Oferta - Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe

Transkrypt

Oferta - Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe
Oferta Grupowego Ubezpieczenia
na Życie w Generali
Przystąpienie do Ubezpieczenia:
Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
□
□
każdy Pracownik lub Współpracownik, który nie ukończył 69 roku życia
Współmałżonek, Dorosłe Dziecko oraz Partner Pracownika lub Współpracownika
Współpracownika, który przystąpił do
ubezpieczenia.
Jak przystąpić do Ubezpieczenia?
□
należy wypełnić Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia Pracownika lub Współpracownika lub Członka
Rodziny (dotyczy Współmałżonka, Partnera, Dorosłego Dziecka). Deklaracja jest dostępna na stronie
internetowej www.eku.pl/strefaklienta.. Deklaracja musi zawierać datę wypełnienia oraz czytelny podpis
osoby przystępującej do ubezpieczenia.
□
w przypadku Współmałżonka, Partnera lub Dorosłego Dziecka, należy podpisać znajdujące się w Deklaracji
przystąpienia oświadczenie o stanie zdrowia lub w przypadku braku możliwości podpisania oświadczenia
wypełnić Kwestionariusz medyczny (zasada
zasada ta nie ma zastosowania w przypadku osób, które mają tzw.
ciągłość
głość ubezpieczenia, czyli były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia
zawartej z poprzednim Ubezpieczycielem przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a ewentualna przerwa w
ochronie nie była dłuższa niż 30 dni).
Ubezpieczenie Generali zapewnia:
ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, na całym świecie,, z tytułu wszystkich ryzyk
□
□
wypłatę świadczenia Uposażonym w przypadku śmierci Ubezpieczonego;
□
szybką wypłatę świadczeń, nawet w 48 godzin od zgłoszenia roszczenia.
możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po ustaniu/rozwiązaniu umowy
o pracę/współpracę z InPost’em
Wypełnione dokumenty należy:
przekazać (pocztą lub osobiście) do:
Sylwia Więckiewicz
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.;
Al. Jerozolimskie 47/12; 00 – 697 Warszawa
Program Grupowego
Grupoweg Ubezpieczenia na Życie
dla Pracowników
Pracownikó InPost
Pakiet grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników
i Współpracowników InPostu oraz ich Członków Rodzin
Oferta Grupowego Ubezpieczenia
na Życie w Generali
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Zgłaszanie i rozpatrywanie roszczeń:
Wysokość świadczeń (PLN)
Pracownicy i
Członkowie
Współpracownicy
Rodzin
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Jak zgłosić roszczenie?
W przypadku zajścia zdarzenia mieszczącego się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej należy:
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku przy Pracy w Środku
Lokomocji
140 000
240 000
140 000
□
wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia dostępny na stronie internetowej Generali;
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
105 000
180 000
105 000
□
□
zgromadzić niezbędne do rozpatrzenia roszczenia dokumenty;
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku przy Pracy
105 000
180 000
105 000
przekazać do Generali wypełniony wniosek oraz zgromadzone dokumenty;
w jeden z niżej podanych sposobów:
pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub w przypadku trybu 48H na adres
[email protected];
listownie na adres Towarzystwa:
Generali Życie T.U. S.A., Departament Likwidacji Szkód Masowych
Ul. Postępu 15 B; 02-676 Warszawa;
faksem pod numer (+ 48 22) 543 09 17.
Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
36 000
61 000
36 000
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
70 000
120 000
70 000
Śmierć Ubezpieczonego
35 000
60 000
35 000
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW
35 000
45 000
35 000
350
450
350
8 000
12 000
8 000
- wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / od 15 do 120 dnia
110/40
165/60
110/40
- wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 120 dnia
48/40
72/60
48/40
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu (świadczenie za każdy dzień
pobytu) wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
9500
13 500
9 500
63/44,50
87/64,50
63/44,50
80
120
80
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Wariant I
(anemia aplastyczna, guz wewnątrzczaszkowy, leczenie operacyjne
choroby wieńcowej (by-pass), niewydolność nerek, nowotwór
złośliwy, oparzenia, operacja aorty, operacja zastawek serca,
przeszczep dużych narządów, udar mózgu, utrata wzroku,
zakażenie wirusem HIV, zawał serca)
6 000
8 000
6 000
Śmierć Współmałżonka
15 000
20 000
15 000
Śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
30 000
40 000
30 000
Śmierć Dziecka
3 000
4 000
3 000
Śmierć Dziecka wskutek NW
6 000
8 000
6 000
Osierocenie Dziecka
4 000
5 000
4 000
Urodzenie Dziecka Martwego
2 400
3 000
2 400
Urodzenie Dziecka
1 200
1 500
1 200
Śmierć Rodziców
1 600
1 800
1 600
Śmierć Teściów
1 600
1 800
1 600
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia
2 000
3 000
2 000
Poważne zachorowanie Współmałżonka
3 000
5 000
Brak
Poważne zachorowanie Dziecka
3 000
4 000
Brak
Operacje Chirurgiczne
5 000
7 000
5 000
40 zł
50 zł
40 zł
•
•
Po otrzymaniu roszczenia Generali zapewnia:
□
szybkie i sprawne wydanie decyzji, nawet w 48 godzin od otrzymania kompletnego wniosku (dotyczy
roszczeń z tytułu urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego, śmierci Rodzica, śmierci Teścia);
□
minimum formalności (rozpatrywanie roszczeń na podstawie skanu dokumentów przesłanych na
dedykowane adresy e-mail);
□
szybką informację zwrotną o zarejestrowaniu roszczenia oraz wydanej decyzji przekazaną sms
lub drogą e-mail.
Dodatkowe korzyści:
Przystąpienie do programu gwarantuje specjalny pakiet zniżek na produkty Generali dostępny na podstawie
certyfikatów w dowolnej Placówce Generali:
□
10% zniżki przy zakupie ubezpieczeń mieszkań i budynków mieszkalnych oraz ubezpieczenia budynków w
budowie;
□
5% zniżki przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW kierowcy i pasażera pojazdu
mechanicznego, Assistance, ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym);
□ 10% zniżki przy zakupie ubezpieczenia podróży zagranicznych.
Pomoc i informacje na temat szczegółów ubezpieczenia można uzyskać od pracownika
Generali Życie T.U. S.A.
Paweł Klatka, tel. 22 543 04 20; e-mail: [email protected]
lub pracownika Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z.o.o.
Sylwia Więckiewicz, tel.22 628 62 32; email: [email protected]
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego ani podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy
ubezpieczenia. Zadaniem ulotki jest przedstawienie warunków ubezpieczenia w przystępny i skrótowy sposób, w związku, z czym niezbędne jest
stosowanie uogólnień i podawanie tylko najbardziej istotnych informacji. Pełny tekst umowy znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
- za 1 % uszczerbku
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu (świadczenie za każdy dzień
pobytu):
- do 14 dni/od 15 do 30 dnia
- pobyt na OIOM do 5 dni
Miesięczna składka całkowita

Podobne dokumenty