spis treści - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Powiat

Transkrypt

spis treści - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Powiat
2
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
9.
WPROWADZENIE ............................................................................................................... 4
MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA ............................................................................ 5
MONITORING JAKOŚCI WÓD .......................................................................................... 6
Monitoring jakości wód powierzchniowych.......................................................................... 6
Monitoring jakości wód podziemnych ................................................................................ 10
MONITORING HAŁASU .................................................................................................. 11
MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH ................................................... 12
PODSUMOWANIE I WNIOSKI ........................................................................................ 13
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA........................................................................................ 14
Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego ........................................................... 15
Instalacje do oczyszczania ścieków ..................................................................................... 17
Gospodarka odpadami ......................................................................................................... 17
Wybrane ustalenia innych kontroli ...................................................................................... 19
POWAŻNE AWARIE ......................................................................................................... 22
Zakłady stwarzajace potencjalne zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej ................ 22
Zdarzenia o znamionach poważnej awarii ........................................................................... 23
PODSUMOWANIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ .............................. 23
3
1.
WPROWADZENIE
Opracowanie ma na celu przedstawienie stanu środowiska oraz wyników działalności
kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na terenie powiatu
wągrowieckiego w roku 2015. Do jego przygotowania wykorzystano badania własne WIOŚ
w Poznaniu, wyniki badań będące w posiadaniu WIOŚ oraz ustalenia z kontroli użytkowników
środowiska, prowadzonych przez inspektorów WIOŚ.
Bieżące informacje dotyczące stanu środowiska na terenie całego województwa
wielkopolskiego znaleźć można na stronie internetowej www.poznan.wios.gov.pl.
Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w sieci krajowej monitoringu przez
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Informacje o wynikach badań
znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Zadania w zakresie ochrony przyrody, w tym ustanawianie form ochrony przyrody oraz
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem określonych ustawą zakazów w stosunku do tych form,
realizuje Regionalny Konserwator Przyrody.
4
2. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA
W roku 2015 jakość powietrza na terenie powiatu wągrowieckiego monitorowano w zakresie:
– pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 – metodą manualną – w miejscowości
Wągrowiec,
– dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu – metodą pasywną –
w miejscowości Kobylec. Metoda pasywna jest metodą wskaźnikową, polegającą na miesięcznej
ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników, zawieszonych na wysokości około 1,5 metra
i oznaczaniu substancji raz w miesiącu.
W wyniku badań przeprowadzonych w roku 2015 stwierdzono, że:
 liczba dób z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla 24–godzin pyłu PM10 w roku
kalendarzowym wynosiła 66, a tym samym przekroczono dopuszczalną częstość przekroczeń
wynoszącą 35 dób/rok;
 stężenie średnie dla roku pyłu PM10 –wynosiło 33,0 µg/m3 tym samym nie przekroczono stężenia
średniorocznego wynoszącego 40 µg/m3;
 odnotowano przekroczenie stężenia średniorocznego dla roku dla benzo(a)pirenu zawartego
w pyle PM10 – stężenie średnie dla roku wynosiło 3,0 ng/m3 przy docelowym 1,0 ng/m3;
 średnia dla roku wartość dwutlenku siarki wyniosła 2,8 µg/m³, a dwutlenku azotu – 12,1 µg/m³.
Ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2015 wykonano zgodnie
z podziałem województwa na strefy, gdzie strefę stanowi:
 aglomeracja poznańska,
 miasto Kalisz,
 strefa wielkopolska.
Powiat wągrowiecki jest elementem składowym strefy wielkopolskiej.
Celem rocznych ocen jakości powietrza jest:
 określenie jakości powietrza w strefach;
 wskazanie ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza, poziomów docelowych
i poziomów celów długoterminowych;
 wskazanie prawdopodobnych przyczyn ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń.
Oceny jakości powietrza w strefach dokonano z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Wynikiem
oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin, dla
wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:
 do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych;
 do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie
jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.
Ocena pod kątem ochrony zdrowia
Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony zdrowia wykorzystano
pomiary wykonywane na terenie strefy oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości
otrzymane w roku 2015 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych
pozwoliły na zakwalifikowanie strefy, a więc i powiatu wągrowieckiego, do poniższych klas:
 do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu oraz metali
oznaczanych w pyle PM10.
5
 do klasy C – dla pyłu PM2,5, pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.
W przypadku pyłu PM10 podkreślić należy, że jego stężenia wykazują zmienność sezonową –
przekroczenia dotyczą tylko sezonu zimowego (grzewczego).
Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów
ustanowionych w celu ochrony zdrowia
Nazwa strefy /
powiatu
wielkopolska /
powiat wągrowiecki
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
NO2
SO2
CO
C6H6
pył
PM2,5
pył
PM10
BaP
As
Cd
Ni
Pb
O3
A
A
A
A
C
C
C
A
A
A
A
A
Ponadto stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej ozonu (120 µg/m3) wyznaczonej jako
poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na
rok 2020.
Ocena pod kątem ochrony roślin
Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony roślin wykorzystano
pomiary wykonywane na terenie strefy oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości SO2,
NOx i O3 otrzymane w roku 2015 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych i poziomu docelowego pozwoliły na zaklasyfikowanie powiatu, będącego składową strefy wielkopolskiej do klasy A.
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin
Nazwa strefy / powiatu
wielkopolska / powiat wągrowiecki
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla
obszaru całej strefy
SO2
NOx
O3
A
A
A
Ponadto stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 µg/m3×h) wyznaczonej
jako poziom celu długoterminowego; termin osiągnięcia tego poziomu określono na rok 2020.
3.
MONITORING JAKOŚCI WÓD
3.1. MONITORING JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Badania stanu wód w 2015 roku wykonywano w oparciu o „Program Państwowego
Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2013–2015”.
Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód
powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza
oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka
lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.
–
–
–
Program monitoringu wód na terenie województwa realizowany jest w ramach:
monitoringu diagnostycznego (MD) z częstotliwością raz na 6 lat – pełny zakres badań,
monitoringu operacyjnego (MO) z częstotliwością raz na 3 lata lub corocznie (wyłącznie
w zakresie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, dla których odnotowano
przekroczenia norm w latach wcześniejszych) – ograniczony zakres badań,
monitoringu obszarów chronionych (MOC) z częstotliwością:
6
–
 raz na 6 lat (wyłącznie na obszarach siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest
ważnym czynnikiem w ich ochronie dla JCW wyznaczonych jako niezagrożone
niespełnieniem celów środowiskowych) – pełny zakres badań,
 raz na 3 lata w ograniczonym zakresie badań,
o na obszarach siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich
ochronie dla JCW wyznaczonych jako zagrożone niespełnieniem celów środowiskowych,
o na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi
ze źródeł komunalnych,
o na obszarach narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych,
o JCW przeznaczonych do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych;
 corocznie (wyłącznie dla JCW przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludności w wodę do spożycia) – ograniczony zakres badań,
monitoringu badawczego (MB) w punkcie wyznaczonym na potrzeby wymiany informacji
między państwami członkowskimi UE z częstotliwością raz na 6 lat – pełny zakres badań lub
corocznie – ograniczony zakres badań.
Na terenie powiatu wągrowieckiego wyznaczono 22 jednolite części wód płynących:
 Młynówka Borowska,
 Kcynka,
 Margoninka,
 Dymnica,
 Dopływ poniżej jez. Łęgowo,
 Rudka,
 Gołaniecka Struga,
 Nielba,
 Dopływ z Gruntowic,
 Dopływ z Ochodzy,
 Dopływ z Przysieczyna,
 Dopływ z Nieświastowic,
 Dopływ z Kłodzina,
 Mała Wełna od wypływu z jez. Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca,
 Wełna od Lutomni do Dopływu poniżej Jez. Łęgowo,
 Dopływ z Jaroszewa,
 Mała Wełna od dopływu z Rejowca do ujścia,
 Dopływ z Michalczy,
 Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego,
 Dopływ z Rejowca,
 Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia,
 Dopływ z jez. Starskiego.
oraz 13 jednolitych części wód stojących:
– Jezioro Bracholińskie (Rgielskie Wschodnie),
– Jezioro Czeszewskie,
– Jezioro Durowo (Durowskie),
– Jezioro Grylewskie,
– Jezioro Kaliszańskie,
– Jezioro Kobyleckie,
– Jezioro Łękno (Łeknińskie),
– Jezioro Łęgowo (Łęgowskie),
– Jezioro Maciejak,
7
–
–
–
–
Jezioro Rgielskie (Rgielskie Zachodnie),
Jezioro Rościńskie (Skockie),
Jezioro Stępuchowskie,
Jezioro Włókieńskie (Włókna).
Wyznaczone JCW płynące reprezentują różne typy abiotyczne:
 16 – potok nizinny lessowo-gliniasty,
 17 – potok nizinny piaszczysty,
 23 – małe cieki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych,
 24 – mała i średnia rzeka na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych,
 25 – ciek łączący jeziora.
JCW stojące zaliczono do trzech typów abiotycznych:
2a - jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane,
3a - jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane,
3b - jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane.
Program monitoringu wód powierzchniowych na terenie powiatu wągrowieckiego w roku 2015
obejmował 4 JCW:
 Wełna od dopływu poniżej jez. Łęgowo do ujścia – punkt zlokalizowany poza obszarem
powiatu wągrowieckiego w miejscowości Oborniki (0,3 km), na obszarze powiatu
obornickiego; badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego w zakresie substancji
szkodliwych dla środowiska wodnego, dla których odnotowano przekroczenia norm w latach
wcześniejszych lub które są odprowadzane w zlewni,
 Jezioro Bracholińskie (Rgielskie Wschodnie) – punkt zlokalizowany na obszarze powiatu
wągrowieckiego; badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego dla wód
zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych,
 Jezioro Rgielskie (Rgielskie Zachodnie) – punkt zlokalizowany na obszarze powiatu
wągrowieckiego; badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego dla wód
zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych,
 Jezioro Łękno (Łeknińskie) – punkt zlokalizowany na obszarze powiatu wągrowieckiego;
badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego dla wód zagrożonych niespełnieniem
celów środowiskowych.
Ocena stanu wód powierzchniowych
Na ocenę stanu wód składa się ocena stanu lub potencjału ekologicznego oraz ocena stanu
chemicznego. Stan wód określany jest jako:
 dobry – jeśli stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest jako bardzo dobry (stan),
maksymalny (potencjał) lub dobry, a jednocześnie stan chemiczny jest dobry;
 zły – w pozostałych przypadkach.
Stan ekologiczny – określany jest dla naturalnych jednolitych części wód, potencjał
ekologiczny − określany jest dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód.
Stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest jako:
 bardzo dobry (stan) lub maksymalny (potencjał),
 dobry,
 umiarkowany,
 słaby,
 zły.
Na ocenę stanu/potencjału ekologicznego składa się:
 klasyfikacja elementów biologicznych, prowadzona w zakresie klas I–V,
 klasyfikacja elementów fizykochemicznych:
8

 dla rzek w zakresie: klasa I (stan bardzo dobry/potencjał maksymalny), klasa II
(stan/potencjał dobry) lub stan/potencjał poniżej dobrego,
 dla jezior w zakresie: klasa II lub stan/potencjał poniżej dobrego (granicy klasy I nie
wyznaczono),
klasyfikacja elementów hydromorfologicznych, prowadzona w zakresie klas I lub II.
Ocena stanu chemicznego wykonywana jest na podstawie analizy wyników badań wskaźników
chemicznych z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Stan chemiczny
klasyfikuje się jako dobry lub poniżej dobrego.
Jeśli JCW objęta jest monitoringiem obszarów chronionych należy sprawdzić spełnienie
wymagań postawionych dla obszarów chronionych i zweryfikować ocenę stanu wód.
Szczegółowe oceny stanu wód powierzchniowych są zamieszczone na stronie internetowej
WIOŚ www.poznan.wios.gov.pl.
Ocena stanu wód płynących na terenie powiatu wągrowieckiego za 2015 rok
W JCW Wełna od dopływu poniżej jez. Łęgowo do ujścia stwierdzono dobry stan chemiczny;
elementy fizyko-chemiczne (w tym specyficzne) oceniono w II klasie. Nie oceniano potencjału
ekologicznego oraz stanu wód.
Nazwa ocenianej JCW
Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego
Typ abiotyczny
Silnie zmieniona lub sztuczna jcw
Program monitoringu
Klasa elementów biologicznych
Klasa elementów hydromorfologicznych
Klasa elementów fizykochemicznych
Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
Czy jcw występuje na obszarze chronionym?
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych
STAN CHEMICZNY
Wełna od dopływu poniżej
jez. Łęgowo do ujścia
Wełna - Oborniki
24
TAK
MO
nie oceniono
nie oceniono
II
II
nie oceniono
NIE
nie dotyczy
DOBRY
Weryfikacja stanu wód ze względu na ocenę spełnienia
wymagań dla obszarów chronionych
nie dotyczy
STAN WÓD
nie oceniono
Potencjał ekologiczny JCW silnie zmienionej
Stan ekologiczny JCW naturalnej
Ocena stanu wód jeziornych na terenie powiatu wągrowieckiego za 2015 rok
W JCW Jezioro Bracholińskie (Rgielskie Wschodnie) stan ekologiczny określono jako
umiarkowany; ze względu na klasę elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego, ogólny
stan wód oceniono na zły.
9
W JCW Jezioro Rgielskie (Rgielskie Zachodnie) stan ekologiczny określono jako umiarkowany;
ze względu na klasę elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego, ogólny stan wód oceniono
na zły.
W JCW Jezioro Łękno (Łeknińskie) ze względu na V klasę elementów biologicznych oraz klasę
elementów fizykochemicznych poniżej potencjału dobrego, potencjał ekologiczny oraz stan wód
określono jako zły.
Jezioro Bracholińskie
(Rgielskie Wschodnie)
Rgielskie (Rgielskie
Zachodnie)
Jezioro Łękno
(Łeknińskie)
Jez. Bracholińskie – st. 1
Jez. Rgielskie – st. 1
Jez. Łękno – st. 1
3b
NIE
MO
III
3a
NIE
MO
III
3b
TAK
MO
V
I
I
II
PSD
PSD
PPD
nie oceniono
nie oceniono
nie oceniono
UMIARKOWANY
UMIARKOWANY
ZŁY
NIE
NIE
NIE
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
STAN CHEMICZNY
nie oceniono
nie oceniono
nie oceniono
Weryfikacja stanu wód ze względu na
ocenę spełnienia wymagań dla
obszarów chronionych
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
ZŁY
ZŁY
ZŁY
Nazwa ocenianej JCW
Nazwa punktu pomiarowokontrolnego
Typ abiotyczny
Silnie zmieniona lub sztuczna jcw
Program monitoringu
Klasa elementów biologicznych
Klasa elementów
hydromorfologicznych
Klasa elementów fizykochemicznych
Klasa elementów fizyko-chemicznych
- specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne
STAN EKOLOGICZNY
Czy jcw występuje na obszarze
chronionym?
Ocena spełnienia wymagań dla
obszarów chronionych
STAN WÓD
Potencjał ekologiczny JCW silnie zmienionej
Stan ekologiczny JCW naturalnej
PPD – poniżej potencjału dobrego
PSD – poniżej stanu dobrego
NIE – nie spełnia wymagań postawionych dla obszarów chronionych
3.2. MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH
Na terenie powiatu wągrowieckiego brak głównych zbiorników wód podziemnych, zasoby wód
podziemnych są zgromadzone w małych, lokalnych zbiornikach.
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadziła pojęcie jednolitej części wód podziemnych
(JCWPd), która oznacza określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub
zespołu warstw wodonośnych. JCWPd jest przedmiotem badań monitoringowych jakości wód
podziemnych.
Według podziału Polski z roku 2004 na 161 JCWPd, na obszarze województwa wielkopolskiego
wyznaczono 18 jednolitych części wód podziemnych, w tym na obszarze powiatu wągrowieckiego 2
JCWPd: nr 42 i 36.
W 2015 r. na terenie powiatu nie prowadzono badań jakości wód podziemnych.
10
4.
MONITORING HAŁASU
Monitoring hałasu ma na celu dostarczenie informacji niezbędnych dla potrzeb ochrony przed
hałasem. Zadanie to realizowane jest poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz ochrony
środowiska takie jak mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem, a także rozwiązania
techniczne ukierunkowane na źródła lub minimalizujące ich oddziaływanie, np. ekrany akustyczne.
Oceny stanu akustycznego środowiska dokonują obowiązkowo:
– starostowie – dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,
– zarządcy dróg, linii kolejowych, lotnisk, jeśli eksploatacja drogi, linii kolejowej lub lotniska
może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Pomiary
poziomu hałasu przez zarządzających drogami, liniami kolejowymi i lotniskami prowadzone są
co 5 lat – ostatnio w roku 2015.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska na
obszarach nieobjętych procesem opracowania map akustycznych.
Ze względu na powszechność występowania, zasięg oddziaływania oraz liczbę narażonej
ludności, podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska są hałasy
komunikacyjne.
Przez teren powiatu wągrowieckiego przebiegają drogi wojewódzkie nr: 190 Krajenka –
Gniezno, nr 191 Chodzież – Lipa, nr 193 Chodzież – Gołańcz, nr 194 Wyrzysk – Morakowo,
nr 196 Poznań – Wągrowiec, nr 197 Sławica – Gniezno, nr 241 Tuchola – Rogoźno, nr 251 Kaliska
– Inowrocław. Główne szlaki kolejowe powiatu stanowią linie nr: 236 Rogoźno Wielkopolskie –
Bzowo Goraj oraz nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna.
W przypadku hałasów pochodzących od dróg i linii kolejowych dopuszczalny poziom hałasu
dla wskaźnika długookresowego LDWN (poziom dzienno-wieczorno-nocny) wynosi – w zależności
od przeznaczenia terenu – od 50 dB do 70 dB, natomiast dla wskaźnika LN (długookresowy poziom
hałasu w porze nocy) od 45 dB do 65 dB. W odniesieniu do pojedynczej doby ustalono wartość
dopuszczalną równoważnego poziomu hałasu LAeqD w porze dnia równą od 50 dB do 68 dB,
natomiast wartość równoważnego poziomu hałasu w porze nocy (LAeqN) wynosi od 45 dB do 60 dB.
Jeżeli hałas przekraczający wartości dopuszczalne powstaje w związku z eksploatacją drogi lub
linii kolejowej, zarządzający zobowiązany jest do podjęcia działań eliminujących stwierdzone
przekroczenia. Nie przewiduje się natomiast wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
w środowisku. Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma zatem możliwości dyscyplinowania
zarządzających drogami poprzez ukaranie administracyjną karą pieniężną. Na podstawie art. 362.1
ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672) obowiązek ograniczenia oddziaływania
na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego może, w drodze decyzji, nałożyć
na zarządzającego właściwy organ ochrony środowiska, wskazany w art. 378 wyżej
wymienionej ustawy. Z tego powodu, jak również z uwagi na trudności w likwidacji konfliktów
akustycznych, tak ważne jest uwzględnienie potrzeby zapewnienia komfortu akustycznego
środowiska na etapie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadził pomiary
poziomów hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu wągrowieckiego w jednym punkcie
pomiarowym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 46. Punkt ten został wytypowany jako punkt
długookresowego pomiaru hałasu. Badania prowadzono w dwóch cyklach pomiarowych – wiosną
i jesienią, w dni powszednie oraz podczas weekendów. Źródłem hałasu były pojazdy poruszające
się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 (tabela 1).
11
Tabela 1. Wyniki pomiarów poziomów hałasu i natężenia ruchu pojazdów w punkcie w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 46 /WIOŚ, 2015/
Data
pomiaru
28.05.2015
29.05.2015
15.10.2015
22.10.2015
średnio
30.05.2015
26.09.2015
średnio
Równoważny poziom hałasu LAeq (dB)
Natężenie ruchu pojazdów
Pora
Pora
Pora nocna
Pora dzienna
Pora wieczorna
Pora nocna
dzienna
wieczorna
(22.00(6.00-18.00)
(18.00-22.00)
(22.00-6.00)
(6.00(18.006.00)
Suma
Poj.
Suma
Poj.
Suma
Poj.
18.00)
22.00)
poj.
ciężkie
poj.
ciężkie
poj.
ciężkie
Dzień powszedni
59,9
58,2
51,0
529
20
418
14
54
1
58,9
59,6
51,0
495
10
483
7
66
1
61,1
59,8
50,9
569
13
346
3
44
2
61,3
59,6
50,2
621
18
383
3
41
2
60,4
59,3
50,8
554
15
408
7
51
2
Weekend
59,2
58,5
49,4
420
8
345
4
49
0,4
60,2
59,2
49,5
418
7
402
6
45
0,4
59,7
58,9
49,5
419
8
374
5
47
0,4
Określono również wartość długookresowych wskaźników poziomu hałasu – poziomu dziennowieczorno-nocnego LDWN i długookresowego poziomu hałasu w porze nocnej LN (tabela 2).
Tabela 2. Klimat akustyczny w Wągrowcu w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 190 /WIOŚ, 2015/
Numer
punktu
Lokalizacja punktu
1
Wągrowiec, ul. Kościuszki 46, droga wojewódzka nr 190
(zabudowa wielorodzinna)
Poziom hałasu [dB]
LDWN
61,2
LN
50,4
Jak wynika z powyższych danych, wartości dopuszczalne długookresowego wskaźnika poziomu
hałasu dla pory dzienno-wieczorno-nocnej, LDWN oraz dla pory nocnej, LN, zostały dotrzymane.
5. MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W roku 2015 kontynuowano trzeci, trzyletni cykl badań poziomu pól elektromagnetycznych
(PEM) w środowisku, prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów
natężenia składowej elektrycznej pola w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000
MHz, w 135 (po 45 na rok) punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na obszarze
województwa, w miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych:
 w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy,
 w pozostałych miastach,
 na terenach wiejskich.
Dla każdej z powyższych grup terenów wybiera się po 15 punktów, dla każdego roku
kalendarzowego.
Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od źródeł emitujących pola
elektromagnetyczne.
Na terenie powiatu wągrowieckiego w roku 2015 pomiary poziomów PEM prowadzono w jednym punkcie – w miejscowości Rejowiec 14, wytypowanym do badań w kategorii tereny wiejskie.
Zmierzony poziom składowej elektrycznej pola wynosił 0,11 V/m, zatem nie występowało
przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m.
W roku 2015, podobnie jak w latach ubiegłych, w trakcie badań na obszarze całej Wielkopolski
w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomów PEM.
12
6.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. W wyniku oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia, strefę wielkopolską zaliczono
do klasy A, za wyjątkiem pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu, którym przypisano klasę C.
Ze względu na kryteria dla ochrony roślin, wszystkim substancjom podlegającym klasyfikacji
w strefie wielkopolskiej przypisano klasę A.
Zaliczenie strefy do klasy A oznacza, że jakość powietrza atmosferycznego na jej obszarze jest
zadowalająca. Natomiast przypisanie klasy C oznacza przekroczenie wymaganych prawem
norm, ale nie muszą one występować na całym obszarze strefy. Planowane na obszarze strefy
przedsięwzięcia nie mogą wpływać na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego.
Jednocześnie na obszarze strefy powinny być prowadzone działania na rzecz utrzymania jakości
powietrza lub jej poprawy.
Dla strefy wielkopolskiej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przygotował Program Ochrony
Powietrza w zakresie benzo(a)pirenu i pyłu PM10.
2. Badania wód w 2015 r. wykonano w 1 jednolitej części wód płynących oraz w 3 jednolitych
częściach wód stojących.
Ocena stanu w jednolitych częściach wód płynących za rok 2015 wskazuje na:
 dobry stan chemiczny JCW: Wełna od Lutomni do dopływu poniżej jez. Łęgowa.
Ocena stanu w jednolitych częściach wód stojących za rok 2015 wskazuje na:
 umiarkowany stan ekologiczny Jeziora Bracholińskiego (Rgielskie Wschodnie) - zły stan wód;
 umiarkowany stan ekologiczny Rgielskiego (Rgielskie Zachodnie) - zły stan wód;
 zły potencjał ekologiczny Jeziora Łękno (Łeknińskiego) - zły stan wód.
Jednolite części wód badane na terenie powiatu wykazały zróżnicowany stan wód. Największy
wpływ na jakość wód mają punktowe źródła zanieczyszczeń – wprowadzanie do wód
niedostatecznie oczyszczonych ścieków oraz zanieczyszczenia obszarowe z terenów
wykorzystywanych rolniczo. Inne, ważne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych to rozwój
terenów rekreacyjnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Porównując wyniki badań wód powierzchniowych z latami wcześniejszymi, stwierdzono, że
wartości wskaźników oscylują na bardzo podobnym poziomie bądź ulegają nieznacznemu
polepszeniu. Na uwagę zasługuje fakt, iż:
 Jezioro Bracholińskie (Rgielskie Wschodnie) w 2009 uzyskało stan ekologiczny słaby,
w 2015 roku osiągnęło stan ekologiczny umiarkowany.
3.
Na obszarze powiatu położone są 2 JCWPd. W roku 2015 na obszarze powiatu nie prowadzono
badań wód podziemnych w ramach PMŚ.
Degradacja klimatu akustycznego środowiska ma miejsce przede wszystkim w sąsiedztwie
głównych tras komunikacji drogowej. Ze względu na trudności związane z eliminowaniem
tego rodzaju konfliktów akustycznych, podstawowe znaczenie ma właściwa polityka
w zakresie planowania przestrzennego. Problem ten dotyczy nie tylko decyzji podejmowanych
w stosunku do obiektów będących źródłami hałasu, ale również lokalizowania projektowanej
zabudowy i terenów wymagających komfortu akustycznego.
W roku 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadził pomiary
poziomów hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu wągrowieckiego – punkt pomiarowy
zlokalizowano w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 46, w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 190.
Wartości dopuszczalne długookresowego wskaźnika poziomu hałasu dla pory dziennowieczorno-nocnej oraz dla pory nocnej zostały dotrzymane.
5. W roku 2015 w trakcie pomiarów PEM prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska
nie
stwierdzono
przekroczenia
poziomu
dopuszczalnego
pól
elektromagnetycznych na terenach dostępnych dla ludności na obszarze województwa
wielkopolskiego.
4.
13
7. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
W 2015 r. Delegatura WIOŚ w Pile realizowała zadania kontrolne określone w ustawie
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz w „Ogólnych kierunkach działania IOŚ” ustalonych przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Podstawowym celem przeprowadzonych kontroli była poprawa stanu środowiska oraz
komfortu życia ludzi , dlatego wybór podmiotów do kontroli dokonywany był w oparciu o analizę
szeregu uwarunkowań i kryteriów, między innymi, takich jak:
 potencjalna uciążliwość instalacji dla środowiska instalacji,
 stan gospodarki odpadami,
 wyniki automonitoringu emisji prowadzonego przez podmioty korzystające ze środowiska,
 stan wód powierzchniowych,
 wnioski o podjęcie interwencji,
 obowiązki adresowane do poszczególnych grup podmiotów np. związane z demontażem
pojazdów wycofanych z eksploatacji lub związane z gospodarowaniem zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym.
 ograniczenie emisji do powietrza ze źródeł energetycznych i technologicznych,
 ochrona środowiska przed hałasem.
Zadania kontrolne realizowano w ramach działań planowych oraz pozaplanowych, w tym
interwencyjnych, podejmowanych na wniosek obywateli, organów administracji publicznej i innych
jednostek organizacyjnych.
Kontrolami objęto przedsiębiorców, jak i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami
oraz podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie.
W ewidencji Delegatury WIOŚ w Pile znajdują się 223 podmioty gospodarcze prowadzące
działalność na terenie powiatu wągrowieckiego. W roku 2015 przeprowadzono 45 kontroli
przestrzegania wymagań ochrony środowiska, w tym:
 5 kontroli jednostek eksploatujących instalacje, dla których wymagane jest pozwolenie
zintegrowane;
 2 kontrole stacji demontażu pojazdów.
Podczas 38 kontroli stwierdzono naruszanie przez kontrolowanych przepisów ochrony
środowiska. Najczęściej stwierdzone zastrzeżenia dotyczyły:
 niewłaściwego prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych przez gminy z uwagi na brak
zapewnienia przekazania do oczyszczania całej ilości wytworzonych ścieków na obszarze gmin,
 nieuregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami,
 niewłaściwej eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 niezgodności stanu rzeczywistego z posiadaną regulacją w zakresie emisji zanieczyszczeń,
 prowadzenia wymaganych ewidencji odpadów niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
 braku wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 braku ewidencji odpadów,
 braku badań własnych emisji,
 braku zbiorczych zestawień do Marszałka o wytwarzanych odpadach,
 nieselektywnej zbiórki odpadów,
 braku zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie
oddziaływać na środowisko.
W wyniku stwierdzonych naruszeń przepisów ochrony środowiska zastosowano następujące
sankcje karne – nałożono 28 mandatów karnych na łączną kwotę 9.400,00 zł oraz skierowano 2
wnioski do organów ścigania.
14
Zestawienie liczbowe działań kontrolnych
Jednostka
administracyjna
Gmina
Damasławek
Gmina Mieścisko
Gmina Wapno
Gmina
Wągrowiec
Miasto
Wągrowiec
Miasto i Gmina
Gołańcz
Miasto i Gmina
Skoki
Powiat
wągrowiecki
Liczba
zakładów w Liczba
ewidencji
kontroli
WIOŚ
Liczba
zarządzeń
pokontrolnych
Liczba i
kwota /zł/
mandatów
karnych
Liczba
wniosków
do organów
ścigania
Decyzje wymierzające
kary
kwota
liczba
/tys. zł/
16
7
5
2-600
0
5
23,0
25
8
8
2
6
2
5-1.600
1-200
0
0
3
0
1,5
0
39
5
4
5-1.800
0
8
6,3
84
10
10
7-2.700
2
17
18,0
29
4
3
4-1.400
0
5
2,5
22
9
6
4-1.100
0
3
7,3
223
45
36
28-9.400
2
41
58,6
7.1 . INSTALACJE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
Na terenie powiatu wągrowieckiego w roku 2015 znajdowało się 8 zakładów eksploatujących 9
instalacji, dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Są to następujące podmioty:








BGW Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o., ul. Syrenia 9, 60-960 Poznań Zakład Produkcji
Etanolu i pasz 62-106 Rąbczyn 55, gm. Wągrowiec,
Polinova Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Aleja Polinova 1, 62-100 Wągrowiec,
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., Toniszewo 31, 62-104
Pawłowo Żońskie - Składowisko w Kopaszynie Kwatera I
- Składowisko w Kopaszynie Kwatera II
POLFERM Sp. z o.o., Bobrowa 1, 62-590 Golina – Ferma Kopaszyn, gm. Wągrowiec,
Ferma Drobiu Robert Adamski, Roszkówko 4, 62 – 085 Skoki,
Grupa Sp. z o.o. BroMargo Fermy spółka komandytowa, Margońska Wieś 42A, 64-830
Margonin Ferma Drobiu w m. Dąbkowice 19 obręb Kamienica, gm. Wągrowiec,
„KOMPLEXMŁYN” Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 62/64, 62-100 Wągrowiec,
„De Heus” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca Wytwórnia Pasz w Mieścisku,
ul. Pocztowa 34, 62-290 Mieścisko.
Wszystkie te jednostki posiadają wymagane pozwolenia zintegrowane. W roku 2015
przeprowadzono kontrolę 5 z wymienionych jednostek.
Poniżej scharakteryzowano wybrane kontrole zakładów eksploatujących instalacje wymagające
pozwolenia zintegrowanego.
Polinova Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Aleja Polinova,
62-100 Wągrowiec
Przeprowadzona w dniach od 08.10.2015 r. do 28.10.2015 r. kontrola interwencyjna
obejmowała swym zakresem przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony
powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji hałasu oraz wywiązywania
się z obowiązków składania wymaganej sprawozdawczości wynikającej z korzystania ze środowiska.
15
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie środowiska
dotyczące m.in.:
‒ braku pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakładzie od sierpnia do października 2015r.,
‒ braku umieszczenia wszystkich danych w dokumentach związanych z wywozem odpadów za
granicę,
‒ braku terminowego zgłoszenia oddania do użytkowania obiektu budowlanego realizowanego
jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
‒ braku badań jakości ścieków opadowych odprowadzanych z terenu zakładu do środowiska.
W wyniku stwierdzonych podczas kontroli naruszeń i nieprawidłowości ukarano przedstawiciela
jednostki grzywnami w drodze mandatów karnych. Wydano zarządzenie pokontrolne mające na
celu usunięcie stwierdzonych naruszeń, jak również przypomnienie zarządzającemu instalacją
o ciążących na nim obowiązkach wynikających z przepisów ochrony środowiska. Jednostka
poinformowała WIOŚ o podjętych działaniach dotyczących realizacji zarządzenia pokontrolnego.
POLFERM sp. z o.o. z siedziba w m Bobrowo 1, 62 – 590 Golina - Ferma drobiu Roman Zdulski
z siedzibą w m. Kopaszyn
Przeprowadzona w dniach od 10.03.2015 r. do 31.03.2015 r. kontrola planowa w ww. jednostce
miała na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie
ochrony środowiska.
Inspektor WIOŚ w toku kontroli stwierdził nw. naruszenia przepisów ochrony środowiska:
 gospodarowanie odpadami bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów – odzysk odpadów
o kodzie 100101,
 składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Kontrolowany w trakcie
kontroli wydobył i przekazał uprawnionym odbiorcom zakopane odpady poremontowe,
 nieterminowe złożenie rocznego sprawozdania w zakresie gospodarki wytworzonymi odpadami
za rok 2014,
 brak odrębnego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych,
będących własnością innego podmiotu,
 naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie postępowania ze ściekami
przemysłowymi, w zakresie wytworzenia odpadów nieujętych w pozwoleniu zintegrowanym
oraz w zakresie deklarowanego w pozwoleniu zintegrowanym poziomu zużycia energii
elektrycznej i węgla w instalacji.
W wyniku stwierdzonych podczas kontroli naruszeń i nieprawidłowości ukarano przedstawiciela
jednostki grzywnami w drodze mandatów karnych. Wydano również zarządzenie pokontrolne
przypominające Prezesowi spółki o ciążących na nim obowiązkach z zakresu ochrony środowiska
oraz wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z pismem informującym
o stwierdzonych nieprawidłowościach w celu podjęcia przez niego działań zgodnie z posiadanymi
kompetencjami. Jednostka przekazała informację o podjętych działaniach w celu realizacji
obowiązków przypomnianych zarządzeniem pokontrolnym.
BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. Zakład Produkcji Etanolu i Pasz w
Rąbczynie, Rąbczyn 55, 62 – 100 Wągrowiec
Kontrola przeprowadzona w dniach od 01.09. do 30.09.2015 r. w ww. jednostce miała na celu
sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Kontrola wykazała naruszenia przepisów ochrony środowiska m.in. przekroczenie
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach w zakresie BZT5 i ChZT-Cr.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na przedstawiciela kontrolowanej
jednostki mandat karny. Ponadto WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne w celu usunięcia stwier-
16
dzonych naruszeń i nieprawidłowości oraz przypomnienia właścicielowi jednostki o ciążących na
nim obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jednostka
poinformowała WIOŚ o podjętych działaniach dotyczących realizacji zarządzenia pokontrolnego.
7.2 . INSTALACJE DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
W ewidencji WIOŚ w Poznaniu znajduje się 11 mechaniczno-biologicznych oczyszczalni
ścieków eksploatowanych na terenie powiatu wągrowieckiego. Dane o ilości ścieków pochodzą
z Wykazów zawierających zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat.
Lp.
Gmina
1
2
Wapno
Damasławek
Wągrowiec
5
6
7
8
9
Mieścisko
Skoki
10
Gołańcz
11
Gmina Wapno/Wapno
Gmina Damasławek/Damasławek
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji/ Wągrowiec
3
4
Eksploatujący/Miejscowość
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej/ Potulice
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej /Wiatrowo
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej/ Grylewo
AQUANET/Mieścisko
AQUANET/Popowo Kościelne
Zakład Wodociągów i Kanalizacji/Skoki
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej/Gołańcz
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej/Smogulec
Obszar obsługiwany
Wapno, Podolin
Damasławek
Wągrowiec, Rgielsko,
Łaziska, Łęgowo,
Micharzewo, Ochodza,
Kobylec, Jankowo, Kaliska,
Bartodzieje
Ilość ścieków
w roku 2015
/m3/
65 716
142 102
986 063
Potulice
10 242
Wiatrowo
12 550
Grylewo
3 606
Mieścisko
Popowo Kościelne
Skoki, Lechlin
94 524
33 377
162 530
Gołańcz, Chawłodno
132 831
Smogulec
8
14
4
7.3. GOSPODARKA ODPADAMI
Wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz
z rejestrem udzielanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz na zbieranie i przetwarzanie
odpadów, prowadzi marszałek województwa.
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich
utrzymania.
WIOŚ w ramach monitoringu gospodarki odpadami gromadzi informacje o:
- kompostowniach,
- sortowniach,
- biogazowniach,
- spalarniach,
- składowiskach z uwzględnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia.
Informacje te uzyskiwane są z ankiet wysyłanych do gmin oraz do podmiotów gospodarczych,
weryfikowanych podczas kontroli.
17
Powiat wągrowiecki wchodzi w skład regionu I gospodarki odpadami komunalnymi
w województwie wielkopolskim. Regiony zostały wydzielone w „Planie gospodarki odpadami dla
województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017” uchwalonym przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego w dniu 27 sierpnia 2012 r. Wielkopolskę podzielono na 10 regionów, w których
wyznaczono regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.
W czerwcu 2015 r. weszła w życie uchwała z dnia 25 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę
wykonawczą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27.08.2012 r. dotycząca nadania
Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w m. Nowe-Toniszewo-Kopaszyn, gmina Wągrowiec,
statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w regionie I, z uwagi na
zakończenie jej budowy. Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych obejmuje:
1. instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
(część mechaniczna i biologiczna),
2. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatera nr 2),
3. instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
(kompostownia).
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. wystąpiło o wykreślenie
z załącznika nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12, składowiska odpadów w miejscowości Kopaszyn
(kwatera nr 1) zakwalifikowanego jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu I
gospodarki odpadami komunalnymi w województwie wielkopolskim. Spółka posiada decyzję
Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.02.2015 r. wyrażającą zgodę na zamknięcie
kwatery nr 1 składowiska. W regionie I regionalną instalacją do przetwarzania odpadów jest także
składowisko odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo) oraz kompostownia w Pile. Instalacjami
przewidzianymi do zastępczej obsługi regionu I są: sortownie odpadów w Studzieńcu (gmina
Rogoźno) i w Kłodzie; kompostownia w Zofiowie (gmina Czarnków); składowiska odpadów
w Sławienku (gmina Lubasz), Sierakówku (gmina Połajewo), Marianowie (gmina Wieleń),
Międzybłocie (gmina Złotów), Zofiowie, Studzieńcu (gmina Rogoźno).
Trzy ww. składowiska posiadają decyzję na zamknięcie – zlokalizowane w m. Zofiowo
(decyzja z dn.16.03.2015 r.), w m. Marianowo (decyzja z dn. 20.11.2014 r.), w m. Sławienko
(decyzja z dn. 16.02.2016 r.).
Sortownie, kompostownie
W roku 2015, w miejscowości Toniszewo, uruchomiono sortownię niesegregowanych
odpadów komunalnych oraz odpadów z selektywnej zbiórki. Instalacja zarządzana jest przez
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo. W Toniszewie
powstała również w 2015 r. tunelowo-pryzmowa kompostownia zarządzana przez tę samą Spółkę.
Składowiska odpadów
W 2015 r. na terenie powiatu w fazie eksploatacyjnej znajdowały się dwa składowiska
odpadów komunalnych w miejscowościach: Toniszewo i Smogulec. Odpady przyjmowane były na
składowisku w Toniszewie.
W przypadku składowiska w Smogulcu Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał
decyzję z dnia 15.11.2013 r. znak: DSR-II-2.7241.1.27.2013 o zamknięciu przedmiotowego
składowiska określając termin zaprzestania składowania odpadów na 30.09.2013 r. W roku 2015 na
składowisku trwały prace rekultywacyjne.
18
Wykaz składowisk w fazie eksploatacyjnej na terenie powiatu wągrowieckiego w roku 2015
Lp.
Gmina
Miejscowość
Ilość odpadów
składowana w
2015 roku /Mg/
Powierzchnia
całkowita
składowiska /1/
/ha/
Data
urucho
mienia
Typ
składowi
ska/2/
1
Wągrowiec
Toniszewo
17794,24
25,2
2000
IN
2
Gołańcz
Smogulec
0,0
4,72
1999
IN
Objaśnienia:
/1/ powierzchnia całkowita składowiska to powierzchnia całego terenu (budynki, drogi wewnętrzne, kwatery) należąca
do zarządzającego składowiskiem;
/2/ typ składowiska: IN odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Wykaz zamkniętych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie powiatu wągrowieckiego
Lp.
Gmina
Miejscowość
Powierzchnia
całkowita
składowiska
/ha/
Data
uruchomienia
Data zaprzestania
przyjmowania
odpadów/ decyzji
na zamknięcie
Rekultywacja
1.
Mieścisko
Popowo
Kościelne
111 1,99
1989
2004/2003
w trakcie
2.
Skoki
Rejowiec
1,67
1990
2002/2009
zakończona
3.
Wapno
Aleksandrowo
0,93
1995
2007/2007
zakończona
4.
Mieścisko
Jaworówko
14,28
1991
2003/2003
w trakcie
5.
Damasławek
Niemczyn
2,1
1996
2012/2012
w trakcie
7.4.WYBRANE USTALENIA INNYCH KONTROLI
Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec
Przeprowadzona w dniach od 03.09.2015 r. do 30.09.2015 r. kontrola w ww. jednostce miała
na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony
środowiska.
Kontrola wykazała naruszenia przepisów ochrony środowiska, m.in.:
 niewłaściwe prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych z uwagi na to, że ilość
ścieków wprowadzonych na oczyszczalnię w Wągrowcu, Wiatrowie, Redgoszczy, Grylewie
i Potulicach, punkt zlewny w Wągrowcu oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2014 r.
wyniosła zaledwie 40,4% ilości wytworzonych ścieków na terenie Gminy Wągrowiec,
 niewłaściwe prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 brak utworzenia PSZOK na terenie Gminy Wągrowiec.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne
w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości oraz przypomnienia właścicielowi
jednostki o ciążących na nim obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących ochrony
środowiska. Jednostka poinformowała WIOŚ o podjętych działaniach dotyczących realizacji
zarządzenia pokontrolnego.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, ul. Jana Pawła II 43A, 62 – 085 Skoki
Przeprowadzona w dniach od 08.04.2015 r. do 29.04.2015 r. kontrola objęła przestrzeganie
przepisów ochrony środowiska w prowadzonej gospodarce wodnej i ściekowej, gospodarce odpa-
19
dami oraz wywiązywania się z obowiązków składania wymaganej sprawozdawczości w związku
z korzystaniem ze środowiska.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie środowiska
dotyczące:
 przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do
środowiska w zakresie zawiesiny ogólnej,
 przekroczenia maksymalnej rocznej dozwolonej ilości poboru wody podziemnej na ujęciu
w Roszkowie,
 nieterminowego złożenia zbiorczego sprawozdań odpadowych za lata 2013 i 2014 .
 nierzetelnego sporządzania sprawozdań odpadowych w zakresie gospodarowania odpadami
wytworzonymi na oczyszczalni ścieków w Skokach,
 braku wymaganej ilości badań ścieków przemysłowych odprowadzanych do środowiska.
W wyniku stwierdzonych podczas kontroli naruszeń i nieprawidłowości nałożono mandat
karny i pouczono przedstawiciela kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających
z przepisów o ochronie środowiska. Ponadto wydano zarządzenie pokontrolne mające na celu
usunięcie stwierdzonych naruszeń, oraz skierowano wystąpienie do Starosty. Wymierzone zostały
kary administracyjne za nieterminowe złożenie rocznych sprawozdań w zakresie gospodarowania
odpadami. Wymierzono karę za przekroczenie ilości pobieranej wody podziemnej na ujęciu w
Roszkowie. Jednostka poinformowała WIOŚ o podjętych działaniach dotyczących realizacji
zarządzenia pokontrolnego.
ZUT Wągrowiec Józef Kosiński, ul. Rogozińska 90, 62 – 100 Wągrowiec
Przeprowadzona w dniach od 26.10.2015 r. do 23.11.2015 r. kontrola objęła swym zasięgiem
przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodnej
i ściekowej, gospodarki odpadami oraz wywiązywanie się z obowiązków składania wymaganej
sprawozdawczości w związku z korzystaniem ze środowiska.
W wyniku kontroli stwierdzono m.in. następujące naruszenia przepisów ochrony środowiska:
 eksploatację urządzeń technicznych, w których odbywa się piaskowanie/śrutowanie w sposób
powodujący uciążliwość dla środowiska,
 niedotrzymywanie warunków określonych w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza dotyczących przekroczenia standardu lotnych związków organicznych S1,
 brak pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów kanalizacji odprowadzającej wody
opadowe i roztopowe z dachów, zakończonej wylotami do ziemi poprzez studnie chłonne,
 prowadzenie ewidencji odpadów w sposób niezgodny z przepisami prawa,
 rozbieżności w rocznym sprawozdaniu o wytworzonych odpadach w 2014 r. w odniesieniu do
prowadzonej ewidencji odpadów,
 generowanie niepełnych sprawozdań dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego w związku
z korzystaniem ze środowiska.
W wyniku stwierdzonych podczas kontroli naruszeń i nieprawidłowości ukarano
przedstawiciela jednostki grzywną w drodze mandatu karnego oraz wszczęto postępowanie
w sprawie wymierzenia kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. Wydano
zarządzenie pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń, jak również
przypomnienie zarządzającemu instalacją o ciążących na nim obowiązkach wynikających
z przepisów ochrony środowiska oraz poinformowano Marszałka Województwa Wielkopolskiego
o stwierdzonych nieprawidłowościach w celu podjęcia działań zgodnych z posiadanymi
kompetencjami. Jednostka poinformowała o podjętych działaniach dotyczących dostosowania się
do obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska.
20
Zakład Przemysłu Drzewnego "ROMA" Sp. z o.o., ul. Klasztorna 23, 62 – 130 Gołańcz
Kontrola przeprowadzona w dniach od 23.04.2015 r. do 19.05.2015 r. objęła sprawdzenie
przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi
oraz w zakresie emisji hałasu do środowiska.
W wyniku kontroli stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie środowiska dotyczące:
 naruszenia warunków decyzji Starosty Wągrowieckiego o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 eksploatacji instalacji odprowadzającej oraz urządzeń do obróbki drewna w sposób powodujący
wzrost wtórnej emisji pyłów, trocin drzewnych.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono na przedstawiciela kontrolowanej
jednostki mandat karny. Ponadto WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne w celu usunięcia
stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości oraz przypomnienia właścicielowi jednostki
o ciążących na nim obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.
Jednostka poinformowała WIOŚ o podjętych działaniach dotyczących realizacji zarządzenia
pokontrolnego. WIOŚ skierował również wystąpienie do Starosty Wągrowieckiego przekazując
informacje o naruszeniach.
W wyniku naruszenia warunków decyzji Starosty Wągrowieckiego, WIOŚ wszczął
postępowanie w celu nałożenia kary administracyjnej.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CID-ROL" Tomasz Futro w Poznaniu, Zakład
w Wągrowcu, Taszarowo 19, 62-100 Wągrowiec.
W dniu 27 lutego 2015 r. w trakcie prowadzonego procesu przetwarzania odpadów
opakowaniowych klasyfikowanych między innymi pod kodem 150110* - opakowania zawierające
pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone w ilości 12.100 kg (opakowania
zanieczyszczone silnie barwiącą substancją na kolor czerwony) doszło do wprowadzenia ścieków
przemysłowych pochodzących z płukania odpadów (w tym niebezpiecznych) do kanalizacji
opadowej zakładu i dalej do kanalizacji opadowej miasta Wągrowca. Wylot kanalizacji opadowej
skierowany jest do środowiska – rzeki Nielby. Ścieki przed wprowadzeniem do środowiska
przepłynęły przez urządzenia podczyszczające zlokalizowane na kanalizacji opadowej należącej do
miasta Wągrowiec (piaskownik i separator). Urządzenia te nie zdołały zabezpieczyć wód rzeki
Nielby przed zanieczyszczeniem.
Efektem wprowadzenia poprzez kanalizację opadową ścieków o charakterystyce przedstawionej
powyżej było zanieczyszczenie wód rzeki Nielby powodujące zmianę koloru wody na czerwoną.
Wprowadzona do rzeki ciecz spowodowała również wzrost stężeń zanieczyszczeń w wodzie.
Wyniki badań wody wskazały, że w wyniku wprowadzenia ścieków do rzeki nastąpił
drastyczny wzrost stężenia zanieczyszczeń w wodzie poniżej wylotu kanalizacji opadowej.
Najwyższy wzrost zanieczyszczeń wykazano we wskaźniku tytanu oraz wykazano wyraźny wzrost
zanieczyszczenia wody powierzchniowej w zakresie wskaźników ChZT-Cr, azotu amonowego,
surfaktantów anionowych, chromu, boru, aldehydu mrówkowego. Pozostałe badane wskaźniki
zanieczyszczeń wody w rzece Nielbie wzrosły w zakresie do 20% wartości. Bilans tlenowy rzeki
uległ nieznacznej redukcji. Sytuacja ta spowodowała zmianę stanu ekologicznego rzeki Nielby ze
stanu dobrego na poniżej dobrego w zakresie wskaźników OWO i aldehydu mrówkowego oraz
zmianę ze stanu bardzo dobrego na stan dobry we wskaźnikach boru i tytanu.
W dniach od 27.02.2015 r. do 23.04.2015 r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną w ww.
przedsiębiorstwie. Objęła ona przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w prowadzonej
gospodarce wodnej i ściekowej, gospodarce odpadami oraz wywiązywania się z obowiązków
składania wymaganej sprawozdawczości w związku z korzystaniem ze środowiska.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie środowiska
dotyczące:
 wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji opadowej stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Wągrowiec,
21
 zanieczyszczenia wód rzeki Nielby na odcinku poniżej wylotu kanalizacji opadowej przy
ul. Bernardyńskiej,
 braku zgłoszenia oddania do użytkowania obiektu budowlanego realizowanego jako
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
 braku regulacji w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością
innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe
dla środowiska wodnego,
 wykonania zbiorników przeznaczonych do gromadzenia ścieków przemysłowych na terenie hali
produkcyjnej niezgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
 wykonania odprowadzania ścieków opadowych z terenu przeznaczonego do gromadzenia
odpadów (w tym niebezpiecznych) do kanalizacji opadowej,
 wwozu do kraju odpadów zaliczanych do niebezpiecznych, bez wymaganej zgody Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska,
 eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów niespełniającej wymagań ochrony środowiska.
W wyniku stwierdzonych podczas kontroli naruszeń i nieprawidłowości nałożono mandaty karne
i pouczono przedstawiciela kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających z przepisów
o ochronie środowiska. Ponadto wydano zarządzenie pokontrolne mające na celu usunięcie
stwierdzonych naruszeń oraz skierowano wystąpienie do Starosty. W związku z zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i międzynarodowym przemieszczaniem odpadów(MPO) zawiadomiono
Prokuraturę w Wągrowcu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Prokurator Rejonowy w Wągrowcu postanowił umorzyć śledztwo w sprawie eksploatacji instalacji
do przetwarzania odpadów przez ww. przedsiębiorstwo wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera
ustawowych znamion czynu zabronionego. Drugi wątek zawiadomienia tj. kwestia MPO jest
jeszcze przedmiotem postępowania prokuratury.
8. POWAŻNE AWARIE
8.1.ZAKŁADY STWARZAJACE POTENCJALNE ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA
AWARII PRZEMYSŁOWEJ
Potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego może
występować w związku z prowadzonymi procesami magazynowania lub transportu substancji
zaliczanych do niebezpiecznych.
Na terenie powiatu wągrowieckiego znajduje się zakład zaliczony do Zakładów Dużego
Ryzyka tj. Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133,
BAZA PALIW nr 4, 62- 093 Rejowiec Poznański, gmina Skoki, z uwagi na eksploatację
zbiorników magazynowych benzyn silnikowych, oleju napędowego i opałowego oraz paliwa
lotniczego. Łączna maksymalna ilość magazynowanych produktów naftowych wynosi 186.500 Mg.
Ponadto na terenie powiatu wągrowieckiego zlokalizowany jest zakład wchodzący w skład tzw.
„Listy WIOŚ - potencjalnych sprawców awarii” tj.: „CEPEN Wągrowiec” Spółka z o.o., ul. Jankowska 2, 62-100 Wągrowiec, która eksploatuje bazę paliw płynnych, wyposażoną w 7 zbiorników
podziemnych o łącznej pojemności 700 m3, wraz z instalacją do napełniania autocystern
i zbiorników pojazdów drogowych.
Jednocześnie na terenie powiatu wągrowieckiego zlokalizowane są inne zakłady, w których
magazynowane są i stosowane w procesach technologicznych substancje zaliczane do żrących,
utleniających, bardzo toksycznych i toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska oraz palnych
i wybuchowych. W szczególności należy do nich zaliczyć:
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CID-ROL”, ul. Kołłątaja 92, 61-421 Poznań, Zakład
Produkcyjny w Wągrowcu, ul. Taszarowo 19,
 Benecke-Kaliko S.A. ul. Gnieźnieńska 74 w Wągrowcu,
22


„Serpol Cosmetics” Zdzisław Serwatka, ul. Nowa 2, 62-290 Mieścisko,
stacje paliw płynnych zlokalizowane na terenie powiatu wągrowieckiego.
W roku 2015r. Delegatura WIOŚ w Pile prowadziła kontrolę planową w Bazie Paliw nr 4
w Rejowcu, gm. Skoki, należącej do Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., w Płocku,
ul. Wyszogrodzka 133; nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska.
W związku z awarią zbiornika nr 7, która miała miejsce w roku 2007 i wyciekiem do gruntu
ok. 70 tys. litrów paliwa lotniczego, zdarzenie to zostało zaklasyfikowane jako poważna awaria
przemysłowa. W ramach kontroli szczególną uwagę zwrócono na proces rekultywacji środowiska,
którego warunki określono decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SR.V-5.66192-312/07 z dnia
22.02.2008r., uzgadniającą warunki rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie Bazy
Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim, na działce o numerze geodezyjnym 199. Zgodnie
z przedłożonym do zaopiniowania projektem prac, rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego
winna polegać na:
- usunięciu z gruntu płynnych frakcji węglowodorów nagromadzonych na powierzchni
zwierciadła wody,
- zmniejszeniu o co najmniej 50% zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntów węglowodorami,
- bioremediacji naturalnej.
Ogółem od początku realizacji prac rekultywacyjnych do końca czerwca 2015r. wydobyto
około 116,02 m3 produktu.
Realizując wydane wcześniej zarządzenie pokontrolne Baza Paliw nr 4 w Rejowcu przesyła do
WIOŚ kwartalne „Raporty z prac w zakresie rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie
Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim”.
8.2.ZDARZENIA O ZNAMIONACH POWAŻNEJ AWARII
W roku 2015 na terenie powiatu słupeckiego nie wystąpiły zdarzenia o znamionach poważnej
awarii, ani poważne awarie.
9.PODSUMOWANIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
1. Podmioty korzystające ze środowiska na terenie powiatu wągrowieckiego nie realizują jego
ochrony w wymaganym stopniu. W przypadku 84% kontroli stwierdzono naruszenia wymagań
ochrony środowiska.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska WIOŚ podejmował
odpowiednie działania celem przymuszenia władających instalacjami do usunięcia
nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, poprawy stanu środowiska oraz likwidacji
występujących naruszeń prawa.
3. Znaczna część podmiotów nie śledzi w dostatecznym stopniu zmian w prawie z zakresu ochrony
środowiska, w wyniku czego działania proekologiczne podejmuje dopiero w następstwie kontroli
i postępowania pokontrolnego WIOŚ.
4. Niewłaściwe prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych przez gminy, z uwagi na brak
zapewnienia przekazania do oczyszczania całej ilości ścieków wytworzonych na obszarze gmin
przyczynia się do zanieczyszczenia wód rzek i jezior powodującego pogorszenie stanu wód,
masowe zakwity wody i dalsze negatywne skutki tych zakwitów.
5. Niepokojące jest zaobserwowanie oszczędzania przez firmy, przy występujących problemach
finansowych, na kosztach działania na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, co
przekłada się m.in. na obniżenie jakości pracy urządzeń zabezpieczających środowisko przed
zanieczyszczeniem.
23
6. Istotna waga i szeroki zakres zagadnień ochrony środowiska, znaczny obszar działalności
i znacząca liczba podmiotów korzystających ze środowiska, przemawiają za potrzebą aktywnego
współdziałania wszystkich ustawowo upoważnionych organów ochrony środowiska. Wynikają z
tego m.in. liczne wystąpienia pokontrolne WIOŚ kierowane do innych organów rządowych i
samorządowych, w tym Starosty Wągrowieckiego.
24

Podobne dokumenty