OŚWIADCZENIE – ROZMOWY „SKYPE”

Transkrypt

OŚWIADCZENIE – ROZMOWY „SKYPE”
OŚWIADCZENIE – ROZMOWY „SKYPE”
………………………………………………
(Imię i Nazwisko)
……………………………….
(data )
……………………………………………………..
(stopień pokrewieństwa)
Wyrażam zgodę na kontakt za pośrednictwem komunikatora SKYPE
w dniu ………………. o godzinie ….……
z osadzonym ……………………………………………………….
,
(Imię i Nazwisko osadzonego)
synem ……………………….…………..……….
(imię ojca)
Oświadczam, iż na potrzeby kontaktu za pośrednictwem komunikatora SKYPE
posiadam konto w/w komunikatora i będę oczekiwać na rozmowę online jako
użytkownik:…………………………………….………...
(login użytkownika SKYPE)
………………………………………………………………………..
(Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
W niniejszym druku wymagane jest wypełnienie wszystkich pól.

Podobne dokumenty