Reparoxyd - MC Bauchemie

Transkrypt

Reparoxyd - MC Bauchemie
Reparoxyd
Szybkotwardniejąca zaprawa na bazie akrylu
Właściwości produktu:
•dwukomponentowa
•wysokie parametry wytrzymałości wczesnych i końcowych
•szybko osiąga nośność, odporna na ścieranie
•wodoszczelna (w konsystencji ciekłej)
•odporna na starzenie, wpływ czynników atmosferycznych oraz mróz
•urabialna w temperaturach ujemnych
Zastosowanie produktu:
•Reparoxyd SB
- naprawa naroży i krawędzi betonowych elementów prefabrykowanych
- wypełnianie raków i jam skurczowych w betonie
- naprawa stopni schodów, krawężników, krawędzi peronów itp.
•Reparoxyd WG
- wytwarzanie syntetycznych zapraw
- wypełnianie otworów zakotwień
- naprawa posadzek betonowych
Sposób zastosowania:
Przygotowanie podłoża
Podłoże na spoiwie cementowym musi być
suche i oczyszczone z wszelkich substancji
pogarszających przyczepność (np. oleje
do smarowania deskowań, pył oraz luźne,
niezwiązane cząstki). Przy ujemnych
temperaturach podłoże należy wcześniej
odmrozić i osuszyć. Wytrzymałość powierzchni na
rozciąganie musi być zgodna z obowiązującymi
przepisami technicznymi. (Patrz karta „Ogólne
wskazówki do stosowania Reparoxyd – podłoże
i obróbka podłoża”
Mieszanie
Dwa komponenty: proszkowy i płynny należy
wymieszać ze sobą przy użyciu wolnoobrotowego
mieszadła do momentu uzyskania homogenicznej
masy.
W celu uzyskania żądanej konsystencji zaprawy
można odpowiednio zmieniać w określonym
zakresie ilość dozowanego komponentu płynnego.
Obróbka
Jako warstwę sczepną nanosi się MC-Top
Primer S. Po jej stwardnieniu nanosi się
Reparoxyd. Wiązanie na niezagruntowanym
betonie zależy od chłonności podłoża betonowego
i nałożonej warstwy Reparoxyd (po ok 1h przy
20 °C)
Zaprawę nanosi się w zależności od jej
przeznaczenia kielnią lub szpachlą.
Wskazówki
Niska temperatura wrzenia reaktywnego roztworu
powoduje zwiększone ciśnienie pary. W związku
z tym należy zadbać o dobrą wentylacje
w pomieszczeniach zamkniętych. W miejscu
pracy należy wyeliminować wszelkie możliwe
źródła zapłonu. Należy przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się
z materiałami zapalnymi.
1
MC-Bauchemie • ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • Tel. 61 28 64 500 • Fax: 61 28 64 514
[email protected] • www.mc-bauchemie.pl
Techniczne właściwości produktu Reparoxyd:
Parametr
Jednostka miary Typ
Wartość
Uwagi
SB
WG
Proporcje mieszania do części wagowe
uzyskania konsystencji ciekłej
100:14
100:12
proszek:komponent płynny
Proporcje mieszania do części wagowe
uzyskania konsystencji szpachli
100:10
100:10
proszek:komponent płynny
Gęstość
g/cm³
ok.2,1
ok. 2,2
Uziarnienie
mm
< 0,4
< 2,0
Grubość warstwy
mm
< 20
< 40
Czas zachowania własności
roboczych
min.
ok. 10
ok. 15
ok. 25
ok.12
ok. 18
ok. 30
w temp. +20°C
w temp. 0°C
w temp. -10°C
Czas uzyskania przydatności
eksploatacyjnej
min.
ok. 45
ok. 75
ok. 120
ok.45
ok. 125
ok. 300
w temp. +20°C
w temp. 0°C
w temp. - 10°C
< 1,0
< 2,0
N/mm²
ok. 21
ok. 23
ok. 15
ok. 28
N/mm²
ok. 68
ok. 77
ok. 44
ok. 60
°C
ok. 50
ok. 50
Maksymalana powierzchnia zużycia m²
Wytrzymałość na rozciąganie
przy zginaniu
po 2 h
wartość końcowa
Wytrzymałość na ściskanie
po 2 h
wartość końcowa
Odporność na wysokie temp. Jednowarstwowo, tylko na
małych powierzchniach
w temp. +20°C
w temp. +20°C
Właściwości produktu Reparoxyd:
Zakładowa Kontrola Produkcji
wg ISO
Środek do czyszczenia urządzeń
MC-Reinigungsmittel U
Zalecane warunki podczas zastosowania od - 10°C do + 20°C (minimalna temp. materiału +5°C)
Warunki przechowywania
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. poniżej
+20°C przez okres 6 miesięcy. Chronić przed przemarzaniem i zawilgoceniem.
Sposób dostawy
Reparoxyd SB: wiadro 5 kg
1 paleta (60 wiader po 5kg)
Reparoxyd WG: wiadro 16,85 kg
1 paleta (14 wiader po 16,85 kg)
Usuwanie odpadów W trosce o środowisko naturalne opakowania należy dokładnie opróżniać.
Uwaga!
Informacje, zawarte w niniejszej karcie technicznej wynikają z naszych doświadczeń i dotychczasowej wiedzy, nie są jednak wiążące. Należy je dostosować do konkretnego obiektu budowlanego, celu zastosowania oraz rzeczywistych warunków, oczekiwanych w miejscu zastosowania. Oznacza to, że
odpowiadamy za poprawność tych danych w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Wszystkie zalecenia naszych pracowników, odbiegające
od danych, zawartych w naszych kartach technicznych są dla nas tylko wtedy wiążące, gdy zostaną potwierdzone pisemnie. W każdym przypadku
należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad techniki budowlanej.
Wydanie 6/14.Takarta
Tym
korzystania z nich. W momencie kolejnej aktualizacji niniejsze wydanie przestaje być obowiązującym.
2
MC-Bauchemie • ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • Tel. 61 28 64 500 • Fax: 61 28 64 514
[email protected] • www.mc-bauchemie.pl

Podobne dokumenty