Ochrona zabytków i miejsc pamięci – nowoczesne zarządzanie

Komentarze

Transkrypt

Ochrona zabytków i miejsc pamięci – nowoczesne zarządzanie
Zapraszamy na szkolenie
Ochrona zabytków i miejsc pamięci –
nowoczesne zarządzanie dziedzictwem,
wybrane zagadnienia
CELE SZKOLENIA
I KORZYŚCI DLA
UCZESTNIKÓW :
Celem szkolenia jest
przekazanie kompleksowej
wiedzy dotyczącej prawnych
aspektów ochrony
dziedzictwa,
z uwzględnieniem aktualnych
wyzwań i bieżących
problemów jego zachowania.
Dzięki szkoleniu jego
uczestnicy zyskają
kompleksową wiedzę
zorientowaną wokół
zagadnienia zarządzania
dziedzictwem, a nie jedynie
działalności władczej
administracji.
Dzięki szkoleniu pracownicy
18 czerwca 2015r.
Szkolenie jest adresowane do:
pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej
(w szczególności wydziałów kultury), pracownicy państwowych
i samorządowych instytucji kultury
Prowadzący:
Prawnik, autor wielu publikacji poświęconych ochronie zabytków,
muzeom oraz rynkowi sztuki. Doświadczony szkoleniowiec i
wykładowca w zakresie prawa ochrony dziedzictwa kulturowego.
Miejsce:
Centrum Szkoleniowe FRDL, Szczecin ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
(wejście od ulicy Siemiradzkiego)
Termin i godzina: 18 czerwca 2014 r. w godz. 10.00-15.00
Zgłoszenia:
Najpóźniej do dnia 11.06.2015r. drogą elektroniczną poprzez stronie
internetową www.frdl.szczecin.pl, faksem (091 4878522) lub listownie.
Cena:
320,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 04.06.2015r.
350,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 04.06.2015r.
Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników jst i ich
administracji publicznej będą
jednostek organizacyjnych są zwolnione z VAT. Odpłatność należy
lepiej przygotowani do
wnieść ciągu 7 dni po otrzymaniu rachunku za szkolenie. Odpłatność
realizacji zadań publicznych
obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu
w tym zakresie.
szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.
Program szkolenia:
1. Pojęcie zarządzania dziedzictwem.
a) Geneza działań ochronnych i jej wpływ na obecną działalność administracji
publicznej.
b) Zarządzenie dziedzictwem, jako zmiana paradygmatu ochrony zabytków.
c) Ochrona niematerialnego dziedzictwa – aktualne wyzwania dla
administracji.
2. Chroniony zasób – co i dlaczego chronimy?
3. Ochrona zabytków– rola i działalność administracji rządowej
w województwie.
a) Wojewódzki konserwator zabytków – zadania i kompetencje.
b) Zlecanie zadań i kompetencji administracji rządowej w zakresie ochrony
zabytków jednostkom samorządu terytorialnego – szansa czy zagrożenie?
c) Nadzór konserwatorski – gwarancyjna rola państwa wobec chronionego
zasobu.
4. Zarządzanie dziedzictwem przez jednostki samorządu terytorialnego.
a) Jednostka samorządu terytorialnego, jako właściciel zasobu chronionego.
b) Gminna ewidencja zabytków – identyfikacja zasobów.
c) Gminne, powiatowe, wojewódzkie programy opieki nad zabytkami – plan
zarządzania.
d) Strefy ochrony konserwatorskiej – instrument ochrony obszarów cennych
kulturowo przez gminę.
e) Zarządzanie krajobrazem kulturowym – utworzenie parku kulturowego
przez gminę.
5. Ochrona i nadzór nad miejscami pamięci.
6. Ochrona zabytków jako zadanie własne gminy.

Podobne dokumenty