Internet dla nas, nie my dla Internetu

Transkrypt

Internet dla nas, nie my dla Internetu
Stowarzyszenie “S T O P”
Pomoc dla Osób w Sytuacji Kryzysowej
i Ofiar Przemocy w Rodzinie
20-205 Lublin, ul. Towarowa 19
[email protected]
„Internet dla nas, nie my dla Internetu”
Główne założenia i cele projektu:
Podstawowym założeniem projektu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży biorących
udział w projekcie korzyści i zagrożeo płynących z korzystania z komputera i z Internetu.
Projekt ma promowad pozytywne wzorce w zakresie świadomego i odpowiedzialnego
korzystania z Internetu i pokazywad skutki i konsekwencje niewłaściwego korzystania z tej
technologii. Wśród poruszanych tematów będą m.in. piractwo, cyberprzemoc, ochrona
swoich danych w Internecie, bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych, zachęcenie
do korzystania ciekawych i bezpiecznych portali internetowych, konsekwencje uzależnienia
od komputera i Internetu, ukazanie różnic między światem wirtualnym a rzeczywistym.
Istotnym założeniem projektu jest udział uczestników w rozwijaniu tej świadomości.
Projektodawca zamierza zachęcid uczestników do stworzenia przekazu dla rówieśników , w
postaci plakatów i krótkiego filmu. Zamierzenie to wynika z faktu, że język i sposób
komunikacji poszczególnych pokoleo jest inny , dzięki czemu komunikaty przekazywane
przez rówieśników mają znacznie większą moc oddziaływania. Dodatkowym atutem tego
podejścia jest niezaprzeczalna prawda, że zaangażowanie w działanie jest najskuteczniejszym
sposobem nauki i przekazywania wiedzy.
W ramach projektu zaplanowano:
a) Spotkania edukacyjne, prowadzone przez psychologa, specjalisty w dziedzinie profilaktyki
z młodzieżą klas IV-VI i I-III gimnazjum;
b) Konkurs wśród dzieci i młodzieży na najlepsze plakaty dot. tematyki bezpieczeostwa w
Internecie;
c) Nakręcenie przez uczestników projektu filmu dot. tematyki bezpieczeostwa w Internecie i
opublikowanie go na stronie internetowej szkoły; Animatorem działao młodzieży będzie
pedagog szkolny, mający doświadczenie w pracy profilaktycznej w zakresie bezpieczeostwa
w sieci.
Beneficjentami będą uczniowie klas IV-VI SP i I – III gimnazjum Zespołu Szkół w Żdanowie. Są
to uczniowie mieszkający w gminie, gdzie dostęp do profesjonalnych działao profilaktycznych
jest mocno ograniczony, ze względu na odległośd gminy od ośrodków akademickich oraz
brak instytucji mogących zapewnid odpowiednie wsparcie w tym zakresie.
regulamin-konkursu-plastycznego
„Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu mikrograntów „Bezpieczne
dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje”
FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

Podobne dokumenty