instytucji i organizacji.
7. Realizowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Celem zaplanowanych działań wychowawczo-profilaktycznych jest:





obniżenie poziomu zachowań agresywnych wśród wychowanków
zwiększenie motywacji do systematycznej nauki
działania w zakresie kształtowania postaw prospołecznych i prozdrowotnych
wychowanie patriotyczne
uświadomienie szkodliwości zażywania środków odurzających
Wyżej wymienione cele ogólne pozwalają nam określić następujące obszary oddziaływań
wychowawczych:
22
A.
POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA
WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Zadania:
Formy realizacji:
Dawać szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i robi
najlepiej
Organizować dobre i ciekawe zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne
Rozpoznawać i oceniać
wychowawczą w szkole
sytuację -
Realizować założenia rządowego
programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Pomagać każdemu uczniowi w kształtowaniu
jego
osobowości, również zawodowej
Inspirować siebie i uczniów do działań twórczych i samorozwoju
Przygotowywać uczniów do życia w społeczeństwie poprzez
ukazywanie różnych aspektów życia społecznego
wraz z jego zagrożeniami
B.
zapoznanie uczniów z wymaganiami
systemem oceniania i ich przestrzegać
programowymi
oraz
wykorzystanie aktywizujących metody nauczania
zwrócenie uwagę na dobór treści nauczania
organizowanie wycieczek dydaktycznych
wykorzystanie
środków
audiowizualnych
i
programów
komputerowych w realizacji zajęć dydaktycznych
przeprowadzenie Szkoleniowej Rady Pedagogicznej w celu
poznania faktów, opinii i odczuć nauczycieli w kierunku poznania
klas (zwłaszcza I)
konsekwentne przestrzeganie założeń programu
określenie i egzekwowanie zasad dyscypliny wewnątrzszkolnej
przestrzeganie statutu szkoły
rozmowy indywidualne w zależności od sytuacji wychowawczej
wzbogacenie własnego warsztatu pracy
stawianie zadań dydaktycznych do samodzielnego przygotowania i
prowadzenia przez ucznia indywidualnie i w zespołach
umożliwianie uczniom kontaktu ze sztuką i kulturą
doskonalenie swoich umiejętności zawodowych
organizowanie spotkań z policją, pracownikami poradni
antyalkoholowej, poradni psychologiczno – pedagogicznej
organizowanie spotkań z pracodawcami
uczestniczenie w akcjach typu: „Dzień Trzeźwości”, „Dzień bez
papierosa”
POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLAS
Zadania:
Integracja zespołu klasowego
Formy realizacji:
-
sytuacji Pomoc materialna wychowankom
Poznanie indywidualnej
każdego ucznia
organizowanie imprez klasowych zgodnie z zapotrzebowaniem
młodzieży (Andrzejki, Mikołajki, Wigilia i in.)
organizowanie wycieczek, rajdów i inne spotkań integracyjnych
prowadzenie dokumentacji szkolnej
rozmowy indywidualne z uczniami
organizowanie koleżeńskiej pomocy w nauce
rozmowy indywidualne w celu rozpoznania potrzeb i pomoc
stypendialna
23
Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych
Kształtowanie
uczniów
kultury
osobistej -
Rozpoznawanie potrzeb i problemów
uczniów
Działanie w zakresie wychowawczym -
C.
wspólne rozwiązywanie problemów klasowych
organizowanie spotkań z psychologiem i osobami różnych wyznań
w celu kształtowania postaw otwartości na inne kultury i wyznania
zwracanie uwagi i wymaganie kulturalnego zachowania na
zajęciach w czasie przerw i na uroczystościach
wymaganie właściwego ubrania na uroczystościach zawodowych i
szkolnych
wymaganie zostawiania po sobie porządku po zajęciach w
pracowniach, w szatniach, w sanitariatach i pomieszczeniach
rekreacyjnych
bieżące oddziaływanie nauczycieli na kulturę bycia
5. ustalenie indywidualnych problemów uczniów w drodze
rozmów, ankiet lub innych narzędzi badawczych
przeprowadzenie spotkania z klasą z zakresu problemów klasowej
społeczności
Przeciwdziałanie agresji.
Przeciwdziałanie zażywania narkotyków i środków odurzających;
Zwiększanie motywacji do systematycznej nauki.
Działania w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych.
Kształtowanie postaw prospołecznych
Wychowanie patriotyczne
KSZTAŁCENIE POSTAW I ZACHOWAŃ WYCHOWANKÓW ZWIĄZANYCH Z
ZAWODEM
Zadania:
Wyrabianie odpowiedzialności
zawodowej
Wpajanie zasad do gotowości
niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi
Rozwijanie samodzielności i
aktywności w działaniu
Udział słuchaczy w konkursach
krajowych i międzynarodowych
Realizacja założeń rządowego
programu „Bezpieczna i
przyjazna szkoła”
Formy realizacji:
-
wyrabianie poczucia odpowiedzialności przy wykonywaniu
zabiegów i czynności związanych ze swoją pracą
- na zajęciach praktycznych i teoretycznych zwracanie uwagi na
kontakt, tolerancję i akceptację gości i klientów
- zachęcanie do uczestniczenia w działaniach Kół Krwiodawstwa
- pomoc w organizowaniu imprez osobom niepełnosprawnym,
dzieciom w Domach Dziecka
- współpraca z instytucjami branżowymi w zakresie
zabezpieczania pokazów, imprez i współpracy
- pomoc w pracy w placówkach hotelarskich, turystycznych i
gastronomicznych w sytuacjach kryzysowych pod nadzorem
nauczycieli
- Europejski Konkurs Barmańsko – Sommelierski – Presov
(Słowacja) październik 2012
- Ogólnopolski Konkurs Młodych Barmanów „Baccardi Martini”
– marze 2013,
- Ogólnopolski Konkurs „Olimpiada Smaku”
- Targi Edukacyjne „Perspektywy”
- Bieżące imprezy turystyczne, hotelarskie i gastronomiczne
Założenia programu realizowane przez szkołę:
- Działania wychowawcze powinny mieć pierwszeństwo przed
restrykcjami, co nie oznacza rezygnacji z mądrych oddziaływań
prewencyjnych i korygujących – polegających na stawianiu
granic, ustanawianiu zasad, norm i reguł współżycia społecznego
24
-
-
-
-
D.
w szkole i konsekwentnego ich przestrzegania / egzekwowania;
Podejmowane działania wychowawcze w szkole powinny
obejmować promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,
profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapię, korektę zachowań
oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy;
Program wychowawczy szkoły powinien uwzględniać aktualny
stan wiedzy, diagnozę problemów i trudności występujących w
szkole, a także specyfikę lokalnych warunków i właściwości
danego środowiska szkolnego;
Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły wymaga
współuczestnictwa wszystkich reprezentantów społeczności
szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i innych pracowników
szkoły;
Zapewnienie
bezpieczeństwa,
przyjaznego
klimatu
i
przeciwdziałanie przemocy w szkole możliwe jest tylko we
współpracy z rodzicami uczniów, organizacjami młodzieżowymi
i pozarządowymi oraz przedstawicielami środowiska lokalnego.
KSZTAŁTOWANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW SZKOLNYCH
Ten obszar oddziaływań wychowawczych ściśle związany jest z kalendarium szkoły. Za
organizację imprez odpowiedzialni są nauczyciele wraz z uczniami. Przez to
kształtujemy postawy więzi z zawodem, z tradycją szkoły, narodową i europejską.
Uroczystości szkolne i zawodowe
1. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. Dzień Edukacji Narodowej
3. Pożegnanie absolwentów (i wręczenie dyplomów)
Inne imprezy odbywające się tradycyjnie w szkole.
1. Andrzejki
2. Mikołajki
3. Wigilia klasowa/Wielkanoc klasowa
4. Dzień Sportu
5. Apele z okazji świąt narodowych, ważnych wydarzeń z życia szkoły
E.
WSPÓŁPRACA
WYCHOWAWCÓW
Z
SAMORZĄDEM
UCZNIÓW
INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI ZE SZKOŁĄ
ORAZ
25
Zadania:
Formy realizacji:
Uczniowie mają prawo
współdecydować o
funkcjonowaniu szkoły
Samorząd Uczniów jest
współgospodarzem szkoły
-
zebranie Samorządu Uczniowskiego
uzupełnienie trójek klasowych
udział Samorządu w życiu szkoły
opiniowanie przez Słuchaczy pracy nauczycieli do oceny
2. reprezentuje interesy młodzieży w szkole i w środowisku
współuczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych i
środowiskowych
Stwarzanie alternatywnych
warunków organizowania czasu
wolnego
-
organizowanie rajdów, wycieczek, dyskotek, ognisk, zwiedzanie
wystaw
wspólne wyjścia na imprezy kulturalne, sportowe
Współdziałania z/i na rzecz
organizacji i instytucji
współpracujących ze szkołą
wspieranie organizacji imprez w placówkach szkolenia praktycznego
współorganizowanie imprez w środowisku
promocja i profilaktyka zdrowia w szkołach, przedszkolach,
zakładach pracy
-
PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ
Z ZAKRESU PLANU WYCHOWAWCZEGO I PLANU PROFILAKTYKI
2012 / 2013
Zespół Szkół Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomicznych nr 1
1. Przepisy Wewnętrzne (realizacja głównych przepisów i wartości na dany rok szkolny)
Realizacja założeń Statutu Szkoły
Realizacja założeń Oceniania Punktowego
Realizacja założeń rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu
społecznego w szkole

Zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły

Zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów

Indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w
szkole

Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (przemoc, narkomania, alkoholizm)

Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport
26
2. Działania Edukacyjne (propozycje działań wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli – do
wyboru)
Wszechstronny rozwój własnej osobowości
1. Umiejętności słuchania i rozmawiania, czyli jak
komunikować się z innymi?
2. Czy kompleksy utrudniają życie?
3. Pokonywanie własnych słabości.
4. Pozytywne myślenie.
5. Asertywność- sztuka mówienia nie.
6. Być czy mieć – dokonywanie wyborów
moralnych.
7. Jak radzić sobie ze stresem?
8. Tolerancja i jej granice.
Planowanie i organizowanie: nauki, pracy,
wypoczynku
1. Nowa szkoła nowe nadzieje.
3. Moje hobby.
4. Techniki skutecznego uczenia się.
5. Moja wizja dorosłego życia.
6. Przyczyny niepowodzeń w nauce.
7. Efektywne przygotowanie się do matury.
8. Orientacja w krajowym i lokalnym rynku
pracy.
8. Zainteresowania a wybór kierunków studiów.
Postawa patriotyczna i obywatelska w duchu
poszanowania wartości uniwersalnych,
narodowych, lokalnych
1. Mój region- najpiękniejsze miejsce na majówkę.
2. Szacunek do szkoły- dbam o jej dobre imię i
mienie.
3. Czy Warszawa da się lubić?
4. Święto Zmarłych- śpieszmy się kochać ludzi tak
szybko odchodzą.
5. W kręgu tradycji świąt.
6. Poznajemy miejsca pamięci narodowej.
7. Wartość życia i cena śmierci.
Postawa proeuropejska
1. Polak to brzmi dumnie.
2. Czy jesteśmy narodem tolerancyjnym?
3. Szanse i wyzwania dla młodzieży związane z
obecnością w Unii.
Pożądane wzorce zachowań- wysoki poziom
kultury
1. Jak odpowiednio ubrać się na różne okazje?
2. Nasze możliwości uczestniczenia w życiu
kulturalnym.
27
3. Kultura zachowania w szkole.
4. Kultura życia codziennego.
5. Kultura i radość kibicowania na imprezach
sportowych.
6. Ważne co i jak mówimy.
Pozytywne wzorce dojrzałego funkcjonowania
1. Poznajemy się- zajęcia integracyjne.
- w rodzinie;
2. My jako klasa, relacja uczeń- nauczyciel.
-w grupie;
3. Moje miejsce w rodzinie.
- w społeczeństwie;
4. Dobroć i miłosierdzie – warto być
wolontariuszem?
5. My jako klasa uczeń- uczeń.
Przygotowanie do życia w rodzinie
1. Trudny wiek dorastania.
2. Przyjaźń i miłość jako podstawowe wartości w
życiu.
3. Miłość przeżycie jedno czy wielokrotne?
Zdrowy styl życia – działania profilaktyczne
1. Choroby XXI wieku.
2. Dieta- ograniczenia, wyrzeczenia, cierpienia.
3. Narkomania- problem indywidualny i społeczny.
4. Nałogi – sposób oderwania się od rzeczywistości.
5. Uwarunkowania i skutki uzależnień.
6. Stalking – jak sobie radzić?
PLAN SZKOLEŃ DLA KLAS TECHNIKUM
rok szkolny 2012 / 2013
TERMIN
TEMAT SZKOLENIA
SZKOLENIA
09.2012
Zapoznanie uczniów z kierunkiem i charakterem kształcenia
szkoły.
Ocenianie punktowe w szkole.
Prawa i obowiązki uczniów – zapoznanie ze Statutem Szkoły
Profilaktyka zdrowotna
Godzina
wychowawcza
– cały rok
szkolny
I semestr 2012 Zapoznanie z zadaniami i obowiązkami Straży Miejskiej
Odpowiedzialność cywilna i prawna osób nieletnich – film
edukacyjny i prezentacja DVD
OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Wychowawca
Pedagog
pielęgniarka
Policja / Straż Miejska
28
X-XI. 2011
Przeciwdziałanie agresji, przemocy i używaniu środków
psychoaktywnych - klasy I, II
Pedagog
Centrum Rozwiązywania
Problemów Społecznych
nauczyciele przedmiotów
zawodowych,
pielegniarka
cały rok
szkolny
Racjonalne i nieracjonalne odżywianie się:
 zasady prawidłowego odżywiania się
 nadzór nad żywieniem dzieci
 współorganizowanie dożywiania dzieci ze środowisk
zaniedbanych
 wpływa nieracjonalnego odżywania na funkcjonowanie
organizmu
cały rok
szkolny
„Bezpieczna nastolatka” – techniki samoobrony
Nauczyciele wf
Animator czasu wolnego - kurs
Aktywizowanie systemu wartości uczniów przeciw zachowaniom
dysfunkcyjnym poprzez lekcje wychowawcze nt. przyjaźni,
miłości, szczęścia rodzinnego wartości najbardziej cenionych
przez młodzież.
Prac stylistyczna, wypowiedź na lekcjach j. polskiego, religii,
godz. wych.,
p. Maria Peć
Wychowawcy
+
nauczyciele
Zapoznanie z zadaniami i obowiązkami Straży Miejskiej
Odpowiedzialność cywilna i prawna osób PEŁNOLETNICH
– film edukacyjny i prezentacja DVD
Straż Miejska
II semestr
cały rok
szkolny
02.2013
II semestr 2013 Lekcje wychowawcze na temat przemocy i agresji,
uświadomienie uczniom skutków prawnych czynów
przestępczych
I semestr
Realizacja programów profilaktycznych:
 Profilaktyka HIV / AIDS
 Pierwszy Dzwonek – kampania zakażeń
 Wybierz Życie – profilaktyka raka szyjki macicy
 Od samobadania do mammografii – profilaktyka raka
piersi
 Zagrożenia związane z używaniem nowych narkotyków –
dopalacz
 Nowa ustawa tytoniowa – tytoń
 Skutki zdrowotne wynikające z nadmiernego
promieniowania ultrafioletowego (UV)
 Bulimia i anoreksja
Biblioterapia – zajęcia warsztatowe- uzależnienia, poczucie
własnej wartości. Grupy 5-10 osobowe.
„Animacja czasu wolnego”- dla chętnych
I semestr
„Informator Turystyczny” – zajęcia warsztatowe
cały rok
szkolny
I/II semestr
Wychowawcy klas
+
Straż Miejska
Wychowawcy
+
pedagog
Nauczyciel- bibliotekarz
p. Agnieszka Rokita
Podmiot zewnętrzny
Centrum Edukacji
Zawodowej – dla
chętnych
29
I/II semestr
„Profilaktyka poprzez wartości”
„Monar” w ramach
poprzez „Szkoła z pasją”
Działalność charytatywna
L.P.
Okres
działalności
Rodzaj działalności
Osoba
odpowiedzialna
1.
Cały rok szkolny
Współpraca z Fundacją „Rack
Małgorzata Mirska
2.
Cały rok szkolny
Szkolne koło „Caritas”
Andrzej Sosnowski,
Jolanta Kitura, Grzegorz
Wilkowojski
3.
Z okazji Świąt
Narodowych
„Światełko – Miejsce Pamięci narodowej”
– sprzątanie, zapalanie zniczy
Henryka Stępniak
4.
Cały rok szkolny
Opieka nad schroniskiem dla zwierząt na
Paluchu
Andrzej Sosnowski
5.
Październik 2012
„Ratuj konie”
Samorząd Uczniowski –
Małgorzata
MierzejewskaKrupińska, Joanna
Bujak
6.
Listopad 2012
„Komputery za tonery”
Samorząd Uczniowski –
Małgorzata
MierzejewskaKrupińska, Joanna
Bujak
7.
Grudzień 2012
„Zostań Świętym Mikołajem” – zbiórka
zabawek pluszowych do Domu Dziecka
Samorząd Uczniowski –
Małgorzata
MierzejewskaKrupińska, Joanna
Bujak
8.
Kwiecień 2013
„Dzień Ziemi” – sadzenie roślin
Małgorzta
MierzejewskaKrupińska, Joanna
Bujak
30
SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI
rok szkolny 2012 / 2013
Zespół Szkół Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomicznych nr 1
w Warszawie
1. Profilaktyka w szkole – wprowadzenie do programu
2. Cele i zadania szkolnej profilaktyki
3. Diagnoza środowiska szkolnego
4. Plan realizacji działań szkolnej profilaktyki
5. Ewaluacja
Profilaktyka w szkole – wprowadzenie do programu
Dążenie do tworzenia równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w życiu młodego człowieka oraz
harmonizowanie jego stanu emocjonalnego, moralnego, fizycznego, społecznego i duchowego – są
głównymi zadaniami wychowawców.
Prowadzenie do rozwoju świadomości istnienia i współistnienia, rozpoznawania własnych
wartości i wartości innych ludzi, dokonywanie wyborów pomiędzy dobrem i złem, wskazywanie
ideałów i pomoc w dążeniu do ich osiągania – należą do podstawowych aspektów pracy
wychowawczej.
W działaniach dydaktyczno – wychowawczych i profilaktycznych właśnie takie ukierunkowanie
może dopomóc wychowawcom w ukształtowaniu wartościowych jednostek wśród wychowanków.
Cele i zadania szkolnej profilaktyki
Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełnego rozwoju własnej
osobowości i poprzez:

ukształtowanie prawego, indywidualnego charakteru

uznanie i przestrzeganie norm społecznych i kulturowych

budowanie postawy miłości, współistnienia i zrozumienia do ludzi

uświadomienia celów życiowych

budowanie poczucia współodpowiedzialności za rozwój własny i wspólne dobro

przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom
Skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych, które w codziennym kontakcie ucznia z
wychowawcą mogą przynieść najlepsze rezultaty, zależy przede wszystkim od stałych i długotrwałych
oddziaływań, a ponad to – od przygotowania i konsekwencji realizacji programu wychowawczego i
programu profilaktyki.
Wychowanie i profilaktyka mają być dziś oparte przede wszystkim na inspirowaniu, pobudzaniu i
stymulowaniu bodźców poznawczych, uwrażliwianiu na zachodzące zmiany, rozwijaniu świadomości
31
zagrożeń i niedostosowań społecznych oraz umiejętności właściwego reagowania na nie i
przeciwdziałanie im.
Diagnoza środowiska szkolnego
Do najczęściej pojawiających się zagrożeń i zachowań ryzykownych należą w dzisiejszych czasach;

brak poczucia własnej wartości młodzieży

zaburzenia zachowań na tle emocjonalnym młodzieży

zagrożenia uzależnieniem od alkoholu i palenia tytoniu

zagrożenia uzależnieniem od „używek społecznych” (Internet, wideo, hazard, jedzenie,
pieniądze)

zagrożenie uzależnieniem od narkotyków i środków zmieniających świadomość

zaburzenia wynikające z rozpady rodziny

zachowania agresywne i przestępcze

niewłaściwe zachowania i relacje prospołeczne
Podstawowymi czynnikami ryzyka sprzyjającymi występowaniu zachowań ryzykownych są przede
wszystkim wzorce zachowań panujące w środowisku społecznym wychowanków, model zachowania i
norm społecznych kultywowany w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz doświadczenia i
stereotypy wyniesione z dzieciństwa.
Innymi, równie ważnymi czynnikami, które bardzo mocno wpływają na życie młodych ludzi, są
wyniki osiągane w trakcie nauki szkolnej (najczęściej niskie), brak autorytetów i celów życiowych,
wczesna inicjacja w zachowania seksualne i ryzykowne, potrzeba akceptacji i łatwość zdobycia
substancji psychoaktywnych i odurzających lub zmieniających świadomość.
Plan realizacji działań szkolnej profilaktyki
Z uwagi na dużą degradację wartości wśród młodzieży koniecznym staje się połączenie
programu profilaktyki z programem wychowawczym i zaktywizowanie wszystkich nauczycieli
naszej placówki do działań wychowawczo-profilaktycznych.
Działania profilaktyczne i wychowawcze winny być nakierowane na osłabienie owych
czynników ryzyka. Powinny wnosić zmianę świadomości młodego człowieka, jego systemu wartości i
autorytetów oraz zwiększanie poczucia jego własnej wartości.
Dlatego tez niniejszy program profilaktyki opracowany został z uwzględnieniem
zintegrowanego, kompleksowego współdziałania szkoły, wszystkich nauczycieli i instytucji
wspierających.
Jego realizacja odbywać się będzie w formie zajęć dydaktycznych, akcji edukacyjnych,
psychozabaw i prelekcji zewnętrznych organizowanych zarówno dla uczniów, jaki i nauczycieli naszej
placówki.
Ewaluacja
Program profilaktyki podlega badaniu zgodnie z założeniami Planu Nadzoru, dlatego też jego
ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu cyklu związanego z jego wdrożeniem i realizacją.
32
PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO
rok szkolny 2012/2013
Zespół Szkół Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomicznych nr 1
w Warszawie
Wstęp:
Wszelkie działania zawarte w planie Zespołu Wychowawczego wynikają z Planu Wychowawczego
opracowanego na dany rok szkolny. Zespół Wychowawczy będzie odbywać spotkania 5-go każdego
miesiąca.
Zadania
1. Spotkanie przewodniczącego Zespołu
Termin
Wrzesień 2011
Wychowawczego z wychowawcami klas dotyczące
Odpowiedzialni
Przewodniczący Zespołu
Wychowawcy klas
ustalenia planu pracy na rok szkolny 2011/2012.
2. Ustalenie harmonogramu zajęć i szkoleń
Wrzesień 2011
wychowawczych i profilaktycznych na cały rok
Przewodniczący Zespołu
Wychowawcy klas
szkolny.
3. Rozwiązywanie bieżących spraw wychowawczych
Cały rok
Dyrektor szkoły
Przewodniczący Zespołu
Wychowawcy klas
4. Wprowadzenie do realizacji tematów narad i
Cały rok
Dyrektor szkoły
spotkań klasowych zawartych w programie
Przewodniczący Zespołu
wychowawczym.
Wychowawcy klas
Wszyscy nauczyciele
5. Stały monitoring postaw uczniowskich i
Cały rok
Dyrektor szkoły
przestrzegania praw i obowiązków ucznia
Przewodniczący Zespołu
wynikających za Statutu szkoły.
Wychowawcy klas
Wszyscy nauczyciele
6. Realizacja szkoleń, spotkań i zajęć wynikających z
Cały rok
Planu wychowawczego i Planu Profilaktyki.
7. Ewaluacja programu Wychowawczego, programu
Przewodniczący Zespołu
Wychowawcy klas
Czerwiec 2013
Dyrektor szkoły
Profilaktyki, WO, oceniania punktowego oraz tabeli
Przewodniczący Zespołu
ryzyka (kontrola zarządcza).
Wychowawcy klas
Wszyscy nauczyciele
Zebrania Zespołu Wychowawczego odbywają się raz w miesiącu – do 10 dnia w danym miesiącu.
Plan Pracy na rok szkolny 2012/13
1. Zespół
33
34

Podobne dokumenty