wybor najkorzystniejszej oferty w czesci C

Komentarze

Transkrypt

wybor najkorzystniejszej oferty w czesci C
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
00 – 918 WARSZAWA
AL. SZUCHA 25
Warszawa 2009-08-13
DE-WZP-BS-321-27/09 (85)
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwaną dalej ustawą, w imieniu
Ministerstwa Edukacji Narodowej - zwanego dalej Zamawiającym, uprzejmie informuję,
Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawę nagród i artykułów promujących programy
rządowe „Radosna szkoła” i „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:
w CZĘŚCI C wybrano ofertę nr 7 złoŜoną przez:
MM Market Małgorzata Małecka
ul. Szałasa 17, 03-180 Warszawa
Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy wybrano Wykonawcę, który przedstawił
najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (cena waga 100%) i który otrzymał 100 pkt.
Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe druga oferta złoŜona na część C - oferta nr 13 złoŜona
przez Wykonawcę Edukacja Polska S.A. ul. Jutrzenki 183, 02-231 Warszawa
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „treść oferty nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
Zamawiający określił w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
CZEŚĆ C - SPRZĘT ELEKTRONICZNY I MULTIMEDIALNY- DYKTAFONY
CYFROWE I PRZENOŚNE ODTWARZACZE MP3 wymagania dotyczące gwarancji:
DYKTAFON CYFROWY- 30 sztuk
4
Gwarancja
Min. 12 miesięcy
Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane w sposób
określony w dokumencie gwarancyjnym, w przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego jakichkolwiek wad przedmiotu zamówienia w
okresie gwarancji – liczonej od daty odbioru dostawy bez zastrzeŜeń
– Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnych od
wad w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia (równieŜ
faksem) Ŝądania do Wykonawcy przez uŜytkownika lub
Zamawiającego
PRZENOŚNY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3- 25 sztuk
5
Gwarancja
Min. 12 miesiące
Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane w sposób
określony w dokumencie gwarancyjnym, w przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego jakichkolwiek wad przedmiotu zamówienia w
1
okresie gwarancji – liczonej od daty odbioru dostawy bez zastrzeŜeń
– Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnych od
wad w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia (równieŜ
faksem) Ŝądania do Wykonawcy przez uŜytkownika lub
Zamawiającego
Wykonawca w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do oferty na część C dla
dyktafonów i odtwarzaczy plików mp3 zaoferował gwarancje:
dla dyktafonu cyfrowego: „12 miesięcy”
dla przenośnego odtwarzacza plików MP3: „12 miesięcy”
Ponadto Wykonawca złoŜył oświadczenie o następującej treści:
„oświadczamy, Ŝe zaoferowane
dyktafon cyfrowy
przenośny odtwarzacz plików mp3
objęte są gwarancją producenta na okres 12 miesięcy i Ŝe uprawnienia z tytułu gwarancji
będą realizowane w sposób określony w dokumencie gwarancyjnym.”
Wykonawca nie dołączył do oferty dokumentu gwarancyjnego dla ww. sprzętu ani nie
potwierdził w Ŝadnym miejscu w ofercie, Ŝe zaoferował gwarancje spełniające warunki
wymagane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Wobec powyŜszego zachodzą przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Otrzymują:
1. MM Market, ul. Szałasa 17, 03-180 Warszawa
2. Edukacja Polska S.A., ul. Jutrzenki 183, 02-231 Warszawa
Pouczenie:
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu moŜna wnieść protest do
zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego
wniesienia.
2

Podobne dokumenty