ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ- wykaz podwykonawców

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ- wykaz podwykonawców
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
....................................................
/nazwa i adres wykonawcy(ów)/
Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: „Sukcesywne dostawy wraz z transportem
artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach”
Lp.
Części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć Wartość powierzonej części
podwykonawcom
zamówienia
..........................................................................
(czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Podobne dokumenty