Wrzesień 2009

Komentarze

Transkrypt

Wrzesień 2009
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2009/2010
redakcja gazetki „U nas”
składa uczniom oraz nauczycielom najlepsze Ŝyczenia
wielu sukcesów w nauce i w pracy.
Gazetka SP w Kleosinie
Rok szkolny 2009/2010
WRZESIEŃ
W tym numerze:
Co zmieni się w tym roku w szkole?
Obchody 70 rocznicy agresji sowieckiej..
1
Dzień integracji klas I.
IX Międzynarodowy Marsz śywej Pamięci...
Sprzątanie świata 2009.
2
3
Gwiazdozbiory.
Kącik motoryzacyjny…
Mamy opiekuna SU …
4
Sprawozdanie z festynu rodzinnego...
5
Kącik motoryzacyjny.
Osiągnięcia sportowe naszych uczniów...
1 września weszło w Ŝycie wiele zmian dotyczących polskich szkół zaplanowanych
przez minister edukacji p. Katarzynę Hall. Dotyczą one zarówno podstawówek jak i
gimnazjum.
⇒ W tym roku do pierwszej klasy mogą iść juŜ sześciolatki. O tym, czy dziecko
Wywiad z Rzecznikiem Praw Ucznia…
Działalność dobroczynna naszych uczniów.
Idole klasy VI c.
Kącik sportowy.
Kącik mody.
Co zmieni się w tym roku w szkole?
rozpocznie
naukę w szkole czy w zerówce decydują rodzice.
⇒ Do pierwszych klas podstawówek i gimnazjum wchodzi nowy program. Tak zwana ogólna
edukacja kończy się w gimnazjum.
⇒ Uczniów gimnazjum czeka obowiązkowe wkuwanie aŜ dwóch języków obcych.
⇒ Od tego roku wychowanie do Ŝycia w rodzinie (WDś) jest obowiązkowe więc jeŜeli rodzice
nie chcą posyłać swoich dzieci na te lekcje, to muszą złoŜyć odpowiednie oświadczenie u
dyrektora placówki. Inaczej nastolatek będzie chodził na te zajęcia obowiązkowo.
Sprawy obejmujące nie tylko naukę.
6
⇒ KaŜda szkoła musi zapewnić dla ucznia szafkę lub półkę, gdzie będzie mógł zostawić
rzeczy.
7
Kalendarz.
Horoskop.
8
KrzyŜówka z hasłem...
9
⇒ Od października uczniowie klas I-III powinni dostawać za darmo owoce i warzywa.
⇒ Ciekawsze mają być lekcje w-f. Podczas dwóch z czterech lekcji dziecko ma uprawiać
wybraną przez siebie dyscyplinę. Lecz moŜna sobie tylko pomarzyć o jeździe konnej, pływaniu czy szermierce, poniewaŜ nie muszą być to sporty, które naraŜają szkołę na większe
koszty.
⇒ Powszechnie znikną papierowe dzienniki i zastąpią je e-dzienniki. Nauczyciele mogą prowadzić całą dokumentację klas tylko w Internecie.
Obchody 70 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę...
16 września w przeddzień 70 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w naszej szkole odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.
Przy tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci kapitana Marcina Borowskiego – Beszty uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej pięknie odśpiewali hymn państwowy. Honorowy gość pan Tadeusz Borowski-Beszta i mały samorząd uroczyście złoŜyli wiązanki kwiatów oraz został zapalony znicz.
Drugą część uroczystości stanowiła prelekcja przeprowadzona przez edukatora OBEP IPN Białystok panią Magdę
Dzienis przeplatana prezentacjami multimedialnymi. W uroczystości uczestniczyli uczniowie klas IV-VI SP i II-III gimnazjum.
Pozostali uczniowie na lekcjach zostali zapoznani z artykułem prezesa Oddziału Zarządu Związku Sybiraków pana Tadeusza
Chwiedzia pod tytułem „Zesłania Polaków na Sybir i do Kazachstanu”.
Na zakończenie uroczystości edukator IPN Białystok ofiarowała dyrektorowi szkoły pani BoŜenie Nienałtowskiej
okolicznościowy folder zawierający materiały multimedialne wydane z okazji 70 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.
Przedstawiamy poniŜej zdjęcia:
Przy pamiątkowym dębie
Pan T. Borowski-Beszta
przy pamiątkowym dębie
Zaproszeni goście
Edukator IPN p. M. Dzienis
DZIEŃ INTEGRACJI
KLAS PIERWSZYCH
16 września 2009 r. uczniowie klas pierwszych zamiast iść do szkoły pojechali na wycieczkę do Wioski Indiańskiej.
Był to dla nich dzień integracji, moŜliwość chociaŜ troszeczkę poznania Ŝycia Indian i jednocześnie świetna zabawa na świeŜym
powietrzu.
Dzieci zostały powitane przez wodza, który oprowadził ich po całej wiosce. Opowiadał bardzo ciekawe rzeczy z Ŝycia
Indian. Dzieci miały okazję bawić się jak prawdziwi Indianie.
Po wyczerpującej zabawie upiekły kiełbaski nad ogniskiem.
IX Międzynarodowy Marsz śywej Pamięci Polskiego Sybiru
9 września 2009 r. delegacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w IX Międzynarodowym Marszu śywej Pamięci Polskiego Sybiru.
Marsz odbył się pod hasłem „Sybirak - tułacz - Ŝołnierz” i miał na celu upamiętnienie zesłańców, którzy po przeŜyciach „Golgoty Wschodu” wstąpili do wojska polskiego i walczyli o
wolną Polskę podczas II wojny światowej.
IX Międzynarodowy Marsz śywej Pamięci Polskiego Sybiru wyruszył spod Pomnika
Katyńskiego do kościoła pw. Ducha Świętego. Główne uroczystości: hymn Związku Sybiraków, modlitwa za Sybiraków w obrządku katolickim i prawosławnym, wystąpienia okolicznościowe, apel poległych zakończony salwą honorową, złoŜenie kwiatów i zapalenie zniczy odbyły się przy Pomniku Grobu Nieznanego Sybiraka po Mszy świętej.
Nasza szkoła po raz drugi uczestniczyła w marszu pełnym zadumy i pamięci o jakŜe
waŜnych dniach zapisanych w historii naszego narodu.
XVI edycja akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA”
Dnia 18.09.2009 r. nasza szkoła wzięła udział w 16. edycji międzynarodowej akcji „Sprzątania świata”. Tegorocznej edycji przyświecało hasło „Pomagajmy Ziemi – codziennie”. Szczególną opieką w tym roku naleŜało objąć lasy. Liczba wysypisk w lasach jest olbrzymia. ZauwaŜyliśmy je sprzątając teren przy końcowym przystanku linii 10. PGL Lasy Państwowe
wydają rocznie wiele milionów złotych na ich usuwanie. A przecieŜ wystarczy nie śmiecić. A lasy to świetny pochłaniacz dwutlenku węgla, stabilizator lokalnego klimatu, wielkie bogactwo form Ŝycia, źródło wielu surowców – ale i wspaniałe miejsce, w
którym dobrze się czujemy.
Str. 2
Wywiad z Rzecznikiem Praw Ucznia panią Anną Łapińską
R.: Jest pani wychowawczynią kl. IV b, a takŜe Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej
szkole. Na czym polega to zadanie?
P.: Tak jestem wychowawczynią klasy IV b, bardzo fajna gromadka i świetne dzieciaki. Jakiś czas temu zostałam wybrana przez uczniów w wyborach na Rzecznika Praw Ucznia naszej szkoły. Podstawowym zadaniem Rzecznika jest przeciwdziałanie łamaniu praw w szkole. TakŜe udzielanie porad, mediacje między
spornymi stronami. Rzecznik zobowiązany jest działać w ramach obowiązujących w szkole regulaminów.
R.: Dlaczego przystąpiła pani do konkursu na Rzecznika Praw Ucznia?
P.: Chciałam, Ŝeby uczniowie mieli moŜliwość przyjścia ze swoimi problemami do kogoś z grona nauczycieli, a jednocześnie
zaleŜało mi na spojrzeniu na problemy uczniów z ich perspektywy.
R.: Dlaczego wybrała pani zawód nauczycielki historii? Czy lubi pani swój zawód?
P.: Bardzo lubię swój zawód, odkąd pamiętam interesowałam się historią. Zawsze cieszę się, kiedy widzę efekty swojej pracy, a
moi uczniowie biorą udział w róŜnych konkursach i odnoszą sukcesy.
R.: Jakie ma pani inne zainteresowania oprócz historii? Co lubi pani robić w wolnym czasie?
P.: Lubię oglądać filmy przyrodnicze i bardzo lubię czytać ksiąŜki, nie zawsze muszą być to ksiąŜki historyczne.
śyczę młodym dziennikarzom duŜo świetnych pomysłów i wytrwałości w pracy.
R.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu naszej gazetce.
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów SP „Na jakie koło chciałbyś chodzić?”
W ankiecie tej wzięło udział 25 uczniów z klasy VI
c. Na pytanie „Na jakie koło chciałbyś chodzić?
uczniowie odpowiedzieli następująco:
⇒
koło polonistyczne
2
⇒
koło matematyczne`
2
⇒
koło przyrodnicze
6
⇒
Koło Wzajemnej Pomocy
5
⇒
koło informatyczne
5
⇒
SKS
9
⇒
nie chcę chodzić na Ŝadne koło 3
⇒
Inne:
Uczniowie chcieliby uczęszczać na zajęcia:
⇒
motoryzacyjne
6
⇒
straŜackie
1
⇒
dziennikarskie
4
⇒
taneczne
2
⇒
plastyczne
3
⇒
wokalne
2
⇒
muzyczne
1
⇒
języka angielskiego
1
⇒
korekcyjne
1
4%
2%2%
2% 4%
4%
6%
11%
4%
8%
2%
9%
9%
11%
6%
16%
koło polonistyczne
koło przyrodnicze
koło informatyczne
nie chcę chodzić na Ŝadne koło
straŜackie
taneczne
wokalne
języka angielskiego
koło matematyczne`
Koło Wzajemnej Pomocy
SKS
motoryzacyjne
dziennikarskie
plastyczne
muzyczne
korekcyjne
Działalność dobroczynna naszych uczniów
Dnia 19 lutego 2009 roku w naszej szkole odbyła się sprzedaŜ ciast oraz loteria fantowa organizowana przez uczniów klasy Vc (obecnie
VI c) wraz z wychowawczynią panią ElŜbietą Szczepankowską. Nasze mamy upiekły ciasta, ojcowie przynieśli małe gadŜeciki z pracy. Zorganizowaliśmy numerki i ławki. Ktoś przyniósł obrus, ktoś inny coś jeszcze i tak pracowaliśmy pełną parą. Dziewczyny przygotowały ogłoszenia, które zostały rozwieszone na szkolnych korytarzach.
Po przygotowaniach nadszedł dzień kiermaszu. Wszystko rozstawiliśmy na korytarzu obok pokoju nauczycielskiego. Od pierwszej chwili
zaczęły ściągać w nasza stronę tłumy uczniów. Szczególną popularnością cieszyły się ciasta z karmelem; snikers oraz sernik toffi. Wszyscy
zajadali, aŜ im się uszy trzęsły. DuŜo osób takŜe próbowało swojego szczęścia w loterii fantowej. Nie wszystkim się jednak poszczęściło. Na
buziach pierwszoklasistów niejednokrotnie widniał grymas niezadowolenia, gdy ich los okazał się jedynie długopisem, linijką czy balonikiem.
Największe zamówienie złoŜył ks. Sylwester, który kupił 20 pączków własnej roboty.
W rezultacie nazbieraliśmy około 700 zł. W czerwcu udaliśmy się do Domu Dziecka w Białymstoku. Bawiliśmy się z dziećmi, śpiewaliśmy im piosenki i pomagaliśmy w czym się dało. ,,To było cudowne przeŜycie. Dzieci wiedziały, Ŝe przychodzimy specjalnie do nich. – mówi
Oliwia.—Przed domem dziecka zrobiliśmy kilka zdjęć oraz podziwialiśmy huśtawki zakupione za pieniądze uzbierane poprzedniego roku.
Dzieci były bardzo szczęśliwe.” ,,To straszne, Ŝe niektóre dzieci są niechciane. A przecieŜ one wcale nie są od nas gorsze, ba niektóre nawet i
lepsze. Po prostu źle trafiły” – zwierza się Emilka.
Takie wyprawy naprawdę dają nam duŜo do myślenia. Pokazują prawdziwe dziecięce tragedie. Stwarzają okazję do pomocy dzieciom
oraz podzielenia się z nimi uśmiechem, radością.
Str. 3
Sprawozdanie z festynu rodzinnego „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”,
który odbył się 11.06.2009 r. w Pomigaczach w ramach projektu „Karol”
Nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II, dlatego postanowiliśmy przystąpić do konkursu w ramach projektu „Karol”,
czym chcemy okazać szacunek dla Ojca Świętego.
MłodzieŜ szkolna została dodatkowo zachęcona wcześniej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego finał
odbył się 11.06.2009 (czwartek) o godz.14.30 w majątku „Howieny” w Pomigaczach gm. Turośń Kościelna.
Głównym załoŜeniem festynu była integracja środowiska wiejskiego, ukazanie moŜliwości aktywnego spędzania czasu
wolnego, pokazanie form wspólnych zabaw dzieci i dorosłych. Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w konkurencjach rekreacyjno-sportowych prowadzonych przez nauczycieli ZS w Kleosinie. Zabawy były przygotowane i dostosowane do wieku kaŜdego z uczestników. W festynie wzięło udział ok.200 osób z gmin Juchnowiec Kościelny i Turośń Kościelna. Zintegrowaliśmy
dzieci i młodzieŜ ze szkół w: Kleosinie, KsięŜynie, Juchnowcu Górnym, Turośni Kościelnej i Niewodnicy.
W kaŜdej konkurencji uczestnicy zostali nagrodzeni medalami za trzy pierwsze miejsca.
Zawody zostały przeprowadzone w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów (oddzielnie dziewcząt i chłopców) oraz
konkurencje dla rodziców. Przeprowadzono następujące konkurencje:
⇒
bieg na ok. 500 m SP,
⇒
bieg uczniów gimnazjum na dystansie ok. 700 m,
⇒
rzut lotką w kategorii dziewcząt i chłopców SP i gimnazjum, jak równieŜ wśród osób dorosłych,
⇒
strzał na bramkę w określony punkt odbył się w kategorii dziewcząt i chłopców SP i gimnazjum,
⇒
rzut piłką lekarską oburącz za siebie na odległość,
⇒
rzut wałkiem odbył się w kategorii kobiet i męŜczyzn, polegał na rzucie wałkiem do celu,
⇒
podnoszenie cięŜarka o wadze 3 kg w kategorii kobiet i cięŜarka o wadze 5 kg wśród męŜczyzn.
W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod nazwą: „Sport i rekreacja w Ŝyciu Jana Pawła II”. Oceniała go komisja w składzie – dyrektor GOK w Juchnowcu Kościelnym pan Leszek Koleśnik, nauczyciel plastyki – pani Olga
Granacka i turystka z Krakowa pani Ula. Zwycięzcy zostali nagrodzeni statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi. Najciekawszą
pracę wykonali uczniowie:
⇒
I miejsce - Diana Głowacka - SP w KsięŜynie,
⇒
II miejsce - Julia Chrząszcz - SP Kleosin ,
⇒
III miejsce Paweł Chrzanowski - SP Kleosin.
Podczas festynu odbyły się takŜe pokazy walk zapaśniczych, pokazy akcji gaśniczej w wykonaniu OSP z Turośni Kościelnej i Niewolnicy Kościelnej. MoŜna równieŜ było skorzystać z dmuchanej zjeŜdŜalni, pomalować twarz, wziąć udział w
innych zabawach rekreacyjnych.
Po zakończeniu rywalizacji sportowej organizatorzy zaprosili uczestników na gorący posiłek (kiełbaski z grilla, napoje,
słodycze). DuŜą niespodzianką dla wszystkich było otrzymanie koszulek z logo festynu.
Str. 4
Przygoda Kuby
Pewnego letniego i słonecznego dnia Kuba wybrał się do miasta, by kupić chleb i masło.
Mieszkał daleko od sklepu, więc pojechał swoim czerwonym rowerem. Musiał poprowadzić rower przez ciemny las, poniewaŜ było tam
duŜo błota. Niedaleko mieszkał stary czarodziej, który właśnie przechadzał się przez las. ZauwaŜył chłopca i zadał mu pytanie. Kuba był
niekulturalny i bardzo nieładnie odpowiedział. Czarodziej ukarał go za
to. Wyjął czarodziejską róŜdŜkę i grubym głosem wypowiedział zaklęcie: „Stań się Ŝabą! Czar zdejmie tylko pocałunek dziewczyny!’’. Po
tych słowach zniknął, a chłopiec w mgnieniu oka zamienił się w Ŝabę.
Najpierw nie wiedział, co się stało, ale potem zauwaŜył, Ŝe jest płazem. Nie wiedział, co ma zrobić. Chwilę po tym usłyszał za sobą kumkanie. Odwrócił się i zobaczył wielką i brzydką Ŝabę. Mimo to była
bardzo miła i zaprowadziła go do najbliŜszego stawu. Poznał tam
wielu Ŝabich przyjaciół. Wolne chwile spędzał samotnie, rozmyślając,
co by w danym czasie robił, gdyby nadal był człowiekiem. Pewnego
poranka wybrał się na samotną przechadzkę po łące. Gdy zrobiło mu
się ciepło, wskoczył do ogromnej kałuŜy wypełnionej czymś lepkim.
Po wyjściu z dziwnej wody źle się poczuł. Zrozumiał, Ŝe to nie była
woda tylko ropa. Kuba bardzo zachorował i nie dał rady nic powiedzieć ani po ludzku, ani po Ŝabiemu. LeŜał tam cały ranek, ale o
pierwszej przechodziła tamtędy bardzo ładna dziewczyna. Spostrzegła Ŝabę i schyliła się, by ją podnieść, ale wtem usłyszała ochrypły
głos „PomóŜ mi’’. Przestraszyła się, poniewaŜ myślała, Ŝe ktoś tam
jest, a to był tylko Kuba zaklęty w Ŝabę. Kiedy zrozumiała, Ŝe to mówiła Ŝaba przedstawiła się jej (nazywała się Basia). Kuba zrobił to samo
i opowiedział dziewczynce jak zachorował. Basia słuchała uwaŜnie, a
potem powiedziała, Ŝe jej mama jest weterynarzem i na pewno go
wyleczy. OstroŜnie go podniosła, a następnie zaniosła do mamy i
spytała czy wyleczy Ŝabkę. Mama powiedziała, Ŝe trzeba się nim tylko
dobrze opiekować. Kiedy dziewczynka to usłyszała, od razu chciała
się zajmować Kubą. Mama oczywiście się zgodziła, wytłumaczyła jej
szczegóły, a potem dała pieniądze na specjalne jedzenie dla Ŝab.
Basia bardzo troszczyła się o Kubę. Zrobiła mu nawet małą sadzawkę. Miała rośliny i małą wysepkę, tylko sztuczne, ale i tak wyglądało to
bardzo ładnie. Dziewczynka bardzo duŜo czasu spędzała z Ŝabką i
nawet się z nią bawiła. Gdy w środę Basia wróciła do domu, była bardzo szczęśliwa. Powiedziała, Ŝe następnego dnia jej klasa pojedzie
do zoo i jak ktoś ma swoje zwierzątko to moŜe je przynieść na lekcje.
Ze szczęścia aŜ ucałowała Ŝabkę.
Wtedy ku zdumieniu Basi Ŝaba zamieniła się w chłopca. Kuba
opowiedział jej swoją prawdziwą historię. Potem poprosili swoich rodziców, aby zapisali ich do tej samej szkoły i klasy. Ich przyjaźń trwała
jeszcze wiele długich lat.
Kinga Sławińska
Kącik papieski
Dom rodzinny PapieŜa Jana Pawła II
W Wadowicach przy ulicy Kościelnej mieszkał niegdyś sam PapieŜ Jan Paweł II. Mieszkanie
to zostało zbudowane w 1845 r. Pierwszym znanym właścicielem budynku był Seweryn Kurowski,
powstaniec z 1863 r., zdolny farmaceuta. Po jego śmierci kamienicę nabył Józef Lisko, aby w 1911 r.
sprzedać ją małŜeństwu Rozalii z Kornublumów i Chielowi Bałamuthom. W 1919 r. rodzina Wojtyłów
zamieszkała na pierwszym piętrze północnego skrzydła kamienicy, wynajmując dwa pokoje z kuchnią
od strony wschodniej. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Obecny wystrój domu róŜni się od dawnego.
Wiele sprzętów codziennego uŜytku nie przetrwało do dzisiaj, gdyŜ w 1938 r. Karol Wojtyła i jego ojciec Edward opuścili Wadowice, aby Karol mógł studiować polonistykę w Krakowie. Większa część
umeblowania została zabrana. W dawnym mieszkaniu rodziny Wojtyłów dokonano później wielu
zmian: podłogę z pomalowanych desek zastąpiono parkietem, drzwi między pokojami umieszczone w
amfiladzie w pobliŜu okien przesunięto na środek ścian, w pokoju przebito drzwi na balkon, zamurowano dwa okna od strony kościoła i zastąpiono jednym, wymieniono stolarkę, wreszcie dołączono trzy
dalsze pokoje.
Dawne mieszkanie Wojtyłów składało się z trzech pomieszczeń. Tworząc muzeum, postanowiono adaptować równieŜ sąsiednie pomieszczenia. W 1983 r. dokonano wiele koniecznych prac remontowych, mających na celu przywrócenie tych pomieszczeń do pierwotnego stanu. Początkowo na
uŜytek muzeum oddano sześć pokoi. Uroczystego otwarcia „Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana
Pawła II” dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski 18 maja 1984 r., po mszy św. odprawionej
w intencji PapieŜa w sześćdziesiątą czwartą rocznicę urodzin. Wystawa ma upamiętniać Ŝycie i pontyfikat Karola Wojtyły.
W drugim pokoju, w którym Karol Wojtyła się urodził i mieszkał do roku 1938 oraz w przylegającej do niego kuchni zgromadzono to, co zachowało się z dawnego umeblowania przewiezionego do
Krakowa po opuszczeniu Wadowic.
W pokojach: pierwszym, trzecim, czwartym i piątym w gablotach po stronie prawej znajdują
się dokumenty, przedmioty, które stanowiły osobistą własność Karola Wojtyły oraz Jego rękopisy i
dzieła wydane przed 16 X 1978 r. Na ścianach wiszą fotografie Karola Wojtyły z miejsc, gdzie często
przebywał. Na wstędze biegnącej po lewej stronie umieszczono fotografie z wielu momentów Ŝycia: od
dzieciństwa poprzez lata szkolne i studenckie, przyjęcie słuŜby kapłańskiej i biskupiej, wreszcie godności kardynała, aŜ po wyjazd na konklawe do Rzymu.
W pokoju szóstym wystawiono ksiąŜki o Janie Pawle II wydane w róŜnych krajach świata.
W 1998 r. dołączono do stałej ekspozycji dwa pokoje – siódmy i ósmy. Po lewej stronie w pokoju siódmym znajduje się kompozycja
z fotografii ukazujących w sposób symboliczny PapieŜa Jana Pawła II i Jego ojczyznę. Na planszy po prawej stronie znajdują się zdjęcia z
pierwszego i drugiego pobytu w rodzinnym mieście. W pokoju ostatnim umieszczone zostały zdjęcia z ostatniej wizyty w Wadowicach.
W dwóch ostatnich pokojach zawieszone są równieŜ obrazy z 20- lecia pontyfikatu Ojca Świętego.
Str. 5
Idole klasy VI c
Dnia 11 września 2009 roku Kinga Kosińska oraz Karolina Tworkowska przeprowadziły ankietę wśród uczniów
z klasy VI c pt.. ,,Mój idol”. KaŜdy musiał wpisać swojego idola/swoją idolkę. Oto wyniki:
I miejsce: Stanisław Cydzik razem z Michaelem Jacksonem
II miejsce: Madonna razem z Dariuszem Rajczykiem
III miejsce: Dulce Maria razem z Euzebiuszem Smolarkiem
IV miejsce ( po 1 głosie): Dr. House Wasilij Rozanow, Joe Jonas, Daniel Kierdelewicz, Krzysztof Kierdelewicz, Keira Kinghtley, George Lukas, Marcin Szpakowski, Karolina Tworkowska, Marta śmuda-Trzebiatowska, Natalia Lesz, Robert Kubica.
Michael Jackson
KRÓL POPU
A tak właściwie Michael Joseph Jackson. Urodził się 29 sierpnia 1958 r., a zmarł 25 czerwca 2009 roku.
Znamy go jako jednego z najlepszych muzyków świata, nazywano go wielokrotnie ,,Królem popu”. Był
pierwszym czarnoskórym artystą, który uzyskał silne poparcie w telewizji. Karierę muzyczną rozpoczął w wieku 7
lat jako wokalista zespołu Jackson 5. Pełną karierę solową artysta rozpoczął w roku 1979. Jej przełom oraz szczyt
przypadły na lata 80. i 90. XX wieku.
Pierwszą płytą Michaela Jacksona, która zapoczątkowała jego karierę był Thriller. Sprzedano ją w ponad
100 mln egzemplarzy. Potem wydawał jeszcze albumy: Bad (1987), Dangerous (1991), History (1995) oraz Invincible (2001). Jego kariera rozwijała się świetnie. Otrzymał 13 nagród Grammy, sprzedał (wliczając Jackson 5) 250
mln albumów.
Wielu fanów Jacksona tęskni za jego muzyką, koncertami, ale po śmierci piosenkarza będziemy oglądać
go jedynie w filmach i na zdjęciach.
KĄCIK SPORTOWY…
Paralotniarstwo
Jest to sport polegający na lataniu przy uŜyciu paralotni. Paralotniarstwo we współczesnej formie powstało w latach 70- tych XX wieku, we Francji.
Aby uprawiać ten sport w Polsce, naleŜy mieć Świadectwo Kwalifikacji pilota paralotni, wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, ewentualnie Licencję IPPI, wystawianą przez
Międzynarodową Federację Lotniczą.
Paralotnia, często zwana glejtem, to rodzaj szybowca o miękkim płacie nośnym. Pochodzi w linii prostej od spadochronów szybujących, jednak odróŜnia się od nich udoskonalonym systemem sterowania. Elementem nośnym jest skrzydło. Właśnie do niego za pomocą taśm i linek podczepiana jest uprząŜ. Typowy zestaw składa się
ze skrzydła, uprzęŜy, zapasowego spadochronu, kasku ochronnego, plecaka oraz przyrządów takich jak: wariometr, kompas,
krótkofalówka oraz GPS.
Czynność ta odbywa się przez podciąganie linek, zwanych sterówkami. Pociągnięcie ich powoduje zmianę geometrii połowy skrzydła. W efekcie paralotnia skręca w stronę, po której sterówka jest ściągnięta.
Kącik mody...
Witajcie miłośnicy mody!
Czy wy równieŜ czasami wpadacie w depresję,
bo nie wiecie w co macie się ubrać? Chcecie iść na
zakupy ale wiecie Ŝe fajny ciuch duŜo kosztuje? Rzut
okiem na własną szafę wystarczy, Ŝeby znaleźć w niej
modne ubrania i stworzyć ciekawe komplety.
W kaŜdej części gazetki będziemy opisywać po
jednym kroku.
Str. 6
Modne ubrania do szkoły - krok pierwszy
Przejrzyj szafę i wyciągnij z niej
wszystko to, co na ciebie za małe , czego
juŜ nie potrzebujesz lub czego nie lubisz.
Nie wyrzucaj niczego. Ubrania,
które nie są zniszczone moŜesz wymienić
na portalach internetowych np. szafa.pl.
Dzięki temu zyskasz nowe,
modne ubrania za grosze.
KĄCIK MOTORYZACYJNY...
Pokolenia Corvetty.
C1
Pierwsza generacja pojawiła się w 1953 roku jako dwumiejscowy kabriolet a właściwie roadster. Na
stalowej ramie drabinkowej osadzono nadwozie wykonane z tworzyw sztucznych. Początkowo do
napędu posłuŜył silnik 235.5 cid, R6 o mocy 150 KM, później 195 KM. Po raz pierwszy moŜna
było zamówić wersję hardtop (ang.: sztywny dach). Pojawiły się równieŜ silniki ośmiocylindrowe
V8 o mocy 265 KM a rok później juŜ 283 KM.W 1958 roku wprowadzono model z podwójnymi
reflektorami z przodu. W latach 1958 - 1960 oferowano ww. silnik, oznaczony od pojemności skokowej 235, w wariantach mocy od 230 do 315 KM. W 1962 roku zaprezentowano silnik 327 o mocy maksymalnej 360 KM.
C2
Po 10 latach pojawiła się nowa wersja: Corvette Sting Ray. Zmodyfikowano ramę, aby była lŜejsza,
przednie zawieszenie, ale przede wszystkim całkowicie zmieniono nadwozie, które miało przypominać wyglądem rekina. Z dwóch wersji /cabriolet i fastback coupé/ to ta druga wzbudza największe
zainteresowanie i jest jednocześnie jednym z najbardziej poszukiwanych modeli Corvette w historii
tego modelu. Powodem jest tylna panoramiczna szyba a w zasadzie dwie szyby przedzielone środkowym słupkiem. Do napędu posłuŜył silnik 327 V8 o mocy 365 KM. W roku 1966 zastosowano
silnik 427 z serii zwanej big-block o mocach 425-435 KM.
C3
Całkowicie nowy model pojawił się w 1968 roku. Zachował nazwę Stingray, jednak pisaną teraz
razem. Podstawę stylistyczną stanowił prototyp Mako Shark II. Podstawę napędu stanowił silnik
327 V8 o mocy 350 KM. W 1970 roku w Ŝycie weszła ustawa o czystym powietrzu, narzucająca
producentom ograniczenie emisji substancji szkodliwych. W ten sposób na przeszło 20 lat skończył
się wyścig mocy. Następnie kryzys paliwowy spowodował obniŜanie mocy w stosowanych silnikach, która spadła do 180 KM w silnikach L48 V8 w latach 1976 - 1979. Ponownie ze względów
bezpieczeństwa w 1975 roku zakończono produkcję roadstera.W 1978 roku nastąpił pierwszy powaŜny facelifting. Zamiast pionowej tylnej szyby osłoniętej po bokach słupkami, pojawiła się duŜa,
panoramiczna szyba.
C4
W 1984 roku pojawił się nowy model o mało "porywającej" i bardzo ugrzecznionej stylistyce. Napęd stanowił silnik L83 o mocach 200 - 250 KM w pierwszym roku produkcji i L98 w latach 1985 1991. W roku 1987 do oferty powraca cabriolet. Lecz dopiero wersja Corvette ZR1 zaprezentowana
w 1989 roku przypomniała światu, Ŝe jest to samochód sportowy. Napędzana silnikiem oznaczanym
LT5 V8 o pojemności 5740 cm3 osiągała moce 367, 385 i 405 KM.
C5
Piąta generacja ujrzała światło dzienne w 1997 roku. Konstrukcja z nadwoziem z tworzyw sztucznych, oparta na hydroformowanej ramie skrzynkowej jest znacznie lŜejsza od poprzednich, a układ
transaxle, polegający na umieszczeniu skrzyni biegów na tylnej osi, pomiędzy kołami, powoduje
korzystniejsze rozłoŜenie mas pomiędzy osie. Napęd stanowił silnik LS1 V8 o pojemności 5665
cm3 i mocy 345 KM. W 2001 roku pojawił się następca wersji ZR1, model Z06. Do napędu uŜyto
jednostki LS6 o mocy 385 KM a w rok później 405 KM, połączonej z sześciobiegową manualną
skrzynią biegów.
C6
5 roku rozpoczęła się sprzedaŜ szóstej juŜ generacji. Od tego modelu osobną marką stała się nazwa
Corvette. Przy konstruowaniu tego modelu skupiono się na poprawie własności jezdnych, dostosowując auto do bardziej komfortowego codziennego uŜytkowania. Układ transaxle pozostał, lecz tym
razem skrzynia przekazuje na koła moc 400 KM wytwarzanych przez silnik LS2 V8 o pojemności
5970 cm3. Od 1962 roku zastosowano w tym modelu stałe, niechowane reflektory. Cała sylwetka
sprawia wraŜenie krótkiej, zwartej i bardzo szybkiej. Na rok 2006 zapowiadany jest debiut modelu
Corvette C6 Z06 z silnikiem LS7 o pojemności 7008 cm3 i mocy 512 KM.
Osiągnięcia sportowe naszych uczniów...
Wojewódzkie Jesienne Biegi Przełajowe im. Ks. M. Sopoćko
Dnia 29.09.2009 r. w KsięŜynie odbyły się Wojewódzkie Jesienne Biegi Przełajowe im. ks. M. Sopoćko. DruŜynowo SP w Kleosinie
zajęła I miejsce. Najlepiej pobiegli uczniowie:
Dziewczęta
Chłopcy
klasa IV
Klasa V - VI
II miejsce - Hanna Czepiel
VI miejsce - Wojciech Lenczewski
IV miejsce - Julia Sochoń
Str. 7
KALENDARIUM - WRZESIEŃ 2009
01.09. - 70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- Międzynarodowy Dzień Pokoju
01.09 - Rozpoczęcie roku szkolnego
08.09. - Dzień Dobrej Wiadomości
- Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa
09.09. - Międzynarodowy Dzień Urody
13.09. - Dzień Kolejarza
16.09. - Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
17.09. - 70 rocznica napaści Sowietów na Polskę
- Dzień Sybiraka
18.09. - Dzień Geologii
22.09. - Europejski Dzień bez Samochodu
23.09. - Początek Astronomicznej Jesieni
25.09. - Światowy Dzień Serca
26.09. - Europejski Dzień Języków Obcych
27.09. - Światowy Dzień Turystyki
- Dzień śyczliwości
29.09. - Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania,
- Światowy Dzień Zwierząt
30.09. - Dzień Chłopaka
Ciekawostki o zwierzętach...
• Szympansy to najinteligentniejsze z małp. Ich DNA róŜni
•
•
•
•
się od ludzkiego tylko o 6%.Te małpy uczą swe dzieci
uŜywania narzędzi. Młode spędzają z matką czas aŜ do 9
roku Ŝycia.
Wiosłonóg to gatunek jadowitego gada morskiego. Ten
wąŜ dysponuje jadem zdolnym uśmiercić 30 dorosłych
ludzi. śyje w tropikalnych wodach.
Mysz morska to zamieszkująca w morzu pierścienica o
długości 20 cm i szerokości 6 cm. Posiada bardzo gęstą
sierść i Ŝeruje w mulistym dnie.
Lwie pazury mają długość 10 cm, podobnie jak niedźwiedzia grizzly, z kolei brazylijski pancernik olbrzymi waŜy 50
kg i ma pazur środkowy o długości 20 cm. Burzy nim
termitiery i uŜywa go do obrony.
Panda wielka moŜe przyswoić tylko 17% pokarmu, natomiast krowa 80%.
Horoskop
Wodnik
Ryby
Baran
Byk
Bliźnięta
Rak
Lew
Panna
Waga
Skorpion
Strzelec
KozioroŜec
Str.8
(20.01-19.02)
(20.02-20.03)
(21.03-19.04)
(20.04-20.05)
(21.05-21.06)
(22.06-22.07)
(23.07-22.08)
(23.08-22.09)
(23.09-22.10)
(21.10-21.11)
(22.11-21.12)
(22.12-19.01)
Gołębie krytykami sztuki
Gołębie potrafią odróŜniać obrazy
tworzone ręką artysty od płócien
namalowanych przez nieutalentowanych
amatorów. Te niesamowite moŜliwości
ptasich krytyków odkryli Japończycy.
Prowadzone przez nich testy obejmowały
martwe natury i pejzaŜe. Za wskazanie
dobrego obrazu ptaki dostawały smakołyk,
a złego - nic. Uczeni twierdzą, Ŝe ptaki mają
tak wprawne oko ,Ŝe mogą odróŜnić obraz
Pablo Picassa od płócien Claude Moneta.
Tekst na podst. www.onet.pl
Rys. z Angorki
Suczka przewodnikiem niewidomego psa
Pięcioletni Clyde jest niewidomy.
Bonnie została jego przewodnikiem.
I nie byłoby to nic dziwnego gdyby
nie fakt, Ŝe Clyde jest takŜe …
psem. Kilka tygodni temu błąkająsię czworonogi znaleziono na
cy.
Oba zwierzaki są ciągle koło siebie.
Dwuletnia Bonnie podopiecznego do
jedzenia i wody. Będąc w pobliŜu
suki Clyde, wydaje się w pełni sprawny
lecz gdy zostaje choć na chwilę sam,
nie rusza się, póki nie wyczuje obecności
opiekunki. Oba psy naleŜą do razy bordel collie znanej ze
ce
uli-
Lecznicze mruczenie
Pomruki wydawane przez koty
wspomagają regenerację kości, mięśni
i ścięgien, a takŜe działają przeciwbólowo
- taką hipotezę wysunęli naukowcy ze
Stanów Zjednoczonych. Udowodniono
bowiem, Ŝe takie drgania zwiększają
gęstość tkanki kostnej, poprawiają
strukturę i ruchliwość stawów, a takŜe
zmniejszają bóle, działają leczniczo
na ścięgna oraz układ oddechowy.
Dlatego właśnie warto trzymać swojego pupila na kolanach.
Tekst na podst. ,,Gazety Wyborczej”
Rys. z Angorki
Spędzaj mniej czasu przy komputerze.
Jeśli masz zły humor, posprzątaj swój pokój.
Nie rób tego, czego byś się potem wstydziła.
Nowy rok szkolny to nowe znajomości.
UwaŜaj na swoje zdrowie.
Zacznij dbać o swój wygląd.
W swoim otoczeniu masz nieprzychylne Tobie osoby.
Zdrowie to podstawa, uwaŜaj na nie.
Wrzesień to czas spacerów!
W tym miesiącu moŜesz mieć problemy z nauką.
Wykorzystaj wolny czas na czytanie ksiąŜek.
Jest super!!!
Bajki naszych rodziców...
Krzyżówka z hasłem...
1
Krecik
2
3
4
5
6
7
To czeski, początkowo czechosłowacki, cykl
filmów animowanych dla dzieci.
Postać Krecika powstała w 1956 roku. ReŜyser
filmu animowanego, animator Zdeněk Miler otrzymał
zlecenie na film edukacyjny przedstawiający produkcję
tkaniny. Autor chciał, by film był interesujący dla małego
widza, by informacje podawane były jako tło przygód
jakiegoś zwierzątka. Zdeněk Miler nie chciał naśladować
produkcji Disneya. W poszukiwaniu nowej postaci Miler
udał się do lasu, a po paru godzinach, nie znajdując niczego, zrezygnowany udał się w kierunku polany. Zamyślony
potknął się o kopiec kreta. Początkowo kret wydawał się
zwierzątkiem mało medialnym, a rysunki kreta w atlasie
przyrodniczym nie spodobały się Milerowi. Postanowił
przestylizować postać według swojego pomysłu i tak zrodził się Krecik.
Pierwszy film opowiadający o tym, jak Krecik
dostał nowe spodenki, powstał w 1956 roku. Autor nie
zamierzał początkowo tworzyć serialu. Jednak po duŜym
sukcesie obrazu z Krecikiem postanowił wrócić do swojego bohatera. W 1962 roku powstał kolejny film o Kreciku:
Krecik i autko; jest to początek serii, która tworzona jest
do dziś. Do 2002 roku powstało 49 odcinków.
Krecik zdobył popularność wśród dzieci w ponad 60 krajach.
8
9
10
11
12
13
14
Pytania do krzyŜówki:
1) kolczaste zwierzątko,
2) leśny owoc, kształtem przypomina malinę, a kolorem jagodę,
3) w tym miesiącu rozpoczyna się jesień,
4) czerwone korale na drzewie,
5) zdrobnienie od "wiatr",
6) owoce kasztanowca,
7) jesienią dzień staje się krótki, a dłuŜsza jest …,
8) jest mniejszy od drzewa,
9) nieduŜy owoc koloru fioletowego,
10) rude zwierzę, którego przysmakiem są orzechy,
11) na jesień zmieniają kolor na Ŝółty lub brązowy,
12) trujący grzyb,
13) pies, kot, zając, gołąb to…,
14) np. Wisła, Odra, Bug to …
ABC roślinności co miesiąc u nas gości!
A jak Astry
(rodzaj: nowobelgijskie)
⇒ Są wysokie na 1,5 - 2m.
⇒ W naturze Ŝyją wśród traw, które osłaniają przed
słońcem dolne liście i chronią je, Ŝeby nie wyschły.
⇒ Dominują w odmianach o róŜowych, purpurowych i karminowych koszyczkach kwiatowych.
⇒ MoŜna je sadzić na obrzeŜu rabatki, a takŜe w
większych ogrodach skalnych.
⇒ Nie są odpowiednie na kwiaty cięte.
Z TYM KUPONEM MOśESZ ZGŁOSIĆ
DODATKOWE NIEPRZYGOTOWANIE
Z DOWOLNEGO PRZEDMIOTU
Przypominamy, Ŝe zasady naszego Szkolnego Systemu Oceniania pozwalają na zgłoszenie tylko określonej liczby nieprzygotowań - od 1 do 3.
Co ma robić ambitny uczeń, któremu przypadkiem zawieruszy się gdzieś
zeszyt z pracą domową albo zapomni nauczyć się przyrody,
a ma złe przeczucia co do tego, kto będzie wywołany do odpowiedzi?
Mamy na to radę – powinien kupić naszą gazetkę,
a w niej znaleźć i wyciąć kupon, który pozwoli zgłosić
DODATKOWE NIEPRZYGOTOWANIE.
UWAGA! Kupon jest waŜny do 15 października 2009 r.
Usprawiedliwiając nieprzygotowanie, oddajemy kupon nauczycielowi.
Zespół redakcyjny pod kierunkiem p. A. Piłaszewicz:
P. Charkiewicz, J. Chrząszcz, N. Jabłonowska, K. Jarocka, N. Kalinowska, K. Kosińska, G. Michałowska, A. Mrozek,
B. Nikitiuk, A. Stefanowicz, G. Stepaniuk, K. Stupak, N. Szczerbińska, D. Werpachowski, K. Tworkowska
Komputerowy skład gazetki pod kierunkiem p. R. Kalinowskiej.
Strona internetowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II: www.zskleosin.info
Strona internetowa SP: www.spkleosin.pl
Strona internetowa Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II: www.prsijp2.ayz.pl
Strona internetowa Urzędu Gminy: www.juchnowiec.gmina.pl
Str. 9