informacja o wynikach naboru - info wybór SK

Transkrypt

informacja o wynikach naboru - info wybór SK
$EKRITARZ MlAsTA
nLlDA
śHsxn
Ruda Śląska,
sL.z1O.żz.ż016
INFORMACJA
PMCY
poDlNspEKToRA w WyDztALE KoMuNlKAcJl (sK) URzĘDu MlAsTA nuoł śl4sxł
O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
lnformuję, Że w wyniku przeprowadzonego naboru, Komisja Rekrutacyjna wskazuje do zatrudnienia
na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śtąska Panią
Aleksandrę Śmietanka, zamieszkałą w Świętochłowicach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru
:
Ww. kandydatka spełnia niezbędne wymagania określone w ogtoszeniu o naborze na wolne
stanowisko pracy W Wydziale Komunikacji. Ponadto, w toku przeprowadzonego postępowania
rekrutacyjnego Pani Aleksandra Śmietanka uzyskata najtepszy wynik w ramach ustalonych kryteriów
(analiza dokumentacji kandydatów pod kątem spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu,
test merytoryczny oraz rozmowa kwatifikacyjna), otrzymując rekomendację Komisji Rekrutacyjnej
do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Wydziale Komunikacji (SK) Urzędu Miasta Ruda
Śtąska.
iił:L,ig

Podobne dokumenty