Przykład dobrej praktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Królowej

Transkrypt

Przykład dobrej praktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Królowej
Przykład dobrej praktyki do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/ placówki, w której realizowane jest działanie Publiczne Gimnazjum Nr 1 im Królowej Jadwigi w Połańcu Imię i nazwisko dyrektora mgr Jerzy Nowak Adres ul. Żapniowska 1 Tel/ Fax e-­‐mail 28-­‐230 Połaniec [email protected] 15 8651 454 Ilość uczniów objętych około 150 uczniów każdego roku programem/działaniami (od września 2001r. do września 2010r. – 1350 uczniów) Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji mgr Halina Guła Zakres działania: Edukacja matematyka, informatyka Wychowanie i profilaktyka znaczenie matematyki w życiu człowieka Zajęcia wspomagające rozwój ucznia zajęcia wspomagające rozwój ( zajęcia pozalekcyjne) ucznia (zajęcia pozalekcyjne) Organizacja i zarządzanie -­‐ Realizacja godzin dodatkowych wynikających z art.42 ust.2 Karty -­‐ Nauczyciela Inne obszary ( określić jakie) motywowanie i angażowanie do działania Okres czasowy realizacji dobrej praktyki Lata 2001 -­‐ 2010 Temat działania: ”Z matematyką za pan brat” Cele działania: •
•
•
•
•
•
•
•
Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, Pokazanie zastosowania matematyki w różnych dziedzinach życia, Udoskonalenie umiejętności pracy metodą projektu, Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, Rozwijanie umiejętności autoprezentacji własnych osiągnięć, samodzielne zdobywanie i gromadzenie informacji, Ukierunkowanie uczniów na twórcze działanie, Aktywizowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji w tym technologii informacyjnej, Podwyższanie jakości pracy szkoły. Opis działania: 2001/2002 Cel: zapoznanie uczniów z zasadami opracowywania ankiet, tworzenie ankiet, zbieranie przedstawianie danych statystycznych w postaci tabel, diagramów i wykresów. Nasze działania prowadziły do opracowania raportu o stanie czytelnictwa w gminie Połaniec, ukazanie aktualnego stanu czytelnictwa młodzieży szkolnej, ich rodziców oraz tej części dorosłej społeczności gminy, która ma dzieci w wieku przedszkolnym. W celu zgromadzenia danych do raportu posłużyliśmy się następującymi metodami badawczymi: analizą dokumentacji bibliotek, wywiadami z bibliotekarzami i czytelnikami, opracowaniem i przeprowadzeniem ankiet wśród młodzieży i dorosłych (500 respondentów) Przy opracowaniu tematu posłużyliśmy się metodą statystyczną, która pozwoliła na uszeregowanie i uogólnienie zjawisk. Raport został podsumowany wnioskami, trafił on do wszystkich bibliotek na terenie naszej gminy a najważniejsze informacje ukazały się w gazetach lokalnych.(MERKURIUSZ POŁANIECKI, ECHO ELEKTROWNI) 2002/2003 Cel: rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin życia codziennego. W tym roku szkolnym pracowaliśmy zgodnie z regulaminem konkursu organizowanego przez I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Konkurs miał na celu wyłonienie uczniów zdolnych, którzy dalszą naukę wiązali z matematyką. Konkurs ten był trzy etapowy. I etap odbył się u nas w szkole -­‐ dzieci rozwiązywały test wielokrotnego wyboru , przy każdej odpowiedzi do pytania należało udzielić odpowiedzi TAK lub Nie. Po sprawdzeniu testów najlepsi uczniowie byli zapraszani do Sandomierza na kolejne etapy zmagań. Nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki w finale. 2003/2004 Cel: rozwijanie wiedzy o liczbach i ich pochodzeniu. Uczniowie w zespołach zbierali i opracowywali materiały dotyczące innego zagadnienia spośród następujących: Historia liczb, Liczby pierwsze i złożone, Liczby parzyste i nieparzyste, Liczby bliźniacze Liczby zaprzyjaźnione, Liczba ,,pi” . Wśród zespołów były grupy odpowiedzialne za stronę wizualną zgromadzonych materiałów, autorzy tekstów, twórcy wierszy. W efekcie końcowym powstały albumy, plakaty o liczbach i o ich historii, wiersze. Najlepsze prace zostały przedstawione na Międzyszkolnym Seminarium Matematycznym w Zespole Szkół w Połańcu. 2004/2005 Cel: pokazanie w jaki sposób sztukę origami mnożna wykorzystać w matematyce. W ciągu roku szkolnego uczniowie na dodatkowych zajęciach z matematyki poznawali w jaki sposób ze składanej kartki papieru, bez przecinania jej czy klejenia, wydobyć kształty figur geometrycznych płaskich i przestrzennych a następnie kształty kwiatów, zwierząt i różnych ozdób choinkowych. Uczniowie zapoznali się również z historią papieru, origami, z kulturą narodu japońskiego, który sztukę tę tworzył. Podsumowaniem projektu było Seminarium Matematyczne , które odbyło się w naszej szkole, a uczestniczyli w nim również uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Połańcu. Uczniowie przedstawili swoje modele, ich własności i sposób ich wykonania. Następnie wszyscy zebrani uczyli się wykonywać wybrane kształty -­‐ nauczycielami byli uczniowie. 2005/2006 Cel: Wykorzystanie wiedzy filozoficznej do analizy problemów matematycznych, dostrzeganie związków między założeniami filozoficznymi a odkryciami matematycznymi. Projekt na ten rok szkolny został zatytułowany ,,Dziwne plemię matematyków” był poświęcony realizacji ścieżki edukacja filozoficzna. Uczniowie samodzielnie zdobywali wiedzę dotyczącą życia i osiągnięć naukowych słynnych filozofów takich jak : Talesa, Pitagorasa, Arystotelesa, Euklidesa, Archimedesa, Platona i Diofantosa, a następnie w formie albumów przedstawili każdą postać. Podsumowaniem pracy uczniów było przedstawienie na forum szkoły w postaci inscenizacji najważniejszych informacji dotyczących tych filozofów. 2006/2007 Cel: Rozwijanie umiejętności przedstawienia treści matematycznych za pomocą prezentacji. Projekt ,,Prezentacie multimedialne” był poświęcony następującej tematyce: Wielcy matematycy, Symetria osiowa i środkowa, Twierdzenie Pitagorasa, Funkcje, Graniastosłupy , Ostrosłupy, Bryły Platońskie. Twierdzenie Talesa, Pola figur płaskich. Uczniowie samodzielnie zdobywali i gromadzili potrzebne informacje a następnie w bardzo oryginalny graficzny sposób przedstawili je w postaci prezentacji multimedialnych. Najlepsze prace zostały przedstawione przez uczniów na Seminarium Matematycznym w ZSz w Połańcu. 2007/2008 Cel: Doskonalenie podstawowych sprawności rachunkowych. W tym roku szkolnym po raz pierwszy zorganizowano Wojewódzki Konkurs Matematyczny ,,Gimnazjalny Mistrz Rachunków” dlatego też postanowiliśmy dodatkowe zajęcia poświęcić zadaniom rachunkowym. Uczniowie wykonywali działania na liczbach wymiernych w celu wyrobienia sprawności rachunkowych oraz umiejętności stosowania wzorów skróconego mnożenia do przekształcania wyrażeń algebraicznych. Nasi uczniowie zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego ,,Gimnazjalny Mistrz Rachunków” 2008/2009 Cel: Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie zagadnień ekonomicznych. Na lekcjach oraz dodatkowych zajęciach z matematyki uczniowie byli zapoznawani z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi a następnie gromadzili dane na temat kredytów , depozytów i rozliczeń różnych banków w celu porównania ofert. Obliczali oprocentowania od kredytów i oszczędności. Analizowali kursy walut. Poznawali zasady zarządzania firmą, gry na giełdzie . Nasi uczniowie bardzo licznie wzięli udział w konkursie ,,Moje finanse z klasy do kasy” otrzymując certyfikat inwestora. Podsumowaniem projektu był zorganizowany konkurs ekonomiczny na etapie szkolnym, a trzej najlepsi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej w Pińczowie gdzie uklasyfikowali się na wysokich miejscach. 2009/2010 Cel : Inspirowanie uczniów do odkrywania twierdzeń. Na dodatkowych godzinach matematyki uczniowie rozwiązywali zadania inspirujące odkrywanie twierdzeń , budzące intelektualny niepokój twórczy i dający wiele satysfakcji osobistej autorom odkrywanych twierdzeń. Rozwiązując takie zadania uczeń miał możliwość własnych przemyśleń w poszukiwaniu rozwiązań. Zajmowaliśmy się Sofizmami, krzyżówkami matematycznymi typu Sudoku, łamigłówkami liczbowymi, testami na inteligencję. Podsumowaniem zmagań z zadaniami nietypowymi był przeprowadzony w czerwcu 2010r konkurs Sudoku, który cieszył się dużą popularnością-­‐ startowało 63 uczniów naszej szkoły. Laureaci i finaliści konkursu otrzymali nagrody książkowe. 2010/2011 Cel : Kształtowanie wyobraźni przestrzennej W bieżącym roku szkolnym będziemy pracowali pod hasłem „Piękna matematyka czyli geometria (i nie tylko) w sztuce…”. Głównym celem będzie ukazanie piękna zastosowań matematyki np. w architekturze. Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie Powiatowy Konkurs Geometrii, do którego zostaną zaproszone Gimnazja z terenu powiatu staszowskiego. Prace końcowe będą zaprezentowane na wystawie w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Opis uzyskanych efektów: Uczeń -­‐ poczucie własnej wartości, -­‐ integracja z zespołem zadaniowym, -­‐ nauka odpowiedzialności i współdziałania, -­‐ poprawa organizacji pracy, -­‐ umiejętność pracy w zespole, -­‐ wykorzystanie techniki informacyjnej jako pomoc w poszerzaniu wiedzy i źródło informacji oraz narzędzie ułatwiające pracę, -­‐ możliwość prezentacji swoich osiągnięć na forum klasy , szkoły, środowiska, -­‐ ujawnienie dodatkowych talentów uczniów, rozwijanie zainteresowań zdolności uczniów. Rodzic -­‐ umożliwienie rodzicom obserwacji osiągnięć dzieci, -­‐ współpraca ze szkołą i nauczycielem, -­‐ pomoc w realizacji projektów, -­‐ wskazanie znaczenia matematyki w nauczaniu politechnicznym. Nauczyciele -­‐ współpraca z różnymi szkołami ponadgimnazjalnymi, bibliotekami, -­‐ współpraca z nauczycielami różnych szkół, -­‐ wymiana doświadczeń, -­‐ poznanie potrzeb i zainteresowań uczniów, -­‐ lepszy kontakt z uczniami, -­‐ wzrost atrakcyjności zajęć. Wnioski z realizacji: 1. Kontynuować zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne wśród uczniów. 2. Ułatwiać udział w dodatkowych zajęciach uczniom dojeżdżającym do szkoły z okolicznych wsi. 3. Wzmacniać u uczniów poczucie własnej wartości , motywować do samodzielnego zdobywania wiedzy 4. Uczestniczenie w zajęciach dodatkowych wpływa na osiąganie lepszych wyników z egzaminu gimnazjalnego i konkursów przedmiotowych. 5. Projekty przyczyniają się do promowania uczniów i szkoły w środowisku lokalnym, powiecie i województwie Uzasadnienie zgłoszenia Od 9 lat w naszym gimnazjum corocznie podejmujemy działania upowszechniające wśród młodzieży matematykę. Głównym celem jest zainteresowanie jak największej rzeszy uczniów problematyką związaną z różnymi działami matematyki. Dlatego w każdym roku stawiamy sobie i uczniom inny cel i podejmujemy wspólnie odpowiednie działania. Dzięki tym dodatkowym przedsięwzięciom nasza młodzież ma okazję do samooceny, zdrowej rywalizacji, a nasza szkoła jest zauważalna w środowisku lokalnym i regionalnym. Trudności w realizacji: 1.Ograniczone możliwości szkoły na pozyskanie materiałów i narzędzi wspomagających nauczanie matematyki 2.Trudna sytuacja społeczno-­‐ekonomiczna części naszych uczniów 3.Młodzież dojeżdżająca z pobliskich wsi nie korzysta w pełni z dodatkowych zajęć z uwagi na sezonowe prace w rolnictwie. Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu dobrej praktyki. Połaniec, 27.09.2010r. mgr Jerzy Nowak Miejscowość, data Podpis dyrektora szkoły 

Podobne dokumenty