Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu*

Transkrypt

Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu*
http://www.kapral-car.pl/auto-kasacja/ http://www.kapral-car.pl/skup-aut/ http://www.kapral-car.pl/sprzedaz-czesci/
http://www.kapral-car.pl/auto-kasacja/ http://www.kapral-car.pl/skup-aut/ http://www.kapral-car.pl/sprzedaz-czesci/
Miejscowość, data:
............................................
Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych,
karty pojazdu*
Ja niżej podpisany/a .......................................................................................................................
zam. w ............................................................................................................................................... ,
legitymujący/a się dowodem osobistym serii ................................ nr ............................................. ,
oświadczam, że tablice rejestracyjne, karta pojazdu, znak legalizacyjny * została/ y skradziona/ e,
zagubiona/ e, zniszczona/ e*
...........................................................................................................................................................
(podać okoliczności zagubienia, kradzieży lub zniszczenia)
...........................................................................................................................................................
Dotyczy pojazdu marki ....................................................................................................................
Nr rejestracyjny ................................................................................................................................
Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych
zeznań – art. 233 KK
* niepotrzebne skreślić
www.kapral-car.pl/skup-aut/
http://www.kapral-car.pl/auto-kasacja/
http://www.kapral-car.pl/sprzedaz-czesci/
......................................................
(podpis czytelny właściciela)

Podobne dokumenty