Ocena ryzyka zawodowego

Transkrypt

Ocena ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego
na stanowisku konserwatora-magazyniera
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu
ul. Krzywa 1
Identyfikacja zagrożeń
Lp
Zagrożenie – czynnik
niebezpieczny,
szkodliwy, uciążliwy
Źródło zagrożenia
1. Niedostateczne
Źle dobrane oświetlenie sztuczne na stanowiskach
oświetlenie lub wadliwie
pracy, w tym najczęściej zbyt duży kontrast
usytuowane źródła światła. oświetlenia pomiędzy płaszczyzną roboczą, a
przejściem, nierównomierne lub zbyt małe natężenie
oświetlenia na płaszczyźnie roboczej, źle umieszczone
źródła światła powodujące olśnienia.
Wentylowanie pomieszczeń poprzez otwarte okna
2. Zmienny mikroklimat.
(powodowanie przeciągów). Część pracy wykonywana poza
zamkniętymi pomieszczeniami na otwartej przestrzeni.
3. Hałas.
4. Wibracje.
Maszyny i urządzenia techniczne niezbędne do
wykonania założonych prac .
Maszyny i urządzenia techniczne niezbędne do
wykonania założonych prac .
5. Niebezpieczne napięcie w Zagrożenie występuje podczas eksploatacji
przewodach elektrycznych. niesprawnych urządzeń zasilanych energią elektryczną.
Możliwe skutki zagrożenia
Zmęczenie wzroku i choroby narządu wzroku.
Złe oświetlenie jest też pośrednią przyczyną
powstawania innych wypadków powodujących
urazy.
Choroby układu oddechowego, w tym
najczęściej przeziębienia, ale możliwe także
przegrzanie.
Ciężkie uszkodzenie słuchu, z utratą słuchu
włącznie.
Zaburzenia w funkcjonowaniu narządów
wewnętrznych klatki piersiowej i jamy
brzusznej oraz dolegliwości układu mięśniowoszkieletowego.
Ciężkie uszkodzenie ciała lub nawet śmierć.
6. Pożar, wybuch.
7. Ruchome elementy
urządzeń technicznych.
8. Przemieszczające się
wyroby i materiały.
9. Powierzchnie, na których
możliwy jest upadek na
tym samym poziomie.
10 Odpryski czynnika
materialnego.
11. Spadające przedmioty –
uderzenie, przygniecenie.
12. Potrąsenie, przygniecenie
Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu, używanie
niesprawnych urządzeń elektrycznych, niesprawna
wentylacja w pomieszczeniach, materiały łatwopalne.
Urządzenia przeznaczone do prac konseratorckich
zasilane energią elektryczną, np. szlifierki kątowe,
gwintownice.
Nieprawidłowe składowanie materiałów, wyrobów,
przedmiotów w magazynie.
Nierówne i śliskie drogi komunikacyjne Bałagan przy
stanowiskach pracy.
Ciężkie uszkodzenie ciała – poparzenia.
Zatrucia dymami pożarowymi.
Urazy ciała, szczególnie dłoni – najczęściej
skaleczenia.
Ciężkie uszkodzenia ciała (złamania,
zmiażdżenia) lub nawet śmierć.
Złamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała
i urazy głowy.
Fragmenty skuwanego tynku, odłamki drutów szczotek, Urazy dłoni, urazy twarzy, szczególnie
przecinaków.
niebezpieczne urazy oczu.
Wadliwie składowane narzędzia, towary, przedmioty
Stłuczenia i złamania, zwłaszcza głowy i
kończyn.
Poruszajace się pojazdy na placu wewnętrznym Urzędu, Ciężkie uszkodzenie ciała, śmierć
przewracające sięregały w magazynie
Wejścia, dojścia,regły
Drobne urazu ciała
13. Uderzenie o nieruchome
elementy
14. Uderzenie ruchomymi
Drzwi, okna, drzeczki szafek, biurek
elementami
15. Ostrza i ostre krawędzie. Elektronarzędzia i narzędzia ręczne do cięcia materiałów
Urazy ciała – szczególnie kończyn i głowy
16. Narzędzia ręczne.
Stłuczenia, skaleczenia dłoni.
przeznaczonych do prac konserwatorskich, taśmy i
krawędzie opakowań, krawędzie regałów
Praca narzędziami ręcznymi (młotek, przecinak, klucze
itp.).
17 Położenie stanowiska pracy Upadek z wysokości przy wykonywaniu prac z drabin .
na poziomie różnym od
Niekompletne rusztowania, nieprawidłowo ustawione
powierzchni otoczenia –
drabiny. Praca na podestach, rusztowaniach,
upadek na niższy poziom. zabrudzone schody. Praca w sąsiedztwie nieosłoniętych
Upadek z wysokości ok 1m. otworów stropowych, niezabezpieczonych klatek
schodowych itp.
Urazy ciała, szczególnie dłoni – najczęściej
skaleczenia.
Ciężkie urazy ciała (zwłaszcza stłuczenia,
złamania i zwichnięcia kończyn oraz
szczególnie niebezpieczne urazy głowy). W
skrajnych przypadkach śmierć –
poszkodowanego.
18. Czynniki chemiczne
Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach,
masach uszczelniających, topnikach trawiących do
lutowania twardego, klejach do PVC i CPVC.
19. Statyczne obciążenie
fizyczne.
Transport ręczny potrzebnych urządzeń i materiałów,
towarów . Nie ergonomiczna pozycja ciała przy
wykonywaniu prac, np. w ograniczonych przestrzeniach,
z drabin rozstawnych, itp.
Transport ręczny maszyn, urządzeń i materiałów
zwłaszcza podczas nieodpowiedniego podnoszenia i
odkładania. Łączenie . Demontaż
toksyczne, drażniące
oddziałujące przez skórę i
drogi śluzowe.
20. Dynamiczne obciążenie
fizyczne.
21. Stres
22. Mobbing
Zagrożenie
Grupa
23. Laseczka zgorzeli gazowej
Clostridium perfringens.
gr. 2, brak szczepień.
24. Laseczka tężca
Clostridium tetani.
gr. 2, szczepienia.
25 Wirus coxsackie (A i B)
Picornaviridae.
gr. 2, brak szczepień.
Odpowiedzialność za wykonanie prac, powierzone
mienie
Terror psychiczny ze strony przełożonychlub
współpracowników przymuszające do zachowań
niezgodnych z własnymi przekonaniami,
umiejętnościami, zakrtesem obowiązków
Zagrożenia biologiczne
Gleba, ścieki.
Źródło zagrożenia
Droga zakażenia
Bezpośrednia (skaleczenia, zranienia).
Gleba, ścieki.
Bezpośrednia (skaleczenia, zranienia).
Ludzie, ścieki.
Powietrzno-kropelkowa, bezpośrednia (skaleczenia).
Reakcje halucynogenne, bóle i zawroty głowy,
senność, zatrucie, podrażnienie układu
oddechowego, oczu, skóry oraz alergie. W
skrajnych przypadkach utrata przytomności.
Schorzenia, urazy układu mięśniowoszkieletowego.
Urazy układu mięśniowo-szkieletowego –
najczęściej naciągnięcia mięśni i zwichnięcia
stawów oraz urazy
kręgosłupa.
Nerwice, bezsenność, nadpobudliwość
Nerwice, stres, trwałe, negatywne skutki
psychiczne,pogorszenie stanu zdrowia
Możliwe skutki zagrożenia
Zgorzel gazowa, posocznica.
Tężec.
Zapalenie układu oddechowego. Angina,
rzadziej zapalenie opon mózgowych i mięśnia
sercowego.
26. Gronkowiec złocisty
Staphlococcus areus.
gr. 2, brak szczepień.
Wirus zapalenia wątroby
typu A.
gr. 2, szczepienia.
28. Pałeczka okrężnicy
Escherichia coli.
gr. 2.
27.
29.
Pałeczka zapalenia płuc
Klebsiella pneumoniae.
gr. 2, brak szczepień.
30
Leptospira interrogans.
gr. 2, szczepienia.
31
Legionella.
gr. 2, brak szczepień.
32. Pałeczka duru brzusznego
Salmonell choleraesuis.
gr. 3, szczepienia.
Zakażenie grzybicą
33.
candida, albicans.
gr. 2, brak szczepień A.
34 Herpesvirus ospy
wietrznej, półpaśca.
gr. 2, brak szczepień.
Ludzie, pył.
Zakażenia ropne, zapalenie górnych dróg
oddechowych, alergia skórna, zatrucia
Powietrzno-kropelkowa, powietrzno-pyłowa, pokarmowa, pokarmowe, posocznica.
bezpośrednia (skaleczenia).
Ludzie, ścieki.
Zapalenia żołądka i jelit. Zapalenie wątroby.
Pokarmowa, bezpośrednia.
Przewody pokarmowe ludzi, kał, woda.
Bezpośrednia, pokarmowa, powietrzno-kropelkowa.
Gleba, woda.
Powietrzno-kropelkowa, powietrzno-pyłowa,
bezpośrednia.
Woda, ścieki, gleba.
Bezpośrednia (uszkodzona skóra i błony śluzowe).
Woda (zwłaszcza ciepła), ścieki. Instalacje
klimatyzacyjne.
Powietrzno-kropelkowa, bezpośrednia.
Woda, ścieki, produkty roślinne i zwierzęce, posiłki w
pracy.
Posiłki, pokarmowo-wodna.
Ludzie.
Bezpośrednia, wilgotne środowisko.
Ludzie.
Powietrzno-kropelkowa.
Zakażenie dróg moczowych, oportunistyczne
zapalenia jelit, biegunki (często zakażenia
wewnątrzszpitalne, itp. – reakcje
immunotoksyczne wywołane endotoksyną).
Zapalenie płuc. Zakażenia.
Zespół Weila objawiający się uszkodzeniem
wątroby i nerek. Rzadziej zapalenie mięśnia
sercowego i zapalenie płuc.
Choroba legionistów (ciężkie zapalenie płuc) i
gorączka Pontiac.
Dur brzuszny.
Kandydoza paznokci, skóry, alergia.
Ospa wietrzna, półpasiec.
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Numer Karty ..05/2014........
Sporządził zespół:
Stanowisko pracy Konserwator – magazynier
Andrzej Zając
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu
Marian Pajerski
Krystyna Kolasa
Rafacz Józef
Charakterystyka stanowiska pracy. Konserwator- magazynier pracuje w Dokumenty odniesienia:
– rozp. MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych
budynkach Urzędu, wykonuje prace doraźne wynikające z bieżacej eksploatacji
przepisów bhp (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 169,
budynków. Prowadzi magazyn z materiałami i towarami potrzebnymi do bieżącego
poz. 1650, ze zm.),
działania Urzędu. Konserwator- magazynier zajmuje się konserwacją, remontem
i wymianą już istniejących instalacji.
Praca prowadzona jest w pomieszczeniach zamkniętych, w przypadku
wentylowania pomieszczeń poprzez otwarte okna, w narażeniu na przeciągi.
Oświetlenie pomieszczeń pracy zapewnione jest poprzez lampy przenośne.
Na stanowisku pracy konserwator - magazynier ma do dyspozycji
- instrukcje:
Data :1206.2014
Liczba
narażonych
.......................
–
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie.
Oświetlenie
miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
–
PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego,
–
instrukcje użytkowania elektronarzędzi oraz
maszyn i urządzeń
- bezpiecznej obsługi i konserwacji elektronarzędzi oraz stosowanych maszyn i
urządzeń,
- przeciwpożarową,
- użytkowania środków ochrony indywidualnej.
- instrukja magazynowa
rozp. MIPS z 10.4.2000 r. w sprawie bhp przy
ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26,
poz. 313, ze zm.),
- instrukcje zakładowe.
Lp. Zagrożenie
1.
Źródło
zagrożenia
Niedostatecz Źle dobrane oświetlenie sztuczne
ne oświetlenie na stanowiskach pracy, w tym
lub wadliwie najczęściej zbyt duży kontrast
usytuowane oświetlenia pomiędzy płaszczyzną
roboczą, a przejściem,
źródła światła.
nierównomierne lub zbyt małe
natężenie oświetlenia na
płaszczyźnie roboczej, źle
umieszczone źródła światła
powodujące olśnienia (także źródła
światła na sąsiednich
stanowiskach).
Ciężko Prawdopodobi Oszacowani
ść
eństwo
e
szkód
ryzyka
Średnia
Mało
prawdopodobne
Małe
Działania profilaktyczne
Należy dostosować oświetlenie sztuczne w
pomieszczeniach pracy do wymogów określonych w
Polskiej Normie PN-EN 12464-1:2004 Światło i
oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1:
Miejsca pracy we wnętrzach. Ponadto należy
stosować oświetlenie miejscowe i przeszkolić
pracowników z zasad prawidłowego rozmieszczania
tego oświetlenia.
2. Zmienny
Wentylowanie pomieszczeń
Średnia Prawdopodobne Średnie – Obowiązek używania przydzielonych sortów
mikroklimat. poprzez otwarte okna
dopuszczalne ubraniowych z uwzględnieniem aktualnych warunków
(powodowanie przeciągów).
atmosferycznych. Zwrócenie uwagi na warunki
Część pracy wykonywana poza
powstawania przeciągów i zasady ich unikania.
zamkniętymi pomieszczeniami na
otwartej przestrzeni.
3. Hałas.
Maszyny i urządzenia techniczne Duża
Mało
Średnie – Stosowanie indywidualnych środków ochrony przed
niezbędne do wykonania
prawdopodobne dopuszczalne hałasem – ochronników słuchu. Powyższe dotyczy także
osób przebywających w tym samym pomieszczeniu, w
założonych prac .
którym wykonywane są prace emitujące hałas powyżej
80 dB .
4. Wibracje.
Maszyny i urządzenia techniczne Średnia Prawdopodobne Średnie – Stosowanie dodatkowych przerw w pracy.
niezbędne do wykonania
dopuszczalne
założonych prac
Niebezpieczne
5.
Zagrożenie występuje podczas
Duża
Mało
Średnie – Okresowe przeglądy konserwacyjne instalacji
napięcie w
eksploatacji niesprawnych
prawdopodobne dopuszczalne elektrycznej, a zwłaszcza przewodów zasilających
przewodach urządzeń zasilanych energią
elektronarzędzia. Zakaz układania przewodów na
elektryczelektryczną.
ciągach komunikacyjnych, gdzie mogą uleć
nych.
uszkodzeniu. Zakaz pracy elektronarzędziami,
których praca odbiega od standardowej (wykazują
6. Pożar,
wybuch.
7. Ruchome
elementy
urządzeń
technicznych.
8. Przemieszcza
jące się
wyroby i
materiały.
9. Powierzchnie,
na których
możliwy jest
upadek na
tym samym
poziomie.
10. Odpryski
czynnika
materialnego.
Używanie otwartego ognia,
palenie tytoniu, używanie
niesprawnych urządzeń
elektrycznych, niesprawna
wentylacja w pomieszczeniach,
Urządzenia przeznaczone
dopracy zasilane energią
elektryczną, np.szlifierki
kątowe,
Nieprawidłowe składowanie
materiałów, wyrobów,
przedmiotów w magazynie
jakieś uszkodzenia).
Duża
Mało
Średnie – Obowiązek stosowania się do instrukcji
prawdopodobne dopuszczalne przeciwpożarowej. ogniem. Zachowanie szczególnej
ostrożności w strefach zagrożonych pożarem.
Średnie Prawdopodobne
Średnie – Działania ograniczające pośpiech. Zachowanie
dopuszczalne należytej ostrożności. Zakaz demontażu osłon
elementów ruchomych urządzenia. Prace
konserwacyjne jak i prace naprawcze urządzeń
eksploatowanych powinny być wykonywane wyłącznie
przez uprawnione osoby. Urządzenia powinny być
dopuszczone do eksploatacji przez nadzór techniczny
. Zakaz pracy w ubraniach z luźnymi połami,
rozpiętymi mankietami rękawów, z obandażowanymi
dłońmi, itp.
Średnie Prawdopodobne Średnie – Materiały i wyroby składować zgodnie z instrukcją
dopuszczalne magazynowania oraz zgodnie z wytycznymi
producenta. Dbałość o ład na stanowisku pracy.
Nierówne i śliskie drogi
komunikacyjne . Bałagan przy
stanowiskach pracy.
Średnie Prawdopodobne
Fragmenty lub odłamki
skuwanego tynku,drutów
szczotek, przecinaków
Średnie Prawdopodobne
Średnie – Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy i
dopuszczalne wszystkich ciągach komunikacyjnych. Działania
ograniczające pośpiech. Zachowanie należytej
ostrożności.
Średnie – Obowiązek stosowania okularów i rękawic ochronnych.
dopuszczalne Wykorzystywanie wyłącznie sprawnych narzędzi
ręcznych. Ograniczanie pośpiechu. Zachowanie
należytej uwagi.
11. Spadające
Wadliwie składowane narzędzia , Średnie Prawdopodobne Średnie – Dbałość o ład i porządek w miejscu pracy – zwłaszcza
przedmioty – towary, przedmioty
dopuszczalne obowiązek odkładania na miejsce narzędzi chwilowo
uderzenie,
niewykorzystywanych. Zakaz wykonywania prac
przygniecenie
„jeden nad drugim”.
12. Potrącenie, Poryszające się pojazdy na placu średnia Prawdopodobne Średnie - Zacowanie ostrożności, prawidłowe ustawienie i
przygniecenie wewnętrznym Urzędu,
dopuszczalne zamontowanie regałów przestrzeganie
przweracające się regały w
prawidłowegoskładowania i nieprzeciążanie regałów
magazynie
13. Uderzenie o Wejścia, dojśącia, regały
Mała
Mało
Małe –
Prawidłowa organizacja pracy, ład i porządek w
nieruchome
prawdopodobne dopuszczalne miejscu pracy, ograniczenie pośpiechu
elementy
14. Uderzenie
Drzwi, okna, drzwiczki szafek, Średnia
Mało
MałePrawidłowa organizacja pracy, ograniczenie pośpiechu
ruchomumi
biurek
prawdopodobne dopuszczalne
elementami
15. Ostrza i
Elektronarzędzia i narzędzia
Średnie Prawdopodobne Średnie – Wykorzystywanie wyłącznie sprawnych narzędzi.
ostre
ręczne do cięcia materiałów
dopuszczalne Stosowanie rękawic ochronnych. Działania
krawędzie.
przeznaczonych do prac
ograniczające pośpiech. Zachowanie należytej
konserwatorskich, taśmyi
ostrożności.
krawędzie opakowań, krawędie
regałów
16. Narzędzia
Praca narzędziami ręcznymi
Średnie Prawdopodobne Średnie – Zachowanie należytej ostrożności i uwagi w trakcie
ręczne.
(młotek, przecinak, klucze h
dopuszczalne pracy narzędziami. Wykorzystywanie wyłącznie
itp.).
narzędzi sprawnych. Stosowanie rękawic ochronnych.
17. Położenie
Upadek z wysokości przy
Duża
Mało
Średnie – Drabiny należy eksploatować zgodnie z dokumentacja
stanowiska
wykonywaniu prac z drabin
prawdopodobne dopuszczalne techniczno-ruchową producenta. Podłoże, na którym
pracy na
Niekompletne rusztowania,
postawiona będzie drabina powinno być równe i
poziomie
nieprawidłowo ustawione
wytrzymałe. Zakaz stosowania przypadkowych
różnym od
drabiny. Praca na podestach,
przedmiotów jako podestów do pracy. Szkolenia z
powierzchni
rusztowaniach,
zabrudzone
zasad prowadzenia prac z drabin.
otoczenia –
schody. Praca w sąsiedztwie
Zabezpieczenie wszelkich otworów stropowych i
upadek na
krawędzi. Oznakowanie klatek schodowych i otworów
niższy poziom. nieosłoniętych otworów
stropowych, niezabezpieczonych
Zachowanie szczególnej ostrożności w strefach
Upadek z
zagrożenia.
wysokości ok klatek schodowych
1m
18 Czynniki
Substancje chemiczne w klejach, Średnia
Mało
farbach, masach
prawdopodobne
uszczelniających, klejach do
PVC i CPVC.
19. Statyczne
obciążenie
fizyczne.
Transport ręczny urządzeń i
Średnie Prawdopodobne Średnie – Obowiązek przestrzegania norm dotyczących ciężaru
materiałów. Nie ergonomiczna
dopuszczalne oraz dystansu, jaki mogą pokonywać pracownicy przy
pozycja ciała przy wykonywaniu
transporcie ręcznym. Stosowanie urządzeń
prac, np. w ograniczonych
pomocniczych. Stosowanie dodatkowych przerw w
przestrzeniach, z drabin
pracy. Dodatkowe szkolenia z zasad prowadzenia
rozstawnych, itp.
ręcznych prac transportowych.
Transport ręczny maszyn,
Średnie Prawdopodobne Średnie – Obowiązek przestrzegania norm przy transporcie
urządzeń i materiałów zwłaszcza
dopuszczalne ręcznym. Wykorzystywanie sprzętu pomocniczego.
podczas nieodpowiedniego
Dodatkowe szkolenia z zasad prowadzenia ręcznych
podnoszenia i odkładania.
prac transportowych (zwłaszcza podnoszenie i
Łączenia Demontażu..
przenoszenie przedmiotów o większych gabarytach
lub masie). Wykorzystywanie właściwych narzędzi do
montażu i demontażu instalacji.
Odpowiedzialność za wykonanie średnie Prawdopodobne średnie- Prawidłowa organizacja pracy, ograniczenie
pracy, powierzone mienie
dopuszczalne p[ośpiechu
Terrror psychiczny ze strony
Średnie Prawdopodobne Średnie- Zdecydowanie reagowanie na zauważone przejawy
przełożonych lub
dopuszczalne mobbingu, przeszeregowanie, stosowanie do
współpracowników przymuszająć
pracowników mobingujących kar porządkowych.
do zachowań niezgodnych z
Skierowanie pracowników mobbingowanych do
własnymi przekonaniami,
przychodni zdrowia psychicznego
umiejętnościami, zakresem
obowiązków
chemiczne
toksyczne,
drażniące
oddziałujące
przez skórę i
drogi śluzowe.
20. Dynamiczne
obciążenie
fizyczne.
21. Stres
22. Mobbing
Małe
Obowiązek stosowania kremów ochronnych, rękawic
ochronnych odpornych na działanie wykorzystywanych
substancji chemicznych oraz w miarę potrzeby masek
pochłaniających.
Lp. Zagrożenie
Grupa
ryzyka
23. Laseczka
zgorzeli
gazowej
Clostridium
perfringens.
gr. 2, brak
szczepień.
24. Laseczka
Źródło zagrożenia
Droga przenoszenia
Gleba, ścieki.
Bezpośrednia (skaleczenia,
zranienia).
Gleba, ścieki.
Zagrożenia biologiczne
Cięż- Prawdopodo Oszacowa
kość - bieństwo
-nie
szkód
ryzyka
Duża
Działania profilaktyczne
Przechowywanie akt
Mało
Średnie – Stosowanie obuwia i rękawic ochronnych.
prawdopodobne dopuszczalne Natychmiastowe opatrywanie ran (istotna
dezynfekcja).
Nie.
Duża
tężca
Mało
Średnie –
Szczepienia ochronne. Stosowanie środków ochrony
prawdopodobne dopuszczalne indywidualnej. Natychmiastowe dezynfekowanie i
Clostridium
opatrywanie ran. Podawanie anatoksyny tężcowej po
tetani.
skaleczeniach.
gr. 2,
Bezpośrednia (skaleczenia,
szczepienia.
zranienia).
25. Wirus coxsackie (A i B)
Ludzie, ścieki.
Nie.
Średnia
Mało
prawdopodobne
Małe
Opatrywanie i dezynfekowanie ran. Stosowanie
rękawic ochronnych.
Picornaviridae
gr. 2, brak
Powietrzno-kropelkowa,
szczepień.
bezpośrednia (skaleczenia).
Nie.
Średnie Prawdopodobne Średnie – Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny. Spożywanie
26 Gronkowiec Ludzie, pył.
złocisty
dopuszczalne posiłków wyłącznie w wyznaczonych do tego celu
.
Staphlococcus
miejscach.
areus.
gr. 2, brak
Powietrzno-kropelkowa,
Nie.
szczepień.
powietrzno-pyłowa, pokarmowa,
bezpośrednia (skaleczenia).
27. Wirus zapalenia Ludzie, ścieki.
wątroby typu A.
28.
29
30
31.
gr.
Pokarmowa, bezpośrednia.
2,szczepienia.
Pałeczka
Przewody pokarmowe ludzi, kał,
okrężnicy
woda.
Escherichia
coli.
gr. 2.
Bezpośrednia, pokarmowa,
powietrzno-kropelkowa.
Pałeczka
Gleba, woda.
zapalenia płuc
Klebsiella
pneumoniae.
gr. 2, brak
Powietrzno-kropelkowa,
szczepień.
powietrzno-pyłowa,
bezpośrednia.
Leptospira
Woda, ścieki, gleba.
interrogans.
gr. 2,
Bezposrednia (uszkodzona skóra
szczepienia. i błony śluzowe).
Legionella.
Woda (zwłaszcza ciepła), ścieki.
Instalacje klimatyzacyjne.
gr. 2, brak
szczepień.
32. Pałeczka duru
brzusznego
Salmonell
choleraesuis.
gr. 3,
szczepienia.
Średnia
Mało
prawdopodobne
Małe
Szczepienia ochronne. Stosowanie środków ochrony
indywidualnej.
Nie.
Mała
Mało
prawdopodobne
Małe
Kategoryczne przestrzeganie zasad higieny.
Spożywanie posiłków i palenie tytoniu wyłącznie w
wyznaczonych miejscach.
Nie.
Mała
Mało
prawdopodobne
Stosowanie środków ochrony indywidualnej.
Przestrzeganie zasad higieny.
Nie.
Mała
Mało
prawdopodobne
Małe
Szczepienia ochronne. Stosowanie środków ochrony
indywidualnej. Przestrzeganie higieny.
Nie.
Mała Prawdopodobne
Małe
Stosowanie środków ochrony indywidualnej – masek
filtrujących, w przypadku prac naprawczych lub
demontażu istniejących już instalacji
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Nie.
Małe
Szczepienia ochronne. Stosowanie środków ochrony
indywidualnej. Przestrzeganie zasad czystości i
higieny.
Powietrzno-kropelkowa,
bezpośrednia.
Woda, ścieki, produkty roślinne Średnia
Mało
i zwierzęce, posiłki w pracy.
prawdopodobne
Posiłki, pokarmowo-wodna.
Małe
Nie.
33 Zakażenie
grzybicą
candida,
albicans.
gr. 2, brak
szczepień.
34. Herpesvirus
ospy
wietrznej,
półpaśca.
gr. 2, brak
szczepień.
Ludzie.
Bezpośrednia, wilgotne
środowisko.
Ludzie.
Średnia
Mało
prawdopodobne
Małe
Stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem środków
przeciwgrzybicznych. Przestrzeganie zasad higieny
osobistej.
Nie.
Mała
Mało
prawdopodobne
Małe
Powietrzno-kropelkowa.
Ryzyko zawodowe
na stanowisku konserwatora-magazyniera
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu
występuje w stopniu a k c e p t o w a l n y m
Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka,
tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku bądź choroby.
Szczepienia ochronne.
Nie.
Zatwierdził: ......................................