wersja PDF - Gmina Jedlicze

Transkrypt

wersja PDF - Gmina Jedlicze
CHLEBNA • D£UGIE • DOBIESZYN • JASZCZEW • JEDLICZE • MODERÓWKA • PIOTRÓWKA • PODNIEBYLE • POTOK • PORÊBY • ¯ARNOWIEC
5/2012 (89)
Biuletyn
Gminne
Wieœci
Pierwszoklasiœci z Podniebyla
Biuletyn informacyjny Gminy Jedlicze
ISSN 1642-2651
Polecamy:
Remont przejazdu
przejazdu kolejowego
kolejowego str. 5
Remont
Z³ote Gody
Gody str. 11
Z³ote
Sportowe Zaplecze
Zaplecze Jedlicza
Jedlicza str. 14
Sportowe
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
01/2011(85)
Monika Kubit - lokalna poetka
Monika Kubit urodzi³a siê 5 lipca 1990 roku w Kroœnie, obecnie mieszka
w ¯arnowcu.
Ukoñczy³a PWSZ w Kroœnie na kierunku Filologia Polska, specjalnoœæ
edytorstwo oraz zdoby³a uprawnienia do nauczania jêzyka polskiego. Na tej
uczelni dzia³a³a aktywnie na rzecz Ko³a Literackiego, Ko³a ReporterskoFilmowego, a tak¿e redagowa³a czasopismo studenckie Progredior. Obecnie
kontynuuje studia na Uniwersytecie Jagielloñskim na kierunku polonistykakomparatystyka.
Debiutowa³a trzema wierszami w czasopiœmie literackim Radostawa, w tym te¿
czasopiœmie ukaza³a siê jej recenzja do zbioru opowiadañ Wandy Nowik-Pali
„Œwiat³ocienie”. Wiersz zatytu³owany Ko³owrotek wszed³ do zbioru Miêdzy
Ochryd¹ a Bugiem. Antologii wspó³czesnych sztuk s³owiañskich redakcji Olgi
Laliæ-Krowickiej. Wyda³a oraz opatrzy³a wstêpem debiut poetycki Piotra
Œwierczka niewinne rozmowy. Pope³ni³a trzy pos³owia do tomików poetyckich.
Jest cz³onkiem Klubu Literackiego RCKP w Kroœnie. Zajê³a trzecie miejsce
w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. œw. Jana z Dukli z udzia³em
poetów polonijnych w kategorii ogólnopolskiej – doroœli.
Budzi³am siê co dzieñ
Udaj¹c, ¿e jestem szczêœliwa
Leczy³am siê z uczuæ
Ignorowa³am myœli
Mówi³am w innym jêzyku
Identyfikowa³am siê z lustrem
Aplauz od ¿ycia
Usiad³am struchlana nad rozdartym p³ótnem
Styranym g³osem wypruwa³am nitki
Zjad³am p³ótno od œrodka do skraju
Przegryz³am niæmi i pi³am ³zy ¿alu
Nieposkromiona bestia siedzia³a wtedy we mnie
Wzrokiem ¿arz¹cych siê p³omieni spala³am œciany
Sufit siê kruszy³, by³ popêkany
ÆWICZENIA OPERACYJNO-BOJOWE NA OBIEKTACH RNJ SA
27 wrzeœnia br. w Rafinerii odby³y siê æwiczenia operacyjno-bojowe na
obiektach i instalacjach RNJ SA pod kryptonimem TORY-2012.
W æwiczenia zaanga¿owanych by³o 60
osób w tym 14 zastêpów ratowniczogaœniczych.
Celem æwiczeñ by³o:
- Rozpoznanie zagro¿onych obiektów
i dróg przez s³u¿by ratownicze.
- Sprawdzenie planów operacyjnych
podczas rzeczywistych zdarzeñ.
- Dzia³ania zak³adow ych s³u¿b
ratowniczych przed dotarciem jednostek
stra¿y po¿arnej oraz wspólna akcja
ratownicza.
- Wspó³dzia³anie ratowników z zespo³ami
zarz¹dzania kryzysowego.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27.04.2001 r.
„Prawo ochrony œrodowiska” na zak³ady
du¿ego ryzyka zosta³ na³o¿ony obowi¹zek
przeprowadzenia co trzy lata æwiczeñ
operacyjno-bojowych na obiektach
i instalacjach tych zak³adów. Poprzednie
takie æwiczenia w RNJ SA odby³y siê
w grudniu 2009 r.
Æwiczenia przeprowadzono na Grupie
Torów A, na której przyjmowane s¹
cysterny z surowcami do produkcji oraz
zestawiane sk³ady cystern z produktami
wysy³anymi do kontrahentów.
Æwiczenia podzielono na dwa etapy:
- teoretyczny, w którym omówiono
zagro¿enia i sytuacje zwi¹zan¹ z pod³o-
2
¿eniem ³adunku wybuchowego na terenie
torów ;
- praktyczny, gaszenie po¿aru cystern
kolejowych oraz likwidacja wycieku.
W æwiczeniach wziê³y udzia³:
a) RAF-S³u¿ba Ratownicza Sp. z o.o.,
b) RAF-Koltrans Sp. z o.o.,
c) Orlen Ochrona,
d) Komenda Miejska PSP w Kroœnie,
e) Jednostki OSP: ¯arnowiec, Jedlicze,
Potok, Moderówka,
f ) Gminny Zespó³ Reagowania
Kryzysowego w Jedliczu,
g) Inspekcja Ochrony Œrodowiska,
h) Komenda Miejska Policji w Kroœnie,
I) Samodzielne Publiczne Pogotowie
Ratunkowe w Kroœnie,
j) S³u¿by zak³adowe.
W æwiczeniach wziêli udzia³ jako
zaproszeni goœcie:
-Podkarpacki Komendant Wojewódzki
w Rzeszowie
-Starosta Powiatu Kroœnieñskiego
-Burmistrz Gminy Jedlicze
-Komendant Miejski w Kroœnie
-Komendant Policji w Kroœnie
-Dyrektor Delegatury WIOŒ w Jaœle
Rafineriê Nafty Jedlicze
reprezentowali:
-Dyrektor Techniczny
-Szef Produkcji
Æwiczenia zakoñczy³y siê sukcesem pod
wzglêdem realizacji za³o¿onych celów.
Potwierdzi³ y dobre przygotowanie
zak³adowych i zewnêtrznych s³u¿b
b i o r ¹ c yc h u d z i a ³ w d z i a ³ a n i a c h
ratowniczo-gaœniczych w RNJ S.A.
Efektem przeprowadzonych æwiczeñ jest
dalsza poprawa bezpieczeñstwa w RN
Jedlicze oraz terenów s¹siaduj¹cych
z Zak³adem.
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
NOWY DYREKTOR
GMINNEGO OŒRODKA KULTURY W JEDLICZU
9 paŸdziernika br. w Urzêdzie Gminy
w Jedliczu Burmistrz Zbigniew Sanocki
wrêczy³ nominacjê na stanowisko
Dyrektora Gminnego Oœrodka Kultury,
Panu Maciejowi £ukaszewiczowi.
Nowo wybrany dyrektor GOKu to
z wykszta³cenia muzyk, kompozytor,
pianista, z niemal 30 letnim
doœwiadczeniem.
Redaktor: Czy bêdzie Pan chcia³
zaszczepiæ wœród mieszkañców gminy
„muzycznego bakcyla”?
GOK w Jedliczu
przyjmuje zapisy do
Medal Komisji
Edukacji Narodowej
Ogniska Muzycznego
i Szkó³ki Wokalnej
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
Gminny Oœrodek Kultury w Jedliczu
planuje zorganizowanie Ogniska
Muzycznego i Szkó³ki Wokalnej dla
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Zachêcamy wszystkich Pañstwa
z a i n t e r e s ow a n yc h n a u k ¹ g r y n a
instrumentach, czy te¿ sztuk¹ wokaln¹ o
zg³aszanie swojego akcesu do biura
Gminnego Oœrodka Kultury w Jedliczu.
Kszta³cenie odbywaæ siê bêdzie odp³atnie
w trzech kategoriach wiekowych:
dzieciêcej ( od I klasy – 6 lat nauki)
m³odzie¿owej ( od IV klasy – 4 lata nauki)
doros³ej ( bez ograniczeñ wiekowych )
Absolwent otrzymuje œwiadectwo
ukoñczenia Ogniska Muzycznego.
Planujemy nauczanie w nastepujacych
kategoriach instrumentów:
?
instrumenty dête
?
instrumenty klawiszowe (fortepian,
keyboard )
?
gitara
?
perkusja
?
skrzypce
?
wokal
Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane do
30 listopada 2012 r. w siedzibie GOK lub
telefonicznie pod nr 1 3 435 20 81.
Serdecznie zapraszamy!
GMINNY OŒRODEK KULTURY W JEDLICZU
zaprasza dzieci i m³odzie¿ szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu
Gminy Jedlicze do udzia³u
w Gminnym Konkursie Kolêd i Pastora³ek
Regulamin konkursu oraz karta zg³oszenia dostêpne na stronie
gok.jedlicze.pl
Stopka redakcyjna
Wydawca:
Urz¹d Gminy w Jedliczu
38-460 Jedlicze,
ul Rynek 6 tel. (13 4484710)
e-mail: [email protected]
Dotychczasow¹ ofertê Gminnego Oœrodka
Kultury rozszerzymy o Ognisko Muzyczne,
w któ r y m s wo j e za i n te re s owa n i a
muzyczne bêd¹ mog³y rozwijaæ dzieci,
m³odzie¿ i osoby doros³e, w klasach instrumentów dêtych, gitary, instrumentów
klawiszowych, perkusyjnych i szkó³ce
wokalnej. Mamy równie¿ plany na
przysz³oœæ, ale o tym jeszcze mówi³ nie
bêdê – Maciej £ukaszewicz.
16 paŸdziernika 2012 r. Burmistrz Gminy
Jedlicze – Zbigniew Sanocki otrzyma³
Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Wyró¿nienie zosta³o wrêczone przez
Wojewodê Podkarpackiego Ma³gorzatê
Chomycz – Œmigielsk¹ podczas
uroczystoœci z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Medal Komisji Edukacji
Narodowej jest nadawany za szczególne
zas³ugi dla oœwiaty i wychowania.
Redakcja:
Redaktor Naczelny, sk³ad i ³amanie: Grzegorz Wieczorek,
wspó³praca - GOK, GBP, GOSiR ,MUKS“Podkarpacie”.
Redakcja tekstów: Monika Cisoñ- Gierula
Nak³ad 2500 egz.
Przygotowanie do druku
i druk:
Drukarnia “Hedom”
38-400 Krosno
ul. Kletówki 54a.
3
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
Julian Szmyd - cz³owiek dobrego serca
Krew oddaje 37 proc. Europejczyków, to
wiêcej ni¿ jeszcze kilka lat temu - w 2002 r.
by³o to 31 proc. Krwiodawstwo najbardziej
popularne jest w Austrii (66 proc.
Austriaków oddaje krew), Francji
(52 proc.) oraz Grecji i Cyprze (51 proc).
Najmniej chêtnie krew oddaj¹
Portugalczycy (22 proc.), W³osi (23 proc.),
Polacy (25 proc.), Maltañczycy (29 proc.)
i Szwedzi (30 proc.).
Wspó³czesne czasy, pogoñ za dobrami
materialnymi i ci¹g³y pêd powoduj¹, ¿e
ludzie zamykaj¹ siê na innych. Nie maj¹
czasu na bycie z drugim cz³owiekiem, na
rozwijanie swoich pasji, na pomaganie. Ich
kalendarze wype³nione s¹ po brzegi, kiedy
nie pracuj¹ - ucz¹ siê, kiedy siê nie ucz¹ -
uprawiaj¹ sport, kiedy nie uprawiaj¹
sportu - oddaj¹ siê innym modnym
rozrywkom. Chc¹ byæ trendy i na czasie.
W tej pogoni ¿yciowej zapominaj¹ o tym,
jak du¿o mog¹ daæ drugiemu cz³owiekowi
i jak czasem niewiele potrzeba, by
uratowaæ komuœ ¿ycie.
Dzisiaj tzw. spo³eczników jest coraz mniej,
a ci którzy nios¹ pomoc robi¹ to zwykle
w œwietle reflektorów i kamer. Z podziwem
o nich czytamy , ogl¹damy programy nie
wiedz¹c, ¿e u nas w Jedliczu równie¿
mamy takich ludzi. Julian Szmyd,
Honorow y Prezes Stowarzyszenia
Honorowych Dawców Krwi przy Rafinerii
Jedlicze jest jednym z nielicznych, którzy
posiadaj¹ Order Œw. Maksymiliana Marii
Kolbego. To najwy¿sze uhonorowanie
zosta³o mu wrêczone 28 sierpnia br.
podczas pielgrzymki do sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie –
£agiewnikach. W tej pielgrzymce
uczestniczyli krwiodawcy z ca³ej Polski.
Pan Julian otrzyma³ wiele orderów
i odznaczeñ, lecz to sta³o siê najbli¿sze
jego sercu. Jego przygoda z oddawaniem
krwi zaczê³a siê bardzo wczeœnie, z czasem
przerodzi³a siê w ¿yciow¹ drogê, której
podporz¹dkowa³ ca³e swoje ¿ycie.
4
Pierwszy raz oddawa³em krew dla mojej
siostry, która potrzebowa³a jej po porodzie.
Wówczas nie by³o takich badañ jak teraz,
krew sz³a po prostu z rêki do rêki. Zapytali
mnie po wszystkim czy dobrze siê czujê
odpar³em, ¿e tak… po czym zemdla³em –
mówi Julian Szmyd
To nie zrazi³o Pana Juliana, który od tej
pory regularnie oddawa³ krew, nios¹c przy
tym pomoc innym ludziom, którzy tej
krwi potrzebowali.
Zawsze zachêca³em ludzi do oddawania
krwi, chocia¿by przez radiowêze³ w pracy.
Namawia³em dyrektorów, kierowników,
wiedz¹c, ¿e za ich przyk³adem pójdzie
kilkanaœcie osób. To siê udawa³o. Jak mia³a
miejsce tragedia z papie¿em, to by³o nas
tak wielu, ¿e brak³o pojemników na krew.
Oczywiœcie wiedzieliœmy, ¿e ta krew nie
trafi bezpoœrednio do
Jana Paw³a II. To by³a
symboliczna akcja,
która przeros³a nasze
oczekiwania. Dawniej
nie robiono tylu badañ
przy oddawaniu krwi.
Teraz kr wiodawc y
oddaj¹ krew i wykonuje im siê szereg
badañ, o których normalnie mogliby nie
pamiêtaæ. Myœlê, ¿e to
powinno ich zachêciæ. - Julian Szmyd
Jego poœwiêcenie i dobre serce zosta³y
zauwa¿one. Odwiedzi³ wiele ciekawych
miejsc, pozna³ wybitnych ludzi. Niemal 20
lat temu odby³ jedn¹ z najbardziej
egzotycznych podró¿y. Kiedy otrzyma³
zaproszenie do Indonezji, nawet nie
marzy³ o tym, ¿e odwiedzi ten kraj jako
jedyny Polak ze 180 uczestników
spotkania.
By³em w wielu ciekawych miejscach, we
Francji, w Hiszpanii, gdzie król Carlos
wrêczy³ mi specjalne odznaczenie.
W Indonezji by³em jedynym Polakiem,
kiedy dosta³em zaproszenie od córki
prezydenta by³em pewny, ¿e nie pojadê.
Pozna³em j¹ w Kêdzierzynie KoŸlu na
konferencji.
Poszed³em do dyrektora
powiedzieæ, ¿e mam takie zaproszenie.
Nawet nie marzy³em o tym, ¿e bêdê móg³
pojechaæ. Dziêki dobrej woli dyrektora
Raf inerii marzenie spe³ni³o siê po
19 godzinach lotu. Kiedy wœród wielu flag
przyszed³ czas podniesienia Polskiej,
i zabrzmia³ trochê nieudolnie odegrany
hymn Polski polecia³y mi ³zy wzruszenia.
Wy j a z d b y³ ko s z t o w ny, d y r e k t o r
za¿artowa³, ¿e za te pieni¹dze kupi³by mi
dwa „ganc” nowe polonezy - wspomina
krwidawca.
Dzisiaj Julian Szmyd ju¿ nie oddaje krwi,
ale wie jak wa¿ne jest zachêcanie do tego
i n n yc h . U d a ³ o m u s i ê z a c h ê c i æ
siostrzenicê, która z wdziêcznoœci za czyn
wujka wobec jej mamy równie¿ oddaje
krew.
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
prywatnego czasu w
swoj¹ pracê wk³ada Pani
Beata Gr¹dalska,
nauczyciel w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w ¯arnowcu.
Jest nauczycielem
p r z y r o d y, m u z y k i ,
wychowania do ¿ycia
w rodzinie oraz bibliotekarzem. Koordynuje
ró¿ne akcje spo³eczne,
przygotowuje dzieci do
konkursów, akademii
i innych wa¿nych uroczystoœci. Prowadzi kó³ko wokalne
i zajêcia wyrównawcze.
Pani Maria Gierek nauczyciel Szko³y
Podstawowej w Dobieszynie to osoba,
która pracuje z m³odszymi dzieæmi
takimi, które dopiero zaczynaj¹ swoj¹
przygodê ze szko³¹. Osi¹ga bardzo dobre
wyniki we wspó³pracy z najzdolniejszymi
uczniami, równoczeœnie pomaga i wspiera
dzieci maj¹ce trudnoœci w nauce. Jest
inicjatork¹ wielu wydarzeñ szkolnych,
które ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem
wœród dzieci.
Innowacyjne metody nauczania aktywizuj¹ce dzieci do nauki to wizytówka Pani
Gabrieli Strzelczyk, nauczyciela jêzyka
angielskiego w Szkole Podstawowej
w D³ugiem. Jest opiekunem samorz¹du
uczniowskiego i z wielkim zaanga¿owaniem przygotowuje szkolne uroczystoœci.
Wspó³pracuje równie¿ z fundacj¹ „Pomó¿
i Ty”, a zdolnoœci informatyczne bardzo
czêsto przydaj¹ siê nie tylko jej, chêtnie
pomaga tak¿e innym nauczycielom.
W tym dniu przyznano tak¿e specjalne
nagrody Burmistrza, które otrzyma³y Pani
Dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego
w Jedliczu – Krystyna Patlewicz. To
osoba, która ca³e swoje ¿ycie zawodowe
zwi¹za³a z nauczaniem. Jest otwarta,
sympatyczna z ¿yczliwoœci¹ podchodzi do
dzieci oraz ich rodziców, równoczeœnie
jest rzeczowa i rzetelna w swojej pracy.
Wie, ¿e dzieciom poza zabawkami,
ciekawymi imprezami, potrzebne s¹ te¿
dobre warunki nauki i zabawy.
Drug¹ laureatk¹ nagrody Burmistrza jest
Pani Beata Telesz. To pedagog szkolny
Zespo³ów Szkó³ w Potoku oraz Jaszczwi.
„Taki powinien byæ prawdziwy pedagog” –
to najczêœciej s³ychaæ w ocenie jej pracy.
Jest otwarta i ¿yczliwa dla uczniów i ich
rodziców. Z trosk¹ i wielkim zaanga¿owaniem wykonuje swoj¹ prace. Poœwiêca
czas, czêsto tak¿e prywatny, by rozwi¹zywaæ problemy swoich podopiecznych.
Z wielk¹ empati¹ i zrozumieniem
wykonuje swoj¹ niezwykle trudna misjê.
Remont przejazdu kolejowego w Jedliczu
dróg powiatowych nie chcia³ zgodziæ siê na
przejazd samochodów powy¿ej 10 ton
drogami powiatowymi. Rezultatem
ustaleñ s¹ dwie trasy objazdów. Pierwsza
dla samochodów do 10 ton drogami
gminnymi. Druga trasa wytyczona zosta³a
dla samochodów ciê¿szych ni¿ 10 ton
drogami numer 1896R, 1953R, 1850R
i 1949R (Zrêcin, Chorkówkê, ¯eglce,
¯arnowiec do miejscowoœci Jedlicze).
Nagrody dla nauczycieli
17 paŸdziernika br. w Urzêdzie Gminy
w Jedliczu z okazji niedawno
obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej,
wrêczone zosta³y nagrody dla nauczycieli
ze s z kó ³ g m i n nyc h . Na g ro d zo n o
6 nauczycieli, którzy swoj¹ postaw¹,
zachowaniem i prac¹ wyró¿niaj¹ siê w tym
niezwykle trudnym zawodzie.
Pani Monika Paradysz nauczycielka
matematyki i fizyki w Zespole Szkó³
Publicznych w Jedliczu poza wzorowo
wykonywanymi obowi¹zkami, podejmuje
szereg innych dzia³añ. Jej wizytówk¹ s¹
doskonale przygotowani uczniowie,
którzy zdobywaj¹ czo³owe miejsca w wielu
presti¿owych konkursach i olimpiadach.
Du¿o zaanga¿owania, czêsto kosztem
Miedzy 7 a 10 listopada br. zostanie
przeprowadzony remont przejazdu
kolejowego w Jedliczu na ul. Brzozowej.
Na czas remontu zmieniona zostanie
organizacja ruchu, która zapewne utrudni
na te 3 dni poruszanie siê po drogach
gminnych i powiatowych, ale bez tego
remont nie móg³by byæ zorganizowany.
Sprawa przejazdu kolejowego „toczy³a” siê
od bardzo dawna. Inicjatorem podjêcia
tematu by³ Burmistrz Gminy Jedlicze –
Zbigniew Sanocki, który wystosowa³
w tym celu pismo do Polskich Linii
Kolejowych. Zaprosi³ przedstawicieli
Polskich Linii Kolejowych by naocznie
przekonali siê o jego fatalnym stanie. W tej
sprawie wymieniono korespondencjê,
przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych
w yrazili chêæ remontu oraz jego
sfinansowanie. O potrzebie i chêci
realizacji ze strony Polskich Linii
Kolejowych remontu poinformowany
zosta³ zarz¹dca drogi, czyli Starostwo
Powiatowe. Przedstawiciel powiatuStarosta Jan Juszczak bra³ udzia³
w kolejnym spotkaniu, które odby³o siê na
fatalnym przejeŸdzie, przekona³ siê „na
w³asne oczy” o jego stanie faktycznym. Po
tym spotkaniu zapad³a cisza, ze strony
zarz¹dcy drogi. 28 wrzeœnia br. na Sesji
Rady Miejskiej radny Stanis³aw Chocho³ek
wysun¹³ propozycjê, aby wystosowaæ
pismo do Starostwa o zajêcie stanowiska
w sprawie remontu, skoro grunt zosta³
przygotowany szkoda by³oby zaprzepaœciæ
szansy na ten remont tym bardziej, ¿e
w ca³oœci finansowany przez Polskie Linie
Kolejowe. Radni wystosowali pismo.
Spraw¹ sporn¹ okaza³o siê równie¿
porozumienie na
zorganizowanie
objazdu. Bumistrz
Gminy w yrazi³
zgodê na przejazd
samochodów do
10 ton drogami
gminnymi, jednak
puszczenie samochodów ciê¿szych przez miasto by³o propozycj¹ nie do przyjêcia, ze wzglêdu
n a to n a ¿ t yc h
samochodów i zagro¿enie jakie on
za sob¹ niesie.
Równie¿ zarz¹dca
5
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
WSPOMNIENIE
w 30-st¹ rocznicê œmierci
Dyrektora Rafinerii Nafty Jedlicze
Mgr in¿. Boles³awa Wêklara
Fot. 1 mgr in¿. Boles³aw Wêklar
Odkrycie w Potoku pod koniec XIX w.
bogatego z³o¿a cennej ropy bezparafinowej, zachêci³o HanowerskoGalic yjskie Towarzystwo Naftowe
w Kroœnie, reprezentowane przez
Edwarda Paszkowskiego, do wybudowania rafinerii na terenach wsi Borek
(obecnie dzielnica Jedlicza). Odkrycie
w 1908 r. du¿ych zasobów gazu ziemnego
w rejonie Mêcinki, Jaszczwi, Roztok
i okolicy by³o zachêt¹ do wykupienia akcji
ra f i n e r i i p r ze z p o tê ¿ ny ko n ce r n
D¥BROWA w Drohobyczu i rozpoczêcie
jej rozbudowy o najnowoczeœniejsze na
owe czasy instalacje m. in. Destylacjê
Kot³ow¹, Rektyfikacjê Benzyn oraz osiedla
robotniczego Dolna Kolonia (budynki
wzd³u¿ ul. T. Trzecieskiego po prawej
stronie od rafinerii).
W 1926 r. koncern D¥BROWA dokona³
fuzji swoich spó³ek z Galicyjskim
Karpackim Naftowym Towarzystwem
Akcyjnym MA£OPOLSKA, która
dokoñczy³a rozpoczête inwestycjê [1].
Wspomnê, ¿e bran¿e budowlan¹
projektowa³ i nadzorowa³ w latach 1921 1927 in¿. Stanis³aw Adam Hupsch, pose³ V
kadencji sejmu w latach 1938- 1939 a tak¿e
po wojnie profesor Politechniki Œl¹skiej.
Raf ineria zatrudnia³a now ych
pracowników, wœród nich Stanis³awa
Wêklara, przyby³ego tu w 1928 r.
z Ko³aczyc. Syn Jego Boles³aw urodzi³ siê
jeszcze w Ko³aczycach w 07.09. 1928 r.
Boles³aw mia³ siostry: starsz¹ Janinê
i m³odsze: Lucynê oraz Annê. Ukoñczy³
szko³ê podstawow¹ w Potoku ( 1942 r. ),
Szko³ê Handlow¹ w Kroœnie i Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Kroœnie (1949 r.).
W latach 1949- 1952 odby³ zasadnicz¹
s³u¿bê wojskow¹, otrzymuj¹c stopieñ
kaprala.
Podj¹³ pracê w Rafinerii Nafty Jedlicze
w dziale Inwestycji a od 15.02.1953 r. zosta³
Sekretarzem Rady Zak³adowej Zwi¹zku
Zawodowego Górników.
W latach 1954-1959 ukoñczy³ Akademiê
Górniczo- Hutnicz¹ w Krakowie,
uzyskuj¹c tytu³ mgr in¿. Górnika
Kopalnictwa Naftowego.
Wróci³ do pracy w Rafinerii Jedlicze i obj¹³
funkcjê kierownika Oddzia³ów Bia³ych
(Gazoliniarnia, Stabilizacja Gazoliny,
Rektyfikacja Benzyn I Rafinacja Nafty).
Od listopada 1964 do lipca 1966 r. zosta³
oddelegowany do pracy w K. P. PZPR
Krosno, gdzie pe³ni³ obowi¹zki Sekretarza
Ekonomicznego.
Powróci³ ponownie do Rafinerii Jedlicze
na stanowisko Z-cy Dyr. d/s Technicznych, a od stycznia 1975 r. awansowa³ na
Dyrektora. W latach 1976- 1980 Rafineria
nale¿a³a do Podkarpackich Zak³adów
Rafineryjnych w Jaœle, a Boles³aw Wêklar
pe³ni³ funkcjê Z- cy Dyr. ds. Rafinerii Nafty
Jedlicze. Po dezintegracji PZR wróci³ na
stanowisko dyrektora w styczniu 1981r.,
które pe³ni³ a¿ do œmierci w dniu
21 02 1982 r. Fot. 2.[2] Spoczywa na
cmentarzu w Jedliczu.
Fot.2. 1970 r. Æwiczenia Z.O.S. w Rafinerii Nafty Jedlicze. Od lewej:
Z-ca Dyr. ds. Techn. Boles³aw Wêklar, Dyr. Rafinerii Jedlicze
Zbigniew Balik i Szef Zak³adowego Oddzia³u Samoobrony Edward
Dziurzyñski.
6
W tym czasie w Rafinerii
wybudowano [1]:
- instalacjê „PENTANY”
(1977 r).
- oczyszczalnie olejów
przepracowanych (1971 r.)
- inhibitowanie olejów
przemys³owych (1975 r.)
- konfekcjonowanie olejów
przek³adniowych (1976 r.)
- fabrykê smarów (1977 r.)
- blok mieszkalny z pawilonem handlow ym przy
obecnie ul. T. Rejtana.
Boles³aw Wêklar w 1959 r.
wzi¹³ œlub ze Stefani¹
z domu Borgula. Urodzi³o im siê 3 dzieci:
Ma³gorzata ( 1960 r.), Tomasz ( 1963 r.)
i W³odzimierz ( 1967 r.) [3]
Jest autorem logo Rafinerii, widniej¹cego
do dnia dzisiejszego na firmowych
dokumentach, dopracowanym przy
udziale technika plastyka p. Ryszarda
Ekierta- syna naszego pracownika.
Uzyskanie praw miejskich przez Jedlicze
w 1967r. oraz utworzenie w roku 1975
Województwa Kroœnieñskiego ( istnia³o
do roku 1998), stworzy³o sprzyjaj¹ce
warunki do nie notowanego dotychczas
rozwoju. Dowodem tego by³o zdobycie
w 1979 r. II miejsca w krajowym konkursie
„Gmina Mistrz Gospodarnoœci” i nagrody
5 mln. z³. z przeznaczeniem na budowê
Gminnego Oœrodka Kultury.
Znaczny wk³ad w rozwój Jedlicza mia³
Stanis³aw Szwalbe [ 1898- 1996] dzia³acz
spó³dzielczy, wspomagaj¹cy nasze
inicjatywy na szczeblu centralnym. Zosta³
Pierwszym Honorowym Obywatelem
Jedlicza ( 1977 r.).
Z Jego udzia³em zorganizowano 8 wrzeœnia 1977r. jubileuszowe uroczystoœci 550lecia Jedlicza, odnotowanego w historii
w 1427r. przez Piotra Mleczkê z Jedlicza
–w³aœciciela Polanki. Jednak wzmianka
o Jedliczu istnieje ju¿ w 1409r. [4]
Jak wspomina Józef Liniewski, ówczesny
Naczelnik Miasta i Gminy (1972- 1982)Dyr. Boles³aw Wêklar by³ aktywnie
wspieraj¹cym wszelkie inicjaty w y
spo³eczne i znacznie przyczyni³ siê do
realizacji wielu przedsiêwziêæ. [5]
W tym okresie wybudowano m. in. :
- Szko³ê Podstawow¹ w Jedliczu , oddan¹
spo³ecznoœci w 1968 r. Wybudowana
zosta³a w ramach 1000 szkó³ na 1000–lecie
Pañstwa Polskiego z udzia³em 30% wk³adu
w³asnego, zgromadzonego przez Komitet
Budowy z Przewodnicz¹cym pos³em na
sejm Janem Dubisem- pracownikiem
Rafinerii. Koszt budowy wyniós³ 4,4 mln.
ówczesnych z³. [6]
- Drogê przez Grabiny, zwan¹ wówczas
traktem Marii Konopnickiej z nowym
¿elbetowym mostem na rzece Jasio³ce,
prowadz¹c¹ do Jej Muzeum w ¯arnowcu,
oddan¹ miastu w 1968 r. (fot. 3)
Na tym moœcie po lewej stronie od Jedlicza
jest zamontowana tablica z napisem:
MOST Im. MARII KONOPNICKIEJ
wybudowany ze œrodków pañstwowych
przy udziale spo³eczeñstwa Miasta
i Gminy Jedlicze. Wrzesieñ 1977r.
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
Fot.3. 1978r. Przekazanie drogi do eksploatacji: od lewej : Edward Zaborski (I Sekr. K.G. PZPR),
Dyr. Boles³aw Wêklar, Jan Dubis (pose³), Julian Usar (K-dt Posterunku MO), Edward Paw³owski
(Prezes Gminnej Spó³dzielni ), Józef Liniewski (Nacz. M. i G), Adam Kasperski, ¿ona Naczelnika
Bronis³awa i Dyr. Rej, Dróg w Jaœle Stefan Matuszewski.
Wa¿n¹ miastotwórcz¹ inwestycj¹ by³o
wybudowanie wodoci¹gu z ujêcia na rzece
Jasio³ce w Szczepañcowej. Projekt
opracowa³ mgr in¿. Jan Krygowski. Projekt
zak³ada³ dostawê dobow¹ wody w iloœci
100 litr. na mieszkañca, a docelowo dla
5000 obywateli. Wodoci¹g d³ugoœci
6,1 km. i œrednicy150 m/m by³ zakoñczony
w by³ym Kó³ku Rolniczym. Budow¹
kierowa³ równie¿ Jan Krygowski. Koszt
budowy wyniós³ 23 mln. ówczesnych z³.
w tym jak pamiêtam Rafineria deklarowa³a
7 mln. z³. Inwestycjê zrealizowano w 1976 r.
[7] Nastêpnie wodê doprowadzono do
indywidualnych punktów odbioru w
mieœcie a ostatnio tak¿e do wsi ¯arnowiec
Dobieszyn i Potok.
Wybudowano drogê asfaltow¹ do Rafinerii
( 1974r.),
Zorganizowano Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ( 1967 r.)
-rozpoczêto budowê Gminnego Oœrodka
Kultury. Fundamenty wykorzystano
póŸniej pod budynek Urzêdu Miasta
i Gminy.
W tym okresie dobrze rozwija³o siê
indywidualne budownictwo mieszkaniowe, dziêki udostêpnianiu mieszkañcom
Dyr. Boles³aw Wêklar by³ Prezesem
Z . G. O c h o t n i c ze j S t ra ¿ y Po¿ a r n e j
w Jedliczu od 1968 r. a¿ do œmierci. Fot.5.
W tym okresie wybudowano Remizy
w: Jedliczu ( stara- zlikwidowana), Chlebnej (1968 r.) i ¯arnowcu. Ufundowano
Sztandar dla Z. M- G. Zwi¹zku OSP R.P.
Jedlicze. Zainstalowano zbiornik poj. 1000
hl. na wodê p. po¿. w Rynku pod klombemobecnie nieczynny.[8]
Za swoje zaanga¿owanie na rzecz miasta
i Gminy Jedlicze oraz dzia³alnoœæ
zawodow¹, zosta³ odznaczony Srebrnym
(1979 r.) i Z³otym (1974 r.) Krzy¿em Zas³ugi
oraz Krzy¿em Kawalerskim OOP (1980 r.).
Otrzyma³ równie¿ Srebrn¹ Odznakê Z. Z.
Chemików, Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla
Obronnoœci Kraju oraz Srebrny Medal za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa, Zas³u¿ony
Racjonalizator Produkcji.
gminy znacznych iloœci ¿u¿la,
otrzymywanego ze spalania, rocznie ok.
40 tys. ton wêgla. Sposobem
gospodarczym pro-dukowano
pustaki z których wybudowano wiele setek domów .
Spe³niaj¹c proœbê Rafinerii
Nafty Jedlicze, Naczelnik M.
i G. przeznaczy³ 3,5 ha nieu¿ytków na Kamieñcach, po
prawej stronie rzeki Jasio³ki
pod Pracownicze Ogrody
Dzia³kowe. Koszty zagospodarowania nieu¿ytków pokry³a Rafineria przy akceptacji Fot.5. 1974 r. - K-nt Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie pp³k.
Dyrektora Podkarpackich Tadeusz Kubit dekoruje Boles³awa Wêklara Srebrnym Medalem
Zak³adów Rafineryjnych mgr Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa.
in¿. Zbigniewa Balika,
Ho n o rowe go O b y w a te l a
Fot. 1-2 i 5 Ze zbioru Tomasza Wêklara
Je d l i c z a ( 1 9 79 ) . O g ro d y z o s t a ³ y
w
Jedliczu
ogrodzone, wytyczono 75 dzia³ek o pow.
Fot.3.
Ze zbioru Edwarda Paw³owskiego
3 – 5 arów, plac zabaw, doprowadzono
w Jedliczu
wodê do dzia³ek z ujêcia rafineryjnego,
Fot.4. Ze zbioru Józefa Liniewskiego
energiê elektryczn¹ oraz postawiono
w Jaœle
budynek gospodarczy. Ogrody przyjê³y
nazwê „JASIO£KA” i oddane dzia³kowcom
Bibliografia:
w 1973r. W nastêpnej dekadzie ogrody
1. Józef Dorynek. Wiek Nafty. Wyd.
powiêkszono o 1,16 ha i usypano wa³
Specjalne na 100 - lecie Rafinerii Nafty
p. powodziowy.
Jedlicze
2.Kwestionariusz osobowy. Archiwum
Rafinerii Nafty Jedlicze.
3. Tomasz Wêklar. Konsultant rodzinny.
4.Kazimierz Rymut. Nazw y miast
polskich. 1987r. s. 94;
5.Józef Liniewski. Konsultant.
6 Edward Paw³owski. Archiwum domowe.
Jan Pasterczyk. Sprawozdanie (finansowe)
z dzia³alnoœci Komitetu Budowy Szko³y
Podstawowej w Jedliczu
7.Jan Krygowski. Jedlicze
8 Józef Bo¿ek . Chlebna.Konsultant
Józef Dorynek
Fot. 4. 1974r. Do¿ynki Gminne w Jedliczu. Przemawia Dyr. Boles³aw Wêklar. Obok z prawej Naczelnik
M. i G. Józef Liniewski oraz Dyr. ZPRE Mêcinka Franciszek Dziura.
Emeryt, by³y Dyrektor Techniczny (1975-1993)
i Jakoœci (1994-1998) Rafinerii Nafty Jedlicze.
7
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
Jak ¿yæ bezpiecznie
Stra¿ackie zmagania
Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze
Powiatowy Turniej Sportowo-Po¿arniczy Dru¿yn M³odzie¿owych
Tegoroczne zawody stra¿ackie odby³y siê
9 wrzeœnia br. na stadionie w Dobieszynie.
Poza liczn¹ grup¹ stra¿aków, na stadionie
pojawi³a siê spora grupka mieszkañców
Gminy, którzy dopingowali swoich
s t ra ¿ a ków. Po roze g ra n i u dwóch
konkurencji: sztafety po¿arniczej oraz
æwiczeñ bojowych, najlepszymi wœród
seniorów okazali siê stra¿acy z OSP Potok.
Ubieg³oroczni triumfatorzy, czyli OSP
D³ugie zajêli II miejsce, III miejsce na
podium wywalczy³o OSP ¯arnowiec.
Sukces z poprzedniego roku powtórzy³a
dru¿yna MDP dziewczyny z ¯arnowca,
która obroni³a tytu³ i zajê³a I miejsce,
dziewczêta z Moderówki podobnie jak rok
temu wywalczy³y II miejsce. W konku-
8
rencji MDP najlepsi byli m³odzi stra¿acy
z Podniebyla, którzy zdobyli 1008 pkt i tym
samym odnieœli zwyciêstwo. Drugie
miejsce wywalczy³a dru¿yna MDP
z Po t o k a , z d o b y w a j ¹ c 9 8 1 p k t .
Ubieg³oroczni zwyciêzcy, czyli MDP
D³ugie tym razem musia³a zadowoliæ siê
III miejscem. Jak podkreœlali sêdziowie
zawodów widaæ by³o, ¿e dru¿yny, które
startowa³y w zawodach w³o¿y³y sporo
pracy w przygotowania. Ca³oœæ rywalizacji
przebiega³a w mi³ej i wrêcz rodzinnej
atmosfer ze. Tyd zieñ póŸniej, bo
16 wrzeœnia MDP dziewcz¹t z ¯arnowca
ponownie zdoby³a tytu³ najlepszej
dru¿yny, tym razem podczas I Turnieju
Sportowo-Po¿arniczego M³odzie¿owych
Dzieci z Samorz¹dowego Przedszkola
w Jedliczu, Przedszkoli Filialnych
w Potoku i Jaszczwi oraz z Zespo³u Szkolno
–Przedszkolnego w ¯arnowcu, w czasie
swojej zabawy i nauki poznaj¹ zasady
zachowywania siê w sytuacjach, które
mog¹ zagra¿aæ ich ¿yciu i zdrowiu.
W nauce pomagaj¹ spotkania z przedstawicielami zawodów takich jak policjant
czy stra¿ak. W ramach edukacji dzieci
w yc h o d z ¹ c n a s p a c e r y o g l ¹ d a j ¹
skrzy¿owania, przejœcia dla pieszych,
poznaj¹ znaki drogowe, ucz¹ siê
prawid³owo przechodziæ przez ulice.
Podczas spotkañ z policj¹, czy te¿ stra¿¹
po¿arn¹ przedszkolaki dowiaduj¹ siê du¿o
o ich pracy, bezpiecznym poruszaniu siê
po chodnikach i ulicach oraz o tym, jak
zachowaæ siê kiedy na ich drodze pojawi
siê obcy pies.
Dzieci podczas ostatniego spotkania
z policjantem dowiedzia³y siê jak¹ postawê
nale¿y przyj¹æ gdyby zaatakowa³ je pies.
Dru¿yn Po¿arniczych Powiatu
Kroœnieñskiego. Do rywalizacji przyst¹pi³o
10 Dru¿yn z terenu naszego powiatu. W
grupie MDP dziewcz¹t udzia³ wziê³y
dru¿yny z ¯arnowca, Posady Dolnej,
Kobylan i Moderówki, natomiast MDP
ch³opców reprezentowa³ y dru¿yny
z Podniebyla, Leœniówki, Bajd, £¹czek
Jagielloñskich, Odrzykonia oraz Posady
Dolnej. Rywalizacja w poszczególnych
konkurencjach sta³a na w ysokim
poziomie. Sêdziowie bardzo skrupulatnie
liczyli punkty, mierzyli czas oraz
wskazywali b³êdy, które niestety zdarza³y
siê startuj¹cym dru¿ynom. Wœród dru¿yn
dziewcz¹t drugie miejsce zdoby³ y
zawodniczki z Moderówki, trzecie
z Posady Dolnej. Najlepsi w swojej
kategorii byli zawodnicy z Leœniówki,
d r u g ¹ p o z yc j ê w y w a l c z y ³ a M D P
z Odrzykonia, br¹z natomiast nale¿a³ do
dru¿yny z Podniebyla.
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
SERIAL BEZ HAPPY ENDu
Od kilku tygodni, a nawet miesiêcy baczni
obserwatorzy i czytelnicy Gminnych
Wieœci oraz strony internetowej Gminy
Je d l i c ze m o g ¹ œ l e d z i æ s e r i a l p t .
”Nieporozumienia z powiatem”. Zaczê³o
siê niewinnie, a mianowicie od sugestii ze
strony lokalnej w³adzy, by powiat
wywi¹za³ siê ze swoich statutowych
obowi¹zków, a mianowicie koszenia
poboczy dróg powiatowych. Temat b³ahy,
zauwa¿ony problem - zg³oszono. Jedno,
drugie, trzecie pismo, reakcji nie by³o. By³o
natomiast oburzenie ze strony starosty,
które uwiecznione zosta³o na 5 stronie
protoko³u z XIX Sesji Rady Powiatu, która
mia³a miejsce 20 czerwca 2012 r. Starosta
uzna³ ¿e „nast¹pi³o wrêcz pogorszenie
sytuacji jeœli chodzi o zasady wspó³pracy
Powiatu z samorz¹dem gminy Jedlicze.
Odniós³ siê do zaistnia³ej w ostatnich
dniach sytuacji, kiedy otrzyma³ pismo od
W i ce b u r m i s t r z a G m i ny Je d l i c z e ,
a nastêpnie kilka dni póŸniej od
Burmistrza w tym samym temacie oraz
zwróci³ uwagê na wystêpowanie pewnych
nieprawid³owoœci co do wspó³pracy”.
O tych pismach informowaliœmy i na
stronie i w Wieœciach, kiedy pierwsze nie
przynios³o skutku, wystosowane zosta³o
kolejne. W tym kolejnym autor powo³uje
siê na wczeœniejsze, które niestety nie
przynios³o oczekiwanych rezultatów,
jakimi mia³o byæ uporz¹dkowanie
poboczy wzd³u¿ drogi powiatowej.
Dlaczego dziwi fakt, ¿e po braku reakcji na
pierwsze pismo wystosowane zosta³o
kolejne?
W tym samym protokole czytamy, ¿e
Starosta „podj¹³ temat omawianych spraw
powiatu na forum sesji gminnych
œwiadcz¹cych o tym „jak Ÿle dzia³a Powiat”
oraz doda³, i¿ taka „postawa nie sk³ania do
wspó³pracy, a wrêcz sprzyja konfrontacji.
Sytuacje takie mo¿na mno¿yæ”. Doda³, i¿
„liczy³ na dobr¹ wspó³pracê (…)”.
Skoro Starosta Jan Juszczak liczy na dobr¹
wspó³pracê, dlaczego porusza go fakt
omawiania na sesjach Gminy Jedlicze
spraw, które s¹ dla gminy wa¿ne, a ich
realizacja nale¿y do powiatu. Gdzie so³tysi,
radni czy mieszkañcy gminy maj¹ zg³osiæ
swoje proœby dotycz¹ce dróg powiatowych, czy usytuowanych przy nich
chodnikach jak nie na sesjach, skoro
Starosta ostatni raz na sesji w Jedliczu by³
w styczniu br. Id¹c za propozycj¹ jednego z
radnych mo¿e skierujmy ich wszystkich do
starostwa, niech tam chodz¹ i pytaj¹,
zg³aszaj¹ proœby. Je¿eli Starosta nie chce
przyje¿d¿aæ do urzêdu, braæ udzia³ w
Sesjach Rady Miejskiej jak inaczej, jak nie
poprzez wspólne dyskusje i pisma, mo¿na
mu przedstawiæ proœby? Ludzie wybieraj¹
swoich so³tysów czy radnych, wybieraj¹
ich z tak¹ myœl¹, aby ich reprezentowali,
aby zabierali w ich sprawie g³os. Radni,
so³tysi w³aœnie na Sesjach Rady Miejskiej
przedstawiaj¹ te proœby, mówi¹ o bol¹cz-
kach. S¹ kierowane do Przewodnicz¹cego,
który wystêpuje w ich imieniu do
Burmistrza czy Starosty. Dlaczego takie
zachowanie jest odbierane jako atak?
30 paŸdziernika br. podczas Sesji Rady
Miejskiej w Jedliczu pojawi³a siê iskra
nadziei na rozmowê ze Starost¹ Janem
Juszczakiem, któy przyby³ na sesjê ju¿ po
interpelacjach i zapytaniach. Z uwagi na
d³ugi program sesji Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Piotr Krawczyk zaproponowa³
mu zabranie g³osu i udzielenie odpowiedzi
na najbardziej nurtuj¹ce pytania. Jednak
Starosta nie skorzysta³ z tej propozycji
odpowiadaj¹c, ¿e poczeka na w³aœciwy
moment, który jednak nie nast¹pi³, gdy¿
Starosta opuœci³ sesjê. Co prawda
wychodzi³ dwukrotnie, po pierwszym
wyjœciu wróci³, jednak po drugim ju¿ siê
nie pojawi³. Radni pozostali bezradni...
Sprawa dokoñczenia chodnika na
ul. Armii Krajowej w Jedliczu, budowa
chodnika na ul. Sikorskiego, przepust
w Chlebnej, fatalny stan chodników
w Potoku, i wiele innych problemów,
zg³aszanych na sesjach oraz potwierdzanych pisemnie do Starostwa czeka na
odpowiedŸ w sprawie wskazania terminów
ich realizacji.
Je¿eli Starosta przez dobr¹ wspó³pracê
rozumie milczenie ze strony naszych
mieszkañców, so³tysów czy te¿ radnych, to
niestety istnieje obawa, i¿ taka rzeczywiœcie szybko nie nast¹pi i ten serial nie
zakoñczy siê happy endem.
Targi Lokalne
Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Piotrówki reprezentowa³o Lokaln¹ Grupê Dzia³ania
„Kraina Nafty”, której cz³onkiem jest Gmina Jedlicze, na Targach Lokalnych
Grup Dzia³ania w Rzeszowie. Celem targów by³o aktywizowanie lokalnych
spo³ecznoœci i dzia³anie na rzecz ma³ych ojczyzn. Fundusze na dzia³alnoœæ
pochodz¹ g³ównie z bud¿etu Unii Europejskiej. W tej chwili na Podkarpaciu
funkcjonuje ponad 30 Lokalnych Grup Dzia³ania. Wiêkszoœæ z nich
zaprezentowa³a swoje dokonania podczas targów.
Œwiêto
pieczonego ziemniaka
5 paŸdziernika br. starszaki z Przedszkola Filialnego w Potoku zaprosi³y na
spotkanie integracyjne rówieœników z Samorz¹-dowego Przedszkola w Jedliczu
oraz uczniów z I klasy z Zespo³u Szkó³ w Potoku. Spotkanie odby³o siê pod has³em
„Œwiêto Pieczonego Ziemniaka”. Po uroczystym powitaniu i przedsta-wieniu siê,
dzieci wziê³y udzia³ w ró¿nych „ziemniaczanych” konkurencjach i zawodach.
Zabawy te, wymagaj¹ce zrêcznoœci, zwinnoœci oraz szybkiej reakcji, przynios³y
wiele emocji i radoœci. Nie zabrak³o te¿ konkursu plastycznego. Z pomoc¹
nauczycielek dzieci wykona³y stemple z ziemniaków, którymi potem ozdabia³y
ziemniaczan¹ ksiê¿niczkê. Wykaza³y siê te¿ wiedz¹ na tematy kulinarne oraz
zdrowego od¿ywiania siê. Na zakoñczenie wszyscy próbowali upieczonych
w ognisku ziemniaków, przygotowanych przez chêtnych do pomocy rodziców.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udzia³ w spotkaniu oraz s³odkoœci.
Dzieci odjecha³y pe³ne wra¿eñ i nowych znajomoœci z myœl¹, ¿e nied³ugo znów siê
spotkaj¹.
9
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
III ZLOT MOTOCYKLOWY - MOTOPARTY JEDLICZE 2012
Pocz¹tkiem wrzeœnia br. odby³a siê w Jedliczu
dwudniowa impreza dla mi³oœników dwóch kó³ek. Ta
impreza ju¿ na dobre wpisa³a siê w cykl imprez Gminy
Je d l i c z e . S p o t k a n i e c i e s z y ³ o s i ê s p o r y m
zainteresowaniem motocyklistów. Po oficjalnym
otwarciu zlotu, odby³a siê parada motocykli,
skuterów, k³adów i innych pojazdów. Widzowie
mogli podziwiaæ ponad 250 maszyn, niektóre robi³y
ogromne wra¿enie nie tylko wygl¹dem, ale tak¿e
dŸwiêkiem jaki wydobywa³ siê z ich silnika. Po
paradzie ka¿dy móg³ pos³uchaæ muzyki i wzi¹æ udzia³
w przygotowanych przez organizatora konkursach.
W czasie zlotu odbywaj¹ siê corocznie koncerty.
W tym roku o mocne dŸwiêki zadba³y w sobotê At
The Lake i Day To Come. Dla wytrwa³ych
uczestników zlotu do póŸnych godzin nocnych
muzykê serwowa³ DJ. Podczas imprezy rozegrano
kilka konkurencji. Pierwsza na najg³oœniejszy motor
najbardziej da³a siê we znaki uczestnikom zabawy.
Panowie prezentowali swoje rycz¹ce maszyny,
walcz¹c o miano najg³oœniejszego. Zwyciêzc¹ zosta³
Roman Targ, którego motor wydoby³ „ryk”
o wysokoœci 124,6 dB. Drugie miejsce zdoby³
Waldemar Szymañski (122 dB), a trzecie Mariusz
Trybus (121, 5). Druga konkurencja dotyczy³a tak¿e
si³y, ale tym razem - miêœni. W czterech kategoriach
wystartowali najsilniejsi uczestnicy zabawy.
W niedziele na scenie muzycznej zaprezentowali siê
panowie z zespo³u New Gephart. Mimo wczesnej
pory jak na tego rodzaju koncert panowie dali z siebie
wszystko. Poza tym rozegrano konkurencje miêdzy
uczestnikami zlotu, przeci¹gnie liny oraz toczenie
beczki. W tym drugim najszybszy i najbardziej
precyzyjny by³ Rumek, tu¿ za nim Browar i Marek.
W przeci¹ganiu liny najsilniejszy okaza³ siê zespó³
o wdziêcznej nazwie Spalona Panewka (Browar,
Rysiek, Rumek). Dwudniow¹ imprezê zakoñczy³
freestyle motocyklowy. Ch³opcy udowodnili, ¿e nie
ma pozycji, w której nie mogliby prowadziæ swoich
jednoœladów.
Niestety,
po tegorocznej imprezie dosz³o do
œmiertelnego wypadku. Mieszkaniec Gminy Jedlicze
zgin¹³ w wypadku, do którego dosz³o parê minut po
godz. 14 w niedzielê 9 wrzeœnia.
10
WYNIKI ZAWODÓW SI£OWYCH
Kategoria 16 – 18 lat
Munia Tomasz - 142,5 kg
Farbaniec Karol - 137,5
Delimat Marcin - 127,5
Czeleñ Rados³aw - 132,5
Kobak Maciej - 112,5
Fio³ek Pawe³ - 100
Kategoria 19 – 21 lat
Jas³owski Micha³ - 130
Kategoria 22- 30 lat
Studziñski Kamil - 140 (96,502 pkt)
Chmiel Krzysztof - 147,5 (93,795 pkt)
Kubit £ukasz - 135
Kategoria powy¿ej 31 lat
Wojnar Robert – 140
Janocha £ukasz – 130
Krawczyk £ukasz - 20
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
Z³ote Gody
Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
Z³ote Gody to niezwyk³e wydarzenie,
wyj¹tkowe œwiêto, które obchodzi siê po
50 latach wspólnego po¿ycia ma³¿eñskiego. Z tej wyj¹tkowej okazji
20 paŸdziernika br. na sali w Domu
Ludowym Jedlicze - Borek zgromadzi³o siê
15 par ma³¿eñskich by odebraæ Medale
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. Medale
wrêczy³ parom Burmistrz Gminy Jedlicze
Zbigniew Sanocki oraz Przewodnicz¹cy
R a d y M i e j s k i e j P i o t r K r awc z y k .
W uroczystoœci udzia³ wziêli: Kierownik
USC Kazimiera Szka³uba, Maciej £ukaszewicz – Dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury, Apolonia Futyra Przewodnicz¹ca
Zarz¹du osiedla Jedlicze Borek oraz Radna
i zarazem Przewodnicz¹ca Osiedlowego
Ko³a Kobiet Teresa Krzysztyniak. Kiedy ju¿
wszystkie pary przyby³y na miejsce,
Burmistrz Zbigniew Sanocki przywita³
szacownych goœci.
Wspólne pó³ wieku, to dowód wzajemnej
mi³oœci, zrozumienia i zbudowania
trwa³ego fundamentu jakim jest rodzina.
Jesteœcie wspania³ym wzorem m¹drego
¿ycia i przyk³adem dla m³odych ma³¿eñstw,
które dopiero s¹ na pocz¹tku tej drogi –
mówi³ w swym wyst¹pieniu Zbigniew
Sanocki.
Ka¿da z par ma w³asn¹ historiê, w³asne
prze¿ycia i receptê na wspólne spêdzenie
50 lat, a ten Jubileusz by³ okazj¹ do
podziêkowañ, wzruszeñ i wspomnieñ.
Jubilaci spêdzili ze sob¹ pó³ wieku, jedna z
par 60 lat, s¹ przyk³adem ludzi, którzy nie
³ami¹ raz danego s³owa, wiernie trwaj¹ w
swojej przysiêdze. M³odzi ludzie mog¹
uczyæ siê od nich trwa³oœci ma³¿eñstwa
i rodziny. Dzisiaj œwiadectwem ich mi³oœci
s¹ dzieci, wnuki i prawnuki. Za te
wszystkie wspólne lata Jubilaci otrzymali
medale. Ze wzruszeniem pozowali do
wspólnej fotografii, przyjmowali gratu-
lacje i ¿yczenia. Po czêœci oficjalnej
wszyscy usiedli do wspólnego obiadu,
przygotowanego przez Osiedlowe Ko³o
Kobiet Jedlicze – Borek. Jubileusz
przebiega³ w atmosferze wspólnej zabawy
i tañców. Jubilaci bawili siê doskonale,
wspominali dawne czasy, wielu z nich
przypomina³o sobie z ³ezk¹ w oku
pierwsze spotkanie, zauroczenie i mi³oœæ.
Nowy So³tys Wsi D³ugie
W niedzielê 14 paŸdziernika br. mieszkañcy wsi D³ugie wybrali nowego so³tysa. W dniu
wyborów w Sali Domu Ludowego zebra³o siê 115 mieszkañców upowa¿nionych do
g³osowania, ze 113 oddanych g³osów, 93 zdoby³ Jan Skwara, który zosta³ so³tysem.
Wieœ D³ugie dotychczas by³a „prowadzona” przez œp. Stanis³awa K³osowicza, który
potrafi³ zgodnie ze wszystkimi organizacjami dzia³aæ dla jej dobra. Chcia³bym
kontynuowaæ jego pracê. Od wielu lat jestem zwi¹zany z OSP D³ugie, z Rad¹ So³eck¹
staram siê spo³ecznie dzia³aæ dla dobra ogó³u i pomagaæ. W D³ugiem nie brakuje ludzi
dobrej woli, mieszkañcy chêtnie w³¹czaj¹ siê we wspólne dzia³anie, podejmuj¹ ró¿nego
rodzaju inicjatywy. Ponad 25 lat dzia³am w Radzie So³eckiej, nie s¹ mi obce potrzeby
mieszkañców. Bra³em czynny udzia³ w budowie Domu Ludowego, w³asnorêcznie
wykona³em du¿¹ czêœæ stolarki drewnianej. Od zawsze w³¹cza³em siê w sprawy wa¿ne dla
wsi, to spowodowa³o, ¿e przyj¹³em propozycjê wziêcia udzia³u w wyborach na so³tysa – Jan
Skwara
¯onaty, ojciec dwóch córek, od blisko 40 lat pracownik Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa – Technologie, oddzia³ Naftomet w Kroœnie.
So³tysowi ¿yczymy du¿o zdrowia, sukcesów w pracy i satysfakcji z pe³nionej funkcji.
11
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
Zauwa¿ono Nas
W ostatnim czasie Gmina Jedlicze otrzyma³a trzy, wa¿ne dla nas statuetki oraz
odznaczenia. Od Ruchu Przyjació³ Harcerstwa – Burmistrz Gminy Jedlicze otrzyma³
okolicznoœciowe odznaczenia za wspieranie harcerstwa.
Prezes Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Kazimierz Greñ przyzna³ Burmistrzowi
statuetkê za propagowanie pi³ki no¿nej na Podkarpaciu.
Gmina otrzyma³a tak¿e certyfikat „Gmina dbaj¹ca o finanse mieszkañców 2012" - dla
laureata I stopnia. Certyfikat przyznany zosta³ za skuteczne dzia³anie na rzecz ochrony
finansów samorz¹dowych. Za czynny udzia³ w systemach wymiany informacji
gospodarczej, korzystaj¹c z Rejestru D³u¿ników w BIG InfoMonitor. Dziêki temu
poprawia bezpieczeñstwo gospodarcze regionu.
WYNIKI WYBORÓW
Miejskiego Ko³a Kobiet Jedlicze Centrum
Miejskie Ko³o Kobiet Jedlicze-centrum
odby³o 31 sierpnia br. zebranie
sprawozdawczo - wyborcze. Dotychczasowa dzia³alnoœæ zosta³a oceniona
pozytywnie na nastêpn¹ 4-letni¹
kadencjê w ybrano jednog³oœnie
dotychczasow¹ przewodnicz¹c¹ Mariê
Wojdy³ê na zastêpcê Bo¿enê Krawczyk
Czas na aktywnoϾ w Gminie Jedlicze
Podniesienie kwalifikacji zawodowych czy
te ¿ i c h z m i a n a , j e s t c zê s to d l a
b e z r o b o t n yc h j e d y n ¹ s z a n s ¹ n a
znalezienie zatrudnienia. Wychodz¹c na
przeciw ludziom, którzy z ró¿nych
przyczyn stracili pracê, a podnoszenie
kwalifikacji lub dalsza nauka wi¹¿e siê dla
nich z du¿ymi kosztami, Gmina Jedlicze
realizuje projekt „Czas na aktywnoœæ
w Gminie Jedlicze”. Dotychczas przeprowadzono kursy: krawcowa, kelner
12
–barman, p³ ytkarz oraz ostatnio
zakoñczony, kamieniarz. Poza zajêciami
teoretycznymi, podczas których kursanci
poznaj¹ technikê wykonywania zawodu,
odbywaj¹ siê tak¿e warsztaty teoretyczne.
Na zajêciach uczestnicy bior¹ udzia³
w czêœci teoretycznej oraz praktycznej.
Ponadto podczas warsztatów dowiaduj¹
siê o tym jak zaprezentowaæ siê podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, jak pokonaæ lêk
przed zmianami, jak odnaleŸæ siê na rynku
pracy. Projekty realizowane s¹ w ramach
priorytetu VII. Promocja integracji
spo³ecznej, dzia³anie 7.1. Rozwój i upowszechnianie akty wnej integracji,
poddzia³anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki
pomocy spo³ecznej. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
Œmieci i powybijane szyby
Akty wandalizmu i dzikie wysypiska wpisuj¹ siê w jesienny
krajobraz Gminy Jedlicze, czy musi tak byæ? Komu
przeszkadzaj¹ szyby na przystankach i czysty las?
Od blisko 11 lat mieszkañcy naszej gminy
segreguj¹ œmieci. Trwa to ju¿ tyle lat, ¿e w
nawyk powinno ka¿demu wejœæ takie
odpowiedzialne dzia³anie. Sk¹d zatem
bior¹ siê worki œmieci na polach, w lasach
i co da siê czêsto zauwa¿yæ na przystankach. Oczywiœcie po to s¹ kosze przy
drogach czy przystankach, by wyrzucaæ do
nich œmieci. Niejednokrotnie s¹ one
jednak zapchane workami œmieci, które
nie wynikaj¹ z tego, ¿e ktoœ wyrzuci
chusteczkê, papierek po s³odyczach czy
pust¹ butelkê. Jak wyt³umaczyæ kosz na
p r z ys t a n k u p o b r z e g i w y p c h a ny
pieluchami jednorazowymi? Czy¿by nagle
w tym jednym miejscu lawinowo
zatrzymywali siê rodzice i zmieniali
pieluchy dzieciom? Jak wyjaœniæ stoj¹c¹ na
przystanku du¿¹ reklamówkê wypchan¹
kartonami po sokach? Ktoœ kto czeka³
musia³ byæ niezwykle spragniony, skoro
by³ w stanie wypiæ kilkadziesi¹t litrów
napoju. Stare ubrania, buty to te¿ nie
rzadkoϾ w koszach. Ten sam zestaw
pami¹tek po obecnoœci cz³owieka
mo¿na spotkaæ w lesie. Ponownie
pracowni-cy referatu ochrony
œrodowiska natrafili na dzikie
wysypiska. Tam œmieci do wyboru do
koloru. Mo¿na znaleŸæ wszystko. Od
butelek, ceramiki, szk³a do wyposa¿enia
domowego i sprzêtu AGD.
Pozostaje tylko pytanie, kto te œmieci
przywozi, skoro mieszkañcy segreguj¹, p³ac¹ za œmieci, i nie musz¹ ich
upychaæ na przystankach, wyrzucaæ
pod drzewa, czy w nieu¿ytki rolne?
Wiosn¹ pisaliœmy o mieszkañcu innej
gminy, który jad¹c do pracy pozbywa³
sie œmieci w naszym lesie.
Drug¹ bol¹czk¹ jest niszczenie
obiektów u¿ytecznoœci spo³ecznej.
Ludzie prosz¹, pisz¹ petycje, walcz¹
o postawienie przystanków. Dla osób,
które korzystaj¹ z komunikacji
podmiejskiej wa¿ne jest miejsce gdzie
mog¹ siê schroniæ przed deszczem,
wiatrem czy œniegiem. Niestety, co
jakiœ czas otrzymujemy zg³oszenie
o kolejnym zniszczeniu, pomalowaniu czy
w ybitej szybie. Ostatnio aktem
wandalizmu pad³y trzy przystanki
w Jaszczwi, Moderówce oraz ¯arnowcu.
Ktoœ bardzo m¹dry uzna³, ¿e szyby
w takich obiektach to rzecz zbêdna i je
powybija³. Miejmy tylko nadziejê, ¿e
sprawcy zostan¹ wykryci i nastêpnym
razem pomyœl¹ zanim coœ takiego zrobi¹.
Niejednokrotnie kierowcy samochodów
osobowych traktuj¹ przystanki jak szalety
miejskie. Czy¿by nie by³o innego miejsca
gdzie mo¿na za³atwiæ piln¹ potrzebê?
Takie przyk³ady niestety mo¿na mno¿yæ.
Dzieñ Seniora
1 paŸdziernika obchodziliœmy miêdzynarodowy Dzieñ Seniora, który zosta³
ustalony 12 lat temu w 1990 roku. Z tej okazji dla tych wszystkich, którzy wkroczyli
w tak zwan¹ jesieñ ¿ycia, Panie z Osiedlowego Ko³a Kobiet Jedlicze - Borek oraz
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Potoku, przygotowa³y spotkanie. Wszyscy
doskonale bawili siê przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu. Ka¿dy z obecnych
udowodni³, ¿e ich jesieñ ¿ycia jest pe³na radoœci, koloru i energii.
PASOWANIE
NA PRZEDSZKOLAKA
W Przedszkolu Filialnym w Jaszczwi odby³a siê
uroczystoœæ „Pasowania na przedszkolaka”. By³ to
szczególny dzieñ dla tych dzieci, które po raz pierwszy we
wrzeœniu przekroczy³y próg przedszkola. Emocje i trema
przed publicznym wystêpem i tak licznie zgromadzon¹
publicznoœci¹ by³y ogromne. Jednak oklaski rodziców
œwiadczy³y, i¿ œpiewane piosenki, recytowane wiersze
i tañce w wykonaniu przedszkolaków bardzo siê
podoba³y. Po skoñczonej czêœci artystycznej uroczystego
pasowania dokona³a pani dyrektor Krystyna Patlewicz.
Rodzice zaproszeni do wspólnych zabaw pokazali, ¿e
potrafi¹ siê œwietnie bawiæ.
13
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
Sportowe Zaplecze Jedlicza
Rozmowa z Piotrem Brilem - prezesem MUKS Podkarpacie Jedlicze
Monika Cisoñ Gierula - Skupia Pan
wokó³ klubu wiele m³odzie¿y, osób
chc¹cych uprawiaæ sport. Jaka jest pana
recepta na zmobilizowanie dzieci
i m³odzie¿y do aktywnoœci fizycznej,
s ko ro w d o b i e ko m p u te r y z a c j i
uczniowie niechêtnie w ychodz¹
z domu, za to chêtnie korzystaj¹ ze
zwolnieñ lekarskich by unikaæ lekcji
wychowania fizycznego.
Piotr Bril - Myœlê ¿e trzeba lubiæ sport, byæ
jego fanatykiem, nie zwracaæ uwagi na
p r z e s z k o d y, k t ó r e s i ê p o j a w i a j ¹
i niejednokrotnie trzeba do³o¿yæ swoich
pieniêdzy. Ponadto trudno jest mi do koñca
powiedzieæ jaka jest recepta na to, ¿e
m³odzie¿ przychodzi na zajêcia sportowe
i chce braæ udzia³ w zawodach sportowych,
zw³aszcza w narciarstwie biegowym
i ringo, o to nale¿a³o by zapytaæ tych, którzy
przychodz¹. Jako nauczycielowi
wychowania fizycznego jest mi ³atwiej
zachêciæ uczniów ZSP w Jedliczu do
uprawiania sportu. Je¿eli ktoœ nie pojawia
siê d³u¿szy czas na treningu to i tak go
spotkam w szkole i mogê zwróciæ uwagê, ¿e
ostatnio nie widzia³em go na zajêciach.
Jako trener próbujê stworzyæ dobre
warunki do trenowania, mamy narciarniê
w ZSP w Jedliczu, gdzie zawodnicy mog¹
siê przebraæ, przed czy po treningu.
Ponadto wielk¹ przyjemnoœæ sprawia mi
t re n owa n i e m ³ o d z i e ¿ y, z w³ a s zc z a
w okresie zimowym, gdzie kilkudziesiêciu
m³odych narciarzy biega na nartach przy
szkole i w parku i z czasem osi¹gaj¹ dobre
wyniki, a¿ mi³o popatrzeæ z jakim zapa³em
biegaj¹. Natomiast co do zwolnieñ
lekarskich i unikania lekcji wychowania
fizycznego to w du¿ej mierze jest to zas³uga
rodziców, którzy wszystko zrobi¹ dla
swojego dziecka, czasem nie do koñca
dobrze, a póŸniej zastanawiaj¹ siê dlaczego
moje dziecko jest oty³e i czêsto choruje.
MCG - Co oferuje klub ludziom, którzy
zechc¹ zasiliæ jego szeregi?
PB - Je¿eli ktoœ jest zainteresowany
uprawianiem sportu to zapraszamy
w nasze szeregi. Obecnie w klubie dzia³a
kilka sekcji, w których zajêcia prowadzone
s¹ przez profesjonalnych trenerów
i instruktorów. W wiêkszoœci s¹ to
nauczyciele wychowania fizycznego.
Chêtnych zapraszamy do nastêpuj¹cych
sekcji: narciarstwo biegowe, ringo – trener
II klasy Piotr Bril, strzelectwo sportowe –
instruktor Andrzej Cynarski, pi³ka
siatkowa dziewcz¹t – instruktor Beata
14
Wosiewicz, pi³ka siatkowa ch³opców –
instruktor Andrzej Such, pi³ka no¿na –
trener I klasy Robert Gleñ oraz ³ucznictwo
– instruktor Józef Kudroñ.
Zajêcia prowadzone s¹ w obiektach ZSP
w Jedliczu, hali GOSIR, strzelnicy
sportowej LO, natomiast szczegó³owe
informacje o zajêciach mo¿na znaleŸæ na
stronie klubu, jak równie¿ na og³oszeniach, które zamieszczone s¹ w ZSP
w Jedlicze, sk¹d jest najwiêcej m³odzie¿y.
Zajêcia prowadzone s¹ w zale¿noœci od
sekcji 2, 3 lub 4 razy w tygodniu po
2 godziny. M³odzie¿ która uczêszcza na
zajêcia, w póŸniejszym okresie bierze
udzia³ w zawodach sportowych. Klub
w g³ównej mierze jest nastawiony na
masowe uprawianie sportu, chocia¿ sekcje
powinny liczyæ po 20 zawodników ale
czêsto mo¿na zauwa¿yæ ¿e trenuje
zdecydowanie wiêcej, chocia¿by narciarstwo biegowe czy ringo. W zimie startuje
w zawodach ponad 50 narciarzy i podobnie
jest w ringo, czy te¿ w innych sekcjach.
Nikomu klub nie odmówi³ chêci
uprawiania sporu w naszych sekcjach.
Zapraszamy.
MCG - Jednym z ostatnio realizowanych projektów jest Gminna Liga
w pi³ce no¿nej. Co spowodowa³o, ¿e
powsta³a taka struktura?
PB - Klub dzia³a przy ZSP w Jedliczu, gdzie
jest boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹
i uzna³em, ¿e nale¿a³oby je bardziej
wykorzystaæ dla szkó³ z naszej gminy,
zw³aszcza, ¿e w tym roku by³o Euro
w Polsce. Gminna liga trwa od kwietnia do
listopada i bierze w niej udzia³ 6 szkó³
podstawowych i 3 szko³y gimnazjalne,
³¹cznie 60 spotkañ pi³karskich, dla oko³o
100 uczniów. Wszystkie szko³y bior¹ce
udzia³ w projekcie otrzymaj¹ sprzêt
sportowy w postaci pi³ek.
Myœlê ¿e gminna liga w tym roku
sprawdzi³a siê i bêdzie prowadzona
w latach nastêpnych.
MCG - Czy klub dysponuje odpowiednimi zasobami w postaci trenerów,
sprzêtu i miejsca do trenowania.
PB - Tak. Zajêcia w poszczególnych
sekcjach prowadzone s¹ przez osoby
posiadaj¹ce odpowiednie przygotowanie,
instruktorów, trenerów , którzy w wiêkszoœci s¹ nauczycielami. Ponadto, jednym
z kryteriów przyst¹pienia do konkursu
ofert jest odpowiednie przygotowanie
kadry trenerskiej, udokumentowane. Nikt
kto nie mia³by odpowiednich kwalifikacji
nie móg³by prowadziæ zajêæ.
MCG - Czy Gminna Liga jest konkurencj¹ dla naszych lokalnych klubów
sportowych, które dzia³aj¹ od lat na
terenie gminy.
PB - Nie. Za³o¿eniem ligi jest udzia³ szkó³
w rozgrywkach szkolnych, a nie prowadzenie rozgrywek klubowych. Tutaj
dru¿yn¹ jest reprezentacja jednej szko³y,
natomiast w przypadku klubów dru¿yn¹ s¹
uczniowie z ró¿nych szkó³, miejscowoœci
i gmin. Ponadto nigdy nie by³o moim
zamiarem ingerowanie w lokalne kluby
pi³karskie. Kluby pi³karskie dzia³aj¹ na
zupe³nie innych zasadach i niech dzia³aj¹
jak najd³u¿ej, te¿ wychowuj¹ m³odzie¿
poprzez zapewnienie zajêæ sportowych.
MCG - Jak Pan jako sportowiec ocenia
nasze gminne zaplecze sportowe
w porównaniu z innymi gminami.
PB - Bardzo dobrze. Je¿eli ktokolwiek
chcia³by uprawiaæ sport ma ku temu
stworzone bardzo dobre warunki.
Burmistrz jako by³y sportowiec rozumie
potrzebê rozwoju dziedziny sportowej, coœ
w tym jest, my to wsparcie odczuwamy.
Nasza gmina dysponuje Gminnym
Oœrodkiem Sportu i Rekreacji gdzie
odbywa siê wiêkszoœæ ¿ycia sportowego.
Oœrodek poszerzy³ swoj¹ ofertê m.in.
o zielon¹ salê fitness, boisko do pi³ki
pla¿owej, si³owniê, saunê fiñsk¹, a z tego co
wiem to w najbli¿szym czasie ma powstaæ
œcianka wspinaczkowa i gabinet masa¿u.
Ja ko k l u b p r ze p rowa d z i l i œ my we
wspó³pracy z GOSiRem wiele ciekawych
projektów. Bardzo fajnym miejscem do
biegania jest park jedlicki, ponadto ka¿da
wieœ ma boisko na których prowadzone s¹
rozgrywki klubowe. Natomiast jako MUKS
posiadamy narciarniê, gdzie mamy miejsce
do trenowania i trzymania sprzêtu
sportowego, skuter œnie¿ny którym w zimie
robimy trasy biegowe. Nasza gmina
w porównaniu z innymi gminami wypada
bardzo dobrze, widaæ u nas nastawienie
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
w³adz samorz¹dowych na promowanie
sportu m³odzie¿owego i masowego. Jest
organizowane wiele zawodów sportowych,
powstaj¹ nowe projekty sportowe, jak
równie¿ nowe pomys³y na lata nastêpne.
Oczywiœcie jakby by³a mo¿liwoœæ to
chcielibyœmy zdecydowanie wiêcej
pieniêdzy na nasze sekcje sportowe ale
widz¹c jak jest w oœciennych gminach
powinniœmy siê cieszyæ z tego co mamy.
Krzysiek Wa³êga - Mistrz Polski LOK
WYNIKI ZAWODÓW
Z JEDLICZA
10 m: Karabin pneumatyczny
40 strza³ów – Juniorki
18 miejsce PIOTROWSKA Brygida
10 m: Karabin pneumatyczny
60 strza³ów – Juniorzy
10 miejsce WÓJCIK £ukasz
14 miejsce PASTERCZYK Damian
MCG - Sk¹d pochodz¹ œrodki na
dzia³alnoœæ klubu.
PB - Prowadzenie szkolenia oraz
organizacja wyjazdów na zawody sportowe
wi¹¿e siê z wydatkami a wydatki wzrastaj¹
gdy wyniki zaczynaj¹ byæ coraz lepsze.
Wi¹¿e siê to z zakupem lepszego sprzêtu,
niezbêdnego do rywalizacji podczas
zawodów. Klub przede wszystkim œrodki
na dzia³alnoœæ pozyskuje od samorz¹du
gminnego. Og³aszane s¹ konkursy ofert na
prowadzenie zajêæ sportowo – rekreacyjnych, do których klub przystêpuje.
Ponadto œledzimy strony Ministerstwa
Sportu i tam te¿ próbujemy sk³adaæ
wnioski na zadania sportowe z ró¿nym
szczêœciem. Ale g³ównie œrodki pozyskujemy z gminy za co dziêkujê.
Na koniec maj¹c mo¿liwoœæ chcia³bym
podziêkowaæ wszystkim, którzy pomagaj¹
w dzia³alnoœci naszego klubu: Burmistrzowi Gminy Jedlicze, Dyrektorowi
Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Jedliczu, Zespo³owi Szkó³ Publicznych
w Jedliczu, a szczególne podziêkowania
kierujê do rodziców dzieci które trenuj¹ w
klubie, którzy zawsze pomagaj¹ przy
organizacji zawodów, wyjazdach na
zawody. Dziêkujê i pozdrawiam Piotr Bril
MCG -Dziêkujê za rozmowê, zawodnikom oraz trenerom ¿yczê wielu
sukcesów sportowych, Panu ci¹gle tego
samego zapa³u do pracy z m³odzie¿¹.
21 -23.09.2012 - na strzelnicach sportowych w Krakowie
odby³y siê Ogólnopolskie Mistrzostwa LOK.
Zawodnicy z Jedlicza uzyskali dobre wyniki
zdobywaj¹c punkty do klasyfikacji województw
i klubów. Krzysiek Wa³êga zdoby³ z³oty medal i tytu³
Mistrza Polski LOK w Pistolecie dowolnym na 50 m.
Poprawi³ swój rekord ¿yciowy o 8 pkt., pechowa by³a dla
niego druga konkurencja Pistolet standard 3x20 gdzie
po zaciêciu broni odjêto mu 50 pkt. Mimo tego zdoby³
br¹zowy medal.
Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego na nartorolkach
29.09.2012 - Grupa siedemnastu zawodników
z MUKS bra³a udzia³ w Mistrzostwach
Województwa Podkarpackiego na nartorolkach.
Zawody odby³y siê w miejscowoœci Bandrów
Narodowy k. Ustrzyk Dolnych. W zawodach
u d z i a ³ w z i ê ³ o o k o ³ o 7 0 z a wo d n i k ó w
z nastêpuj¹cych klubów: MKS Halicz Ustrzyki
Dolne, UKS Lotnik Ustianowa oraz MUKS
"Podkarpacie" Jedlicze.
50 m: Pistolet dowolny
60 strza³ów – Juniorzy
1 miejsce WA£ÊGA Krzysztof
10 m: Pistolet pneumatyczny
60 strza³ów – Juniorzy
6 miejsce WA£ÊGA Krzysztof
25 m: Pistolet standard
3x20 strza³ów – Juniorzy
3 miejsce WA£ÊGA Krzysztof
WYNIKI ZAWODÓW
Z MUKS PODKARPACIE
1 m. - Bril Dawid - open mê¿czyŸni
3 m. - Bil Norbert - open mê¿czyŸni
5 m. - Gleñ Robert - open mê¿czyŸni
6 m. - Pelczar Wojciech - open mê¿czyŸni
3 m. - Bil Konrad - junior C
4 m. - Smyka Kacper - junior C
6 m. - Pasterczyk Paula - juniorka C
7 m. - Bril Oliwia - juniorka C
3 m. - Biskup Jagoda - juniorka D
9 m. - Gleñ Aleksandra - juniorka D
10 m. - Pomprowicz Paulina - juniorka D
3 m. - Haczela Kamil - junior D
4 m. - Gêsiak Kacper - junior D
1 m. - Och Dominik - junior E
1 m. - Och Tymoteusz – dzieci
2 m. - Biskup Jakub – dzieci
1 m. - Bil Weronika – dzieci
Punktacja zespo³owa:
1. MKS Halicz Ustrzyki Dolne – 90
2. M.U.K.S. „Podkarpacie” Jedlicze - 50
3. UKS Lotnik Ustianowa G. – 43
Ogólnopolski Turniej Ringo „Mistrzostwa Mazowsza”
22.09.2012 - Zawodnicy ringo z Jedlicza wziêli udzia³ w Mistrzostwach Mazowsza, które
odby³y siê w Warszawie. W rywalizacji sportowej udzia³ wziê³o prawie 100 zawodników
z czo³owych klubów Polski. M.U.K.S "Podkarpacie" Jedlicze reprezentowali: Oliwia Bril,
Paula Pasterczyk, Jagoda Biskup, Natalia Krygowska, Kacper Gêsiak oraz trener Piotr Bril.
Jedliczanie spisali siê bardzo dobrze, zajmuj¹c czo³owe miejsca w turnieju mimo doœæ
trudnych warunków atmosferycznych.
WYNIKI ZAWODÓW Z MUKS PODKARPACIE
1 m. - Oliwia Bril, Paula Pasterczyk - kat. dwójki szkolne do 16 lat,
2 m. - Jagoda Biskup, Izabela Pêdzich, Dawid Siernicki(Jedlicze, Lelis) - kat. trójki mieszane do 13 lat,
2 m. - Jagoda Biskup - kat. m³odziczki,
3 m. - Oliwia Bril - kat. kadetki,
5 m. - Natalia Krygowska, Kacper Gêsiak, Monika Wangryn(Jedlicze, Mogielnica) - kat. trójki mieszane do 13 lat,
9 m. - Paula Pasterczyk - kat. kadetki,
11 m. - Natalia Krygowska - kat. m³odziczki.
15
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
Jedna promesa trzy remonty
W poprzednich numerach Gminnych Wieœci pisaliœmy
o promesie jak¹ przyzna³o Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych powsta³ych w wyniku
powodzi. W ramach tej promesy wyremontowane zosta³y dwie
drogi w miejscowoœci Dobieszyn oraz Potok. Pozosta³a suma,
zosta³a przeznaczona na remont kolejnej drogi w Potoku,
po³o¿onej tu¿ przy wjeŸdzie do Jedlicza od strony
ul. Mickiewicza.
Ruszy³a budowa
komisariatu policji w Jedliczu
Ruszy³y ju¿ pierwsze prace zwi¹zane z budow¹ komisariatu
policji w Jedliczu. Komisariat budowany jest na dzia³ce
przekazanej w formie darowizny, po³o¿onej niedaleko JPGKiM.
Inwestycja jest realizowana w ramach porozumienie miêdzy
Gmin¹ Jedlicze, a Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Rzeszowie
podpisanego 25 marca br. Porozumienie dotyczy dofinansowanie
ww. zadania inwestycyjnego.
Remont oœrodka zdrowia
w Jaszczwi
Trwaj¹ prace przy przebudowie i rozbudowie Oœrodka Zdrowia
w Jaszczwi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 r.
Przewidywany koszt prac wyniesie oko³o 1 mln z³.
Oœwietlenie drogowe
Piotrówka
W m i e j s cowo œ c i P i o t rówk a - G ó r y
postawiono 10 nowych lamp drogowych.
Koszt inwestycji to 48 tys. z³.
16
Remont dróg
rolniczych
Wyremontowano drogi rolnicze
w miejscowoœciach Podniebyle i Porêby.
Remont by³ niezbêdny, gdy¿ wielu
rolników mia³o trudnoœci z dojazdem do
pól uprawnych. W miejscowoœci Porêby
wyremontowane zosta³o 340 m drogi
w Podniebylu 300 m. Koszt prac wyniós³
ponad 61 tys. z³. Œrodki na remont
pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
Aleja dêbowa
Wzd³u¿ nowej czêœci cmentarza komunalnego posadzono 32 dêby czerwonych,
tworz¹c w ten sposób alejê dêbow¹.
Ponadto przy bramie wejœciowej
zasadzone zosta³y: platan klonolistny
i tulipanowiec amerykañski.
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
Bobry zagro¿eniem
dla gminnych dróg
We wsi Jaszczew na dobre zadomowi³y siê bobry, których
dzia³anie jest zagro¿eniem dla tamtejszej drogi. Droga by³a
remontowana na prze³omie 2010/211 roku, a jeszcze w tym roku
prace remontowe mog¹ zostaæ zniszczone przez bobry, które
podkopuj¹ pobocza i buduj¹ tamy. W wielu miejscowoœciach
w ca³ej Polsce dochodzi do sytuacji gdy sieæ tuneli
wy¿³obionych przez te gryzonie spowodowa³a zapadniêcie siê
fragmentu jezdni to sytuacja bez wyjœcia, gdy¿ burzenie tam
nic nie daje, bobry i tak wracaj¹. Sytuacja jest trudna do
rozwi¹zania, gdy¿ bobry znajduj¹ sie pod ochron¹.
Prace na Boisku w Dobieszynie
Blisko 130 tys. z³ bêd¹ kosztowa³y prace zwi¹zane z przebudow¹
boiska sportowego w Dobieszynie. Na trybunach u³o¿ona
zostanie kostka brukowa, p³yty chodnikowe, wiaty stadionowe,
pi³kochwyty, bramki, trybuny i barierki ochronne. Trybuny
przystosowane zostan¹ dla osób niepe³nosprawnych. Remont
wykonany zostanie w ramach programu BEZPIECZNE BOISKA
PODKARPACIA.
Radosna Szko³a w Dobieszynie
Od kilku tygodni trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Dobieszynie. Koszt ca³ego
przedsiêwziêcia wyniesie ponad 100 tys. z³. Roboty wykonuje
firma APIS z siedzib¹ w Jaros³awiu. Jest to ju¿ 4 plac zabaw,
który powstanie przy szkole gminnej w ramach Rz¹dowego
Programu „Radosna Szko³a”. W przysz³ym roku planowana
jest kolejna taka inwestycja, tym razem w Moderówce.
Zielona sala fitness
Sezon gryp i przeziêbieñ na dobre wkroczy³ wraz ze
zmieniaj¹ca siê pogod¹. Jak uchroniæ siê przed
przeziêbieniami? Jedn¹ ze skuteczniejszych metod jest
aktywny i zdrowy tryb ¿ycia. Wychodz¹c naprzeciw
potrzebom mieszkañców Gminy Jedlicze przy Gminnym
Oœrodku Sportu i Rekreacji powsta³y boiska do siatkowej pi³ki
pla¿owej oraz zielona sala fitness, tj. zewnêtrzna si³ownia.
W pi¹tek 28 wrzeœnia br. nast¹pi³o oficjalne otwarcie boiska,
podczas którego rozegrano pierwsze mecze siatkowe.
Zarówno boisko do siatkowej pi³ki pla¿owej jak i si³ownia
powsta³y z myœl¹ o wzroœcie aktywnoœci fizycznej wœród
mieszkañców gminy Jedlicze. Z bezp³atnej si³owni „pod
chmurk¹” mo¿na korzystaæ codziennie. Urz¹dzenia takie jak
rowerek, twister, wios³a, przyrz¹d do æwiczenia
brzucha,dr¹¿ek uniwersalny, narciarz biegowy i zjazdowy,
wahad³o oraz biegacz przeznaczone s¹ dla osób w ró¿nym
wieku. Urz¹dzenia s¹ odpowiednio zakonserwowane
i niewra¿liwe na warunki pogodowe, wiêc ich ¿ywotnoœæ jest
w du¿ej mierze uzale¿niona od samych u¿ytkowników.
To doskona³a alternatywa dla tych wszystkich, którzy nie
korzystaj¹ regularnie z ¿adnej aktywnoœci sportowej ze
wzglêdów ekonomicznych lub braku czasu. Si³ownia plenerowa jest
dostêpna bezp³atnie dla ka¿dego, kto chce zadbaæ o swoje cia³o, a teraz
w okresie gryp i przeziêbieñ wzmocniæ swoj¹ odpornoœæ – Zbigniew
Sanocki.
Budowa si³owni oraz boiska do siatkowej pi³ki pla¿owej realizowane
s¹ w ramach osi 4 LEADER wdra¿ania Lokalnej Strategii Rozwoju,
tzw. "MA£E PROJEKTY" og³oszone przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania
"Kraina Nafty".
17
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
Zapobiegajmy po¿arom
W tym roku na konkurs plastyczny
„Zapobiegajmy po¿arom” wp³ynê³o 240
prac z 18 szkó³ i przedszkoli. Jak co roku
zaskoczy³ w ysoki poziom prac,
wyobraŸnia i talent naszych najm³odszych
mieszkañców gminy. Komisja konkursowa
w sk³adzie: Zofia Kêdzierska, Marek
Osoliñski,
Józe f Tu c k i , Ma c i e j
£ukaszewicz, wybra³a 27 najlepszych jej
zdaniem prac i nagrodzi³a upominkami
plastycznymi. Trzy najlepsze prace bêd¹
reprezentowaæ gminê na szczeblu
powiatowym.
LISTA NAGRODZONYCH
Przedszkola:
1 Urszula Majkut- Jaszczew
2 Aleksandra Paradysz- Jaszczew
2 Mateusz Fa³at- Jedlicze
3 Gabriel Oparowski- Jaszczew
3 Gabriela Paradysz- Jaszczew
Klasa I-III
1 Aleksandra Œwieboda- D³ugie
2 Amanda Zawisza- D³ugie
3 Oliwia Szymbara- Piotrówka
Klasa IV-VI
1 Weronika Wojnar- Dobieszyn
2 Anna Bobusia- Jedlicze
3 Kornelia Weso³owska- Jedlicze
Gimnazjum
1 Dominika Twardzik- Jaszczew
2 Martyna Twardzik- Moderówka
3 Sylwia Urban- Moderówka
Ponadgimnazjalne
1 Micha³ Jaskó³ka- Jedlicze
Wyró¿nienia:
Natalia Sanocka- Jaszczew
Julia Krê¿a³ek- Jaszczew
Martyna Oparowska- Jaszczew
Patrycja Owsiak- Jaszczew
Patrycja Jurczak- Jaszczew
Rafa³ Urbanek- Jaszczew
Micha³ Janocha- Jedlicze
Nikola Król-Jedlicze
Julia Wiœniowska- Jedlicze
Oktawia Schneider- Jedlicze
Eryk Bednarczyk- Jedlicze
Jakub Paradysz- Jedlicze
Akcja charytatywna podczas Festiwalu w ¯arnowcu
W dniach 7-9 wrzeœnia 2012 r. odbywa³
siê w Muzeum Marii Konopnickiej
w ¯arnowcu Festiwal „¯arnowiec 2012".
Jak ka¿dego roku, program przyci¹gn¹³ licznych mi³oœników kultury.
Na zaproszenie dyrektora artystycznego
Festiwalu, Pana Marka Wiatra, Stowarzyszenie „Amma-Polska" organizowa³o
w ka¿dym dniu imprezy zbiórkê pieniêdzy
na rzecz Ko³a Hospicyjno-Charytatywnego w Kroœnie.
Na aukcjê zosta³ wystawiony podarowany
przez Pana Marka Wiatra obraz
„Tajemniczy ogród", a uzyskane z licytacji
pieni¹dze przeznaczono na wsparcie
finansowe ma³ej Marysi Zawiszy.
Dziewczynka urodzi³a siê z wodog³owiem,
rozszczepem krêgos³upa, zespo³em
Arnolda Chiariego i innymi schorzeniami.
Jest po trzech udanych operacjach, kolejne
przed ni¹. Pan Tomasz Wiatr, autor
portretu Jana Paw³a II, którego orygina³
znajduje siê w Watykanie, ofiarowa³ nam
150 sztuk reprodukcji tego obrazu.
Cieszy³y siê wielkim zainteresowaniem
i dochód z ich rozprowadzenia mia³
znacz¹cy wp³yw na kwotê uzbieran¹ do
puszek.
Muzeum Marii Konopnickiej przekaza³o
18
nam ksi¹¿ki w ydawnictwa SPES:
"Upominki od narodu" - praca zbiorowa
i „Italia" Marii Konopnickiej, po atrakcyjnie obni¿onej cenie. Czêœæ ksi¹¿ek zosta³a
podpisana przez znamienitych goœci
pierwszego dnia Festiwalu, Pani¹ Halinê
Kunick¹ i Pana Stana Borysa. Ksi¹¿ki by³y
do nabycia przy stoisku Stowarzyszenia
„Amma-Polska".
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Panom
Dyrektorom: Festiwalu - Markowi
Wiatrowi i Muzeum Marii Konopnickiej Paw³owi Bukowskiemu, w yra¿amy
ogromn¹ wdziêcznoœæ za umo¿liwienie
nam uczestnictwa w Festiwalu ¯arnowiec
2012. Dziêkujemy równie¿ wszystkim
wolontariuszom zaanga¿owanym w nasz¹
akcjê!
Spotkaliœmy siê z entuzjazmem i z chêci¹
pomocy, zarówno u organizatorów, jak
i goœci wydarzenia; du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê nasz kulinarny stolik. By³y
tam serwowane wegetariañskie przek¹ski
oraz pyszne ciasta i ciep³e napoje. Sprawna
i mi³a by³a pomoc wolontariuszy
z Hospicjum w Kroœnie.
Stowarzyszenie AMMA - POLSKA
Zebran¹ sumê, 4.874,98 z³otych przekazaliœmy na konto Hospicjum.
Pieni¹dze bêd¹ przeznaczone na zakup
leków, pampersów i innych niezbêdnych
artyku³ów dla pensjonariuszy Hospicjum.
Kwota 1.000 z³ uzyskana z aukcji obrazu
„Tajemniczy Ogród" zosta³a przekazana
rodzicom Marysi Zawiszy z Krosna.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim
Darczyñcom, szczególnie P. Tomaszowi
Wiatrowi za piêkne reprodukcje portretu
SPROSTOWANIE
Przepraszamy Panie z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich dzielnicy Jedlicze-Borek za
pominiêcie zdjêcia ich wieñca w poprzednim
numerze Gminnych Wieœci. Ich pracê
publikujemy poni¿ej.
Prace przy ogrodzeniu
Biuletyn Gminne Wieœci nr 05/2012(89)
NOWY SAMOCHÓD OSP D£UGIE
O godz. 14:00 przed Domem Ludowym
w D³ugiem, dowódca uroczystoœci
dh Janusz Litwin z³o¿y³ meldunek
o gotowoœci do rozpoczêcia spotkania
Cz³onkowi Prezydium Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP woj.
Po d k a r p a c k i e go d h . Ta d e u s z ow i
Sieniawskiemu. Tak rozpoczê³o siê
uroczyste przekazanie kluczyków do
nowego samochodu stra¿ackiego,
zakupionego dla OSP D³ugie, które mia³o
miejsce 21 paŸdziernika br. Przekazanie
tym wa¿niejsze ¿e ju¿ za rok, jednostka
bêdzie obchodziæ swoje 65 lecie istnienia.
Nastêpnie podniesiono na maszt Flagê
Zwi¹zku OSP i odegrano Hymn Zwi¹zku.
Powitania goœci dokona³ Prezes OSP
D³ugie dh. Józef Tucki, który przybli¿y³
zgromadzonym historiê jednostki, od
momentu jej powstania do dnia w którym
mogli odebraæ kluczyki do nowego
samochodu. Zanim przyst¹piono do
przekazania samochodu, zgromadzeni
uczcili minut¹ ciszy œp. Stanis³awa
K³osowicza, cz³owieka który d¹¿y³ do tego,
by jednostka zyska³a nowy wóz bojowy.
Akt przekazania odczyta³ Burmistrz
Gminy Jedlicze Pan Zbigniew Sanocki,
nastêpnie w asyœcie Cz³onka Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
Zwi¹zku OSP RP w Rzeszowie dh. Tadeusza Sieniawskiego oraz Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Rzeszowie st. bryg. Bogdana Kuligi
wrêczy³ kluczyki i dokumenty do nowego
samochodu prezesowi OSP D³ugie
Józefowi Tuckiemu oraz Naczelnikowi
Marcinowi Krawczykowi. Okolicznoœciow¹ modlitwê odmówi³ Kapelan
Stra¿aków Archidiecezji Przemyskiej
ks. pra³at Mieczys³aw Rusin, a poœwiêcenia
samochodu dokona³ Proboszcz parafii
w Jedliczu ks. Stanis³aw Turoñ. Po
zakoñczeniu ceremonii poœwiêcenia
odby³a siê próba sygna³ów œwietlnych
i dŸwiêkowych oraz nast¹pi³o
uruchomienie silnika samochodu przez kierowcê OSP
dh. Marcina Krawczyka. W tym
dniu wrêczono równie¿ medale
dla zas³u¿onych stra¿aków, oraz
osób wspieraj¹cych OSP D³ugie.
Po d e ko ra c j i z a s ³ u ¿o nyc h
cz³onków OSP D³ugie, g³os
zabrali zaproszeni goœcie:
-Cz³onek Prezydium Zarz¹du
O d d z i a ³ u Wo j e wó d z k i e go
w Rzeszowie dh. Tadeusz Sieniawski
- Po d k a r p a c k i K o m e n d a n t
Wojewódzki PSP w Rzeszowie
st. bryg. Bogdan Kuliga
-Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Jedliczu pan Piotr Krawczyk
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej
uroczystoœci zaproszeni goœcie
udali siê do Domu Ludowego na wspólny
obiad przygotowany przez KGW D³ugie
oraz okolicznoœciowy wpis do kroniki OSP.
ODZNACZENI
Z³oty medal za zas³ugi dla
po¿arnictwa:
1. Krawczyk Marcin,
2. Bytnar Bogdan,
3. Skwara Jan,
4. Kubacki Edward,
5. Kubacka Kazimiera,
6. Warcho³ Krystyna,
7. Prêtnik Bo¿ena.
Srebrny medal za zas³ugi dla
po¿arnictwa:
l. Bugiel Tomasz,
2. Peszko Rados³aw,
3. Michniewski Tomasz,
4. Maciejowski Sylwiusz,
5. Rozmus Krzysztof,
6. Rozmus Marian.
Br¹zowy medal za zas³ugi dla
po¿arnictwa:
1. WoŸniak Piotr,
2. Paszyñski Krzysztof,
3. Bugiel Grzegorz,
4. Janas Maria,
5. Kubacka Gra¿yna.
st. bryg. mgr in¿. Bogdan Kuliga
Podkarpacki Kom. Wojewódzki
PSP w Rzeszowie
Odznaka „Stra¿ak Wzorowy"
l. Tucki Maciej,
2. Michniewski Damian,
3. Garbacik Daniel,
4. Stawarz Krzysztof,
5. Krawczyk Jaros³aw,
6. Biedroñ Dawid,
7. Biedroñ Marcin,
8. Ariel Osek.
19
Moderówka
Jaszczew
Pierwszaki z klas¹!
¯arnowiec
D³ugie
Piotrówka
Jedlicze
Potok
Dobieszyn

Podobne dokumenty