Diverse faces of translation

Komentarze

Transkrypt

Diverse faces of translation
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Prowadząca: dr Agata Kurcz
Zakres tematyczny: Różne twarze przekładu: od przekładu audiowizualnego, przez
tłumaczenie humoru do przekładu medycznego i farmaceutycznego
Oferowane seminarium magisterskie będzie poświęcone różnych aspektom badań
przekładoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia audiowizualnego, tłumaczenia i
(nie)przekładalności humoru, a także tłumaczenia specjalistycznego – medycznego i
farmaceutycznego. Wszystkie ww. obszary badawcze wpisują się w zakres zainteresowań
naukowych i eksperckich prowadzącej.
TEMATYKA ZAJĘĆ: Podczas zajęć seminaryjnych i specjalizacyjnych, studenci będą mieli
szansę zapoznać się z najnowszymi teoriami przekładu oraz dokonaniami na polu przekładu
audiowizualnego i specjalistycznego – medycznego i farmaceutycznego, a następnie, dzięki
poznanemu aparatowi metodologicznemu przekładoznawstwa, zbudują swoje własne koncepcje
pracy magisterskiej. Podczas zajęć omówione zostaną główne pojęcia przekładoznawstwa, główne
teorie przekładu i ich najnowsze zmodyfikowane wersje. Część zajęć będzie również poświęcona
analizie praktycznych problemów przekładu audiowizualnego, przekładu humoru oraz przekładu
medycznego i farmaceutycznego w świetle różnych teorii przekładu. Celem tych zajęć jest
nauczenie studentów umiejętności pracy z tekstem oryginalnym (tzw. „source text”) oraz z tekstem
przekładu (tzw. „target text”), analizy wybranych zagadnień językowych i językowo-społecznych,
naukowego porównania różnojęzycznych wersji tego samego tekstu czy wreszcie naukowej oceny i
opisu zaobserwowanych zjawisk w świetle przekładoznawstwa.
PLAN PRACY: W pierwszym semestrze, studenci zostaną zapoznani z metodologią badań
przekładoznawczych w nurcie najnowszych teorii przekładu. W ramach ćwiczeń studenci będą
także stosować w praktyce badawczej wybrane metody i narzędzia badań przekładoznawczych. W
drugim semestrze, studenci będą pracować nad projektami swoich prac magisterskich, proponując
zagadnienie, które przeanalizują z wykorzystaniem najnowszych narzędzi metodologicznych,
projektując badanie oraz przygotowując narzędzia metodologiczne. W semestrze drugim, studenci
będą także proszeni o przygotowanie prezentacji swoich projektów badawczych, które przedstawią
na zajęciach. Trzeci i czwarty semestr to czas intensywnej pracy nad wybranych zagadnieniem,
opracowaniem części teoretycznej, przeprowadzenia badania oraz opisania go w pracy
magisterskiej. Podczas drugiego roku studiów, podczas zajęć studenci będą prezentować swoje
dokonania oraz konsultować wybrane zagadnienia.
PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC:
Przekład audiowizualny: przekład piosenek do filmów animowanych, zmiany punktów widzenia w
przekładzie filmów animowanych, ograniczenia językowe i techniczne w procesie tworzenia
napisów do wybranego filmu, ocena jakości przekładu wybranego skryptu filmowego, identyfikacja
problemu egzotyzacji i domestykacji w tłumaczeniu wybranego filmu,.
Przekład humoru: (nie)przekładalność dowcipu językowego, (nie)przekładalność humoru w
wybranym serialu, gry słów i humor w przekładzie, dowcipy regionalne w dialektach w przekładzie
Przekład medyczny i farmaceutyczny: problem odpowiedzialności tłumacza w przekładzie
medycznym i farmaceutycznym, latynizacja polskiego i angielskiego języka medycznego i jej
konsekwencje w przekładzie, problem skrótowców w przekładzie medycznym, zagadnienie
weryfikacji językowej w przekładzie medycznym i farmaceutycznym, analiza błędów, ich przyczyn i
skutków w dokumentacji medycznej
Prowadząca również zachęca studentów do wykazywania się własną inicjatywą w
proponowaniu zagadnień badawczych w ramach seminarium magisterskiego.

Podobne dokumenty